پايان نامه استخراج و تجزيه کمي و کيفي اسانس اکسشن‌هاي مختلف Achillea filipendula

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه استخراج و تجزيه کمي و کيفي اسانس اکسشن‌هاي مختلف Achillea filipendula یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 186 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه استخراج و تجزيه کمي و کيفي اسانس اکسشن‌هاي مختلف Achillea filipendula بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

خلاصه فارسي    1

فصل اول: كليات
مقدمه    3
1-1. بيان مسأله    3
1-2. ضرورت اهميت موضوع    4
1-3. اهداف    4
فصل دوم: مروري بر متون گذشته
2-1. خانواده کمپوزیته    6
2-2. مشخصات جنس بومادران    9
2-2-1. رويشگاه و پراکنش¬گیاه بومادران    10
2-2-2. اهمیت اقتصادی و موارد مصرف بومادران    10
2-2-3. نیازهای اکولوژیکی گیاه بومادران    12
2-3. جایگاه بومادران زاگرسی در عالم گیاهی    12
2-3-1. ویژگیهای گیاه شناسی بومادران زاگرسی (Achillea filipendula)    15
2-4. پیشینه تحقیق در مورد گونه های مختلف بومادران    16
2-4-1. پیشینه تحقیق در داخل ایران    18
2-4-2. پیشینه تحقیق در خارج از ایران    18
2-5. روغن های اسانسی و اثرات دارویی آنها    20
2-5-1. روغن های اسانسی    20
2-5-2. تشکیل و محل جایگزینی اسانس ها    20
2-5-3. عوامل ﻣﺆثر در کیفیت اسانس ها    21
2-5-4. ﺗﺄثیر مناطق رویشی بر میزان اسانس    22
2-5-5. کمیت و کیفیت اسانس در اندامهای مختلف    22
2-6. ویژگی های اسانس ها    23
2-6-1. خواص فیزیکی اسانس ها    23
2-6-2. خواص شیمیایی اسانس ها    26
2-7. اثرات فارماکولوژی اسانس ها    29
2-7-1. اثرات گوارشی    30
2-7-2. اثرات قلبی و عروقی    31
2-7-3. اثرات تنفسی    32
2-7-4. اثر کاهش قند خون    33
2-7-5. اثرات ضدمیکروبی و ضدقارچی    34
2-7-6. اثرات پوستی    35
2-8. ترکیبات شیمیایی اسانس ها    36
2-8-1. ترپنوئیدها    38
2-8-2. فنیل پروپانوئیدها    38
2-9. ترکیب های اسانس ها    39
2-9-1. الکل ها    39
2-9-2. استرها    39
2-9-3. هیدروکربن های معطر    40
2-9-4. اکسیدها    40
2-9-5. آلدئیدها    41
2-9-6. کتون ها    41
2-9-7. فنل ها    44
2-9-8. اترهای فنلی    48
2-9-9. اسیدها    49
2-9-10. اسانس های حاوی ترکیب های ازتی و گوگرد    50
2-10.  راههای مختلف مصرف اسانس ها    51
2-11. عوارض جانبی ناشی از مصرف اسانس ها    52
2-12. نگهداری اسانس ها    52
2-13. روش های تهیه و استخراج اسانس ها    52
2-13-1. روش تقطیر با آب (Hydro Distillation )     53
2-13-2. روش تقطیر با آب و بخار آب (Water & Steam Distillation )    53
2-13-3. روش تقطیر با بخار آب مستقیم ( Direct Steam Distillation )    53
2-13-4. استخراج بوسیله آنزیم ها    54
2-13-5. روش فشردن در حرارت معمولی (Exprssion)    55
2-13-6. روش اکوله (Ecuelle)    55
2-13-7. استخراج بوسیله حلالهای آلی فرار    56
2-13-8. استخراج بوسیله حلالهای غیر فرار    56
2-13-8-1. استخراج با چربی سرد (Enfleurange)    57
2-13-8-2. استخراج با چربی داغ (Maceration)    58
2-14. روشهای تجزیه و شناسایی اسانس ها    59
2-14-1. تقطیر جز.ء به جزء    61
2-14-2. كروماتوگرافي    62
2-14-2-1. کروماتوگرافی  لایه نازک (TLC)    62
2-14-2-2. کروماتوگرافی گازی    63
2-14-2-3. کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)    63
2-14-3. طیف سنجی جرمی    64
2-15. کاربرد شاخص بازداری در شناسایی اجزای اسانس ها    64
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1. منابع گیاهی استفاده شده    68
3-2. مشخصات اقلیمی منطقه گیاه کشت شده ی مورد مطالعه    71
3-2-1. مشخصات اقلیمی و زراعی منطقه اجرای طرح    71
3-2-2. خصوصیات خاک محل کشت گیاهان    71
3-2-3. مواد گیاهی مورد آزمایش    71
3-3. جمع آوری گیاهان و خشک کردن    71
3-4. اسانس گیری به روش تقطیر با آب    72
3-4-1. روش اسانس گیری از گیاهان    72
3-4-2. محاسبه بازده اسانس    73
3-5. تجزیه و شناسایی ترکیب های تشکیل دهنده اسانس    74
3-5-1. دستگاه GC    75
3-5-2. دستگاه GC/MS    75
3-6. تجزیه و تحلیل کاری    75
فصل چهارم: نتايج
4-1. بازده اسانس نمونه های مختلف Achillea filipendula    78
4-2. بازده اسانس اندامهای مختلف نمونه تصادفی Achillea filipendula    79
4-3. تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس اندامهاي مختلف  Achillea filipendula    81
4-4. تركيب‌هاي تشكيل دهنده اسانس سرشاخه گلدار اکسشن های مختلف  Achillea filipendula    84
4-5. مقایسه بازده اسانس جمعیت های مختلف بومادران زاگرسی    85
4-5-1. مقایسه بازده اسانس اندام های مختلف نمونه تصادفی بومادران زاگرسی    87
4-6. بررسی کیفیت اسانس نمونه های مختلف بومادران زاگرسی    68
4-6-1. بررسی کیفیت اسانس اندامهای مختلف نمونه تصادفی بومادران زاگرسی    71
4-6-2. بررسی کیفیت اسانس سرشاخه گلدار اکسشن های مختلف بومادران زاگرسی    71
4-7. بررسی خواص برخي از ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس بومادران زاگرسی    71
4-7-1. آلفا-پینن    71
4-7-2. بتا-پینن    71
4-7-3. میرسن    72
4-7-4. کامفن    72
4-7-5. 1،8-سینئول    73
4-7-6. سانتولینا الکل    74
4-7-7. ای-بتا-اوسیمن    75
4-7-8. گاما-ترپینن    75
4-7-9. ترانس-پینوکاروول    75
4-7-10. کامفر    71
4-7-11. بورنئول    71
4-7-12. ترپینن-4-اول    72
4-7-13. آلفا-ترپینئول    72
4-7-14. سیس-کریزانتنیل استات    73
4-7-15. بورنیل استات    74
4-7-16. نریل استات    75
4-7-17. جرماکرن دی    75
4-7-18. اسپاتولنول    75
4-8. مشخصات آمار توصیفی شامل میانگین، حداکثر، حداقل و انحرف معیار برای هر یک از تركيب‌هاي مورد مطالعه بر اساس تجزیه 16 جمعیت A. filipendula    71
4-9. تجزيه به مؤلفه‌هاي اصلي    71
4-10. تجزيه‌اي خوشه‌اي براساس ترکیبات اسانس    71
فصل پنجم: بحث و پيشنهادات
5-1. بحث    90
5-1-1. نتيجه‌گيري کلی    90
5-2. پيشنهادات    90
منابع     93
خلاصه انگليسي    105
ضمايم     106

منابع

1- ابراهیمی،ع.،1379، طرح پیشنهادی ساماندهی تحقیقات گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به کمیسیون شورای عالی وزارت جهادسازندگی.

2- احساني، ا.، 1389، بررسي اثرات ضد ميکروبي اسانس برگ وميوه گونه‌هاي مختلف جنس ارس. پايان نامه کارشناسي ارشد «ميکروبيولوژي»، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد کرج، دانشکده علوم، ص.94

3- آزادبخت، م.، 1378. رده بندي گياهان دارويي، تهران: ﻣؤسسه فرهنگی انتشاراتی تيمور زاده (نشر طبیب) ،296-309.

4-آزادی، ب.،1382-1383،  بررسی ترکیبات اسانس برگ و پوست میوه نارنج شمال ایران به روش GC/MS، پایان نامه دکتری عمومی«داروسازی»، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی، دانشکده داروسازی، ،ص. 89

5-استوک، ر.،ورایس، س.ب.ف.، ترجمه سید واقف،ح.،منظوری،ج.،1371. روش های کروماتوگرافی، مرکز نشر دانشگاهی تهران.

6- امید بیگی، ر.، 1384، تولید و فرآوری گیاهان دارویی، انتشارات آستان قدس رضوی، به نشر، جلد دوم، ص. 438

7- اميد بيگي، ر.، 1379، كشت گياهان دارويي و نكاتي مهم پيرامون آنها. مجله رازي، سال پنجم، شماره 7، صص. 39 و 24

8-امیدبیگی، ر.،1374 ، رهیافت های تولید و فرآوری گیاهان دارویی ، تهران: انتشارات فکر روز، جلد اول، ص.78

9- اميدبيگي،م.، 1385،تاثير اسانس‌هاي روغني آويشن،مرزه، وميخک درجلوگيري از رشد آسپرژيلوس فلاووس در رب گوجه فرنگي، پايان نامه کارشناسي ارشد«کشاورزي»، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده کشاورزی، ص. 83

10- اميدبيگي، ر.، 1379، رهيافت‌هاي توليد و فرآوري گياهان دارويي، ،ويرايش دوم، طراحان نشر.

11- آينه چي، ي.، 1370، مفردات پزشکي و گياهان دارويي ايران، انتشارات دانشگاه تهران، صص. 272-273 و280.

12- جايمند، ک.، 1385، اسانس،دستگاههاي تقطير،روش‌هاي آزمون و شاخص‌هاي بازداري در تجزيه اسانس،انجمن گياهان دارويي .

13- جایمند، ک.، رضایی، م.، 1383، بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس اندام هوایی گیاه Achillea millefolium  با روش های تقطیر، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد20، شماره2، ص. 190-181

14-جایمند، ک.، رضایی، م.،  میرزا، م.،  احمدی، ل.،  برازنده، م.، 1380، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد9، شماره انتشار269، ﻣﺆسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.

15- جایمند، ک.، رضایی، ب.، 1382. بررسي تركيبهاي شيميايي اسانس گل و برگ گياه Achillea eriophora DC  با روشهاي تقطير، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد20، شماره1، ص. 89

16-جایمند، ک.، رضایی، ب.، 1382. بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس اندام هوایی گیاه (Achillea millefolium subsp) با روشهای تقطیر، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ص. 181

17-جایمند، ک.، اهرابی اصلی، ه.، منفرد، الف.، 1390، استخراج و اندازه ‌گيري تركيب کوئرستين در اندام هاي مختلف سه گونه گياهي بومادران .Achillea biebersteinii Afan., Achillea millefolium L و Achillea tenuifolia Lam ، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد27، شماره3، ص. 529-539

18-حدیدی، الف.، 1379، بررسی فارماکوگنوزی کندور، پایان نامه دکتری عمومی «داروسازی»، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، ص. 84

19-حمیدیان، ه.،1391، جداسازی 1،8سینئول از اسانس E.globulus و سنتز مشتقات دیگر و بررسی خواص ضد باکتری اسانس و ترکیبات جدید روی S.aureus, E.coli، پایان نامه دکتری عمومی «داروسازی»، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی، دانشکده داروسازی، ص. 78

20-خیری، ع.، سفیدکن، ف.، دلشاد، م.، فتاحی مقدم، م.، ایزدی دربندی، ع.، 1391، بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium) رویشگاهای مختلف ایران، فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد28، شماره4، ص. 767-779

-Awang,  D.V.C., 1998, Parthenolide: The  demise of a facile theory of feverfew activity. Journal of Herbs, Spices, Medicinal plants, vol. 5, p. 95-98

– Bader, A., Flamini, G., Cioni, P.L., and Morelli, I., 2003, Essential oil composition of Achille santolina L. Achillea  biebersteinii Afan.  collected in Jordan, Flavour and  Fragrance Journal, vol. 18 , p. 36-38.

– Baris, O., et al.,  2006,  Biological activities of the essential oil and methanol extract of Achillea biebersteiniii Afan. (Asteraceae), Turkish  Journal of Biology, vol. 30 ,p. 65–73.

– Benedek, B., Kopp, B., and Melizg, M.F., 2007, Achillea millefolium L. s.l. — is the anti-inflammatory activity mediated by protease inhibition?

Journal of  Ethnopharmacology, vol. 5, p. 113- 312.

British herbal pharmacopoeia, 1990, .Bournemouth(Eng.)::  British Herbal Medicine Association.

British Pharmaceutical  Codex, 1973, Annals of Internal Medicine, vol. 79 , p. 622-622. –

Freitas ,JC., Presgrave, OA., Fingola, FF., Menezes, MA., Paumgartten, FJ., 1993,  effect of beta- myrcene on phenobarbital sleeping time, Braz J Med Biol Res, vol. 26, p. 519-23.

چکیده

جنس بومادران در ایران 19 گونه گیاه علفی چندساله و غالباً معطر دارد که شش گونه آن انحصاری کشور ایران است.  Achillea filipendula با نام فارسي بومادران زاگرسی يكي از گونه‌هاي بومي اين جنس در ايران است. بخش‌های مختلف گونه‌های بومادران به طور گسترده در طب سنتی به علت خواص متعدد دارویی از جمله فعالیت‌های ضد میکروبی-ضدالتهابی-ضدآلرژی و آنتی اکسیدان استفاده می‌شوند. این تحقیق با هدف مشخص کردن کمیت و کیفیت اسانس جمعيت های مختلف بومادران زاگرسی (Achillea filipendula) در شرایط زراعی انجام شد. برای این منظور ابتدا بذر جمعيت های مختلف بومادران زاگرسی از رویشگاههای مختلف جمع‌آوری شده و برای اولین بار، در شرایط محیطی یکسان در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات البرز واقع در شهرستان کرج کشت شد. به منظور بررسی و مقایسه کمی و کیفی اسانس سرشاخه های گلدار، پس از جمع‌آوری جمعيت های مختلف در زمان اوج گلدهی، و خشک کردن در سایه، از سرشاخه گلدار همه جمعيت‌ها اسانس‌گیری به روش تقطیر با آب صورت گرفت. همچنين اسانس اندامهاي مختلف (برگ، گل، ساقه و كل سرشاخه هوايي) براي يكي از نمونه‌ها به صورت مجزا مورد بررسي كمي و كيفي قرار گرفت.اسانس‌های حاصل با استفاده از دستگاههای گازکروماتوگرافی (GC) و گازکروماتوگرافی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC/Mass) مورد تجزیه کمی و کیفی قرار گرفتند و ضمن محاسبه بازده اسانس‌ها، ترکیب‌های تشکیل دهنده آن‌ها مورد شناسایی قرار گرفت.

در مقايسه اسانس حاصل از اندامهاي مختلف، بيشترين بازده اسانس (w/w نسبت به وزن خشک) از گل (67/0%) و برگ (77/0%) و كمترين بازده اسانس از ساقه (11/0%) بدست آمد. بازده اسانس کل سرشاخه گلدار نيز 6/0% بود. طبق اين نتايج همه اندامهاي هوايي اين گياه به صورت مجزا داراي اسانس هستند، هر چند تفاوتهايي در بازده اسانس و تفاوتها و شباهتهايي در اجزاي تشكيل دهنده آنها وجود دارد. برخلاف تحقيقات قبلي كه معمولاٌ فقط از گل گونه‌هاي مختلف بومادران اسانس‌گيري انجام مي‌شد، مي‌توان توصيه كرد كه كل اندام هوايي براي اسانس‌گيري مورد مصرف قرار گيرد. مقدار 1،8-سینئول در اسانس‌ها از 5/5  (در اسانس ساقه) تا 7/33% در اسانس سرشاخه گلدار متغير بود. كمترين مقدار سنتولینا الکل (2/4%) در اسانس ساقه و بيشترين مقدار آن (5/23%) در اسانس برگ مشاهده شد. بيشترين مقدار نریل استات (3/58%) در اسانس ساقه مشاهده شد. همچنين اسانس ساقه داراي كمترين مقدار بورنئول (4/3%) و اسانس سرشاخه گلدار داراي حداكثر مقدار بورنئول (4/20%) بود.

در مقايسه اسانس سرشاخه گلدار جمعيت‌هاي مختلف نتایج نشان داد که بازده اسانس‌ها از 13/0 درصد تا 20/1 درصد متفاوت است. کمترین مقدار بازده اسانس مربوط به جمعیت استان اردبیل، شهرستان مشکین شهر2 (13/0 درصد) و بیشترین مقدار بازده اسانس مربوط به جمعیت آذربایجان غربی، شهرستان پیرانشهر (20/1 درصد) بود. همچنین تجزیه اسانس‌ها نشان داد که كل اكسشن‌هاي مورد مطالعه بر اساس آناليز كلاستر در چهار خوشه مجزا قرار گرفتند. ترکیب اصلی اسانس در خوشه 1 (شامل دو جمعيت) آلفاپینن و بورنیل استات بود و بیشترین مقدار بورنیل استات (3/9درصد) و آلفاپینن (6/6درصد) به ترتیب در جمعيتهای بانه 1 و بانه 2 مشاهده گردید. . در اسانس اکسشن های خوشه 2 (شامل چهارده جمعيت) مقدار بورنیل استات و آلفا پینن نسبت به جمعیتهای خوشه 1 بسیار کمتر بوده و این جمعیتها بر اساس مقادیر تركيب‌هاي بورنئول، سنتولیناالکل، 8،1- سینئول، سیس-کریزانتنیل استات، کامفر، جرماکرنD  به صورت کاملاً متمایزی گروه بندی شدند. خوشه 2 به دو خوشه 3 و 4 تقسیم شد. جمعیتهای خوشه 3 (شامل پنج جمعيت) با مقدار میانگین بالاتر  8،1- سینئول و جمعیتهای خوشه 4 (شامل نه جمعيت) با مقادیر میانگین بالاتر سنتولیناالکل از هم متمایز شده‌اند. جمعیت مشکین‌شهر2 موجود درخوشه 3 منبع غنی از 8،1- سینئول (5/73 درصد) بود و جمعیت تبریز بالاترین مقدار بورنئول (4/20 درصد) را در بین همه نمونه ها داشت. خوشه 4 به دو خوشه 5 و 6 تقسیم شدند. . جمعیتهای کلاستر 5 دارای مقدار میانگین بالایی از دو ترکیب  8،1- سینئول و سیس-کریزانتنیل استات بودند.جمعیت سردشت، خوشه 5 بالاترین مقدار کامفر (8درصد) و سیس کریزانتنیل استات (3/14درصد) و جمعیت مریوان بالاترین مقدار جرماکرنD (4/6درصد) را داشتند. جمعیتهای خوشه 6 دارای میانگین بالاتری از سنتولیناالکل بودند. جمعیت استهبان خوشه 6 بالاترین مقدار سنتولیناالکل (6/30 درصد) را داشت.

واژه‌های کلیدی Achillea filipendula :، اسانس، 8،1- سینئول، سنتولیناالکل، بورنئول، ای-بتا-اوسیمن

 فصل اول كليات

 مقدمه

توجه روزافزون محافل علمي و پزشکي و داروسازي به گياهان داروئي و داروهاي گياهي و فراورده‌هاي آنها و همچنين روند فزاينده مصرف اين گياهان در تمامي کشورها باعث گرديده است که اين گياهان و فراورده‌هاي آنها، جايگاه جديدي در ميان داروها براي خود باز نموده و حتي در بعضي موارد گوي سبقت را نيز از داروهاي شيميايي بربايند. بويژه گزارشهاي زيادي که بصورت مستمر از نتايج تحقيقات جديد در خصوص درمان بيماريهاي صعب‌العلاج با اين گياهان اعلام مي‌گردد، باعث ايجاد علاقه و توجه مردم شده و اين توجه و علاقه موجب هجوم دست‌اندکاران و بهره‌برداران به رويشگاهها و طبيعت و برداشت بي‌رويه اين گياهان مي‌شود. همچنين عدم مديريت کافي جهت بهره برداري اصولي، عدم وجود دستورالعمل بهره‌برداري به همراه عدم آگاهي کافي بهره‌برداران و نهايتاً برداشتهاي بي‌رويه و نامحدود اين گياهان، موجب کاهش تدريجي بعضي از گونه‌ها از عرصه‌هاي طبيعي و رويشگاها گرديده و در نهايت فرسايش ژنتيکي و انقراض اين گونه‌ها را به دنبال خواهد داشت و اين خطر، طبيعت و گونه‌هاي دارويي با ارزش را در آينده به شدت تهديد مي‌کند. در اين رابطه با هدايت و تشويق بهره‌برداران و دست‌اندرکاران گياهان دارويي به کاشت و توليد اين گياهان مي‌توان قدم ‌هاي موثري در جلوگيري از تخريب منابع طبيعي برداشت.

همچنین با نگاهی استراتژیک تولید دارو در جهان و در کشور های پیشرفته که در سال های گذشته در مقابل واردات 550 میلیون دلاری ماده اولیه دارویی حجم 76 میلیارد دلار صادرات دارو را داشته اند، به خوبی اهمیت توجه به تولید دارو در کشور ما مشخص می شود.

در ایران نیز استفاده طبی از گیاهان دارویی از قدیم مرسوم بوده است.ضمن این که کشور ایران به علت موقعیت جغرافیایی ویژه اش از تنوع گونه ای بسیار زیادی برخوردار است.تعداد گونه های گیاهی ایران به تنهایی چند برابر قاره اروپاست. در این میان بسیاری از این گونه ها، گیاهان دارویی می باشند اما متاسفانه هنوز ارزش دارویی آنها شناخته نشده است. لذا شناسایی ، استفاده و حفظ این ذخایر ژنتیکی امری ضروری است. امروزه از گیاهان حاوی مواد موثره بر اساس نوع و نحوه مصرف آنها در گروه بندی گیاهان دارویی (medicinal plants)، عطری (Aromatic plants)، ادویه (spice plants) برای تولید فرآورده های متنوع دارویی، غذایی و آرایشی بهداشتی استفاده می شود و هرروزه اهمیت و تقاضای جهانی آنها افزایش می یابد. بسیاری از گیاهان به خاطر اسانس آنها مورد استفاده قرار می گیرند و به علت خواص دارویی اسانس بعضی از گیاهان دارویی نحوه استخراج و نگهداری آن حائز اهمیت است (1).

1-1.  بیان مسأله

از آنجا که کشت و اهلی کردن گونه های ارزشمند دارويي و معطر كشور مي‌تواند در دستور کار محققان و تولید کنندگان گیاهان دارویی در کشور قرار گيرد، در این تحقیق ابتدا بذر اکسشن های مختلف بومادران خزری (به تعداد 16 اكسشن) از رویشگاههای مختلف جمع آوری شده و در شرایط محیطی یکسان در مزرعه تحقیقاتی ايستگاه تحقيقات البرز واقع در شهرستان كرج وابسته به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور کشت شده است. در این پروژه بررسی و مقایسه کمی و کیفی اسانس اکسشن های مختلف این گونه ی بومادران مد نظر است. بدین منظور گلهاي هر یک از  اكسشن‌هاي مختلف این گونه در زمان اوج گلدهی جمع آوری شده و پس از خشک کردن به روش تقطیر با بخار آب مورد اسانس گیری قرار میگیرد. اسانس های حاصل با استفاده از دستگاههای گاز کروماتوگرافی (GC )و کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC-MASS)  مورد شناسایی کمی و کیفی قرار میگیرند و در نهایت به مقایسه و بررسی کمی و کیفی اسانس اکسشن های مختلف این گونه ی بومادران کشت شده پرداخته شود.

1-2. ضرورت اهمیت موضوع

با توجه به نیاز کشت و صنعت گیاهان دارویی و صنایع داروسازی کشور به معرفی گونه های جدید و با عملکرد بالا از نظر میزان محصول تولیدی و کیفیت مواد ﻤﺆثره، بررسی گونه های دارای اسانس ارزشمند از جنس بومادران و معرفی اکسشن های برتر آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بررسی اکسشن های مختلف Achillea filipendula برای اولین بار در کشور در این تحقیق صورت می گیرد. شرکتهای کشت و صنعت گیاهان دارویی و تولیدکنندگان اسانس در داخل کشور با بکاربردن مناسب ترین اکسشن ها و گونه بومادران زاگرسی (خزری) قابل کشت در شرایط آب و هوایی کرج، به کمیت و کیفیت بهتری از گیاهان و اسانسهای تولیدی  دست خواهند یافت و ارزش افزوده بیشتری نصیب آنان خواهد شد. همچنین از آنجايي كه در برنامه‌هاي اصلاحي ژنتيکي براي بهبود کمي و کيفي عملکرد و تحمل شرايط محيطي,  بهره‌گيري  از تنوع ژنتيكي از ضروريات اوليه توليد ارقام برتر است اين امر با ارزيابي توده‌هاي متنوع گياهي و معمولا از مناطق مختلف جغرافيايي  براي صفات مطلوب و بكارگيري ژنهاي كنترل كننده اين صفات،  به كمك روشهاي مختلف اصلاحي  امكان‌پذير مي‌باشد.  چنانچه منابع و ذخاير ژنتيكي از نظر پتانسيل هاي ژنتيكي ارزيابي نگردند، استفاده از ژنوتيپهاي مورد نظر براي ايجاد ارقام برتر امكان‌پذير نبوده و يا داراي نتايج مطلوب و مشخص نخواهد بود.  بنابراين ارزيابي ظرفيتهاي موجود  در توده‌هاي مختلف گياه از نظر صفات عمده نظير ميزان عملكرد ، بايستي  صورت گيرد.

از طرفي ميزان تاثير عوامل ژنتيكي و نيز عوامل محيطي در  صفات مختلف متفاوت است و  ژنوتيپها و يا اكوتيپهاي مختلف نيز در برابر شرايط  محيطي  واكنشهاي مختلفي نشان مي‌دهند.

يكي از مهمترين فاكتورهايي كه براي ارزيابي اين توده ها بايد مورد بررسي قرار گيرد بازده اسانس و نوع و درصد اجزاي تشكيل دهنده آن است. بهاي هر واحد (ليتر) از اسانس گياهان معطر بستگي به كيفيت آنها دارد و كيفيت اسانس گونه هاي مختلف بومادران به صورت مستقيم با ميزان تركيبهاي خاصي در اسانس هر گونه نسبت دارد.

از آنجا که بین کمیت (بازده) و کیفیت اسانس اکسشن های مختلف بومادران زاگرسی (Achillea (filipendula  که بذور آنها از رویشگاهای مختلف کشور جمع آوری شده و در یک شرایط اکولوژی یکسان (اطراف کرج) کشت شده اند، تفاوت وجود دارد و یک یا چند اکسشن بیشترین بازده و کیفیت اسانس را تولید می کند، می تواند جهت تکثیر و بهره برداری در سطح وسیع پیشنهاد شوند.از این رو در این تحقیق سعی مي‌شود که به بررسی کمی و کیفی اسانس اکسشن های مختلف این گونه در آب و هوای كرج پرداخته شود.

1-3. اهداف

مقايسه كمي و كيفي اسانس شانزده اكسشن مختلف گونه بومادران خزری كشت شده

تعیین مناسب ترين اكسشن گونه بومادران زاگرسی(خزری) براي كشت در شرايط آب و هوايي كرج

مشخص شدن ارزش دارويي و موارد كاربرد بومادران خزري

فصل دوم مروري بر متون گذشته

2-1. خانواده کمپوزیته(سینانتره/آستره/کاسنی)[1]

از بزرگترین خانواده دولپه ای با حدود 1000 جنس و 20000 گونه است که تقریبا در تمام سطح کره زمین به ویژه مناطق معتدل و سرد پراکندگی وسیع دارند. برخی طایفه ها و جنس های این خانواده خاص برخی از قاره ها هستند.مثلا زیر خانواده با گل دارای جام دو لبه (لابیاتی فلوره) به آمریکای جنوبی اختصاص دارد و در آن منطقه به طور خاص پراکنده اند و در بین آنها زیر خانواده دیگر دیده نمی شود. لوله گلیها « توبولی فلور» و پرتو آساها «ردایه» تقریبا در تمام سطح زمین به ویژه در نواحی گرمسیری انتشار دارند. زبانه گلیها « لیگونی فلوره » در مناطق معتدل اروپا-آسیا گونه های این خانواده تقریبا 6/1 درصد کل گیاهان گلدار اروپا و آمریکای شمالی را تشکیل می دهند. که 5/1 درصد آن در کالیفرنیا می روید.خانواده کمپوزیته که از گیاهان دولپه است عموما علفی، بندرت چوبی ، یا پیچان، با برگهای متناوب ساده و یا دارای پهنک بریده به اشکال مختلف است. وضع خاص دستگاه زایشی این گیاهان تقریبا در دیگر گیاهان دو لپه ای دیده نمی شود.محور گل آذین یا دمگل آذین در این گیاهان در انتها به صورت نهنجی مشترک و به شکل کوپه توسعه پیدا کرده و در گریبانی از برگها محصور می شود. گل ها معمولا در بغل برگکهای مادر که به صورت پولکها و یا پرز های روی نهنج هستند ظاهرا همیشه بسیار کوچک و ریزند. گاه بیش از هزار گل روی یک نهنج یا کوپه در گل برخی از جنس ها دیده میشود. هر گل آذین کوپه با تمام تعداد گل آن حالت یک گل واحد را دارد. و این امر از خصوصیات بارز تکاملی گیاهان این خانواده محسوب میشود. این ساختار گل آذین نه تنها سبب تمایز آنها با دیگر گیاهان دو لپه ای از نظر ریختار می گردد، بلکه سبب سهولت هر چه بیشتر تولید مثل، ازدیاد  و برتری آن ها در اشغال عرصه های رویشگاهی می شود؛ و دارای اهمیت زیست شناسی بسیار است (39).

بسیاری از گونه های جنس کاسنی مصرف غذایی دارند و از برگ ریشه کاسنی معمولی (که بسیار تلخ مزه اند) برای تقویت بنیه  و تصفیه خون به ویژه در بیماریهای عفونی استفاده می شود. گونه سیکوریوم آندیوا همان “آندیو” است که گیاه در حال رشد و جوان آن به عنوان سالاد مصرف می شود. در زیر به برخی از خواص دارویی برخی از گونه های تیره کاسنی می پردازیم.

گونه بابا آدم1 ، ریشه آن دارای اینولین است. ریشه ی باباآدم دارای اثرات صفرا آور، مدر، معرق، دفع اسید اوریک و پایین آورنده قند خون است.

گونه غافث[2] دارای اینولین و ماده تلخ بنام اوپاتورین(قی آور) است. این گیاه اشتها آور، مدر ، مقوی و معرق است.

گل گندم[3] دارای موسیلاژ، تانن و یک ماده رنگی بنام “سیانین” بوده و اثر مدر دارد. به علاوه در سرماخوردگی، جهت رفع سرفه بکار می رود.گل رنگ[4]، روغن دانه ی آن دارای اثر ملینی و کاهش دهنده کلسترول است. خارمریم[5]، دارای سیلیمارین و اثر آنتی هپاتوتوکسیک است. شکرتیغال[6] یا شکر تیهال دارای خواص نرم کننده مجاری تنفسی و ضد سرفه است. زنجبیل شامی[7] ریشه ی آن 40 درصد اینولین دارد و مقوی، مدر، اشتهاآور، ضد باکتری و ضد عفونی کننده است.

افسنطین[8]، برگ آن دارای ماده ای تلخ بنام ابسینتین و قسمت هوایی آن دارای اسانس حاوی تویون است و اثرات مقوی، قاعده آور، ضد کرم وضد عفونی کننده دارد.ترخون از گیاه دیگر این جنس است که اثر ضد کرم دارد.

بومادران[9]، سر شاخه های آن دارای اسانس است  و دارای اثر ضد نفخ و جهت درمان هموروئید بکار می رود. بابونه  رومی[10]، اسانس بابونه به عنوان مقوی تلخ، بادشکن،ضد عفونی کننده به کار میرود. بابونه آلمانی[11] نیز یک گیاه دارویی است که دارای اثرات ضد اسپاسم، ضد نفخ و ضد التهاب می باشد و در درمان استوماتیتیس مزمن حاصل از شیمی درمانی موثر بوده و تعداد نوتروفیل ها را در نوتروپنی افزایش می دهد. گل مینا[12] دارای ساپونین، موسیلاژ فراوان و اینولین بوده و اثر مقوی و معرق دارد. گل های بابونه گاو چشم[13]  دارای “پیرترین”  است و به عنوان ضد عفونی کننده و دور کننده حشرات استفاده می شود.

[1] Arctium lappa

[2] Eupatorium cannabinum

[3] Centaurea cyanus

[4] Carthamus tinctorius

[5] Silybum marianum

[6] Echinops persicus

[7] Inula helenium

[8] Artemisia absinthium

[9] Achillea millefolium

[10] Anthemis nobillis

[11] Matricaria chamomilla

[12] Belis perennis

[13] Chrysunthemum parthenium

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اثر امواج مايكروويو بر استخراج اسانس وتركيبات شيميايي موجود در برخي نمونه هاي گياهي
 • پايان نامه بررسي اثر تنوع فصلي بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيک و فعاليت آنتي اکسيداني برخي از گونه هاي بومادران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122