پايان نامه ارزيابي کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 155 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارزيابي کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق
1 ـ 1 ـ بيان مسأله    2
1 ـ 2 ـ اهميت و ارزش تحقيق    6
1 ـ 3 ـ اهداف تحقيق     8
1 ـ 4 ـ سئوالات تحقيق    8
1 ـ 5 ـ تعريف واژه‌ها    9
فصل دوم: ادبيات و پيشينه‌ي تحقيق
2-1- تعريف سيستم    12
2-1-1- عناصر سيستم    13
2-1-2- اطلاعات    15
2-1-3- اهميت اطلاعات    16
2-1-4- ويژگي‌هاي اطلاعات    16
2-1-5- افزايش تقاضا براي اطلاعات    17
2-2- تعاريف سيستم اطلاعات مديريت    17
2 ـ 3 ـ تاريخچه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت    19
2ـ 4 ـ انواع سيستم‌هاي اطلاعاتي    23
2 ـ 4 ـ 1 ـ سيستم پشتيباني تصميم (DSS)    24
2ـ 4ـ2 ـ سيستم گزارش دهي مديريت (MRS)    25
2ـ 4ـ3 ـ سيستم‌هاي اطلاعات مديران اجرايي (EIS)     27
2 ـ4 ـ 4 ـ سيستم خودکار اداري (OAS)    28
2 ـ4 ـ 5 ـ سيستم پردازش عمليات (TPS)    29
2 ـ4 ـ 6 ـ سيستم خبره يا هوشمند (ES)    31
2 ـ5 ـ مديريت و سيستم‌هاي اطلاعات مديريت    32
2ـ5ـ1ـ سيستم اطلاعات مديريت و نقش‌هاي مديران    33
2ـ5ـ2ـ دانش مديريت    34
2ـ6ـ نقش کامپيوتر در سيستم اطلاعات مديريت     35
2ـ7 ـ ويژگي‌هاي استثنايي کامپيوتر    35
2ـ7 ـ1ـ مدل عمومي‌يک سيستم کامپيوتر    36
2ـ8ـ تفاوت بين کامپيوتر و سيستم‌هاي اطلاعاتي    37
2 -8- 1- جايگاه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت، بعنوان يک سيستم     38
2 -8- 2- ضرورت سيستم اطلاعات مديريت     39
2 – 9 – سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني     40
2 – 9 – 1- ضرورت سيستم اطلاعات منابع انساني     42
2 -9 – 2- کاربرد سيستم اطلاعات منابع انساني     42
2 ـ 10 ـ ارزيابي سيستم اطلاعات مديريت    45
2 ـ 11ـ مفهوم مديريت منابع انساني    49
2 ـ 12 ـ اهميت مديريت منابع انساني    50
2 ـ 13 ـ تاريخچه مديريت منابع انساني    50
2 ـ 14 ـ عناصر سيستم مديريت منابع انساني با نگرشي استراتژيک    53
2 ـ 15 ـ اهداف مديريت منابع انساني    55
2 ـ 16 ـ نقش مديريت منابع انساني    56
2ـ16ـ1ـ سازماندهي    61
2-16-2- برنامه‌ريزي منابع انساني    64
2-16-3- كارمنديابي    65
2-16-4- توسعه منابع انساني    66
2-16-5- مديريت پاداش    67
2-16-6- امور رفاهي كاركنان    68
2-16-7- امور اداري و پرسنلي كاركنان    69
2-17- پژوهشهاي مرتبط با موضوع پژوهش     70
2 ـ17 ـ1-حقيقات انجام شده در خارج     70
2 ـ 17-2- تحقيقات انجام شده در داخل    72
فصل سوم: روش پژوهش
3 ـ 1 ـ روش پژوهش     77
3 ـ 2 ـ جامعه ي آماري    78
3 ـ 3 ـ نمونه و برآورد حجم نمونه    79
3 ـ 3 ـ 1 ـ نمونه    79
3 ـ 3 ـ 2 ـ برآورد حجم نمونه     79
3 ـ 4 ـ روش نمونه گيري     80
3 ـ 5 ـ ابزار اندازه گيري     81
3 ـ 6 ـ برآورد روايي پرسشنامه     82
3 ـ 7 ـ برآورد پايايي پرسشنامه    82
3 ـ 8 ـ روش‌هاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها     83
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4 ـ 1 ـ بررسي ويژگي‌هاي توصيفي گروه نمونه    85
4 ـ 2 ـ يافته‌هاي توصيفي پرسشنامه    89
4 ـ 3 ـ يافته‌ها و نتايج سوالهاي پژوهش     95
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5 ـ 1 ـ خلاصه موضوع و روش‌ها    120
5 ـ 2 ـ يافته‌هاي تحقيق    121
5 ـ 3 ـ محدوديت‌هاي تحقيق    128
5 ـ 4 ـ پيشنهادات    129
5 ـ 4 ـ 1 ـ پيشنهادات كاربردي    129
5 ـ 4 ـ 2 ـ پيشنهادات براي انجام تحقيقات آينده    130
پيوست    131
منابع و مآخذ    134

منابع و مآخذ

آرمسترانگ، مايكل. (1381). مديريت استراتژيك منابع انساني (ترجمه‌ي سيدمحمد اعرابي و داود ايزدي). تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي

ال دفت، ‌ريچارد. (1377). تئوري و طراحي سازمان (ترجمه‌ي علي پارسيان و محمد اعرابي). جلد اول، تهران: انتشارات موسسه دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي.

استاد محمدي، اصغر. (1379). شناسايي موانع مرتبط با استقرار سيستم اطلاعاتي مديريت در حوزه ستادي وزارت كشاورزي. پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد مديريت، دانشگاه تهران.

اسماعيلي، عبدالله. (1380). طراحي سيستم اطلاعات مديريت شركت روغن‌نباتي نرگس شيراز. پايان‌نامه‌‌ي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع، دانشگاه علم و صنعت ايران.

ابطحي، سيدحسين. (1383). مديريت منابع انساني. تهران: انتشارات موسسه تحقيقات و آموزش مديريت.

بهشتيان، ‌مهدي و ابوالحسني، حسين. (1373). سيستم اطلاعات مديريت. تهران: انتشارات پرديس.

بهان، كيت و هولمز، ديانا. (1377). آشنايي با تكنولوژي اطلاعات (ترجمه‌ي مجيد آذرخش و جعفر مهرداد). تهران: انتشارات سمت.

بقايي داوري، جواد. (1381). مديريت منابع انساني پيشرفته. مشهد: انتشارات واژگان خرد.

باقري، حجت‌الله. (1385). بررسي سيستم اطلاعاتي مديريت آموزش دانشگاه امام حسين (ع) و نقش آن در تصميم‌گيري كاربران. پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد مديريت دولتي، دانشگاه امام حسين (ع).

پاشاشريفي، حسن و شريفي، نسترن. (1380). روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري. تهران: انتشارات سخن.

جمشيديان،‌ مهدي و اخوان‌صراف، رضا. (1381). نظريه سيستم‌ها و وظايف مديران. تهران: انتشارات سيمين.

جزني، نسرين. (1386). مديريت منابع انساني. تهران: انتشارات نشر ني.

جزني، نسرين. (1387). مديريت منابع انساني. تهران: انتشارات ني.

خليلي شوريني، سياوش. (1375). روش‌هاي تحقيق در علوم انساني. تهران: انتشارات يادواره كتاب.

خدمتي، عليرضا. (1385). مطالعه و بررسي سيستم اطلاعاتي مديريت منابع انساني در وزارت جهاد سازندگي. پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد مديريت دولتي، دانشگاه تهران.

دلاور، علي. (1383). احتمالات و آمار كاربردي در روان‌شناسي و علوم تربيتي. تهران: انتشارات رشد.

دعايي، حبيب‌اله. (1384). مديريت منابع انساني (نگرش كاربردي). مشهد: انتشارات بيان هدايت نور.

رستمي، علي‌اصغر. (1375). آشنايي با مباني سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت. تهران: انتشارات طراحان نشر.

رحماني، حبيب‌اله. (1378). بررسي نقش سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در بهبود تصميم‌گيري مديران سازمان برنامه‌ و بودجه كشور و سازمان‌هاي تابع. پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه اصفهان.

راولي، جنيفر. (1379). سيستم‌ها و فنون اطلاعات مديريت استراتژيك (ترجمه‌ي محمدرضا بهرنگي). تهران: انتشارات كمال تربيت.

رهنورد، فرج‌اله. (1381). مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي. تهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي.

رهنورد، فرج‌اله و طاهري، حسن. (1382). نياز مديران ارشد به سيستم‌هاي اطلاعاتي. فصلنامه مديريت و توسعه، شماره 61، 60، صص 53-46.

Abekeye,A .(1997). Importance of management information system. Journal library Review. Vol 14, p.53-96

Ahituv, Niv. & Neumann, seev. (1990). Principles of information system for management. Wmc. Brown publishers.

Argris,c.(1991). Management information systems: the college to rationality and emotionality. New York: management science.

Armstrong, M. (1993). A hand book of personnel management practice. London: kogan page.

Armstrong, Michael. (2002). Performance management: key strategies amal practical guld lines. London: kogan page.

Awad, E.M (1988). Management information system: concept structure and applications. California: the Benjamin cummings.

Backstrom , J. & Nohlberg , M . (2007).user – centred security applied to the developed of a management information system. Journal of the Information Management & Computer Security. Vol: 15, issue: 5, p 372 – 387.

چکيده

هدف تحقيق حاضر ارزيابي کاربرد سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مي‌باشد. سوالات پژوهش ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در سازماندهي، جذب، توسعه منابع انساني، ارزشيابي و مديريت پاداش کارکنان و امور رفاهي و اداري پرسنلي کارکنان را مورد بررسي قرار داده است. روش تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشي بوده است. جامعه آماري شامل 259 نفر از مديران دانشگاه اصفهان و علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي 88-1378 بود که با استفاده از روش     نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با جامعه آماري تعداد 39 مدير از جامعه مديران دانشگاه اصفهان و 92 مدير از جامعه مديران دانشگاه علوم پزشکي اصفهان به عنوان نمونه انتخاب گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته حاوي 39 گويه بود که ضريب پايايي آن با استفاده از فرمول کرونباخ92/0 بدست آمد. تجزيه و تحليل داده‌ها در دو سطح آمار توصيفي ( فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطي (t تک متغيره و تحليل واريانس چند متغيره مانوا) آزمون لوين صورت گرفت. يافته‌هاي پژوهش نشان داد از سيستم اطلاعات مديريت در سازماندهي و جذب کارکنان ، توسعه کارکنان استفاده نگرديده است. ولي اين سيستم در ارزشيابي و پاداش دهي کارکنان تا حدودي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علاوه بر اين اين سيستم در امور رفاهي کارکنان نيز به جز مواردي که مربوط به اطلاع رساني در رابطه با چگونگي محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگي و در خصوص غذاخوري و تسهيلات مربوط به آن مي‌باشد، کاربرد نداشته است. ولي طبق نتايج حاصله سيستم اطلاعات مديريت در امور اداري و پرسنلي کارکنان کاربرد دارد. در خصوص نظرات مديران دانشگاه  اصفهان و علوم پزشکي اصفهان نيز با توجه به ويژگي‌هايي مانند جنسيت، رشته تحصيلي، دانشگاه محل خدمت، مدرک تحصيلي، تفاوت معناداري مشاهده نگرديد و تنها بررسي نظرات مديران بر اساس سابقه کار
رابطه ي معناداري را نشان دادند.

كليدواژه‌ها: سيستم اطلاعات مديريت، مديريت منابع انساني، اطلاعات.

فصل اول:کليات تحقيق

 مقدمه

محيط پيچيده و متشنج امروزي سازمانها را با چالشهايي روبرو کرده است چنانچه تغيير به عنوان يکي از ويژگيهاي سازمان‌هاي امروزي درآمده است. سازمان‌هاي امروزي با گذشت زمان دچار تحولات عظيمي‌   شده اند و وظيفه هر سازماني در اين جامعه ي متحول، ايجاد نظم است که در اين راستا عامل اساسي مورد نياز براي نظم بخشيدن به هر سيستمي، اطلاعات دقيق و به موقع مي‌باشد. “اطلاعات در گذشته ارزش ناچيزي داشته و در تصميم‌گيري‌ها کمتر به کار مي‌رفت در حالي که امروزه اطلاعات مهمترين منبع مدير بعد از عامل انساني محسوب مي‌شود” (اوبراين[1]، 1988، ص4). اطلاعات در هر سازمان در واقع مبناي تمامي‌فعاليت‌هاست و به طور مستمر و مداوم بين افراد و واحدهاي مختلف در جريان مي‌باشد. انجام وظايف و تحقق اهداف سازماني فقط از طريق تسريع و تسهيل جريان اطلاعات و ايجاد شبکه‌هاي ارتباطي مؤثر امکان پذير است، بنابراين براي ايجاد و اداره کردن اطلاعات در هر سازمان بايد ضمن برقرار نمودن شبکه‌هاي ارتباطي و حذف موانع ارتباطي،
سيستم‌هاي اطلاعاتي مناسبي طراحي و ايجاد شوند. علاوه بر اين اهميت روزافزون منابع انساني به عنوان مهمترين منبع استراتژيک هر سازمان، ايجاد سيستم‌هاي اطلاعات منابع انساني و به روز نگهداشتن اطلاعات اين سيستم را، در سازمان‌هاي بزرگ ضروري ساخته است. لذا پژوهش حاضر به ارزيابي کاربرد سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان پرداخته است.

1 ـ 1 ـ بيان مسأله

در جهان امروزي سازمان‌ها، در کليه تحولات و پيشرفت‌ها و در کليه شئون نقش تعيين کننده دارند. با نگرش دقيق به سيستم‌هاي سازماني (ابطحي، 1383) در مي‌يابيم که انسان مهمترين عامل رسيدن به اهداف سازماني است، زيرا ساير منابع وارده به سازمان به خودي خود نخواهند توانست هدف‌هاي سازمان را تحقق بخشند. از طرف ديگر انفجار اطلاعات را بايد مهمترين حادثه صنعتي قرن بيستم دانست که عرصه‌هاي صنعت را تحت الشعاع خود قرار داده است؛ در دنياي رقابتي امروز اطلاعات همتراز سرمايه و نيروي انساني در شمار عوامل توليد و به عنوان مهمترين مزيت نسبي سازمان‌ها محسوب مي‌گردد، در همين راستا، سيستم اطلاعات مديريت در کشورهاي صنعتي از سال‌ها پيش و در کشور ما طي سال‌هاي اخير مورد توجه خاص مديران قرار گرفته است.

با توجه به اهميت منابع انساني (سعادت 1379) به عنوان يک منبع استراتژيک در سازمان‌هاي امروزه به ويژه دانشگاه‌ها، سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني به عنوان جزئي از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت، اطلاعات لازم را براي تصميم گيري‌هاي مديران منابع انساني فراهم مي‌آورده و آرگريس[2] (1991) عقيده دارد که “مشخص ساختن سيستم اطلاعاتي منابع انساني را نخستين و مهمترين گام رهيافت موفقيت آميز مديريت نيروي انساني مي‌داند” (ص7). آرمسترانگ[3] (2002) اظهار مي‌دارد که “مديريت منابع انساني عبارت از رويکردي استراتژيک که منجر به جذب، توسعه، مديريت، ايجاد انگيزش و دستيابي به تعهد منابع کليدي سازمان يعني افرادي که در آن يا براي آن کار مي‌کنند است” (ص 33). ميرسپاسي (1385) در تعريفي ديگر “مديريت منابع انساني را دورانديشي فراگير، نوآور و تحول گري سازمان يافته در تأمين منابع انساني سازمان، پرورش و بهسازي آن، تأمين کيفيت زندگي قابل قبول کاري براي آن و بالاخره به کارگيري به جا و مؤثر اين منبع استراتژيک مي‌داند” (ص 32).

“هدف اساسي مديريت منابع انساني حصول نتايج مطلوب از تلاش‌هاي جمعي کارکنان سازمان است و وظايف مديريت منابع انساني شامل: 1- سازماندهي 2- جذب منابع انساني 3- توسعه منابع انساني 4- مديريت پاداش 5- روابط کارکنان 6- بهداشت، ايمني و رفاه 7- امور اداري و پرسنلي، مي‌باشد” (جزني، 1386، صص29-36). ميرسپاسي (1385) عقيده دارد که “گسترش فعاليت‌ها و وظايف مديران در قلمروي مديريت منابع انساني و تعامل مستمر بين اين فعاليت‌ها و لزوم طرح ريزي‌هاي هماهنگ در جذب، بهسازي، نگهداري، و کاربرد مؤثر منابع انساني، به عنوان مهمترين منبع استراتژيک هر سازمان، ايجاد سيستم‌هاي اطلاعات منابع انساني و به روز نگهداشتن اين سيستم را، در سازمان‌هاي بزرگ ضروري ساخته” (ص72). بنابراين يکي از ابزارهاي مهم در نظام مديريت منابع انساني، به ويژه در سازمان‌هاي بزرگ سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني است. اين سيستم اطلاعاتي قادر است تا با استفاده از پايگاه‌هاي داده در رابطه با نيروي انساني سازمان اطلاعات مورد نياز را براي تصميم گيري مديران سازمان در رابطه با مديريت منابع انساني سازمان فراهم سازد. در نگاهي سيستمي‌مي‌توان گفت که اين سيستم اطلاعاتي، مي‌تواند به عنوان زير سيستم[4]، در سيستم اطلاعات مديريت سازمان مطرح باشد و خود نيز به عنوان يک سيستم، شامل درون‌دادهايي از داده‌هاي مرتبط با نيروي انساني و برون داده‌هايي است که جهت برنامه ريزي‌هاي لازم در سطوح مختلف مديريت سازمان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علاوه بر اين سازمان‌ها در ارتباط با برنامه ريزي استراتژيک بلند مدت نيازمند اطلاعاتي در مورد کميت و کيفيت نيروي کار در دسترس به منظور تحقق اين اهداف مي‌باشند. اين امر وجود سيستم‌هاي اطلاعاتي را در منابع انساني را ضروري ساخته است.

با توجه به مفهومي‌که عموماً از عبارت سيستم‌هاي اطلاعات مديريت استنباط مي‌شود “سيستم اطلاعات مديريت[5] عبارت است از يک سيستم جامع ماشين-کاربر، که براي آماده سازي اطلاعات جهت پشتيباني عمليات و وظايف تصميم گيري در يک سازمان به کار مي‌رود، اين سيستم از سخت افزار و نرم افزار کامپيوتري و رويه‌هاي کاري و پايگاه اطلاعاتي و مدل‌هايي جهت تجزيه و تحليل، برنامه ريزي، کنترل و تصميم گيري استفاده مي‌کند” (مدهوشي، 1379، ص 19). به عبارت ديگر سيستم اطلاعات مديريت “سيستمي‌است که داده‌هاي محيطي را جمع آوري و داده‌هاي تبادلات و عمليات سازماني را ثبت مي‌کند و سپس آنها را فيلتر و سازماندهي و انتخاب کرده و به عنوان اطلاعات به مديران ارائه مي‌نمايد و ابزاري براي مديران فراهم مي‌آورد که اطلاعات مورد نياز خود را توليد نمايند” (مورديک و مانسون[6]، 1988، ص. 6).

رضائيان (1385) اظهار مي‌دارد که “سيستم اطلاعات مديريت سيستمي‌رسمي‌در سازمان است که گزارش‌هاي لازم براي فراگرد تصميم گيري مديران در سطوح مختلف سازمان را فراهم مي‌سازد” (ص 13). “در تعريف ديگر سيستم اطلاعاتي را مي‌توان بر اساس يک تعريف تکنيکي، به عنوان گروهي از اجزاء يکپارچه که اطلاعات را جمع آوري، پردازش و ذخيره مي‌سازد و اطلاعات را جهت حمايت تصميم گيرندگان توزيع مي‌نمايد، تعريف نمود” (لودون[7]، 1994، ص8). آواد[8] (1988) عناصر اصلي سيستم اطلاعات مديريت را به شرح زير تعريف مي‌نمايد:

“1- سيستمي‌يکپارچه براي خدمت به تعداد زيادي کاربر

2- سيستمي‌رايانه اي که تعدادي نرم افزار اطلاعاتي را از طريق يک پايگاه اطلاعات به هم مرتبط مي‌کند.

3- روابط کاربر- ماشين که به جستجوهاي فوري و موقتي پاسخ مي‌دهد.

4- ارائه اطلاعات به تمام سطوح مديريتي

5- پشتيباني از عمليات و تصميم گيري” (ص 5).

ابطحي(1383) اظهار مي‌دارد که “هدف از سيستم‌هاي اطلاعات مديريت طراحي سيستمي‌است (سخت افزار و نرم افزار) که بتواند با توانايي‌هاي انسان مطابقت داشته باشد و تأمين کننده نيازهاي اطلاعاتي وي باشد” (ص 47). همچنين لوکاس[9] (1994) اظهار مي‌دارد که “سيستم‌هاي اطلاعاتي مجموعه اي از رويه‌هاي سازماندهي شده مي‌باشند که وقتي به کار گرفته مي‌شوند اطلاعاتي را براي حمايت از سازمان فراهم مي‌کنند” (ص 17). علاوه بر اين يکي از کاربردهاي مهم سيستم‌هاي اطلاعاتي به کارگيري اين سيستم در مديريت منابع انساني است تا به عنوان يکي از ابزارهاي مديريت، مديران را توانا مي‌سازد تا براي بهره گيري از منابع انساني سازمان هدف‌هايي را بر پا دارند و ميزان کاميابي در رسيدن به اين هدف‌ها را تعيين کنند. ميرسپاسي (1385) سيستم اطلاعات منابع انساني را به شرح زير تعريف نموده است:

يك روش سازمان يافته جمع آوري، نگهداري و ارائه اطلاعات به مديران به منظور تصميم گيري در امور چهارگانه نظام مديريت منابع انساني، چنين سيستمي‌چه دستي طراحي شود چه كامپيوتري بايد داراي مشخصات زير باشد: 1- اطلاعات به روز باشد و به موقع در اختيار استفاده كننده قرار گيرد.2- اطلاعات صحيح و دقيق باشد. 3- اطلاعات مربوط و مورد نياز باشد. 4- كليه اطلاعات مورد نياز براي هر نوع تصميم گيري در اختيار اشخاص مسئول قرار گيرد و نه همكاران (ص73).

يک سيستم اطلاعات منابع انساني بايد رويکردي يکپارچه براي جمع آوري، ذخيره، تحليل و کنترل جريان اطلاعات منابع انساني در داخل يک سازمان تعريف شود. شرمان، بوهلندر و اسنل[10] (1998) “سيستم اطلاعات منابع انساني را سيستمي‌تعريف مي‌کنند که اطلاعات جاري و دقيق براي مقاصد کنترل و تصميم گيري فراهم کند” (ص 8). همچنين اسکارپلو و لدوينکا[11] (1988) “سيستم اطلاعات منابع انساني را بخشي از سيستم اطلاعاتي سازمان مي‌دانند که اطلاعات لازم را براي تصميم گيري در امور منابع انساني ارائه مي‌دهد” (ص 714).

سيستم‌هاي اطلاعات مديريت نقش بسيار مهم و کليدي در سازمان‌هاي هزاره سوم دارند و يکي از عوامل مؤثر در بهبود نظام تصميم گيري در سازمان وجود سيستم‌هاي اطلاعاتي است که البته اين نظام‌ها بايد دقيق، صحيح و بهنگام باشند. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي به عنوان يکي از تأثيرگذارترين نهادهاي جامعه از جمله سازمان‌هايي هستند که به اطلاعات دقيق، صحيح و به روز براي تصميم گيري‌هاي راهبردي نياز دارند و از آنجا که منابع انساني به عنوان يک عامل عمده استراتژيک در دانشگاه‌ها محسوب مي‌گردد، وجود يک سيستم اطلاعات منابع انساني مناسب در دانشگاه‌ها براي کمک به تصميم گيري‌هاي صحيح در زمينه مديريت منابع انساني ضروري مي‌باشد. فعاليت‌هاي کارمنديابي، استخدام، نگهداري، بهسازي نيروي انساني، آموزش و ارزشيابي، برنامه ريزي نيروي انساني و ساير اجزا سيستم مديريت منابع انساني، همگي نياز به اطلاعات مناسب و در زمان صحيح خود دارند. در هر کدام از فعاليت‌هاي موجود در مديريت منابع انساني، گردش داده‌ها و اطلاعات مخصوص خود وجود دارد و با افزايش حجم آنها و نوع نياز مديران در سطوح مختلف سازمان به اطلاعات مناسب، لزوم سازماندهي به اين امر و ايجاد سيستم صحيح براي آن داراي اهميت مي‌گردد. همچنين مديريت نيازمند اطلاعاتي به منظور پاسخگويي به سئوالات زير است:

1- چه نيروي کاري برنامه استراتژيک سازمان را برآورده مي‌سازد با چه مهارت‌ها، دانش و تخصصي.

2- چه تعداد منابع انساني و با چه کيفيتي در راستاي تحقق برنامه‌ها تشخيص داده شده اند.

3- منابع انساني موجود سازمان چه وضعيتي دارند؟ به چه ميزان نيازهاي استراتژيک سازماني را بر آورده مي‌سازند.

4- سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني از نظر برآوردن اطلاعات مديران تا چه ميزان کارايي دارد؟

متأسفانه در اکثر سازمان‌هاي ما به اطلاعات منابع انساني کمتر توجه مي‌شود و به همين دليل در مواقع لزوم اطلاعات مورد نياز در بخش‌هاي پرسنلي يا موجود نبوده يا به صورت غير واقعي ارائه مي‌شود همچنين امروزه مديران به اهميت اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي بيش از پيش پي برده اند و همواره بودجه اي را براي برقراري اين سيستم در نظر مي‌گيرند و مرتباً در صدد افزايش کارايي اين سيستم و کاهش هزينه‌ها مي‌باشند. علاوه بر اين يکي از سرمايه گذاري‌هاي هزينه بر در سازمان‌هاي امروزي سرمايه گذاري در سيستم اطلاعات مديريت است که با هدف بهبود عملکرد سازمان و فرد انجام مي‌شود. مسلماً چنين سرمايه گذاري ايجاب مي‌نمايد تا موفقيت آن مورد ارزيابي قرار گيرد، لکن از آنجا که دستيابي به معيارهاي عيني براي ارزيابي سيستم‌هاي اطلاعات چندان ساده نيست، يکي از شيوه‌هاي ارزيابي مدل ارزيابي استفاده کنندگان نسبت به تناسب تکنولوژي با وظايف است که به وسيله گودهيو[12] که يک دانشمند آمريکايي است در سال 1988 به عنوان شاخص ارزيابي سيستم اطلاعات در زمينه استفاده از اطلاعات کمي‌در تصميم گيري‌هاي مديريت پيشنهاد شده است که در اين شيوه با استفاده از نظرات کاربران، سيستم اطلاعات مديريت مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و مبناي نظري اين پژوهش نيز مي‌باشد. بنابراين پژوهش حاضر درصدد ارزيابي ميزان کاربرد سيستم اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان مي‌باشد. اين تحقيق ميزان کاربست سيستم اطلاعات مديريت در سازماندهي، جذب، توسعه، ارزشيابي و پاداشدهي، امور رفاهي و امور اداري و پرسنلي، منابع انساني را مورد ارزيابي قرار داده است.

1 ـ 2 ـ اهميت و ارزش تحقيق

انفجار اطلاعات را بايد مهمترين حادثه صنعتي قرن بيستم دانست که عرصه‌هاي صنعت را تحت الشعاع قرار داده است. در دنياي رقابتي امروز، اطلاعات همتراز سرمايه و نيروي انساني در شمار عوامل توليد و به عنوان مهمترين مزيت نسبي سازمان‌ها محسوب مي‌گردد. در همين راستا، سيستم اطلاعات مديريت در کشورهاي صنعتي از سال‌ها پيش و در کشور ما در طي سال‌هاي اخير مورد توجه خاص مديران قرار گرفته است. سيستم اطلاعات مديريت نه تنها با حذف عمليات تکراري در واحدهاي مختلف باعث تسهيل و تضمين صحت عمليات مي‌گردند بلکه با در اختيار گذاشتن اطلاعات طبقه بندي شده و تحليلي، مديران عالي را در برنامه ريزي و اتخاذ تصميم مناسب و به موقع پشتيباني مي‌کند. علاوه بر اين اهميت منابع انساني به عنوان يک منبع با ارزش در سازمان‌ها روز به روز بيشتر مي‌گردد تا جايي که ميرسپاسي (1385) معتقد است که “مؤثرترين راه به دست آوردن مزيت رقابتي در شرايط فعلي کارآمدتر کردن کارکنان سازمان‌ها مي‌باشد و اين مهم جزء با اعمال مديريت استراتژيک در قلمرو مديريت منابع انساني امکان پذير نخواهد بود” (ص2).

در دانشگاه‌ها که به عنوان يکي از نهادهاي دولتـي تأثيرگذار بر جامعه اهميتشـان بيش از پيش آشکار گرديـده اسـت،

نقش و اهميت و جايگاه ويژه مديريت منابع انساني آشکار و مشخص است. يکي از ابزارهاي مهم در نظام مديريت منابع انساني، به ويژه در سازمان‌هاي بزرگ، سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني مي‌باشد؛ اين سيستم اطلاعاتي قادر است تا با استفاده از پايگاه داده‌ها در رابطه با نيروي انساني سازمان، اطلاعات مورد نياز را براي تصميم گيري مديران مياني و ارشد سازمان در رابطه با مديريت منابع انساني فراهم سازد. همچنين ميرسپاسي (1385) اظهار مي‌دارد “گسترش فعاليت‌ها و وظايف مديران در قلمروي مديريت منابع انساني ايجاد سيستم‌هاي اطلاعات منابع انساني و به روز نگهداشتن اطلاعات اين سيستم را در سازمان‌هاي بزرگ ضروري ساخته است” (ص 72). در دنياي پيچيده و فرامدرن امروزي نقش سيستم‌هاي اطلاعات مديريت و تأثير انکارناپذير آن بر جامعه و سازمان‌ها بر کسي پوشيده نيست. سازمان‌هاي آموزشي و دانشگاه‌ها نيز از اين امر مستثني نيستند و به اطلاعاتي دقيق، صحيح و به روز نياز دارند تا بر مبناي آن بتوانند تصميماتي بخردانه و درست بگيرند.

اهميت اطلاعات (شاهنگيان، 1365) در سال‌هاي اخير به طور فزاينده اي مورد توجه و تأکيد قرار گرفته است. امروزه بسياري از صاحبنظران علم مديريت و اطلاعات، پيشرفت‌هاي سريع چند دهه اخير را مديون تکنولوژي الکترونيکي و ارتباطي مي‌دانند و از اطلاعات به عنوان يکي از منابع مهم مانند ساير منابع ياد مي‌کنند و معتقدند همانطور که نيروي انساني، پول و مواد و ماشين آلات توسط مديران اداره مي‌شود، اطلاعات نيز همان الگو را دنبال مي‌کند. به علت اهميتي که مديريت اطلاعات در ممالک توسعه يافته پيدا کرده و عموم مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي به اهميت اطلاعات واقف شده اند. در حال حاضر در اين کشورها تعداد زيادي از مؤسسات و شرکت‌ها وجود دارند که محصول اصلي آنها اطلاعات است و ساير مؤسسات نيز در صورتي در کار خود موفق خواهند بود که اطلاعات لازم را بتوانند دريافت نموده و در موقع مناسب به کار گيرند.

مديران منابع انساني در سازمان‌ها و دانشگاه‌ها که وظيفه اصلي برنامه ريزي، تأمين و استخدام و نگهداري نيروي انساني را به عهده دارند بدون اتکا به اطلاعات مفيد قادر به انجام وظايف خود نخواهند بود از طرف ديگر به علت وسعت و پيچيدگي‌هاي فزاينده سازمان‌ها دسترسي به اطلاعات مستلزم ايجاد سيستم‌هاي اطلاعاتي مبتني بر کامپيوتر مي‌باشد که در صورت استفاده صحيح از آنها در وقت و هزينه سازمان‌ها صرفه جويي مي‌شود . متأسفانه در اکثر سازمان‌هاي ما به اهميت اطلاعات که مبناي برنامه ريزي نيروي انساني و ساير وظايف مديريت منابع انساني کمتر توجه شده است؛ اطلاعات موجود در بخش‌هاي مديريت منابع انساني ادارات و مؤسسات اغلب دقيق، به روز، کامل و قابل استفاده نيست و از سيستم‌هاي اطلاعاتي به صورت مؤثر و کارا، استفاده نمي‌شود. با انجام پژوهش در رابطه با سيستم اطلاعاتي مديريت منابع انساني موانع موجود بر سر راه استفاده مؤثر و کارآمد از سيستم‌هاي اطلاعاتي در زمينه منابع انساني شناسايي شده و به مديران دانشگاه‌ها کمک مي‌نمايد تا با بر طرف نمودن اين موانع و استفاده بهينه و مؤثر از سيستم‌هاي اطلاعاتي در زمينه منابع انساني در وقت و هزينه خود صرفه جويي نمايند. همچنين با در دسترس داشتن اطلاعات صحيح و بهنگام، مديران در زمينه منابع انساني
تصميم‌گيري‌ها و برنامه ريزي‌هاي صحيحي را به عمل آورند که فوايد آن به نفع دانشگاه‌ها و همچنين جامعه مي‌باشد. همچنين با در نظر گرفتن نتايج اين تحقيق مديريت منابع انساني دانشگاه اصفهان خواهد توانست ميزان کاربرد و اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت منابع انساني را ارزيابي کند، نقاط ضعف و قوت سيستم اطلاعاتي منابع انساني خود را شناسايي کرده و آن را بهبود بخشد علاوه بر اين با استفاده از نتايج اين تحقيق دانشگاه اصفهان خواهد توانست هزينه‌ها و اشتباهات خود را با استفاده کارآمد از سيستم‌هاي اطلاعاتي کاهش دهند، ليکن اهميت انجام چنين پژوهشي را بيش از پيش روشن مي‌سازد.

[1] – Obrien

[2] – Argyris

[3] – Armstrong

[4] – Subsystem

[5] – Management Information System

[6] – Murdic and Munson

[7] – Loudon

[8] – Awad

[9] – Lucas

[10] – Sherman, Bohlander and Snell

[11] – Scrapello and Ledvinka

[12] -Goodhue

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي ميزان اعتماد به مديريت در بين آموزگاران مدارس ابتدايي
 • پايان نامه بررسي ميزان آگاهي مديران از اهداف مديريت آموزشي و ارتباط آن با موفقيت شغلي آنها از ديدگاه مديران مدارس
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه هاي دانشگاه ها با استفاده از الگوي تعالي سازماني (EFQM)
 • پايان نامه ارائه مدل دستيابي به مديريت دانش در سيستم حمل ونقل دريايي بنادر جنوبي کشور
 • پايان نامه نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122