پايان نامه استخراج نقطه ي ابري اورانيم و اندازه گيري آن در نمونه هاي آبي به ويژه آب دريا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه استخراج نقطه ي ابري اورانيم و اندازه گيري آن در نمونه هاي آبي به ويژه آب دريا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 86 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه استخراج نقطه ي ابري اورانيم و اندازه گيري آن در نمونه هاي آبي به ويژه آب دريا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات     1
1-1. بیان مسئله    2
1-2. اورانيم و ترکيبات آن در چرخه¬ی سوخت هسته¬ای     3
1-2-1. مقدمه    3
1-2-2. تاريخچه     4
1-2-3. خواص فيزيکی اورانيم    5
1-2-4. خواص شيميایی اورانيم     6
1-2-5. خواص هسته¬ای اورانیم     6
1-2-6. تنوع ايزوتوپی اورانيم    7
1-2-7. پراکندگی کانی اورانيم     7
1-2-7-1. غلظت اورانيم در هوا     8
1-2-7-2. مقدار اورانيم در مواد غذايي     8
1-2-8.. راه¬هاي ورود اورانيم به محيط     9
1-2-9. سميت اورانيم     9
1-2-10. اهميت اورانيم     11
1-2-11. کاربردهای اورانیم    11
1-2-12. روش تهيه¬ي فلز اورانيم     12
1-2-12-1. اکسيد اورانيم طبيعي     12
1-2-12-2. اورانيل نيترات     12
1-2-12-3. آمونيم اورانيل کربنات     13
1-2-12-4. اورانيم تري اکسيد     13
1-2-12-5. اورانيم دي¬اکسيد     14
1-2-12-6. اورانيم تترا فلوريد     14
1-2-12-7. اورانيم هگزا فلوريد     15
فصل 2: استخراج نقطه¬ی ابری و پيش¬تغليظ     17
2-1. مقدمه    18
2-2. استخراج نقطه ابری     19
2-2-1. مروري بر تاريخچه¬ي روش استخراج نقطه¬ي ابري (CPE)    20
2-2-2. تاریخچه¬ی مطالعاتی وتحقیقاتی استخراج نقطه¬ي ابری     21
2-2-3. سيستم¬های ميسلی (سورفكتانت¬ها)    26
2-2-4 برهم¬كنش گونه¬ها با ساختارهاي ميسلي     27
2-2-5. دسته بندی سورفکتانت¬ها     28
2-2-5-1. سورفكتانت¬هاي آنيوني     28
2-2-5-2. سورفكتانت¬هاي كاتيوني     28
2-2-5-3. سورفكتانت¬هاي آمفوتری (دو خصلتی)     28
2-2-5-4. سورفكتانت¬هاي غيريوني     29
2-2-6. بررسي رفتار فازي سيستم¬هاي سورفكتانتي     29
2-2-7. مراحل انجام روش استخراج نقطه¬ي ابري     31
2-2-8. عوامل موثر بر كارآيي استخراج نقطه¬ي ابري     33
2-2-9. مزايا و معايب استخراج نقطه ابری     34
2-2-10. كاربردهاي روش استخراج نقطه¬ي ابري     35
2-2-10-1. استخراج نقطه¬ی ابري براي آناليز تركيبات آلي     36
2-2-10-2. نمونه¬هاي محيطي     37
2-2-10-3. نمونه¬هاي زيستی     37
2-2-10-4. گونه¬هاي زيستي و باليني     37
2-2-10-5. نمونه¬هاي جامد     39
2-2-10-6. آناليز يون¬های معدنی     40
2-2-10-7. كاربرد صنعتي روش استخراج نقطه¬ي ابري     41
فصل 3: روش کار     43
3- مواد و دستگاه¬ها    44
3-1. مواد     44
3-2. دستگاه¬ها     44
3-3. روش کار    44
3-3-1. بررسي فرآيند استخراج نقطه¬ي ابري     44
3-3-2. کاليبراسيون سيستم تعيين غلظت نمونه¬هاي آبي     45
3-3-3. بهينه سازی فرآيند     46
3-3-3-1. بررسي اثر نوع سورفکتانت بر راندمان استخراج اورانيم     46
3-3-3-2. بررسي اثر نوع ليگاند بر راندمان استخراج اورانيم     46
3-3-3-3. بررسي اثر pH بر راندمان استخراج اورانيم     46
3-3-3-4. بررسي اثر غلظت سورفکتانت بر راندمان استخراج اورانيم     47
3-3-3-5. بررسي اثر غلظت ليگاند بر ميزان استخراج اورانيم     47
3-3-3-6. بررسي اثر دماي تعادل بر راندمان استخراج اورانيم     47
3-3-3-7. بررسي اثر زمان تعادل بر راندمان استخراج اورانيم     47
3-3-3-8. بررسي اثر زمان ماند در سانتريفوژ بر راندمان استخراج اورانيم     48
3-3-3-9. بررسي اثر غلظت محلول اورانيم بر ميزان استخراج اورانيم     48
3-3-3-10. کارآيی تجزيه¬ای     49
3-3-3-10-1. بازيابی (درصد جداسازی)     49
3-3-3-10-2.  فاکتور پيش¬تغليظ     49
3-3-3-10-3. حد تشخيص (LOD) و نحوه¬ی محاسبه آن     50
فصل 4: بحث و نتيجه¬گيری     52
4. نتايج     53
4-1. کاليبراسيون سيستم تعيين غلظت نمونه¬هاي آبي     53
4-2. تاثير نوع سورفکتانت بر راندمان استخراج اورانيم     53
4-3. تاثير نوع ليگاند بر راندمان استخراج اورانيم     54
4-4. تأثير pH بر راندمان استخراج اورانيم     55
4-5. تأثير غلظت سورفکتانت بر راندمان استخراج اورانيم     56
4-6. تأثير غلظت ليگاند بر ميزان استخراج اورانيم     57
4-7. تاثير دماي تعادل، زمان تعادل و زمان ماند در سانتريفوژ بر ميزان استخراج اورانيم     58
4-7-1. پارامترهای ترموديناميکی     60
4-8. تأثير غلظت اوليه¬ي اورانيم بر ميزان استخراج آن     61
4-9. اثر يون¬های مزاحم بر استخراج اورانيم     61
4-10. کارآيی تجزيه¬ای     62
4-11. کاربرد     62
فصل 5: بحث و نتيجه¬گيری     64
5-1. جمع¬بندی     65
5-2. پيشنهادات    66
فهرست منابع     68
چکيده انگليسی    76

فهرست منابع

[1] پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فنون هسته¬ای زیر نظر دکتر قنادی مراغه، “چرخه سوخت هسته¬ای”، انتشارات زلال کوثربا همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته¬ای، (1388).

[2] N C Van de Merbe, J. J. Hageman, U. A. Th. Brikman, J. Chromatogr, On-line dialysis with high-performance liquid chromatography for the automated preparation and analysis of sugars and organic acids in foods and beverages, 634 (1993) 1.

[3] M. E. Fernandes Laespada, J. L. Perez-Pavon, B. Moreno-Cordero, J. Chromatoger, Surfactant cloud point extraction and preconcentration of organic compounds prior to chromatography and capillary electrophoresis, A 823 (1998) 537.

[4] R. Carbias-Martinez, E. Rodriguez-Qonzao, P.H. Paniagua–Marcos, J. Hernandez, J Chromatog r, Applications of sample preparation techniques in the analysis of pesticides and PCBs in food, A 869 (2000) 427.

[5] M. C. Hennion, C. Cau-Dit-Coumes, V. Pichon, J. Chromatogr, Selective on-line immuno extraction coupled to liquid chromatography for the trace determination of benzidine, congeners and related azo dyes in surface water and industrial effluents, A, 823 (1998) 147.

[6] M. C. Henmon, J. Chromatogr. A, 856 (1999) 3.

[7] R. Carbias-Martinez, E. Rodriguez-Qonzao, J. Domiguez-alvarez, J. Hernandez-Mendez, J. Chromatogr, New Polymeric Sorbents: Enhancing Solid-Phase Extraction, A, 869 (2000) 451.

[8] C.L. Arthur, L.M. Killam, K.D. Buchholtz, J. Pawliszyn, J.R. Berg, Solid-phase micro extractio n using pencil lead as sorbent for analysis of organic pollutants in water, Anal. Chem, 64 (1992) 1960.

[9] A.A. Boyd-Boland, S. Magdic, J. Pawliszyn, Analyst, Rapid Preconcentration and enrichment Techniques for the Analysis of Food Volatile, 121 (1996) 926.

[10] Y. He, H. K. Lee, Anal. Chem, Liquid-Phase Microextraction in a Single Drop of Organic Solv ent by Using a Conventional Microsyringe, 69 (1997) 4634.

چکيده

يک روش جديد مبتنی بر استخراج نقطه­ي ابری به منظور استخراج اورانيم از نمونه­های آبی و اندازه­گيری آن با استفاده از طيف سنجی آلفا بر پايه سوسوزنی مايع مورد بررسی قرار گرفته ­است. استخراج اورانيم از نمونه­های آبي در حضور تعدادی از سورفکتانت­ها و معرف­های کي­ليت ساز قابل دسترس با استفاده از اين روش انجام پذيرفته است. يون­های کی­ليت ساز با تشکيل کمپلکس در دمای بالای دماهای بالاتر از نقطه­ی ابری به درون فاز غنی از سورفکتانت استخراج گرديد. تفکيک کامل فازها با استفاده از سانتريفوژ به انجام رسيد. پس از جدايي فازها، ميزان اورانيم موجود در فاز آبي با استفاده از دستگاه شمارگر سوسوزن مايع اندازه­گيری و به اين ترتيب راندمان استخراج محاسبه و ليگاند و سورفکتانت مناسب انتخاب گرديد. هم­چنين عوامل مؤثر بر فرآيند استخراج نقطه­ی ابری اورانيم شناسايی و ميزان تأثير اين عوامل (pH محيط، غلظت ليگاند، غلظت سورفکتانت، تداخل يون­های مزاحم، دما و زمان تعادل، زمان ماند در سانتريفوژ) مورد ارزيابی قرار گرفت. شرايط بهينه برای استخراج اورانيم از محلول­های آبی با بهره­گيری از روش استخراج نقطه­ی ابری تعيين گرديد. در شرايط بررسی شده راندمان استخراج بالا بوده (99%) ومنحنی کاليبراسيون در گستره­ی 4-10×25/6 تا 1/0 ميکروگرم بر ليتر خطی است. هم­چنين ضريب همبستگی 99/0 نشان دهنده­ی رابطه­ی خطی مناسب بين غلظت گونه­ها و سيگنال تجزيه­ای مي­باشد. حد تشخيص (LOD) محاسبه شده، که عبارت است از 3 برابر نسبت انحراف معيار شاهد به شيب منحنی کاليبراسيون m)/ Sd3(، برابر 1/0 ميکروگرم بر ليتر  به ازای 50 ميلي­ليتر نمونه مي­باشد. ضريب پيش­تغليظ که از نسبت غلظت گونه­ی مورد نظر در فاز سورفکتانتی به غلظت آن در فاز آبی محاسبه مي­شود 5/48 به­دست آمد.

روش پيشنهاد شده، برای اندازه­گيری اورانيم در نمونه­های حقيقی آب به­کار گرفته شد. دو نمونه آب شير و آب دريا مورد اندازه­گيری قرار گرفت. آزمايش­های افزايش و بازيابی نيز انجام شد و بازيابی بين 9/98 و 23/113 ذرصد بود. نتايج، دقت و عملی بودن روش برای تجزيه­ی نمونه­هايی از اين نوع را نشان داد.

فصل اول کليات

 1-1- بیان مسئله

آب در صنعت، کشاورزی و محيط زيست نقش مهمی را بازی مي­کند. اکثر مردم جهان از کمبود يا آلودگی آب رنج مي­برند[1].

آلودگي سامانه­هاي آبي به مواد آلي، فلزات سنگين و مواد پرتوزا يكي از مهم­ترين مشكلات جوامع صنعتي يا نيمه صنعتي است. برای رفع اين مشكل در طول سال­هاي اخير تلاش­هاي زيادي براي معرفي و توسعه­ی روش­هايي براي حذف آلودگي­ها از منابع آبي انجام شده است. اما آلودگي آب مشكلي است كه با پيشرفت فعاليت­هاي صنعتي و هم­چنين كشاورزي رو به گسترش و فزوني است. بسياري از آلاينده­ها حتي در غلظت­هاي بسيار پايين اثرات زيان­باري برروی سلامتي انسان و محيط زيست دارند .

در دهه­هاي اخير، توسعه­ی روش­هاي استخراج و يا جداسازي مواد آلاينده­ی آلي كه به ميزان بسيار کمی در منابع زيست محيطي حضور دارند مورد توجه خاص قرار گرفته است. مسايل و معضلات فراواني كه حضور يون­هاي فلزي در نمونه­ها به همراه دارد،بر ضرورت تشخيص واندازه­گيري آن­ها در مقادير كم مي­افزايد. از آن­جايي­كه در بسياري از موارد مقدار اين يون­های فلزی کمتر از حد تشخيص دستگاه­هاي تجزيه­اي است و به دليل پيچيده بودن بافت نمونه و حضور گونه­هاي مزاحم به ويژه در نمونه­هاي زيستی و زيست محيطي، اندازه­گيري مستقيم يون­هاي فلزي ميّسر نيست. لذا انجام عمليات آماده سازي نمونه از جمله عمليات استخراج و پيش تغليظ به منظور تغيير بافت نمونه و افزايش غلظت گونه­ی مورد نظر به نحوي كه قابل تشخيص و اندازه گيري با دستگا ه­هاي تجزيه­اي باشد ضروری است.

طي سال­هاي اخير تلاش­هاي زيادی در جهت ابداع روش­هاي نوين براي اندازه­گيري مقادير اندك گونه­ها در نمونه­هاي مختلف انجام پذيرفته و در اين زمينه پيشرفت­هاي چشم­گيري حاصل شده است. آماده سازي نمونه که شامل تبديل بافت نمونه­ي حقيقي به بافتی است كه براي تجزيه با تكنيك جداسازي و يا روش­هاي ديگر مناسب باشد، عموماً وقت­گيرترين مرحله­ي آناليز محسوب مي­شود. آماده سازي نمونه مي­تواند منشأ عمده­ي پايين بودن دقت وصحت روش باشد. به­طور كل آماده­سازي نمونه به منظور تحقق اهداف زير صورت مي­گيرد:

1- حذف مزاحم­هاي بالقوه از نمونه با هدف افزايش گزينندگی روش،

2- پيش­تغليظ گونه­ی مورد نظر ، افزايش حساسيت روش و در صورت لزوم تبديل گونه به شكلي كه براي جداسازي يا شناسايي مناسب­تر باشد.

3- مهيا نمودن روشي تكرار پذير و قوي كه مستقل از تغييرات در بافت نمونه باشد.

اساسي­ترين مرحله­ی آماده سازي نمونه، فرآيند استخراج مي­باشد كه به منظور جدا كردن و پيش­تغليظ مقادير كم گونه از بافت نمونه (جامد، مايع يا گاز) به كار مي­رود. روش استخراجي آرمانی روشي است كه سريع، ساده, تكرارپذير و ارزان بوده، بازيابي كمّي گونه­هاي مورد نظر را بدون از دست دادن يا تخريب آن­ها ممكن سازد. با حجم كم نمونه انجام پذيرد، از گزينندگی بالا برخوردار باشد، استفاده از حلال در آن به حداقل برسد و از قابليت اتوماسيون و استفاده به­صورت پيوسته با سيستم­هاي تجزيه­اي برخوردار باشد، و در نهايت نيازي به تغليظ و كاهش حجم فاز استخراجي نداشته باشد.

در فصل اول اين پايان­نامه کلياتی راجع به اورانيم و کاربردهای آن و ضرورت استفاده از روش استخراج نقطه­ی ابری برای پيش­تغليظ آن پرداخته شده است.

در فصل دوم تئوری استخراج نقطه ابری به تفصيل آورده شده است و در ادامه مروری بر پژوهشات انجام شده در اين زمينه انجام صورت گرفته است.

در فصل سوم روش پژوهش و نحوه­ی انجام آزمايش­ها توضيح داده شده است. در اين فصل تأثير عوامل مختلف (pH محيط، غلظت ليگاند، غلظت سورفکتانت، تداخل يون­های مزاحم، دما و زمان تعادل، زمان ماند در سانتريفوژ) بر راندمان استخراج اورانيم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در فصل چهارم نتايج آزمايش­های استخراج نقطه­ی ابری و تأثير پارامترهای مختلف بر آن بيان شده است.

فصل پنجم به جمع­بندی و ارايه­ی پيشنهاداتی در رابطه با پژوهش و آينده آن اختصاص يافته است.

1-2- اورانيم و ترکيبات آن در چرخه سوخت هسته­اي

1-2-1- مقدمه

اورانيم با علامت شيميايي U و عدد اتمي 92 يک عنصر فلزي پرتوزا[1] است که جزء دسته­ی اکتينيدها بوده و از سنگين­ترين عناصر موجود در طبيعت است. اين عنصر متعلق به مواد پرتوزای طبيعي است که به مقدار بسيار کم در سنگ­ها، خاک، آب، گياهان و بدن انسان و حيوان وجود دارد. اورانيم خالص فلزي سنگين با چگالي بالا و به رنگ نقره­اي روشن است که مي­تواند اشکال مختلف شيميايي داشته باشد، اما در طبيعت به شکل اکسيدهاي اورانيم که پايدارترين آن­ها تري اورانيم اکتا اکسيد (8O3U) است، يافت مي­شود. اورانيم فعاليت پرتوزايی کمي داشته و در تابش زمينه­ی طبيعي نقش چندانی ندارد.

اورانيم در صنعت در سه فاز ظاهر مي­شود:

– فاز آلفا (Orthohombic) که تا دماي 7/667 درجه­ی سانتی­گراد پايدار است.

– فاز بتا (Tetragonal) که در گستره دمايی 7/667  تا 8/774 درجه­ی سانتی­گراد پايدار است.

– فاز گاما (Body-Centered cubic) که از دماي 8/774 درجه­ی سانتی­گراد تا نقطه­ی ذوب آن پايدار است. (اين رساناترين و چکش خوارترين شکل اورانيم مي­باشد).

1-2-2- تاريخچه

در نگاهي اجمالي به تاريخچه­ی کشف و به­کارگيري اورانيم، در سال 1789 ميلادي مارتين هانريش کلاپروث[2] شيمي­دان آلماني موفق به کشف اورانيم در نمونه­هاي کاني پچبلاند[3] گرديد. نام­گذاري اين عنصر به کشف سياره­ی اورانوس برمي­گردد که هشت سال پيش از آن توسط ستاره شناسان کشف شده بود. صرف نظر از ارزش شيميايي، در طول قرن هجدهم از اورانيم فقط در رنگ آميزي شيشه و سراميک استفاده مي­شد. اولين بار در سال 1841 ميلادي اوگن ملشيور پليگوت[4] اورانيم را به صورت فلزي جدا کرد. بالاخره در اواخر قرن هجدهم سال 1896 فيزيک­دان فرانسوي هنري بکرل[5] حين کار

با اورانيم موفق به کشف پرتوزايی آن شد. خاصيت پرتوزايی اورانيم تا سال 1898 مورد توجه خاصي قرار نگرفت و امکان بالقوه­ی به کارگيري آن به عنوان منبع انرژي تا اواخر قرن بيستم تشخيص داده نشد. در سال 1898 ميلادي تلاش­هاي فراوان ماري کوري[6] و همسرش پير کوري[7] منجر به کشف عنصر راديم شد که عنصري پرتوزا بوده و از دختر هسته­هاي اورانيم است.

نياز وتقاضاي روز افزون براي دست­يابي به اورانيم در قرن نوزدهم منجر به افزايش سريع فعاليت­هاي اکتشاف، معدن­کاري و استخراج اورانيم در اوايل قرن بيستم شد. بعد از کوري دانشمندان زيادي در سرتاسر جهان به مطالعه و پژوهش درباره­ی اورانيم پرداختند و در صدد کشف ناشناخته­هاي اين عنصر برآمدند. از عمده نتايج اين پژوهش­ها مي­توان به ثبت فرآيند شکافت هسته­اي توسط اتوهان[8] در سال 1939 در آلمان اشاره کرد که امروزه از اين پديده در رآکتورهاي هسته­اي براي توليد انرژي استفاده مي­گردد. از ديدگاه راهبردي و اقتصاد انرژي، اورانيم يکي از مهم­ترين عناصر زمين به شمار می­رود. امروزه به دليل در حال کار بودن رآکتورهاي هسته­اي متعدد براي توليد برق در سرتاسر جهان، هم­چنين به­کارگيري بيش از 220 رآکتور هسته­اي کوچک برای تأمين نيروي پيشران در زير دريايي­ها و شناورهايي که نياز به کار بلند مدت بدون سوخت گيري دارند، اهميت اين عنصر بيش از پيش شناخته شده است.

1-2-3- خواص فیزیکی اورانیم

اورانيم عنصري سنگین با چگالي بالا، براق، قابل انبساط و چکش­خوار مي­باشد و در هوا به سرعت تيره شده و در مدت زمان کوتاهي يک لايه­اي از اکسيد سياه، بر روي سطح آن تشکيل مي­شود. اورانيم به طور طبيعي فلزي سخت، سنگين، نقره‌اي رنگ و پرتوزا است. اين فلز کمي نرم­تر از فولاد بوده و تقريباً قابل انعطاف می­باشد. این فلز، رسانای جریان الکتریسیته و تا اندازه­ای پارامغناطیس[9] می­باشد. اورانيم يکي از چگال­ترين فلزات پرتوزا است که در طبيعت يافت مي­شود.

چگالي اورانيم فلزي 3 gr/cm 9/18 است. نقطه­ی ذوب فلز اورانيم (F1/2070) ˚C35/1132و نقطه­ی جوش آن (F6904) ˚C38185 است. چگالي آن %۶۵ بيشتر از سرب و اندکی کمتر از طلا است. اورانیم یک عنصر نادر در طبیعت نیست و میزان فراوانی آن در حدود 3-ppm 4 (که در حدود یک دهم وفور مس است) می­باشد. اين عنصر از نظر فراواني در ميان عناصر طبيعي در پوسته­ی زمين در رده­ی ۴۸ قراردارد و فراوانی آن از نقره، جیوه، کادمیم یا بیسموت بیشتر است.

1-2-4- خواص شیمیایی اورانیم

اورانیم در محلول­های آبی ممکن است به­صورت یون­های 3+4++2UV2+2UVIO موجود باشد. یون 3+U،  ناپایدار است و می­تواند به عنوان یک عامل کاهنده موجب کاهش مولکول­های آب و تولید گاز هیدروژن گردد.

یون اورانیل می­تواند با بسیاری از آنیون­ها تشکیل کمپلکس دهد. در غلظت­های بالای یون­های 2-4  SOو 2-3CO کمپلکس­های یون اورانیل نسبت به کمپلکس یون اورانیل نیترات، استخراج پذیری کمتری با حلال­های آلی دارند. کمپلکس­های آنیونی قوی اورانیل سولفات و اورانیل کربنات به خوبی توسط رزین­های تبادل­گر آنیونی جذب می­شوند که از این فرآیند معمولاً برای بازیافت و خالص­سازی اورانیم از محلول­های حاصل از فروشويی سنگ معدن اورانیم استفاده می­شود. کمپلکس آنیونی اورانیل کربنات در محلول­های آبی سدیم کربنات و آمونیم کربنات به خوبی حل مي­شود. از این ویژگی برای جداسازی اورانیم از عناصری مانند رادیم، آهن و یا سرب که تشکیل رسوب­های غیر قابل انحلال با یون کربنات می­دهند استفاده می­شود. اورانیل یک ویژگی غیر معمول دارد و آن انحلال­پذیری بالای آن در بسیاری از حلال­های آلی است. تنها تعداد کمی از اکتنیدها دارای این ویژگی می­باشند. اگر حلال آلی مورد نظر در آب غیر قابل انحلال باشد می­توان از آن در فرآیند استخراج با حلال برای استخراج و خالص­سازی اورانیم از محلول­های آبی حاصل از فروشویي سنگ معدن اورانیم و یا محلول نیتریک اسید حاوی سوخت هسته­ای تابش دیده استفاده کرد.

1-2-5– خواص هسته­اي اورانيم

ايزوتوپ U235 با فراواني حدود %72/0 با نوترون­هاي گرمايی، شکافته مي­شود (شکل1-1). به همين دليل از اين عنصر به عنوان سوخت رآکتورهاي هسته­اي استفاده مي­شود. احتمال شکافت که سطح مقطع مؤثرشکافت ناميده مي­شود با نماد σ نشان داده مي­شود (واحد آن بارن معادل 24-10 سانتيمتر مربع است). سطح مقطع مؤثرشکافت با انرژي نوترون­ها تغيير مي­کند و با آن نسبت عکس دارد. ايزوتوپ U238 با فراواني حدود %2/99 فقط با نوترون­هاي تند شکافته مي­شود و جزء مواد شکافت­پذير محسوب نمي­شود.

1-2-6- تنوع ايزوتوپي  اورانيم     

  تنوع ايزوتوپي اورانيم نسبتاً زياد است. اما تعداد کمي از آن­ها در طبيعت يافت مي­شود که به ايزوتوپ­هاي طبيعي اورانيم مشهورند (U238، U235 و U234) و بقيه به­صورت مصنوعي و در آزمايشگاه تهيه مي­شوند. فراواني ايزوتوپی ايزوتوپ­هاي اورانيم طبيعي براي سه ايزوتوپ طبيعي ياد شده به ترتيب 2/99، 72/0 و %0055/0 است.

Radioactive

Martin Heinrich Klaproth

2. Pitchblenede

3. Eugene Melchior Pligot

4. Henry becquerel

5. Marie Sklowdowska-Curie

6. Piere Curie

Otto Hahn

Paramagnetic

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122