پايان نامه استقلال آموزشي مالي واداري دانشگاهها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه استقلال آموزشي مالي واداري دانشگاهها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه استقلال آموزشي مالي واداري دانشگاهها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
طرح مسئله    2
اهمیت موضوع    3
فرضیه تحقیق    4
روش جمع آوری اطلاعات    5
روش تحقیق    5
پیشینه تحقیق:    6
پایان نامه های مشابه    6
ضرورت موضوع    7
بخش اول: بایسته ها    8
فصل اول: مفاهیم وتعریف موضوع    8
مبحث اول: مفاهیم    8
الف:دانشگاه    8
ب: واژه استقلال    8
ج :استقلال دانشگاهی    8
د:استقلال سازمانی    10
مبحث دوم:تعریف موضوع    10
الف:استقلال (اتونومی)    10
ب: اصل بنيادی استقلال دانشگاه    11
ج:آزادی آموزشی    11
فصل دوم: جایگاه استقلال در اسناد قانونی    13
مبحث اول:اصول    13
بنداول :استقلال علمی    13
بند دوم:استخدام اعضای هئيت های علمی بر پايه معياری های آکادميک:    13
بند سوم:آزادی آکادمیک    14
مبحث دوم:مبانی استقلال    15
بنداول:قانون اساسی    15
بنددوم: سندچشم انداز    16
الف:بندالف ماده 49 قانون  برنامه چهارم توسعه    17
ب:بندب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه    17
فصل سوم : وضعیت ایران    18
مبحث اول:سیرتاریخی    18
مبحث دوم:پیشینه موضوع    20
بخش دوم:استقلال سازمانی،استقلال محتوایی،استقلال مالی واداری    21
فصل اول:قلمرو استقلال سازمانی(Institutional Autonomy)    21
گفتاراول:تعریف وتبیین موضوع    22
بنداول:تعریف    22
گفتاردوم: قلمرو استقلال سازمانی    23
گفتارسوم: سطوح آموزش در كشورهاي مختلف    24
مبحث اول:هیات امنا    24
بنداول:تعریف وتبیین    24
بنددوم:وظایف واختیارات هیات امنا قبل وبعداز تصویب ماده 49قانون برنامه چهارم توسعه    25
الف)وظایف واختیارات هیات امنا تا قبل از تصویب ماده 49قانون برنامه چهارم    25
ب) وظايف و اختيارات هيئت هاي امنا در برنامه چهارم توسعه    25
بند سوم:جایگاه تطبیقی استقلال    27
الف)آمریکا    27
ب)کانادا    27
ج)استرالیا    28
گفتارچهارم:مسائل ساختاری درسطح وزارت    29
مبحث اول: شورای انقلاب فرهنگی    30
مبحث دوم:رفع موانع ساختاری درسطح فراوزارتی    33
فصل دوم:قلمرواستقلال محتوایی    34
گفتار اول:تعریف وتبیین وتاریخچه    34
مبحث اول:تعریف استقلال    34
بند اول:استقلال محتوايي    34
مبحث دوم:سیرتاریخی( مروری بر مفاهیم و مبانی استقلال و آزادی علمی دانشگاه)    36
مبحث سوم:آزادی علمی    37
مبحث سوم:قلمرواستقلال محتوایی    38
الف)هیات امنا وآزادی علمی    38
ب)دانشجو وآزادی علمی    38
ج)هیات علمی وآزادی علمی    39
د) حق دسترسي آزاد به اطلاعات و دانش    39
ه) استقلال دانشگاه ها در گزينش استاد و دانشجو    40
ط) امكان تعامل آزاد علمي با محيط جهاني    40
ظ) تقويت بخشي غير دولتي آموزش عالي و انجمن هاي علمي    40
مبحث چهارم:پي آمدهاي نفی استقلال    41
گفتاردوم:حدود آزادی آکادمیک    42
بند اول : حدود آزادی آکادمیک در موسسات آموزشی و پژوهشی    44
مبحث دوم:گزینش و استخدام اساتید    48
گفتارسوم:اعضای جامعه علمی    49
مبحث اول:اساتید    49
اولین دی نفع ازادی آکادمیک اساتید هستند برای دانستن چگونگی این آزادی وکم وکیف آن وروشن تر شدن بحث پرسش های ذیل مطرح شده..    50
الف: موسسات آموزشی    55
ب: دانشجویان    55
فصل سوم:قلمرواستقلال اداری ومالی    57
گفتاراول:تعریف وتبیین مفاهیم وسیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری دانشگاهها    57
مبحث اول:تعریف وتبیین مفاهیم    57
مبحث دوم:سیرتاریخی قوانین ومقررات مالی واداری    58
گفتاردوم:وظایف واختیارات هیات امنا درزمینه مسائل اداری ومالی    60
گفتار سوم:فرصت ها    62
گفتارچهارم :چالش ها    66
چالش های عمده در اجرای بند الف ماده 49    66
گفتارچهارم:رویکرداصل44وبحث خصوصی سازی آموزش عالی    67
مبحث اول:استقلال دانشگاهی و رابطه آن با خصوصی سازی    68
مبحث دوم: عواقب و پیامدهای خصوصی سازی    69
نتیجه:    71
منابع:    76
کتاب:    76
الف) فارسی:    76
ب)انگلیسی:    76
پایان نامه :    77
مقالات:    77
مقالات انگلیسی:    80
قوانین:    81
متفرقه:    83

منابع:

کتاب:

الف) فارسی:

-امامی،محمدواستوارسنگری،کوروش،حقوق اداری،جلداول،تهران ،نشرمیزان،
-انصاری،باقر،سازوکارهای حمایت از تولیدعلم،تهران،انتشارات سمت،چاپ اول،1387

-بهمن،مهناز،علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا،تهران،موسسه فرهنگی برهان،1382

-گرجی ازندریانی،علی اکبر،مبانی حقوق عمومی،تهران،نشرجنگل،چاپ دوم،1389

-فرهنگ عمید، حسین حمید، تهران، موسسه انتشارالت امیر کبیر، سوم، 1369، واژه استقلال، ص 171

-فراستخواه،مقصود،دانشگاه وآموزش عالی منظرهای جهانی ومسئله های ایرانی،تهران،نشرنی،1389

ب)انگلیسی:

-جانسون گلن،اعلاميه جهاني حقوق بشر و تاريخچه آن،ترجمه محمد جعفر پوينده،پيش گفتار از ……،….يونسكو،نشرني،1378

-جیمز، ای (1381) تقسیم مسئولیت اموزش وپرورش بین بخش خصوصی و عمومی، ترجمه عبدالحسین نفیسی، دانشنامه اقتصاد اموزش و پرورش (جلد اول) پژوهشکده تعلیم و تربیت، تهران

-«هیتومی.آر.کریون»، چشم انداز به توسعه میثاق بین الملی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مترجم، جیب مجنده، محمد، ص543

 پایان نامه :

1-مرادی پیمان،آزادی آکادمیک، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی،1391

2-تیلا،پروانه،گزینش وجایگاه آن درحقوق ایران،پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق،دانشگاه شهیدبهشتی،1379.

مقالات:

-آغاجری،هاشم،آزادی درآکادمی،سخنرانی ایرادشده درهمایش آکادمی علوم انسانی،27و28آذر،قابل دسترسی درwww.ensani.ir

-باقی،عمادالدین،آزادی بیان،حق خطا،روزنامه شرق،10آبان 1382

-انصاری،باقر،مفهوم،مبانی ولوازم آزادی اطلاعات،مجله نامه مفید،شماره61،تابستان1386

-جاودانی،حمید،استقلال دانشگاهی،موسسه پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی،تهران،رساله،1383

-مقالات اولین سمینار هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی، 20-22، اسفند ماه 1357، (1367)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

-ضرغام، نصرت الله و همکاران تحلیلی بر وظایف و اختیارات هیئت‌های امنا و شیوه‌های تامین منابع مالی دانشگاه‌ها در ایران و کشورهای منتخب،(306-307)

-صالحی، علی اکبر و طجرسو، رضا، هیئت‌های امنای دانشگا‌ها در ایران و جهان (47و 63)

-مهاجرانی، عطاءالله، بررسی حقوق قانون و مققرات هیئت‌های امنا به صورت هماهنگ و یا غیر هماهنگ با سایر قوانین و مقررات مصوب و ضمانت اجرایی مصوبات هیئت‌های امنا، (13-46)

-محقق داماد، سید مصطفی، نقدی بر قانون تشکیل هیئت‌های امنتای دانشگاه‌ها(65-71)

-روشن، احمد رضا (1388)، خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

-جونز. دی. آر (1383) خصوصی سازی در آموزش عالی، ترجمه هادی شیرازی بهشتی، گزیده مقالات دایرالمعارف اموزش عالی، انتشارات موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی

-فراستخواه، مقصود(1382)، مقایسه شش الگوی دانشگاهی و نظام آموزش عالی، تهران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

-ذاکر صالحی، غلامرضا(1388) بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقلال دانشگاه‎ها در ایران (موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه) و تدوین راهکارهای اجرایی تحقق آن، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در اموزش عالی شماره 53

-یونسکو (2009)، بیانیه کنفرانس جهانی اموزش عالی پویش‌های جدید آموزش عالی و پژوهشی برای تغییر اجتماعی و توسعه، پارس

-معین، مصطفی (1383)، استقلال دانشگاه، توسعه علمی کشور و اغتنام فرصت‌ها، مجموعه

-عزتی، میترا و ابوالقاسم نادری(1388)، تاثیر سازو کارهای تحصیص منابع مالی بر عملکرد آموزشی گروه‌های آموزش دانشگاهیف مطالعه موردی، دانشگاه تهران، فصلنامه پژوهشی و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 52

-مهدوی،محمدنقی وغفرانی،محمدباقر،تجارت سیاست گذاری علم و فناوری در19 جهان ومجله رهیافت شماره 26،1378.

-ربیعی، علی. نظریان، زهرا، عوامل موثر در سیاست گذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 61، زمستان 1930، صص 247-276

-احمد داوری، فاطمه سبز علی و همکاران، بررسی بند «الف» ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه، «فرصت‌ها و چالش‌ها»، دفتر مطالعات اجتماعی(گروه اموزش عالی) 15/6/1388

-تقی زاده، سید محمد، بررسی ابعاد ماده 49 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حسابدار، سال بیست و چهارم، شماره 211، مهر 1388

چکیده

درتحقیق حاضر پس از بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان ودر نهایت با تصویب ماده 49 قانون برنامه برنامه چهارم وماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته  شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(سازمانی)ومالی واداری درایران  ورابطه هرسه با هم بررسی شده است…ودرانتها سعی شده است به دوپرسش اصلی در این زمینه پاسخ داده شود.نخست: اینکه اصلی ترین مسائل ومشکلات درمسیرتحقق مفاد ماده 20قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟دوم اینکه چ راهکارهایی برای غلبه بر این مسائل ومشکلات وجوددارد؟یافته های این تحقیق با مطالعه توصیفی تحلیلی بوده  وروش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت حاصل شده است. دراین بین مشکلاتی چون وجود مراجع قانونگذاری متعدد درزمینه آموزش عالی ونقش محسوس دستگاههای فرا وزارتی درامرآموزش وهمینطور تغییرات پی در پی ووسیع را در بسیاری از مواد اصلی آیین نامه ها بوجود اورده است تا آنجا که حجم تغییرات و ملحقات به آیین نامه ها به چند برابر حجم آیین نامه اصلی رسیده است.نبودبانک اطلاعاتی قوانین آموزش عالی به این مشکل بیشتردامن زده وکسانی که در این زمینه تحقیق می کنندبا این مشکل بیشترروبروهستنن که مدام باید درپی ناسخ ومنسوخ باشند،ویکی دیگرازمشکلات،کمبودمنابع داخلی وتعدادکتابهایی که دراین زمینه وجودداردبسیارکم است، در آخرسر راهکارهایی پیشنهادی  برای رفع یا کاهش آن ارائه شده است.

کلمات کلیدی:استقلال،دانشگاه، آزادی علمی،استقلال سازمانی،استقلال مالی واداری

طرح مسئله

دراثرحاضر سعی شده چشم اندازکم وبیش روشنی از مبانی ومفاهیم ،اصول ،ارکان ،ساختارونحوه اداره دانشگاههاوقوانین حاکم برآن ومسئله استقلال دانشگاهها که با آمدن وتصویب ماده 49قانون برنامه چهارم وماده20قانون برنامه پنجم که نویدبخش استقلال ومستندات وبسترحقوقی وقانونی آن را فراهم کردند،نشان دهد…

دانشگاه نهادی است نیازمند استقلال علمی و سازمانی و برخوردار از آزادی‌های علمی که در آن اساتید، محققان، دانشجویان، کارشناسان و کارکنان بهره مند از اطمینان و امنیت فکری، شغلی، مالی، سیاسی و اجتماعی بتوانند به تولید اندیشه و دانش و تعمیق تعهدات اجتماعی بپردازند.

استقلال دانشگاهی و مدیریت خودگردان دانشگاه را خود دانشگاهیان تعریف کرده‌اند؛ بدین صورت که جمهور دانشگاهیان خودشان دانشگاه را به عهده دارند و نظام دانشگاهی را کنترل میکنند و تصمیمات مربوطه به آن را در درون دانشگاه میگیرند.[1]

مفهوم دانشگاه یک مفهوم ثابت وپایدار در طول زمان نبوده اما احتمالا مفهوم استقلال نتیجه‌ای است از تعامل سه جانبه بین دانشگاه، دولت و جامعه که طی آن مفهوم استقلال، اصلاح و باز تعریف می‌شود.

یکی از رسالت‌های امروزین دانشگاه در قبال جامعه، از قبیل مشارکت در توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از طریق پژوهش، نوآوری و توسعه یا انتقال فناوری‌های مفید و مورد نیاز جامعه، تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بازار کار و جامعه، توسعه و تعالی سرمایه انسانی جامعه(توسعه فردی و تعمیم آموزش عالی در یک جامعه فراگیر)، ارتقای فرهنگ و تمدن و صیانت از ارزش‌ها و سلامت اجتماعی واقتصادی و فرهنگی و …) تنها با تکیه بر این مزیت نسبت به دانشگاه ( یعنی استقلال و آزادی علمی ) میسر و معنی دار می‌شود: همچنین پاسخگویی دانشگاه در برابر جامعه (التزام اجتماعی)، قابلیت اعتماد و حفظ کیفیت و اعتبار علمی آن، تکیه بر همین اصول بنیادین مفهوم پیدا میکند. دانشگاه فاقد هویت‌های علمی و فرهنگی مستقل، نه میتوانند موثر باشند و نه پاسخگو.[2]

اهمیت موضوع

قانونگذار در پیش‫بینی بندالف ماده49برنامه چهارم توسعه کشورموضوع مهم« خودمختاری دانشگاهها»رامدنظرقرارداده است این موضوع که پس از مباحثات طولانی وکشداردهه گذشته در درون جامعه دانشگاهی کشوردرنهایت به تصویب این ماده قانونی منجرشد،نیازمندتمهیدزیرساختهای مدیریتی،حقوقی وفنی وحتی فرهنگ سازی دراین زمینه است.صرف نظرکردن ازاین پیش نیازها وتمهیدات این فرصت را به آمیزه ای از«فرصت وتهدید»مبدل ساخته است.تحقق مفاداین ایده مستلزم تغییررویکرددولت به کارکردها و وظایف وجایگاه دانشگاهها،یکپارچه سازی ورفع تعارض درقوانین ومقررات گذشته ،نیازسنجی برای تدوین وپیش بینی قوانین ومقررات مناسب با ایده استقلال دانشگاههاومشخص ساختن حیطه اختیارات محلی وسازمانی واختیارات متمرکز دولت و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری است.درچنین صورتی است که می توان ضمن رهایی سازمان مراکزعلمی ازدیوان سالاری متمرکزوناکارآمداداری ومالی،نقشهای جدیدوزارت رادرقلمرونظارت ،ارزیابی وسیاستگذاری تعریف کرد.اهمیت مسئله به حدی است که برخی ازکارشناسان تحول جدیدرابه مثابه تاسیس یک «دولت محلی»برای هرمرکزعلمی تعبیرکرده اند،یعنی یعنی تاسیس یک واحدمدیریتی باقوانین استخدامی ومالی منحصربه فرد که حاکی از خودمختاری دربیشترزمینه های فعالیت است.درشرایط حاضرچنانچه دانشگاههابابهره مندی هرچه بیشترازاختیارات هیئتهای امناوتقویت کمیسیونهای دایمی نتوانندنسبت به وضع وتصویب قوانین ومقررات جدیدبه موقع اقدام کنند،دروضعیت «خلا قانونی»بسرخواهندبردوضعیتی که تداوم آن برای دانشگاههاوموسسات پژوهشی خسارت بارخواهدبود.[3]

سوالات تحقیق:

1-اصلی ترین مسائل ومشکلات درمسیرتحقق مفاد ماده 20قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟

2-دوم اینکه چه راهکارهایی برای غلبه بر این مسائل ومشکلات وجود دارد؟

3-سوال فرعی که در این زمینه می توان  مطرح کرد این است که باتوجه به تصویب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه وتمدید آن در ماده 20قانون برنامه پنجم توسعه تا چه اندازه مفاد این قانون درکشورمان به مرحله اجرا رسیده است؟

فرضیه تحقیق

با وجود قوانینی همچون ماده 49قانون برنامه چهارم وماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه که برای آموزش عالی استقلال را به رسمیت شناخته اند اما در عمل شاهد عملکردی خلاف این مسئله هستیم وبه نوعی دانشگاهها بیشتربه صورت متمرکزاداره می شوند.

در این تحقیق سعی شده موارد ذیل مورد بررسی وارزیابی قرار گیرد..

بخش اول به کلیات مباحث می پردازد که شامل سه فصل است ودر هرفصل نیزبه تناسب مطالب مربوطه به مبحث وگفتارهایی چند تقسیم شده است،فصل اول به کلیات بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان،ودرنهایت باتصویب ماده 49قانون برنامه برنامه چهارم وماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته  شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(سازمانی)ومالی واداری درایران  ورابطه هرسه با هم بررسی شده است…

روش جمع آوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات ین پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد ودرمواردی اندک به صورت پرسشنامه ای مطرح شده که درروش دومی به دلیل کمبوداطلاعات بیشتربرای ایده گرفتن ونگاهی جدیدبه مسئله ازآن استفاده شده است.

روش تحقیق

روش تحقیق آن هم توصیفی تحلیلی میباشد.

مشکلات تحقیق:

با توجه به اینکه حجم مطالعاتی اینجانب به دلیل کمودمنابع کتاب ونبودپایان نامه وتحقیقاتی گسترده راجبه این موضوع، بیشتردراین تحقیق توجه  به قوانین وآیین نامه های ومستنداتی که دراین زمینه تصویب شده بود معطوف شد،دراین بین بعضی از قوانین( ازجمله قوانین استخدامی هیات علمی) میتوان نام برد که مشکلاتی چون وجود مراجع قانونگذاری متعدد درزمینه آموزش عالی ونقش محسوس دستگاههای فرا وزارتی درامرآموزش وهمینطور تغییرات پی در پی ووسیع را در بسیاری از مواد اصلی آیین نامه ها بوجود اورده است تا آنجا که حجم تغییرات و ملحقات به آیین نامه ها به چند برابر حجم آیین نامه اصلی رسیده است. احاطه بر این تغییرات شاید برای کارشناسانی که در مرکز تصمیم گیریها قرار دارند چندان دشوار نباشد ،اما در جستجوی متن نهایی برای کسانی که در شمول این مقررات قرار میگیرند و یا مایلند به نحوی از انحاء نسبت به کم و کیف آن مطلع باشند به راحتی امکان پذیر نیستند .ناگفته نباید گذاشت که کوشش هایی در جهت تنظیم و تهیه مجموعه قوانین و مقررات اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به عمل امده است ،با این حال هیچکدام از مقررات موجود دستیابی به آخرین مصوبات مربوط به هیأت علمی را ،جز با گذر  از تغییرات تاریخی و حذف منسوخ ها و جستجوی ناسخ ها امکان پذیر نساخته است ،در چنین شرایطی اطلاع از کم و کیف مقررات استخدامی هیأت علمی که قاعدتا باید به سادگی فراهم باشد از حوصله اعضای علمی ذینفع خارج خواهد شد و اصلاح ،اعلام نظر و تعبیر و تفسیر مقررات را به معدود کارشناسانی محدود خواهد ساخت که بصورت حرفه ای در جریان تصمیم سازیها و تصمیم گیری های مربوط قرار دادند .صرف نظر از دشواری دستیابی به مقررات استخدامی از ناجیه ذینفعان ،زیان عمده معطوف به مقررات است که تحت تاثیر مهجور ماندن و دور از دسترس قرار گرفتن باز خورد اندکی را تجربه میکند و به این لحاظ از جریانی پویا به وضعیتی ایستا مبدل میشود.

پیشینه تحقیق:

پایان نامه های مشابه

مرادی پیمان،آزادی آکادمیک،کارشناسی ارشد،دانشکده حقوق ،دانشگاه شهیدبهشتی،1391

دراین پایان نامه نگارنده تلاش کرده است مسسئله آزادی آکادمیک را به صورت پردازش مفهومی ودرقالب مفاهیم وتاریخچه عنوان کند ومطالعه به صورت تطبیقی هستش پایان نامه ازساختارخوبی برخوردار است وهمینطوراز منابع خارجی متنوعی بهره برده است منتهی تحقیق بیشتر درباب آزادی علمی مطرح شده ونقدی که به نظرمن واردبود عدم جامعیت آزادی آکادمیک هس مسائل سازمانی واداری ومالی که جزوجدایی ناپذیراستقلال می باشد موردبررسی قرار نگرفته است که دراین تحقیق سعی شده این مسائل هرکدام درفصولی جداگانه موردارزیابی قرار بگیرند.که درگفتاردوم ازبخش دوم این پایان نامه که مسئله آزادی علمی مطرح شده بودبه من دراین زمینه کمک زیادی کرد.

[1] -فراستخواه، مقصود(1382)، مقایسه شش الگوی دانشگاهی و نظام آموزش عالی، تهران، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

غفرانی، محمد باقر، مسائل ساختاری نظام آموزش عالی ایران و راه‌های برون رفتار آن در برنامه چهرم مجلس و پژوهش، سال 10، شماره41[2]

[3]-ذاکر صالحی، غلامرضا(1388) بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقلال دانشگاه‎ها در ایران (موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه) و تدوین راهکارهای اجرایی تحقق آن، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در اموزش عالی شماره 53

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122