پايان نامه استخراج واندازه گيري همزمان فلزات سنگين سرب و کادميوم و روي در برنج

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه استخراج واندازه گيري همزمان فلزات سنگين سرب و کادميوم و روي در برنج یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 118 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه استخراج واندازه گيري همزمان فلزات سنگين سرب و کادميوم و روي در برنج بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده: ‌ب
فهرست جداول ‌ج
فهرست اشکال ‌د
فهرست مطالب ‌ه
فصل اول: کلیات 1
١-١ –بیان مسأله: 2
١-۳-اهداف، فرضیات و سوالات تحقیق 4
فصل دوم : بررسی منابع 6
٢-١- تاریخچه 7
٢-٢-ترکیبات شیمیایی برنج 8
٢-٢-١-نشاسته برنج 8
٢-٢-٢-پروتئین دانه 9
٢-٢-٣-چربی 10
٢-٢-٤-ويتامین 10
٢-٢-٥-مواد معدنی 10
٢-٣-طبقه بندی ارقام برنج از نظر تیپ اقلیمی 11
٢-٣-١-نوع ایندیکا 11
٢-٣-٢-نوع ژاپونیکا 12
٢-٣-٣-نوع جاوانیکا 12
٢-٤-طبقه بندی ارقام برنج از نظر گیاه شناسی 12
٢-٤-١-برنج دانه بلند 12
٢-٤-٢-برنج دانه متوسط 12
٢-٤-٣-برنج دانه گرد یا کوتاه 13
٢-٥-کیفیت دانه برنج 13
٢-٥-١-کیفیت تبدیل 13
٢-٥-٢-اندازه دانه 14
٢-٥-٣-ظاهر دانه 14
٢-٥-٤-کیفیت پخت 15
٢-٥-٥-کیفیت تغذیه ای برنج 15
٢-٦-شناخت ارقام مختلف برنج رایج در بازار مصرف کشور 15
٢-٦-١-میزان عطر، بو و طعم برنج 16
٢-٧-بررسی وضعیت تولید و میزان واردات برنج کشور 16
٢-٧-١-سطح زیر کشت وتولید برنج 16
٢-٧-٢-واردات برنج 18
٢-٧-٣-مصرف برنج کشور 18
٢-٨- سیستم های مواد غذایی –گیاه – خاک در برنج 20
٢-٨-١-سیستم کشت ماندابی 20
٢-٨-٢-سیستم خاک 20
٢-٨-٣-پتانسیل رداکس 21
٢-٨-٣- مناطق اکسیدی و احیایی در خاک 21
٢-٨-٥-سیستم گیاه برنج 22
٢-٨-٥-١-آناتومی ریشه ها 22
٢-٨-٦-سازگاری فیزیولوژیکی : 23
٢-۸-٧-قدرت سبز شدن در شرایط غرقابی: 23
٢-٩-١آناتومی برنج: 24
٢-١٠-تغذیه برنج و مدیریت کودی: 26
٢-١٠-١-نیتروژن 27
٢-١٠-٢-فسفر 28
٢-١٠-٢-١اهمیت فسفر در تغذیه برنج: 28
٢-١٠-٢-٢-علائم کمبود فسفر در برنج 29
٢-١٠-٣-پتاسیم 30
٢-١٠-٤-روی 30
٢-١٠-٥-کلسیم 32
٢-١٠-٦-منیزیم 33
٢-١٠-٧- گوگرد 33
٢-١١- مدیریت تلفیقی مواد غذایی 34
٢-١١-١-منابع آلی مختلف، مکمل کودهای شیمیایی 34
٢-١١-٢-مصرف ضایعات صنعتی و فاضلابهای بیولوژیکی 34
٢-١١-٣-مشخصات کوددهی مؤثر 35
٢-١١-٤-کود سبز برنج 36
٢-١١-٥-آزولا غنی کننده نیتروژن خاک برنج 36
٢-١١-٦-حد مطلوب عناصر غذایی در خاک، برگ و دانه برنج 36
٢-١٢-آلوده شدن آب آبیاری 38
٢-١٣-فرآیند تبدیل برنج 39
٢-١٣-١-خشک کردن : 40
٢-١٣-٢-نیم جوش کردن 40
٢-١٣-٣-تمیز کردن 41
٢-١٣-٤-ماشین های پوست کن 41
٢-١٣-٥-سفید کنهای برنج 41
٢-١٣-٦-ماشینهای صیقل دهنده (پولیشر یا براق کننده) 42
٢-١٣-٧-درجه بندی برنج 42
٢-١٤- سم شناسي سرب 43
٢-١٤-١- سرب 43
٢-١٤-٣- توكسيكوكينتيك سرب 44
٢-١٤-٣-١- جذب سرب 45
٢-١٤-٣-٢- تجمع سرب در بدن 46
٢-١٤-٣-٣-دفع 46
٢-١٤-٤- راه های مسمومیت 47
٢-١٤-٥- مكانيسم مسموميت 48
٢-١٤-٦- عوارض مسموميت هاي حاصل از تركيبات سرب 48
٢-١٤-٧- عوارض سرب بر ارگان هاي مختلف 49
٢-١٤-٧-١-خون 49
٢-١٤-٧-٢-سيستم عصبي 50
٢-١٤-٧-٣- گوارش 51
٢-١٤-٧-٤- توليد مثل 51
٢-١٤-٧-٥- کلیه 51
٢-١٤-٧-٦-سيستم اسكلتي 52
٢-١٤-٧-٧ جفت وجنين 52
٢-١٤-٨-مسموميت با املاح آلي سرب 53
٢-١٤-٩- سرطانزایي سرب 53
٢-١٤-١٠- تشخيص مسمومیت سرب 54
٢-١٤-١١- درمان مسموميت با سرب 54
٢-١٤-١٢-حد مجاز سرب 55
٢-١٥- سم شناسی کادمیوم 55
٢-١٥-١- كادميوم 55
٢-١٥-٢-مصارف كادميوم 56
٢-١٥-٢-١- راه هاي مسموميت با كادميوم 57
٢-١٥-٣- توكسيكو كينتيك كادميوم 59
٢-١٥-٣-١-جذب 59
٢-١٥-٣-٢-تجمع كادميوم در بدن 60
٢-١٥-٣-٣- دفع 60
٢-١٥-٤- علائم مسموميت 61
٢-١٥-٥- عوارض کادمیوم بر ارگان های بدن 62
٢-١٥-٥-١-كليه 62
٢-١٥-٥-٢- سيستم اسكلتي 62
٢-١٥-٥-٣-دستگاه توليد مثل 63
٢-١٥-٥-٤- سيستم تنفسي 63
٢-١٦- سرطانزایي كادميوم 63
٢-١٧- تشخیص مسمومیت کادمیوم 64
٢-١٧-٣- درمان مسمومیت 65
٢-١٨- حد مجاز کادمیوم 65
٢-١٩- روشهاي طيف سنجي اتمي 66
٢-١٩-١-جذب اتمي 66
٢-١٩-٢- مشخصات دستگاه 67
٢-١٩-٣- كوره 69
فصل سوم: مواد و روش ها 75
٣-١-مواد و تجهیزات 76
٣-٢-روش کار 77
٣-٣-اندازه گیری روی در خاک برنج های داخلی 78
٣-٤-روش اندازه گیری سرب وکادمیوم در خاک برنج های ایرانی 79
٣-٥-روش اندازه گیری سرب وکادمیوم وروی موجود در آب 79
٣-٦- اندازه گیری کادمیوم 80
٣-٧- اندازه گیری سرب 80
٣-٨-اندازه گیری روی 80
٣-٩- اندازه گیری درصد رطوبت برنج 81
۳-١٠- روش آنالیز آماری 82
فصل چهارم: نتایج و بحث 83
٤-١- بررسی میزان خواص اندازه گیری شده برنج ها 84
٤-١-١- میزان غلظت سرب 84
٤-١-٢- غلظت کادمیوم 86
٤-١-۳- غلظت روی 87
٤-١-٤- وزن هزار دانه 88
٤-١-٥- درصد رطوبت 90
٤-٢ بررسی میزان روی، کادمیوم و سرب خاکهای شالیزارهای شمال کشور 91
٤-۳- بررسی میزان روی، کادمیوم و سرب در آب مورد استفاده در آبیاری 92
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 94
٥-١- نتیجه گیری 95
٥-٢-پیشنهادات 98

منابع و مراجع

١-احمدی زاده، م، ١٣٧٦، سم شناسی صنعتی(فلزات سنگین)، چاپ اول، انتشارات هزاران، ص ١٦-١١و٩٥-٩٠.

٢- اخوت، م. و د. وکیلی. برنج، کاشت، داشت، برداشت. انتشارات فارابی. ١٣٧٦. ص٢١٢

٣-ادریسی، م.، درخشی، پ.، ذوالریاستین، ف.، رامبد، ر.، سهرابی، م.، شریف، م.، صمیمی، ح.، وکنور، ا.، ١٣٧٤، شیمی دستگاهی، چاپ اول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ص، ١٧١-١٥٦.

٤-اسماعیلی، م.، وبیداری، ا.، ١٣٧١، مسمومیت هاو حوادث محیطی، چاپ اول، انتشارات دانش پژوه،ص ٦٨-٧٠.

٥-بلالی، م. ر. و غ. ر. امینی رنجبر. ١٣٨٢. امنیت جهانی غذا و نقش حاصلخیزی پایدار خاک در آن. کنگره جهانی امنیت غذا و نقش حاصلخیزی پایدار خاک در آن، رم، ایتالیا.

٦- بهمنیار، م. ع. و س. ح. احمدیان. ١٣٨٠. برهمکنش پتاسیم و روی بر رشد و عملکرد برنج طارم (در: ملکوتی، م. ج. و م. کاووسی.. تغذیه متعادل برنج. وزارت جهاد کشاورزی- معاونت زراعت. ١٣٨٣ص٦١١.

٧-تیمبرل، جی.، ، مقدمه ای بر سم شناسی، ترجمه :آملی، س.، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، ٢٠٠ص١٣٧٨-١.

٨-پایان ،ر.مقدمه ای  به تکنولوژی فرآورده های غلات..چاپ دوم.انتشارات آییژ١٣٨٧ص٣٦٣

٩- ثنائی، غ.، ١٣٧٥،سم شناسی صنعتی،جلد چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، ص ٢٢٨-١٨٠

١٠-جواد معین م.اصول مقدماتی زراعت برنج .انتشارات سازمان ترویج کشاورزی.

١١-زمانی ق، علیزاده م.خصوصیات و فرآورده های ارقام مختلف برنج ایران.چاپ اول انتشارات پلک.١٣٨٦ص٥-١٢٢

١٢-راجو آر،ترجمه همیشگی م وبابااکبری م.تکنولوژی برنج(کاشت،داشت، برداشت).چاپ اول انتشارات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور . ١٣٨٧

١٣- سعادتی، ن. و و. م. فلاح.. مصرف متعادل کود در شالیزار. انتشارات فنی معاونت ترویج١٣٨٠ .ص٣١

١٤-فاطمی، ح.، ،شیمی مواد غذایی، انتشارات شرکت سهامی انتشار،١٣٨١ ص ٤٥٧ .

١٥-فلاح، و. م. و ن. سعادتی. ١٣٧٦. مدیریت مصرف کود در شالیزار. انتشارات مؤسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران. ص٢١

١٦- قاسمخان، ع.، ١٣٨٦،سم شناسی صنعتی، انتشارات برای فردا، ص ١٤٧-١٣٠.

١٧-علیزاده ش.ج.تغذیه متعادل برنج.انتشارات سنا.١٣٨٣.ص ٣

١٨-عیوض زاده آ.آزمایشگاه شیمی تجزیه مواد غذایی.انتشارات دانشگاه آزاد ورامین ١٣٨٦.ص٤٧-٤٢

١٩-محمدیان، م.. بررسی راندمان کود ازته و افزایش آن در برنج. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی، انتشارات مؤسسه تحقیقات برنج کشور- معاونت مازندران.١٣٨٤. ص٦٥

٢٠- ملکوتی، م. ج. ١٣٧٨. ضرورت مصرف بهینه کود برای افزایش عملکرد ارقام برنج پرمحصول (قسمت دوم). نشریه شماره ٧١. شورای عالی سیاستگذاری کاهش مصرف سموم و استفاده بهینه از کودهای شیمیائی وزارت کشاورزی.

٢١- ملکوتی، م. ج. ١٣٨١. بررسی منشأ و روشهای کاهش آلاینده های نیترات و کادمیم در شالیزارهای شمال کشور. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.

٢٢- ملکوتی، م. ج.، نفیسی، م.، و متشرع زاده، ب.، ١٣٨٠، عزم ملی برای تولید کوددر داخل کشور، چاپ اول،انتشارات بابک، ص١٥.

٢٣-ملکوتی،م.ج،کاووسی.م.تغذیه متعادل گیاه برنج ١٣٨٣،چاپ اول انتشارات سنا،ص١٦٤-٥٠٢

٢٤-ملکوتی، م. ج. و م. همایی. ١٣٨٣. حاصلخیزی مناطق خشک (مشکلات و راه حلها)، چاپ دوم با بازنگری کامل، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. ص٦٠٠.

٢٥- ملکوتیان م, یغماییان ک, مصرقانی م, محوی آ, دانش پژوه م,بررسی میزان سرب وکادمیوم ونیکل وکروم در برنج های وارداتی ایران.مجله سلامت ومحیط ,علمی پژوهش١٣٩٠.دوره چهارم شماره اول: ص٧٧-٨٤

٢٦-رضایی- م،١٣٩٠ ، بررسی میزان آلودگی سرب و کادمیوم در چای ایرانی وخارجی،پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشداز دانشگاه  آزاد ورامین

٢٧- نیک نشان، س.، 1386،بررسی میزان آلودگی سرب و کادمیوم شیر خام در زرین شهر، پایان نامه برای دریافت دکترای دامپزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شماره501

28-Amtmann A,Hammond  J.P,Amengaud P,White P.J.Nutrient sensing and signaling in plants :Potassium and Phosphorus.Sci Advances in Botanical Research.2005;43:209-257

29-Malakouti ,M.J,Shahabi,A and Bazarghan,K.Potassiumin in Irannian Agriculture2005.Sana Press.Tehran.292p

30-Giordano,P.M and J.J Mortvedt .Zinc sources and method of application  forrice.Agronomy Jornal1973;65:51-533

31- EFSA (European Food Safety Authority), 2009.Scientific Opinion of the Panel            on Contaminants in the Food Chain on a request from the European  Commission on cadmium in food. The EFSA Journal , 980, 1-139.

32- EFSA (European Food Safety Authority), 2010.Scientific Opinion of the Panel     on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on lead in food. The EFSA Journal , 1570, 1-139.

33- Brent, J., Wallace, K., Burkhart, K., Phillips, S, D., Donovan, J, W.,(2005). Critical Care Toxicology, Elsevier MOSBY, 1st ed , pp, 817-821-832.

34- Horwitz W., Latimer G.W., (2006), “Official Methods of Analysis”, AOAC International USA.

35-IPCS(WHO 17International Programme on Chemical Safety), 1996, Guidelines for Drinking Other Supporting Information, p 971.-Water Quality, Second Edition,  Volume 2 – Health Criteria and

36- Joint  FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA), 2010. Seventy- third  Meeting. Summary and Conclusions. Geneva: World Health Organization.

37- Michael, j, D., and Mannfred, A, H.,(2002).HANDBOOK OF TOXICOLOGY, Honeywell International Inc, 2ed, pp,926-929.

38- Tanmoy, K., and  R.M. Bhagat.,(2010). Trace elements in tea leaves, made tea and tea infusion.Food Research International, 43, 2234–2252.

39-WHO (2003e). Lead in drinking-water, background document for preparation of WHO Guidelines for drinking-water quality.Geneva: World Health Organization (WHO/SDE/WSH/03.04/9).

40-Shimbo S,Zhang Z-W Watanabe T,Nakatsuka H,Matsuda-Inoguchi N, Higashikawa  K,Ikeda M.Cadmium and Lead content in rice and other cereal products in Japan in 1998_2000.Sci total Environ 2001;281:165-175

41-Ping L,Xingxiang W,Taolin Z,Dongmei Z,Yuanqiu H.Effect of several amendments on rice growth and uptake  of  copper and cadmium from a contamination soil.Sci total Environ 2008;20:449-455 actions.2008:pp51-81

42-Philip j.white,johon P.hommond.The ecophysiolology of plant-phosphorus Inter

43-Chou T-S ,Chou Y-Y,Huang W-D,Hong C-Y,Kao C.Effect of magnesium deficiency on antioxidant status and cadmium toxichty in rice seedlings.Sci plant physiology 2011;168:1021-1030

44-Tsukahara T,Ezaki T,Matsuda-Inoguchi N,Ikeda M.Rice as the most influential source of cadmium intake among general Japanese population.Sci Environ 2003;305:41-51

45-Vassileva E,R.Quetel C.Certification measurement of the cadmium ,copper and Lead content in rice using  isotope dilution inductively coupled plasma mass spectrometry.Sci Analytica Chimica2004;519:79-86

46-Es ‘haghi Z,Khalili M,Khazaeifar A, Rounaghi G.Simultaneous extraction and determination of  Lead ,cadmium and copper in rice samples by a new pre-concentration technique:Hollow fiber solid phase microextraction combined with differential pulse anodic stripping voltammetry.Sci Electrochimica 2011;56:3139-3146

47-Zeng F,Mao Y,Cheng W,Wu F,Zhang G.Genotypic and environmental variation in chromium, cadmium and lead concentration in rice.Sci Environ pullution2008;153:309-314

48-Oymak T,Tokalioglu S,Yilmaz V, kartal S,aydin D.Determination  of head and cadmium in food samplesby the coprecipitation method.Sci food chimistry2009;113:1314-1317

49-M.S. D. Nezio, M. E. Palomeque, B. S. F. Band, Talanta, 63 (2008) E. Shams, A. Babaei, M. Soltaninezhad, Anal. Chim. Acta, 501 (2004)119. -50

51-yoshida,S.,G.w.MC  Lean,M. Shafi,and K. E.Muller.2007.Effect of different method of zinc application on growth and yield of rice in a calcareous soil,West Pakistan.Soil Sci.and Plant Nutr.,16:147.

52-Sha chou T,Yang chao Y,Dar Huang W,Yang hong CH,Huei kao CH.Effect of magnesium deficiency on antioxidant status and cadmium toxicity in rice seedlings.Sci jornal of plant physiology.2011;168:1021-1030

53-Ping L,Xingxiang W,Taolin Z,Dongmei Z,Yuanqiu H.effect of several  amendments on rice growth and uptake of copper and cadmium from a contaminated soil.Sci jornal of Environmental sciences2008;20:449-45

54-Venkatasubra A,B.V,Meht.1974.Effect of Zn and Fe application on the yield and chemical composition or rice.Indian J.Agric.Sci.44:602-607

-55- Wen Y.H., Yuan, Z.S., Li, F. M., Jian, Y.R., and Fang, J.Z.,  (2007).” Effect of liming and seasonal variation on lead concentration of tea plant”. Chemosphere, 66, 84–90.

56-Rascio  N, Vecchia F.D, barbato R, Pagliano C,Raviolo M,Gonnelli C.Environmental and Experimental body.2008;267-278

 چکیده:

برنج بعد از گندم یکی ازمهمترین غلات مصرفی مردم دنیاست که به طور گسترده در رژیم غذایی مردم وجود دارد. نیمی از مردم جهان، به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند. اقلام زیادی از برنج در جهان وجود دارد وهم اکنون نیز برنج یکی از محصولات راهبردی کشور می باشد. آلودگی برنج با فلزات سنگین ممکن است یک تهدید جدی برای انسان باشد. زیرا آنها زیست تخریب پذیر نیستند ودر محیط باقی می مانند و وارد زنجیره غذایی می شوند. در این مطالعه غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم به عنوان فلزات مضر و غلظت فلز روی به عنوان عنصر مفید از طریق طیف سنجی جذب اتمی مطابق دستورالعمل AOAC روی ٨ نمونه برنج سفید (که ٤ نمونه مربوط به معروفترین وپرفرش ترین برنج های وارداتی و٤ نمونه برنج ایرانی که در سواحل شمالی کشور کشت شده اند) انجام گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد میانگین غلظت سرب درنمونه های خارجی خارجی ٠٠٠۳٥/٠±٠٠١۳/٠ میلی گرم برکیلوگرم نمونه های داخلی ٠٠٠٢/٠±٠٠١٢/٠ میلی گرم برکیلوگرم و میانگین غلظت کادمیوم در نمونه های خارجی ٠٣/٠±٠٨٥/٠ میلی گرم برکیلوگرم ،  نمونه های داخلی ٠١١/٠±٠٨٥/٠ میلی گرم برکیلوگرم و غلظت روی در نمونه های خارجی٩٥/٩±٩٥/١٤ میلی گرم برکیلوگرم ، نمونه های داخلی٤٥/٦±٤٥/٢٩ میلی گرم برکیلوگرم بدست آمد.میانگین غلظت سرب وکادمیوم در نمونه های خارجی وداخلی تقریباً برابر ومیانگین غلظت روی در نمونه های داخلی بیشتر از نمونه های خارجی می باشد.

کلمات کلیدی: برنج، کادمیوم، سرب، روی

فصل اول: کلیات

 ١-١ –بیان مسأله:

برنج از قدیمیترین گیاهانی است که در دنیا کشت شده ومبدأپیدایش آن آسیای جنوب شرقی می باشد که پس از گندم بیشترین سطح زیر کشت اراضی زراعی جهان را به خود اختصاص داده ونقش چشمگیری در تغذیه مردم جهان وایران دارد و حدود دو سوم کالری مورد نیاز بیش ازدو میلیارد نفر از جمعیت قاره آسیا را تأمین می نماید.هم اکنون «ده‌ها هزار نوع برنج» در جهان وجود دارد، اما این‌ها در دو زیرگونه کلی جای می‌گیرند. دو زیرگونه اصلی شامل برنج «جاپونیکا» با نام علمی Oryza sativa japonica و برنج «ایندیکا» با نام علمی sativa indica می‌شوند. برنج گیاهی است که دارای ارقام زودرس (طول دورة رشد ۱۳۰ تا ۱۴۵ روز)، متوسط‌رس (۱۵۰ تا ۱۶۰ روز) و ارقام دیررس (۱۷۰ تا ۱۸۰ روز) می‌باشد. بعضی معتقدند سابقه کشت برنج در ایران حداقل بیش  از ٢٥٠٠سال می باشد و به اعتقاد بعضی دیگر از مورخان در زمان انوشیروان، برزویه طبیب همراه هدایایی این گیاه را از هند  به ایران آورده است و در ولایت کادوسیان (گیلان و مازندران) کشت گردیده است. از تیپ‌های ایرانی می‌توان به گرده صدری ( شامل انواع دم سیاه، دم زرد و دم سرخ)، بینام، علی-کاظمی، چمپا و….. اشاره کرد. از تیپهای اصلاح نژاد شده و پرمحصول می توان از سفیدرود و خزر نام برد(ملکوتی وهمکاران،١٣٨٣).

برنج تأمین کننده پروتئین درقاره آسیا میباشد. طبق گزارش FAO  تقریباً ٣٠٪ از منبع انرژی و٢٠٪ از منبع پروتئین مردم جهان از طریق مصرف برنج فراهم می گردد. البته باید توجه داشت با افزایش منابع غذایی آلوده به فلزات سنگین و به دلیل خاصیت تجمع پذیری این فلزات  بر بافت بدن و اثرات سوء آن بر انسان بهتر است از محصولات پاک تر استفاده گردد(ملکوتیان و همکاران،١٣٨٩).

با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و برای تأمین نیاز غذایی، تمرکز برافزایش تولید در واحد سطح مهمترین راهبردهای کشور در امر کشاورزی می باشد تا کلیه عوامل ﻣﺅثر در تولید به کار گرفته شود.در بیانیه جهانی غذا٬ حاصلخیزی خاک به عنوان کلید امنیت غذایی وکشاورزی پایدار عنوان گردیده و مطالعات فائو و محققین ﻣﺅسسه تحقیقات خاک وآب نشان داده است که در برنامه کودی تا  ٦٠ درصد، افزایش تولید در اثر مصرف بهینه کودی بوده است(بلالی، ١۳۸٢)

آلودگی به فلزات سنگین یکی از مشکلات زیست محیطی و یکی از نگرانی های مهم بهداشت مواد غذایی به شمار می آید. در حال حاضر آلودگی عمومی به فلزات سنگین رو به افزایش بوده و به دنبال آن تجمع این فلزات در گیاهان و حیوانات علاوه بر آسیب های جدی بر سلامت موجودات، مصرف فرآورده های آنها را برای مصرف کننده نهایی یعنی انسان مخاطره آمیز کرده است(ملکوتیان و همکاران، ١٣٨٩).

فلزات سنگین موجود در خاک از لحاظ زیستی در دسترس بوده و به راحتی به گیاهان منتقل می شوند. تقریباً تمام فلرات سنگین در بدن اثرات زیان بار بر جای می گذارند، برخی از این عناصر مانند سرب وکادمیوم ونیکل و… حتی در مقادیر ناچیز نیز برای انسان سمی وخطرناکند و باعث مشکلات بهداشتی مختلفی مانند تخریب کلیه، صدمات  استخوانی،  ، سرطان و….می گردد(Ping   و همکاران،٢٠٠٧).

کادمیوم یکی از سمی ترین فلزات سنگین  موجود می باشد که از پروسه فیزیولوژیکی گیاه جلوگیری می کند. همچنین آژانس بین المللی تحقیقات (IARC) فلز کادمیوم را به عنوان عامل کارسیوژنیک معرفی نموده است و این فلز عامل مهمی در ایجاد نارسایی کلیه معرفی شده است.(Shao chouو همکاران،٢٠١٠).

١-٢-اهمیت تحقیق:

تکراراین موضوع که برنج جزء غذاهای مردم ایران است وجمهوری اسلامی ایران با بیش از ٦٠٠هزار هکتار برنجکاری، جزء کشورهای عمده برنج خیز دنیاست، شاید لزومی نداشته باشد. به هر حال اهمیت، برنج در کشور ایران برکسی پوشیده نیست تقریباً تمام بخش خطه سبز شمالی کشور زیر پوشش برنج است و در بهار شمال، طبیعت آن خطه را شالیزارهای سبز وپر طراوت پوشانده است. ولی در ورای این سیمای دیدنی، چهره دیگری رخ می نماید.حدود ٥٠٠هزار هکتار برنجکاری شمال کشور ونیازهای کود وسم مصرفی آن و عدم مدیریت صحیح، پهره دوم را می نمایاند.چهرۀ شوم سیاه آلودگی محیط زیست، آلودگی بهداشتی وفضای مسموم، در واقع چهره دوم این طبیعت است. کشاورزان شمالی، سالها براین باوربودند که که مصرف هرچه بیشتر انواع کودها وسموم شیمیایی، به منزله تولید هرچه بیشتر است و آنگاه که آمارهای تکان دهنده سازمانهای بهداشتی ملی وجهانی، بالاترین رقم ابتلا به بیماریهای گوارشی به ویژه سرطان را در شمال کشور ودر مقایسه با سایر مناطق اعلام نمود، زنگهای خطر به صدا در آمد.

آشنایی وکنترل آفات وبیماریها وآلودگی به فلزات سنگین، تغذیه بهینه برنج برای بالا بردن ارزش غذایی آن و به کار بستن میزان ریز مغذی ها به ویژه روی (zn)   از جمله مواردیست که برای حصول به خواسته های فوق ضروری می نماید.نیاز به بررسی ومطالعه کاستی های برنج وشناخت دقیق نقصان های موجود و خطرهای پیش رو وبرنامه ریزی برای رفع تمام کاستی ها امری اجتناب ناپذیرمی باشد. دراین  تحقیق به بررسی آلودگی  برنج های داخلی به فلزات سنگین(کادمیوم وسرب) ومضرات وخطرات زیانبار آنها بر سلامتی ومنابع انتقال دهنده این فلزات به گیاه و همچنین مقا یسه میزان این فلزات با برنجهای پر مصرف وارداتی پرداخته شده است.با امید به اینکه با برنامه ریزی صحیح و مدیریت کارآمد بتوانیم با رفع تمام کاستی های برنج منجمله آلودگی به فلزات سنگین روزی در امر تولید برنج سالم به خودکفایی برسیم.

١-۳-اهداف، فرضیات و سوالات تحقیق

اهداف تحقیق (اهداف کلی، اهداف  اختصاصی):

اندازه گیری میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم  و روی در انواع برنج موجود در بازار ( داخلی و وارداتی) به روش اسپکترو متری جذب اتمی با کوره  ([1]GFAAS).

فرضیات تحقیق:

١-  میزان فلزات سنگین  سرب و کادمیوم برنج داخلی موجود در بازار (هاشمی، شیرودی، طارم،ارگانیک،) بیشتر از حد مجاز استاندارد ایران می باشد.

 

٢- میزان فلزات سنگین  سرب و کادمیوم برنج خارجی موجود در بازار (جوانه هندی، محسن هندی، سبز بهار هندی،یک نوع پاکستانی،) بیشتر از حد مجاز استاندارد ایران می باشد.

 

٣-میزان عنصر مفید روی در برنج های ایرانی بیشتر از برنج های وارداتی است و تأمین کننده نیاز گیاه می باشد.

٤-میزان عنصر مفید روی در برنج ها ی وارداتی بیشتر از برنجهای ایرانی و تأمین کننده نیاز گیاه می باشد.

 

سئوالات تحقیق:

١-آیا میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم برنج داخلی موجود در بازار با نشان های تجاری (هاشمی، شیرودی، طارم،ارگانیک) بیش از حد استاندارد ایران است؟

٢-آیا میزان فلزات سنگین سرب و کادمیوم برنج خارجی موجود در بازار با نشان های تجاری (جوانه هندی، محسن هندی، سبز بهار هندی،یک نوع پاکستانی،) بیش از حد استاندارد ایران است؟

٣-آیا میزان فلز روی در برنجهای ایرانی کمتر از حد مجاز استاندارد ایران است؟

٤- آیا میزان فلز روی در برنجهای وارداتی کمتر از حد مجاز استاندارد ایران است؟

[1] – Graphit Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS)

 

فصل دوم : بررسی منابع

٢-١- تاریخچه

برنج بعد از گندم یکی از مهمترین غلات مصرفی مردم دنیاست، لیکن در مقایسه با گندم ارزش صنعتی آن به مراتب کمتر است، برای نمونه در کشور ژاپن از حدود ١٢ ميليون تن محصول برنج این کشور فقط ١٠% آن صرف مصارف صنعتی شده و بقیه برای مصارف  خوراکی به کار می رود. این رقم در کشورهای در حال توسعه و غیر صنعتی از این مقدار هم کمتر است. در عوض مصارف خوراکی برنج دارای اهمیت بسیار زیادی است. برنج غذای اصلی حدود ٥٠ % از سکنه ی روی زمین را تشکیل می دهد، هر چند مقدار پروتئین آن از گندم بیشتر است، تا حدی که اسیدهای آمینه ضروری آن به حدود ٧٠% می رسد که کم و بیش برابر با پاره ای از پروتئین های حیوانی است، در حالیکه اسیدهای آمینه ضروری پروتئین گندم و حبوبات حدود ٤٨% است. گیاه برنج نیاز به آب فراوان و انرژی خورشید دارد و بنابراین به طور وسیع در مناطق خاصی از دنیا مانند چین، هندوستان، ژاپن، برمه و قسمتهایی از آفریقای جنوبی کشت می شود (رسول پایان،١٣٨٧).

واژه شلتوک، به دانه برنج همراه با پوست آن اطلاق می شود که از کلمه هندی چلتو(Chalto) گرفته شده است. برنج در انگلیسی Rice، در فرانسه Riz، در ایتالیا Rizo، در آلمان Ries نامیده می شود. سابقه کشت برنج در ایران به پایان دوره ساسانیان رسیده و گسترش وسیع آن از قرن دهم میلادی به بعد صورت گرفته است. کشت برنج در اکثر استان های ایران مرسوم می باشد اما عمده کشت برنج دراستان های گیلان و مازندران که حدود ٧٥ درصد کل سطح زیر کشت برنج کشور را در بردارد، انجام می گیرد. (زمانی و همکاران، ١٣٨٦).

براساس آخرین آمار (١٣٨٥) سطح زیر کشت برنج در کشور بیش از ٦٢٠ هزار هکتار می باشد. در حال حاضر بسیاری از کشاورزان بدون آگاهی از یافته های تحقیقاتی و اصول علمی در آسیا مشغول تولید برنج بوده و عدم رعایت مصرف بهینه کود و سم برای تولید محصول بیشتر باعث مشکلات زیست محیطی فراوان در این زمینه شده است (.همیشگی و همکاران، ١٣٨٧).

٢-٢-ترکیبات شیمیایی برنج

قسمت اعظم دانه برنج از هیدراتهای کربن تشکیل شده است که بیشتر آن نشاسته و در آندوسپرم قرار دارد. مواد پروتئینی یکی دیگر از ترکیبات دانه برنج را تشکیل می دهد. سایر ترکیبات دانه برنج شامل چربیها، مواد معدنی و ویتامینها با نسبتهای مختلف می باشد. نسبت هیدراتهای کربن و مواد نشاسته ای در آندوسپرم نسبت به لایه پریکارپ و آلرون بیشتر می باشد و نسبت مواد پروتئینی، چربیها و ویتامینها به خصوص مجموعه ویتامین B در لایه پریکارپ و آلرون به مراتب بیشتر از بخش آندوسپرم می باشد.(زمانی وهمکاران، ١٣٨٦).

با انجام عمل آسیاب کردن مقدار قابل توجهی از مواد با ارزش غذایی موجود در دانه حذف شده که رابطه مستقیم با میزان صیقل دانه برنج دارد. هرچه ضخامت لایه آلرون دانه برنج کم شود به همان نسبت از میزان ویتامینها و پروتئینهای دانه برنج نیز کاسته می شود. در ذیل قسمتهای مختلف تشکیل دهنده دانه برنج به تفکیک توضیح داده خواهد شد. (زمانی وهمکاران، ١٣٨٦).

٢-٢-١-نشاسته برنج

نشاسته از ترکیبات اصلی برنج و یک نوع پلی ساکارید است که ٧٠ تا ٧٣ درصد دانه برنج را تشکیل می دهد و پلیمری از گلوکز و دکستروز می باشد که از دو نوع هیدرات کربن بنام آمیلوز و آمیلوپکتین تشکیل شده و از لحاظ ساختمان شیمیایی با هم متفاوت می باشند.

آماس کردن ذرات نشاسته که در اثرجذب آب با افزایش درجه حرارت در هنگام پختن برنج حاصل شده و موجب افزایش لزجت آن شده و یکی دیگر از ویژگی های مهم نشاسته به شمار می آید که به آن درجه حرارت ژلاتینه شدن یا درجه آماس کردن می گویند. میزان نشاسته در دانه برنج ٩٠ درصد است که در انواع برنج ها و تولیدات آن متغیرمی باشد.(علیزاده و همکاران، ١٣٨٦).

٢-٢-٢-پروتئین دانه

بعد از نشاسته مهمترین ترکیب شیمیایی برنج پروتئین آن است که حدود ٧ تا ٨ درصد وزن دانه را تشکیل می دهد که این میزان در برنج قهوه ای ٩/٨ درصد و در برنج سفید شده ٦/٧ درصد و در بعضی نمونه ها به ٦درصد نیز می رسد. میزان پروتئین آسیاب شده برنج بین ٥ تا ١٠ درصد متغیر است در مورد برنج، عمده پروتئین از نوع گلوتئین است، در مورد اثر پروتئین برنج بر کیفیت پخت آن اگرچه منابع کافی وجود دارد اما بطور کامل مشخص نشده است. تعداد ١٧ اسید آمینه در این ماده از دانه برنج وجود دارد.

عواملی مانند شرایط محیطی نظیر میزان کود ازته و زمان مصرف آن، نور خورشید در زمان تکامل دانه و دورهرشد گیاه عواملی هستند که می توانند بر میزان پروتئین مؤثر باشند.

پروتئین بالای برنج موجب سخت تر شدن و شفافیت دانه می شود و رابطه مستقیمی بین مدت زمان پخت در انواع برنج با پروتئین وجود دارد. زیرا پروتئین غیر قابل حل در آب بوده و بصورت مانعی در برابر جذب آب عمل می نماید. پروتئین برنج از نظر میزان اسیدآمینه با پروتئین گندم وذرت متفاوت می باشد. بالا بودن ارزش بیولوژیکی و قدرت هضم پروتئین برنج موجب برتری آن برپروتئین گندم و ذرت می شود. برنج قهوه ای نسبت به نوع سفید شده تقریبا از میزان قند بیشتری برخوردار است و برنج بعد از جو دوسر دارای بیشترین مقدار لیزین می باشد. (٨/٣-٤درصد).

خوشبختانه در ایران ارقامی با پروتئین بالا نظیر رقم غریب ( ٣/١٢درصد)، بینام (٨/١١درصد )، صدری دم سفید (٢/١١درصد ) و صدری سالاری (١/١١درصد ) وجود دارد(علیزاده وهمکاران، ١٣٨٦).

٢-٢-٣-چربی

میزان چربی دانه برنج حدود ٣-١ درصد است. برنج همانند گندم منبع ضعیفی از چربی را دارا است که میزان آن در برنج قهوه ای حدود٢درصد و در طی مراحل سفید شدن دانه کاهش یافته و به ٣/٠درصد میرسد. به عبارت دیگر عمده چربیهای موجود در سبوس و جوانه دانه برنج در اثر آسیاب نمودن آن، از دانه جدا می گردد ( علیزاده وهمکاران، ١٣٨٦).

٢-٢-٤-ويتامین

برنج سفید دارای مقادیر کمی از ویتامین A وD محلول در چربی است. ولی میزان ویتامین E و B آن نسبتاً زیاد است و فاقد ویتامین C می باشد. مقادیر فوق کمتر از ١/٠درصد خمیر مایه ترش وجود دارد (علیزاده وهمکاران، ١٣٨٦).

٢-٢-٥-مواد معدنی

میزان مواد معدنی دانه برنج نظیر سایر غلات بوده و مقدار آهن آن کم و کلسیم موجود در برنج نیز نیاز غذائی انسان را برآورده نمی سازد. سایر مواد موجود در دانه برنج عبارتند از قندها، فیبر، اسیدهای آمینه آزاد، اسیدها با زنجیر کوتاه، ترکیبات فسفر و فیاتین که ترکیب اصلی فسفر موجود در برنج می باشد و بیش از ٨ درصد سبوس را تشکیل می دهد. خاکستر برنج شامل آهن، پتاسیم، منیزیم، گوگرد، فسفر و مقادیر کمتری از عناصر دیگر می باشد(علیزاده و همکاران، ١٣٨٦).

[1] – Graphit Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GFAAS)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122