پايان نامه اصلاحات و دگرگوني‌ اجتماعي از طريق امر به معروف و نهي از منكر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اصلاحات و دگرگوني‌ اجتماعي از طريق امر به معروف و نهي از منكر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 230 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اصلاحات و دگرگوني‌ اجتماعي از طريق امر به معروف و نهي از منكر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده
مباحث مقدماتي: كليات 1
1. بيان مسأله 1
2. پيشينه تحقيق 1
3. اهداف پژوهش 1
4. پرسش‌هاي تحقيق 2
5. فرضيه پژوهش 2
6. روش گردآوري اطلاعات 3
7. هدف كاربردي اين پژوهش 3
8. واژگان كليدي 3
9. موانع و محدوديت‌هاي پژوهش 3
فصل اول: بررسي‌هاي اوليه 4
1-1. مفاهيم و معاني 5
1-1-1. مفهوم اصلاحات 5
1-1-1-1. واژه اصلاح در لغت 5
2-1-1-1. واژه اصلاح در عرف قرآن 6
3-1-1-1. واژه إصلاح در عرف روايات معصومين «عليهم السلام» 7
2-1-1. مفهوم تغيير و دگرگوني 7
1-2-1-1. واژه تغيير در لغت 7
2-2-1-1. واژه تغيير در عرف قرآن. 8
3-2-1-1. واژه تغيير در عرف روايات. 8
3-1-1. مفهوم أمر 9
1-3-1-1. واژه امر در لغت 9
2-3-1-1. واژه أمر در عرف قرآن. 10
3-3-1-1. واژه امر در عرف روايات. 11
4-1-1. مفهوم نهي 12
1-4-1-1. واژه نهي در لغت 12
2-4-1-1. واژه نهي در عرف قرآن 13
3-4-1-1. واژه نهي در عرف روايات 13
5-1-1. مفهوم معروف 14
1-5-1-1. واژه معروف در لغت 14
2-5-1-1. واژه معروف در قرآن 15
3-5-1-1. واژه معروف در روايات 15
6-1-1. مفهوم منكر 16
1-6-1-1. واژه منكر در لغت 16
2-6-1-1. واژه منكر در عرف قرآن 16
3-6-1-1. واژه منكر در عرف روايات 17
2-1. دگرگوني و تغييرات اجتماعي 18
1-2-1. تغييرات اجتماعي در قرآن و روايات اهل بيت‌ عليهم‌السلام 18
2-2-1. امر و نهي، مؤثرترين مكانيزم اجرايي در تغييرات اجتماعي 20
3-2-1. دگرگوني‌هاي اجتماعي از منظر علم جامعه‌شناسي 22
1-3-2-1. عوامل مؤثر بر دگرگوني‌هاي اجتماعي 23
1-1-3-2-1. عامل معنوي 23
2-1-3-2-1. عامل جغرافيايي و محيطي 24
3-1-3-2-1. عامل فرهنگي 24
4-1-3-2-1. عامل فناوري و تكنولوژي 24
5-1-3-2-1. عامل اقتصادي 25
2-3-2-1. پيامدهاي ناخوشايند در فرآيند سريع تغييرات اجتماعي 26
3-3-2-1. موانع فرا روي دگرگوني‌هاي اجتماعي 26
فصل دوم: اصلاحات اجتماعي 29
1-2. مقدمه 29
2-2. اصلاحات از منظر قرآن 29
1-2-2. ايمان شرط لازم براي اصلاح 30
2-2-2. توبه راه اصلاح فردي 31
3-2-2. تقوي مقدمه اصلاح 32
4-2-2. عفو و بخشش، راه اصلاح خطاكاران 33
5-2-2. اصلاح در خانواده 34
6-2-2. اصلاح اجتماعي با اوامر و نواهي الهي 35
3-2. اصلاح در روايات معصومين عليهم‌السلام 37
1-3-2. مجاهده بانفس راه اصلاح فردي 37
2-3-2. اصلاح خانواده 38
3-3-2. اصلاح بين مردم و جامعه 39
4-3-2. اصلاح حاكمان و عالمان 41
4-2. چارچوب اصلاحات در اسلام 42
1-4-2. حق محوري 42
2-4-2. قانونمندي 43
3-4-2. صداقت و راستگويي 45
4-4-2. رعايت اصول اخلاقي 45
5-4-2. گزينش كارگزاران صالح و توانا 47
6-4-2. نگرش انساني و فرامذهبي 48
7-4-2. توسعه آزادي‌هاي مشروع 48
8-4-2. حفظ وحدت و وفاق ملي 49
9-4-2. برقراري عدالت اجتماعي 50
10-4-2. تأمين رفاه و آسايش مردم 51
5-2. ابعاد مختلف اصلاحات 51
1-5-2. اصلاح فرهنگي و معنوي 51
2-5-2. اصلاح نظام سياسي 52
3-5-2. اصلاح نظام حقوقي 53
4-5-2. اصلاح قوانين و ساختارها 54
6-2. شرايط اجراي اصلاحات 55
1-6-2. زمان‌شناسي و مكان شناسي فراروي اصلاحات 55
2-6-2. شناخت داشتن از اقدام اصلاحي خود 56
3-6-2. مشورت با حكيمان و عالمان 57
4-6-2. استفاده از ابزار درست جهت اصلاح 58
7-2. مهمترين ويژگي مصلح موفق 59
1-7-2. عدم مصانعه 59
2-7-2. عدم مضارعه 61
3-7-2. عدم مطامعه 62
8-2. آسيب شناسي اصلاحات 62
1-8-2. ابهام در مفهوم اصلاح و چارچوب آن 62
2-8-2. مقطعي بودن اصلاحات 63
3-8-2. افراط و تفريط 64
4-8-2. رخنه فرصت‌طلبان و مصلحان غيرواقعي 65
9-2. مهمترين شيوه‌هاي اصلاح 66
1-9-2. ارشاد و تساهل 66
2-9-2. اصلاحات تدريجي و گام به گام 68
3-9-2. امربه معروف و نهي از منكر 69
فصل سوم: جايگاه امربه معروف و نهي از منكر در اسلام 73
1-3. روند تشريع امر و نهي در قرآن 73
1-1-3. آيات توصيه كننده به امر و نهي 73
2-1-3. آيات دال بر وجوب امربه معروف و نهي از منكر 75
1-2-1-3. وجوب امر و نهي بر پيامبر اكرم‌صلی‌الله‌علیه‌و آله 75
2-2-1-3. وجوب امر و نهي بر همه مؤمنان امت 75
3-2-1-3. وجوب امر و نهي بر بعضي از امت 77
3-1-3. امربه معروف و نهي از منكر از اوصاف لازم مومنان 78
4-1-3. امربه منكر و نهي از معروف، از صفات منافقان 78
5-1-3. تفاوت امربه معروف ونهي از منكر در آيات مكي و مدني 79
6-1-3. تقدم امر و نهي بر ايمان به خدا 80
7-1-3. گمان وجود تضاد در ميان آيات امر و نهي 80
8-1-3. امر و نهي در ميان همه اديان الهي 82
2-3. موقعيت شناسي امربه معروف و نهي از منكر در روايات 83
1-2-3. اهميت وفضيلت امر و نهي در كلام معصومين عليهم السلام 83
2-2-3. تشويق همگان به امربه معروف و نهي از منكر 85
3-2-3. روايات دال بر وجوب دو فريضه 85
1-3-2-3. واجب بر همه امت 85
2-3-2-3. بر بعض امت 86
3-3-2-3. واجب برهر فرد مسلمان 86
4-3-2-3. بر علما و دانشمندان 86
4-2-3. عدم تفاوت بين امر و نهي مرد و زن 87
5-2-3. امربه معروف و نهي از منكر، از اوصاف لازم مومنين 87
6-2-3. امربه منكر و نهي از معروف از صفات منافقان و مشركان 88
7-2-3. توهم وجود تنافي در بين روايات امر و نهي 88
8-2-3. وجوب حفظ جان و دين و بذل و ايثار در راه امر و نهي 89
9-2-3. «حسبة» نهاد اجرايي امر و نهي در تاريخ اسلام 89
فصل چهارم: شناخت ابعاد ديگر فريضه امر و نهي 92
1-4. مراتب وطبقات امر و نهي 92
1-1-4. لزوم آگاهي ازمراتب ودرجات امربه معروف ونهي از منكر 92
2-1-4. مراحل امربه معروف و نهي از منكر 93
1-2-1-4. مرحله اول: مرتبه انكار قلبي 94
2-2-1-4. مرحله دوم: مرتبه زباني 96
3-2-1-4. مرحله سوم: مرتبه عملي و با قدرت 99
3-1-4. طبقات امربه معروف و نهي از منكر 100
1-3-1-4. امر و نهي فردي 100
2-3-1-4. امر و نهي خانوادگي 101
3-3-1-4. امر و نهي علما و بزرگان جامعه 102
4-3-1-4. امر و نهي حكومتي 103
4-1-4. طبيعت امر و نهي و تقدم و تأخر در اين فريضه 104
2-4. آشنايي با معروفات و منكرات 106
1-2-4. ضرورت شناخت كامل معروفات و منكرات 106
2-2-4. تفاوت موضوعي معروف و منكر 107
3-2-4. شناخت اهل معروف و ثمره كارهاي خير 107
4-2-4. معيارهاي شناخت معروف و منكر 108
1-4-2-4. معيارهاي ثابت 109
1-1-4-2-4. شرع، اصلي‌ترين معيار 109
2-1-4-2-4. فطرت پاك 109
3-1-4-2-4. عقل سليم 110
2-4-2-4. معيارهاي متغير 111
1-2-4-2-4. فرهنگ 111
2-2-4-2-4. آداب و رسوم 112
3-2-4-2-4. عرف 112
4-2-4-2-4. تابو 113
5-2-4. اقسام و مصاديق معروف و منكر 114
1-5-2-4. اقسام معروف و منكر 114
2-5-2-4. برخي از معروف‌ها و منكرهاي (واجب و حرام)شرعي: 115
1-2-5-2-4. اعتقادي 115
2-2-5-2-4. اخلاقي 115
3-2-5-2-4. فرهنگي 115
4-2-5-2-4. خانوادگي 116
5-2-5-2-4. درماني و بهداشتي و غذايي 116
6-2-5-2-4. اقتصادي 116
7-2-5-2-4. سياسي 116
8-2-5-2-4. حكومتي و دولتي 117
فصل پنجم: كاوشي ديگر پيرامون فريضه امر و نهي 119
1-5. شرايط اجراي امربه معروف و نهي از منكر 119
1-1-5. توضيح اجمالي 119
2-1-5. شرايط افراد در فريضه امر و نهي 119
3-1-5- شرايط فريضه امر و نهي 122
1-3-1-5. علم و آگاهي 122
2-3-1-5. شرط تأثير 123
3-3-1-5. شرط استمرار و اصرار بر گناه 123
4-3-1-5. فقدان مفسده در امر و نهي 124
4-1-5. ويژگي‌هاي شخصي آمران و ناهيان 125
1-4-1-5. عامل بودن 125
2-4-1-5. عدم انتظار پاداش از مردم 126
3-4-1-5. تكبر نداشته باشد 126
2-5. اصول و پيش شرط‌هاي حاكم بر فريضه امر و نهي 127
1-2-5. تجسس كردن ممنوع 127
2-2-5. بدبيني و سوءظن ممنوع 128
3-2-5. پرده دري ممنوع 129
4-2-5. توهين ممنوع 129
5-2-5. تعرض و اضرار به غيرممنوع 130
6-2-5. انتقام‌گيري ممنوع 130
7-2-5. دخالت و تجاوز ممنوع 130
8-2-5. تبعيض در اجراي اوامر و نواهي الهي ممنوع 131
9-2-5. رعايت اصول خودشناسي، بيمارشناسي، روش‌شناسي واجب 131
10-2-5. تقيه واجب، امر و نهي ممنوع 132
3-5. تحليل ريشه‌هاي موفقيت در امر و نهي 133
1-3-5. اثرات مثبت امر و نهي در جامعه 133
1-1-3-5. حفظ اسلام و احكام آن 133
2-1-3-5. تقويت مومنين و تضعيف كفار 134
3-1-3-5. عزت و سعادت دنيا و آخرت 134
4-1-3-5. امنيت و آباداني 135
5-1-3-5. كليد حل همه مشكلات و اجراي قوانين 135
2-3-5. عوامل موفقيت در امر و نهي 136
1-2-3-5. شرح صدر و صبر و مقاومت 136
2-2-3-5. با شيوه درست و با مدارا برخورد نمودن 137
3-2-3-5. ديگر عوامل 137
4-5. تحليل ريشه‌هاي شكست در امر و نهي 138
1-4-5. ريشه‌يابي منكرات درجامعه 138
1-1-4-5. حكومت 138
2-1-4-5. عالمان جامعه 139
3-1-4-5. سرمايه‌داران و طبقات مرفه جامعه 139
4-1-4-5. خانواده‌ها 141
5-1-4-5. دشمنان داخلي و خارجي 141
6-1-4-5. رسانه هاي جمعي 141
2-4-5. برخي علل و آفات مهم ديگر در عدم توفيق فريضه در اصلاحات اجتماعي 142
5- 5. آثار سوء منكرات در جامعه 144
1-5-5. سلب آرامش رواني و جسماني انسان 144
2-5-5. سلب نعمت‌هاي الهي 144
3-5-5. مختل شدن آزادي فردي و اجتماعي 145
4-5-5. از بين رفتن شعائر و قوانين ديني 145
5-5-5. مرگ معنوي 146
6-5-5. سقوط و انحطاط و اختلال در جامعه 146
6-5. پيامدهاي منفي ترك امربه معروف و نهي از منكر در جامعه 147
1-6-5. شريك گناه ديگران شدن 147
2-6-5. مورد غضب و خشم خداوند قرار گرفتن 147
3-6-5. تسلط اشرار و شيوع فساد 148
4-6-5. محروميت از بركات الهي 149
5-6-5. واژگوني قلب و روح 149
6-6-5. پيامدهاي منفي ديگر 150
فصل ششم: بررسي هاي ضروري ديگر در اصلاحات و امر و نهي ديني 152
1-6. شيوه‌هاي متفاوت اصلاحات در فريضه امر و نهي 152
1-1-6. بيان نوع روش‌ها 152
1-1-1-6. روش مستقيم 152
2-1-1-6. روش غيرمستقيم 154
2-1-6. شيوه‌هاي جلوگيري از وقوع گناه و سرايت آن 156
1-2-1-6. از ريشه‌كندن فساد 156
2-2-1-6. اهتمام بر تربيت اخلاقي 157
1-2-2-1-6. نقش اخلاق نيك در امر و نهي و اصلاح امور 157
2-2-2-1-6. مصاديق عملي حسن خلق 158
3-2-1-6. ممانعت از تبديل معروف به منكر و بالعكس 160
4-2-1-6. رفع بيكاري و تنبلي 161
2-6. اصلاحات وتغييرات اساسي اجتماعي در گرو چند مؤلفه پراهميت 163
1-2-6. امربه معروف و نهي از منكر حكومتي(نظارت و كنترل تخصصي) 163
1-1-2-6. اهميت حكومت در اسلام 163
2-1-2-6. مهمترين وظيفه حكومت اسلامي در رابطه با فرائض امر و نهي در عصر حاضر 166
1-2-1-2-6. تصويب قوانين مورد نياز 167
2-2-1-2-6. قوه قضائيه و وظايف آن 168
3-2-1-2-6. تشكيل دانشگاه ويژه امربه معروف و نهي از منكر 168
4-2-1-2-6. تشكيل وزارتخانه امربه معروف و نهي از منكر 170
2-2-6. امر و نهي مردمي (نظارت وكنترل عمومي) 172
1-2-2-6. امر و نهي مردمي از ديدگاه اسلام 172
2-2-2-6. نظريات متفاوت در اصالت فردي و اجتماعي در اصلاح جامعه 174
3-2-2-6. فوايد امر و نهي ملي و اصلاحات همگاني 175
3-2-6. رسانه ملي زبان گوياي امر و نهي در اصلاحات اجتماعي 176
1-3-2-6. نقش رسانه‌هاي جمعي در پيشبرد اصلاحات در جامعه 176
2-3-2-6. فوايد آموزش و اطلاع رساني از طريق رسانه‌ها 177
3-3-2-6. روشن‌ترين مصداق منكر در رسانه ملي 177
فصل هفتم: جمع‌بندي، نتيجه‌گيري و پيشنهادها 180
1-7. خلاصه پژوهش 180
2-7. ارائه برخي پيشنهادها به محققان آينده 182
3-7. ارائه راهكارهاي عملي و كاربردي نو جهت اصلاحات و دگرگوني‌هاي اجتماعي از طريق امر و نهي ديني در عصر حاضر 183
فهرست منابع و مآخذ(فارسي وعربي) 187
الف: فهرست كتاب‌ها 187
ب: فهرست نرم افزارها 198
نمايه 199
Abstract

فهرست منابع و مآخذ(فارسي وعربي)

الف: فهرست كتاب‌ها

* قرآن كريم.

* نهج‌البلاغه، تأليف: ابوالحسن رضي، قم: نشر هجرت، 1414هـ .ق، چ1.

* الصحيفة السجادية، للامام علي بن الحسين‌علیه‌السلام ، قم: نشرالهادي، 1418 هـ .ق، چ1.

ابراهيممصطفي و ديگران، المعجم الوسيط، تهران: انتشارات حورا، 1383هـ .ش-2004م، چ1.

ابن أبي‌الحديد، عبدالحميد، شرح نهج البلاغه، تحقيق: محمدابوالفضل ابراهيم، بي‌جا: دار احياء الكتب العربية، 1385 هـ .ق – 1965 م، چ 2.

ابن براج قاضي طرابسلي، عبدالعزيز، جواهرالفقه، تصحيح: ابراهيمبهادري، قم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1411هـ .ق، چ1.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المهذب، تصحيح: جمعي از محققين، قم، دفتر انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1406هـ .ق، چ1.

ابن حجر، امرءالقيس، ديوان امرءالقيس، تحقيق: مصطفي عبدالشافي، بيروت: دارالكتب العلمية، 1403هـ .ق-1983م، چ1.

ابن طاووس حلي، رضي الدين، مهج الدعوات و منهج العبادات، قم: دارالذخائر، 1411هـ .ق، چ1.

ــــــــــــــــــــــــــــــ، الأمان من أخطار الأسفار و الزمان، قم: موسسه آل البيت، 1409هـ .ق، چ1.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ، الطرائف في معرفة مذهب الطوائف، قم: نشر خيام، 1400هـ .ق، چ1.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ، اللهوف عليقتلي الطفوف، تهران: نشر جهان، 1348هـ .ش، چ1.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ، كشف المحجة لثمرة المهجة، قم: بوستان كتاب، 1375هـ. ش، چ2.

ابن عكبري، عبدالله، التبيان في إعراب القرآن، عمان- رياض: بيت‌الأفكار الدولية، بي‌تا، چ1.

ابن قولويه قمي، ابوالقاسم، كامل الزيارات، نجف: نشر مرتضوي، 1356هـ .ق، چ1.

ابن كثير دمشقي، اسماعيل بن عمرو، تفسير القرآن العظيم، تحقيق: محمدحسينشمس‌الدين، بيروت: دارالكتب العلمية، 1419هـ .ق، چ1.

ابن منظور، محمدبن مكرم، لسان العرب، بيروت: دارصادر، 1414هـ .ق. چ1.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تعليق: علي شيري، بيروت: داراحياء التراث العربي، 1988م-1408هـ .ق، طبع الاولي.

إربلي، أبو‌الفتح، كشف الغمة في معرفة الائمة، تبريز: نشر بني هاشم، 1381هـ .ق، چ1.

اعتصامي، پروين، ديوان پروين، تدوين: احمددانشگر، تهران: نشرحافظ نوين، 1387هـ .ش، چ4.

اكبري، محمدرضا، تحليلي نو و عملي از امربه معروفو نهي از منكر در عصرحاضر، بي‌جا: نشر پيام عترت، 1378هـ .ش، چ6.

الهامي، داوود، تعلیق و ترجمه بر الطرائف ابن طاووس حلی، قم: نويد اسلام، 1374هـ .ش، چ2.

آلوسي، سيد محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، تحقيق: عليعبدالباري عطيه، بيروت: دارالكتب العلمية، 1415هـ .ق، چ1.

انصاري زنجاني، اسماعيل، اسرار آل محمد‌صلی‌الله‌علیه‌و آله ، قم: نشر الهادي، 1416هـ .ق، چ1.

بحراني، سيدهاشم، الإنصاف في النص عليالائمة‌علیه‌السلام، ترجمه: رسولي محلاتي، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1378هـ .ش، چ2.

ـــــــــــــــــ، البرهان في تفسير القرآن، تحقيق: قسم الدراسات الاسلامية لمؤسسة البعثة، تهران: بنياد بعثت، 1416 هـ.ق، چ 1.

بهبودي، محمد باقر، گزيده كافي، تهران: مركز انتشارات علمي و فرهنگي، 1363هـ.ش، چ1.

بيضاوي، عبدالله بن عمر، أنوار التنزيل و أسرار التأويل، تحقيق: محمدعبدالرحمن المرعشلي، بيروت: دارإحياء التراث العربي، 1418هـ .ق، چ1.

التفسير المنسوب الي الامام الحسن العسكري‌علیه‌السلام، قم‌: مدرسه اماممهدي(عج)، 1409هـ .ق، چ1.

تميمي آمدي، عبدالواحد، تصنيف غررالحكم و دررالكلم، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1366هـ .ش، چ1.

تميمي مغربي، ابوحنيفه نعمان بن محمد، دعائم الإسلام، قم: موسسه آل البيت‌علیه‌السلام ، 1385هـ . ق، چ2.

تهراني، علي، امربه معروفو نهياز منكر در اسلام، مشهد: نشرفرهنگ و هنر خراسان، 1354هـ .ش.

ثعالبي، عبدالرحمن بن محمد، جواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيق: شيخ محمد عليمعوض و ديگران، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1418هـ .ق، چ1.

ثعلبي نيشابوري، ابواسحاق، الكشف و البيان عن تفسير القرآن، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1422هـ .ق، چ1.

جزائري، سيدنعمت الله، النور المبين في قصص الأنبياء و المرسلين، قم: نشر آيت‌الله مرعشي نجفي(ره)، 1404هـ .ق، چ1.

جعفي كوفي، مفضل بن عمر، توحيد المفضل(المنسوب الي الامام الجعفر الصادق‌علیه‌السلام )، قم: نشر داوري، بي‌تا، چ2.

حائري تهراني، سيدعلي، مقتنيات الدرر و ملتقطات الثمر، تهران: دارالكتب الإسلامية، 1377هـ .ش.

حافظ، شمس‌الدين محمد، دیوان حافظ، فهرست: محمد حسينمهرآئين، قم: انتشارات برگ شقايق، 1384هـ .ش، چ2.

حراني، ابومحمدبن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول، قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1404هـ .ق، چ2.

الحر العاملي، محمدبن حسن، تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق: گروه پژوهش مؤسسه آل البيت‌علیه‌السلام ، قم: آل البيت، 1409هـ .ق، چ1.

حسيني جزائري، نورالدين، فروق اللغات في‌التمييز بين مفاد الكلمات، تحقيق: رضوان الدايه، تهران: مكتبة نشر الثقافة الاسلامية، 1408هـ .ق- 1367هـ .ش، چ2.

حسيني خامنه‌اي، سيد علي، أجوبة الإستفتائات(عربي)، بيروت: الدار الإسلامية، 1420هـ .ق، چ3.

ــــــــــــــــــــــــــــ، أجوبة الإستفتائات(فارسي)، تهران: انتشارات اميركبير، 1383هـ .ش، چ14.

حسيني روحاني، سيد محمد، فقه الصادق‌علیه‌السلام ، قم: موسسه دارالكتب، 1413هـ .ق، چ3.

حكيمي، محمدرضا و اخوان، الحياة، ترجمه: احمدآرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1380هـ .ش.

حلي، ابن ادريس، السرائرالحاوي لتحرير الفتاوي، قم: دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1410هـ .ق، چ2.

حلي، ابن فهد، عدة الداعي و نجاح الساعي، قم: دارالكتاب الإسلامي، 1407هـ .ق، چ1.

حلي، حسنبن يوسف، كشف اليقين في فضائلأميرالمومنين، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد، 1411هـ .ق، چ1.

ــــــــــــــــــــــ، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، تصحيح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامي، قم: انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413هـ .ق، چ2.

ــــــــــــــــــــــ، نهج الحق و كشف الصدق، بيروت: دارالكتاب اللبناني، 1982م، چ1.

حلي، حسين، دليل العروة الوثقي، تقرير: حسين سعيد تهراني، نجف: مطبعة النجف، 1379هـ ق، چ1.

حلي، نجم‌الدين جعفر بن حسن، شرائعالاسلام في مسائل الحلال و الحرام، تصحيح: عبدالحسين محمدعلي بقال، قم: مؤسسه اسماعيليان، 1408 هـ .ق، چ 2.

خراساني، علم الهداي، نهج‌الخطابة، تهران: نشر كتابخانه صدر، 1374هـ .ش، چ2.

خوانساري، سيداحمد، جامع المدارك في شرح المختصر النافع، تصحيح: علياكبر غفاري، قم: مؤسسه اسماعيليان، 1405هـ .ق، چ2.

خوانساري، جمال‌الدين، شرح بر غرر الحکم، تهران: نشر دانشگاه تهران، 1366هـ .ش، چ1.

خويي، ابوالقاسم، صراط النجاة، تصحيح: موسيمفيد‌الدين، قم: مكتب نشر المنتخب، 1416هـ .ق، چ1.

جعفري، بهزاد، ترجمه تحف العقول، تهران: نشر اسلاميه، 1380هـ.ش، چ1.

جعفري، محمد تقي، رسائل فقهي، تهران: مؤسسه منشورات كرامت، 1419هـ.ق،چ1.

دادسراي عمومي انقلاب اسلامي، شيوه‌هاي صحيح امربه معروفو نهياز منكر، تهران: نشر سازمان تبليغات اسلامي، 1376هـ .ش، چ3.

دخيل، عليبن محمدبن علي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1422هـ .ق، چ2.

دروزه، محمدعزت، التفسير الحديث، قاهره: دارإحياءالكتب العربية، 1383هـ. ق و بيروت: دارالغرب الاسلامي، 1421هـ .ق، چ2.

دستغيب، عبدالحسين، امربه معروفو نهياز منكر، بي‌جا: نشر خورشيد، 1371هـ .ش.

دشتي، محمد، ترجمة نهج البلاغه، قم: نشر مشهور، 1379هـ.ش،چ1.

ديلمي، حسنبن حسن، إرشاد القلوب إلي الصواب، قم: شريف رضي، 1412هـ .ق، چ1.

ذهني، تهراني، سيد محمدجواد، ترجمه علل الشرايع، قم: انتشارات مؤمنين، 1380هـ.ش،چ1.

راغباصفهاني، حسينبن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دمشق: دارالقلم و بيروت: دارالشامية، 1412هـ .ق، چ1.

راوندي، سيدفضل الله، النوادر، قم: دارالكتاب، بي‌تا، چ1.

رضايي، سيد عبدالحسين، ترجمه ارشاد القلوب، تهران: نشر اسلاميه، 1377هـ.ش، چ3.

زمخشري، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت: دارالكتاب العربي، 1407هـ .ق، چ3.

زين‌الدين، محمدامين، كلمة التقوي، قم: نشر جوادورعي، 1413هـ .ق، چ3.

ساروخاني، باقر، جامعه شناسي ارتباطات، تهران: انتشارات اطلاعات، 1375هـ .ش، چ6.

ساعدي، محمدباقر، فضائلپنج‌تن‌علیه‌السلام در صحاح ششگانه اهل سنت، قم: انتشارات فيروزآبادي، 1374هـ .ش، چ1.

شعيري، تاج‌الدين، جامع الأخبار، قم: انتشارات رضي، 1405هـ .ق، چ1.

شهيدي، سيد جعفر، ترجمه نهج البلاغه، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1378هـ.ش. چ14.

صابري يزدي و ديگران، الحكم الزاهرة، ترجمه: انصاري، قم: مركز چاپ و نشر تبليغات اسلامي، 1375هـ .ش، چ2.

صاحب الزماني، ناصرالدين، ديباچه‌اي بر رهبري، تهران: مؤسسه مطبوعاتي عطائي، 1345ش.

صادقي تهراني، محمد، البلاغ في تفسير القرآن بالقرآن، قم: مولف، 1419هـ .ق، چ1.

ــــــــــــــــــــ ، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن، قم: انتشارات فرهنگ اسلامي، 1365هـ .ش، چ2.

صافي گلپايگاني، لطف‌الله، امربه معروفونهي از منكردراسلام، قم: دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1375هـ .ش، چ2.

صدوق القمي، ابن بابويه، الأمالي، بيروت: نشر اعلمي، 1400هـ .ق، چ5.

ـــــــــــــــــــــــ، التوحيد، قم: جامعه مدرسين، 1398هـ .ق، چ1.

ـــــــــــــــــــــــ ، الخصال، قم: جامعه مدرسين، 1362هـ .ش، چ1.

ـــــــــــــــــــــــ ، الهداية في الأصول و الفروع، تصحيح: گروه پژوهش مؤسسه امامهادي ‌علیه‌السلام ، قم: مؤسسه امام هادي، 1418هـ .ق، چ1.

 

طائي، ابوعامر، صحيفة الرضا‌علیه‌السلام ، مشهد: كنگره امامرضا‌علیه‌السلام ، 1406هـ .ق، چ1.

طباطبائي حكيم، سيد محسن، منهاج الصالحين، بيروت: دارالتعارف للمطبوعات، 1410هـ .ق، چ1.

طباطبائي حكيم، سيد محمدسعيد، منهاج الصالحين، بيروت: دارالصفوة، 1415هـ .ق، چ1.

طباطبايي، محمدحسين، سننالنبي، ترجمه: محمد هادي فقهي، تهران: كتابفروشي اسلاميه، 1378 هـ .ش، چ7.

ـــــــــــــــــــــــ، الميزان في تفسير القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1417هـ .ق، چ5.

طبرسي، احمدبن علي، الإحتجاج علي أهل اللجاج، مشهد: نشر مرتضي، 1403هـ .ق، چ1.

طبرسي، عليبن حسن، مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، نجف: حيدريه، 1385هـ .ق، چ2.

طبرسي، فضل بن حسن، إعلام الوري بأعلام الهدي، تهران: انتشارات اسلاميه، 1390هـ .ق، چ3.

ــــــــــــــــــــــــ، الآداب الدينية للخزانة المعينية، ترجمه: احمدعابدي، قم: نشر زائر، 1380هـ .ش، چ1.

ــــــــــــــــــــــــ ، جوامع الجامع، تهران: انتشارات تهران و مديريت حوزه علميه قم، 1377هـ .ش، چ1.

ــــــــــــــــــــــــ ، مجمع البيان في تفسير القرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو، 1372هـ .ش، چ3.

ــــــــــــــــــــــــ ، مكارم الأخلاق، قم: شريف رضي، 1370هـ .ش، چ4.

طريحي، فخرالدين، مجمع‌البحرين، تحقيق: سيد احمدحسيني، تهران: كتابفروشي مرتضوي، 1375هـ .ش، چ3.

طنطاوي، سيد محمد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مصر: بي‌نا، بي‌تا.

طوسي، أبوجعفر، الخلاف، تصحيح: عليخراساني و ديگران، قم: انتشارات جامعه مدرسين، 1407هـ .ق، چ1.

ـــــــــــــ ، المبسوط في فقه الإمامية، تحقيق: سيد محمدتقي كشفي، تهران: المكتبة المرتضوية لاحياء آثار الجعفرية، 1387هـ .ش، چ3.

طوسي، محمدبن حسن، التبيان في تفسير القرآن، تحقيق: احمدقيصر عاملي، بيروت: دارإحياء التراث العربي، بي‌تا.

طيب، سيد عبدالحسين، أطيب البيان في تفسير القرآن، تهران: انتشارات اسلام، 1378هـ .ش، چ2.

طيبي شبستري، سيد احمد، امربه معروفو نهياز منكر در اسلام، تصحيح: حسن تهراني، قم: موسسه انتشارات اسلامي، 1350ش.

العاملي، حسينبن علي، الوجيز في تفسير القرآن العزيز، تحقيق: شيخ مالك محمودي، قم: دارالقرآن الكريم، 1413هـ .ق، چ1.

العاملي، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، تصحيح: سيد محمدكلانتر، قم: كتابفروشي داوري، 1410هـ .ق، چ1.

ــــــــــــــــــــــــــ، حاشية الإرشاد، تحقيق: رضامختاري، قم: دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1414هـ .ق، چ1.

العاملي، محمدبن مكي، الأربعون حديثاً، قم: مدرسه اماممهدي(عج)، 1407هـ .ق، چ1.

ــــــــــــــــــــــ، القواعد و الفوائد، تحقيق: عبدالهادي حكيمي، قم: نشر كتابفروشي مفيد، بي‌تا، چ1.

العاملی، محمدبن حسن، هدایة الامة إلی أحکام الأئمة، تصحیح: بخش حدیث جامعه پژوهش‌های اسلامی،(مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة، 1412 هـ .ق)، چ 1، ج 5.

عروسي حويزي، عبدعلي بن جمعه، نورالثقلين، تحقيق: سيدهاشم رسولي محلاتي، قم: انتشارات اسماعليان، 1415هـ .ق، چ4.

عطاردي، عزيزالله، مسند الامام الرضا‌علیه‌السلام ، مشهد: آستان قدس، 1406هـ .ق، چ1.

غزالي، أبي حامد محمد، إحياء علوم الدين، بيروت: دارالمعرفة، بي‌تا.

فاضل مقداد، جمال‌الدين، كنزالعرفان في فقه القرآن، تحقيق: محمدقاضي، قم: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 1419هـ .ق، چ1.

ــــــــــــــــــــــ ، نضدالقواعد الفقهية عليمذهب الامامية، تحقيق: سيد عبداللطيف حسيني كوهكمري، قم: نشر كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي(ره)، 1403هـ .ق، چ1.

فتال نيشابوري، ابوعلي، روضة الواعظين و بصيرة المتعلمين، قم: انتشارات رضي، بي‌تا، چ1.

فراهيدي، خليلبن احمد، العين، تحقيق: دكتر مخزومي و ديگران، قم: انتشارات هجرت، 1410هـ .ق، چ2.

فلسفي، محمدتقي، الحديث، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1368هـ .ش، چ6.

فيروزآبادي، مرتضي، فضائلالخمسة من الصحاح الستة، تهران: انتشارات اسلاميه، 1392م، چ2.

فيض كاشاني، ملامحسن، الوافي، تصحيح: ضياءالدين حسيني اصفهاني، اصفهان: كتابخانه اميرالمومنين‌علیه‌السلام ، 1406هـ .ق، چ1.

چكيده

اصلاحات عميق اجتماعي از مهمترين اهداف فريضة امر و نهي ديني مي‌باشد.

در فصل اول پژوهش حاضر، مفاهيم و معاني موضوع در لغت و در عرف آيات و روايات، به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت و در ادامه تغيير و تحول اجتماعي از منظر اسلام بيان شد.

فصل دوم با بررسي ابعاد مختلف اصلاحات آغاز شد. تحول و اصلاح جامعه، طبق ادله شرعي تنها با مراعات اوامر و نواهي ديني امكان‌پذير است. اصلاح نفس، خانواده، عالمان و حاكمان جامعه، در جهت دگرگوني‌هاي اجتماعي، با اهميت و حساسيت فراوان در روايات پي‌گيري شد. رعايت شرايط و چارچوب‌هاي بنيادين اصلاحات در اسلام، در تحول و هدايت اجتماع به سوي خيرو صلاح، ضروري است. زواياي اصلاح جامعه در ابعاد مختلف فرهنگي، معنوي، سياسي، حقوقي، قوانين و ساختارها، قابل پي‌گيري است. از منظر اسلام امر به معروف و نهي از منكر، عالي‌ترين ابزار اجرايي جهت اصلاح و دگرگوني در جامعه، در حوزه‌هاي پيش‌گفته است. بدين روي شناخت جايگاه امر و نهي در اسلام، آشنايي با معروفات و منكرات، شناخت شرايط اجراي فريضه و اصول حاكم بر آن و شناسايي عوامل موفقيت و تحليل ريشه‌هاي شكست در اين فريضه، امري ضروري است. در فصل ششم، لزوم توجه به شيوه‌هاي متفاوت اجراي اصلاحات و تغييرات اجتماعي، واسطه فريضه امر و نهي تبيين شد. روش‌هايي كه آگاهي از آنها، مطمئناً هدف تحول و دگرگوني و اصلاح را قرين توفيق مي‌نمايد. همچنين شناخت مؤلفه هاي پراهميت در اصلاح و تغييرات اجتماعي در ادامه مورد بررسي قرار گرفت. شناخت اركان پراهميتي مانند حكومت، استعدادهاي ملي و مردمي و رسانه‌هاي جمعي و آسيب شناسي آنها و استفاده صحيح از ظرفيت‌هاي اين استعدادهاي طبيعي و غيرطبيعي، روند تسريع اصلاح و دگرگوني در جامعه را در پي‌دارد.

در فصل پاياني ضمن نتيجه‌گيري و ارائه برخي پيشنهادها حول محورهاي نو اصلاح و تحول از طريق امر و نهي، ارائه راهكارهاي كاربردي و جديد جهت پي‌گيري عميق‌تر اصلاح و دگرگوني‌ اجتماعي، از رهگذر فريضه امر و نهي عرضه شد.

 کلید واژه: اصلاحات، دگرگوني، اجتماع، امر، نهي، معروف، منكر

مباحث مقدماتي: كليات

بيان مسأله

بي‌گمان امر به معروف و نهي از منكر، از موضوعات مهم در معارف ديني است«بهاتقام الفرائض»[1]و مسائل فراواني را در پي دارد.

اصلاحات عميق اجتماعي را مي‌توان از مهمترين اهداف اين فريضه از نظر شارع مقدس ارزيابي كرد.

شيوه‌هاي اجرايي صحيح و كارساز فريضه، با توجه به سطوح گوناگون ظرفيتي در طبقات جامعه، از مسائلي است كه نيازمند بازخواني و كنكاش جدي است. بررسي تأثير امر به معروف و نهي از منكر به عنوان رسالتي ايماني- و نه به مثابه وظيفه‌اي شغلي و اداري- به منظور گسترش فرهنگ ديني در جامعه، مي‌تواند به عنوان زمينه‌اي براي پژوهش نو، مطرح گردد.

پيشينه تحقيق

با توجه به اين كه در موضوع امر و نهي، كتب و پايان‌نامه‌هاي متعددي نوشته شده است از جمله 1- الامر بالمعروف و النهي عن المنكر، نوشته آيت الله حسين نوري همداني 2- امربه معروف و نهي از منكر، تأليف سيد احمد طيبي شبستري3- امربه معروف و نهي از منكر، علي تهراني 4– امربه معروف و نهي از منكر در اسلام، محسن قرائتي 5- امربه معروف و نهي از منكر، اثر مايكل كوك انگليسي، اما اين پژوهش در نوع خود بكر و تازه بوده، چه تا آنجا كه ما جستجو كرديم بررسي تلفيقي فريضه امر و نهي با هدف اصلاحات اجتماعي، تاكنون مورد پژوهش و تدوين قرار نگرفته است و مي‌طلبد كه ابعاد بيشتري از اين موضوع، در قالب پژوهش‌هاي ديگر، مورد بحث و بررسي قرارگيرد.

اهداف پژوهش

به دليل آنكه فريضهامربه معروف و نهي از منكر، خود شاخه‌اي از احكام و ارزشهاي ديني است، شناخت هر چه عميق‌تر آن، پژوهشگر را به لايه‌هاي جديدتري از معارف الهي مي‌رساند.

با توجه به تأثيرپذيري آدميان به حسب بافت شخصيتي و رواني، چنانچه دعوت به خير«يدعون الي الخير» و امربه معروف و نهي از منكر نهادينه شود، اميد است كه تأثير شگرفي در بهسازي رفتار مردم داشته باشد.

اگر چه پژوهش‌هاي پردامنه در اين موضوع صورت گرفته است، اما چند وچون تأثير آن در اصلاح رفتار اجتماعي، چنانكه بايسته اين فريضهعظيم است به خوبي تبيين نشده است و با توجه به اين كه اين مهم هدف مقدس أبي عبدالله الحسين عليه اسلام، در ايجاد اصلاحات و تغييرات در ابعاد مختلف حكومت و اجتماع، از طريق احياء امر و نهي ديني بود، بدين روي انجام تحقيقات پردامنه‌تر در اين زمينه، موجب روشنگري بيشتري در موضوع خواهد شد.

پرسش‌هاي تحقيق

اول: پرسش‌هاي اصلي

چگونه اصلاحات و دگرگوني‌هاي اجتماعي، از طريق امر و نهي، امكان پذير است؟

رابطه امرو نهي با اصلاحات اجتماعي و تحولات وسيع جامعه و نظامات متعدد آن، چگونه رابطه‌اي مي‌باشد؟

دوم: پرسش‌هاي فرعي

ماهيتامر و نهي از منظر اسلام و آيات و روايات، به چه شكل مي‌باشد؟

معروفات و منكرات در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، ديني و فرهنگي كدام است؟

مؤلفه‌هاي مهم و كاربردي امرو نهي در اصلاحات اجتماعي، كدام است؟

آيا آسيب‌شناسي و تحليل ريشه‌هاي شكست در اجراي اوامر و نواهي ديني، يك ضرورتاست؟ و چگونه بايد انجام شود؟

ابعاد و آفات اصلاحاتاجتماعي و ريشه‌هاي آسيب آن كدام است؟

فرضيه پژوهش

امربه معروفو نهي از منكر، نقشي تعيين كننده، در اصلاحات فرهنگي جوامع دارد.

آسيب زدايي از شيوه‌هاي اجرايي امربه معروفو نهي از منكر، زمينه ساز تأثير واقعي اين فريضه مي‌شود.

روش گردآوري اطلاعات

اطلاعات اوليه، از طريق كتابخانه و با فيش برداري، تأمين مي‌شود و بصورت تحقيق كتابخانه اي، تدوين شده است.

ابزار گردآوري اطلاعات نيز، فيش برداري، بانك‌هاي اطلاعات و استفاده از شبكه‌هاي رايانه‌اي و اينترنتي و نرم افزارهاي پژوهشي، مي‌باشد. روش تجزيه و تحليل اطلاعات از رهگذر ساماندهي و تنظيم و سپس تحليل و تعبيه مناسب داده‌ها، از منابع و مآخذ اصيل، صورت گرفته است.

البته اطلاعات و نتايج حاصل از تلاشهاي ميداني، كه به صورت كتاب و مقاله، منتشر شده است، نيز به عنوان متمم تلاش كتابخانه‌اي، مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.

هدف كاربردي اين پژوهش:

حاصل اين پژوهش مي‌تواند مورد استفاده 1- ادارات دولتي 2- مؤسسات فرهنگي 3- مراكز آموزشي و پژوهشي 4- و نهادهاي متفاوت حكومتي، از جمله ستاد احياء امربه معروف و نهي از منكر، قرار بگيرد. 4- همچنين مي‌تواند بعنوان منبعي براي تحقيقات آينده، راهگشاي محققان بعدي باشد.

واژگان كليدي

اصلاحات، دگرگوني و تغيير، امر، نهي، معروف و منكر

موانع و محدوديت‌هاي پژوهش

عدم دسترسي به برخي منابع مورد نياز از كتب و مقالات اصيل.

وجود برخي مشغله‌هاي طبيعي و معمول در زندگي شخصي.

كندي انجام تحقيق، بسبب عدم تجربه پژوهشي در اين ابعاد گسترده.

فصل اول: بررسي‌هاي اوليه

بررسي‌هاي اوليه

1-1. مفاهيم و معاني

1-1-1. مفهوم اصلاحات 

1-1-1-1. واژه اصلاح در لغت

واژه‌هاي (إصلاح، صلح و صلاح) واژگاني هم‌خانواده‌اند و معنايي مخالف (طلاح و فساد) مي‌دهند. مشتقات اين اصل عبارتند از(صَلَحَ، يَصْلَحُ و يَصْلُح و صِلاحاً و صُلُوحاً و… . ) و (صُلَحاء) به عنوان جمع (صالح)به كار مي‌رود. [2]

أبوزيد گفته است: (استصلاح) از باب استفعال، نقيض (استفساد) مي‌باشد. [3](و استصلح القوم) يعني قوم آماده شد براي اصلاح شدن يا اصلاح كردن. [4]

و (إصلاحُ الشئ بعد فساده) يعني اقامه و پا برجا كردن آن شي، همچنين (أصْلَحْتُ إلي الدابة إذا أحسنتُ إليها) كه (أصلحتُ) به نيكوترين معنا شده است. [5]

(الصّلاح) به «كسرصاد» مصدر(المصالحة) است[6] و (قوم صلوح) يعني (متصالحون).

بشربن أبي حازم گفته است:

يسومون الصّلاح بذات كهفٍ                      و ما فيها لهم سلع و قارٌ

ترجمه: آنان تلاش در انجام مصالحه در دل يك غار دارند در حالي كه در آن مصالحه، براي آنان برگ و باري نيست.

(صَلاحِ و صَلاحٌ) از اسامي مكه مكرمه است. كه مي‌تواند از اصل(صلح) گرفته شده باشد. چه خداي متعال آن جا را حرم امن و صلاح قرار داد. [7]

فرد صالح، عامل صلاحي است كه بوسيله آن، حالش در دنيا تقويت مي‌شود و اما مصلح، عامل اين صلاح است كه بوسيله آن امري از امور، قائم و پابرجا مي‌شود و به اين خاطر است كه خداي سبحان به مصلح[8] توصيف مي‌شود نه صالح. [9]

به طور كلي نقطه مقابل افساد، اصلاح است كه به معناي سامان بخشيدن، صِلاح آوردن، سازش دادن و آرايش كردن در لغت آمده است و اصلاح و افساد، يك زوج متضاد مي‌باشند. [10]

2-1-1-1. واژه اصلاح در عرف قرآن

(صلاح و فساد) از واژگان متضاد در قرآن است، بنابراين مي‌توان گفت كه به كمك يكديگر بهتر شناخته مي‌شوند. [11]

(إصلاح) در عرف قرآن، به صلح و سازش دادن بين دو طائفه و بين اقوام مؤمنين اطلاق شده است. به عنوان نمونه، آيه شريفه: «فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ»[12]پس از خدا بترسيد و ميان خود صلح برقرار سازيد و آيه شريفه: «وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا»[13] اگر دو طائفه از مؤمنين به جان هم افتادند، بين‌شان اصلاح كنيد، بر مفهوم پيش گفته دلالت مي‌كند.

همچنين به معناي اصلاح و سازش در خانواده و ميان افراد آن، مانند: «وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي»[14] پروردگارا ذريه مرا هم برايم اصلاح فرما. «و وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا»[15]و در زمين پس از اصلاح آن، فساد نينگيزيد و او را از روي بيم و اميد بخوانيد؛ كه در آيه شريفه إفساد در برابر إصلاح به كار رفته است.

در آيه ديگر، در مورد نابكاران فسادگر، خداوند مي‌فرمايد:

«وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ». [16]

و چون به ايشان گفته مي‌شود در زمين فساد مكنيد، مي‌گويند ما اصلاحگرانيم و آيات بسيار ديگر. [17]

3-1-1-1. واژه إصلاح در عرف روايات معصومين «عليهم السلام»

در روايتي از امام صادق عليه السلام كه از حضرت علي عليه‌السلام نقل شده است كه فرمودند: «لأن أصْلِحَ بين اثنين أحبُّ الي مِنْ أن أَتصدق بدينارين». [18] اگر ميان دو كس صلح برقرار كنم، دوست داشتني‌تر است در نزد من از دو دينار صدقه. قال رسول‌الله صلي‌الله عليه و آله: «إصلاح ذات البين أفضل مِنْ عامّة الصّلاة و الصيام»[19] صلح و آشتي برقرار كردن بين مردم، برتر از نماز و روزه بسيار است. اميرالمومنين ‌علیه‌السلام نخست به اصلاح ميان دو نفر اشاره مي‌كنندو در تعليل آن به فرموده نبي‌اكرم استناد مي‌جويند. و در روايتي در باب اصلاح ميان زوجين رسول خدا‌صلی‌الله‌علیه‌و آله فرمودند: «و مَنْ مشي في إصلاح بين إمرأة و زوجها أعطاه الله تعالي أجر ألف شهيد قتلوا في سبيل‌الله حقاً»[20] هر كس در راه اصلاح بين زن و شوهر قدم بردارد خداي تعالي پاداش هزار شهيد در راه خدا را به او عطا مي‌كند.

2-1-1. مفهوم تغيير و دگرگوني

1-2-1-1. واژه تغيير در لغت

تغيير، به تحول و دگرگوني حال يك شي معنا شده است، گفته‌اند: «غَيَّرَه» يعني«حَوَّلَه و بَدَّله» به معناي ايجاد حالتي كه متفاوت از حالت پيشين براي شي باشد، [21] كه در شعر آمده است:

و استُحِثَّ المغيّرون من القو                                م، و كان النطاف ما في العزالي

اصلاح‌گران قوم برانگيخته شدند در حالي‌كه جويهاي باريكي از آب در محل آن جريان داشت.

ابن اعرابي گفته كه تغيير به راحت كردن و سبك كردن و اصلاح كردن بار شتر آمده است، چنانكه گفته مي‌شود: (غَيَّرَ فلان عن بعيره) يعني بار شترش را سبك كرد و (تغَّير الحال) به انتقال حال از صلاح به سوي فساد يا بالعكس آن اطلاق مي‌شود. درعرف فقه اسلامي به ديه، (غِيرَ) گفته مي‌شود، چون قصاص را تبديل به ديه و عوض مي‌كند.

درباره موارد كاربرد واژه تغيير و مشتقات آن گفته شده است:

گاهي براي دگرگوني در صورت چيزي به كار مي‌رود، مانند: زماني كه شكل بنا و ساختماني را تغيير دهند و دوم: در حال ودرون فردي، تغيير رخ دهد، مثل: «غَيَّرْتُ غُلامي و دابَّتي» يعني تبديل آنها به غير آن چه كه بودند. [22]

همانطور كه بيان شد، تغيير به تحول رو به صلاح يا فساد اطلاق مي‌شود و تفاوت آن با تكامل در اين است كه واژه كمال، فقط به تحول در مسير رشد و اصلاح، اطلاق مي‌شود و به كامل كردن و به اتمام رساندن كاري تا حد نهايي آن، گفته مي‌شود. [23]

2-2-1-1. واژه تغيير در عرف قرآن.

آيه شريفه«فليغيَّرنَّ خَلْقَ الله»[24] در تفسير به تغيير دادن و دگرگون كردن خلق و مردم، اطلاق شده است، به تغيير حسي يا تغيير معنوي. [25]

در آيه شريفه ديگر، خداوند مي‌فرمايد: «إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»[26]و خدا نعمتي را كه نزد گروهي است تغيير ندهد تا آنچه را كه در ضميرشان است تغيير دهند. كه اين تغيير به تبديل و دگرگوني نعمت به نقمت و يا بالعكس، تفسير شده است. [27]

3-2-1-1. واژه تغيير در عرف روايات.

در كلمات و روايات ائمه معصومين (عليهم السلام) هم اين واژه و مشتقات آن كم‌وبيش به همان دگرگوني و تحول ويا تبديل معنا شده است، چنانكه پیامبر اکرم‌صلی‌الله‌علیه‌و آله فرمودند: «بِحَسْبِ المرء إذا رأي منكراً لايستطيع له تغييراً. . الحديث»[28] براي مرد كافيست كه وقتي ناروايي ديد و نمي‌تواند آن را تغيير دهد، خداوند بداند كه از آن بيزار است، كه به معناي تبديل آن منكر به نيكي و تحول در روند اجراي معروفات آمده است و همچنين در روايتي آمده است كه فردي از حضرت علي‌(عليه السلام)پرسيد: «لو غيَّرْتَ شيبك ياأميرالمومنين»[29] كه كلمه (غَيَّرْتَ) به معناي تغيير ظاهري وتبديل رنگ ريش به صورتي ديگر آمده است.

[1]. محمدبن حسن، الحر العاملي، تفصيل وسائل الشيعة، تحقيق: گروه پژوهش موسسه آل‌البيت‌علیه‌السلام، (قم: موسسه آل‌البيت، 1405 هـ . ق)، چ 2، ج 16، ص 119.

[2]. محمد بن مكرم، ابن‌منظور، لسان العرب، (بيروت: دارصادر، 1414 هـ. ق)، چ 1، ج 2، ص 516؛ خليل ابن احمد، فراهيدي، العين، تحقيق: دكتر مخزومي و ديگران، (قم: انتشارات هجرت، 1410 هـ. ق)‌، چ 2، ج 3، ص 117.

[3]. ابن منظور، همان، ص517.

[4]. ابراهيم مصطفي و ديگران، المعجم الوسيط، (تهران: انتشارات حورا، 1383 هـ . ش – 2004 م)، چ 1، ص 520.

[5]. ابن منظور، همان.

[6]. ابن منظور، همان؛ فراهيدي، همان، ج2، ص388.

[7]. ابن منظور، همان.

[8] . محمد، 2؛ احقاف، 15.

[9]. نعمت‌الله، حسيني جزائري، فروق اللغات، تحقيق: رضوان الدايه، (تهران: مكتبة نشر الثقافة الإسلامية، 1408 هـ. ق- 1367 هـ . ش)، چ 2، ص 160-159.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب، چالش ها و راهکارها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122