پايان نامه استفاده از مدل سطحي براي بهينه سازي فرآيند هيدروليز اسيد رقيق از پوست سبز گردو براي توليد گلوکز

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه استفاده از مدل سطحي براي بهينه سازي فرآيند هيدروليز اسيد رقيق از پوست سبز گردو براي توليد گلوکز یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 69 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه استفاده از مدل سطحي براي بهينه سازي فرآيند هيدروليز اسيد رقيق از پوست سبز گردو براي توليد گلوکز بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول: مقدمه
1-1بیواتانول چیست؟3
1-2ضرورت استفاده از اتانول4
فصل دوم: کلیات
2-1مقدمه 7
2-2تئوری احتراق7
2-2-1سوزاندن (احتراق مستقیم) 7
2-2-2فساد باکتریایی7
2-2-3تخمیر      7
2-3روشهای هیدرولیز پسماندهای سلولزی8
2-4مواد اولیه مورد استفاده در تولید بیواتانول8
2-4-1مواد اولیه قندی8
2-4-2مواد اولیه نشاسته9
2-4-3مواداولیه سلولزی (لیگنوسلولز)9
2-4-3-1سلوز14
2-4-3-2  همی سلولز15
2-4-3-3 لگنین15
2-5 بیواتانول سوخت سبز17
2-6 تولید بیواتانول بوسیله تخمیر کربوهیدراتها19
2-7هیدرولیز20
2-7-1هیدرولیز اسیدی21
2-7-2هیدرولیز اسید رقیق22
2-7-2-1 محصولات جانبی هیدرولیز اسید رقیق25
2-7-2-1-1اسید های آلی26
2-7-2-1-2ترکیبات فنولیک27
2-7-2-1-3 ترکیبات فورال 27
2-7-3هیدرولیز اسید غلیظ28
2-7-4 هیدرولیز آنزیمی30
2-8 پیش فرآوری فیزیکی31
2-8-1انفجاربخار31
2-8-2 انفجار آمونیاک و دی اکسید کربن32
2-8-3 پیش فرآوری شیمیایی32
2-8-4 پیش عملیات بیولوژیکی34
2-9تخمیر34
2-10 بازیابی جامدات و محصول35
فصل سوم:روش آزمایش
3-1 مواد و سایل مورد استفاده 37
2-3آزمایشات 37
3-3 طراحی روش آزمایش 37
1-2-3اثر غلظت 40
2-2-3اثر دما 40
3-2-3اثر زمان 41
3-4 نتایج تست زایلوز (XYL)41
1-3-3اثر غلظت 41
2-3-3اثر دما 42
3-3-3اثر زمان 42
3-4 نتایج تست فورفورال(FER)43
1-4-3غلظت 43
-2-4-3دما 43
-3-4-3زمان 44
3-5 نتایج تست گلوکز(GLU)44
1-5-3غلظت 44
2-5-3دما 45
3-5-3زمان45
فصل چهارم:  نمودار و جداول
4-1مدل سازی فرآیند:48
4-2بررسي انطباق نتایج حاصل از گلوكز استحصال شده در مدلهاي پیشنهادی48
4-2-1 مدل اول54
4-2-1-1بررسي صحت مدل54
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری56
پیشنهادها57
مراجع58

مراجع

1- Aguilar R., Ramirez, J.A., Garrote, G. and Vazquez, M., (2002), Kinetic study of the acid hydrolysis of sugar cane bagasse. J. Food Eng., 55, 309-315.

2- Al-Masri M.R., Zarkawi M. (1999). Digestibility and composition of broiler litter, as affected by gamma irradiation. Bioresource Technology 69, 129-132

3- Balat M. (2005), Current alternative engine fuels. Energy Sources 27:569-77.

4- Balat M., (2007), Global bio-fuel processing and production trends. Energy Explor Exploit;25:195-218

5- Balat M, Balat H, Cahide O, (2008) , “Progress in bioethanol processing”, Progress in Energy and Combustion Science, 34, 551–573

6- Ballesteros, I, Martinez, Oliva, J.M., Navarro, AA, Carrasco J., Ballesteros, M. (1998). Feasibility of steam explosion pretreatment to enhance enzymatic hydrolysis of municipal solid organic waste In Biomass for Energy and Industry, Proceeding of the International Conference of Wtirzburg. Kopetz

7- Brennan, A., Hoagland, W. and Schell, D. J., (1986). High temperature acid hydrolysis of biomass using an engineering-scale plug flow reactor: results of low solids testing. Biotechnology and Bioengineering Symposium, 17.

8- Belkacemi K; Turcotte G; de Halleux D; Savoie (1998) P Ethanol production from APEX-treated forages and agricultural residues, Appl Biochem Biotechnol, 70-72,441-62.

9- Bezerraa M. A., Santelli R. E., Oliveiraa E. P., Leonardo S., 2008. Response surface methodology (RSM) as a tool for optimization in analytical chemistry. Talanta 76: 965–977.

 چکيده

در اين مطالعه مدلسازی هيدروليز اسيد رقیق پوست سبز گردو بعنوان یک نمونه  مواد ليگنوسلولزي به منظور توليد شکر قابل تخمير در فرايند بيواتانول مطالعه شده است. چهار  پارامتر دما، زمان، غلظت اسيد و جزءجامد در سه سطح مختلف بعنوان متغير وميزان توليد قند های شش کربنه نظیر گلوکز و پنج کربنه نظیر زایلان بعنوان محصولات اصلي و مواد بازدارنده نظیر فورفورال و اسیداستیک بعنوان محصولات فرعی و ناخواسته در نظر گرفته شده اند. واکنش در يک حمام بخار مجهز به کنترل دما و همزن انجام شده است. محصولات هيدروليز پس از خنثي سازي و فيلتراسون و رقيق سازي توسط دستگاه کروماتورگرافي مايع[1] اندازه گيري شده اند. جهت بررسي نقش چهار متغير ياد شده در ميزان محصولات اصلي و فرعی مطالعه شده است. سپس با در نظر گرفتن یک معادله دو مجذوری و استفاده از مدل سطحی برای بهینه سازی فرآیند هیدرولیز اسید رقیق مدل شده اند. نتايج نشان مي دهد كه پوست سبز گردو می تواند یک منبع لیگنوسولوزی برای تولید شکر قابل تخمیر در فرایند بیواتانول است. غلظت این ترکیبات با دما افزایش می یابد. همچنین افزایش تولید گلوکز در طی زمان مشخص می باشد. زمانی که محتوی جزءجامد افزایش می یابد، غلظت گلوکز و محصولات دیگر نیز افزایش می یابد. مدل سازی و شرایط هیدرولیز قابل بهینه سازی بر اساس دما، زمان، غلظت اسید و غلظت جامد قابل بهینه سازی است.

کلمات کلیدی :مدل سطحی – بهینه سازی – هیدرولیز – اسید رقیق – پوست سبز گردو – گلوکز

 فصل اول مقدمه

1-1بیواتانول چیست؟

اتانول با فرمول بسته C2H5OH از گروه آلکالهای آلی است که در حالت معمولی مایعی بی رنگ با بویی ویژه است. قابلیت حل شدن اتانول در آب زیاد است بطوریکه به هر نسبتی با آب مخلوط می شود. نقطه جوش آن 3/78 و نقطه انجماد آن_115 است . دانسیته نسبی آن در 20 درجه سانتیگراد 78/0 است. الکلها سمی هستند و اتانول از لحاظ پزشکی، از الکلهای دیگر سمیت کمتری  دارد. در شرایط عادی، اتانول یک مایع فرار، قابل اشتعال، صاف و بی رنگ بوده که هم در آب و هم در حلال های غیر قطبی محلول می باشد.

بیواتانول که سوختی با طبیعت کربنی است، با فرمول CH3-CH2-OH(اتیل الکل)می توانند تا بیش از 70% از گازهای گلخانه ای آزاد شده را کاهش دهد. این سوخت دارای عدد اکتان بالاتر از (108)محدوده اشتعال پذیری گسترده تر گرمای تبخیر بالاتری نسبت به بنزین دارد. به علت وجود اکسیژن بالا باعث کاهش انتشار گاز در موتور های احتراق میگردد.

از معایب بیواتانول دانسیته انرژی پایین تری نسبت به بنزین دارد(بیواتانول 66درصد انرژی بنزین را دارد)، خورندگی، تابندگی مشعل کمتر، فشار بخار پائین تر، (استارت سرد را مشکل می سازد)، اختلاط پذیری با آب و سمیت برای اکوسیستمها می باشد. برخی ویژگیها در جدول 1-1 نشان داده شده است.

جدول 1-1:مقایسه سه ماده قابل اشتعال اتانول، بنزین، گازوییل

اتانول بنزین گازوئیل
دانسیته انرژی (Mj/Kg) 6/26 8/43 8/42
دانسیته انرژی (Mj/l) 0/21 0/32 4/36
دمای شعله(C®) 1930 1977 2054
عدد اکتان 00/3 92/2 ناچیز

ناگفته نماند اعداد اکتان بالاتر در موتورهای احتراق داخل ترجیح داده می شود زیرا باعث کاهش ضربات سیلندر میگردد.

بیواتانول دارای 35% اکسیژن است. هرچه سوخت شامل اکسیژن بیشتری باشد احتراق کامل تر است و می توانند تولید NOX و ذرات معلق را که در طی فرآیند احتراق تولید می شوند به میزان قابل توجهی کاهش دهد یکی دیگر از مزایای استفاده از اتانول این است که می توانند از منابع تجدید پذیر حیات، بر پایه مواد سلولزی، که به میزان قابل توجهی در طبیعت یافت می شود، تولید شود. می توان از مواد ارزان قیمت و  در دسترس استفاده نمود. مخلوطهای سوخت اتانول، به طور موفق در همه انواع وسایل و موتورهایی به کار برده می شوند که نیاز به بنزین دارند. مشهورترین مخلوط برای وسایل سبک کار بنام E85 شناخته شده است، که شامل 85%  بیواتانول و 15%  بنزین است.

مخلوطهایی که غلظتهایی بالاتر بیواتانول در بنزین دارند نیز مورد استفاده قرار می گیرند. مثلاً بعضی موتورها میتوانند روی مخلوطهای بالاتر از 85% بیوتانول E85 کار کنند. برخی کشورها برنامه سوخت زیستی شامل هر دو فرم برنامه مخلوط بیواتانول و بنزین را امتحان کرده اند.

همان طور که گفته شد، احتراق کامل یک سوخت به وجود میزان اکسیژن استوکیومتری نیاز دارد. محتوی اکسیژن یک سوخت کارایی احتراقش را افزایش می دهد. به همین دلیل کارایی احتراق و عدد اکتان بیواتانول بالاتر از بنزین است.  و اعداد اکتان بالاتر در موتورهای احتراق داخلی ترجیح داده می شوند زیرا باعث کاهش ضربات سیلندر میگردد.

جدول 1-2برخی ویژگیهای سوختهای الکلی

ویژگی سوخت اتانول متانول ایزواکتان
عدد ستان 8 5
عدد اکتان 107 112 100
دمای اشتعال اتوماتیک(k) 606 737 530
گرمای ویژه تبخیرMj/kg 0.91 1.18 0.26
انرژی گرمادهی Mj/kg 26.7 19.9 44.4

1-2ضرورت استفاده از اتانول :

بیواتانول یک سوخت مایع مهم تجدید شدنی در وسایل نقلیه می باشد، که برخلاف بنزین یک سوخت آمیخته با اکسیژن، که شامل 35% اکسیژن است. بطوری که می توانند ذرات ریز و نشر NOX را از احتراق کاهش دهد. زمانی که عمل سوختن صورت می گیرد. اتانول منتج شده از تخمیر، هیچ افزایش خالصی را در میزان دی اکسید کربن جو بوجود نمیآورد.

اگر بیواتانول حاصل از توده زیستی جهت به حرکت در آوردن وسایل نقلیه با آلودگی کم استفاده شود نشر خالص CO2 کمتر از 7% از مقداری است که ماشین یکسان از بنزینی دارای فرمول جدید استفاده می کند. از طرف دیگر با ملاحظه افزایش مستمر هزینه های مواد نفتی و  وا بستگی به منابع سوخت فسیلی توجه قابل ملاحظه ای به منابع انرژی دیگر معطوف شده است. تولید اتانول یا اتیل الکل C2H5OH از توده زیستی روشی جهت کاهش مصرف مواد نفتی می باشد. تولید داخل و استفاده از اتانول به عنوان سوخت می توانند باعث کاهش وابستگی به بنزین، کاهش کمبودهای تجاری ایجاد شغل در مناطق روستایی کاهش آلودگی همراه کاهش تغییرات جوی جهانی از دی اکسید کربن شود. و ادامه استفاده از سوختهای فسیلی برای بر آوردن تقاضای جهانی انرژی منجر به افزایش غلظتهای CO2 در جو و گرم شدن جهان شده است.

بدین سبب تلاشها برا ی توسعه روشهایی برای کاهش اثر انتشار گازهای گلخانه ای افزایش یافته است. غلظت CO2 اتمسفر از مقدار اولیه v ppm280 به حدود ppmv370 درسال 2000 رسید و همچنان رو به افزایش است.  و دمای جو زمین را افزایش می دهد. کاهش استفاده از سوختهای فسیلی بطور قابل توجهی میزان CO2 تولید شده را کاهش داده و باعث کاهش سطوح آلودگیها می شود.  بسیاری از برنامه های تحقیقاتی اخیرأ روی بهبود مفاهیم چون منابع تجدید پذیر توسعه پایدار انرژی های زیستی فرایند های سازگار با محیط زیست و غیره متمرکز نموده اند و به طور کلی فرایند استفاده از سوختهای زیستی به شرح زیر است.

سوختهای زیستی به راحتی از منایع معمول بیومس بدست می آید.

در فرآیند سوختن CO3 وجود دارد.

توانایی سازگاری قابل توجهی با محیط زیست دارد.

این سوختها توسط میکروبها تجزیه پذیرند و در چرخه طبیعی شرکت می کنند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122