پايان نامه استفاده از مزوپروسSnO2Al-MCM-41 تحت تابش نور مريي وماوراء بنفش براي تجزيه نوري رنگدانه متيلن بلو

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه استفاده از مزوپروسSnO2Al-MCM-41 تحت تابش نور مريي وماوراء بنفش براي تجزيه نوري رنگدانه متيلن بلو یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 81 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه استفاده از مزوپروسSnO2Al-MCM-41 تحت تابش نور مريي وماوراء بنفش براي تجزيه نوري رنگدانه متيلن بلو بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول:  مقدمه ای بر نانوتکنولوژی
1-1-نانو چیست    5
1-2- فناوری نانو چیست    8
1-3-گذر از میکرو ذرات با نانو ذرات    10
1-4- نانو تکنولوژی    12
1-5- نانو مواد    13
1-6-خطرات نانو مواد    14
1-7-خواص و کاربردهای نانو مواد    15
1-8- مراحل اثرگذاري نانوذرات بر سلامتي    16
1-9- برخي راه‌هاي كنترل اثرات مضرنانوذرات    17
1-10- فوتوکاتالیست¬ چیست    17
1-11-اصولو فرایند فوتوکاتالیستی    18
1-12-کاتالیزور چیست    19
1-13- مفهوم فوتوکاتالیست ها و نحوۀ عملکرد آنها    20
114–  کاربردها و برخی از خواص فتوکاتالیست¬ها    21
فصل دوم:   نانو کامپوزیت ها
2-1- نانو کامپوزیت چیست    24
2-2- شیمی و فناورینانو    25
2-3- روش¬های ساخت نانو    26
2-3-1- روش¬های مکانیکی    28
2-3-2- روش فیزیکی        28
2-3-3- روش هیدروترمال و سولوترمال    28
2-3-4-روش رسوبگذاری        30
2-3-5-  روش سل- ژل        30
2-4- روش های اندازه گیری خواص    35
2-5-  روش¬های میکروسکوپی    35
2-5-1- میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)    36
2-5-2- میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)        37
2-5-3-روش پراش اشعه ایکس(XRD)        38
2-5-4-روش¬های طیف سنجی (اسپکتروفتومتر)        40
فصل سوم:آزمایشات
3-1- مقدمه    43
3-2- دستگاه‌هاي مورد استفاده براي شناسايي نانوذرات    43
3-2-1- دستگاه پراش اشعة ايكس (XRD)    43
3-2-2- دستگاه ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM)    44
3-2-3- دستگاه ميكروسكوپ الكتروني عبوري (TEM)    44
3-2-4- دستگاه اسپكتروفتومتري مرئي- فرابنفش (UV-Vis)    44
3-3- مواد اوليه    44
3-4-معرفی نانو ذرات دی اکسید قلع(SnO2)    45
3-5-کاربرد دی اکسید قلع(SnO2)    45
3-6-تهیه نانو کامپوزیت SnO2    46
3-7-بررسی مورفولوژی نانو ذراتSnO2توسط SEM    46
3-8- بررسی پراش اشعه ایکس( ) نانو ذرات SnO2    46
3-9–تجزیه عنصری ( )نانوذرات SnO2    47
3-10-تهیه نانو کامپوزیتAl-MCM-41    49
3-12-بررسی پراش اشعه ایکس نانو ذرات Al-MCM-41    50
3-12-2- بررسی پراش اشعه ایکس( ) نانو ذراتAl-MCM-41با نسبت Si/Al 75    51
3-12-3- بررسی پراش اشعه ایکس( ) نانو ذراتAl-MCM-41با نسبت Si/Al 100    52
3-12-4- بررسی پراش اشعه ایکس( ) نانو ذراتAl-MCM-41 با نسبت Si/Al 150    53
3-13- بررسی مورفولوژی نانو ذرات Al-MCM-41توسط  .    54
3-13-1- بررسی مورفولوژی نمونه  Al-MCM-41با نسبت Si/Al 25توسط     54
3-13-2 بررسی مورفولوژی نمونه  Al-MCM-41با نسبت Si/Al 75توسط     54
3-13-3-بررسی مورفولوژی نمونه  Al-MCM-4با نسبت Si/Al 150توسط     55
3-14-تهیه نانو کامپوزیت SnO2/Al-MCM-41 در محیط اسیدی    55
3-15- بررسی پراش اشعه ایکس( ) نانو ذراتSnO2/Al-MCM-41    56
3-16- بررسی مورفولوژی نانو ذرات SnO2/Al-MCM-41در محیط اسیدی توسط      57
3-17-تجزیه عنصری ( )نانوذرات/Al-MCM-41SnO2 در محیط اسیدی    58
3-18- بررسی مورفولوژی نانو ذرات SnO2/Al-MCM-41توسط TEM    59
3-19-تهیه نانو کامپوزیت SnO2/Al-MCM-41 در محیط بازی    59
3-20- بررسی پراش اشعه ایکس( ) نانو ذراتSnO2/Al-MCM-41     60
3-21- بررسی مورفولوژی نانو ذرات SnO2/Al-MCM-41در محیط بازی توسط      61
3-22-تجزیه عنصری ( )نانوذرات/Al-MCM-41SnO2در محیط بازی    62
3-23-بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی نانو کامپوزیت SnO2/Al-MCM-41    63
3-24- اندازه گیری فعالیت فتوکاتالیستی    63
3-25- فعالیت فتوکاتالیستی نانو کامپوزیتSnO2/Al-MCM-41تحت تابش امواج ماورای     63
3-26- تعیین ثابت سرعت واکنش های فتوکاتالیستی    65
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
4-1- نتیجه گیری    67
4-2- پیشنهادات    68
فهرست منابع    69
چکیده انگلیسی    71

فهرست منابع

A.J.Esswein, D.G.Nocera, Chem. Rev. 107 (2007) 4022-4047.

H.J.Zhang, G.H.Chen, D.W.Bahnemann, J.Mater.Chem. 19 (2009) 5089-5121.

D.Zhao, C.C.Chen., Y.F.Wang, W.H.Ma, J.C.Zhao, T.Rajh, L.Zang, Environ. Sci.Technol. 42 (2008) 308-314.

T.Kako, Z.G.Zou, M.Katagiri, J.H.Ye, Chem. Mater. 19 (2007) 198-202.

A.Hameed, V.Gombac, T.Montini, L.Felisari, P.Fornasiero, Chem. Phys. Lett. 472 (2009) 212-216.

F.Gao, Y.Yuan, K.F.Wang, X.Y.Chen, F.Chen, J.M.Liu, Appl. Phys. Lett. 89 (2006) 1025061- 1025063.

J.H.Luo, P.A.Maggard, Adv.Mater. 18 (2006) 514-517.

Klabunde, K.J.Free Atoms, Clusters and Nanosized Particles, Academic Press: San Diego, New York, Boston, London, Sydnay, Tokio, 1994, p.311.

Sergeev, G.B.Chemical Physics in Front of XXI Century (Russ.), Nauka: Moscow, 1996, pp. 149-166.

Schmid, G. (Ed.). Nanoparticles: From Theory to Application, Wiley- VCH: Weinheim, 2005.

Melikhov, I. V. Inorg. Mater. 2000, 36,278-286.

چکیده

طبق گزارشات به عمل آمده فوتوکاتالیست های ناهمگن برای تجزیه نوری ترکیبات آلاینده مناسب هستند .بسیاری از اکسیدهای فلزی نیمه رسانا نظیر :TiO2,SnO2, ZnO2وغیره بعنوان فوتوکاتالیست در واکنش های شکست آب ,سنتز ترکیبات آلی وحذف آلودگی پسابها می توانند بکار گرفته شوند .در این پروژه ما با استفاده از روش هیدروترمال مزوپروس AL-MCM-41را از درصد های مختلف آلومنیوم سنتز کرده ونانو ذرات SnO2 را بر روی مزوپروس نشانده و خاصیت فوتوکاتالیستی آن را بررسی نموده ایم .

برای بررسی مورفولوژی و اندازه نانو کامپوزیتهای بدست آمده از تکنیک پراش اشعه ایکس (XRD),دستگاه FTIR ,میکروسکوپ الکترونی روبشی ,(SEM) میکروسکوپ الکترونی عبوری    استفاده شد .

فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکامپوزیت SnO2/Al-MCM-41در دو محیط بازی و اسیدی بوسیله متیلن بلو به عنوان یک مدل آلودگی آلی وتحت تابش نور لامپ جیوه فشار بالا به عنوان منبع نور ماوراء بنفش انجام شد .نانو کامپوزیت SnO2/Al-MCM-41در محیط اسیدی تحت تابش نور ماوراء بنفش بیشترین ثابت سرعت 0.049بردقیقه رانشان میدهد.

مقدمه:

یکی از زمینه های رو به رشد در حیطه نانو مواد توسعه روشهای تولید نانو ذرات و در نهایت صنعتی کردن آن است در نانو ذرات و به طور کلی در نانو ساختار ها, ریز بودن اندازه ذرات در مقیاس نانو خواص منحصر به فردی اعم از خواص الکترونیکی, الکتریکی اپتیکی و…..ایجاد می کند.,اگر چه امروزه تعیین دقیق این گازها توسط دستگاههای آنالیز مانند کروماتوگرافی گازی ,اسپکتروسکپی جرمی و مادون قرمز میسر است اما این دستگاهها گرانقیمت وپیچیده هستند و کارکردن با آنها نیازمند به مهارتهای خاصی است.از این سنسور های گازی به لحاظ سادگی حجم کم وحساسیت بالا می توانند جایگزین مناسبی برای سیستم های فوق باشند.تخریب آلاینده­های آلی به علت افزایش آلودگی محیط زیست در سال­های اخیر موجب شده است که فتوکاتالیست جهت درک علمی و کاربردهای بالقوه، به طور گسترده مورد توجه قرار گیرد. فتوکاتالیستSnO2 به علت پایداری فتوشیمیایی عالی، هزینه پایین و غیر سمی بودن، در پاکسازی محیط زیست از طریق تخریب آلاینده­های آلی و تولید هیدروژن از طریق شکافتن آب کاربرد گسترده­ای دارد . از انجایی که نیمه رساناهای فوتوکاتالیستی در دو دهه گذشته جاذبه های زیادی را در حذف آلودگی ها در محیط زیست ایجاد نموده اند . لذا در این تحقیق سعی می شود نانو کامپوزیت SnO2/Al-MCM-41را  سنتز و خواص فوتوکاتالیستی آن را در رفع آلاینده ها بررسی نماییم. [7،6،5،4،3،2،1].

تاريخچه ي نانو تکنولوژي در دنيا

در طول تاريخ بشر از زمان يونان باستان، مردم و به خصوص دانشمندان آن دوره بر اين باور بودند كه مواد را مي توان آنقدر به اجزاء كوچك تقسيم كرد تا به ذراتي رسيد كه خردناشدني هستند و اين ذرات بنيان مواد را تشكيل مي دهند، شايد بتوان دموكريتوس فيلسوف يوناني را پدر فناوري و علوم نانو دانست چرا که در حدود 400 سال قبل از ميلاد مسيح او اولين كسي بود كه واژة اتم را كه به معني تقسيم نشدني در زبان يوناني است براي توصيف ذرات سازنده موادبه كاربرد.

با تحقيقات و آزمايش هاي بسيار، دانشمندان تاکنون 108 نوع اتم و تعداد زيادي ايزوتوپ كشف كرده اند. آنها همچنين پي برده اند كه اتم ها از ذرات كوچكتري مانند كوارك ها و لپتون ها تشكيل شده اند. با اين حال اين كشف ها در تاريخ پيدايش اين فناوري پيچيده زيادمهم نیست.

نقطه شروع و توسعه اوليه فناوري نانو به طور دقيق مشخص نيست. شايد بتوان گفت كه اولين نانوتكنولوژيست ها شيشه گران قرون وسطايي بوده اند كه از قالب هاي قديمي) (Medieal forges براي شكل دادن شيشه هايشان استفاده مي كرده اند. البته اين شيشه گران نمي دانستند كه چرا با اضافه كردن طلا به شيشه رنگ آن تغيير  ميكند. در آن زمان براي ساخت شيشه هاي كليساهاي قرون وسطايي از ذرات نانومتري طلا استفاده مي شده است و با اين كار شيشه هاي رنگي بسيار جذابي بدست مي آمده است. اين قبيل شيشه ها هم اكنون در بين شيشه هاي بسيار قديمي يافت مي شوند. رنگ به وجودآمده در اين شيشه ها برپايه اين حقيقت استوار است كه مواد با ابعاد نانو داراي همان خواص مواد با ابعاد ميكرو نمي باشند.

در واقع يافتن مثالهايي براي استفاده از نانو ذرات فلزي چندان سخت نيست.رنگدانه هاي تزييني جام مشهور ليکرگوس در روم باستان (قرن چهارم بعد از ميلاد) نمونه اي از آنهاست. اين جام هنوز در موزه بريتانيا قرار دارد و بسته به جهت نور تابيده به آن رنگهاي متفاوتي دارد.  نور انعکاس يافته از آن سبز است ولي اگر نوري از درون آن بتابد، به رنگ قرمز ديده مي شود آناليز اين شيشه حکايت از وجود مقادير بسيار اندکي از بلورهاي فلزي ريز 007(nm) دارد.که حاوي نقره و طلا با نسبت مولي تقريبا 14 به 1 است حضور اين نانوبلورها باعث رنگ ويژه جام ليکرگوس گذشته است. اخیراً در عملیات باستان شناسی کشف شده که برخی از سرامیک­های لعاب­دار دوره­ی خلفای عباسی دارای طرحی بسیار پیچیده هستند و چندین رنگ و تلالو رنگین کمانی را از خود نشان می­دهند. تعدادی از این کاشی­ها در برخی مساجد کشور تونس به کار برده شده است. وقتی نور سفید به این سرامیک­ها برخورد می­کند، بسته به زاویه تابش رنگ لعاب عوض می­شود (مانند بال پروانه یا رنگ روی لوح­های فشرده). این جلوه­ها از کنار هم قرار گرفتن تناوبی نانو ذرات که هر ذره خواص نوری منحصر به فردی دارد، به وجود می­آید. [9،8].

فصل اول : مقدمه ای بر نانو تکنولوژی

1-1-نانو چيست؟

واژه فناوري نانو اولين

بار توسط نوريوتاينگوچي استاد دانشگاه علوم توكيو در سال 1974 بر زبانها جاري شد. او اين واژه را براي توصيف ساخت مواد )وسايل ( دقيقي كه تلورانس ابعادي آنها در حد نانومتر مي باشد، به كار برد.  در سال 1986 اين واژه توسط كي اريك دركسلر در کتابي تحت عنوان (موتور آفرينش:آغاز دوران فناوري نانو).  بازآفريني و تعريف  مجدد شد وی این واژه را به شكل عميق تري در رساله دكتراي خود مورد بررسي قرار داده و بعدها آنرا در کتابي تحت عنوان( نانوسيستم ها ماشين هاي مولكولي چگونگي ساخت و محاسبات آنها)توسعه داد. [10،9].

نانو تکنولوژي در ترجمه لفظ به لفظ، به معني تکنولوژي بسيار کوچک( نانو، به معني بسيار بسيار کوچک، مقياس 10 به توان منفي 9 بار )کوچکترمي باشد.این مقیاس را با ذکر مثال های عینی بهتر می توان حس کرد.

یک تار موی انسان به طور متوسط قطری حدود 50000نانو متر دارد یک سلول باکتری قطری معادل چند صد نانو متر دارد کوچکترین اشیای قابل دید توسط چشم غیر مسلح اندازه ای حدود 10000نانو متر دارند فقط حدود 10 اتم هیدروژن در یک خط یک نانو متر را میسازند برای درک بیشتر این مقیاس در شکل 1-1 مقایسه ای بین مقیاس طولی گوناگون نشان داده شده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارتعاشات غيرخطي و رفتار پس از کمانش ميکرولوله هاي حاوي جريان بر اساس تئوري هاي تنش کوپل و تغييرات کرنش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122