پايان نامه استراتژي بهينه قيمت دهي در بازار عمده فروشي برق با استفاده از الگوريتم ديناميکي pso مبتني بر gso

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه استراتژي بهينه قيمت دهي در بازار عمده فروشي برق با استفاده از  الگوريتم ديناميکي pso مبتني بر gso یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 92 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه استراتژي بهينه قيمت دهي در بازار عمده فروشي برق با استفاده از  الگوريتم ديناميکي pso مبتني بر gso بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: مقدمه ای بر روند تجدید ساختار و بازار برق
1-1- مقدمه 3
1-2- ساختار سنتی صنعت برق 5
1-2-1- معیارهای ساختار سنتی صنعت برق 6
1-3- تجدیدساختار در صنعت برق 7
1-3-1- انگیزه های تجدیدساختار صنعت برق 7
1-3-2- عوامل موثر بر روند تجدیدساختار 8
1-3-3- مدل های اجرایی در ساختار مدرن صنعت برق 9
1-3-3-1- مدل انحصار یکپارچه عمودی 9
1-3-3-2- مدل انحصار خریدار 9
1-3-3-3- رقابت در بازار عمدهفروشی 10
1-3-3-4- مدل اختیار کامل مشتری در انتخاب عرضهکننده برق 10
1-4- مراحل هشتگانه تجدیدساختار در صنعت برق 11
1-4-1- جداسازی و تفکیک ساختار سنتی 11
1-4-2- تجدیدساختار و ایجاد بازار عمدهفروشی برق 12
1-4-3- تضمین دسترسی به شبکه انتقال و دسترسی باز 13
1-5- مراحل ثانویه در ساختار مدرن صنعت برق 15
1-5-1- مدیریت ریسک 15
1-5-2- مدیریت تراکم 15
1-5-3- برنامه ریزی توسعه 15
1-5-4- سرویس های جانبی 16
1-5-5- سیستم اطلاعرسانی باز و همزمان 17
1-6- روند تجديد ساختار در ساير کشورها 17
1-6-1- تجدیدساختار در صنعت برق کالیفرنیا 18
1-6-2- تجدیدساختار در صنعت برق آفریقای جنوبی 19
1-6-3- تجدیدساختار در صنعت برق ترکیه 19
1-6-4- تجدیدساختار در صنعت برق قزاقستان 20
1-6-5- روند تجديد ساختار در ایران 20
1-6-6- خصوصيات بازار برق ايران 21
1-6-7- ارکان بازار برق ایران 22
فصل دوم: مروری بر مقالات ارائه شده در زمینه پیشنهاد قیمت دهی بهینه
2-1- مقدمه 25
2-2- بررسی مقالات 25
2-3- مقایسه مقالات از نظر تعریف ریاضی و روش حل مساله 32
فصل سوم: تعریف مسئله استراتژی بهینه قیمت دهی به صورت مفهومی و ریاضی
3-1- مقدمه 35
3-2- دسته بندی مقالات 35
3-3- بیان مسئله به صورت مفهومی 37
3-3-1 مجهولات مسئله (متغیرهای کنترلی مسئله) 38
3-3-2- تابع هدف مسئله 39
3-3-3- قیود مسئله 39
3-4- لحاظ کردن تغییرات استراتژی سایر بازیگران در قیمت بازار 41
3-5- انتخاب مدل اجرای بازار 43
3-6- تعریف مسئله به صورت یک مسئله بهینه سازی 43
3-6-1- تابع هدف 43
3-6-2- قیود 45
3-6-2-1- محدودیت تولید ژنراتورها 45
3-6-2-2- قید حداقل زمان خاموش و روشن بودن ژنراتورها 45
3-6-2-3- قید مربوط به نرخ تغییرات خروجی 46
فصل چهارم: معرفی الگوریتم PSO مبتنی بر GSO
4-1- روش بهینه سازی اجتماع ذرات 48
4-2- روش PSO پایه 48
4-2-1 پیش زمینه 48
4-3- PSO پایه 49
4-4- PSO گسسته 53
4-5- الگوریتم PSO مبتنی بر GSO 54
4-6- تابع برازندگی 55
4-6-1- در نظر گرفته قیود 55
فصل پنجم: مطالعات عددی
5-1- معرفی تولید کننده 57
5-2- نتایج مطالعه 57
5-3- مقایسه عملکرد الگوریتم مورد نظر با الگوریتم PSO 70
فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری
6-1- نتیجه گیری 72
منابع و مآخذ 73
چکیده انگلیسی 76

منابع و مآخذ

[1] G.Rothwell and T. Gomez, Electricity Economics: Regulation and Deregulation, IEEE Press Serios on Power Engineering,February 2003, ISBN:978-0-471-23437-1.

[2] قهرمانی، سیامک. 1382. ادبیات تجدید­ساختار و انواع  ISO . مجموعه سمینار­های تخصصی بازار برق، شرکت برق منطقه خوزستان.

[3] گروه پژوهشی مطالعات سيستم. 1380. تجديد ساختار برق صنعت دنيا. جلد اول و دوم، گزارش مرحله اول پروژه “بررسی و تحقيق در خصوص تجديد ساختار در صنعت برق”، صفحات 2 الی 20 پژوهشکده برق، پژوهشگاه نيرو.

[19] لاجوردی، حسن. 1382. مراحل تجدید­ساختار در صنعت برق. مجموعه سمینار­های تخصصی بازار برق، شرکت برق منطقه خوزستان.

[5] گروه پژوهشی مطالعات سيستم. 1380. مديريت ريسک وتاثير قراردادها. گزارش مرحله دوم پروژه  “بررسی و تحقيق در خصوص تجديد ساختار در صنعت برق”، صفحات 9 الی 30، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نيرو.

[6] گروه پژوهشی مطالعات سيستم. 1380. بررسی و مطالعه سرويس­های جانبی. گزارش مرحله پنجم پروژه، “بررسی و تحقيق در خصوص تجديد ساختار در صنعت برق”، صفحات 82 الی 104، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نيرو.

[7] گروه پژوهشی مطالعات سيستم. 1380. بررسی ومطالعه بهره بردار سيستم. گزارش مرحله دوم پروژه  “بررسی و تحقيق در خصوص تجديد ساختار در صنعت برق”، پژوهشکده برق، پژوهشگاه نيرو.

[8] Mohammad Shahidehpour, Hatim Yamin, Zuyi Li, 2002. Market Operations in Electric Power Systems: Forecasting, Scheduling, and Risk Managementg, John Wiley & Sons.

[9]Lewington Ilka, Petrov Konstantin. 2005. Power Sector Restructuring, KEMA Consulting(ECC), JANUARY (Day 3).

[10] دفتر بررسی­های اقتصادی و توسعه صادرات. 1386. تحلیل بازار آفریقای جنوبی. معاونت برنامه­ریزی و امور اقتصادی، وزارت نیرو.

 

[16] Shangyou Hao, 2000. A Study of Basic Bidding Strategy in Clearing Pricing Auctions, IEEE transactions on power systems, vol. 15, no. 3.

[17] Fushuan Wen and A. Kumar David, 2001. Optimal Bidding Strategies and Modeling of Imperfect Information Among Competitive Generators, IEEE transactions on power systems, vol. 16, no. 1, february.

[18]Li Yang, Fushuan Wen, Development of bidding strategies in electericity markets using possibility theory.

[19] Antonio J. Conejo, Francisco Javier Nogales, and José Manuel Arroyo, 2002. Price-Taker Bidding Strategy Under Price Uncertainty, IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS, VOL. 17, NO. 4.

چکیده

با بروز تجدید ساختار در صنعت برق، تولید کنندگان صنعت برق به عنوان نهادهای مستقل در بازار برق حضور پیدا می کنند. در واقع نیروگاه ها باید برق تولیدی خود را به بازار برق عرضه کنند و از طریق بازار برق تسویه مالی صورت می گیرد. در این تحقیق مساله استراتژی بهینه قیمت دهی برای یک تولید کننده مطرح شده است. هدف اصلی از طرح مساله کسب حداکثر سود ممکن از فروش برق در یک دوره اجرای بازار می باشد. محدودیتهای فنی نیروگاه مانند محدودیت فیزیکی تولید، محدودیت نرخ تغییرات خروجی، محدودیت زمان خاموش/روشن ماندن نیز در تعریف مساله لحاظ شده است. برای در نظر گرفتن استراتژی سایر رقبا در بازار نیز از مدل احتمالی برای قیمت بازار استفاده شده است. حل مساله بهینه سازی موجود از یک الگوریتم ترکیبی استفاده شده است. پایه الگوریتم مورد نظر PSO می باشد که برای بهبود کارایی این الگوریتم از منطق الگوریتم gso در آن استفاده شده است. در بخش مطعات عددی مساله مورد نظر برای یک تولید کننده نمونه در بازار برق ایرن حل شده است. نتیجه مطالعات عددی نشان می دهد روش مورد نظر قادر است استراتژی مناسبی در بازار برق پیشنهاد کند. ضمن اینکه سود ژنراتور در تمامی ساعات مثبت بوده است. همچنین در ساعاتی که تغییرات قیمت بازار برق زیاد بوده است، میزان قیمتهای ارائه شده کمتر از مقدار میانگین و در ساعاتی که تغییرات قیمت بازار کم بوده است، قیمتهای ارائه شده بیشتر از میانگین قیمت بازار بوده است.

 کلمات کلیدی: استراتژی بهینه قیمت دهی، صنعت برق، الگوریتم دینامیکی pso

فصل اول:

مقدمه ای بر روند تجدید ساختار و بازار برق

1-1- مقدمه

با توسعه سیستم­های قدرت، ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی از یک طرف و مساله امنیت و تداوم کار مطمئن سیستم از سویی دیگر چالش­هایی را پیش­روی برنامه­ریزان، طراحان و بهره­برداران سیستم قرار داده است. این مسائل باعث شده تا در دهه­های اخیر محققان به تحقیق راجع به حل این چالش­ها در صنعت برق بپردازند.

در گذشته سیستم­های قدرت دارای ساختار عمودی[1] بودند، به این معنی که تولید انرژی الکتریکی، انتقال و توزیع آن در یک منطقه، توسط یک واحد کنترل انجام می­شد. مصرف­­کنندگان کوچک و بزرگ انرژی مورد نیازشان را از دولت خریداری می­کردند و سیستم بازار برق، تک قطبی[2] (انحصاری) بود. در واقع دولت­ها با احداث نیروگاه­های کوچک و بزرگ در نقاط مختلف کشور یا منطقه و انتقال آن به محل­های مصرف و توزیع، بازار برق را اداره می­کردند و بر کل سیستم توسط مرکزی واحد نظارت داشتند. با گسترش روز افزون سیستم­های انرژی الکتریکی و استفاده بهینه از منابع و رقابت­های اقتصادی و محدودیت­های زیست محیطی، گرایش به بازار چند قطبی(رقابتی) توسعه یافت و نیاز به آن باعث شد تا دولت­ها به تشویق شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی جهت سرمایه­گذاری و مشارکت در صنعت برق روی آورند. این تغییر قوانین و اعمال تشویق­های اقتصادی دولت­ها جهت کنترل رشد فزاینده صنعت برق، تحت عنوان مقررات­زدایی[3] مطرح شد.

این امر که خصوصی­سازی صنعت برق را در بخش­های تولید و فروش در پی دارد، در سال 1982 میلادی در شیلی، 1992 در آرژانتین و سپس در کشور­های بولیوی، پرو، گواتمالا، کلمبیا، السالوادور، پاناما، برزیل، مکزیک، اسکاتلند، ایرلند شمالی، نروژ، انگلستان، اسپانیا، هلند و بخش­هایی از ایالات متحده آمریکا به شیوه­های مختلفی اجرا شده است[1].

در سیستم بازار برق چند قطبی، خریداران می­توانند عرضه­کننده انرژی را انتخاب کنند. با تامین سرویس بهتر و انرژی ارزانتر، خریداران بیشتری جذب می­شوند که این کار سود بیشتری عاید عرضه­کننده می­نماید و از طرفی خریداران نیز منافع بیشتری می­برند. عرضه­کنندگان یا تامین­کنندگان انرژی کارگزارانی[4] هستند که انرژی را به مشتری می­فروشند. هرچند که ممکن است آنها تولید­کننده نباشند، اما می­توانند سهم تولید نیروگاه­ها را بخرند. این ساختار جدید سیستم قدرت، مفاهیم گذشته را به چالش می­کشد. در گذشته تمرکز تحقیقات روی فرمول­سازی برخی محدودیت­های عملی از قبیل دامنه ولتاژ شین­ها، محدودیت­های تولید، ظرفیت خطوط انتقال، محدودیت­های احتمالی، ملاحظات محیطی و مسائلی از این قبیل بود.

جهت تضمین دسترسی آزاد[5] عرضه­کنندگان و خریداران به سیستم انتقال، بهره­برداری از سیستم انتقال مستلزم مستقل بودن از سهام[6] بازار است. بهره­برداران مستقل سیستم[7] نقش هماهنگ­ساز مرکزی را ایفا           می­کنند، و با فراهم کردن امنیت و قابلیت اطمینان سیستم مسئولیت مهم خود را به انجام می­رسانند. همچنین ISO درجه کیفیت و امنیت سیستم را تضمین می­نماید.

محیط­های انتقال و توزیع در سیستم­های رقابتی با دسترسی باز بوده و مسائل مرتبط با آنها، اهمیت انکارناپذیری دارد. در ساختارهای مدیریتی شبکه، خواه به صورت ترکیب بهره­بردار سیستم[8] و بهره­بردار بازار[9] و خواه به صورت بهره­بردار مستقل سیستم، سیستم­های انتقال به عنوان بزرگراه­های انتقال انرژی نقش ویژه­ای را به خود اختصاص داده­اند. در سیستم SO+MO اداره بازار رقابتی و تمام موارد مرتبط با قراردادهای خرید و فروش، از بهره­بردار شبکه جداست، اما در ساختار ISO هر دو مورد مذکور توسط بهره­بردار مستقل شبکه انجام می­شود.

1-2- ساختار سنتی صنعت برق

تقریبا در تمام کشورها و در صد ساله اخیر، صنعت برق به صورت انحصاری بوده و تحت نظارت دولت قرار داشته است. این صنعت به صورت یک انحصار یکپارچه و با ساختار عمودی فعالیت می­کرده و مالکیت کلیه تاسیسات تولید، انتقال و توزیع در اختیار شرکت برق ملی یا محلی قرار داشته است و فقط این شرکت مجاز به تولید، انتقال، توزیع و فروش برق در قلمرو خدماتی خود و همچنین موظف به تامین نیاز تمام مصرف­کنندگان نه الزاما آنهایی که سود آورند، بوده است. شیوه­های عملیاتی و کسب و کار این شرکت­ها می­بایست مطابق با رهنمود­ها و قواعدی بود که توسط ناظرین دولتی تامین می­گردید و نرخ­های شرکت برق نیز مطابق با مقررات تنظیمی دولت بود. همچنین دولت تضمین می­کرد که این نرخ­های تنظیمی یک حاشیه سود عادلانه و منطقی بالاتر از هزینه­ها را برای شرکت برق به همراه داشته باشد[2].

1-2-1- معیار­های ساختار سنتی صنعت برق

رهنمود­ها، قواعد و مقررات ساختار سنتی برق دارای مشخصه­های مهم به شرح جدول (1-1) می­باشد [3].

جدول 1-1: مشخصات کليدی صنعت برق سنتی

معیار توضيحات
امتياز انحصاری فقط شرکت برق ملی یا محلی مجاز به توليد، انتقال، توزیع و فروش برق در منطقه خدماتی خود می­باشد.
تعهد تغذيه[10] شرکت بايد برای تمامی مصرف­کنندگان در منطقه خدماتی خود، تغذيه کافی و با کیفیت را فراهم نمايد.
نظارت[11] شیوه­های عملیات مالی شرکت بايد مطابق با رهنمود­ها و قواعد ناظران دولتی باشد.
بهره­برداری با حداقل هزينه[12] بر مبنای صورت­حساب مصرف­کنندگان فعاليت شرکت بايد به نحوی باشد که درآمد کل آن حداقل شود.
نرخ­های تنظيم شده نرخ­های شرکت (قيمت­ها)، می­بایست مطابق با مقررات تنظیمی دولت باشد.
اطمينان از نرخ بازگشت[13] شرکت درصورت رعايت کردن رهنمود­ها، قواعد و مقررات وضع شده، از بازگشت عادلانه سرمايه­اش مطمئن می­شود.

 1-3- تجدید­ساختار در صنعت برق

سر­آغاز تجدید­ساختار در صنعت برق را می­توان از سال  1970 میلادی دانست که در طی آن ابتدا فعالیت در بخش تولید برق، برای تولید­کنندگان کوچک و تازه وارد مجازشمرده شد. در سال 1978 دولت ایالات متحده آمریکا قوانینی تصویب نمود که بر طبق آن شرکت­های برق مجبور به خرید برق از اینگونه تولیدکنندگان بودند. در سال 1982 در شیلی قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن به مصرف­کنندگان بزرگ حق انتخاب خرید از شرکت­های مختلف را می­داد. بازار برق انگلستان و ولز در سال 1990 شکل گرفت که مکانیزم بهره­برداری از آن بهترین مکانیزم بهره­برداری از بازار برق در دنیا بود. به دنبال آن نروژ در سال 1991 یک بازار به صورت رقابتی طراحی کرد که در سال 1996 با وارد شدن سوئد به این بازار توسعه یافت، که اکنون به نام NORD POOL شناخته می­شود.

1-3-1- انگیزه­های تجدید­ساختار صنعت برق

از سال های 1970 میلادی، صنعت برق در حال تغییر و تحول و حرکت به سمتی است که با دادن اجازه رقابت بین تولید­کننده­ها و ایجاد شرایط بازار رقابتی سعی در کاهش هزینه­های تولید و توزیع برق، حذف ناکارآمدی­ها، جداشدن وظایف و افزایش حق انتخاب مشتری داشته است. این تحول به سوی بازار رقابتی معمولا مقررات­زدایی یا تجدید­ساختار[14] نامیده می­شود و از جمله مزایای آن می­توان به موارد زیر اشاره کرد[2].

فراهم آوردن حق انتخاب برای مصرف­کنندگان

فراهم آوردن بستری مناسب در جهت ارائه خدمات بهتر

رقابتی نمودن عرضه کالای برق در سطوح مختلف و به تبع آن تعیین قیمت مناسب برای مصرف کننده.

جذب سرمایه­های موجود در بخش­های خصوصی و هدایت آن در جهت انتفاع جمعی و عدم نیاز به سرمایه­گذاری کلان دولتی.

افزایش کیفیت کالای ارائه شده با توجه به رقابت موجود.

 1-3-2- عوامل موثر بر روند تجدید­ساختار [4]

طی زمان­های طولانی، برق به عنوان کالای راهبردی تحت کنترل دولت و یا شرکت­های انحصاری تولید و عرضه بوده است، اما در دو دهه گذشته به این ایده که تولید، انتقال و توزیع برق باید دارای انحصار طبیعی باشد با شک و تردید نگریسته شده است. از جمله عوامل تأثیرگذار بر این روند عبارتند از:

کارآیی: یکی از عوامل کلیدی تجدید­ساختار در صنعت برق افزایش کارآیی بود.

پیشرفت­های نوین در فناوری: فناوری جدید موثر در مسئله تجدیدساختار دستیابی به فناوری ساخت نیروگاه­های سیکل ترکیبی[15] بود. بکارگیری نیروگاه­های سیکل ترکیبی با سطح اطمینان بالا و ابعاد کوچک می­تواند عرضه برق را با توجه به افزایش تقاضا مهیا سازد. دومین نوآوری بکارگیری اطلاعات و دستیابی سریع به آن بود.

رقابت جهانی: با توجه به اتصال شبکه­های برق در کشورهای مختلف و امکان فروش انرژی بر مبنای اصول تجارت جهانی، شرکت­های تولیدی سعی می­کنند هزینه تولید برق را حداقل نمایند تا امکان رقابت در بازار­های جهانی را داشته باشند.

یکپارچگی سیستم انتقال: یکپارچگی سیستم انتقال موجب ایجاد فرصت پاسخگویی به تقاضاهای مختلف از طریق تشکیل بازار عمده­فروشی می­شود.

محدودیت­های مالی: استفاده از تسهیلات بانک جهانی برای افزایش ظرفیت تولید برق و یا بهبود شبکه­های انتقال و توزیع نیازمند آن است تا سیاست­های این بانک به اجرا گذارده شود. برخی از این سیاست­ها عبارتند از:

تجدید­ساختار یکپارچه و خصوصی کردن تأسیسات

تجدیدساختار مالی و اصلاح تعرفه­ها

ایجاد ناظر مستقل بر عملیات برق

ایجاد بازار رقابتی برق

شرایط خاص کشورها: علاوه بر موارد بالا، اهداف تجدیدساختار و خصوصی­سازی صنعت برق در هر کشور متفاوت می­باشد که می­توان آن اهداف را با توجه به پیشرفته و یا در حال توسعه بودن کشورها تقسیم­بندی نمود.

 1-3-3- مدل­های اجرایی در ساختار مدرن صنعت برق

چهار الگوی اجرایی در ساختار مدرن صنعت برق که در کشورهای مختلف مشاهده شده، شامل موارد زیر می­باشد [4].

1-3-3-1- مدل انحصار یکپارچه عمودی

در این مدل، رقابت و حق انتخاب برای مشتری و فروشنده وجود ندارد و قیمت برق توسط دولت کنترل می­شود. مالکیت و بهره­برداری از کلیه نیروگاه­های تولیدی، شبکه­های انتقال و توزیع در اختیار واحد انحصاری است.

1-3-3-2- مدل انحصار خریدار[16]

در این مدل امکان رقابت در تولید برق وجود دارد ولی در انتقال و توزیع آن وجود ندارد. در این مدل تولیدکنندگان خصوصی طی یک قرارداد بلندمدت برق را به تنها خریدار که دولت است می­فروشند.

 

1-3-3-3- رقابت در بازار عمده­فروشی[17]

در این مدل رقابت به صورت عرضه در بازار عمده ­فروشی می­باشد و شرکت­های توزیع می­توانند بطور جداگانه برق مورد نیاز خود را از هر تولیدکننده و از جمله تولیدکننده­های مستقل برق[18] به صورت رقابتی خریداری کنند.

1-3-3-4- مدل اختیار کامل مشتری در انتخاب عرضه­کننده برق[19]

در این مدل رقابت در تمام سطوح صنعت برق به صورت ایده­آل از عمده­فروشی تا مصرف­کنندگان منفرد اعمال می­شود. عامل کلیدی در این مدل دسترسی هر کاربر به شبکه­های توزیع و انتقال می­باشد.

[1] Vertically Integrated Monopoly(VIM)

[2] Monopoly

[3] Deregulation

[4] Agent

[5] Open Access

[6] Portfolio

[7] Independent System Operator(ISO)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه کنترل فرکانس سيستم قدرت در حضور منابع انرژي تجديد پذير به کمک سيستم ذخيره ساز باتري
 • پايان نامه تعيين تعداد حالت بهينه در مدل تحليلي قابليت اطمينان نيروگاه بادي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122