پايان نامه استاني شدن بودجه و آثار آن بر فرآيند تهيه،تصويب، اجرا و نظارت در ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پایان نامه استاني شدن بودجه و آثار آن بر فرآيند تهيه،تصويب، اجرا و نظارت در ایران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 114 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که د جهت دریافت و دانلودمتن کامل پایان نامه استاني شدن بودجه و آثار آن بر فرآيند تهيه،تصويب، اجرا و نظارت در ایران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدّمه 2
فصل دوم: کلّیات
مبحث اول: مفهوم بودجه و سیر تاریخی بودجه در ایران 12
گفتار اوّل: مفهوم بودجه و اصول حاکم بر آن 12
1- تعاریف بودجه 12
2- عناصر اصلی بودجه 14
3- اهداف بودجه 18
گفتار دوّم: تاریخچه‌ی بودجه‌ریزی‌ در ایران 19
1- بودجه‌ریزی از آغاز تا قبل از انقلاب مشروطیت 19
2- بودجه‌ریزی پس از انقلاب مشروطیت 20
مبحث دوم: تمرکز‌زدایی، سیر تحولات و آثار آن 24
گفتار اوّل: مفهوم تمرکززدایی و آثار آن 24
1- تعریف تمرکززدایی 24
2-آثارتمرکز‌زدایی 26
1- بهبود کارایی مالی 26
2- امکان کاهش رشوه و فساد مالی 26
3- افزایش کیفیت در ارائه‌ی خدمات محلی 27
گفتار دوّم: پیشینه¬ی تاریخی تمرکززدایی در ایران 28
1- تمرکززدایی در ایران قبل ازانقلاب اسلامی 28
2- تمرکززدایی در ایران پس از انقلاب اسلامی 33
3- جداول قوانین و نهادهای غیرمتمرکز در ایران 36
فصل سوم: استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه و تصویب بودجه
مبحث اوّل: نظام درآمد- هزینه¬ی استان، ارکان و آثار آن 42
گفتار اوّل: نظام درآمد- هزینه¬ی استان و ارکان آن 42
1- نظام درآمد- هزینه¬ی استان 42
2- ارکان نظام درآمد-هزینه¬ی استان 43
گفتار دوّم: آثار نظام درآمد- هزینه‌ی استان 46
1- ایجاد توسعه¬ی پایدار، متعادل و متوازن 46
2- شکل‌گیری نهادهای اجرایی 48
3-تقویت استان‌ها و افزایش حجم درآمدهای استانی 50
مبحث دوم: فرآیند تهیه‌ی بودجه (ملّی_استانی) 51
گفتار اول: تهیه و تنظیم بودجه¬¬ی ملّی 51
1- تهیه و تصویب بخشنامه‌ی بودجه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی 51
2- ارائه‌ی پیشنهاد بودجه به دستگاه‌های اجرایی 52
3- بررسی بودجه‌ی پیشنهادی در دولت 53
گفتار دوم: تهیه و تنظیم بودجه¬ی استانی 56
1- روش سابق تهیه¬ی بودجه¬ی استانی 56
2- تبدیل پروژه‌های ملّی به استانی 57
3- روش فعلی تهیه¬ی بودجه¬ی استانی 58
مبحث سوم: فرآیند تصویب بودجه (ملّی- استانی) 59
گفتار اول: فرآیند تصویب بودجه‌ی ملّی 59
1- حدود اختیارات قوه‌ی مقنّنه در تصویب لایحه¬ی بودجه 59
2- نحوه¬ی تصویب لایحه¬ی بودجه در مجلس 61
گفتار دوّم: فرآیند تصویب بودجه‌ی استانی 62
1- تصویب اعتبارات عمرانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان 62
2-تصویب پروژه‌های عمرانی توسط کمیته¬¬ی برنامه¬ریزی شهرستان 65
3- تصویب اعتبارات هزینه‌ای استان 66
فصل چهارم: آثار استانی شدن بودجه بر فرآیند اجرا و نظارت بر بودجه
مبحث اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه (ملّی- استانی) 69
گفتار اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی ملّی 69
1- ابلاغ بودجه 69
2- تخصیص اعتبار 70
3- اجرای بودجه در دستگاه‌ها 70
گفتار دوم: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی استانی 71
1-انعقاد موافقت‌نامه¬های استانی 71
2- تشکیل خزانه¬ی معین استانداری 73
3- محاسن و معایب اجرای پروژه¬ها بصورت استانی 74
مبحث دوم: بررسی نحوه‌ی نظارت بر بودجه (ملّی- استانی) 76
گفتار اول: نظارت اداری 77
1- نظارت مالی 77
2- نظارت برنامه‌ای 78
3- نظارت عملیاتی 78
گفتار دوّم: نظارت پارلمانی 80
1- نظارت در جریان اجرای بودجه 80
2- نظارت پس از اجرای بودجه (گزارش تفریغ بودجه) 81
گفتار سوم: نظارت قضائی 83
1- نظارت سازمان بازرسی کل کشور 83
2- نظارت دیوان محاسبات کشور 83
3- ارزیابی شیوه‌های نظارت بر بودجه در ایران 87
نتیجه‌گیری و پیشنهاد 91
فهرست منابع 95

فهرست منابع

الف) کتب

1- ابراهیمی‌نژاد،مهدی-فرج‌وند،اسفندیار، بودجه از تنظیم تا کنترل، تهران، سمت، چاپ هشتم، تابستان 1386

2- اقتداری، علی محمد، بودجه، چاپ  پنجم، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، مرداد13573

3- امامی، محمد، حقوقی مالیه‌ی عمومی ، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1387

4- آورین،ک.کپ، بودجه‌بندی دولتی نظری و عملی، ترجمه‌ی علی محمد اقتداری، مؤسسه‌ی علوم اداری دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران، چاپ18، 1956

5 – بابایی، حسن، بودجه ریزی دولتی در ایران از نظر تا سیاست، میزان، 1383

6- بخشی، لطف‌علی، آشنایی با مالیه‌ی عمومی، تهران،اقتصاد فردا، 1389

7- پیرنیا، حسین، مالیه‌ی عمومی و بودجه، تهران، چاپ سوم، مهر1344

8- تاجگردون، غلام‌رضا، بودجه‌ریزی غیرمتمرکز در کشورهای غیرفدرال، تهران، علم معمار، 1388

9- راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، دراک،1388

10- رستمی، ولی، مالیه‌ی عمومی، تهران، نشر میزان، 1390

11- رضویان، تقی، تمرکززدایی مالی در کشورهای در حال توسعه و ایران، تهران ، انتشارات شروین، چاپ دوم 1383

12- عباسی، ابراهیم، بودجه‌ریزی نوین در ایران، تهران، سمت، چاپ اول، مهر1388

13- فرج‌وند، اسفندیار، فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه، تبریز، گلباد، چاپ یازدهم، 1382

14- فرزیب، علی‌رضا، بودجه‌برنامه‌ریزی در ایران، تهران، مؤسسه‌ی عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه‌ریزی، چاپ یازدهم،

15- قادری، محمدرضا- فرزیب، علی‌رضا، بودجه‌ریزی نوین دولتی، نشر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1386

16- قلی‌زاده، علی‌اکبر، مباحث اساسی در بودجه‌ریزی- تمرکززدایی، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، 1381

17- کردبچه، محمّد، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولتی ، 1382

18- لاینرت،یان، بودجه‌ریزی در جهان، چارچوب حقوقی نظام‌های بودجه‌ای(مطالعه‌ی تطبیقی)، ترجمه‌ی افشین خاکباز، تهران، مرکز پژوهش‌های اسلامی، 1387

19- محسنی، عبّاس، بررسی قوانین و مقررات مالی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1371

20- معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج1، امیرکبیر، 1375

21- موسی‌زاده، رضا، مالیه‌ی عمومی، تهران، نشر میزان، 1385

ب) مقالات

1- احسن، کاظم، _ کرمپور، امرالله،” نظام در آمد- هزینه‌ی استان نگاهی جدید به توسعه و توازن منطقه‌ای چالش‌ها و چشم انداز آن”، مجله‌ی برنامه و بودجه، شماره 83

2- اربابی، فرزین،” بررسی نظام درآمد- هزینه‌ی استانی”، فصلنامه‌ی مجلس و پژوهش، سال 8، شماره31

3- الوانی، سیدمهدی،”درآمدی بر نقش و اندازه‌ی دولت در ایران”، فصلنامه‌ی مجلس و پژوهش، سال 13، شماره 53

4- امامی، محمد و نادری، مسعود، “تاملاتی پیرامون نظارت مالی بر دستگاه‌های دولتی در ایران”، نشریه حقوق اساسی،1386، شماره 8

5- جوی‌پا، حسن، “آسیب‌شناسی عملکرد دیوان محاسبات کشور و ارائه‌ی پیشنهاد برای بهبود آن”، مجله‌ی دانش حسابرسی، سال 10، شماره 2

6 – حسینی عراقی، سید حسین، “کنکاشی در قوانین مالی و محاسباتی کشور”، پژوهشکده‌ی امور اقتصادی، شماره‌ی 13

7- شادبخت،کبری، “تقویت استان‌ها و تمرکززدایی حاصل از نظام درآمد- هزینه‌ی استانی”،      هفته نامه‌ی برنامه ، شماره 240

8- شادبخت،کبری، “توسعه‌ی وظایف استان‌ها در زمینه‌ی اعتبارات عمرانی یعنی افزایش کارآیی بودجه”، هفته‌نامه‌ی برنامه، شماره‌ی 307

9- شبیری‌نژاد، علی‌اکبر،” مسائل ساختاری در فرآیند بودجه ریزی در ایران”، راهبرد ، شماره 43

10- شهبازی، خیرالله، “دیوان محاسبات در آیینه‌ی‌ حقوق”، فصلنامه‌ی مجلس و پژوهش، سال2، شماره13

11- صادقی‌شاهدانی، مهدی – غفّاری‌فرد، محمّد،” بررسی فرآیند واگذاری اختیارات مالی به استان‌ها در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ی ایران”، مجله‌ی اطّلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 260

12- عزیزخانی، فاطمه- ورمزیار،حسن،” ارزیابی سازوکار نظارتی برنامه‌ی پنجم توسعه”، فصلنامه‌ی مجلس و پژوهش، سال 18، شماره 67

13- غفّاری‌فرد، محمّد، “نگاهی به فرآیند واگذاری اختیارات مالی به استان‌ها”، هفته‌نامه‌ی برنامه، شماره 210

14- فرزین‌وش،اسدالله – غفّاری‌فرد، محمّد، “بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد و ثبات اقتصادی کشور”، تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، شماره 77

15- فرهنگ‌مهر، حسین، “ضرورت بازنگری قانون محاسبات عمومی از دیدگاه بودجه”، اقتصاد سیاسی، شماره 1.

16- فیّاضی، محمّدتقی_ یادگاری، سیامک،” بررسی تطبیقی نظام بودجه‌ریزی ایران”، فصلنامه‌ی مجلس و پژوهش، سال 17، شماره 63

17- قربانی، جلیل، “سیر تحوّلات شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان‌ها”، مجله‌ی برنامه مازندران؛ شماره 1

18- کردبچه، محمد،” بودجه ریزی بر مبنا ی عملکرد”، مجله برنامه و بودجه، شماره 101 ،1385

19- محسنی، عبّاس _ اصلانی، رشید،” بودجه‌ریزی در ایران، مسائل و چالش‌ها”، مرکز پژوهش‌های  مجلس شورای اسلامی، 1382

20- معلّمی، مژگان، “بررسی سیاست‌های تمرکززدایی برنامه‌ی سوّم توسعه بر رشد اقتصادی کشور”، دو فصلنامه‌ی اقتصاد و توسعه‌ی منطقه‌ای، سال 18، شماره 2

21- مهدویان، ‌هادی،” نوشتاری در باب نظام بودجه‌ریزی کشور و عدم تمرکز بودجه‌ای”، نشریه‌ی روند اقتصادی، شماره‌ 12

22- منصوریان، ناصر،” جایگاه دیوان محاسبات در نظام حقوقی ایران و فرانسه”، فصلنامه‌ی پژوهش حقوق، شماره 31

23-  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،” مروری بر مبانی اصلاح ساختار تشکیلات اداری- مالی کشور”، طرح مطالعاتی  ساختار دولت ، معاونت پژوهشی، سال1375

ج)پایان‌نامه

1- احمدی، مرتضی، بررسی نقش دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت و کنترل بر نظام مالی کشور، دانشکده‌ی علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران.

2- سهرابی، علی، مطالعه و تحقیق پیرامون مراحل تنظیم، بررسی و تصویب بودجه ،دانشگاه شیراز، 1378

چکیده

 بودجه­ ی هر کشور مهمترین ابزار مالی دولت­ها در جهت نیل به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها است. در واقع این سند، آئینه­ ی تمام­نمای رفتار دولت­ها در زمینه­های گوناگون است. سابقاً فرآیند بودجه­ریزی از ابتدا تا انتها بر عهده­ی دولت مرکزی بود، لکن تحوّلات ده‌های اخیر و گسترش فعالیت­های دولت‌ها در زمینه‌های گوناگون، آنها را ناگزیر از ‌واگذاری بخشی از اختیارات خود به سایر بخش‌های دولت نموده است. بودجه­ریزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عبارتی، در سال­های اخیر تلاش دولت‌های مرکزی بر این بوده تا با افزایش تمرکز زدایی، علاوه بر کاستن از وظایف خود از طریق بکارگیری روش‌های جدید، در جهت کاهش فاصله بین دولت و مردم، شفّاف‌سازی، کاهش فساد مالی، و … در جهت رشد و توسعه گام بردارند. قانون اساسی‌ ایران در اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ با تبیین جایگاه شوراها به نوعی به واگذاری اختیارات اشاره نموده است. لکن نقطه­ی عطف تمرکز زدایی در ایران، فصل هشتم قانون برنامه­ی سوّم توسعه­ی کشور تحت عنوان نظام درآمد – هزینه­ی استان است که نخستین جرقه‌ها در مورد ‌واگذاری اختیارات به استان‌ها در این قانون زده شد. دستیابی به این اهداف در وهله­ی اوّل در گرو استانی شدن بودجه‌های ملّی‌ از مرحله‌ی تهیه تا مرحله­ی نظارت بر اجرای بودجه است. با اجرای این روش، استان‌ها با تعیین درآمدها و هزینه‌ها و نیز شناسایی و اشراف بر نقاط قوّت و ضعف خود در راه خودکفایی و توسعه گام خواهند برداشت. در کشور ما حدود ۳ دهه است که بحث تمرکززدایی بودجه ای آغاز شده، اما متأسفانه به دلایل گوناگون تنها در دهه­ی اخیر مورد توجه جدّی مقامات و مسئولان قرار گرفته و بالطّبع اثراتی را با جنبه‌های مثبت و منفی‌ نیز بر جای گذشته است. در پژوهش حاضر آثار این پدیده­ی­­ نو ظهور بر فرآیند‌های چهارگانه­ی بودجه‌ریزی (تهیه، تصویب، اجرا و نظارت) ارزیابی، همچنین نواقص و کاستی‌های قانونی‌، مدیریتی و… این نظام بررسی‌ و در آخر نیز به ارائه­ی پیشنهادهایی در راستای‌ پیشبرد این نظام نوپا خواهیم پرداخت.

مقدّمه

بودجه‌ی هر کشور مهمترین و جامع‌ترین سندی است که دولت از طریق آن به اعمال سیاست‌های خود می‌پردازد. طبق مادّه­ی یک قانون محاسبات عمومی، بودجه برنامه‌ی مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها، جهت انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست‌ها و اهداف دولت می‌شود. نظام بودجه‌ریزی هر کشور به سبب آنکه علاوه بر دریافت‌‎ها و پرداخت‌های دولت، وظیفه‌ی هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی اجتماعی و رابطه‌ی بین بنگاه‌ها و مردم را بر عهده دارد، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. دولت به عنوان مهم‌ترین و یا اصلی‌ترین رکن نظام بودجه­ریزی، مشتمل بر مجموعه­ای از دستگاه‌های اجرایی است که جایگاه و ارتباط هر یک از آنها با سایر دستگاه‌ها بر اساس قانون مشخص و معین شده است.

لکن شرایط کنونی، اصلاحات صورت گرفته شده در رفتارهای دولت و جامعه، همچنین گسترش و تنوّع فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی این پیش فرض را بوجود آورده که دولت متمرکز نمی تواند به تنهایی ضمن اجرای تمامی وظایف خود، وظیفه­ی برقراری ارتباط صحیح بین دولت و مردم و همچنین روابط تشکیلاتی و رفتاری کلیه‌ی­ دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به انجام رساند.

از سوی دیگر تحوّلات اقتصاد جهانی، فضای فعالیت‌ها­ی دولت‌ها را تغییر داده است و آن­ها را ناگزیر کرده که بسیاری از قوانین و مقررات خود را با مقرّرات و سیاست‌های بین المللی هماهنگ سازند. به بیان دیگر مأموریت­های جدیدی برای دولت­ها بوجود آمده که موجب شده دولت‌های متمرکز نتوانند به تنهایی فعالیت‌های خود را به تنظیم روابط داخلی و تأمین امکانات داخلی معطوف کنند.

در تفکر توسعه ای امروز، تمرکز زدایی و تفویض اختیار، تامین درآمدها و هزینه کردن آن در  بخش­ها و سطوح مختلف، لازمه­ی توسعه‌ی پایدار، متعادل و متوازن است. در ایران نیز طی تمام  سال‌هایی که برنامه­ریزی توسعه در کشور تجربه شده است، توسعه­ی متوازن، تمرکز زدایی و تعادل بخشی به توسعه، مهم­ترین رویکرد برنامه­ریزان و سیاستگزاران امر توسعه بوده است.

اصول 100 و 101 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تبیین جایگاه و نقش شوراها در امور اجرایی و نظارت، تا حدودی جرقه‌های تمرکز­زدایی در امور اجرایی کشور را نشان می‌دهند. اصل صدم مقرر میدارد:” برای پیشبرد سریع برنامه‌های اقتصادی، عمرانی بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلّی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند”.

اصل صد و یکم نیز بیان می‌کند: “به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه­ی     برنامه­های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن­ها، شورای عالی استان‌ها مرکّب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه­ی تشکیل و وظایف این شوراها را قانون معین می‌کند. همانگونه که دراین دو اصل ملاحظه می­شود، بر جنبه­ی نظارتی شوراها در تدوین و اجرای برنامه­های عمرانی تاکید شده است. به بیان دیگر این شوراها وظیفه دارند ضمن جلب همکاری مردم و یا به عبارت دیگر اتخاذ شیوه‌های دخالت مردم در امور اجرایی، بر این امور نظارت کنند.

وجود تمرکز در نظام برنامه‌ریزی کشور از یکسو و علایق یا الزامات تمرکز زدایی که به دلایل بسیار ایجاد شده است شرایطی را پدید آورده که در قوانین متعدّد به این موضوع پرداخته شود. شاید بتوان مهم­ترین اثر این نوع تفکّر را در تدوین برنامه­های توسعه و بویژه برنامه­های توسعه­ی سوّم و چهارم مشاهده کرد.

نقطه­ی عطف این نوع نگاه مربوط به آغاز برنامه­ی سوّم توسعه­ی اقتصادی اجتماعی کشور و تدوین و اجرایی کردن نظام درآمد- هزینه است. نظام درآمد- هزینه­ی استان، نظامی بود که با تدوین آن تصمیم­گیرندگان و تصمیم‌سازان در یک چارچوب قانونی و با هدف مشخّصی اعمال رأی می‌کردند. اگرچه در آغاز این نظام فقط در قالب مصارف عمرانی و محدوده­ای خاص از درآمد­ها عمل می‌کرد، لیکن نقطه­ی عطفی برای جهت­گیری عدم تمرکز در نظام بودجه نویسی ایران شد.

شعار برنامه­ی سوّم مبنی بر اصلاحات ساختاری و نهاد سازی در توسعه متوازن نیز جلوه­گر شد و فرصت برای پی­ریزی یک نظام متمرکز برنامه‌ریزی به نحوی که هم منابع و هم مصارف را شامل می‌شود و حس مشارکت و مسئولیت‌پذیری منطقه را در امر توسعه تقویت کند فراهم گردید.

نظام درآمد – هزینه‌ی استان بر مبنای رهنمود 40 و 41 اسناد برنامه‌ی سوّم توسعه شکل گرفت.

بر اساس رهنمود شماره‌ی40، درآمدهای دولت باید در سطوح ملّی و استانی طبقه‌بندی و اختیارات لازم برای افزایش درآمد، در سطح استان و بکارگیری آن­ها برای توسعه­ی استانی را در اختیار داشته باشند. رهنمود شماره 41 نیز متضمن این نکته است که وظایف دولت در امر     برنامه­ریزی و توسعه در سه سطح ملّی، فرا استانی و استانی تقسیم شده و هر طبقه از وظایف به سطح تشکیلاتی و مدیریتی متناسب آن واگذار می‌شود.

فصل هشتم قانون برنامه‌ی سوّم توسعه و مواد قانونی آن سازوکار اجرای نظام فوق‌الذکر را مشخص کرده است.

در راستای تفویض اختیار به استان‌ها، شورای برنامه­ریزی و توسعه­ی استان‌ها تشکیل شد. بندهای مختلف ماده 81 قانون برنامه چهارم توسعه، معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبرد ریاست جمهوری کشور را مکلّف می‌کند که بودجه­ی سالانه­ی استان‌ها را بر­اساس سند ملّی توسعه­ی استان‌ها تنظیم کند. این سند که شامل تعهّدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی در خصوص اجرای برنامه‌ی توسعه‌ی استانی است، در 6 ماده بین رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه­ی استان (استاندار) و معاونت مدیریت و برنامه­ریزی مبادله می‌شود که شامل منابع و مصارف استان، تعهدهای طرفین قرارداد، نحوه­ی نظارت بر سند و جدول‌ها شامل درآمد­ها و واگذاری دارایی­های استان، اهداف، عملیات و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه­ای و اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه­ی استانی است.

هر چند بررسی ارزیابی میزان اثر­گذاری نظام در آمد – هزینه­ی استان نیازمند گذشت زمان است اما با توجه به مزیت­هایی که این نظام نسبت به روش­های قبلی توزیع اعتبارات دارد می‌توان انتظار داشت که راهکار جدید و عدم تمرکز نقش مثبتی را در تعیین اولویت و کاهش عدم تعادل‌های درون استانی ایفا کند، زیرا واگذاری اختیار توزیع اعتبارات دست استان‌ها را در برقراری تعادل بین بخش­های مختلف هر استان بر­­ مبنای تنگناهای موجود و قابلیت­های آن استان باز می‌گذارد که این رویکرد  نیز گام مثبتی برای کاهش عدم تعادل­های موجود به حساب می‌آید.

از سوی دیگر کاهش اختیارات مرکز و افزایش اختیارات برای اشخاص و مقامات در سطح استان  نظارت دقیق و همه جانبه­ای را می‌طلبد تا تمرکز­زدایی از مسیر صحیح خارج نشود. عدم نظارت صحیح و دقیق بر اینگونه اختیارات راه را برای برخی انحرافات باز گذاشته، میتواند تبعات منفی در پی داشته باشد. از اینرو چنین نظامی، نظارت ویژه‌ای را نیز می‌طلبد تا به نحو احسن بر امور بودجه­ریزی غیر متمرکز در تمام سطوح اعمال نظارت نموده، از بروز هر گونه سوء استفاده از قدرت و مشکلات ناشی از آن جلوگیری نماید.

لذا در فصل اول به ذکر کلیاتی در مورد تحوّلات بودجه و نیز بحث تمرکززدایی و مبانی آن در ایران تا به امروز پرداخته می‌شود.

در فصل دوم نظام استانی شدن بودجه در ایران و فرآیند تهیه و تصویب بودجه در این نظام و آثار آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل سوم نیز به بحث پیرامون فرآیند اجرای بودجه‌های استانی و نظارت بر اجرای بودجه  اختصاص داده شده است.

در پایان نیز نتیجه‌گیری کلی از مبحث عدم تمرکز در بودجه، آثار، نواقص و کاستی­های این نظام، نقاط مثبت و منفی آن ذکر و پیشنهادات در جهت بهبود و پیشبرد این نظام ارائه خواهد شد.

سوالات پژوهش

 سوال اصلی

1- مبانی و ابزارهای قانونی برای اجرای طرح عدم تمرکز بودجه چه می‌باشند و آیا قوانین ما در نظام بودجه­ریزی و آن پاسخگویی به نیازهای قانونی نظام غیر متمرکز را دارند؟

سوالات فرعی

1- مراجع تصمیم‌گیرنده، تصویب کننده، اجرایی و نظارتی بر نظام غیر متمرکز بودجه‌ریزی (استانی) کدامند؟

2- آیا هماهنگی‌های لازم در مراحل مختلف بودجه‌ریزی برای اجرای نظام غیرمتمرکز وجود دارد؟

3- مشکلات و نارسائی‌های بودجه‌ریزی کنونی و بودجه‌ریزی غیر متمرکز چه می‌باشند؟

سابقه‌ی علمی پژوهش‌

بحث استانی شدن بودجه در ایران علیرغم اهمیتی که دارد، کمتر مورد توجه نویسندگان حقوقی قرار گرفته است. این شاید به دلیل تازگی و جوان بودن این موضوع باشد. به هر ترتیب تا کنون کتابی که اختصاصاً به این موضوع پرداخته باشد، تألیف نشده و در کتب حقوقی و در خلال مباحث مربوط به مراحل بودجه بصورت جسته و گریخته بحث عدم تمرکز در بودجه مورد اشاره قرار گرفته است. می‌باشند. آقای دکتر رضا موسی‌زاده در کتاب مالیه‌ی عمومی در فصل اول، بخش دوم به تعریف بودجه، اصول حاکم بر آن و روش‌های مختلف تهیه و تنظیم بودجه پرداخته و در فصل دوم ضمن تعریف مراحل تهیه و تنظیم بودجه، از دستگاه‌های اجرایی محلی با این وصف که تابع نظام بودجه‌ی استانی هستند یاد کرده و ذکر نموده‌اند که از سال 1355 با توجه به ماده‌ی 16 قانون برنامه بودجه، بتدریج مقدمات استانی شدن اعتبارات جاری واحدهای تابعه‌ی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی فراهم گردید. در ادامه نیز به شرح مراحل تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه (اداری، قضایی و قانونی) پرداخته شده است.

آقای دکتر لطفعلی بخشی نیز در کتاب آشنایی با مالیه‌ی عمومی ابتدا در فصل چهارم به ذکر کلیاتی در باب بودجه و در فصل پنجم به بیان مراحل چهارگانه‌ی آن(تهیه، تصویب، اجرا و نظارت) در ایران پرداخته و در خصوص موضوع استانی شدن بودجه تنها به ذکر این نکته که وظیفه‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها پس از انحلال به استانداری‌ها محول گردیده، اکتفا نموده‌اند.

با وجود کمبود کتب در این زمینه، مقالات متعددی در این رابطه به چاپ رسیده که در برگیرنده‌ی مطالب مفید و ارزشمندی در خصوص بحث نوپا و با اهمیت استانی شدن بودجه در ایران می‌باشند. در هفته‌نامه‌ی برنامه در مقاله‌ای در رابطه با سیاست تمرکز‌زدایی، تفویض اختیار راهی برای کاهش هزینه‌ها و ساده‌سازی امور برشمرده شده و بخشنامه‌ی شماره10037628 مورخ 20\3\84 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در جهت سیاست تمرکززدایی اداری را منطبق با اهداف قانون برنامه‌ی چهارم توسعه دانسته‌اند. مقاله‌ی دیگری در همین نشریه، تقویت استان‌ها و تمرکززدایی را حاصل نظام درآمد- هزینه‌ی استانی ذکر کرده و بیان نموده این نظام یکی از طرح‌های مهم و مؤثری است که در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه انجام گرفت و در برنامه‌ی پنجم توسعه تلاش بر این است که اختیارات بیشتری به استان‌ها تفویض شود. مجدداً در همین هفته‌نامه در مقاله‌ای با عنوان نظام درآمد- هزینه، ابزار مشارکت مناطق در توسعه‌ی تمرکززدایی و تفویض اختیار، تأمین درآمدها و هزینه کردن آن در بخش‌ها و سطوح مختلف، از لوازم توسعه‌ی پایدار، متعادل و متوازن بشمار آمده و هدف نظام درآمد هزینه را تحقق توسعه دانسته است. ماده‌ی 76 قانون برنامه‌ی سوم توسعه از مهم‌ترین مواد فصل نظم درآمد- هزینه‌ی استان و تعیین‌کننده‌ی سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی است. در این مقاله یکی از آثار اجرای طرح نظام در آمد- هزینه‌ی استان‌ها، افزایش چشمگیر درآمدهای استانی عنوان شده است.

در نشریه‌ی روند اقتصادی در باب نظام بودجه‌ریزی کشور و عدم تمرکز بودجه‌ای به ذکر مشکلات برنامه‌ی استانی شدن بودجه، از جمله نبود برنامه‌ی جامعی که به تمام جنبه‌های توسعه‌ی منطقه‌ای خصوصاً در کشورهای در حال توسعه پرداخته باشد، دشوار بودن تغییر در نهادهای مربوطه در موارد لازم و ضروری… پرداخته و یکی از راه حل‌های این مشکلات، مطالعه‌ی تطبیقی این نظام‌ در کشورهای مختلف می باشد. در رابطه با مشکلات کنترل بودجه و تأمین اهداف بودجه، تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های هزینه‌ای، کنترل انتقالات بودجه‌ای و تعیین محدوده‌های مالیاتی توسط نهادهای منطقه‌ای و محلی بعنوان راه‌ حل ارائه‌ شده‌اند. در این مقاله از عدم تمرکز بودجه بعنوان اقدامی مؤثر در جهت دموکراتیزه کردن نظام سیاسی کشورها و در جهت استقرار نهادهای مشارکتی برای ارتقاء سطح مسئولیت‌پذیری و حسابدهی و ارائه‌ی خدمات عمومی با کیفیت بهتر به جامعه، مورد شناسایی قرار گرفته است.

در نشریه‌ی بررسی‌های بازرگانی در رابطه با تفویض اختیار بیان شده که این مسئله در ایران اصولاً انسجام نیافته و هم سطح و هماهنگ نیست، زیرا وزراء اختیارات متفاوتی را به مدیران خود در استان‌ها و شهرستان‌ها می‌دهند و مدیران در مناطق  دارای اختیارات کمتر یا بیشتری نسبت به یکدیگر می‌باشند. لذا لازم است بین وظایف هماهنگی و سازگاری بوجود آید .نظام تصمیم‌گیرنده در مورد مجموعه‌ی مدیریت استان، شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان است که خود شامل کمیته‌های تخصصی متعدد از قبیل شورای فنی، شورای بهداشت و… است.

در هفته‌نامه‌ی برنامه در مقاله‌ای بیان شده که با اجرای نظام در آمد- هزینه‌ی استان‌ها، افزایش حجم درآمدهای استانی به دو برابر رسیده است و در این راستا، شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان‌ها و کارگروههای تخصصی آن نقش اساسی در هدایت فرآیند توسعه و اصلاح ساختار مدیریتی و اداری استان‌ها داشته اند. یکی از مشکلات پیش آمده در این طرح این است که به موجب ماده‌ی 79 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه و آیین‌نامه‌های اجرایی آن تفکیک روشنی بین وظایف استانی و ملّی با برنامه‌ها و عناوین عملیاتی مشخص صورت گرفته است، اما در تنظیم بودجه‌ی سالانه، تفکیک یاد شده از جانب دستگاه‌های مرکزی رعایت نمی‌شود و بسیاری از برنامه‌ها، طرح ها و پروژه‌های دارای ماهیت استانی همچنان بصورت ملی اجرا می شوند.

فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت و مجلس را مکلف ساخته که برای واگذاری امور به مردم و جلب مشارکت‌های مردمی در ارائه‌ی خدمات عمومی، زمینه‌ی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان، بخش و روستا را فراهم نمایند. مواد یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی به موضوع چگونگی تشکیل و وظایف شوراها پرداخته است و برای شوراها بیشتر نقش نظارتی و تابعیت از حکومت مرکزی قائل شده است.

مواد 70_82 قانون برنامه‌ی سوم توسعه نیز نقطه‌ی عطفی در نظام مدیریتی کشور و سرآغاز مشارکت مستقیم مردم در امور مربوط به خودشان محسوب می شود.

آقای علی سهرابی نیز در پایان نامه‌ی خود با عنوان مطالعه وتحقیق پیرامون تنظیم، بررسی و تصویب بودجه (دانشگاه شیراز1378) به تفصیل مراحل تهیه، تصویب، اجرا بر بودجه را شرح داده، لکن بطور تخصصی از بحث عدم تمرکز در بودجه سخنی به میان نیاورده اند.

در پژوهش حاضر، علاوه بر منابع ذکر شده، از منابع دیگری نیز که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به بحث عدم تمرکز بودجه‌ای پرداخته‌اند نیز استفاده شده است.

هدف پژوهش

همانطور که مقدمتاً ذکر شد، هدف دولت اجرای سیاست‌ها و اهدافی است که در راستای ارائه‌ی خدمات به شهروندان اعمال می‌نماید. ابزار مهمی که دولت برای نیل به این هدف بکار می‌برد، همانا تهیه، تصویب و اجرای بودجه است. در واقع بودجه سند دولت است که بیانگر درآمد‌های واصله به خزانه‌ی دولت و هزینه‌های برآورد شده می‌باشد. از آن جا که به علّت وسعت کشور ایران سیر بودجه از ابتدا تا انتها به شیوه‌ی متمرکز بسیار مشکل و زمان‌بر می‌باشد، در سال‌های اخیر  با هدف تمرکززدایی سعی بر این است که برنامه‌ریزی دقیق‌تر و نیز اعمال نظارت بهتر بر اجرای بودجه صورت گیرد. با ذکر این مطالب اهداف پژوهش حاضر بطور کلی عبارتند از:

– بررسی دقیق بودجه‌ریزی در ایران و فرآیند بررسی آن در ایران،

– دستیابی به ابزارهای تصویب، اجرا و نظارت در شیوه‌ی غیر‌متمرکز،

– ارائه‌ی الگویی مطلوب در جهت بودجه‌ریزی غیر متمرکز همراه با ارائه‌ی الزام‌های اساسی در جهت اجرایی کردن بهتر و صحیح‌تر این طرح.

بعبارت دیگر این تحقیق درصد بررسی وضع کنونی، مقایسه‌ی نظام فعلی با استانداردهای بودجه‌بندی (متمرکز و غیر متمرکز) و شناخت و کشف نقاط قوت و ضعف آن است تا امکان ارائه‌ی مدل مناسب بوجود آید.

فرضیه­ ی پژوهش

طبق تحقیقات اولیه و مراجعاتی که پیرامون بحث بودجه‌ریزی غیرمتمرکز به برخی نهادها و اشخاص مربوطه صورت گرفت می‌توان فرضیه ی پژوهش را بر این مبنا استوار نمود که اعمال سیاست عدم تمرکز در بودجه و تفویض اختیار به استان‌ها می‌تواند آثار مثبتی برای دولت در جهت پیشبرد اهدافش داشته باشد. زیرا با توجه به این موضوع که هر استان نسبت به نقاط ضعف و قوت خود، امکانات و نواقص اقتصادی و مالی، امور اجتماعی و سایر مسائل آگاهی و اشراف بیشتری داشته و بخصوص با حذف نهادها و سازمان‌های واسطه‌ای، امور مربوط به تهیه و تخصیص و اجرای اعتبارات آن استان با دقّت و سرعت بیشتری صورت گرفته، بعلاوه از صرف هزینه‌های زائد و غیر ضروری در امر بودجه‌ بندی نیز جلوگیری می‌شود.

هر چند که وجود موانع و کاستی‌هایی خصوصاً در ابتدای راه این طرح انکارناپذیر است، لکن وجود مثبت این تحول بر وجود منفی آن غلبه و برتری دارد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122