پايان نامه استقلال دادرس در حقوق ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه استقلال دادرس در حقوق ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 128 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه استقلال دادرس در حقوق ايران  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: تاریخچه استقلال قضایی
مبحث اول: استقلال قضایی در اسلام 9
مبحث دوم: عصر حکومت های ایرانی 16
گفتار اول) دوره عباسیان 17
گفتار دوم) عصر مغول و ایلخانان 21
گفتار سوم) عصر مشروطه و پهلوی 21
الف) سلب استقلال قضات 22
ب) تغییر و تبدیل قضات 22
ج) نقض استقلال معنوی 24
مبحث سوم: بعد از انقلاب اسلامی سال 57 26
فصل دوم: مفهوم، هدف و قلمرو استقلال نهادی دادرس
مبحث اول: مفهوم استقلال نهادی31
بند اول: استقلال در برابر مقامات مافوق قضایی 38
بند دوم: استقلال در برابر طرفین دعوا و افکار عمومی 39
بند سوم: امنیت شغلی 41
الف) نحوه گزینش 42
ب) مدت تصدی 44
ج) تغییر سمت، انتقال و ارتقاء 44
د) عدم عزل 45
ه) مصونیت و مسئولیت 48
و) تامین مالی 52
ر) منع جمع مشاغل و منع فعالیت سیاسی 53
ز)حق تفسیر قضایی 55
فصل سوم: مفهوم استقلال فردی دادرس
مبحث اول: عوامل تامین کننده استقلال قضات 62
بند اول: عوامل ایجابی 62
الف) گزینش قضات 63
ب) ارتقای قضات 69
ج) تامین مالی قضات 73
د) مصونیت قضات 76
1 مصونیت شغلی 76
2 مصونیت کیفری 78
بند دوم: عوامل سلبی 79
الف) منع عزل قضات 80
ب) منع تغییر و انتقال قضات 83
ج) منع جمع مشاغل 86
د) منع فعالیت سیاسی 87
مبحث دوم: مسئولیت قضات 88
الف) مسئولیت مدنی 89
ب) مسئولیت کیفری 91
ج) مسئولیت انتظامی 96
نتیجه گیری 105
پیشنهادها 110
فهرست منابع 112
چکیده انگلیسی 119

فهرست منابع

1ـ قرآن کریم

2ـ آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1، تهران، سمت، چاپ یازدهم، پاییز 1385.

3ـ اباذری فومشی، منصور، مجکوعه قوانین و مقررات استخدام قضات، تهران،خرسندی، زمستان 1386.

4ـ امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، انتشارات دایره المعارف شناسی، چاپ اول، 1382.

5ـ بهشتی، محمد جواد و مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، ج1، تهران، میزان، 1386.

6ـ خمینی، روح الله، تحریرالوسیله؛ کتاب قضا، ترجمه علی اسلامی، جلد 4، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ بیست و سوم، 1386.

7ـ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 36، تهران، گلشن، 1330.

8ـ زرنگ،  محمد، تحول نظام قضایی ایران، جلد 1، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پاییز 1381.

9ـ زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، جلد2، تهران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،زمستان1382

10ـ سنگلجی، محمد، قضا در اسلام، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1347.

11ـ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد1، تهران، دراک، چاپ نهم، 1384.

12ـ صفائی، سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد 2، تهران، میزان، 1378.

13ـ صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،جلد1، تهران، انتشارات اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تیرماه 1369.

14ـ طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، تهران، میزان، چاپ اول، بهار 1380.

15ـ عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، تهران، دانشگاه تهران، 1385.

16ـ قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد1، تهران، میزان، 1383.

17ـ کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، تهران، دانشگاه تهران، 1375.

18ـ کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران، میزان، چاپ سوم، 1386.

19ـ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تعهدات، شرکت سهامی، چاپ شصت و پنجم، 1387.

20ـ کاشانی، سیدمحمود، استانداردهای جهانی دادگستری، تهران، میزان، تابستان 1387.

21ـ لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، 1372.

22ـ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج1، تهران، چاپخانه بانک ملی ایران، 1374.

23ـ مجموعه نظریات تفسیری شورای نگهبان، تهران، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1381.

24ـ مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،تهران،چاپخانه علامه طباطبایی، چاپ چهاردهم، تابستان 1375.

25ـ معین، محمد، فرهنگ معین، جلد2، تهران، امیرکبیر، چاپ هشتم، 1371.

26ـ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزا، مسئولیت کیفری، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، 1371.

27ـ هاشم زاده هریسی، هاشم، گفتارهایی در حقوق اساسی کاربردی، تهران، میزان، 1384.

28ـ هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد2، تهران، میزان، 1381.

ب) مقالات

1ـ ابهری، رسول، استقلال قاضی و دستگاه قضایی، نشریه وکالت، ش9، بهمن و اسفند 1380.

2ـ بصری، قاسم، سازمان های دادگستری، کانون وکلا، دوره اول، ش 7، آذر 1327.

3ـ بهره ور، ابوالقاسم، استقلال قضایی برای آنکه دستگاه قضایی حقیقتاً مستقل باشد، حقوق مردم، ش 28، تابستان 1351.

4ـ تقی زاده، جواد، ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه، مجله پژوهش های حقوقی، ش12، 1386.

5ـ توسلی نائینی، منوچهر، مصونیت های شغلی در حقوق ایران، نشریه حقوق اساسی، ش6 و 7، زمستان 1385.

6ـ حبیب زاده، محمدجعفر و همکاران، استقلال قضایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، مدرسه علوم انسانی، دوره 14، ش4، زمستان 1389.

7ـ خسروی، مسعود، استقلال قاضی، جامعه سالم،ش39، سال 1378.

8ـ خلعتبری، افراسیاب، حفظ سلامت دستگاه قضا بستگی به حسن انتظام آن دارد، مجله حقوقی دادگستری، ش33، زمستان 1379.

9ـ دهقانی، علی، استقلال قاضی در نظام قضایی ایران در پرتو نحولات قانون گذاری، مجله پژوهش های حقوقی، ش 15، 1388.

10، سلطانی نژاد، هدایت الله، بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی، نامه مفید، ش11، پاییز 1376.

11ـ سوادکوهی فر، سام، بحثی پیرامون قدرت اجرایی آیین نامه ها و بخشنامه های قوه قضائیه در مقایسه با آیین نامه ها و مصوبات قوه مجریه، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش35، 1380.

12ـ صادق منش، جعفر، بررسی دگرگونی های اصل استقلال قاضی در دادرسی نظامی، تهران، ش72، بهمن و اسفند 1387.

13ـ صالحی مازندرانی، محمد، تاملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی، فقه و حقوق، ش7، زمستان 1384.

14ـ غمامی، سید محمد مهدی، تفکیک قوا، مفهوم و شیوه های اجرایی، فصلنامه حقوقی گواه، ش 10، پاییز 1386.

15ـ فرحزادی، علی اکبر، معرفی اجمالی اصول بنیادین دادرسی در اسلام، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، ش19و 20، 1379.

16ـ محمد علیزاده اشکلک، حبیب، نقد شیوه استخدام قاضی در قوه قضائیه، گواه دوره جدید، بهار و تابستان 1385.

17ـ مدرس، فخر، استقلال قاضی، مهنامه قضایی، ش71، بهمن 1370.

18ـ محبی، محسن، استقلال قاضی، مصونیت یا مسئولیت، وکالت، ش4، آذر 1379.

19ـ ناجی، مرتضی، بی طرفی در دادرسی کیفری، تهران، مجله حقوقی دادگستری، ش56 و 57، پاییز و زمستان 1385.

20ـ نوری زاده، حسین، امنیت قضایی، مجله کانون وکلا، دوره اول، ش12، اردیبهشت 1329.

21ـ هاشمی شاهرودی، سیدمحمود،امام علی و اصول قضاوت، فقه اهل بیت فارسیی، ش33،1381.

ج) پایان نامه ها

1ـ اسدی، فرشته، مصونیت قضات و وکلای دادگستری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1383.

2ـ امیری، محسن، مطالعه سازوکارهای تضمین استقلال قاضی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، 1390.

3ـ سهرابی چهزاری، مریم، بررسی تطبیقی استقلال قضات در حقوق ایران و انگلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1384.

4ـ شفیق فرد، حسن، استقلال قضات در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،1378.

5ـ مجدزاده، غزال، دادرسی عادلانه، مفهوم و سازوکار، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1383.

6ـ موسوی فراز، قربان، نظارت انتظامی بر قضات در نظام قضایی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم، 1385.

د)پیام ها و سخنرانی ها:

1ـ بیانات امام خمینی (ره) در دیدار با اعضای شورای عالی قضایی 2/10/1363، صحیفه نور، ج19.

2ـ پیام امام خمینی (ره) به مناسبت پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب 22/11/1362، صحیفه نور، جلد18.

3ـ سخنان امام خمینی (ره) در جمع اعضای شورای عالی قضایی، حقوقدانان شورای نگهبان و مسئولان قضایی سراسر کشور، روزنامه اطلاعات، 2 دی ماه 1363، شماره 1748.

4ـ سخنان امام خمینی (ره) در جمع اعضای شورای عالی قضایی، حقوقدانان شورای نگهبان و مسئولان قضایی سراسر کشور، روزنامه اطلاعات، 30 آبان 1360، شماره 6317162.

5ـ سخنان آیت الله لاریجانی در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی کهگلویه و بویراحمد، 1/10/1389.

ه) قوانین و آیین نامه ها و مصوبات

1ـ متمم قانون اساسی مشروطه، مصوب 1325 ه.ق

2ـ باب اول قانون اصول تشکیلات، مصوب 26/4/1290

3ـ قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد، مصوب 28/12/1306.

4ـ قانون مدنی ایران، مصوب 18/2/1307 و الحاقات بعدی آن

5ـ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب 27/4/1307

6ـ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات داگستری و استخدام قضات، مصوب 14/12/1333.

7ـ قانون مسئولیت مدنی، مصوب 7/2/1339

8ـ قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17/6/1355

9ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358 به همراه بازنگری 1368

10ـ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری، مصوب 14/2/1361 با اصلاحات بعدی.

11ـ قانون دیوان محاسبات، مصوب 11/11/1361

12ـ قانون مسئولیت رئیس قوه قضائیه، مصوب 26/7/1367

13ـ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب 13/6/1370

14ـ قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه، مصوب 9/12/1371

15ـ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 15/4/1373 با اصلاحات بعدی

16ـ ضوابط فوق العاده جذب دارندگان پایه های قضایی شاغل در گروههای شغلی هشت گانه ، مصوب 2/3/1375

17ـ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 21/1/1379

18ـ آیین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقای گروه قضات، مصوب 19/11/1381 هیات وزیران

19ـ ضوابط و دستورالعمل مربوط به نقل و انتقال موضوع بند «ب» ماده یک قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378

20ـ تصویب نامه پرداخت فوق العاده ویژه قضات به قضات شاغل در قوه قضائیه، مصوب 21/1/1384 هیات وزیران با اصلاحات مصوب 28/2/1384.

21ـ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست های کلی نظام برای حفظ شان و استقلال قضات، مصوب 27/12/1384.

22ـ قانون شوراهای حل اختلاف، مصوب 18/4/1387

23ـ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 27/7/1390

و) منابع لاتین

 

1- Burbank, Stephen, What do we mean by ” Judicial independence” ohiostate law journal, vo1.64:323 (2003).

           

2.Daniet, cristi, independence and impartiality of justice, university of California, Los Angles, school of law, public law & Legal Theory Research paper series , vo1  46(1995)

ر) سایت ها

http// 87ia1-www.ensani.ir/fa/content/125305/default.aspx.15

http//bijare90.blogsky.com/1391/0117/post-85

3- www.vakil.net/index.php/1389…/132-1389-08-23-31-16

4- www.fegh.blogfa.com/post-481.aspx

5-www.onlinedictionary.com

6- http:// www.magiran.com/npview.asp?ID= 1947852

7- http://www.hawzah.net/fa/search.html?

8- http:// www.lawyermkh.mihanblog.com/extra page/ho 19

9- http://www.yassin-hassani.blogfa.com/post-2.aspx

10- hhtp://dadhor.ir/tabid/74/Default.aspx

11-www.tazirat.gov.ir/Default-7206.aspx

12- http:/www.sobhesadegh.ir/1387/0368/m09.htm

13- http://62.193.12.134/pages/News-63192.aspx

چکیده        

استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروزه هم اهمیت آن افزون شده است. این استقلال حاصل مبارزات مستمر طولانی بشر و صاحبان اندیشه و قلم در قبال حکومت های استبدادی است استقلال قضایی یک اصل مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی به طور کامل و جامع است. مساله قضا همواره با جان، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضییع نشود باید استقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملاً پیاده شود.

قاضی باید بدون ترس از فشارهای خارج از نهاد قضایی، درون نهاد قضایی و بدون جانبداری از اصحاب دعوا و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید و هیچ خطری به خاطر این استقلال رای وی را تهدید نکند..

واژگان کلیدی: استقلال قضایی،بی طرفی،پاسخگویی،دادرسی عادلانه،نظام حقوقی

مقدمه

گذشته چراغ راه  آینده است و پدیده کهن ، ابزاری  برای حفظ و پیشبرد تمدن امروز است. علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگی دارد. رئیس یکی از دانشکده های حقوق امریکا در این زمینه گفته است : علم حقوق باید با روح و روش تاریخ نگاری بررسی شود و حتی به قول بعضی از اساتید فرانسه ، همه ی قوانین جدید ، تحولات روش های قبلی است و در صورتی که منابع تارییخی معلوم نشود ،  پی بردن به حقیقت آنها ممکن نیست .

در ابتدا زور  وقدرت ، تنها راه فصل خصومت و از بین بردن نزاع میان افراد بود. خود شخص به حق خویش حکم می کرد و همراه عاقله یا قبیله اش آن را می ستاند. در آن دوره افراد مجاز بودند در قبال ضرر وارد شده انتقام بگیرند و آنچه به متضرر وارد شده بود ، جهت اصلاح جبران ضرر ناشی از خطا ، به عوامل آن بار می شد. این اولین چیزی بود که به حکم غریضه ، به ذهن بشر خطور می کرد.

وقتی که اجتماع استمرار یافت و مردم فهمیدند که زور و قدرت ، بهترین وسیله برای از بین بردن نزاع نیست ، به شخص ثالثی روی آوردند که در حق آنها داوری کند. این بیشک  اصل مصونیت قضایی امری منطقی و حاصل ارزشمند تجربه ای است که در گذر از استبداد به دموکراسی ، قضات دست نشانده ی فرمانروایان مستبد را به قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت  تبدیل نموده است و دلیل عمده ی مصونیت ، ترس از انتقامجویی است که استقلال قضایی را در برابر منابع اصحاب دعوا به خطر می اندازد. اصل اسقلال قضایی مقتضی آن است که قضات از تعقیب دعاوی مدنی و کیفری نسبت به اعمالی که در مقام اجرای وظیفه ی شغلی انجام داده اند مصون بمانند و در فقه نیز قاعده کلی ( عدم  جواز مخاطمه بر قاضی) است. با این حال استقلال مطلق قاضی نه مطابق عقل است و نه نقل.

پذیرش استقلال تصمیم گیرندگان قضایی به معنای نفی ارزش آنها نیست بلکه در واقع تکریم به شرافت ، آزادی ، کرامت ، حیثیت ، جان ویا مال زیاندیده است و به عبارتی استقلال مظهر عزت و کرامت انسان است.

هرقدر به شرافت ، آزادی و کرامت مردم ارج گذاشته شود به همان نسبت بر تشریفات قضایی و قانونی افزوده می شود و هر زمان افرادی می خواستند مطلق العنان باشند و شیوه های استبدادی را پیشه کنند ، از تشریفات قوانین کاسته و یا آنها را حتی المقدور صادر می کردند. بدون تصور استقلال قضایی ، حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ی ذهنی پیدا می کند.

الف ) بیان مسئله :

استقلال قضایی یک اصل اساسی و مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قضایی به طور کامل و جامع است. مسئله قضا همواره با جان ، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضیع نشود باید اسقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملا پیاده شود. استقلال از چنان اهمیتی برخوردار است که مجمع عمومی سازمان  ملل سند موسوم به اصول بنیادین استقلال قضایی را در 13 دسامبر 1985 تصویب نمود. در اصل دوم از اصول بنیادین استقلال قضایی آمده است ( تصمیم گیری در خصوص وقایع باید فقط بر مبنای دلایل صورت گیرد و وقایع نیز باید بر اساس قوانین قابل اجرا مورد توجه قرار گیرند.

هیچ نوع دخالت ، محدودیت ، تطمیع و فشار و تهدیدی از سوی هیچ بخشی نباید وجود داشته باشد. همچنین دادرسان باید به روشی عمل کنند که استقلال و بی طرفی قوه قضاییه و نیز شان  مقام ایشان را تامین کنند.

استقلال قضایی در قانون اساسی ما نیز یک اصل اساسی و دارای اهمیت است. سه اصل از اصول قانون اساسی اختصاصا مربوط به استقلال قضایی است که در واقع دو موضوع از موضوعات مرتبط با استقلال قضایی را بیان می کنند. این موضوعات عبارتند از : استقلال دستگاه قضایی و استقلال قضات. اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : ( قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه ی مقننه ، قوه ی مجریه ، قوه ی قضاییه  که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.این قوا مستقل از یکدیگرند.). این اصل به استقلال دسگاه قضایی از قوای مجریه و مقننه اشاره دارد. بارتوجه به این اصل ، قوه ی قضاییه قوه ای مستقل از قوای دیگر است و این نوع استقلال  مربوط به مسئله تفیک قوا است که در این اصول به صراحت پذیرفته شده است . این استقلال خاص قوه ی قضاییه نیست و شامل دو قوه ی دیگر نیز می شود.

البته در روابط بین قوا ی سه گانه در جمهوری اسلامی ایران ، تفکیک نسبی قوا پذیرفته شده است یعنی قوا در عین حال که وظایف تخصصی خویش را انجام می دهند با هم همکاری و تعامل دارند. در این راستا اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و  مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است …)  یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص یافته است که تامین این حقوق نیازمند استقلال قضایی است . اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد  مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل …). این اصل به استقلال قضات مربوط می شود که با توجه به ماده 2 قانون حدود وظایف و اختیارات قوه قضاییه که برای رئیس قوه قضاییه سمت قضایی قایل شده است شامل ایشان نیز می شود.

استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم به شمار می آید چرا که استقلال قضات نیز برای دفاع از عدالت ضروری است.قاضی باید بتواند بر اساس استنباط خویش و بدون دخالت دیگر قوا و حتی مقامات مافوق خود در سیستم قضایی مبادرت به صدور رای نماید. در مجموع ارایه تحلیل صحیح از استقلال قضایی و جایگاه آن در حقوق ایرن مستلزم پاسخ گویی به این سوالات می باشد

ب) اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش نشان دادن اهمیت استقلال قضایی است و اینکه تا چه اندازه در قانونگذاری ایران از انقلاب مشروطه تاکنون تامین شده است. این تحقیق می تواند مورد استفاده قانونگذار در مقام قانونگذاری و قضات در مقام دادرسی قرار گیرد

ج) پرسش های تحقیق

مفهوم ، معنا و هدف از استقلال قاضی چیست ؟

آیا استقلال قضات در حقوق ایران تامین شده است ؟

آیا استقلال قاضی به معنای اختیار مطلق آنهاست ؟

د ) فرضیه های تحقیق

استقلال قاضی به این معناست که قاضی بدون ترس از فشارهای خارج نهاد قضایی ، درون نهاد قضایی و حتی عواطف شخصی و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید.هدف از استقلال قاضی در حقوق ایران حفظ حقوق جامعه و اجرای عدالت است.

استقلال قضات در حقوق ایران به طور نسبی تامین شده است.

استقلال قاضی به معنای اختیار نامحدود و مطلق آنها نیست. چرا که داشتن اختیارات بدون پاسخگویی نتیجه ای جز استبداد ندارد.

دستگاه قضایی به جهت داشتن وظیفه ی سنگین اجرای عدالت  وتامین امنیت ، در هر نظام حقوقی به منزله ی ستون فقرات آن است و قضات نیز نگهبانان اصلی عدالت ، آزادی و تحیای حقوق مردمند و در آنها احتمال تعمد ایراد خسارت نمی رود ، بلکه حتی از ارتکاب تقصیر سنگین نیز مبرا هستند. بر این اساس درگزینش قضات معمولا با سختگیری های فروانی همراه است وشرایط و ویژگی های خاصی برای آن در نظر گرفته می شود. در حقوق اسلامی نتنها در قاضی ملکه عدالت شرط است ، بلکه به لحاظ برخورداری قضات از منصب ولایت ، اجتهاد نیز لازم دانسته شده است. اصل استقلال و مصونیت قضات در برابر ایفای وظیفه خطیرشان امری عقلایی و منطقی می نماید تا بتوانند با اطمینان خاطر عمل کنند ونگران تغییر شغل ،  تعقیب و …  نباشند. از این رو  تا نیمه اول قرن بیستم استقلال قضات استثنا ناپذیر می نمود اما با پدید آمدن جنبش های فکری به تدریج مورد انتقاد قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی و پذیرش حرمت وآزادی و کرامت انسان ها ضمانت اجرا های همه جانبه برای حفظ حقوق افراد مبذول گردیده است و در اصول مختلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اسقلال دستگاه قضایی اشاره شده است ولی ابهامات ناشی از برخی واژگان بکار رفته در آن موجب گردید تا این اصول نتواند به هدف اصلی خویش نایل آید.

ه ) پیشینه ی تحقیق

در ارتباط با این موضوع در چندین کتاب  ومقاله به صورت مختصر و پراکنده بحث شده است که در این راستا می  توان از کتاب ( حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تالیف دکتر سید محمود هاشمی،  دادرسی و نظام قضایی در ایران تالیف دکتر  حسن امین- تحول نظام قضایی ایران تالیف محمد زرنگ  و مقاله ی استقلال قاضی در نظام قضایی ایران در پرتو تحولات قانونگذاری تالیف علی دهقانی و مقاله بررسی دگرگونی های اصل استقلال قاضی در دادرسی نظامی ایران تالیف جعفر صادق منش) نام برد .

در تمامی این کتب و مقالات به مسئله استقلال قضایی به صورت مختصر و پراکنده اشاره شده است. مثلا در کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران تالیف استاد سید محمد هاشمی صفحات 369 الی 373 ابتدا به لزوم استقلال قوه ی قضاییه اشاره شده  وسپس استقلال قوه ی قضاییه را در  دو بعد استقلال تشکیلاتی و استقلال رفتاری بررسی کرده است. در بعد تشکیلاتی  به اصل 57 قانون اساسی اشاره کرده  و بحث تفکیک قوا را مطرح نمده و در بعد استقلال رفتاری به استقلال شخص قاضی اشاره کرده است و می نویسد :  ( اصل  بی طرفی قاضی از لوازم اجتناب ناپذیر امروز قضا به شمار می رود ). در کتاب مسائل حقوق اساسی تالیف دکتر جعفر بوشهری صفحه ی 116 آمده است: (استقلال قضایی جنبه های گوناگونی دارد و مقصود این است که قاضی بدون نگرانی و هراس از تلافی و انتقام جویی قوه ی مجریه یا موسسات صاحب نفوذ یا شرکت های ثروتمند  یا اتحادیه های مختلف کارگری و صنفی یا گروه های خرابکار وظایف خود را انجام دهد…. استقلال قاضی به معنای جدا شدن از جامعه نیست ). و همچنین در صفحه ی 83 مقاله ی (استقلال قاضی در نظام قضایی ایران در پرتو تحولات قانون گذاری) تالیف آقای دهقانی آمده است : ( استقلال قاضی مستلزم آن است که گزینش ، استخدام و ارتقا قاضی در راستای حفظ استقلال وی بوده و قاضی در مقام ادای وظایف تعیین شده امنیت کاملی داشته باشد …) همچنین در ارتباط با این موضوع چندین پایان نامه نیز ارایه شده است،  اما تفاوتی که این روش با موارد دیگر دارد این است که در این پژوهش سعی شده است که استقلال قضایی به صورت جامع و کامل در دوره های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد..

و ) روش تحقیق

در این پژوهش ، روش تحقیق روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است. در این روش موضوع قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد ومحقق با بررسی و مطالعه تمام ابعاد و جوانب موضوع ، به مطالعه و شناخت موضوع و رفع مجهولات و ابهامات وکشف حقایق درباره ی آن می پردازد.

فصل اول :تاریخچه استقلال قضایی

 اولین نشانه های قضاوت و دادرسی را می توان در نخستین ادوار تاریخ این سرزمین کهن مشاهده نمود. نظام قضایی ایران در عهد باستان تناسب کاملی با اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی آن زمان داشت، امور قضایی نیز به طور شگفت آوری با مذهب ارتباط و آمیختگی داشت و مقررات مذهبی مبنای بسیاری از قضاوت ها قرار می گرفت. قضات از طبقه ی نجبا و اشراف بودند و از سوی شاه انتخاب می شدند. آیین دادرسی منظم و یکنواختی در سراسر کشور وجود نداشت و قضات در امر قضاوت از شیوه ی واحدی تبعیت نمی کردند. بعد از ظهور اسلام و گسترش و پذیرش آن در ایران، کلیه شئون سیاسی و اجتماعی این سرزمین با سایر ممالک اسلامی گره خورد. قضاوت در عهد اسلامی متاثر از اوضاع و احوال سیاسی ایران بود و وضعی سازمان یافته نداشت. به طور کلی، قبل از مشروطه قضاوت مبتنی بر قوانین منسجم و یکنواختی نبود و قضات براساس استنباط و اجتهاد خود، مطابق موازین شرع، آداب و رسوم حاکم و فرامین و احکام شاهانه قضاوت می کردند. برخورد شرع و عرف منجر به دو نوع قضاوت عرفی و شرعی می گردید و این امر تشکیل دو نوع محکمه عرفی و شرعی را سبب می شد. در این دوره نهادهای نیمه قضایی، همچون نهاد حسبه و دیوان مظالم در کنار نهاد دادرسی فعال بودند و بخشی از وظایف و اختیارات دادگستری امروزی را برعهده داشتند. شیوه آیین رسیدگی به طورکلی وضعی نابسامان داشت و قضات مطابق سلیقه و روش خود رسیدگی می کردند.

نهضت انقلابی و ضد استبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ 14 جمادی الثانی 1324 ه ق و اعلان مشروطیت گردید، سرآغاز تحولات بنیادی، سیاسی و اجتماعی در ایران محسوب می گردد. قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، موجب تحول نظام سیاسی ایران از سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه گردید و تفکیک قوا و تقسیم قدرت در سازمان حکومت ایران پذیرفته شد. متمم قانون اساسی مشروطیت طی اصول 71ـ 89، اساس و چارچوب کلی تشکیلات قضایی را تبیین نمود و شالوده ی سازمان قضایی ایران را پی ریزی کرد. به طوری که بر اساس آن قوه قضائیه به عنوان بخشی از سازمان حکومت، مستقل از سایر قوا وظایف و تکالیف خود را انجام می داد.

مبحث اول: استقلال قضایی در  اسلام

در قوانین جدید و پیشرفته برخی از کشورهای متمدن مساله قوه قضاییه مطرح شده و حتی در قانون اساسی کشور ایران در زمان حکومت پهلوی نیز آن را مطرح ساخته بودند ولی عملاً چنین استقلالی در کمتر کشوری دیده شده است.

لیکن در اسلام، علاوه بر لزوم تاکید بر استقلال نیروی قضا، موارد اعمال استقلال قوه قضا در تاریخ اسلام فراوان دیده شده است، علت سخت گیری اسلام در این زمینه روشن است زیرا اگر قوه قضائیه مستقل نباشد خطر دخالت حکام و نزدیکان بانفوذ آنها و سایرین به آسانی امکان پذیر است و چون دادگاه مرجع تظلم و پناهگاه محرومان می باشد، بدون استقلال قضایی، آلت دست چپاولگران و ستمگران می گردد، به علاوه سبب بروز هرج و مرج در مملکت می شود و موجب فقدان امنیت و نیز پایمال شدن حقوق محرومان و مستضعفان گشته و مهم ترین عامل دیکتاتوری خواهد شد.

اکنون به بیان تاریخی امیرالمومنان می افکنیم که آن حضرت به مالک اشتر طی فرمانی دستور می دهد که:

«… واعطه من المنزله لدیک مال یطمع فیه غیره من خاصتک لئیاً من بذلک اغتیال الرجال له عندک فانظر فی ذلک نظراً یلیغاً».

ای مالک… چنان مقام و منزلتی در نزد خود به قاضی عطا کن که هیچ یک از نزدیکان تو، یارای طمع در گرفتن این مقام، از دست او نکنند تا خاطرش از توطئه رجال دولت بر ضد خود آسوده باشد»

با اینکه معمولاً خطر دخالت حکام و وزرا و … در کار قضاوت همواره وجود داشته است ولی بررسی تاریخ اسلام نشان می دهد که با همه دگرگونی ها و فراز و نشیب تاریخ اسلام، این اصل کاملاً مراعات می شد وحتی خلفای بنی امیه و بنی عباس و… هم نتوانستند همه جا از اعمال این استقلال جلوگیری کنند  و رجال و شخصیت های بزرگ سیاسی و حتی خلیفه و حاکم نیز گاهی به چنگال عدالت می افتادند.

کمتر اتفاق افتاده است که آنان بتوانند در امر قضا اعمال نفوذ کنند و قضات مومن و باتقوا را از مسیر حق و عدالت خارج سازند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122