پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 160 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصلاول: کلیات 4
1-1- بررسیمفهومازخودبیگانگی 5
1-2- انواعازخودبیگانگی 5
1-3- سابقهبحث 6
1-4- دیدگاهاندیشمندانغرب 7
1-4-1- هگلوازخودبیگانگی 7
1-4-2- فوئرباخوازخودبیگانگی 9
1-4-3- مارکسوازخودبیگانگی 9
1-5- بررسیوارزیابی 10
فصلدوم: شناختانسان 12
2-1- اهمیتانسانشناسی 13
2-2- آفرینشانسان 14
2-3- ساحتهایوجودیانسان 18
2-4- دلایلاثباتروح 18
2-4-1- شواهدتجربی 18
2-4-1-1- تلهپاتی 18
2-4-1-2-قرارگرفتندرآستانهمرگ 19
2-4-1-3- ارتباطباارواح 22
2-4-2- دلایلعقلی 24
2-4-2-1- ثباتشخصیت 24
2-4-2-2- تقسیمناپذیریروحوپدیدههایروحی 25
2-4-2-3- بینیازیازمکان 25
2-4-3- دلایلقرآنی 26
2-5- هویتانسان 27
2-6- ابعادروحوروانانسان 31
2-6-1- بعدادراکی 31
2-6-1-1- ادراکنظری 31
2-6-1-2- ادراکعملی 32
2-6-2- بُعدگرایشی 32
2-7- تجردروح 33
2-7-1- منکرانسرشتواحد 35
2-7-2- پذیرشسرشتمشترکانسانی 35
2-7-2-1- دیوسرشتیانسان 35
2-7-2-2- نیکسرشتیانسان 36
2-8- فطریاتانسان 37
2-8-1- آگاهیهایفطری 37
2-8-1-1-قضایایبدیهی 37
2-8-1-2- ارزشهاوضدارزشهایاخلاقی 38
2-8-1-3- خداشناسی 38
2-8-2- گرایشهایفطری 39
2-8-3- توانشهایفطری 41
2-8-3-1-توانایییادگیریودرک 41
2-8-3-2- تواناییغلبهبرنفسوخواهشهایدرونی 42
2-8-3-3- خلاقیتونوآوری 43
2-8-3-4- سخنگویی،تفهیموتفاهم 43
2-8-3-5- تواناییقربربوبی 44
فصلسوم: اسلامومسئلهازخودبیگانگی 50
3-1- واژههایقرآنیومسئلهازخودبیگانگی 52
3-1-1- خودفراموشی 53
3-1-2- زندگانیسخت 53
3-1-3- فراموشیقیامت 54
3-2- نمونه‌هایقرآنی 56
3-2-1- جوامعازخودبیگانه 56
3-2-1-1- قومنوح 56
3-2-1-2- قوملوط 58
3-2-1-3- قومعاد 59
3-2-1-4- قومیهود 61
3-2-1-4-1- تحریفکتابآسمانی (تورات) 62
3-2-1-4-2- تحریفحقایق 62
3-2-1-4-3- استهزاوتمسخر 62
3-2-1-4-4- انکارحق 63
3-2-1-4-5- حسادتنسبتبهمسلمانان 63
3-2-1-4-6- رحمتوفضلخداوند 64
3-2-2-افرادازخودبیگانه 65
3-2-2-1- فرعونمصر 65
3-2-2-2- بلعمباعورا 70
3-2-2-3- قارون 73
فصلچهارم: عللگرایشبهازخودبیگانگی 76
4-1- عللفردی 77
4-1-1- هواپرستی 77
4-1-2- جهلونادانی 79
4-1-3- سستیوتنبلی 83
4-1-4- ضعفشخصیت 86
4-1-5- نداشتنتعادلروحیوروانی 87
4-1-6- نداشتنهدفاصیل 89
4-1-7- زندگانیحیوانی 89
4-1-8- عدمتلاشبرایرسیدنبهکمال 91
4-1-9- عدمبهرهگیریصحیحازعقل 92
4-2- عللاجتماعی 93
4-2-1- تعصبوقومیتگرایی 94
4-2-2- تحمیلفرهنگمنحطغربی 99
4-2-2-1- آموزشغربی 101
4-2-2-2- تبلیغات 102
4-2-2-3- صداوسیما 102
4-2-2-4- ویدئو 102
4-2-2-5- مطبوعات 103
4-2-2-6- عکس 103
4-2-2-7- لباس 103
4-2-2-8- اقلیتهایمذهبی 103
4-2-2-9- فرنگرفتهها 103
4-2-2-10- تندروی 104
4-2-3- منافعجمعیوگروهی 105
فصلپنجم: پیامدهایازخودبیگانگی 107
5-1- پیامدهایفردی 108
5-1-1- حسادت 108
5-1-2- تکبر 111
5-2- پیامدهایاجتماعی 115
5-2-1- تبعیضنژادی 115
5-2-2- استعمار 119
5-3-3- بحران‌هایمادیومعنوی 120
5-3-3-1- بحرانمعرفتی 120
5-3-3-2-بحرانروحیروانی 122
5-3-3-3-بحراناخلاقی 123
5-3-3-4- بحرانفناوری 125
فصلششم: راههایمقابلهباازخودبیگانگی 128
6-1- راهبرونرفتفردی 129
6-1-1- درمانحسد 130
6-1-1-1- راهعلمی 130
6-1-1-2- راهعملی 130
6-1-2- درمانتکبر 131
6-1-2-1- راهعلمی 131
6-1-2-2- راهعملی 133
6-2- راهبرونرفتاجتماعی 134
6-2-1-بازگشتبهخویشتن 135
6-2-2-گسترشاخلاقدرجامعه 138
6-2-3- تبلیغعقایدصحیح 139
* انسانکامل 140
نتیجه‌گیری 142
منابع 146

منابع

قرآن کریم

آل احمد. جلال، غرب­زدگی، تهران، آدینه سبز، چاپ پنجم، 1392.

آل احمد، حلال. در خدمت و خیانت روشنفکران. بی­جا. انتشارات خوارزمی، 1375.

آمدي عبدالواحد. غررالحكم و دررالكلم. ترجمه سيد هاشم محلاتي. قم. نشر فرهنگ اسلامي. 1378.

ابن ابی الحدید، عبدالحمید. شرح نهج البلاغه. قم. مکتبة آیة الله المرعشی النجفی. 1404 ق.

ابن بابویه، محمد بن علی (صدوق). علل الشرایع، ترجمه مسترحمی، تهران. کتابفروشی بوذرجمهری. 1345.

ابن بابویه، محمد بن علی (صدوق). ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، مترجم محمدرضا انصاری، قم. نسیم کوثر. 1384.

ابن بابویه، محمد بن علی(صدوق). معانی الاخبار، ترجمه عبدالعلی محمدی، ج 1. تهران. دارالکتب الاسلامیه. 1377.

ابن سینا، حسین بن عبدالله. الاشارات و التنبیهات، ج3، نمط دهم، قم. نشر البلاغه. 1375.

ابن منظور، محمد بن مکرم. لسان العرب؛ بیروت. دارالفکر. بی تا.

امین، سیده نصرت. تفسیر مخزن العرفان. ج 4. تهران. نهضت زنان مسلمان. 1361.

بلاذری، احمدبن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، ج1. بیروت، دارالفکر، 1417ق، چاپ اول.

بلاغی، حجت. حجة التفاسیر و بلاغ الکثیر. ج1. قم. نشر معارف اهل البیت. 1385.

بیات، عبدالرسول و دیگران، فرهنگ واژه­ها، قم، موسسه اندیشه و فرهنگ دینی، 1381.

پترسون، مایکل و دیگران، عقل و اعتقاد دینی، تهران. طرح نو. 1376.

پرهام، باقر و همکاران، فرهنگ علوم اجتماعی. تهران. نشرمازیار. 1376.

تامیلسون، جان. جهانی شدن و فرهنگ، ترجمه محسن حکیمی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1381.

تقوی، علی محمد. اسلام و ملی­گرایی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373.

تورات. سفر خروج، ترجمه فاضل خان گروسی. تهران. اساطیر. 1377.

جزایری، سید نعمت الله. قصص الانبیاء. ترجمه فاطمه مشایخ، تهران. فرحان. 1381.

جعفری، یعقوب. تفسیر کوثر، ج6.قم. هجرت. 1376.

جوادی آملی، عبدالله، صورت و سیرت انسان در قرآن، قم. اسراء. 1380.

حافظ، شمس الدین محمد. ديوان حافظ. تصحيح خليل رهبر. بی جا. صفی علیشاه. چاپ دوم. 1364.

حرانی، ابن شعبه حسن بن علی، تحف العقول، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبرقم. ، جامعه مدرسین، چاپ دوم، 1363.

حسن‌زاده آملي، حسن. هزار و يك كلمه. قم. بوستان كتاب. 1381.

حسینعلی روسی معروف به بهاءالله نوشته ص- س هـ. بی­جا. چاپ دوم 1388.

حسینی، حسین. قصه­های قرآن بر اساس تفسیر نمونه، تهران. دارالکتب الاسلامیه. 1385.

حقی بروسوی، اسماعیل، تفسیر روح البیان، ج9.بیروت، دارالفکر، بی­تا.

حلی، احمدبن فهد، عده الداعی و نجاح الساعی، بیروت، دارالمرتضی، دارالکتاب الاسلامی، 1407ق.

حویزی، علی بن جمعه. تفسیر نور الثقلین، ج2.قم. اسماعیلیان. 1415 ق.

خرمشاهی، بهاءالدین. دانش نامه قرآن، ج2.تهران. ناهید. 1382.

خسروی حسینی، غلامرضا.ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج1.چاپ دوم.تهران، نشر مرتضوی، 1375،

خميني، روح‌الله. ديوان امام. قم. مؤسسه نشر آثار امام خمینی. 1372.

خمینی، روح الله. چهل حدیث، قم. مؤسسه نشر امام خمینی. 1376.

خندان، علی اصغر. ادراکات فطری، قم. کتاب طه. 1383.

دريابندري، نجف. درد بي‌خويشتني. تهران. نشر پرواز. 1366.

دشتی، محمد. نهج البلاغه، تهران. زهد. 1379.

دورانت، ویل. تاریخ تمدن. ترجمه احمد آرام و دیگران. ج1.چاپ ششم. انتشارات علمی و فرهنگی. 1378.

دهخدا، علی اکبر. لغت­نامه. دانشگاه تهران. 1373.

دیرکس، هانس. انسان­شناسی فلسفی، ترجمه محمدرضا بهشتی، تهران. هرمس. 1380.

دیلمی، حسن بن محمد. ارشاد القلوب. ج 1. ترجمه مسترحمی. تهران. مصطفوی. بی تا.

راسل. برتراند. تاریخ فلسفه غرب. ج2. ترجمه نجف دریابندری. تهران. پرواز. 1365.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن، ج 3. چاپ اول.دمشق بیروت، دارالعلم الدارالشامیه، 1412ق.

راغب اصفهانی، حسین. مفردات. ج3.دمشق. دارالعلم الدارالشامیه. 1412 ق.

رجبي، محمود. انسان‌شناسي. قم. موسسه امام خميني. 1385.

زرشناس، شهریار، مبانی نظری غرب مدرن، تهران، کتاب صبح، 1381.

زمانی، کریم. میناگر عشق، تهران. نشر نی. 1382.

سارتر، ژان پل، اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر. ترجمه مصطفی رحیمی. تهران. نیلوفر. 1389.

سبحانی، جعفر و محمد محمدرضایی، اندیشه اسلامی1، دفتر نشر معارف، قم، 1387.

سخاوت، جعفر، جامعه­شناسی انحراف اجتماعی، تهران، پیام نور. 1385.

سرشار، رضا. راز شهرت صادق هدایت، تهران. انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ چهارم، 1387.

سعدی. مصلح بن عبدالله. کلیات سعدی. تصحیح محمدعلی فروغی. تهران. نامک. 1383.

سعیدي مهرمحمد و امیر دیوانی. معارف اسلامی 1. تهران. نشر معارف، چاپ صد و دوم. 1388.

سهروردی، شهاب­الدین. حکمه الاشراق، ترجمه دکتر سجادی، تهران. دانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ. 1377.

الشرتونی، سعیدالخوری. اقرب الموارد، قم. مکتبة المرعشی النجفی. 1361.

شریعتی، علی. بازگشت به خویشتن. بی­جا. بی­­تا.

شریف قرشی، باقر، النظام السیاسی، بیروت، دارالتعارف، 1402ق.

شیروانی، علی. سرشت انسان، قم. نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها. 1376.

صادقی، محمد امین، انسان کامل از دیدگاه امام خمینی و عارفان مسلمان، قم، بوستان کتاب، 1383.

طالقانی، سیدمحمود؛ پرتوی از قرآن،تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم.ج1،1362.

طاهری، حبیب الله، بررسی مبانی فرهنگ غرب، قم، بوستان کتاب، 1382.

طباطبایی، محمدحسین. تفسیر المیزان، قم. انتشارات اسلامی.ج13. 1417 ق.

طباطبایی، محمدحسین. المیزان. ترجمه محمدباقر موسوی، قم. جامعه مدرسین.ج6. 1374.

طبرسی، فضل بن حسن. مجمع البیان. ج10.تهران. ناصرخسرو. 1372.

طبرسی، فضل بن حسن؛ تفسیر جوامع الجامع، ج2.چاپ اول.تهران، دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم، 1377ش.

طوسی، محمدبن حسن، امالی، دارالثقافه، قم، چاپ اول، 1414ق.

طیب، عبدالحسین. اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران. انتشارات اسلام. 1378.

عادل، حداد. فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی. تهران. سروش 1362.

عاملی، شیخ حر، وسایل الشیعه، ج20.قم، آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، 1409ق.

غزالی، محمدبن محمد، احیاء علوم الدین،ج3.تهران، انتشارات علمی. 1386.

فضل الله، سید محمدحسین. تفسیر من وحی القرآن. ج 7. بیروت. دارالملک لطباعة و النشر. 1419.

فعالی­نژاد، حسین. داستانهای قرآن، ج1.تهران. سبحان. 1378.

قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران. مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن. 1383.

قرشی، علی اکبر. قاموس قرآنج 10.ج5.تهران. دارالکتب الاسلامیه. 1371.

قرطبی، محمدبن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج16، تهران، ناصر خسرو، 1364ش.

قمی مشهدی، محمد. تفسیر کنزالدقایق و بحرالغرائب. ج 1. تهران. وزارت ارشاد. 1368.

کاردان، علی محمد و دیگران، فلسفه تعلیم و تربیت، تهران، سمت، ج2، 1372.

کاشانی، محمد. غرب در جغرافیای اندیشه، تهران، موسسه دانش و اندیشه، 1380.

کلینی، محمد؛ اصول کافی، ترجمه صادق حسن زاده، ج3.چاپ دوم.قم، نشر قائم آل محمد. 1385.

کلینی، محمدبن یعقوب. اصول کافی، ترجمه حسن مصطفوی. تهران. کتابفروشی علمی اسلامیه. 1369.

گرامی، غلامحسین.انسان در اسلام، قم. دفتر نشر معارف. 1389.

گوستاو یونگ، کارل. روانشناسی و دین، ترجمه فؤاد روحانی، تهران. علمی و فرهنگی. 139.

گوستاویونگ، کارل. روح و زندگی، ترجمه لطیف صدقیانی. تهران. نیل. 1379.

لوکاس، هنری. تاریخ تمدن، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، ج1، تهران. سخن. 1378.

محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ج11.قم. دارالحدیث. 1375.

محمدی ری شهری، محمد؛ منتخب میزان الحکمه، مترجم حمیدرضا شیخی، تهران. نشر دارالحدیث، 1383.

مجلسی، محمدباقر.بحارالانوار، ج95.تهران. دارالکتب الاسلامیه. عطارد. 1378.

مجلسی. محمدباقر. مرآة العقول فی شرح اخبارالرسول. تصحیح رسولی محلاتی. تهران. دارالکتب الاسلامیه ج22، 1363.

مدرسی، سید محمدتقی. من هدی القرآن، ج1.تهران. دار محبی الحسین. 1419 ق.

مصابح یزدی، محمدتقی، اخلاق در قرآن، موسسه امام خمینی، ج2.قم. 1378.

مصباح یزدی، محمدتقی. دروس فلسفه اخلاق، قم. مؤسسه امام خمینی. 1380.

مصباح یزدی، محمدتقی، خداشناسی کیهان­شناسی، انسان­شناسی، قم، مركز انتشارات موسسه امام خميني، 1384.

مصطفوی، حسن. التحقیق فی کلمات القرآن. ج9.تهران. ارشاد. 1374.

مصطفی تبریزی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374.

مطهری. مرتضی. مجموعه آثار، ج4 و 13 و 19، قم. صدرا. 1377.

مطهری، مرتضی. عدل الهی. چاپ دهم. قم. صدرا. 1357.

مطهری، مرتضی. فطرت، قم. صدرا. 1370.

مطهری، مرتضی. مقدمه­ای بر جهان­بینی اسلامی. قم. صدرا. بی تا.

مطهری، مرتضی، آزادی معنوی، قم. صدرا. 1390.

مطهری، مرتضی، اسلام و مقتضیات زمان، قم، صدرا، 1376.

مطهری، مرتضی، تکامل اجتماعی اسلام، قم، صدرا، 1376.

مکارم شیرازی، ناصر؛ اخلاق در قرآن، مدرسه امام علی بن ابی طالب، چاپ اول. قم،ج2. 1378.

مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه، تهران. دارالکتب اسلامیه.ج16. 1388.

ملاصدرا، الحکمه المتعالیه، باب 4، فصل 1. قم. صدرا.ج 8، 1368.

مولوی، جلال الدین. مثنوی، دفتر سوم، تهران. انتشارات اطلاعات. چاپ سیزدهم. 1386.

میشل، توماس، کلام مسیحی، ترجمه حسین توفیقی، قم. حوزه علمیه. 1381.

نسفی، عزیزالدین. انسان کامل، معرف سید جعفر سجادی. تهران. نشر وحید. 1344.

نهج البلاغه ،گردآورنده: محقق و مصحح: فیض الاسلام، علی نقی، چاپ اول. قم. هجرت، 1370.

نهج الفصاحه (مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص))، گردآورنده: پاینده، ابوالقاسم، تهران. دنیای دانش، چاپ چهارم، 1382.

ورام بن ابی فراس، مسعود بن عیسی، مجموعه ورام، ج1.قم. مکتب فقیه، چاپ اول، 1410ق.

هاکس، جیمز. قاموس کتاب مقدس، تهران. اساطیر، 1377.

هیک، جان ، فلسفه دین، ترجمه بهزاد سالكي، تهران. بین المللی هدی. 1390.

یعقوبی، محمدبن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج2. بیروت، دارصادر، بی­تا.

چکیده

یکی از پیچیده­ترین موجودات نظام خلقت، انسان می­باشد. این موجود دارای ابعاد وجودی مختلفی بوده که هرچند در ظاهر متضاد می­نماید اما در یک وجود واحد با یکدیگر جمع گشته­اند، از این رو چالش و درگیری همیشگی بین آنها موجب می­شود که افراد بشر از حقیقت خود غافل گشته و دچار نوعی از خود بیگانگی شوند که سیر آنها با هدفی که نظام خلقت برای آنها ترسیم کرده دچار زاویه شده و از آن دور بمانند.

تعلق خاطر انسان به جنبه­های مادی و تمایل و گرایش به خواسته­های نفسانی باعث دوری او از مسیر صلاح و سداد گشته و عامل ایجاد احساس تنهایی و غربت در عالم و بعضاً پوچی و بی­هدفی می­گردد.

از آنجا که بسیاری از افراد انسانی و برخی از جوامع دچار سرگشتگی و تحیر و از خود بیگانگی شده­اند بایستی راه حلی عملی برای نجات از این گرداب فراروی آنها قرار داده شود. با بررسی راهکارهای مختلف که از طریق اندیشمندان گوناگون ارائه گردیده است پی می­بریم که هیچ کدام از آنها به راه صواب نرفته­اند و به غلط آنها را در ورطه­های هولناک اصالت سود، اصالت لذت، مادی گرایی، انسان مداری و از خود بیگانگی قرار داده­اند.

اما این پایان راه نیست بلکه با مطالعه صحیح و دقیق در مورد ابعاد وجودی انسان و بررسی توانمندیها و قابلیتها و شناخت خطرات و کمینگاههای که سر راه انسان قرار می­گیرد روشن می­شود که راه برون رفت از این مشکلات بازگشت به فطرت اصیل الهی و خویشتن حقیقی و پذیرش آموزه­های الهی است. زیرا تعالیم دقیق و صحیح دینی بواسطه همخوانی با نیازهای فطری انسان نه تنها باعث از خود بیگانگی نگشته بلکه مسیر کاروان انسانی را برای رسیدن به کمال واقعی هموار ساخته و رهنمودهای لازم را فرا روی او قرار می­دهند.

بنابراین برای نیل به کمال مطلق و دوری از حیوانیت و رسیدن به دروازه انسانیت بایستی آموزه­های اصیل الهی که در راس آنها در دین مبین اسلام تبلور گشته را دائماً مدنظر داشته و به آن­ها عمل کنیم و مسیر انسانیت را با سهولت هر چه تمامتر طی کنیم و با تأسّی از انسان کامل هرچه بیشتر خود را به او نزدیک گردانیم تا دچار از خود بیگانگی و سرگشتگی نگردیم.

مقدمه

یکی از مسائل بسیار مهم در خصوص انسان­شناسی را می­توان مسئله از خودبیگانگی دانست این موضوع در علم روان­پزشکی نیز دارای اهمیت بسیار زیادی می­باشد از خودبیگانگی ترجمه کلمه (alienation) است که یک عنوان کلی برای تمامی دردهای فردی و اجتماعی انسان می­باشد.

این عنوان کلی مفهومی مبهم می­باشد. همانگونه که اگر تمامی مشکلات را در یک عنوان کلی بنام «درد» قرار دهیم، روشن نیست که درباره چه چیزی داریم بحث می­کنیم مثلاً اگر گفتیم «فلان فرد بیمار است» به هیچ وجه مشخص نمی­گردد که درد وی چیست؟ چه عاملی باعث بروز این درد شده است و راه بهبودی وی کدام است؟ در مورد از خود بیگانگی نیز همین حالت مطرح است.

با توجه به این موضوع اگر فردی نیز دچار از خودبیگانگی گردد، می­توان سئوالات زیادی را مطرح کرد. از قبیل: چرا این مشکل پیش آمده، چگونه این حالت رخ داده است؟ راه پیشگیری و درمان کدام است. آیا قابل دفع است یا قابل رفع؟ چرا برخی از انسانها دچار این حالت می­شوند؟ اثرات فردی و اجتماعی آن کدام است؟ و  مجموعه سئوالاتی از این دست و پاسخ به آنها مستلزم بررسی مفهوم از خودبیگانگی، تبیین دیدگاههای مختلف، سیر تاریخی موضوع و در نهایت ارائه راهکار لازم برای پیشگیری و درمان آن است.

در این تحقیق با بررسی سیر موضوع و بیان نظرات برخی از اندیشمندان مطرح غرب بدون تعصب و پیش­داوری و صرفاً با یک نگاه علمی و آزاد اندیشانه موضوع را مورد بررسی قرار داده و دیدگاه اسلام را به عنوان یکی از ادیان مطرح جهان تبیین مي‌گردد.

البته کاملاً واضح است که زمینه بحث بسیار گسترده­تر از آن چیزی است که در این تحقیق ارائه گردیده است و جا دارد که اندیشمندان و محققان گرامی پیرامون این موضوع که دارای اهمیتی حیاتی است در حد توان خود مطالعه و بررسی لازم را انجام داده و با ارائه نظرات و دیدگاههای خود بر غنای هرچه بیشتر بحث بیفزایند.

طرح مسئله

انسان موجودی است که در نظام خلقت جزء برترین­ها می­باشد﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾[1]«و ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم»و ارزش او تا بدانجا است که خداوند منان در قرآن کریم بواسطه خلق چنین موجودی به خودش بالیده است. ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾[2]«پس آفرین بر خداوندی که بهترین آفرینندگان است»

این موجود شگفت­انگیز دارای قابلیتهای مختلفی و بسیار زیادی می­باشد که هیچ مخلوقی را یارای برابری با او نیست. همین ویژگی­های منحصر به فرد باعث شده است که موجودی باشد با قابلیت­های متضاد که از یک طرف تا اوج کمال صعود کرده و از ملائک هم برتر شود و از طرف دیگر تا قعر پستی و گمراهی سقوط نماید و از حیوان هم پست­تر گردد. ﴿أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾[3]«آنها همانند چهارپایانند بلکه گمراه­تر»

از این رو شناخت دقیق وی و بررسی قابلیت­هایی که ممکن است گاهی اوقات شرایطی را فراهم آورد که انسان نه تنها از اطراف خود غافل وبیگانه گشته بلکه از شخص خودش نیز بیگانه گردیده و دچار نوعی از خودبیگانگی و از خودباختگی شود ضروری می باشد، زیرا در این صورت فرد موردنظر هر چند دارای ظاهری انسانی است اما باطن وی فاقد ویژگیهای انسانیت می­باشد.

از طرف دیگر وجود از خودبیگانگی چه در جنبه فردی و چه در جنبه اجتماعی یکی از معضلاتی است که جامعه بشری به آن دچار گشته و تبعات بسیار منفی برای فرد و جامعه را در پی خواهد داشت. از این رو لازم است که این موضوع کاملاً کالبدشکافی شده و واقعیت آن بطور شفاف برای جامعه تبیین گردد تا ضمن جلوگیری از ورود افراد به این ورطه هولناک، موجبات آسایش، آرامش و امنیت را برای بشریت فراهم آورد.

نکته مهم دیگر توجه به ساختار وجودی انسان و فلسفه وجودی وی در عالم هستی می­باشد. از آنجا که طبق نظر اهل تحقیق سیر انسان در عالم خاکی صرفاً افقی نبوده بلکه دارای زمینه­ها و ابزار لازم برای عروج به عوالم بالاتر می­باشد. اهمیت موضوع بیش از پیش آشکار می­گردد. زیرا اگر انسان دچار ازخودبیگانگی گشته باشد عملاً از مسیری که نظام خلقت برای او ترسیم کرده است فاصله گرفته و هرگز به سر منزل مقصود نخواهد رسید و هرچه در این راه تلاش و کوشش بیشتری کند و به سرعت خود بیفزاید او را از مسیر خود دورتر خواهد کرد. (…لَا يَزِيدُهُ سُرْعَةُ السَّيْرِ إِلَّا بُعْدا)[4]بنابراین بر انسانها لازم است تا با شناخت دقیق و عمیق از شاکله وجودی خود و میزان قابلیت­ها و توانمندی­هایی که در وی تعبیه شده است راه راست را از بی­راهه باز شناسند و موجبات ارتقاء وجودی خود و رسیدن به کمال واقعی را فراهم کند.

این مهم میسر نمی­گردد مگر با شناخت دقیق خود و جلوگیری از فرو غلطیدن در ورطه از خودبیگانگی. از آنجا که در جوامع بشری افراد زیادی دچار این بحران شده­اند ما را بر آن می­دارد که نسبت به موضوع حساس شده و راه مقابله با آن را به دقت مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بیشترین بهره را از عالم ماده برده و زمینه ارتقاء به عوالم برتر را بیش از گذشته فراهم کنیم.

فصل اول:

 کلیات

1-1- بررسی مفهوم ازخودبیگانگی

واژه Alienation که در زبان فارسی غالباً به «از خودبیگانگی» ترجمه شده است، در فلسفه غرب سابقه طولانی دارد. ریشه این اصطلاح کلمه لاتینی “alius” به معنای «دیگر» است. پسوند “en” در زبان لاتین صفت ساز است. بنابراین “alien” به معنای منسوب به دیگری است. از صفت alien فعل alienate ساخته شده است، به معنای «از آنِ شخص دیگر کردن» یا به عبارت واضح­تر، «انتقال به غیر». سپس این کلمه، اسم فعل alienation به معنای «انتقال به غیر» (الیناسیون) ساخته شده است. مورد استعمال اصلی آن مناسبات حقوقی است به معنای سلب حقی از یک شخص و انتقال آن به شخص دیگر. اما با گذشت زمان، این مفهوم آن قدر توسعه پیدا کرده که در جامعه شناسی، روان­شناسی، فلسفه و حتی روان­پزشکی کاربرد دارد. در روان­شناسی و روان­پزشکی، الیناسیون عبارت است از حالت ناشی از اختلال روانی یا به اصطلاح «روانی» بودن. البته این معنا نیز با مفهوم حقوقی کلمه ارتباط دارد؛ زیرا از یک سو بیمار روانی، شخصی است که سلامت عقل خود را از دست داده است (عقل از او سلب شده است) و از سوی دیگر قانون پاره ای از حقوق چنین شخصی را سلب می کند و به ولی یا وارث او انتقال می دهد. این همان مفهوم قضایی «حجر» است. بنابراین «فرد الینه» از جهت قضایی معادل «محجور» خواهد بود[5]. پس از بررسی مفهوم «الیناسیون»، نگاهی کوتاه به سیر تاریخی آن، به ویژه در فلسفه غرب، می­اندازیم.

1-2- انواع از خودبیگانگی

واژه از خودبیگانگی در طول تاریخ گاهی مفهومی با بار ازشی مثبت و گاهی نیز بار ارزشی منفی وضد ارزش داشته است. آنچه در محافل علمی و فرهنگی مطرح و در اینجا مدنظر است، کاربرد منفی آن است که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. اما به دلیل اینکه در گذشته این واژه بیشتر با بار ارزشی مثبت مورد استفاده قرار گرفته است، اشاره­ای کوتاه به معنای مثبت آن می­کنیم.

الیناسیون یا از خودبیگانگی به معنای مثبت یعنی وارستن از خود یا از خود بی­خود شدن است. از این رو، به معنای خلسه یا وجد و حال عرفانی است. اگر الیناسیون را به این معنا در نظر بگیریم، در واقع یک روش عرفانی است برای رسیدن به دانش حقیقی. در این صورت، در مقابل روش عقلانی قرار می­گیرد. در روش عقلانی انسان می­کوشد با تحلیل و ترکیب مفاهیم به حقایق جهان دست یابد، ولی در روش عرفانی، عارف برای رسیدن به حقیقت سعی می­کند از خویشتن خویش بیرون آید و حقیقت را در خود حقیقت درک کند.

آدمي در عالم خاكي نمي‌آيد به دست عالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي[6]
ميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيست تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز[7]
فارغ از خود شدم و كوس انالحق بزدم همچون منصور خريدار سر دار شدم[8]

بنابراین، تجربه عرفانی به معنای توضیح  رازهای نهفته هستی نیست، بلکه به معنای رفتن در دل این رازها و پذیرفتن آنها به همان صورت سربسته است. به همین دلیل است که در عرفان ایرانی در ستایش بیخودی و بیهوشی و نکوهش عقل و هوش مطالب زیادی بیان شده است.

1-3- سابقه بحث

با بررسی تاریخی موضوع در می­یابیم که سابقه این بحث به درازای تاریخ بشریت بوده است. چنانچه در ادیان پیش از اسلام این مباحث مطرح بوده است که در فصل دیدگاه اسلام آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اما در تاریخ تفکر غرب در نظرات برخی از فلاسفه قدیمی یونان باستان این موضوع مطرح بوده است که به نمونه­هایی از آن اشاره می­گردد. فیلون اسکندرانی (حدود 40م) این رگه عرفانی و شهودی را داخل در فلسفه و دیانت یهودی می­کند. در «سفر خروج» چنین آمده:

«موسی به خدا گفت: اینکه چون نزد بنی اسرائیل برسم و بدیشان گویم خدای پدران شما مرا نزد شما فرستاده است و از من بپرسند که نام او چیست، بدیشان چه بگویم که خدا به موسی گفت: هستم آنکه هستم و گفت به بنی اسرائیل چنین بگو: اهبه (هستم) مرا نزد شما فرستاد.»[9]

تعبیر فیلون از این عبارت آن است که خدا می­گوید: ماهیت من هستی است و هستی قابل توصیف و بیان نیست؛ یعنی ذات خداوند را نه با اندیشه تحلیلی، بلکه با مراقبت عرفانی، جذبه و با بیرون آمدن از خویشتن می­توان دریافت، و کسانی را که نمی­تواننداین حال بی­خویشتنی را درک کنند، «ساکنان همیشگی تاریکی‌اند» و سخنان کسانی را که «در روشنایی زندگی می­کنند» باور ندارند.[10]

در فلسفه نوافلاطونی قرن سوم نیز در آثار فلوطین (205-270م) این تعبیر به کار برده شده است. او نیز راه دستیابی به دانش حقیقی را بیرون شدن از خود و جذب شدن به سوی مطلوب می‌داند.[11] چنانکه می­بینیم در فلسفه اشراقی و در یهودیت و مسیحیت قرون وسطایی و در عرفان ایران و به طور کلی در تفکر شهودی، بی­خویشتنی یا از خودبیگانگی ارزش مثبتی است. اما در عصر جدید، بخصوص از زمان هگل (1770-1831) به این سو، مفهوم از خودبیگانگی یا بی­خویشتنی معنای منفی پیدا می­کند و تقریباً در همه حوزه­های علوم انسانی، اعم از جامعه شناسی، روان­شناسی، فلسفه و حتی روان­پزشکی به عنوان یک آسیب و بحران که هویت انسانی را هدف قرار داده و او را نه تنها از مسیر کمال دور می­کند، بلکه سلامتی انسان را نیز تهدید می­نماید به کار رفته است. در اینجا برای آشنایی بیشتر با این مفهوم، به بیان فشرده برخی دیدگاه­ها درباره از خودبیگانگی می­پردازیم.

1-4- دیدگاه اندیشمندان غرب

در اینجا به بررسی برخی از دیدگاه‌های اندیشمندان مطرح غرب در خصوص مسأله‌ی از خودبیگانگی می‌پردازیم.

1-4-1- هگل و از خودبیگانگی

در فلسفه هگل دست یافتن به دانش حقیقی (دانش مطلق) به معنای بازیافتن خویشتن است. هگل نیز مانند فلوطین معتقد است که دانش به معنای یگانگی داننده و دانسته است، اما به اعتقاد او این یگانگی با پیوستن انسان به خویشتن خویش حاصل می­شود، نه با بیرون آمدن از خویشتن. هگل بر این باور است که اندیشه باید بر پای خود بایستند تا دانش مطلق، حاصل شود. اما جذب معلوم در عالم به این معناست که عالم ساختار معلوم را بشناسد و از آنچه در درون آن می­گذرد سر درآورد. یعنی عالم در صندوقچه اسرار را باز کند و محتوای آن را بیرون ریزد. بدین ترتیب، اسراری باقی نمی‌ماند: نتیجه روش فلسفی یا تحلیلی توضیح اسرار است، این محور مرکزی اختلاف فلسفه هگل با تفکر شهودی است و گردش مفهوم بی­خویشتنی در عصر جدید و از مفهوم مثبت به منفی بر این محور صورت می­گیرد.

بنابراین، مفهوم بی­خویشتنی در عصر جدید و به ویژه در دست هگل وارونه می­شود. هگل مفهوم از خودبیگانگی را در حوزه­های مختلف از جمله در حوزه دین به کار می­برد و از مجموعه سخنان وی بر می­آید که وی دین را یکی از عوامل از خودبیگانگی انسان به معنای منفی آن می­داند. هگل معتقد است، دو نوع قانون داریم: 1- قانون طبیعی 2- قانون وضع شده. وی دین را مجموعه­ای از قضایا می­داند که از ناحیه مرجعی وضع شده و ما ملزم به تبعیت از آن هستیم و مبنای چنین دینی را اعتبار و اقتدار آن مرجع می­داند نه تشخیص عقل. به نظر هگل، یهودیت یک چنین دینی است. ویبر این باور است که پذیرفتن دین یعنی پذیرفتن قوانین وضعی و مقهور اراده غیرشدن و بیرون آمدن از امتداد وجودی خود. هگل این وضع را «بریدن» یا «فصل شدن» انسان از طبیعت خود می­داند؛ زیرا در این حالت، دیانت انسان که تعیین کننده رفتار اوست از طبیعت او نمی­جوشد، بلکه از بیرون بر او تحمیل می­شود. هگل جوهر از خودبیگانگی را در این نکته نهفته می­بیند که فرد انسان احساس می­کند حیات شخصیت فردی او خارج از ذات او، یعنی در جامعه و دولت وجود دارد. وی پایان از خودبیگانگی را عصر روشنگری می­داند که حقایق تقویت کننده بیگانگی کاهش می­یابد. انگیزه خارجی امری عینی و صد درصد محسوس و ملموس می­شود و دولت و سازمان دینی دیگر حقایقی هراس­انگیز و اضطراب آفرین نیستند، بلکه بخشی از عالم مادی هستند که در معرض بررسی و تحقیق علمی قرار می­گیرند.[12]

هگل به از خودبیگانگی در حوزه اقتصاد نیز عنایت داشته و معتقد است تقسیم کار و تنوع آن انسان را از اینکه نیازهای خود را تأمین کند و به آنچه تولید می­کند نیازمندباشد، دور می­سازد و سبب اعتماد انسان به غیر خود (انسانهای دیگر و صنعت و فن) و پیدایش نیرویی برتر از انسان و حاکم بر او می­شود که از حیطه قدرت او خارج است و آن موجود بیگانه بر او مسلط می­شود.[13]

[1]-اسراء/ 70

[2]– مؤمنون/ 14

[3]– اعراف/ 179.

[4]– کلینی،محمد،اصول کافی . ترجمه جواد مصطفوی،تهران،اهل البیت،بی تا،ج1،ص54

[5]– دريابندري، نجف. درد بي‌خويشتني. تهران. نشر پرواز. 1366. صص 1و2و3.

[6]– حافظ، شمس الدین محمد. ديوان حافظ. تصحيح خليل رهبر. بی جا. صفی علیشاه. چاپ دوم. 1364. غزل 470.

[7]– همان. غزل 266.

[8]– خميني،روح‌الله. ديوان امام. قم. مؤسسه نشر آثار امام خمینی. 1372. غزل چشم بیمار.

[9]– تورات، سفر خروج، ترجمه فاضل خان گروسی. تهران. اساطیر. 1377. باب 3، اصحاح14 و 15.

[10]– دريابندري،نجف. پيشين

[11]– راسل، برتراند. تاريخ فلسفه غرب. ترجمه نجف دریابندری. تهران. نشر پرواز. 1365. ج2. ص 417.

[12]– رجبي، محمود. انسان‌شناسي. قم. موسسه امام خميني. 1385. ص 82.

[13]-همان.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بهشت و جهنم در انديشه امام خميني و ملاصدرا و مناسبات آن با آيات و روايات
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122