پايان نامه ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي مدارس متوسطه بر اساس مدل سرو کوال

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي مدارس متوسطه بر اساس مدل سرو کوال  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 209 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي مدارس متوسطه بر اساس مدل سرو کوال بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده:    1
فصل اول: کلیات
مقدمه    3
1-1- بیان مسئله    4
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق:    7
1-3- اهداف تحقیق:    8
1-3-1- هدف اصلی تحقیق:    8
1-3-2- اهداف فرعی تحقیق:    8
1-4- فرضیه های تحقیق:    8
1-4-1- فرضیه های اصلی:    8
1-4-2- فرضیه های فرعی    9
1-5-واژگان تحقیق:    9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه :    11
2-1-تعریف کیفیت:    12
2-1-1مروری بر تاریخچه کیفیت:    13
2-1-2-تاریخچه کیفیت    13
2-1-2-2-کاربرد مدیریت کیفیت در تایوان:    14
2-1-2-3-بررسی موردی كاربردمدیریت کیفیت جام عدرسازمانهای كشورایران:    18
2-2-طبقه بندي هاي تعريفي كيفيت :    22
2-3- مدیریت و بهره وری کیفیت    23
2-5-1-تعاریف مرتبط با بهره‌وری و كیفیت    24
2-3-1-تعریف جدید بهره‌وری و كیفیت    25
2-3-2-چگونگی بهبود بهره‌وری و كیفیت    25
2-4-اصول مدیریت کیفیت    27
2-5-رهبران نظریه کیفیت:    31
2-5-2-چرخه دمینگ:    37
2-5-3-چهارده اصل دمینگ    38
2-5-4-(تاگوچی)    45
2-5-5-(فیلیپ کرازبی)    46
2-5-6-جوزف جوران    48
2-5-7-ایشی کاوا:    49
2-6- برنامه های پرسنلی برای تضمین کیفیت    50
2-8-هزینه کیفیت :    53
2-9- ارزیابی  کیفیت خدمات با استفاده ازروش سرو کوال و سروپرف    54
-2-10- تعريف خدمت :    59
2-10-1-نامحسوس بودن خدمت    59
2-10-2-ارتباط خريدار وفروشنده وتوليد ومصرف هم زمان    59
2-10-3-بي ثباتي كيفيت خدمات    60
2-10-4- عدم امكان ذخيره سازي و انبار كردن خدمات    61
-2-11- فرایند خرید خدمات (لاولاک، 1999، 124):    63
2-11-1- کنترول فرایند خدمات:    64
2-11-2- تضمین غیر مشروط خدمات    65
2-11-3- روشهای جبران خدمات :    65
2-11-4- عوامل موثر بر کیفیت خدمات و خدمات پشتیبانی مشتری    66
2-12-ماهیت و ویژگی خاص خدمات    67
2-12-1-بسته خدمات :    68
2-12-2-اجزای بسته خدمات :    68
2-12-3-مشارکت مشتری در فرآیند خدمات :    69
2-12-4-فوریت خدمات :    69
2-12-5-بی دوامی خدمات :    69
2-12-6-ناملموس بودن خدمات :    70
2-12-7- ناهمگونی :    70
2-13-چالشهای مدیران خدمات:    71
2-13-1-روش های تاگوچی    72
2-13-2-روش پوکا –یوکه (مصونازاشتباه ) :    72
2-13-3-شکاف مربوط به کیفیت خمات:    74
2-13-3-1شکاف1: شکاف اطلاعات بازاریابی (معلومات یا فهم)    8776
2-31-3-2-شکاف 2: شکاف طراحی یا شکاف استاندارد:    77
2-13-3-3-شکاف 3: شکاف عملکرد خدمات یا شکاف تحویل:    8978
2-13-3-4-شکاف 4: شکاف ارتباطات    79
2-31-3-5-شکاف5 : شکاف در خدمات (شکاف مشتری)    79
2-13-4-شناشایی مشتری:    79
2-13-4-1-تعریف مشتری وانواع آن(ملکی -1380)    80
2-13-4-2-انواع نیازهای مشتری    82
2-13-4-3-ارزش برای مشتریان :    83
2-13-4-4-انتظارات مشتری (لاولاک و رایت، 1999، 160-156)    9485
2-13-4-5- مزایای رضایت مشتری: (لاولاک و رایت، 175، 1999).    86
بخش سوم:    87
2-14-ضرورت و چگونگی ایجاد نظام تضمین کیفیت در آموزش و پرورش    87
2-14-1- هدف های نظام تضمین کیفیت    100
2-14-2- چگونگی ایجاد یک نظام تعیین کیفیت    102
2-14-3- رویکردهای عمده درتضمین کیفیت    103
2-14-4- ویژگیهای مشترک نظامهای تعیین کیفیت از بعد ساختاری    105
2-14-5- نظام تعیین کیفییت با استفاده از آموزش ضمن خدمت .    106
2-15-پیشینه تحقیق    106
2-9- مدل مفهومی تحقیق    98
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
3-1- مقدمه    1132
3-2- روش تحقیق:    1132
3-3- جامعه آماری:    114
3-4- سطح اندازه گیدی متغیر ها    115
3-5- پایایی و روایی پرسشنامه:    115
3-5-1- روایی:    115
3-5-2- پایایی:    116
3-6- روش تجزیه و تحلیل آماری:    116
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه    Error! Bookmark not defined.
۴-۱- توصیف متغيرهاي زمينه اي    Error! Bookmark not defined.
۴-۱-۱ -توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت    Error! Bookmark not defined.
4-1-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پایه تحصیلی    Error! Bookmark not defined.09
۴-۱-3 – توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت نوع مدرسه    Error! Bookmark not defined.
۴-2- یافته های تحلیلی    Error! Bookmark not defined.
4-2-1-تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی    Error! Bookmark not defined.
4-2- 3-تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد ملموس بودن    Error! Bookmark not defined.3
4-2-4- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد قابلیت اطمینان    Error! Bookmark not defined.
4-2-5-تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد قدرت پاسخگویی    Error! Bookmark not defined.
4-2-6- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد قابلیت اعتماد    Error! Bookmark not defined.
4-2-7- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد همدلی    Error! Bookmark not defined.
4-1-8- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در مدارس دولتی و غیر انتفاعی    Error! Bookmark not defined.
4-2-9- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد ملموس بودن در مدارس دولتی و غیر انتفاعی    Error! Bookmark not defined.
4-2-10- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد قابلیت اطمینان در مدارس دولتی و غیر انتفاعی    Error! Bookmark not defined.
4-2-11- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد قدرت پاسخگویی در مدارس دولتی و غیر انتفاعی    Error! Bookmark not defined.
4-2-11- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد قابلیت اعتماد در مدارس دولتی و غیر انتفاعی    Error! Bookmark not defined.
4-2-11-تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد همدلی در مدارس دولتی و غیر انتفاعی    Error! Bookmark not defined.
4-2-12- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشیبرحسب جنسیت    Error! Bookmark not defined.
4-2-13- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد ملموس بودن بر حسب جنسیت    Error! Bookmark not defined.
4-2-14- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد قابلیت اطمینان برحسب جنسیت    Error! Bookmark not defined.
4-2-14- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد قدرت پاسخگویی بر حسب جنسیت    Error! Bookmark not defined.
4-2-15- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد قابلیت اعتماد بر حسب جنسیت    Error! Bookmark not defined.
4-2- 16-تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد همدلی بر حسب جنسیت    Error! Bookmark not defined.
4-2-17- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی بر حسب پایه تحصیلی    Error! Bookmark not defined.
جدول4- 41تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی بر حسب پایه تحصیلی    Error! Bookmark not defined.
4-2-18- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد ملموس بودن بر حسب پایه تحصیلی    Error! Bookmark not defined.
4-42- توزيع فراواني پاسخگويان برحسب بعد ملموس بر حسب پایه تحصیلی    Error! Bookmark not defined.
4-2-20- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد قابلیت اطمینان بر حسب پایه تحصیلی    Error! Bookmark not defined.
4-2-21- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد قدرت پاسخگویی بر حسب پایه تحصیلی    Error! Bookmark not defined.
4-2-21- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد قابلیت اعتماد بر حسب پایه تحصیلی
4-2-22- تفاوت بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در بعد همدلی بر حسب پایه تحصیلی
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه    178
5-1-  نتایج یافته های توصیفی    179
5-2- نتایج یافته های تحلیلی    182
5-3- محدودیت ها    186
4-5-پیشنهادات    187
ضمائم    189
منابع و ماخذ:    192
Abstract    196

منابع و ماخذ:

1-Brooks, R.F., Lings, I.N. and Botschen, M.A. (1999), Internal Marketing and customer driven wavefronts , Service Industries Journal, No.p11

2-Parasuraman, A.V.A. Zeithaml and L.L. Berry (1985),A Conceptual model of service quality and its implication for future research, Journal of Marketing, No.49, PP.41-50

3-Gabbie,O. and O’Neill,M.A.(1996), Servqual and the northern hotel sector:A competetive analysis-part1 , Managing Service Quality , Vol.6,No.6,PP.25-33

4-Babakus, E., & Mangold, W. G. (1992). Adapting the SERVQUAL scale to hospital services: an empirical investigation. Health ServicesResearch, 26(6), 767}786.

5-Zifko-Baliga and Robert Kampf, “Managing Perceptions of Hospital Quality: Negative Emotional Evaluations can undermine even the best clinical quality. Marketing Health Services, Spring 1997 ,VOL 17,NO.1,P28.

6-Galloway, L. (1998). Quality perceptions of internal and external customers: A case study in educationaladministration. The T.Q.M Magazine, 10(1), 20–26.

7-Fuchs c , Wilcock A and Aung M, (2004) , Application Of Gap Analysis to Education A Case Study of the Food Safety and Quality Assurance Program at the University of Guelph , Journal OF Food Science Education , vol.3 , PP:33-40

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات در مدارس متوسطه شهرستان گرمسارانجام گردیده است.این تحقیق از نوع کاربردی و به شیوه توصیفی ( پیمایشی) می باشد . تعداد جامعه آماری 2029نفر بوده که تعداد 322 نفر به عنوان نمونه بصورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد مدل سرو کوال شامل 21 سوال (تدوین شده بر اساس 5مقیاس رتبه ای لیکرت ) که در دو بخش ادراکات و انتظارات  دانش آموزان از هر ویژگی مطرح شده بعلاوه3 سوال از ویژگیهای جمعیت شناختی(جنسیت ،مقطع تحصیلی ،مدارس دولتی- غیر دولتی )مورد سنجش قرار میدهد . جهت تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین ،انحراف معیار،آزمون t گروه های وابسته ، t گروه های مستقل آزمون تحلیل واریانس و آزمون های ناپارامتریک همچون یو من ویت نی و کروسکال والیس استفاده شده است.

نتایج پژوهش نشان می دهد که ادراکات دانش آموزان و انتظارات آنها در کلیه ابعاد دارای تفاوت معنا داری بوده و نیز شکاف کیفیت ادراک شده توسط دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنا داری بوده و سایر ویژگی های جمعیت شناختی تفاوت معنا داریدر شکاف کیفیت خدمات ادراک شده ندارد.

کلید واژه ها: خدمات ،کیفیت ، رضایت دانش آموزان، سرو کوال

فصل اول: کلیات

 مقدمه

خدمات آموزشی به عنوان یک فعالیت خدماتی تابعی از کل اقتصاد خدمات در جهان بوده و با رشد سریعی در حجم فعالیتها و رقابت مواجه بوده است. و مازاد بر آن با توجه به اینکه خدمات آموزشی دارای ماهیت زیر ساختی می باشند مورد توج بیشتری قرار گرفته است. رشد و توسعه نظامهای آموزشی یکی از وجوه مشخص عصر ما می باشد و این به ویژه در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه به مساله ای مهم در جهت رشد و پیشرفت و پیوستن به قافله کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته مبدل شده است.

امروزه خدمات در بازار جهانی جایگاه برجسته و رو به پیشرفتی پیدا کرده است و سهم بخش خدمات در بازار جهانی با شتاب رو به گسترش است به عنوان مثال در طی نود سال گذشته شاهد تحولی عظیم در جامعه آمریکا از جامعه تولید گرا به جامعه خدماتی بوده ایم.

از طرفی تولید، رشد و تحول هر یک از جوامع مبتنی بر تعریف وظایف و مشاغل خاصی بوده که اجرای آن به عهده انسان گذاشته شده است با این تفاوت که در این سیر تکاملی نقش انسان نیز از یک نیروی کار ساده و صرفاض یکی از ابزار تولید به سرمایه انسانی، که مهمترین عامل تولید به شمار می آید، ارتقا یافته است.

همگام با رشد نیاز به خدمات آموزشی، توجه پژوهشگران به ابعاد مختلف آن جلب شده و ما شاهد تحقیقات فراوان در این زمینه می باشیم جا دارد در راستای برنامه ریزی ها و پژوهشهای کشورمان به این مهم نیز پرداخته، تا از کاروان جهانی عقب نمانیم در این تحقیق ما به ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در مدارس متوسطه شهرستان گرمسار خواهیم پرداخت.

آنچه در مطالعه این تحقیق باید مد نظرگرفته شود رویکرد بررسی مقوله آموزشی، کیفیت و اهمیت آن می باشد در این تحقیق نگاه به مقوله آموزش به عنوان یک کالا (خدمت) و نقش کیفیت در بازاریابی آن و رضایت فراگیران بر گرفته از تغییرات ماهیت ارائه خدمات آموزشی در این مدارس می باشد.

1-1- بیان مسئله

امروزه كيفيت خدمات به طور فزاينده اي عامل مهمي در موفقيت و بقا در بخش آموزشی شده است. از اين رو،كشف عوامل مؤثر در كيفيت خدمات و ميزان اهميت هر يك از اين عوامل از ديدگاه فراگيران، با توجه به افزايش شدت رقابت، از اهميت بالايي برخوردار است. امروزه كيفيت خدمات و رضایت فراگيران، از مباحث استراتژیك براي سازمان هاي خدماتي هستند. در دنياي رقابتي امروز، ارایه خدمات با كيفيت بالا یك ضرورت براي سازمان هاي خدماتي، به خصوص آموزش و پرورش مي باشد. ارایه خدمات با كيفيت بالا براي بقا و سودآوري سازمان ضروري است. نياز به درك و اندازه گيري كيفيت خدمات با توجه به مزایایي كه ارایه خدمات با كيفيت بالا وفاداري فراگيران، جذب فراگيران جدید و غيره براي سازمان همچون حفظ فراگيراندارد، مورد توجه قرار گرفته است. با اندازه گيري كيفيت خدمات، مي توان نقاط قوت و ضعف خدمات ارایه شده را شناسایي نمود و برنام ههاي بهبود كيفيت و ارتقاي رضایت فراگيران را بر مبناي آن به انجام رساند. پژوهش هاحاكي از آن است كه بين رضایت فراگيران، حفظ فراگيران و سودآوري رابطه وجود دارد. همچنين نرخ حفظ فراگيران، تعيين كننده سهم بازار بوده و رضایت فراگيران نيز عامل اصلي در حفظ آن ها است. از طرف دیگر، باید توجه داشت كه آموزش و پرورش به عنوان بزرگ ترین نهادهاي آموزشی هر كشور، نقش مهمي در، جمع آوري سرمایه هاي كوچك و به كار انداختن آن ها در رشته هاي توليدي و خدماتي ایفا مي نمایند نياز بيش از پيش مردم به خدمات آموزشی منجر به این شده است كه آموزش و پرورش سعي در مشتري گرایي داشته باشند وا ز سوي دیگر، تلاش هاي خود را در جهت تجهيز منابع و هدایت و تخصيص این منابع به طرح هاي مختلف اقتصادي- اعم ازدولتي و خصوصي- بسيج كنند. بنابراین، آموزش و پرورش  به منظور حفظ بقا و دستيابي به اهداف خود، به جلب اعتماد و رضایت فراگيران كه در نهایت به افزایش ميزان تقاضاي آنها از خدمات آموزشی منجر مي شود، نياز مبرم دارند. لذا این مؤسسات بایستي به عوامل مؤثر بر رضایتمندي فراگيران داخلي و خارجي خود توجه كافي مبذول دارند.از آنجا كه رضایت فراگيران نتيجه اوليه كيفيت خدمات براساس ابعاد در نظر گرفته توسط پاراسورامان و همکاران مي باشد، لذا با آگاهي از كيفيت خدمات براي مشتریان، آموزش و پرورش مي توانند ضمن برنامه ریزي لازم جهت توجه به این عوامل با هدف تأمين رضایت فراگيران و نهایتاًایجاد وفاداري در آنها در دنياي پررقابت امروز با موفقيت به فعاليت خود ادامه دهند. از سوي دیگر، آگاهي از وضعيت رقبا و كسب اطلاعات در زمينه هاي مرتبط با فراگيرانشان راهگشاي تدوین برنامه هاي استراتژیك كامل تر در زمينه سودآوري و جلب فراگيران خواهد بود. توجه به کیفیت خدمات چندین مزیت دارد. اول : کیفیت خدمات به رضایتمندی فراگيران و در نتیجه افزایش وفاداری و سهم بازار منجر می شود. دوم اینکه : کیفیت خدمات عنصری اساسی در بازاریابی رابطه مندفراگيران به شمار می رود. بنابر این کسب مزیت رقابتی از طریق کیفیت خدمات مستلزم شناخت الزامات کیفیتی خدمات از منظر فراگيران  است.( وانگ – سوها سال 2000 )

گرنروس مي گويد كيفيت؛ يعني اندازه و جهت مغايرت بين ادراك فراگيران از خدمت و انتظارات او.(گرونروس1988 , 98)

كراسبي معتقد است كيفیت هيچ معنا و مفهومي بجز هر آنچه كه فراگيران واقعاً مي خواهد ندارد. به عبارت ديگر، يك محصول زمانی  با كيفيت است كه با خواسته ها و نيازهاي فراگيران انطباق داشته باشد. كيفيت بايستي به عنوان انطباق محصول با، نياز فراگيران تعريف شود.  (كراسبي1984(

پاراسورامان كيفيت را سازگاري پايدار با انتظارات فراگيران و شناخت انتظارات فراگيران از خدمات خاص ، مي داند .(پاراسورامان و همكاران1985)

كيفيت است كه با خواست هها و نيازهاي فراگيران انطباق داشته باشد. بنابراین، كيفيت باید به عنوان انطباق با نياز فراگيران تعریف می شود.

در اولين گام براي درك كيفيت خدمات، بایستي درك روشني از مفاهيم كيفيت و خدمات داشت. به طور خلاصه، مي توان تعاریف زیر را براي آشنایي با مفهوم كيفيت درنظر گرفت – كيفيت هيچ معنا و مفهومي به جز هر آنچه مشتري واقعاً می خواهد، ندارد. به عبارت دیگر، یك محصول زماني با كيفيت است كه با خواسته ها و نيازهاي فراگيران انطباق داشته باشد. بنابراین، كيفيت باید به عنوان انطباق با نياز فراگيران تعریف شود.(کراسبی ،1989)

اعمال و تعاملاتي كه به منظور برطرف ساختن مشکلات كيفيت عبارت است از مجموعه فعاليتها، فرآیندها،مشتریان به آنان ارایه مي شود.( وارگو 2004)

واژه خدمت نيز معاني مختلفي را شامل مي شود و طيفي از خدمات شخصي تا خدمت به عنوان یك محصول را در برمي گيرد.

تغيير مورد نظر در دریافت كننده خدمت یا به نيابت از او در مکان ها و زمان هاي خاص براي فراگيران ایجاد ا رزش مي كنندخدمات نوعي فعاليت اقتصادي است كه با پيامد ایجاد و منافعي را مهيا مي نمایند.(لاولاک، كريستوف ،1382)

خدمت نتيجه اي است كه فراگيران خواستار آن هستندعرضه مي كند كه اساساً نامحسوس بوده و مالکيت چيزي را.خدمت، فعاليت یا منفعتي است كه یك طرف به طرف دیگر در برندارد. نتيجه ممکن است محصول فيزیکي یا غيرمادي باشد.كاتلر. فيليپ(1382)

خدمات محصولات ناملموس و ناپایداري اند كه توليد و مصرف آنها به صورت همزمان صورت مي پذیرد. (ساسر،1987 )

كلس معتقد است كه كيفيت خدمات، سه بعد فيزیکي، موقعيتي و رفتاري را در بر مي گيرد. به عبارت دیگر، امروزه سازمان هاي خدماتي متوجه این موضوع شده اند كه به منظور حفظ فراگيران خود وكسب مزیت رقابتي، یکي از موضوعات مهم و كليدي كه بایستي همواره در مدنظر از موضوعات مهم و كليدي كه بایستي همواره در مدنظر قرار گيرد، بهبود كيفيت خدمات مي باشد.(مانگوس ،2004 )

چرا كه در پژوهش هاي مختلف مشخص گردیده است كه كيفيت خدمات منجر به رضایت و وفاداري فراگيران شده و نهایتاًمنجر به بقا و سودآوري سازمان مي گردد.) لی ،2004 )

)در واقع، مي توان گفت كه رضایت فراگيران از خدمات دریافتي و بهبود كيفيت خدمات توسط سازمان، دو شاخص مهم در ارزیابي عملکرد سازمان به حساب مي آیند.(یاسین، لیسبون- 2004 )

آگاهى به سير تحول و تکامل برنامه‌ريزى آموزشى مفيد است، دست کم مى‌تواند ما را از تکرار کردن خطاها و اشتباهاتى که در گذشته صورت گرفته است باز دارد، و به تفکر بازتر و روشن‌ترى در زمينه آموزش وپرورش وآينده‌بينى آن وادارد.هر چند از عمر برنامه‌ريزى آموزش و پرورش در جهان دير زمانى نمى‌گذرد، ولى مطالعه همين تاريخچه وتاه، تأمل در صورت جلسات و قطع ‌نامه‌هاى کنفرانس‌هاى مختلف منطقه‌اى و بين‌ المللى آموزش و پرورش، و ارزيابى برنامه‌ريزى آموزش و پرورش در کشورهاى مختلف،تااندازه‌اى سير تحول برنامه‌ريزى آموزش را روشن مى‌سازد. برنامه‌ريزى آموزش و پرورش به مفهوم عملى آن و در وسعت جهاني بعد از جنگ جهانى دوم شروع شده است، ولى در اين مدت، على‌رغم فرصت زمانى کوتاه، بسيار تغيير کرده و تکامل شايان توجهى يافته است. امروزه کیفیت خدمات آموزشی در دنیا بر اساس پیشرفتی که داشته در برخی کشورها هنوز به تکامل نرسیده است در کشور ماایران ، کیفیت خدمات آموزشی به دلیل تغیر سیستم آموزشی و احاطه نداشتن کارکنان و مشغله کاری پایین بوده و گاه به آن توجه نمیشود، که این خود میتواند ضربه بزرگی بر پیکره نظام آموزشی باشد.( تحولات آموزش و پرورش – 1391)

در این تحقیق  به دلیل کیفیت ارائه خدمات آموزشی در آموزش و پرورش شهرستان گرمسار  به عنوان بخش کوچکی از بدنه آموزش و پرورش کشور ، بر اساس مدل اندازه گیری کیفیت خدمات سروکوال که جزو معتبرترین مدلهای اندازه گیری کیفیت خدمات می باشد ،بررسی می گردد. سوال اصلی در این تحقیق این است که تا چه اندازه بین  ادراک مشتریان از خدمات ارائه شده درآموزش و پرورش شهرستان گرمساروانتظارآنها تفاوت هست ؟

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

کيفيت خدمات،عامل مهمي براي رشد،موفقيت و ماندگاري سازمان استواربه عنوان موضوعي راهبردي،موثروفراگير دردستورکارمديريت قرارگرفته است (توفیقی،1390: 22). هر یک از ما به عنوان مصرف کننده همه روزه از خدمات بهره مند می شویم از روشن کردن چراغ، سوار شدن اتوبوس یا تاکسی و … تا خدمات بانکی، بیمه ای و یا خدمات آموزشی موسسات مختلف، متاسفانه مشتریان غالباً از ارزش و کیفیت خدماتی که دریافت می کنندراضی نیستند در حالیکه مشتریان راضی منبع سود شرکت ها هستند و شرکتهایی که نمی توانند مشتریان را راضی نگه دارند در دراز مدت در بازار باقی نخواهند ماند (روستا و همکاران، 1375) خدمات آموزشی به ویژه خدماتیکه ازطریق مدارس و دانشگاه ها ارائه می شوند،نقش اساسی درتوسعه یافتگی جوامع دارند.بنابراین توجه به ارتقای کفیت خدمات آموزشی وپژوهشی به طورمستمر،مسئله ای ضروری به نظرمیرسد. کیفیت خدمات برای بقاوسودآوری نظام آموزش حیاتی و راهبردی سودآوربرای سازمان است (قلاوندی،1390: 50).آموزش دانش آموزان در سراسر جهان با توجه به نظام آموزش و نقش اطلاعات و ارتباطات تحت تاثير تغييرات و اصلاحات مهمی قرار گرفته است. اين نظام در صورتی از عهده وظايف خود بر می آيد که از نظر کيفيت خدمات آموزشی در وضعيت مطلوبی باشد.

از این رو در این تحقیق کیفیت ارائه خدمات  آموزشی در مدارس متوسطه شهرستان گرمسار به عنوان کوچکترین قسمت از بدنه آموزش و پرورش ، بر اساس مدل اندازه گیری کیفیت خدمات سروکوال[1] که جزو معتبرترین مدلهای اندازه گیری کیفیت خدمات می باشد ،و رابطه آن با انتظارات مشتریان بررسی می شودتا نقاط ضعف و قوت خدمات آموزشی در مدارس متوسطه شهرستان مشخص و در جهت حل این نقطه ضعفها و تقویت نقاط قوت براییم و به دیگر مدارس و بخشها تعمیم دهیم.باشددر سالهای آینده هر چه بهتر شدن کیفیت خدمات آموزشی را در سراسر کشور مشاهده کنیم.

1-3- اهداف تحقیق:

با توجه به شرایط فعلی آموزش در مقاطع متوسطه شهرستان گرمسار و لزوم اهمیت دادن به بحث کیفیت خدمات و کیفیت ارائه خدمات، اهداف این تحقیق عبارتنداز:

1-3-1- هدف اصلی تحقیق:

مقایسه ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی در مدارس متوسطه شهرستان گرمسار براساس مدل سروکوال

1-3-2- اهداف فرعی تحقیق:

1-  مقایسه بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی.

2- مقایسه بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات ارائه شده در بعد ملموسات.

3- مقایسه بین میزان ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات ارائه شده در بعد قابلیت اعتماد.

4- مقایسه بین میزان ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات ارائه شده در بعد قابلیت پاسخگویی.

5- مقایسه بین میزان ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات ارائه شده قابلیت اطمینان.

6- مقایسه بین میزان ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات ارائه شده در بعد همدلی رابطه ای.

7- مقایسه بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی و ابعاد آن در مدارس دولتی و غیر انتفاعی.

8- مقایسه بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی و ابعاد آن بر حسب جنسیت پاسخگویان.

9- مقایسه بین ادراکات و انتظارات فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی و ابعاد آن بر حسب پایه تحصیلی پاسخگویان.

[1]servqual

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين کيفيت خدمات آموزشي و عملکرد تحصيلي دانشجويان
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي انتظارات وادراکات دانشجويان نسبت به کيفيت خدمات آموزشي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122