پايان نامه اسلام در قلمرو جغتاييان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 پايان نامه اسلام در قلمرو جغتاييان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 191 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اسلام در قلمرو جغتاييان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اوّل: مقدمه
1-1- کلیات 2
1-2- اهمیّت و ضرورت تحقیق 6
1-3- هدف تحقیق 7
1-4-پیشینه¬ی تحقیق 7
1-5- روش تحقیق 9
1-6-پرسش های تحقیق 9
1-7- فرضیه های تحقیق 9
1-8- معرفی و بررسی منابع 10
1-8-1- منابع تاریخی و سفرنامه 10
1-8-2- منابع ادبی و عرفانی 13

فصل دوم: شکل گیری اولوس جغتای
2-1 – شرایط نظامی و سیاسی ایران قبل از حمله¬ی مغول 16
2-2- یورش مغولان به ایران 18
2-3- اولوس های چهارگانه¬ی خاندان چنگیز 25
2-4- اولوس جغتای 27
2-4 -1- محدوده و قلمرو اولوس جغتای 28
2-4-2- حضور جغتاییان در عرصه¬ی تاریخ 29
2-4-3- جغتای خان و مسلمانان 31
2-4-4- امرای ماوراءالنهر در زمان جغتای 35
2-5- قیام محمود تارابی 36
2-6- تاریخ سیاسی اولوس جغتای 38
2-6-1- خانات جغتایی تحت سیاست قایدو 42
2-6-2- اوج عظمت خاندان جغتایی( دووا- اسن بوقا- کبک) 44
2-6-3- جدایی در خانات جغتایی 47
2-6-4- شهرنشینی در مقابل صحراگردی 48
2-6- 5- آغاز زوال جغتاییان 53
2-6-6- حمله¬ی تغلق تیمور به ماوراءالنهر و سقوط خاندان جغتایی 56

فصل سوم: روند اسلام پذیری در قلمرو جغتاییان
3-1- ورود اسلام به ماوراءالنهر و آسیای مرکزی 60
3-2- اسلام پذیری در اولوس جغتای 61
3-3- تأثیر مسلمانان بر مغولان جغتایی 68
3-4- پیامدهای اسلام پذیری اولوس جغتای 70

فصل چهارم: تصوف در قلمرو جغتاییان
4-1- پیشینه‌ی تاریخی تصوف 73
4-2- تصوف در آستانهی هجوم مغول 75
4-3- تصوف پس از هجوم مغول و گسترش آن در آسیای مرکزی 77
4-4- نگاهی کلی به تأثیر هجوم مغولان بر وضعیت تصوف 80

4-5- تفسیر مواجه‏ی مغولان و صوفیان 84
4-6- مهاجرت های مشایخ صوفیه 87
4-7- نقش سیاسی تصوف در آسیای مرکزی 90
4-8- نگاهی اجمالی به نقش اجتماعی تصوف در آسیای مرکزی 93
4-9- طریقت یسویه در آسیای مرکزی 95
4-9- 1- یسویان ماوراءالنهر و خوارزم در عصر جغتایی 97
4-10- طریقت کبرویه در آسیای مرکزی 99
4-10-1- شرح حال سیف¬الدین باخرزی 100
4-10-2- نقش سیاسی باخرزی 103
4-10-3- شاگردان سیف¬الدین باخرزی 104
4-10-4- بابا کمال جندی و پیروان او در جند 106
4-10-5- کبرویه و جایگاه تصوف در خوارزم 107
4-10-6- سیّد علی همدانی و نقش او در آسیای مرکزی 108
4-11- طریقت خواجگان 110
4-12- طریقه های دیگر صوفیه در آسیای مرکزی 111
4-12-1- طریقه قادریه در آسیای مرکزی 112
4-12-2- طریقه چشتیه در آسیای مرکزی 113
4-12-3- طریقه زینیه در آسیای مرکزی 114
4-13- نقش سیاسی و اجتماعی سلسله های صوفیه در آسیای مرکزی 115
4-14- ادبیات عرفانی و مایه های تصوف در طریقت های آسیای مرکزی 117

فصل پنجم: سلسله ی نقشبندیه
5-1- کلیاتی در مورد نقشبندیه 121
5-2- وجه‌ تسمیه‌ و مراحل نامگذاری نقشبندیه 124
5-3- بهاءالدین‌ نقشبند 128
5-4- سلسله نسب نقشبندیه 130
5-5- سرسلسله¬های نقشبندی 131
5-5-1- خواجه عبیدالله احرار (متوفی 895 ق) 132
5-5-2- میرعبدالاول نیشابوری(متوفی 905 ق) 134
5-5-3- مولانا عبدالرحمن جامی(متوفی 898 ق) 135
5-5-4- مولانا عبدالغفور لاری(متوفی 912 ق) 136
5-5-5- علاءالدین آبیزی(متوفی 892 ق) 136
5-5-6- مولانا نظام¬الدین امیر علیشیر نوائی (متوفی 906 ق) 136
5-6- طریقه خواجگان نخستین مشایخ در عصر جغتایی 137
5-6- 1- تعالیم بهاءالدین در آثار مکتوب خواجگان 139
5-7- مروری بر شرح حال علاءالدین عطار 140
5-8- گذری بر محفل تعلیمی یعقوب چرخی 142
5-8-1- آثار یعقوب چرخی 143
5-9- نقش نظام الدین خاموش در تصوف ماوراءالنهر 143
5-10- مروری بر شرح حال و آثار خواجه پارسا 144
5-10-1- مهمترین آثار خواجه پارسا 146
5-11- مروری بر احوال و آثار خواجه احرار 147
5-11-1- جایگاه سیاسی خواجه عبیدالله احرار 149
5-11-2- مهمترین آثار برجای مانده از خواجه عبیدالله احرار 152
عنوان صفحه

5-11-3- شاگردان خواجه عبیدالله احرار 153
5-12- نگاهی به شخصیت مولی احمد خواجگی 154
5-12-1- آثار خواجه احمد خواجگی 155
5-13- مراحل تاریخی نفوذ نقشبندیه در آسیای مرکزی 157

نتیجه‏گیری 160

منابع
منابع فارسی 162
منابع انگلیسی 172

پیوست 173

منابع

منابع فارسی

– آژند، یعقوب‌(1365). قیام‌های‌ مردمی‌ در قرن‌ هفتم‌ و هشتم‌ هجری. ‌تهران‌: امیرکبیر.

– آشتیانی، عبّاس اقبال(1373). تاريخ مغول و اوايل ايام تيموري. جلد اوّل و دوم، تهران نامك.

– آیتی، عبدالمحمّد(1372). تحریر تاریخ وصّاف. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

– ابرقوهی، شمس­الدین ابراهیم(1364/1406ق). مجمع البحرین. به اهتمام نجیب مایل هروی، تهران: مایل هروی، تهران مولی.

– ابن اثير، عز الدين(1386). الكامل في التاريخ. ترجمه­ی ابوالقاسم حالت، تهران: انتشارات علمي.

– ابن بطوطه(1370). سفرنامه. ترجمه­ی­ محمّد علی­ موحد، تهران: آگاه.

– ابن جبیر، محمّد بن احمد(1370). سفرنامه­ی ابن جبیر. ترجمه­ی پرویز اتابکی،مشهد: آستان قدس رضوی.

– ابن جوزی، ابوالفرج(1368). تلبیس ابلیس. ترجمه­ی علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران مرکز نشر دانشگاهی.

– احرار، عبیداللّه‌بن‌ محمود(1380). احوال‌ و سخنان‌ خواجه‌ عبیداللّه‌ احرار، مشتمل‌ بر ملفوظات‌ احرار. به‌ تحریر میرعبدالاول‌ نیشابوری‌، تهران: چاپ‌ عارف‌ نوشاهی‌.

– اشپولر، برتولد(1351). تاریخ مغول در ایران. ترجمه­ی محمود میرآفتاب، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

-_________(1384). تاریخ­ مغول(چنگیزخان). ترجمه­ی­ محمود بهفروزی، تهران: آزادمهر.

_________(1389). مغولان­ در تاریخ. ترجمه ­توضیحات­ و تعلیقات:عبدالرسول خیراندیش، تهران: آبادبوم.

– افلاکی العارفی، شمس‌الدین احمد(1362). مناقب‌العارفین. با تصحیحات و حواشی و تعلیقات و بکوشش تحسین بازیجی. تهران: دنیای کتاب.

– الكاشانى، كمال الدين عبدالرزاق(1370). اصطلاحات الصوفيه. محمّد كمال ابراهيم جعفر، قم: انتشارات بيدار.

– انصاری، بهمن(1393). مغولان در ایران. تهران: نشر الکترونیک.

– اوزدالگا، الیزابت(1389). نقشبندیه در آسیای مرکزی و غربی. ترجمه­ی فهمیه ابراهیمی، تهران: پژوهشگاه تاریخ اسلام.

– بارتولد، ولادیمر(1352). ترکستان نامه. جلد اوّل و دوم، کریم کشاورز، تهران: آگاه.

-_________(1376).تاريخ ترك­هاي آسياي ميانه. ترجمه غفار حسيني، تهران: توس.

– ­بارکهاوزن، یواخیم(1346). امپراطوری زرد چنگیزخان و فرزندانش. ترجمه‌ی اردشیر نیکپور، تهران: زوار.

– برتلس، یوگنی ادواردویچ(1356). تاریخ ادبیات فارسی. ترجمه­ی سیروس ایزدی، تهران: هیرمند.

– بخاری، صلاح بن مبارک(1383). انیس الطالبین و عده السالکین. به تصحیح خلیل ابراهیم ساری اوغلی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

– بدخشی، نورالدین جعفر(1374ش/1995م). خلاصه المناقب. به کوشش سیّده اشراف ظفر، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.

– بناکتی، ابوسلیمان­داوود(1348). تاریخ بناکتی. جعفر شعار، تهران: انجمن آثار ملی .

– بنیگسن، آلکساندر ؛ ویمبوش، اندرز(1376). صوفیان و کمیسرها: تصوف در اتّحاد شوروی. ترجمه‏ی افسانه منفرد، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.

– بیانی، شیرین(1353). ایران­ در­­ برخورد ­با مغول. تهران:کتابخانه­ی طهوری.

-________(1379). مغولان و حکومت ایلخانی در ایران. تهران: سمت.

-________(1375).­ دین­ و دولت­ در­ ایران­ عهد مغول . جلد سوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

– پارسای بخارائی، خواجه محمّد بن محمّد(1354). قدسیه( کلمات بهاءالدین نقشبند). مقدّمه و تصحیح و تعلیق احمد طاهری عراقی، تهران: کتابخانه طهوری.

-_______________________(1381). فصل­الخطاب لوصل الاحباب. بتصحیح و مقدّمه­ی جلیل مسگرنژاد، تهران: مرکر نشر دانشگاهی.

– پاکتچی، احمد(1392). جریان­های­ تصوف در آسیای مرکزی. تهران: الهدی.

– پطروشفسکی، الیا پاولویچ(1366). تاریخ اجتماعی- اقتصادی ایران در دوره مغول. ترجمه یعقوب آژند، تهران: اطلاعات.

– پی­تر جکسن و دیگران(1376). تاریخ کمبریج ویژه تیموریان.جلد ششم، ترجمه­ی یعقوب آژند، تهران: جامی.

– پلان، کارپن(1361). سفرنامه پلان کارپن. ترجمه­ی ولی‌الله شادان، تهران: ساولی.

– تتوی، قاضی­احمد-­ قزوینی،آصف خان(1382). تاریخ الفی(تاریخ هزار ساله ایران). تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد، جلد ششم و هفتم، تهران: علمی و فرهنگی.

ـ تسف، ولاديمير وياكووله ويچ(1383). نظام اجتماعي مغول. ترجمه­ی شيرين بياني، تهران: علمي و فرهنگي.

– توکلی ، محمّد رئوف(۱۳۷۸).تاریخ تصوف در کردستان. جلد اوّل، تهران: سها.

– جامی، عبدالرحمن بن احمد(1370). نفحات الانس من الحضرات القدس. بتصحیح و مقدّمه و پیوست مهدی­ توحیدی پور، تهران:کتابفروشی سعدی.

-_________________(1351). تحفه­الاحرار(در مثنوی هفت اورنگ). بتصحیح و مقدّمه آقا مرتضی مدرس گیلانی، تهران: سعدی.

– جنید شیرازی، معین­الدین ابوالقاسم(1328). شد الآزار فی حط الاوزار عن زوار المزار. حواشی و اضافات بقلم محمّد بن عبدالوهاب قزوینی. ترجمه محمّد قزوینی و عبّاس اقبال آشتیانی، تهران: چاپخانه مجلس.

– جعفر زاده، یوسف(1376). تأثیر حمله مغول بر تصوف و عرفان. دانشگاه تهران: دانشکده الاهیات و  معارف.

– جوزجانی، منهاج سراج(1363). طبقات ناصری (تاریخ ایران و اسلام). تصحیح عبدالحی حبیبی، جلد دوم، تهران: دنیای کتاب.

– جوینی، علاءالدین عطاملک(1382). تاریخ جهانگشای. تصحیح محمّد بن عبدالوهاب قزوینی، جلد­اوّل و دوم، تهران: بامداد.

– حیدر دوغلات، میرزا محمّد(1383). تاریخ رشیدی. تصحیح عبّاسقلی غفّاری فرد، تهران: میراث مکتوب.

– چرخی، یعقوب ‌بن‌ عثمان(1331). تفسیر چرخی‌. لاهور: چاپ‌ ولی ‌محمّد قندهاری‌.

خاوری،اسداللّه‌(1362). ذهبیه‌.تصوف‌ علمی‌ ـ آثار ادبی‌. جلد اوّل، تهران‌: علمی فرهنگی.

– خواندمیر، غیاث الدین بن همام(1362). حبیب السیر. جلد سوم، تهران: خیام.

– دانش­ پژوه، محمد تقی(1345). بحرالفوائد دایره­المعارف. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

– درخشان، مهدی(1375). اشعار حکیم کسائی و تحقیق در زندگانی و آثار او. تهران: دانشگاه تهران.

– دستغيب، عبدالعلي(1367). هجوم اردوي مغول به ايران. تهران: علم.

– ذهبی، محمّد بن احمد(1406ق/1986م). الامصار ذوات الآثار. بکوشش علی قاسم سعد، بیروت: دارالکتب العلمیه.

– رازی، امین احمد(بی تا) هفت اقلیم. به کوشش جواد فاضل، تهران: انتشارات سخن.

– رازی، عبدالله بن محمّد نجم‌الدین(1383). مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد. به اهتمام محمّد امین ریاحی، تهران: علمی و فرهنگی.

– زرّین‏کوب، عبدالحسین(1390). تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی. تهران: انتشارات سخن.

-______________(1369). دنباله جستجو در تصوف ایران. تهران: امیرکبیر.

-______________(1366). ارزش میراث صوفیه. تهران: امیرکبیر.

-______________(1383). تصوف ایران در منظر تاریخی آن. ترجمه مجد­الدین کیوانی، تهران: سخن.

– زیبا کلام، صادق(1382). ما چگونه ما شدیم؟. تهران: انتشارات روزنه.

– ساندرز، ج.ج(1372). تاریخ فتوحات مغول. ترجمه­ی ­ابوالقاسم حالت، تهران: امیرکبیر.

– ستوده، حسینقلی(1353).” نقش مردم ایران در مدافعه از تهاجم مغولان”. در مجموعه خطابه‌های نخستین کنگره تحقیقات ایرانی. جلّد دوم، بکوشش غلامرضا ستوده، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

– سمرقندی، کمال­الدین(1372). مطلع سعدین و مجمع البحرین. به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران: پژوهشگاه.

– سمرقندی، محمّد بن برهان­الدین(1339). سلسله العارفین و تذکره الصدیقین در شرح احوال   خواجه عبیدالله احرار. تصحیح احسان شکراللهی، تهران: مرکز پژوهش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.

– سمرقندی، محمّد عبدالجلیل؛ ابوطاهر سمرقندی،خواجه(1367). قندیه و سمریه دو رساله در تاریخ مزارات و جغرافیای سمرقند. بی جا: مؤسسه فرهنگی جهانگیری.

– سیّدین، علی(1387). پشمینه پوشان (فرهنگ سلسله‌های صوفیه). تهران: نی.

– شاردن(1372). سفرنامه. ترجمه اقبال یغمایی، تهران: توس.

– شبانکاره­ای، محمّد بن علی(1363). مجمع الانساب. به تصحیح میرهاشم محدث، تهران: امیرکبیر.

– شیخ نوری، محمد امیر(1388). تاریخ اسلام در آسیای مرکزی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

– شمیش شریک،امین(1375). فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوران مغول. تهران: فرهنگستان ادب و هنر ایران.

– صفا، ذبيح الله(1388). تاريخ ادبيات ايران. جلد سوم، تهران: فردوس.

– عبدالقادر،قرشی‌(1426ه/1384). الجواهر المضیئة. به کوشش عبدالفتاح محمّد حلو، بیروت: دارالکتب العلمیه.

– عزالدین کاشانی، محمود بن علی(1367). مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه. بتصحیح جلال­الدین همایی، تهران: کتابخانه سنایی.

– غفورف، باباجان(1377).تاجیکان، تاریخ قدیم، قرون وسطی و دوره­ی نوین.جلد اوّل و دوم. دوشنبه: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

– غني، قاسم(1369). تاريخ تصوف در اسلام. جلد دوم، تهران: زوار.

– غفرانی، علی(1387). فرهنگ و تمدن اسلامى در ماوراءالنهر از سقوط سامانيان تا برآمدن مغولان. تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

– فراهانی منفرد، مهدی(1382).پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویان. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

– فروزانفر، بدیع الزمان(1382). ترجمه رساله قشیریه. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

– فصیح خوافی، احمد بن محمّد(1386). مجمل فصیحی.  بکوشش محمود فرخ، مشهد:شاملو.

– قاشانی، ابوالقاسم­عبدالله­ بن­ محمّد(1348). تاریخ الجایتو. تصحیح مهین همبلی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

– قشیری، عبدالکریم بن هوازن( بی‌تا). رساله­ی قشیریه. بیروت: دار الکتب العربی.

– کبری، نجم‌الدین( 1363). آداب الصوفیه، به اهتمام مسعود قاسمی، تهران، زوار.

– کیائی نژاد، زین­الدین(1366). سیر عرفان در اسلام. تهران: اشراقی.

– گازرهی، امیر کمال‌الدین حسین(1375). مجالس‌العشاق (تذکره عرفا). به اهتمام غلامرضا طباطبایی مجد. تهران: زرین.

– گروسه، رنه(1353). امپراطوری صحرا نوردان. ترجمه­ی عبدالحسین مکیده، تهران: بنگاه ترجمه و نشرکتاب.

-________(1384).تاریخ مغول چنگیزخان. زیر نظر کاوینیاک، ترجمه­ی محمود بهفروزی،تهران:آزادمهر

– گلجان، مهدی(1383). میراث مشترک نظری اجمالی بر حوزه فرهنگ و تمدن شرق ایران و ماوراءالنهر از کوروش تا تیمور. تهران: امیرکبیر.

– لاپیدوس، ایرام(1381). تاریخ جوامع اسلامی. ترجمه­ی علی بختیاری زاده، تهران: اطلاعات.

– لین پول، استانلی(1363). طبقات سلاطین اسلام. ترجمه­ی عبّاس اقبال آشتیانی، جلد اوّل، تهران: دنیای کتاب.

– مدرسی چهاردهی، نورالدین(1360). سلسله‌های صوفیه ایران. بی جا: بتونک.

– مستوفی، حمدالله(1362). تاریخ گزیده. به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر.

– معصوم علیشاه، محمّد معصوم بن زین­العابدین(1345). طرائق الحقایق. تصحیح محمّد جعفر محجوب، تهران: کتابخانه سنایی.

– مورگان، ديويد(1371). مغول­ها. ترجمه­ی عبّاس­فر،تهران: انتشارات مركز.

– موسوی، سیّد محمود(1370).  توس شهر خفته در تاریخ. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.

– مؤید ثابتی، سیّد علی(1346). اسناد و نامه­های تاریخی از اوائل دوره­های اسلامی تا اواخر عهد شاه اسماعیل صفوی.تهران:کتابخانه طهوری.

– میرخواند(1339). روضه­الصفا. جلد پنجم، تهران: کتابفروشی خیام.

– نبهانی،یوسف بن اسماعیل(1329). جامع کرامات اولیاء. بیروت. دارالفکر.

– نثاری، سیّد حسن خواجه(1377).مذکر احباب. بکوشش نجیب مایل هروی، تهران: نشر مرکز.

– نسوي، شهاب­الدين محمّد(1365). سيرت جلال­الدين. تصحيح مجتبي مينوي، تهران: علمي و فرهنگي.

– نطنزی، معین­الدین(1356). منتخب­التواریخ. به اهتمام پروین استخری، تهران: اساطیر.

– نظام‌الدین شامی، علی ‌بن محمّد (1363). ظفرنامه.جلد اوّل ، تهران: بامداد.

– نظامی باخرزی، عبدالواسع(1371).مقامات جامی. مقدّمه­ی نجیب مایل هروی، تهران: نشر نی.

– نفیسی، سعید(1343). سرچشمه تصوف در ایران. تهران: چاپخانه اتّحاد.

-_________(1363). تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری.تهران :فروغی.

– نوایی، امیر علیشیر(1370). مجالس النفائس. ترجمه­ی کهن فخری هراتی و محمّد بن مبارک قزوینی، به کوشش علی اصغر حکمت، تهران: چاپخانه بانک ملی ایران

– نوایی، عبدالحسین(بی تا). اسناد مکاتبات تاریخی ایران از تیمور تا شاه اسماعیل.تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

– نیشابوری، میرعبدالال(1380). احوال و سخنان خواجه احرار. بتصحیح عارف نوشاهی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

– نیکلسون ،رینولد الین(1357). پیدایش و سیر تصوف. ترجمه­ی محمّد باقر معین، مشهد: توس.

– واعظ کاشفی، مولانا فخرالدین علی بن حسین(2536). رشحات عین الحیات. جلد اوّل و دوم، تصحیح علی اصغر معینیان، تهران: بنیاد نیوکاری نوریانی.

– ___________________________(1356). رشحات عین الحیات. جلد اوّل و دوم، تهران: بنیاد نیوکاری نوریانی.

– وامبری، آرمین(1365). سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه. ترجمه­ی فتحعلی خواجه نوریان، تهران: علمی فرهنگی.

– وصّاف(1339). ­تاریخ ­وصّاف­الحضره. تهران:کتابخانه­ی ابن سینا و جعفری تبریزی.

 

– هدایت، رضا قلی­خان(1369). مجمع الفصحاء. بکوشش مظاهر مصفا، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.

-_____________(1344). تذکره ریاض العارفین، بکوشش مهرعلی گرگانی. بی­جا: کتابفروشی محمودی.

– همدانی، رشیدالدین فضل­الله(1373). جامع التواریخ. تصحیح محمّد روشن و مصطفی موسوی، جلّد اوّل و دوم، تهران: البرز.

– هروی، سیف بن محمّد(1352). تاریخ نامه هرات. تصحیح زبیر الصدیقی، تهران:کتابفروشی خیام.

– یحیی باخرزی، ابوالمفاخر(1345).اورادالاحباب و فصوص الآداب.جلّد دوم، بکوشش ایرج افشار، تهران: دانشگاه تهران.

– یزدی، شرف­الدین علی(1336). ظفرنامه. بتصحیح و اهتمام محمّد عبّاسی، تهران: شرکت سهامی چاپ نگین.

مقالات فارسی

– الگار،حامد(1387).” طریقت نقشبندیه”. ترجمه­ی داوود وفایی، مجله اطلاعات حکمت و معرفت، ش27،ص61.

– بایمت اف، لقمان(1377).”رویارویی دو فرهنگ در

عهد جغتاییان مغول”. خراسان پژوهی، سال اوّل، شماره61،صص 157-170.

-__________(1378).” نظام تلفیقی سیاسی و اداری مغولان در ماوراءالنهر.کیهان فرهنگی، دوره 15، ش152، صص60-64.

-__________(1378). “پیامدهای یورش مغول“. کیهان فرهنگی، دوره 16، ش157، صص48-51.

-__________(1379).” بیداد جغتای در خراسان بزرگ. کیهان فرهنگی، دوره 17، ش، 169، صص52-56.

-_________ (1380).”شورش محمود تارابی”. کیهان فرهنگی،  ش178،صص66-71.

– باوفای، دلیوند(1390).” ابراهیم، مکتب اعتزال خوارزم در روزگار خوارزمشاهیان، 490-628 ه. ق” پژوهش‌های تاریخی، دانشگاه اصفهان، ، ش 10،صص 17-50.

– دوین، دویس(1386). “افول کبرویه در آسیای مرکزی”. تاریخ اسلام، مترجم مژگان پورفرد، تاریخ اسلام،ش32، صص147-183.

– رضوی، سیّد ابوالفضل(1392). “مسلمانی خوانین مغول بر پایه زمینه­های اسلام پذیری ایلخانان”. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام. سال سوم. ش 11.صص47-73.

– رفیعی،تیمور (1384). “الوس جغتای”فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ. سال یکم. ش 3، صص92-111.

– شکاری نیری، جواد(1385). حرفه نقشبندیه، فرقه نقشبندیه. مجله کتاب ماه و هنر، ش 94-93،ص65.

– صادقی، مسعود؛ سادات نبی طباء،حسنا(1389). “شرح احوال خواجگی احمد کاسانی و گذری بر رساله­ی در بیان ذکر.”پژوهشنامه عرفان، دو فصلنامه،سال دوم، ش 3،صص44-78.

 منابع انگلیسی

-Biran , Michal(1997), Qaidu and The Rise of The Independent Mongol state in centeral Asia, Great Britain, Richmond, Curzon press.

– Buehlera, Arthur.F.(1996), The Naqshbandayya inTimurid  India: The Central Asian Legacy,Colate university,Newyork,PP.208-228.

-Czaplika, M.A. (1918), The Turks of central Asia in History and at the Present Day ,oxford At the clarendon press.

-Kafali,Mustafa (2002),Gagatay Hanligi, Turkler,8 .cilt,yen:Turkiye yayinlar,Ankara

– Niazami,K.A.(1998)” popular movements, Relegious trends and sufi Influence on the Masses in the post Abasid period” in History of civilizations of central Asia Edited by Asimov M.S.and  Bosworth C.E IV,part one, Multiple History series uneso Publishing.

– Oliver, E.E. ( 1888)The Chaghatai Mughals,J.R.A.S.,vol.XX,Part 1,Jan.,p.106.

چکیده

 ماوراءالنهر و ترکستان، طی تحولات پس از چنگیزخان، به جغتای اختصاص یافت. خاندان جغتای بین سال­های 624ق/ 1227م تا 763ق /1362م بر این دو منطقه فرمانروایی کردند. سیاست­ها و نوع زندگی صحراگردی آنها موجب شد تا شهرهای این منطقه به ویژه بخارا و سمرقند که در دوره­های پیشین جزو شهرهای زیبا و آباد عصر فرهنگ و تمدن اسلامی بودند، به تدریج رو به افول گذاشته و به ویرانی کشیده شوند. یورش­های ویرانگر چنگیز باعث نابودی زنجیره­ای از شهرها و آبادی­های آن سرزمین، که پیش از آن از رونق و شکوفایی کم­نظیری برخوردار بودند، گردید. جغتاییان مظهر و نماینده‏ی مغولان صحراگرد و واپس­مانده و سنّتی که زندگی­شان در پناه یاسا معنا می‌یافت، به شمار می‌آمدند. جغتای که در بین سال­های 624 ق/ 1227 م تا 640 ق/ 1242م حکمرانی کرد، در دوران حکومت چنگیز، مأمور اجرای دقیق یاسا و دستورات چنگیزخانی بود. او­ از جهت در پیش گرفتن­ سیاست­ ضد ­اسلامی در محدوده­ی­ امپراتوری مغول و برقراری قوانین یاسایی به دشمن سوگند خورده­ی مسلمانان معروف شد. هنوز چند سالی نگذشته بود که شاهزادگان مغولی، با کنار گذاشتن دین آبا و اجدادی به اسلام روی آوردند. این نهضت با چنان سرعتی پیش رفت که پس از مرگ جغتای، اسلام در اولوس وی جای خود را تقریباً به طور کامل گشوده بود. البته باید خاطر نشان کرد که میزان توفیق مسلمانان در قلمرو اولوس جغتای با توجّه به شخصیت و سیاست‏های حاکم وقت با فراز و فرودهای زیادی همراه بود. مغولان جغتای پس از اسلام آوردن به جای تخریب به آبادانی روی آوردند و شهرها رونق گرفتند. با اسلام آوردن جغتاییان برخی آداب و رسوم شمنی نیز به چالش کشیده شد، از جمله خوردن شیر قمیز ممنوع شد و نفوذ گروه‏های مسلمان به ویژه صوفیان گسترش یافت. پایان‏نامه‏ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی روند اسلام پذیری خان­های اولوس جغتای در ماوراءالنهر را بررسی کرده و اثرات آن را بر جامعه­ی آسیای مرکزی مورد ارزیابی قرار می دهد.

کلید واژه­ها: مغولان، ماوراءالنهر، جغتای، اسلام­پذیری، مسلمانان، سلسله­های تصوف.

فصل اوّل مقدمه

 1-1- کلیات

بر اساس گزارش­های تاریخی اقدامات به دور از تدبیر سلطان محمّد خوارزمشاه، موجب شروع حملات ویرانگر مغولان به رهبری چنگیزخان به سوی مشرق زمین شد. پیشروی­­های محمّد خوارزمشاه در ترکستان و ماوراءالنهر و شکست قراختائیان و در نتیجه همسایه شدن با مغولانِ تازه قدرت­ یافته از یکسو و عدم برخورد مناسب با بازرگانان و فرستادگان چنگیز از سوی دیگر موجبات این حمله‌ی ناگهانی را فراهم آورد. بخارا در سال 616 ﻫ­ . ق/ 1219 م، سمرقند617 ﻫ . ق/1220 م و خوارزم 618 ﻫ . ق/ 1221 م از جمله شهرهایی بودند که در ابتدای حمله‌ی مغول مورد هجوم وحشیانه­ی این قوم قرار گرفته و ویران گشتند. بدین ترتیب اراضی و سرزمین­های ماوراءالنهر به عنوان بخشی­ از­ ملک‌لایطاق مغولان­ چنگیزخانی شدند. در سال 624 ﻫ . ق/ 1227م هنگامی که چنگیزخان احساس کرد که عمرش رو به پایان است تصمیم گرفت آنچه را که در طول این مدّت از اراضی مسکون و غیره بدست آورده بود، در میان فرزندان خود تقسیم کند؛ به همین جهت مجلسی تشکیل داده اراضی و فتوحات خود را بین چهار پسر خود؛ جوچی، جغتای، اگتای و تولوی تقسیم نمود که به«اولوس‌های چهارگانه» اشتهار پیدا کردند. اولوس جوچی عبارت بود از: قلمروی که شامل دره­ی علیای رود سیحون، ایالت خوارزم، دشت قبچاق، قسمتی از روسیه­ی جنوبی، سیبری غربی، دامنه‌­های جبال اورال و حدود رود دانوب تا مرز بلغار می‌شد. اولوس اگتای عبارت بود از: حد غربی خاک اصلی مغولستان. اگتای چون بعد از پدر در رأس حکومت قرار می‌گرفت، کمترین سهم نصیبش شد. یورت (اقامتگاه) وی در زمان حیات چنگیزخان در حدود کناره‌­های ایمیل و قوناق بود. اولوس تولوی سرزمین اصلی آبا و اجدادی چنگیزخان؛ یعنی دره‌های رود کارولان، انون و ارخن و دامنه‌­های جبال قراقروم را شامل می‌شد. و امّا اولوس جغتای؛ که از مرز مغولستان شروع شده و ایالت متصرّفی حکومت قراختایی و همه­ی شهرهای ماوراءالنهر را که تا آن زمان فتح شده بود، در برمی‌گرفت.

به عبارت دیگر منطقه‌ای که امروزه اصطلاحاً ترکستان خوانده می‌شود، اعم از ترکستان غربی و شرقی، این اولوس را تشکیل می‌داد و کمی نیز فراتر می‌رفت و تا شهرهای بلخ، بخارا و بامیان ادامه می‌یافت. مرکز آن شهر قناس، از شهرهای مجاور آلمالیغ بود. خاندان جغتای در بین سال­های 624ﻫ .ق/ 1227 م تا 736ﻫ .ق/ 1362م در ماوراءالنهر حکمرانی کرده و در اثر سیاست­ها و شیوه­ی زندگی آنها، شهرهای این منطقه همچون بخارا و سمرقند که در دوره­های پیشین جزو شهرهای زیبا و آباد و مهد فرهنگ و تمدن اسلامی بودند، به تدریج رو به افول گذاشته و به ویرانی کشیده شدند.

جغتاییان مظهر و نماینده‏ی مغولان صحراگرد و واپس­مانده و سنّتی که زندگی­شان در پناه (قانون مغولی) معنا می‌یافت، به شمار می‌آمدند.جغتای که در بین سال­های 624 ﻫ . ق/ 1227 م تا 640 ﻫ . ق/ 1242 م حکمرانی کرد، در دوران حکومت چنگیز، مأمور اجرای دقیق یاسا و دستورات چنگیزخانی بود. او­ از جهت در پیش­ گرفتن­ سیاست­ ضد ­اسلامی در محدوده­ی­ امپراتوری مغول و برقراری قوانین یاسایی به دشمن سوگند خورده­ی مسلمانان معروف بود. در حقیقت در دوران حکمرانی جغتای، مسلمانان در جهت اجرای احکام دینی خود به شدّت در تنگنا قرار داشتند، به صورتی که تا مدّت­ها در ناحیه‌ی خراسان و ماوراءالنهر کسی جرأت نکرد گوسفندی را به صورت آشکار ذبح شرعی کند، بلکه حیوان را خفه کرده و سپس گوشت آن را که در احکام اسلام گوشت مردار به حساب می‌آمد، می‌خوردند. با این حال مسلمانان در اندرون دستگاه حکومت رخنه کردند و حساس‏­­ترین شغل‌ها را بر عهده گرفتند. البته باید خاطر نشان کرد که میزان توفیق مسلمانان در قلمرو اولوس جغتای بسته به شیوه­ی رفتار حاکم وقت، با فراز و فرودهای زیادی همراه بود. از آنجا كه جغتاى و فرزندانش ديگر فتوحاتى را در پيش نداشتند، به زودى ماوراءالنهر رو به آرامش نهاد و اندك اندك ويرانى‏ها آباد شد.

سرانجام مسلمانان با نفوذ معنوی در بین شاهزادگان و امرای طراز اوّل، موفق به جذب شمار بسیاری از آنان به اسلام شدند و اوّلین فرد از فرزندان جغتای که مسلمان شد، احمد سلطان بود که نام اصلی مغولی وی قراهلاکو بوده است. با اسلام آوردن احمد سلطان، همسر اصلی‌اش، اورغنه خاتون، نیز مسلمانان شد. وی در ترویج دین و تقویت مسلمان و بخصوص حفظ آنان از گزند قوانین مغولی، کوشش فراوان کرد. اورغنه خاتون، پس از مرگ زودرس شوهرش، برای مدّتی کوتاه به حکومت رسید و در نتیجه اسلام رونقی افزون­تر یافت، ولی چون در اوایل جوانی و به هنگام وضع حمل از همسری دیگر درگذشت، دشمنان اسلام، بخصوص روحانیون مغولی و بودایی­که از هر فرصتی برای ضربه زدن به آن سود می‌جستند، اسلام آوردن او را نامبارک قلمداد کردند و آن را سبب مرگ زودرس این خاتون دانستند. بدین جهت کار مسلمانان بخارا و سمرقند به سستی گرایید. از احمد سلطان و اورغنه خاتون فرزندی به نام مبارکشاه باقی ماند که­ حاکم مسلمان جغتای گردید. انتخاب مبارکشاه، شاهزاده‌ای مسلمان که در سال 656 ﻫ.ق/ 1267م به سلطنت رسید، نشان­ دهنده­ی نفوذ قوم مغلوب(ایرانیان مسلمان)در دستگاه قوم غالب است، ولی به علّت زودرس بودن کار و دسته‏‌‌بندی­ها و مقاومت مغولان و دست اندرکاران سایر مذاهب، حکومت مبارکشاه بیش از یک سال و اندی دوام نیافت و شاهزاده‌ای دیگر به نام براق ادعای سلطنت کرد و موفق شد در جنگی مبارکشاه را خلع کرده، خود زمام امور را در دست گیرد. در طول همان یک سال کار ایرانیان رونق بسیار گرفت که شاید همین موضوع یکی از دلایل احساس خطر از جانب مغولان و خلع فرمانروای جوان بوده باشد. دیری نگذشت که بار دیگر آزادی های نسبی مسلمانان محدود گردید.

دوره­ی حکومت براق برای مسلمانان، بخصوص اهالی سمرقند و بخارا که از پرچمداران احیای دین و فرهنگ ایرانی بودند، دشوار و ناگوار بود. در اواخر دوران حکومت ایلخانی بار دیگر در اولوس جغتای شاهد به تخت نشستن شاهزاده‌ای مسلمان به نام ترمشیرین هستیم که خود را علاءالدین خواند و در حدود ده سال سلطنت کرد. فرمانروایی یک خان مسلمان به مدّت ده سال نشانه‏ا‏ی از آغاز دوران حیات اسلام است.ترمشیرین با «یاسا» به مخالفت صریح پرداخت و به تجدید شرایع اسلامی همت گماشت، در ایجاد روابط بازرگانی بین اولوس جغتای و سایر مناطق اسلامی، بخصوص خراسان در ایران و مصر و شامات بسیار کوشید و حتی به خراسان سفر کرد و مدّت چهار سال در آنجا اقامت گزید. این اقامت طولانی دور از مرکز حکومت شگفت می‌نماید با مسلمان شدن مغولان در ماوراءالنهر، خوى وحشي­گرى آنان پايان يافت و دايره‏ی نفوذ تمدن اسلامى به مرزهاى چين نيز رسيد. ماوراءالنهر از نظر فرهنگی بعد از سلطه­ی مغول و در سده­هاى هفتم، هشتم و نهم هجرى وضع قابل توجّهى داشت و دوباره در دوره­ی تيموريان به يكى از مهم‏ترين مراكز تمدنى عالم اسلام تبديل شده بود.

تصوف که از دیر زمان در منطقه‏ی آسیای مرکزی رواج داشت، در دوره­ی جغتاییان رونقی افزون یافت، تا حدّی که می­توان گفت که اسلام شناخته شده در ماوراءالنهر در این دوره، بیشتر اسلامی صوفیانه بود و از محافل فقهی(اهل فقاهت)کمتر نمودی بر جای بود. اهمیّت و اعتبار تصوف و مشایخ در این دوران به اندازه‏ای بود که مذهب نهادینه شده‏ی اکثر مردم به حساب می­آمد و دوران تکامل و عصر طلایی و باروری خود را پشت سر می­گذاشت. در این دوره سلسله­­های صوفی درآسیای ­مرکزی عبارتند از: نقشبندیه، ییسویه، قادریه، کبرویه که نخستین و مهم­ترین سلسله­ی صوفیانه­ی ماوراءالنهر، نقشبندیه است. این سلسله منسوب به خواجه بهاءالدین نقشبند(متوفی 791 ﻫ . ق) و ادامه­ی سلسله­ی خواجگان است. بنیان­گذاران سلسله­ی خواجگان خواجه یوسف همدانی(متوفی 535 ﻫ . ق) و خواجه عبدالخالق غجدوانی یا خواجه­ی بزرگ یا کلان (متوفی 575 ﻫ . ق) بودند.

سلسله­ی دیگر در ماوراءالنهر یسویه است که بنیان­گذار آن شیخ احمد یسوی (متوفی ﻫ . ق 562) در شهر یسی به دنیا آمد. شیخ احمد سومین خلیفه بعد از خواجه یوسف همدانی و از خواجگان بود.

کبرویه به لحاظ قدمت نخستین و از حیث نفوذ پس از نقشبندیه و یسویه سومین سلسله در ماوراءالنهر بویژه خوارزم است. بنیان­گذار آن نجم‏الدین کبری(متوفی 618 ﻫ . ق) بود که پس از کشته شدنش به دست مغولان دو مرید معروفش سیف‏الدین باخرزی در ماوراءالنهر و باباکمال خجندی در ترکستان تعالیم او را اشاعه دادند. دیگر سلسله­ی صوفیانه­ی معروف در این منطقه قادریه منسوب به عبدالقادر جیلانی یا گیلانی(متوفی561ﻫ . ق)است. محل شکوفایی قادریه بغداد بود و به آسیای مرکزی نیز نفوذ یافت.

نقشی که رجال صوفیه در سده­های متمادی در صحنه­ی سیاسی آسیای مرکزی ایفا کرده­اند، کمتر در گزارش­­های تاریخی بازتاب یافته است، ولی آنچه از شواهد بر می­آید آن است که تصوف به واقع نقشی مهم در این دوره ایفا کرده و اندک بودن نمود آن در تاریخ سیاسی و اجتماعی منطقه از آن روست که هنوز مطالعات کافی در این دوره صورت نگرفته است. آنچه در اینجا می تواند مطرح شود، بررسی زاویه­­هایی از این نقش سیاسی است که در منابع تاریخی بازتاب یافته است. به عنوان نقطه­ی آغازی بر جایگاه سیاسی صوفیان در عصر جغتایی باید به نقش نجم­الدین در جریان حمله مغولان به خوارزم اشاره کرد. در پی­جویی از نخستین ردپای سیاسی پیشوایان صوفیه پس از استیلای مغول بر آسیای مرکزی، یکی از شخصیت­‏های مهم، سیف‏الدین باخرزی از شاگردان نجم‏الدین کبری است.

در پژوهش حاضر ضمن بررسی تحولات سیاسی اولوس جغتای به نقش اسلام و مسلمانان در این تحولات و همچنین فراز و فرود جایگاه اسلام و مسلمانی در قلمرو جغتاییان پرداخته می‏شود. چگونگی روند گسترش و نفوذ اسلام و گرایش‏های صوفیانه در میان جغتاییان که نماینده­ی اصلی مغولان صحراگرد و دشمنان مسلمانان به شمار می‏رفتند، مسأله‏ی مهم این پژوهش است.

1-2- اهمیّت و ضرورت تحقیق

در پژوهش­های مربوط به تاریخ امپراتوری مغول، تحقیقات کمی به جغتاییان اختصاص داشته است. به ویژه محققان ایرانی کمتر به این موضوع پرداخته­اند. اهمیّت این پژوهش در بازشناسی نقش مسلمانان در یکی از سرسخت‏ترین دولت­های مغولی است که بیشترین دشمنی را با مسلمانان داشت. ضمن اینکه شناخت چگونگی تلاش ایرانیان مسلمان در حوزه­ی آسیای مرکزی در دوره­ی مغولان و نفوذ در قلمرو آنها و چگونگی پذیرش اسلام از سوی حاکمان مغولی جغتایی و تأثیر آن بر سیاست­های آنها دارای اهمیّت است.

1-3- هدف تحقیق

هدف این پژوهش پاسخ به پرسش­های مطرح شده است. به طور خاص شناسایی دولت جغتاییان و نقش آن درگسترش اسلام، همچنین چرایی و چگونگی نفوذ تصوف، وضعیت مسلمانان در دوره ­ی جغتاییان از اهداف این پژوهش است که می­تواند در توضیح و تبیین وضعیت اسلام در قلمرو جغتاییان مفید باشد.

1-4-پیشینه­ی تحقیق

از آنجایی که سلسله­ی جغتاییان در مقایسه با سایر حکومت­های همزمان خود، مورد پژوهش و ارزیابی کمتری قرار گرفته است، کتاب­ها و مقالات نوشته شده درباره­ی این حکومت نیز نسبت به حکومت­های هم عصرِ آن اندک می­باشد. با این حال هر یک از تألیفات مرتبط با موضوع یاد شده در نوع خود ارزشمند و گرانمایه هستند.  برخی از مهم­ترین محققان و آثار ایشان به قرار زیر است:

گروسه(1353) حاوی مباحث کلی و مستند درباره­ی تاریخ ترکان و مغولان است و در ذکر رویدادهای مربوط به مغولان، به فتوحات آنها و تبدیل شدن به امپراتوری بزرگ و شکل‏گیری اولوس جغتای و روابط حکمرانان جغتای با خانات همجوار بخصوص ایلخانان در ایران می پردازد. ولی در مورد اسلام و چگونگی گسترش آن در قلمرو جغتایی و تصوف در آسیای مرکزی بحث نشده است. این کتاب درباره­ی مغولان و اولوس جغتای و ارتباط آنها با دیگر خانات مطالب ارزشمندی دارد.

بیانی(1375) که در سه جلد به روابط دین و دولت اختصاص دارد، مسائل مذهب را از جمله موضوعات دارای اولویت زمان مغول به شمار می­آورد. این تحقیق در حقیقت برای مطالعه و بررسی تاریخ اجتماعی مذهبی دوران مغول اهمیّت اساسی دارد. روی هم رفته بیانی در این اثر مسأله­ی روابط متقابل اسلام و مغول­ها را مورد بررسی قرار داده است.

بایمت­اف(1378ش) از جمله محققینی است که متخصص این دوره می­باشد و آثار و مقالات ارزشمندی  درباره­ی جغتاییان نوشته است ولی در مورد اسلام­پذیری در خان­های جغتایی اثر خاصی ندارد.

رفیعی(1384) اوضاع سیاسی، نظامی ماوراءالنهر از آغاز یورش چنگیز تا ظهور تیمور را به طور اجمالی، مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده است. در این مقاله به اسلام در قلمرو جغتاییان پرداخته نشده ولی درباره­ی الوس جغتای و اینکه چگونه شکل گرفته است، دارای اطلاعاتی است.

اشپولر(1389) در کتاب خود به سرگذشت و جایگاه مغولان در تاریخ جهان می­­پردازد. در همین راستا نیز آسیای مرکزی را به عنوان خاستگاه مغولان از یک محدوده­ی بسته­ی جغرافیایی به یک مفهوم گسترش یافته­ی جهانی ارتقاء می­دهد. کتاب ایشان از نظر جامعیت تحلیل و نظر درباره­ی تاریخ مغولان واجد اهمیّت و ارزش خاصی است و در مورد حمله­ی مغول­ها به ماوراءالنهر و چگونگی شکل‏گیری اولوس جغتای و همچنین حکمرانان جغتایی و بحث­های مختصری درباره­ی اسلام در قلمرو  برخی از خانات جغتای بحث شده است.

پاکتچی(1392) به شکل­گیری تصوف و همچنین زمینه های پیدایی تصوف در آسیای مرکزی تا قبل از عصر جغتایی و حیات صوفیه در این دوران پرداخته است.

بوهلر(1996) از گسترش نقشبندیه در آسیای مرکزی و ورود آن به هند و همچنین روابط حاکمان مغولی در آسیای مرکزی با صوفیان نقشبندی مطالبی دارد. هر چند در این مقاله به بحث تصوف و فرقه نقشبندیه توجّه شده است، ولی به شکل‏گیری اولوس جغتای و روابط با دیگر خانات و همچنین اسلام در قلمرو جغتای نپرداخته است، امّا از جنبه‏ی تصوف می­تواند مفید باشد.

بیران(1997) به منازعات خاندان­های مغولی و به ویژه تحرکات استقلال‏طلبانه‏ی قایدو در آسیای مرکزی در این دوره پرداخته و اشاراتی نیز به اختلاف مذهبی خان­های مغول دارد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري
 • پايان نامه نسبت امنيت و آزادي در انديشه امام خميني (ره)
 • پايان نامه مباني واحکام فقهي اهانت به مقدسات اديان آسماني (زرتشت، يهوديت و مسيحيت) در فقه اسلامي
 • پايان نامه رقص در اسلام
 • پايان نامه بررسي اتهام خشونت طلبي به اسلام و قرآن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122