پايان نامه استراتژي قيمت دهي نيروگاه مجازي در بازار هاي ذخيره و انرژي با درنظر گرفتن عدم قطعيت در قيمت بازار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه استراتژي قيمت دهي نيروگاه مجازي در بازار هاي ذخيره و انرژي با درنظر گرفتن عدم قطعيت در قيمت بازار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که د جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه استراتژي قيمت دهي نيروگاه مجازي در بازار هاي ذخيره و انرژي با درنظر گرفتن عدم قطعيت در قيمت بازار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه     1
1-1 مقدمه     2
1-2 بازار برق     2
1-3 مفهوم نيروگاه مجازي(VPP)     2
1-4 مروري بر مطالب فصل ها     3
فصل دوم: معرفي نيروگاه مجازي و مروري بر تحقيقات انجام شده     6
2-1 مقدمه    7
2-2  مفهوم نيروگاه مجازي (VPP)    7
2-2-1  توليد پراکنده  8
2-2-2  مزاياي استفاده از DG  8
2-2-3 طبقه بندي انواع DG  9
2-2-4 انواع VPP  11
2-2-5 اجزاي VPP  12
2-2-6  استراتژي کنترل VPP  13
2-3 نيروگاه مجازي در بازار برق  14
2-3-1 معاملة بازار جديد در سطح توزيع 14
2-4 مشارکت VPP در بازار برق  15
2-5 استراتژي بهينه قيمت دهي VPP در بازار عمده فروشي  16
2-5-1 مدل اقتصادي براي ارائه پيشنهاد توليد در بازار برق با استفاده از استراتژي تعادلي نش-SFE   17
2-5-2-  مدل اقتصادي براي ارائه پيشنهاد در بازار برق  براساس مدل غير تعادلي  18
2-5-3 راهبردهاي  SCPBUC براي VPP 19
2-6 استراتژي قيمت دهي نيروگاه گيرنده ي قيمت تحت عدم قطعيت قيمت  19
2-7 جمعبندي  20
فصل سوم: مدلسازي مسئله ي استراتژي بهينه مشاركت نيروگاه مجازي در بازار برق و معرفي روش حل   21
3-1 مقدمه  22
3-2 شناخت ابعاد مساله  22
3-3 تابع هدف و قيود موجود در مساله(با در نظر گرفتن واحدهاي CHP)  29
3-3-1 تابع هدف مساله ي توزيع اقتصادي توليد همزمان برق و حرارت  30
3-4 مدلسازي عدم قطعيت در تقاضا و قيمت و معرفي الگوريتم حل مساله  32
3-5 عملگرهاي الگوريتم ژنتيك  34
3-6 جمعبندي  36
فصل چهارم: شبيه سازي و تحليل نتايج  37
4-1 مقدمه  38
4-2 معرفي شبكه ي اول(نيروگاه مجازي 1)  38
4-3 شبيه سازي و تحليل نتايج براي نيروگاه مجازي 1 در بازار انرژي  39
4-3-1 حالت مبنا (در غياب عدم قطعيت ها)  39
4-3-2 سناريو ي اول  42
4-3-3 سناريوهاي دوم الي پنجم (در حضور عدم قطعيت قيمت)  42
4-3-4 سناريوهاي ششم الي نهم (در حضور عدم قطعيت قيمت و تقاضا)   46
4-3-5 نتايج شبيه سازي نسبت انحراف معيار به ميانگين جهت متوقف سازي مونت كارلو   49
4-4 شبيه سازي و تحليل نتايج براي نيروگاه مجازي 1 در بازار رزرو  50
4-4-1 سناريوي اول (در غياب عدم قطعيت ها)  50
4-4-2 سناريوهاي دوم الي پنجم (در حضور عدم قطعيت در قيمت انرژي)  51
4-4-3 سناريوهاي ششم الي نهم (در حضور عدم قطعيت در قيمت انرژي و پيش بيني بار)  53
4-4-4 نتايج شبيه سازي نسبت انحراف معيار به ميانگين جهت متوقف سازي مونت كارلو 53
4-5 مطالعه موردي دوم(نيروگاه مجازي 2)  54
4-6 شبيه سازي و تحليل نتايج براي نيروگاه مجازي 2 با در نظر گرفتن بازار انرژي  55
4-6-1 حالت مبنا (در غياب عدم قطعيت ها)  55
4-6-2 سناريوهاي دوم الي پنجم (در حضور عدم قطعيت در قيمت انرژي)  57
4-6-3 سناريوهاي ششم الي نهم در حضور عدم قطعيت در قيمت و تقاضا  58
4-6-4 نتايج شبيه سازي نسبت انحراف معيار به ميانگين جهت متوقف سازي مونت كارلو  59
4-7 شبيه سازي و تحليل نتايج شبكه ي جديد در بازار رزرو  60
4-7-1 حالت مبنا (بدون در نظر گرفتن عدم قطعيت)  60
4-7-2 سناريوهاي دوم الي پنجم (در حضور عدم قطعيت قيمت انرژي)  61
4-7-3 سناريوهاي ششم الي نهم (در حضور عدم قطعيت در قيمت انرژي و پيش بيني بار)  62
4-7-4 نتايج شبيه سازي نسبت انحراف معيار به ميانگين جهت متوقف سازي مونت كارلو 63
4-8 جمعبندي  63
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات  64
نتيجه گيري 65
پيشنهادات 66
پيوست  67
پيوست 1) فهرست شکلهاي مربوط به شبيه سازي شبکه هاي موجود در فصل چهارم  68
پيوست 2) منابع و مراجع  89

 منابع و مراجع:

]1 [حسين نظام آبادي، پرستو نظام آبادي، مهرداد ستايش نظر و گئورگ قره پتيان “قيمت دهي بهينه نيروگاه هاي مجازي با استفاده از استراتژي تعادلي نش-SFE” کنفرانس PSC 2011،تهران، ايران.

]2 [كرشن و استرابك،”مباني اقتصاد سيستم قدرت، مترجمان: كارشناسان دبيرخانه هيأت تنظيم بازار برق ايران -وزارت نيرو، نشردبيرخانه هيأت تنظيم بازار برق. ايران،تابستان 1386.

]3 [سارا خزائي پول، تقي بارفروشي و مجيد شهابي” تدوين استراتژي پيشنهاد توليد نيروگاه مجازي در بازار انرژي با درنظر گرفتن عدم قطعيت در تقاضا و قيمت بازار” کنفرانس PSC 2013، كرمانشاه، ايران.

]4 [روي بيلينتون و رونالد آلن/ محسن رضائيان، “ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي مهندسي” انتشارات اميركبير، 1379.

]5 [مصطفي عباسي کيا، “الگوريتم‌ژنتيک در MATLAB” انتشارات کيان رايانه سبز، 1388.

]6 [مهنوش شجيعي، حبيب رجبي مشهدي و مهناز اروانه، “شناسايي پارامترهاي مجهول سيستم آشوبي به منظور سنكرون سازي توسط الگوريتم ژنتيك” هشتمين کنفرانس سيستمهاي هوشمند، مشهد، ايران، 1386.

[7] W. El-Khattam, M. M. A. Salama, “Distributed generation technologies, definitions and benefits”, Electric Power Syst. Res., pp. 119-128, 2004.

[8] T.Ackermann, G.Anderson, L.Soder, “Distributed Generation: a definition”, Elsevier science, PP195-204 Dec 2000.

[9] W. El-Khattam, M. M. A. Salama, “Distributed generation technologies, definitions  and benefits”, Electric Power Syst. Res., pp.

119-128, 2004

[10] Proger Lawrence & Stephen Middlekauff, “Applying Distributed Generation Tools in Power Design System”, IEEE Industry Applications Magazine, Jan/Feb 2005.

[11] E. Mashhour and  S.M. Moghadas-Tafreshi,” The Opportunities for Future Virtual Power Plant in the Power Market, a View Point”,IEEE International Conference on Clean Electrical Power (ICCEP 09), 9-11 June 2009, Capri, Italy, pp. 448-452.

[12] P. E. Morthorst, “The development of a green certificate market,” Energy Pol., vol. 28, no. 15, pp. 1085–1094, Dec. 2000.

[13] P. E. Morthorst, “A green certificate market combined with a liberalized power market,” Energy Pol., vol. 31, no. 13, pp. 1393–1402, Oct.

2000.

[14] G. Andrews, “Market based instruments: Australia’s experience with trading renewable energy certificates,” in Proc. Workshop Good Practices in Policies and Measures, Copenhagen, Denmark, Oct. 8–10, 2001.

[15] P. Mozumder and A. Marathe, “Gain from an integrated market for tradable renewable energy credits,” Ecolog. Econ., vol. 49, no. 3, pp. 259–272, Jul. 2004.

[16] S. Espey, “Renewable portfolio standard: A means for trade with electricity from renewable energy sources?,” Energy Pol., vol. 29, no. 7, pp. 557–566, Jun. 2001.

[17] O. Langniss and R.Wiser, “The renewable portfolio standard in Texas: An early assessment,” Energy Pol., vol. 31, no. 6, pp. 527–535, May 2003.

[18] T. Berry and M. Jaccard, “The renewable portfolio standard: Design considerations and an implementation survey,” Energy Pol., vol. 29, no. 4, pp. 263–277, Mar. 2001.

[19] A. Dauensteiner, “European virtual fuel cell power plant,” Management Summary Report, Feb. 2007.

[20] D. Pudjianto, C. Ramsay, G. Strbac, and M. Durstewitz, “The virtual power plant: Enabling integration of distributed generation and demand,” FENIX Bulletin 2, Feb. 2008.

[21] G. Koeppel, “Distributed generation literature review and outline of the Swiss situation,” in EEH Power Systems Laboratory, Internal Report, Zurich, Germany, Nov. 2003.

[22] C.H. Schulz, G. Roder and M. Kurrat “Virtual Power Plants with combined heat and power micro-units,” Germany.

[23] E. A. Setiawan, “Concept and controllability of virtual power plant,” Ph.D. dissertation, Kassel Univ., Kassel, Germany, 2007.

[24] A. L. Dimeas and N. D. Hatziargyrious, “Operation of a multiagent system for microgrid control,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 20, no. 3, pp. 1447–1455, Aug. 2005.

[25] J. K. Kok, C. J. Warmer, and I. G. Kamphuis, “Power matcher: Multiagent control in electricity infrastructure,” in Proc. 4th Int. Joint Conf. Autonomous Agents and Multiagent Systems, Utrecht, The Netherlands, Jul. 25–29, 2005.

[26] M. Braun and P. Strauss, “A review on aggregation approaches of controllable distributed energy units in electrical power systems,” Int. J. Distrib. Energy Resour. vol. 4, no. 4, pp. 297–319, 2008.

[27] D. Pudjianto, C. Ramsay and G. Strbac,” Virtual power plant and system integration of distributed energy resources” Renewable Power Generation, IET journal,vol.1, NO.1, pp. 10–16,March, 2007.

[28] Rodrigo Palma-Behnke, José Luis Cerda A, Luis S. Vargas, Alejandro Jofré,” A Distribution Company Energy Acquisition Market Model With Integration of Distributed Generation and Load Curtailment Options” IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 4,  Nov. 2005, pp. 81–93.

[29] A.B.Moreno, “A Methodology to Develop Optimal Schedules and Offering Strategies for a Generation Company Operating in a Short-Term Electricity

Market”, PHD Thesis, Universidad Pontificia Comillas de Madrid, September 2002.

[30] R.W.Ferrero, S.M.Shahidehpour “Application of Games With Incomplete Information For Pricing Electricity in Deregulated Power Pools”, IEEE Transaction on Power System, Vol.13, No.1, February 1998.

[31] S. Soleymani, A.M Ranjbar, A.R. Shirani, ” Optimal Bidding Strategic of GENCOs for Competition in Dayahead Energy Market”, 20th International Power System Conference, pp.14-16 Nov. 2005.

[32] A. David and F. Wen, “Strategic bidding in competitive electricity market: A literature survey,” in Proc. IEEE Power Eng. Society Summer Meeting, Seattle, WA, Jul. 16–20, 2000.

[33] T. Li, M. Shahidehpour, and Z. Li, “Risk-Constrained bidding strategy

with stochastic unit commitment,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 22, no. 1, pp. 449–458, Feb. 2007.

[34] V. Vahidianasab and S. Jadid, “Stochastic multiobjective self-scheduling of a power producer in joint energy and reserves markets,” Elect. Power Syst. Res., vol. 80, no. 7, pp. 760–769, Jul. 2010.

[35]  G. B. Shrestha, B. K. Pokharel, T. T. Lie, and S. E. Fleten, “Pricebased unit commitment for bidding under price uncertainty,” IET Gen., Transm., Distrib., vol. 1, no. 4, pp. 663–669, 2007.

[36] M. Shahidehpour, H. Yamin, and L. Zuyi, Market Operation in Electric Power Systems. New York: Wiley, 2002.

[37]  E. Mashhour and  S.M. Moghadas-Tafreshi, ”bidding sterategy of virtual power plant participating in energy and spinning reserve  market-part I. IEEE Trans Power Syst., vol. 26, no. 2, may 2011.

[38]  A. J. Conejo, F. J. Nogales, and J. M. Arroyo,” Price-Taker Bidding Strategy Under Price Uncertainty,” IEEE Trans Power Syst., vol.17.no.4, 1081-1087, November 2002.

[39] P. Subbaraj, R. Rengaraj, S. Salivahanan “Enhancement of combined heat and power economic dispatch using self adaptive real-coded genetic algorithm”, ELSEVIER.2008.

[40]  E. Mashhour and S.M. Moghadas-Tafreshi, ”bidding sterategy of virual power plant participating in energy and spinning reserve  market-part II,”. IEEE Trans Power Syst., vol. 26, no. 2, may 2011.

[41]  C.Wang and S. M. Shahidehpour, “Ramp-rate limits in unit    commitment and economic dispatch incorporating rotor fatigue effect,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 9, pp. 1539–1545, May 1994.

چکيده:

در اين پايان نامه چهارچوب جديدي براي برنامه ريزي تدوين استراتژي مشارکت نيروگاههاي مجازي در بازارهاي انرژي و ذخيره ارائه مي شود. طبق تعريف، نيروگاه مجازي مجموعه اي از واحدهاي توليد مقياس كوچك به همراه بار و شبكه تحت پوشش كه توسط يك نهاد معين اداره مي شود مي باشد.

تکنولوژيهاي توليد پراکنده که در اين پايان نامه مورد توجه مي باشند، واحدهاي توليد گازي و توليد همزمان برق وحرارت و ذخيره ساز الکتروشيميايي مي باشند. قيمتهاي برق بازار عمده فروشي، خرده فروشي، ذخيره مورد نيازو دوره زماني از جمله پارامترهاي مشخص مي باشند.

پارامترهايي که  شامل عدم قطعيت مي باشند عبارتند از: قيمت عمده فروشي انرژي و پيش بيني در تقاضاي مصرف.

براي مدل سازي رياضي مسئله برنامه ريزي مشارکت از مدل غير تعادلي استفاده مي شود. به منظور حل مسئله بهينه سازي از الگوريتم ژنتيک استفاده شده است.

عدم قطعيتهاي حاکم بر قيمت عمده فروشي و پيش بيني نياز مصرف در منطقه تحت پوشش نيروگاه مجازي در نظر گرفته شده و براي مد ل سازي آنها به ترتيب از توابع توزيع احتمال نرمال لگاريتمي و نرمال استفاده شده و جهت تحققهاي پارامترهاي غيرقطعي از شبيه سازي مونت کارلو استفاده شده است.

نتايج شبيه سازي در اين پايان نامه نشان مي دهد که چهارچوب ارائه شده ابزار توانمند و مناسبي جهت تدوين استراتژي پيشنهاد توليد نيروگاه مجازي به بازار و تعامل آن با مصرف کنندگان داراي قابليت قطع بار مي باشد.

1-1 مقدمه

از جمله مباحثي كه هم اكنون پيش روي تصميم گيران و سياست گذاران صنعت برق در بسياري از كشورها ي دنيا قرار دارد، تفكر تغيير شكل ساختار اين صنعت مطابق با روند افزايش كارايي و رقابت در ديگر صنايع مي باشد. لزوم حركت در اين مسير به دلايل مختلفي چون سرمايه بر بودن، نا كارآيي اقتصادي ساختار سنتي و انحصاري بودن آن  غير قابل انكار مي باشد. تحقيق حاضر ضمن ارائه ي يكي از مصاديق اين تجديد ساختار(نقش نيروگاه مجازي در بهره برداري از سيستم قدرت) نتايج حاصل از حضور آن در بازار برق را مورد بررسي قرار خواهد داد. در اين فصل به معرفي اهداف کلي طرح و محتويات فصلهاي آينده پرداخته خواهد شد.

1-2 بازار برق

صنعت برق به عنوان يک صنعت زير بنايي در دو دهه اخير دستخوش تغييرات بنيادي گرديده است که از آن به عناوين مختلفي چون تجديد ساختار، مقررات زدايي و .  .  .   ياد مي‌شود. در ساختار جديد بر خلاف ساختار سنتي قديم که در آن مالک سيستم توليد، انتقال و توزيع يکي بوده و تحت مالکيت واحد بهره ‌برداري مي گرديد، سيستم هاي توليد، انتقال و توزيع از يکديگر مجزا شده و به صورت مستقل اداره مي‌شوند.

بهره­وري پايين سيستم قدرت سنتي در تامين انرژي الکتريکي باعث گرديد تا همانند صنايع هوايي و مخابرات از راه دور، تجديد ساختار در صنعت برق مطرح گردد. رقابت و دسترسي آزاد به سيستم انتقال دو موضوع اساسي در تجديد ساختار صنعت برق به شمار مي رود. خصوصي­سازي و تغيير ساختارهاي موجود در جهت ايجاد رقابت بيشتر و دسترسي آزاد و بدون تبعيض توليد­کنندگان مختلف به سيستم انتقال مي­باشد. در اين شرايط راهبري و طراحي هر يك از اين بخش ها با توجه به فضاي حاكم، نيازمندي ها و ارتباط با ديگر نهادها صورت مي گيرد و سيستم توزيع برق به عنوان آخرين زنجيره برق رساني مي تواند به شكل هاي مختلفي باشد.

1-3 مفهوم نيروگاه مجازي(VPP)

يكي از دستاوردهاي آينده تغيير ساختار، ايجاد فضاي رقابتي در بخش توليد برق بوده است كه در اين خصوص مجموعه اي از واحدهاي توليد مقياس كوچك به همراه بار و شبكه تحت پوشش كه توسط يك نهاد معين اداره مي شود به نيروگاه مجازي موصوف است كه مي توانند در بازار عمده فروشي انرژي و ذخيره چرخان حضور فعال داشته باشند.

ايده به كارگيري نيروگاه مجازي به عنوان يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده سيستم قدرت در اين تحقيق بررسي و تشريح مي شود. اين ايده براي سيستم هاي قدرت غير متمركز كه متشكل از منابع توليد پراكنده مي باشد، امكان بهره برداري بهينه مجموعه اي از منابع توليد پراكنده با بازده بالا و همچنين امكان حضور آنها را در بازار برق فراهم مي سازد. بهره برداري از منابع توليد پراكنده موجب شده است تا ساختار متمركز مديريت مجموعه سيستم قدرت، تمايل به غير متمركز شدن مراكز مديريت انرژي داشته باشد.

1-4 مروري بر مطالب فصل ها

اين نيروگاه شامل اجزا و انواع مختلفي مي باشد كه در فصل دوم به آن پرداخته خواهد شد. همچنين جهت حضور نيروگاه مجازي در بازار برق مي توان مدلهاي مختلفي را مطرح کرد. اين مدلها شامل: هانت و شاتل، تعادلي نش، غير تعادلي، تخمين نقطه تعادل، برترند، مدل كورنات و مدل استكلبرگ مي باشند. مالكان نيروگاه مجازي بر طبق مدل انتخابي و پيشنهادي خود در بازار برق شركت نموده و پيشنهادات خود را در دوره ي زماني معين عرضه مي نمايند. تمامي مدلهاي ذكر شده در تحقيقات متفاوت و زيادي مورد بررسي قرار گرفته است كه در فصل دوم به اين مدل ها، كاربرد، معادلات و چگونگي شركت در بازار برق پرداخته خواهد شد.

مدلي كه در ميان اين تحقيقات جهت مدلسازي و انجام اين پايان نامه انتخاب گرديد مدل اقتصادي براي ارائه پيشنهاد قيمت در بازار برق  براساس مدل غير تعادلي مي باشد. مدل غير تعادلي جهت طراحي يک استراتژي پيشنهاد نيروگاه مجازي مورد استفاده قرار مي گيرد که در آن، قيود مربوط به منابع بار تامين شده، قيود تعادل عرضه و تقاضا و همچنين قيود امنيتي به عنوان قيود شبکه در نظر گرفته مي شوند.

در مدل ارائه شده نيروگاه مجازي مي تواند يک شرکت کننده بازار برق با نقش دوگانه از جمله توليد کننده و مصرف کننده در جهت تبادل توان با شبکه بالادست باشد. علاوه بر اين، نيروگاه مجازي مي تواند سرويس ذخيره چرخان را تامين کند.

در فصل سوم به مدل سازي مسئله ي استراتژي بهينه سازي مشارکت نيروگاه مجازي در بازار برق پرداخته خواهد شد. در اين بخش نحوه ي مدلسازي، الگوريتم حل، تابع هدف و قيود موجود در مساله تشريح خواهد مي شود. در اين تحقيق از دو شبكه به عنوان نيروگاه هاي مجازي مورد بررسي، استفاده گرديده است. شبكه ي اول شامل ترکيبي از واحدهاي توليد پراکنده، ذخيره ساز الکتروشيميايي و مصرف کنندگان نهايي بوده  و شبكه ي دوم مشتمل بر شبكه اول به همراه دو واحد توليد همزمان، يك واحد توليد كننده ي حرارت و يك واحد توليد سنتي مي باشد. در ابتدا روابط موجود در مساله براي شبكه ي اول و سپس روابط جهت شبكه ي دوم بيان مي گردد.

از جمله نكات مهم در تحقيقاتي كه اهداف آنها بهينه سازي مي باشد استفاده ي مناسب از الگوريتم هاي موجود مي باشد. شناخت، درك و نحوه ي كاربرد الگوريتم مناسب در جهت مساله ي مورد نظر در مسائل بهينه سازي امري حياتي مي باشد. چه بسا الگوريتمي براي يك مساله بهينه سازي مناسب باشد و براي مساله ي ديگر چنين نباشد. اين موضوع به مسائل مهمي  چون ابعاد مساله، قيود به كار رفته، زمان انجام بستگي دارد.

تاکنون روشهاي بسياري توسط طراحان الگوريتم‌ها براي جستجوي داده‌ها ارائه شده است. روش‌هايي به نام جستجوي سريع و جستجوي دودويي، از ساده‌ترين الگوريتم‌ها هستند، امّا اين الگوريتم‌ها شايد، هنگامي که با حجمي گسترده از داده‌ها روبرو شوند، کارايي ندارند. در اين ميان يک روش وجود دارد که مسائل بزرگ را به سادگي حل مي‌کند و آن «الگوريتم ژنتيک»  است. الگوريتم به كار رفته در اين تحقيق الگوريتم ژنتيك مي باشد كه بر مبناي انتقال خصوصيات موروثي توسط ژن‌هاست. اين الگوريتم شامل عملگرهاي مختلفي مي باشد كه در فصل سوم به آن پرداخته شده است.

از نكات مهم و ايده ي جديد اين تحقيق مي توان به اعمال عدم قطعيت ها اشاره نمود. در مقالات و تحقيقات كمي به مساله ي عدم قطعيت و تاثير آن بر پارامترهاي شاخص و تابع هدف به صورت دقيق پرداخته شده است. لذا با مطالعه و بررسي كاستي هاي موجود و لزوم اعمال آن، در ابتدا به عدم قطعيت در قيمت انرژي و سپس به عدم قطعيت در پيش بيني بار اشاره مي شود. از نكات حائز اهميت اين تحقيق در نظر گرفتن عدم قطعيت در پيش بيني بار علاوه بر قيمت انرژي  مي باشد. در ادامه به مدلسازي عدم قطعيت ها با استفاده از توابع چگالي نرمال لگاريتمي و نرمال پرداخته مي شود. با توجه به اعمال متغيرهاي تصادفي و احتمالي از شبيه سازي مونت كارلو به منظور تاثير اين متغيرها بر استراتژي نيروگاه مجازي جهت شركت در بازار برق استفاده شده است.

در فصل چهارم به نتايج شبيه سازي شبكه هاي مورد بررسي به همراه تحليل هاي لازم پرداخته مي شود. داده هاي موجود در جدولي تحت عنوان اطلاعات ورودي مساله بيان شده است. در بخش نخست با توجه به فرضيات مساله، قيود موجود ، تابع هدف، داده هاي موجود براي شبكه ي اول به كار رفته  و در طي دوره ي زماني 24 ساعت با استفاده از الگوريتم ژنتيک شبيه سازي و تحليل     مي شود. سپس به مدلسازي عدم قطعيت ها و تاثير آن بر مساله پرداخته مي شود. جهت اين مدلسازي ها، سناريوهاي متفاوتي به كار رفته است كه نتايج هر كدام از اين سناريوها گردآوري شده است. در اين تحقيق شبيه سازي ها هم براي بازار انرژي و هم براي بازار رزرو انجام شده است. به اين نحو كه در ابتدا  شبيه سازي  براي بازار انرژي بدون عدم قطعيت و تحت عنوان شبكه ي مبنا و سپس با در نظر گرفتن عدم قطعيت ها شكل گرفته و در ادامه به نحوه ي حضور نيروگاه مجازي در بازار رزرو(ضمن در نظر گرفتن بازار انرژي) اشاره دارد. در ادامه به شبكه ي دوم، قيود به كار رفته و تابع هدف آن همانند حالت قبل و تحت الگوي منظم بازار انرژي، بازار رزرو و استراتژي نيروگاه مجازي بدون در نظر گرفتن عدو قطعيت ها و در نهايت به اعمال عدم قطعيت ها با توجه به سناريوهاي متفاوت پرداخته خواهد شد.

در فصل پنجم به نتيجه گيري و ارائه پيشنهاداتي در جهت ادامه ي اين طرح جهت علاقمندان به اين موضوع شده است. به اميدي كه مفيد و كاربردي واقع گردد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122