پايان نامه ارزيابي کلينيکي و راديو گرافيک بازسازي نقايص تروماتيك ديواره قدامي سينوس ماگزيلاري توسط ممبران هاي قابل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي کلينيکي و راديو گرافيک بازسازي نقايص تروماتيك ديواره قدامي سينوس ماگزيلاري توسط ممبران هاي قابل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 61 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ارزيابي کلينيکي و راديو گرافيک بازسازي نقايص تروماتيك ديواره قدامي سينوس ماگزيلاري توسط ممبران هاي قابل بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

(1) فصل اول: 6
(1-1) پيشگفتار 7
(1-2) كليات 8
1-2-1 مروری بر آناتومی ماگزیلا8
1-2-2 ترومای ناحیه فک و صورت13
1-2-3 علل شکستگی های صورت 14
1-2-4 طبقه بندی شکستگی های صورت 14
1-2-5 درمان شکستگی های ناحیه میانی صورت 16
1-2-6 مواد قابل جذب در پزشکی و دندانپزشکی: کلاژن 17
1-2-7 تهییه ممبران کلاژن 19
1-2-8 اضمحلال ممبران کلاژنی 20

(1-3) مروري بر مطالعات انجام شده 21
(1-4) بيان مساله 24
(1-5) اهداف و فرضيات مطالعه 26
(2) فصل دوم: 29
2-1 جمعیت مورد مطالعه30
2-2 طراحی مطالعه30
2-3 جراحی بازسازی31
2-4 بررسی علائم و میزان بهبود35
2-5 روش جمع آوري اطلاعات36
2-6 حجم نمونه36
2-7 تجزیه و تحلیل داده ها 36
2-8 جدول متغيرها 37

(3) فصل سوم: 38
(4) فصل چهارم: 48
(5) مـنـابـع 53
AbstractI

(1) مـنـابـع

Ballon A, Landes CA, Zeilhofer HF, Herzog M, Klein C, Sader R. The importance of primary reconstruction of the traumatized anterior maxillary sinus wall. J Craniomaxillofacial surg 2008 Mar;19(2):505-9

Kessler P, Hardt N. The use of micro-titanium mesh for maxillary sinus wall reconstruction. J Craniomaxillofac Surg 1996; 24: 317-321

Kuttenberger JJ, Hardt N, Treumann TC. Long-term results following reconstruction of maxillary sinus wall defects with titanium micro-mesh: a CT-based study. Mund Kiefer Gesichtschir 2004;8:330-336

Williams PL, Warwick R, Dyson M, Bannister LH: Gray`s Anatomy. 37th ed. United Kingdom: Churchill Livingstone CO.1989.P.267-359

Top H, Aygit C, Sarikaya A, Karaman D, Firat F. Evaluation of maxillary sinus after treatment of midfacial fractures. J Oral Maxillofac Surg 2004;62:1229-1236.

Gassner R, Tuli T, Hachl O, et al. Cranio-maxillofacial trauma: A 10-year review of 9543 cases with 21,067 injuries. J Craniomaxillofac Surg 2003; 31: 51-7.

Ansari MH. Maxillofacial fractures in Hamedan province, Iran: A retrospective study (1987-2001). J Craniomaxillofac Surg 2004; 32: 28-32.

Maladiere E, Bado F, Meningaud JP, et al. Aetiology and incidence of facial fractures sustained during sports: A prospective study of 140 patients. Int J Oral Maxillofac Surg 2001; 30: 291-97.

Hupp JR, Ellis E, Tucker MR: Contemporary oral and maxillofacial surgery. 5th ed. St Louris: The CV Mosby CO.2008.P. 205-244

Patino MG, Neiders ME, Andreana S, Noble B, Cohen RE. Collagen as an implantable material in medicine and dentistry.

Oliver RF. Scars and collagen Burns 1987;13: S49–S55.

Spira M, Liu B, Xu Z, et al. Human amnion collagen for soft tissue augmentation—biochemical characterization and animal observations. J Biomed Mater Res. 1994;28:91–96.

Rao KP. Recent developments of collagen-based materials for medical applications and drug delivery systems. J Biomater Sci Polym Ed. 1995;7: 623–645.

Vasantha R, Sehgal PK, Rao KP. Collagen ophthalmic inserts for pilocarpine drug delivery system. Int J 1988;47:95–102.

Wang H-L. Guided tissue regeneration. Dent Clin North Am. 1998; 42:505–523

Bell E, Ivarsson B, Merrill C. Production of a tissue like structure by contraction of collagen lattices by human fibroblasts of different proliferative potential in vitro. Proc Natl Acad Sci U S A. 1979;76:1274–1279.

Majewski WT, Yu JC, Ewart C, Aguillon A. Posttraumatic craniofacial reconstruction using combined resorbable and nonresorbable fixation Ann Plast Surg 2002;48:471–476

چكيده

مقدمه: یکی ازانواع شایع شکستگی ها در ناحیه فک و صورت، شکستگی های ناحیه میانی صورت و استخوان گونه است که در اکثریت این شکستگی ها دیوار قدامی سینوس درگیر می شود. به دنبال شکستگی دیواره قدام سینوس، پرولاپس بافت نرم، سینوزیت، رینیت، درد و تندرنس در لمس ناحیه می تواند رخ دهد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی کارایی بازسازی دیواره قدامی سینوس ماگزیلا در بیماران دچار شکستگی دیواره با استفاده از ممبران جذبی بود.

مواد و روش: 42 بیمار پس از بررسی شرایط ورود و خروج وارد مطالعه شدند. تمامی بیماران فرم رضایتنامه آگاهانه را امضا نمودند. در 21 بیمار بازسازی دیواره قدامی سینوس همراه با پوشاندن ناحیه نقص با استفاده از ممبران قابل جذب (گروه مطالعه) و در بقیه بیماران بازسازی استخوانی (گروه کنترل) صورت نگرفت. به منظور بررسی تغییرات بیشترین عرض ناحیه نقص استخوانی و پرولاپس بافت نرم، از بیماران درانتهای جراحی و 6 ماه پس از جراحی رادیوگرافی CBCT تهییه شد. همچنین در پیگیری 6 ماهه، بیماران از لحاظ سینوزیت، تندرنس در لمس ناحیه، درد و عفونت بررسی گشتند. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 11.0 با فاصله اطمینان 95 درصد آنالیز گشتند.

نتایج:  18 بيمار در گروه مطالعه و 20 بیمار در گروه کنترل مطالعه را به اتمام رساندند.  تفاوت معناداری میان عرض ناحیه بلافاصله پس از جراحی بین دو گروه مشاهده نشد (P-value >0.05). اما 6 ماه پس از جراحی، این میزان در گروه مطالعه به صورت معناداری از گروه کنترل کمتر بود (P-value <0.05). از نظر وجود درد، ترشحات و سینوزیت بین دو گروه تفاوت آماری معنادری وجود نداشت(P-value >0.05). اما میزان شیوع تندرنس در لمس و نیز کلاپس بافت نرم به صورت معناداری در گروه کنترل نسبت به مطالعه بیشتر بود (P-value <0.05).

نتیجه گیری: استفاده از ممبران های قابل جذب می تواند عوارض ناشی از شکستگی دیواره قدامی سینوس ماگزیلا را بهبود بخشد در حالی که مشکلات استفاده از مش های تیتانیومی را ندارد.

کلمات کلیدی: سینوس ماگزیلا، شکستگی دیواره قدامی سینوس، ممبران قابل جذب.

(1-1) پيشگفتار

یکی ازانواع شایع شکستگی ها در ناحیه فک و صورت، شکستگی های ناحیه میانی صورت و استخوان گونه است که در اکثریت این شکستگی ها دیوار قدامی سینوس درگیر می شود (1).

علت درگیری دیواره قدامی سینوس به این علت است که به جهت اینکه، در محل اعمال نیروهای فانکشنال قرار ندارند نازک است و در انواع شکستگی های ناحیه میانی به همین دلیل دچار شکستگی می شود که علاوه بر از بین رفتن و دیواه قدامی سینوس، مخاط پوشانده سینوس را نیز درگیر می کند (1).

درگیری دیواره قدامی سینوس مشکلات زیادی را ایجاد می کند؛ تاثیر بر فرم صورت، تشکیل اسکار ناشی از روند ترمیم که ممکن است در ناژ به داخل حفره بینی رادچار مخاطره کند،  پرولاپس بافت نرم به داخل سینوس و بدنبال آن کاهش حجم سینوس است که می تواند سبب عفونت و رینیت است (1-3).

با توجه به مشکلات ذکر شده بازسازی دیواره قدامی سینوس بدنبال شکستگی های میانی صورت ضروری به نظر می رسد برای این منظور تلاش هایی صورت گرفته است. با اینکه بهترین روش بازسازی دیواره قدامی سینوس با همان تکه های خود دیواره است اما بسیاری اوقات به علت  خردشدگی این ناحیه امکان آن وجود ندارد و برداشت گرفت از نواحی دیگر موجب افزایش مشکلات ناحیه دهنده استخوان می شود. از اینرو بازسازی دیواره قدامی سینوس ماگزیلا به دنبال شکستگی آن با استفاده از ممبران های جذبی و غیر جذبی مورد مطالعه است  (1-3).

(1-2) كليات

1-2-1 مروری بر آناتومی ماگزیلا

استخوان ماگزیلا بعد از ماندیبل بزرگترین استخوان صورت می باشد که در هر فرد دو عدد از این استخوان وجود دارد که به هم متصل شده اند. هر کدام از دو استخوان ماگزیلا در مرز سه حفره قرار دارند؛ سقف دهان، کف حفره چشمی، دیواره طرفی و کف حفره بینی(4).

هر استخوان از یک بدنه و چهار زائده تشکیل شده است شامل زائده گونه ای، پیشانی، آلوئولار و کامی(4).

بدنه:

بدنه ماگزیلا دارای یک حفره وسیع به نام سینوس ماگزیلاری است. چهار سطح تنه عبارتند از:

سطح قدامی : در این سطح یک سری برجستگی مربوط به ریشه دندان های موجود در فک بالا به چشم می خورد که درست بالای برجستگی دندان های ثنایا، فرورفتگی ثنایا به چشم می خورد. در خارج تر از این زائده یک فرورفتگی عمیقتر به نام فرورفتگی نیش دیده می شود. در بالای فرورفتگی نیش، سوراخ تحت کاسه چشمی وجود دارد که محل خروج عروق و عصب تحت کاسه چشمی است. درست بالای این سوراخ، حاشیه تحتانی حفره کاسه چشم قرار دارد. در سمت داخل سطح خارجی توسط بریدگی بینی محدود می شود. این بریدگی در قدام و پایین به خار قدامی بینی ختم می شود.

سطح تحت گیجگاهی : این سطح از سطح قدامی توسط زائده گونه ای جدا می گردد. این سطح توسط عروق و اعصاب آلوئولار خلفی فوقانی سوراخ می گردد. قسمت تحتانی این سطح برجسته و گرد می باشد و به آن توبروزیته گفته می شود (تصویر 1) (4).

سطح کاسه چشمی : این سطح صاف و سه وجهی می باشد. در قسمت قدامی این سطح یک فرورفتگی تحت عنوان فرورفتگی تحت کاسه چشمی می باشد که محل عبور عروق و عصب تحت کاسه چشمی می باشد. در حاشیه قدامی این سطح یک بریدگی وجود دارد که به آن بریدگی اشکی گفته می شود (تصویر 1) (4).

سطح بینی : در قسمت مرکزی آن یک سوراخ مشاهده می شود که مدخل سینوس ماگزیلاری می باشد. این سوراخ محلی است که از طریق آن ترشحات سینوس به مآی میانی تخلیه می شود. در قسمت خلفی این سطح یک ناودان وجود دارد که به آن ناودان اشکی گفته می شود و ترشحات غدد اشکی را به بینی تخلیه می نماید (تصویر 1) (4).

سینوس ماگزیلاری : حفره ای هرمی شکل است که کف آن به سمت دیواره طرفی بینی و نوک آن به سمت زائده کونه ای می باشد.مدخل این حفره در قسمت داخلی آن یا به عبارتی دیکر در سمت دیواره حفره بینی است و به آن انتروم گفته می شود. در قسمت تحتانی مجاور ریشه دندان های فک بالا می باشد. همچنین از قسمت خلفی آن عروق و اعصاب آلوئولار فوقانی عبور می نمایند (تصویر 2) (4).

زائده گونه ای : این زائده از استخوان ماگزیلا به استخوان گونه جوش می خورد و در تشکیل قوس گونه شرکت می نماید(4).

زائده پیشانی : این زائده به سمت بالا حرکت نموده و در تشکیل دیواره داخلی حفره کاسه چشمی شرکت می نماید(4).

زائده آلوئولار : این زائده اسفنجی ترین و ضخیکم ترین این اسخوان است. این زوائد دارای هشت حفره در هر سمت می باشند که پذیرای ریشه دندان ها ی فک بالا می باشند. این زوائد برای دندان نیش عمیقترین می باشند و برای آسیای بزرگ عریضترین. عضله بوکسیناتور به قسمت خارجی این زائده متصل می شود(4).

زائده کامی : یک زائده ضخیم که به صورت افقی قرار گرفته و سقف حفره دهان و کف حفره بینی را شکل می دهد. در قسمت قدام به یک استخوان مثلثی تحت عنوان پیش ماگزیلا متصل می شود و در خلف به کام نرم می چسبد. دارای دو سوراخ است : سوراخ ثنایایی در قدام و دو سوراخ در خلف که یکی سوراخ کامی بزرگ و دیگری سوراخ کامی کوچک می باشد.

(1-1) بيان مساله

یکی از انواع شایع شکستگی ها در ناحیه فک و صورت، شکستگی های ناحیه میانی صورت و استخوان گونه است که در اکثریت این شکستگی ها دیوار قدامی سینوس درگیر می شود (1).

علت درگیری دیواره قدامی سینوس در اکثر تروما های وارده به این ناحیه، نازکی این دیواره به علت عدم وجود فانکشن بر آن در حالت طبیعی است. همچنین فشار های کمی هم که به آن وارد می شوند، توسط استخوان های پرینازال و باترس زایگوماتیک به اطراف منتقل می شوند. از اینرو شکستگی های به دنبال نیرو هایی که به ناحیه میانی صورت وارد می شوند بسیار محتمل است که علاوه بر از بین رفتن و دیواه قدامی سینوس ، مخاط پوشانده سینوس را نیز درگیر می کند (1).

درگیری دیواره قدامی سینوس مشکلات زیادی را ایجاد می کند. یکی از مشکلاتی که بدنبال شکستگی دیواره قدامی سینوس می تواند اتفاق افتد تاثیر بر فرم صورت است (1-3).

از مشکلات دیگری که بدنبال شکستگی دیواره قدامی سینوس اتفاق می افتد ، تشکیل اسکار ناشی از روند ترمیم که ممکن است در ناژ به داخل حفره بینی رادچار مخاطره کند که سبب مشکلات زیادی شود (1-3).

از مشکلات دیگری که بدنبال شکستگی دیواره قدامی سینوس ایجاد می شود پرولاپس بافت نرم به داخل سینوس و بدنبال آن کاهش حجم سینوس است که می تواند سبب عفونت و رینیت شود (1-3).

با توجه به مشکلات ذکر شده بازسازی دیواره قدامی سینوس بدنبال شکستگی های میانی صورت ضروری به نظر می رسد. برای این منظور تلاش هایی صورت گرفته است و روش های مختلفی ارائه شده است. یکی از این روش ها ، بازسازی با میکرومش های تیتانیومی است اشکال این روش در این است که تداوم استخوانی مورد نظر را ایجاد نمی کند و محل با بافت اسکار پر می شود (2و3).

اما بهترین روش بازسازی دیواره قدامی سینوس با همان تکه های خود دیواره است که بسیاری اوقات به علت  خردشدگی این ناحیه امکان آن وجود ندارد و برداشت گرفت از نواحی دیگر موجب افزایش مشکلات ناحیه دهنده استخوان است (1) .

دراین میان به نظر می رسد یکی از روشهایی که بازسازی دیواره قدامی سینوس کمک می کند استفاده از ممبران در این ناحیه است که از يک سو با ایجاد یک داربست به تشکیل استخوان کمک می کند و سبب تداوم استخوان می شود و از سوی دیگر نیاز به برداشت گرفت های اتوژن که مشکلات خاص خود از قبیل موربیدیتی ناحیه دهنده گرفت است را بر طرف می کند(2).

هدف از انجام این مطالعه بررسی کارایی ممبران های قابل جذب بازسازی دیواره قدامی سینوس در موارد شکستگی های ناحیه میانی صورت و بررسی توانایی استفاده از آن در کاهش مشکلات مذکور است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122