پايان نامه ارزيابي کارآيي زنجيره ي تأمين با استفاده از روش تحليل پوششي دادههاي فازي و مدل کارت امتيازي متوازن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي کارآيي زنجيره ي تأمين با استفاده از روش تحليل پوششي دادههاي فازي و مدل کارت امتيازي متوازن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 111 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي کارآيي زنجيره ي تأمين با استفاده از روش تحليل پوششي دادههاي فازي و مدل کارت امتيازي متوازن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه وکلیات تحقیق 1
1.1 مقدمه 2
2.1 بيان مساله 2
3.1 سابقه و ضرورت انجام پژوهش 4
4.1 مفروضات تحقيق 6
5.1 اهداف تحقيق 6
فصل دوم: ادبیات تحقیق 8
1.2 مقدمه 9
2.2 مديريت زنجيره‌ي‌تأمين 9
1.2.2 فرآيند ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين 12
2.2.2 تحليل پوششي داده‌ها 12
3.2 تعريف عملکرد و مجموعه امکان توليد 13
1.3.2 مدل ورودي‌گرا و خروجي‌گرا 20
2.3.2 مزايا و معايب تحليل پوششي داده ها 20
3.3.2 مدل کارت امتيازدهي متوازن 22
4.3.2 مفهوم کلي کارت امتيازي متوازن 23
5.3.2 معرفي وجوه كارت امتيازي متوازن 25
4.2 پیشینه تحقیق 28
1.4.2 معيارهاي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين 33
1.1.4.2 شاخص‌هاي ارزيابي چِن 33
2.1.4.2 شاخص‌هاي تحقيق گوناسکاران و همکاران 40
فصل سوم: روش تحقیق 43
1.3 مدل چارنز، کوپر و رودز 44
2.3 مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی 45
1.2.3 سیستم‌های خطی فازی 45
3.3 متدولوژی پژوهش 51
1.3.3 مدل تركيبی BSC-FDEA 52
فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق 56
1.4 شرح مساله 57
2.4 استخراج شاخص ها 58
1.2.4 جامعه آماري 58
2.2.4 نمونه آماري 59
3.2.4 طراحي پرسشنامه 60
3.4 شاخص‌های ارزیابی 65
4.4 داده‌های مساله 66
5.4 مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی 68
4. 6 نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی 69
4 .7 تحلیل حساسیت 71
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 74
1.5 مقدمه 75
2.5 نتایج 75
3.5 بحث 78
4.5 پیشنهادات کاربردی پژوهش 80
5.5 محدودیتهای پژوهش 81
6.5 پیشنهادات آتی 81
پیوست 83
پیوست الف: شاخص‌های ارزیابی چِن 84
پیوست ب: چارچوب ارائه شده توسط گوناسکاران و همکاران برای معیارهای ارزیابی 87
پیوست پ: مدل‌های ارزیابی کارآیی زنجیره‌ی‌تأمین و مشخصات آن‌ها 88
پیوست ت: شاخص‌های ارزیابی شپرد و گانتر 93
منابع 99

منابع

غضنفري، م. و رضايي، م. آشنايي با تئوري مجموعه هاي فازي و کاربردهاي آن، انتشارات دانشگاه علم و صنعت، 1385.

کريمي، ع. استفاده از يک روش ترکيبي از تحليل پوششي داده‌ها و تئوري مجموعه‌هاي ناهموار براي ارزيابي تأمين‌کنندگان، مطالعه موردي: گروه صنعتي ايران ترنسفو، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه بوعلي سينا همدان، ايران،1390.

مرادي‌نژاد، د. و همتا، ن. بهينه‌سازي در نرم‌افزار LINGO، انتشارات همت جاويدان، 1388.

معمارياني، ع. سيستم ارزيابي عملکرد بر اساس DEA ، کنفرانس بين‌المللي مهندسي صنايع، ايران، 28-29 تيرماه، 1383.

ميرحسيني، س. ع. تحليل پوششي داده‌ها مدل ها و کاربردها، انتشارات دانشگاه اميرکبير، 1387.

Beamon B.M, Measuring supply chain performance, International Journal of Production management, Vol. 19, (1999), 275-292.

Beamon B.M, Chen V.C.P, Performance analysis of conjoined supply chains, International Journal of Production Research, Vol. 39, No. 14, (2001), 195-218.

Bhagwat R, Sharma M.K, Performance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach,. Computers & Industrial Engineering, Vol. 53, (2007), 43–62.

Chan F.T.S, Qi H.J, An innovative performance measurement method for supply chain management, Supply chain management: An international Journal Vol. 8, No. 3, (2003), 209-223.

Chan F.T.S, Performance Measurement in a Supply Chain, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 21, (2003), 534–548.

Charnes A, Cooper W.W, Rhodes E, Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operation Research, Vol. 2, (1978), 429-444.

Chen Y, Liang L,Yang F, A DEA game model approach to supply chain efficiency, Annals of Operations Research, Vol. 145, (2006), 5–13.

Comelli M, Fenies P, Tchernev N, A combined financial and physical flows evaluation for logistic process and tactical production planning: Application in a company supply chain, International Journal of Production Economics, Vol. 112, (2008), 77–95.

Dixon J.R, the New Performance Challenge: Measuring Operations for World-class Competition, Dow Jones-Irwin, Homewood, IL (1990).

Easton L, Murphy D.J, Pearson J.N, Purchasing performance evaluation: with data envelopment analysis, European Journal of Purchasing & Supply Management, Vol. 8, (2002), 123–134.

Estampe D, Lamouri S, Paris J.L, Djelloul S.B, A framework for analyzing supply chain performance evaluation models, International Journal of Production Economics (2010), doi:10.1016/j.ijpe.2010.11.024

Globerson S, Issues in developing a performance criteria system for an organization, International Journal of Production Research, Vol. 23, No. 4, (1985), 639-46.

Gunasekaran A, Patel C, McGaughey R.C, A framework for supply chain performance measurement, International Journal of Production Economics, Vol. 87, (2004), 333-347.

Gunasekaran A, Patel C, Tirtiroglu, Performance measures and metrics in a supply chain environment, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 21, No 1/2, (2001), 71-87.

Guo P, Tanaka H, Fuzzy DEA: a perceptual evaluation method, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 119, (2001), 149-160.

Huan S.H, Sheoran S.K, Wang G, A review and analysis of supply chain operations reference (SCOR) model, Supply chain management: An international Journal, Vol. 9, No. 1, (2004), 23-29.

Hwang Y.D, Lin Y.C, Jr J.L, The performance evaluation of SCOR sourcing process-The case study of Taiwan’s TFT-LCD industry, International Journal of Production Economics, Vol. 115, (2008), 411– 423.

Kaplan R.S, Norton D.P, The balanced scorecard: measures that drive performance, Harvard Business Review, Vol. 70, No. 1, (1992), 9-71.

Keegan D.P, Are your performance measures obsolete? Management Accounting, June (1989), 34-47.

چکیده

زنجیره‌ی‌تأمین مجموعه‌ای از تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مشتریان است که ارتباط منطقي بين آن‌ها را نشان می‌دهد. ارزیابی عملکرد نقش مهمي را در مدیریت زنجیره تامین  ایفا مي‌كند. تحلیل پوششی داده‌ها[1] نيز روشی ناپارامتری بر پایه‌ی برنامه‌ریزی خطی است که عملکرد واحدهای مختلف تصمیم‌گیری را نسبت به هم می‌سنجد. این روش مي‌تواند ورودی‌ها و خروجی‌های چندگانه داشته باشد. برای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین، معیارهای متفاوتی را مي‌توان در نظر گرفت. كارت امتيازي متوازن شاخص­هاي خود را به چهار چشم انداز مالي؛ فرآيندها؛ مشتري و يادگيري و رشد نيروي انساني توسعه داده و به دنبال ايجاد توازني بين اهداف مالي به عنوان نتيجه عملكرد گذشته (شاخص هاي گذشته نگر) و سه شاخص ديگر(شاخص هاي آيند ه نگر) است. در اين پژوهش يك مدل تلفيقی تحلیل پوششی داده­های فازی و کارت امتیازی متوازن ارائه گرديده است كه بر اساس آن ورودي ها و خروجي­ها از كارت امتيازي متوازن استخراج شده­اند. ارزیابی عملکرد نیز توسط مدل تحلیل پوششی داده­های فازی صورت پذیرفته است. در نهایت نیز كاربرد مدل مذكور براي زنجیره­های تأمین در یکی از صنایع کشور مورد بررسی و پیاده سازی قرار گرفته است.

كلمات كليدي فارسي :زنجیره‌ی تأمین، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، تحلیل پوششی داده‌های فازی، برنامه‌ریزی خطی، عدم قطعیت

[1] Data Analisys

فصل اول:

مقدمه وکلیات تحقیق

1.1 مقدمه

در سال‌هاي اخير، مديريت زنجيره‌ي‌تأمين[1]  به دليل افزايش روزافزون رقابت در بازارهاي جهاني به يکي از مهم­ترين زمينه‌ها در شاخه‌ي مديريت توليد تبديل شده است. مديريت زنجيره‌ي‌تأمين، به عنوان ابزاري که در اوايل دهه 1990 بوجود آمده و شامل برنامه‌ريزي و مديريت عمليات و توليد، انتقال و توزيع کالا تا رسيدن به مشتري است، راهي را براي بهبود محيط توليد و رقابتي کردن آن پيشنهاد مي‌دهد. يک زنجيره‌ي‌تأمين مجموعه‌اي از امکانات، تأمين‌کنندگان، مشتريان، محصولات و روش‌هاي کنترل موجودي، فروش و توزيع است که تأمين‌کنندگان را به مشتريان متصل مي‌کند و با توليد مواد اوليه توسط تأمين‌کنندگان شروع شده و به مصرف محصول توسط مشتريان ختم مي‌شود (گوناسکاران و همکاران، 2001). به دليل اينکه زنجیره تامین نقش مهمي را در فرآيند مديريت توليد ايفا مي‌کند، ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين به عنوان عنصر مهمي از عملکرد شرکت (سازمان) در نظر گرفته مي­شود. ارزيابي عملکرد را به صورت فرآيند کمي­سازي يا به صورت دقيق­تر فرآيند کمي­سازي و آناليز اثربخشي و بهره­وري تعريف مي‌کنند. بر اين اساس، بهره­وري زنجيره‌ي‌تأمين به صورت يک پيمانه اندازه­گيري از ميزان عملکرد منابع شرکت در کل زمينه زنجيره‌ي‌تأمين براي رسيدن به اهداف خاص آن تعريف مي­شود.

مسائل ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين دامنه وسيعي را از ارزيابي عملکرد واحدهاي مستقل يک زنجيره‌ي‌تأمين تا ارزيابي عملکرد کل زنجيره‌ي‌تأمين را شامل مي­شود.  مساله ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين يکي از جامع­ترين مسائل تصميم­گيري استراتژيک است که بايد براي بهره­وري بلندمدت کل يک زنجيره‌ي‌تأمين در نظر گرفته شود.

2.1 بيان مساله

مديريت زنجيره‌ي‌تأمين مجموعه‌اي از رويکردهايي است که سعي مي‌کند تأمين‌کنندگان، توليدکنندگان، انبارها و مصرف‌کنندگان را به طور مؤثري در هم ادغام کند تا کالاها در مقدار درست، در مکان درست و در زمان درست توليد و توزيع شوند. اين رويکردها درصدد حداقل‌کردن هزينه‌هاي سيستم هستند درحالي که سطح خاصي از سرويس را ارضاء مي‌کنند (بيمن، 1999). ثابت شده است که مديريت مؤثر يک زنجيره‌ي‌تأمين، مکانيزم بسيار مؤثري براي تحويل سريع و مطمئن کالا و خدمات با کيفيت بالا و با هزينه حداقلي مي­باشد (گوناسکاران و همکاران، 2004). سابقاً واحدهاي بازاريابي، توزيع، برنامه‌ريزي، توليد و فروش در يک زنجيره‌ي‌تأمين مستقل عمل مي‌کردند. متناظراً ارزيابي عملکرد يک زنجيره‌ي‌تأمين به معني ارزيابي عملکرد واحدهاي بازاريابي، توزيع، برنامه‌ريزي، توليد و فروش به صورت مستقل خواهد بود. بعضي از محققين در گذشته عملکرد واحدهاي مستقل يک زنجيره‌ي‌تأمين را ارزيابي کردند مانند ارزيابي عملکرد مراکز توزيع (DC[2]) (راس[3] و دروگ[4]، 2002)، ارزيابي عملکرد فروش ( ايستون[5] و همکاران، 2002)، ارزيابي عملکرد تأمين­کننده ( تولريا[6] و همکاران، 2006) و غيره. به هر حال اين واحدهاي مستقل در زنجيره‌ي‌تأمين داراي اهداف خاص خودشان هستند و اين اهداف اغلب با هم در تضاد هستند. بنابراين نياز به يک چارچوب ارزيابي عملکرد که در آن عملکرد اين واحدهاي مستقل با هم ادغام شده و به صورت هم‌زمان ارزيابي شوند، احساس مي‌شود. براي به­دست­آوردن يک زنجيره‌ي‌تأمين کارا، ارزيابي عملکرد کل زنجيره‌ي‌تأمين بسيار مهم است. در اين پايان‌نامه به زنجيره‌ي‌تأمين به صورت يک کل نگاه مي‌شود و به عنوان يک سيستم در نظر گرفته مي‌شود. در اين پايان‌نامه يک زنجيره‌ي‌تأمين سه سطحي شامل تأمين‌کننده، توليدکننده و مشتري در نظر گرفته مي‌شود و اين زنجيره به عنوان يک واحد تصميم‌گيري در سطح توليدکننده ارزيابي عملکرد مي‌شود.

براي ارزيابي زنجيره‌ي‌تأمين شاخص­هاي مختلفي مانند هزينه، زمان، سود، سطح خدمت و … اندازه‌گيري مي­شوند. ارزيابي زنجيره‌ي‌تأمين با استفاده از روش­هاي مختلفي انجام مي‌شود. تحليل پوششي داده­ها به عنوان يک روش ناپارامتريک بر پايه تکنيک برنامه‌ريزي خطي بنا شده است و عملکرد واحدهاي مختلف را به نسبت هم مي‌سنجد. وانگ[7] و وانگ (2007) با دادن شواهد و دلايلي مناسب، معتقدند تحليل پوششي داده­ها روش مناسبي براي مديريت زنجيره‌ي‌تأمين است. تحليل پوششي داده­ها مي­تواند ورودي­ها و خروجي‌هاي چندگانه داشته باشد و شاخص­هاي کمي و کيفي را به کار گيرد (وِن و همکاران، 2010). در اين پايان­نامه شاخص­هايي مانند هزينه، تحويل­ به موقع و زمان تدارک[8] براي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين در نظر گرفته شده و  ارزيابي عملکرد در سطح توليدکننده انجام مي‌شود در حالي که معمولاً به زنجيره‌ي‌تأمين به صورت يک سيستم و کل‌نگرانه نگاه شود؛ اين موضوع بدان معناست که شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد براي واحد توليدکننده (سطح دوم زنجيره) و در ارتباط آن با تأمين‌کننده و مشتري اندازه‌گيري مي‌شوند و کليت زنجيره‌ي‌تأمين حفظ مي‌شود.

3.1  سابقه و ضرورت انجام پژوهش

مدل­هاي تحليلي ارائه شده براي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين شامل تکنيک­هاي مختلفي از روش­هاي امتيازدهي موزون ساده تا برنامه­ريزي پيچيده رياضي و از مدل­هاي ارزيابي قطعي تا مدل‌هاي تحت شرايط عدم قطعيت را شامل مي­شود. اخيراً روش­هاي مختلفي براي مواجهه با مساله ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين ارائه شده است. 16 دسته از اين روش­ها به وسيله‌ي استمپ[9] و همکاران (2010) مرور شد. اين روش‌ها شامل هزينه‌يابي بر اساس فعاليت، کارت امتيازدهي متوازن، مدل مرجع عملياتي زنجيره‌ي‌تأمين، چارچوب تحقيقات لجستيکي، مميزي ازلاگ[10]، EFQM و غيره هستند. نتايج اين تحقيق در پيوست (پ) ارائه مي‌شود.

براي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين شاخص­هاي مختلفي در دسته‌هايي مانند هزينه، زمان، سود، سطح خدمت و … اندازه­گيري مي­شوند. توماس[11] و گريفين[12] (1996) هزينه حمل­و­نقل را برابر با بيش از نيمي از هزينه­هاي يک زنجيره‌ي‌تأمين دانسته­ و از آن براي ارزيابي استفاده کردند. لي[13] و بلينگتون[14] (1992) سطح رضايت مشتريان را در شرکت­هايي که مشترياني از سراسر دنيا دارند يک عامل مهم دانسته­ و اشاره کرده­اند که اگر استراتژي­هاي اتخاذ شده در راستاي جلب رضايت مشتريان نباشد بسيار هزينه­بر خواهند بود. مپس[15] و همکاران (1997) سطح توليد را عامل بسيار مهمي در هزينه توليد، کيفيت و انعطاف­پذيري دانسته­ و اشاره کرده­اند که عملکرد فرآيندهاي توليد به عنوان بخش مهمي از يک زنجيره‌ي‌تأمين بايد اندازه­گيري شده و بهبود يابد.

اغلب مطالعات موجود بر روي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين بر چارچوبي از سيستم شاخص ارزيابي استوار هستند. به هر حال، اغلب اين روش­ها از خود افراد براي محاسبه وزن شاخص­ها در فرآيند ارزيابي استفاده مي­کنند. به دليل وجود نظرهاي شخصي وزن شاخص­ها نمي­توانند به صورت دقيق اندازه­گيري شوند (وو[16] و اولسن[17]، 2008).

براي کاهش عدم دقت وزن شاخص، که با استفاده از نظر شخصي تصميم­گيرنده افزايش يافته است، از تحليل پوششي داده­ها به عنوان يک روش غير پارامتريک براي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين استفاده مي‌شود. خاصيت اصلي تحلیل پوششی داده ها[18] اين است که مي­تواند عملکرد را در حالتي که ورودي­ها و خروجي­هاي چندگانه وجود دارد اندازه­گيري کند. وانگ و وانگ (2007) يک مدل تحليل پوششي داده­ها را با استفاده از شاخص­هايي مانند هزينه، تحويل به موقع، سود و چرخه زمان توليد ارائه کردند. با توجه به اين که بعضي از شاخص‌هاي اندازه­گيري شده در زنجيره‌ي‌تأمين مخصوصاً هزينه به صورت قطعي نيستند و شاخص­هاي عدم قطعيت در آنها ديده مي­شود، استفاده از روش­هاي عدم‌قطعيت مانند منطق فازي مناسب به نظر مي­رسد (ژو[19] و همکاران، 2009). تا به‌حال براي ارزيابي زنجيره‌ي‌تأمين به ندرت از روش­هاي عدم قطعيت استفاده شده است (وانگ و وانگ، 2007). از روش‌هاي عدم­قطعيت استفاده شده مي­توان به مجموعه­هاي ناهموار اشاره کرد (ژو و همکاران، 2009). در اين مرجع با توسعه يک مجموعه ناهموار از شاخص­هايي مانند هزينه، تعداد کارکنان، انعطاف­پذيري توليد و سطح خدمت براي ارزيابي عملکرد استفاده شده است. در اين تحقيق از تحليل پوششي داده­هاي فازي جهت ارزيابي عملکرد زنجيره­‌هاي تأمين استفاده مي‌شود که در تحقيقات پيشين تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته ‌است. در اين پايان‌نامه زنجيره‌ي‌تأمين به صورت يک کل و يک سيستم در نظر گرفته مي‌شود که ورودي‌ها و خروجي‌هاي مدل تحليل پوششي داده‌هاي فازي، همان ورودي‌ها و خروجي‌هاي سيستم زنجيره‌ي‌تأمين هستند. شاخص‌هاي ارزيابي در سطح توليدکننده اندازه‌گيري مي‌شود و براي حفظ يکپارچگي زنجيره‌ي‌تأمين اندازه‌گيري شاخص‌ها براي توليدکننده و با حفظ ارتباطش با تأمين‌کنندگان و مشتريان انجام مي‌شود.

4.1  مفروضات تحقيق

در اين تحقيق واحدهاي مستقل موجود در يک زنجيره‌ي‌تأمين به عنوان يک سيستم در نظر گرفته مي‌شود و ارزيابي عملکرد در سطح توليدکننده انجام مي‌شود در حالي که سعي مي‌شود کليت زنجيره‌ي‌تأمين حفظ شود.

تحليل پوششي داده‌ها عملکرد مطلق را محاسبه نمي‌کند يعني عملکرد واحدها را نسبت به هم مي‌سنجد. براي رتبه‌بندي دقيق به ابزارهاي ديگري نياز است.

از بين شاخص‌هاي انتخاب شده براي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين فقط شاخص هزينه به صورت فازي در نظر گرفته مي‌شود و ساير شاخص‌ها قطعي هستند.

5.1  اهداف تحقيق

تلفيق مدل تحليل پوششي داده‌ها و تئوري مجموعه‌هاي فازي

طراحي پرسشنامه­ي شاخص هاي ارزيابي عملکرد زنجيره تامين بر اساس مدل BSC و استخراج شاخص هاي مورد نظر با کمک خبرگان

استفاده از مدل تحليل پوششي داده‌هاي فازي براي ارزيابي عملکرد زنجيره‌ي‌تأمين با ارائه يک مورد کاوي واقعي

مقايسه عملکرد مدل تحليل پوششي داده‌هاي فازي با مدل DEA کلاسيک و مدل تحليل پوششي داده‌هاي ناهموار

[1] Supply Chain Management

[2] Distribution Center

[3] Ross

[4] Droge

[5] Easton

[6] Talluria

[7] Wong

[8]  Lead time

[9] Estampe

3  ASLOG

[11]  Thomas

[12] Griffin

[13]   Lee

[14] Billington

[15] Mapes

[16] Wu

[17] Olson

[18] Data Analisys

[19] Xu

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه امکان سنجي پياده سازي ارزيابي متوازن در گروه شرکتهاي سيمان
 • پايان نامه انتخاب تامين کننده بهينه توسط خرده فروش تحت سيستم کنترل موجودي توسط فروشنده
 • پايان نامه پيکربندي چند هدفه زنجيره تامين در فضاي عدم قطعيت
 • پايان نامه برنامه ريزي توليد براي زنجيره تامين محصولات لبني در شرکت پرتودانه خزر
 • پايان نامه بررسي رابطه بين يکپارچگي زنجيره تأمين با عملکرد يک شرکت توليدي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122