پايان نامه اصلاح رفتار رزين اپوکسي با افزايش نرم کننده و شتاب دهنده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اصلاح رفتار رزين اپوکسي با افزايش نرم کننده و شتاب دهنده یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 60 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اصلاح رفتار رزين اپوکسي با افزايش نرم کننده و شتاب دهنده بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: مقدمه
1ـ1 مقدمه    2
1ـ2 بیان مسأله    2
1ـ3 ضرورت انجام تحقیق    3
1ـ4 اهداف تحقیق    3
1ـ5 فرضیه های تحقیق    3
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2ـ1 مقدمه    4
2ـ2 رزین اپوکسی    4
2ـ3 تاریخچه    5
2ـ4 ساخت رزین اپوکسی    5
2ـ5 سخت شدن    6
2ـ5ـ1 فرایند پخت با آمین    7
2ـ5ـ2 فرایند پخت با انیدرید    8
2ـ5ـ3 عوامل پخت فنولی    8
2ـ5ـ4 عوامل پخت گوگرددار    9
2ـ6 شتاب¬دهنده¬ها    9
2ـ7 نرم¬کننده¬ها    10
2ـ8 خواص رزین¬های اپوکسی    10
2ـ9 کاربرد رزین اپوکسی    11
فصل سوم :مواد و روش¬ها
3ـ1 مقدمه    12
3ـ 2 مواد    12
3ـ3 روش کار    12
3-3-1 مشاهدات    14
3ـ4 دستگاه¬های مورد استفاده    14
3ـ4ـ1 گرماسنجی روبشی تفاضلی(DSC)    14
3ـ4ـ2  آنالیزگر حرارتی(TGA)    15
3ـ4ـ3 دستگاه اندازه گیری مدول فشاری    15
فصل چهارم: نتایج و بحث
4ـ1 مقدمه    16
4ـ1ـ1 اثر نرم¬کننده بر دمای تبدیل شیشه¬ای    16
4ـ1ـ2 اثر  نرم¬کننده بردمای تخریب    18
4ـ1ـ3 درصد مواد فرار    23
4ـ1ـ4 آزمون فرورفتگی سوزن    25
4ـ1ـ5 اثر نرم¬کننده بر مدول فشاری    25
4ـ1ـ6 مقاومت شیمیایی در حلال    26
4ـ2ـ7 نفوذپذیری آب    28
فصل پنجم: نتیجه گیری
5ـ1 مقدمه    30
5ـ1ـ1 اثر دما    30
5ـ1ـ2 تأثیر نرم¬کننده و اپوکسی¬ها بر Tg    30
5ـ1ـ3 دمای تخریب    31
5ـ1ـ4 درصد ماده فرار    31
5ـ1ـ5 تأثیر نرم¬کننده بر مدول فشاری    31
5ـ1ـ6 نفوذپذیری نسبت به آب    31
5ـ1ـ7 مقاومت شیمیایی    31
5ـ1ـ8 میزان شتاب¬دهنده    32
5ـ1ـ9 نوع رزین    32
5ـ2  توجیه رفتار انیدرید    32
فهرست منابع    33
منابع فارسی    33
فهرست منابع انگلیسی    34
پیوست الف    37
چکیده انگلیسی    40

فهرست منابع

منابع فارسی

1- باغی ش، سپهریان آذر ا. 1391. تهیه و شناسایی هیدروژل آمفیفیلیت آکریل آمید و سدیم آلژینات (I.P.N) و شناسایی ­خواص فیزیکی آن. فصلنامه کاربرد شیمی محیط زیست، سال سوم، 10: 23-32.

2- حسامی م، باقری ر، معصومی م. 1391. مروری بر بازدارندگی شعله در رزین اپوکسی-­قسمت اول: ریز پرکننده­  های بازدارنده شعله. فصلنامه علمی­ـ­ترویجی بسپارش، سال دوم، 4: 49-60

3- زردان ر، گنجی م.ت، تحویلدار ک. 1389. تهیه و به کارگیری هاردنرهای دارای گروه های ایمیدی در پخت رزین اپوکسی. نیترو پی دی اف، سال چهارم، 13: 281- 288

4- شکرالهی ف، مهدویان ع، شکرالهی پ. 1392. سنتیک پخت رزین اپوکسی-نووالاک دارای بازدارنده شعله. مجله علوم و تکنولوژی، 26، 6: 537-547

5- شکوه فر ع، عرب ب. 1392. مطالعه ساختار و رفتار تبدیل شیشه­ای پلی­مرهای اپوکسی به روش دینامیک مولکولی. ماهنامه علمی پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس، 99، 9 : 1-6

6- ممانی آ، ابراهیمی م، عطایی فرد م. 1392. بهبود ویژگی های حرارتی، مقاومت به آتش و مکانیکی رزین اپوکسی به کمک گرافیت قابل انبساط. نشریه علمی پژوهشی مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 6: 410- 419.

7- ساختمانیان م.ر، بهزادی م. 1385. تأثیر دما و زمان پخت برخواص مکانیکی کامپوزیت­های زمینه اپوکسی تقویت شده با الیاف شیشه. ششمین کنفرانس سراسری انجمن هوا فضای ایران. تهران(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، اسفند ماه.

8- هور م، رضانژاد س، جودت ح، پیله­ور س. 1392. طراحی فرمولاسیون رزین مورد استفاده در ساخت پیش­ آغشته کامپوزیت پره­ی توربین بادی. بیست و هشتمین کنفرانس بین­المللی برق. تهران، 13ـ14 آبان.

9- کومین ج. دانش چسب و چسبندگی. ظهوری غ. 1381. چاپ اول. مشهد. سخن گستر، 200ص.

10- سورنسون دبلیو.آر.، کمپ­بل تی.دبلیو.. شیمی پلیمر عملی. ظهوریان­مهر م، نادعلی م، ترپوگوسیان گ. 1376.

چاپ اول. موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 652ص.

11- خلینا م. رزین های اپوکسی- بررسی مورفولوژی و خواص ریز ساختارهای آمیزه های اپوکسی. 1392. دوره دکتری. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.

12- چوبدار ح. 1393. رزین­ها. خانه مهندسی شیمی ایران. . 16دی.

فهرست منابع انگلیسی

1- ASTM D695. Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics. 2010.

2- ASTM D543. Standard Practices for Evaluating the Resistance of Plastics to Chemical   Reagents. 2006.

3- ASTM D2832. Standard Guide for Determining Volatile and Nonvolatile Content of  Paint and Related Coatings. 2011.

4- ASTM D3895. Standard Test Method for Oxidative-Induction Time Polyolefins byDifferential Scanning Calorimetry. 2007.

5- ASTM D3850. Standard Test Method for Rapid Thermal Degradation of Solid Electrical Insulating Materials by Thermogravimetric Method (TGA). 2006.

6- ASTM D570. Standard Test Method for Water Absorption of Plastics. 2010.

چکیده

رزین­­های اپوکسی که از گروه پلی­مرهای گرما­سخت هستند، دارای خواصی مانند پایداری حرارتی بالا، چسبندگی خوب، مقاومت شیمیایی زیاد، سادگی قالب­گیری و مقاومت به رطوبت می­باشند. این رزین­ها به عنوان چسب، پوشش­ها، رنگ و ابزارآلات پلی­مری کاربرد دارند. متداول­ترین رزین اپوکسی از واکنش بیس­فنولA و اپی­کلروهیدرین در حضور باز تهیه
می­شود که به وسیله عوامل پختی مانند آمین­ها، انیدرید­ها، فنول­ها و تیول­ها سخت می­شوند. رزین­های اپوکسی سخت و شکننده­اند. این طرح به منظور اصلاح رفتار رزین اپوکسی با استفاده از نرم­کننده و شتاب­دهنده انجام شده است. با استفاده از دو نوع رزین، دو نوع عامل پخت، یک شتاب­دهنده آمینی و یک نرم­کننده نمونه­هایی تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. استفاده از عامل پخت انیدریدی موفقیت­آمیز نبود. نمونه­های مورد آزمایش:

نمونه (الف) اپوکسیEPOLAM 2040 RESIN  و عامل پخت آمینی  EPOLAM 2047 با شتاب­دهنده،

نمونه (ب) اپوکسی 828 و عامل پخت آمینی EPOLAM 2047 و شتاب­دهنده،

نمونه (ج) اپوکسی EPOLAM 2040  و عامل پخت آمینی EPOLAM 2047 همراه نرم­کننده دی­اکتیل فتالات و شتاب­دهنده،

نمونه (د) مخلوط دو اپوکسی  828و EPOLAM 2040 عامل پخت آمینی EPOLAM 2047 و نرم­کننده دی­اکتیل­فتالات همراه شتاب­دهنده.

آزمایش Tg با استفاده از دستگاه DSC  روی نمونه­ها نشان داد که نمونه­های دارای نرم­کننده دارای دمای تبديل شیشه­ای پایین بودند {بدون نرم­کننده (الف) °C 7/78 و (ب)°C 0/89، با نرم­کننده هر دو °C5/55}. آزمایش درصد ماده فرار در دمای °C105 و به مدت سه ساعت برای نمونه­های (الف) 10/0-% و (ب) 11/0-% و برای نمونه­های دارای نرم­کننده، (ج) 10/0-% و (د) 18/0-­% را نشان داد. دمای تخریب با دستگاه TGA در شرایط °C50-700 و تغییرات دمایی به ازای هر °C10 بود که برای نمونه بدون نرم­کننده (الف)°C 350 و (ب)°C 373 و برای نمونه­های با نرم­کننده (ب) و (ج) به ترتيب °C345 و °C365 بود. درصد تورم در حلال استن براي اپوکسی بدون نرم­کننده (الف) 3/24% و (ب) 5/17% و با نرم­کننده (ج) 5/37% و (د) 1/38% شد. درصد جذب آب در نمونه­های با نرم کننده (الف) و (ب) به ترتيب 22/0%  و 16/0% و نمونه­های بدون  نرم­کننده (ج) 13/0% و (د) 17/0% شد.

کلمات کلیدی: رزین اپوکسی، عامل پخت، شتاب­دهنده، نرم­کننده، دمای تبدیل شیشه­ای، دمای تخریب

فصل اول: مقدمه

1ـ1 مقدمه

رزین­های اپوکسی مانند هر پلی­مر دیگری تحت شرایط تولید، افزودنی­ها و دما قرار می­گیرند و این عوامل روی خواص فیزیکی و شیمیایی آن­ها اثرگذار است. باتوجه به گسترش استفاده از این نوع رزین­ها تلاش می­شود که خواص آن­ها بسته به نوع کاربردشان حفظ شده و یا بهبود یابد.

1ـ2 بیان مسأله

رزین­های اپوکسی[1] پلی­مرهایی گرماسخت[2] هستند که کاربرد وسیعی در رنگ، چسب[3]، پوشش­ها[4]، ایمپلنت­های پزشکی[5]، صنایع الکتریکی و ابزارآلات پلی­مری دارند (اودگارد[6]، 2013). این رزین­ها از دو پایه مختلف; رزین اپوکسی و عامل پخت[7] تشکیل شده­اند. عامل پخت از نوع آمین­ها[8]، انیدرید­ها[9] و یا تیول[10]ها می­تواند باشد. هنگامی که رزین اپوکسی سخت می­شود ساختار شبکه­ای سه بعدی پیدا می­کند که پلی­مرهای حاصل دارای پایداری گرمایی[11] خوب و مدول[12] نسبتاً بالا و چسبندگی عالی هستند )کینلوچ و همکاران[13]، 2014؛ چن و همکاران[14]، 2013؛ بن صالح و همکاران[15]، 2014؛ ممانی و همکاران[16]، 1391).

ساختار شبکه­ای بالا باعث می­شود که رزین  سخت و شکننده و دارای مقاومت ضربه­پذیری پایینی باشد (چن و همکاران، 2013). هدف از انجام این طرح انتخاب مواد مناسب برای تقویت نرمی رزین با حفظ حداقل خواص و دستیابی به شرایط پخت مناسب می­باشد.

1ـ3 ضرورت انجام تحقیق

دامنه کاربرد رزین اپوکسی وسیع می­باشد که بنا به نوع کاربرد و شرایط پخت آن، اصلاح می­گردد، این طرح به دلیل اینکه شرایط پخت همراه با نرم­کننده[17] را بررسی می­کند، می­تواند مورد توجه قرار گیرد.

1ـ4 اهداف تحقیق

مسأله مورد بحث، سختی و شکنندگی رزین اپوکسی پخت شده می­باشد که هدف از این تحقیق اصلاح رفتار و دستیابی به حالت تقریباً بهینه و مناسب از رزین همراه نرم­کننده و سیستم پخت برای رسیدن به رزین اصلاح شده است.

1ـ5 فرضیه های تحقیق

برای انجام این پروژه روش­های مورد نظر به صورت زیر مطرح می­گردد:

الف­ـ تدارک رزین اپوکسی مناسب،

ب­ـ فرمولاسیون سیستم پخت،

ج­ـ انتخاب عوامل پخت متفاوت و بررسی خواص ناشی از استفاده از آن،

دـ دستیابی به سیستم پخت مناسب در حضور نرم­کننده.

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2ـ1 مقدمه

اصطلاح «رزین» از موادی که به طور طبیعی و در بیشتر موارد، از گیاهان به دست می­آیند، گرفته شده است. در صورتی که محلول­های این مواد در حلال­های آلی، در هوا خشک شوند، به پوشش­های محافظ و سختی تبدیل می­گردند. کاربردی­ترین رزین طبیعی، روزین (یا کلوفان) است. بعدها، هر ماده­ی سنتزی که مکمل یا جایگزین این فراورده­های طبیعی شد، «رزین» نام گرفت (ظهوریان­مهر[18]، 1376).

امروزه رزین به تعدادی از انواع پلی­مر­ها، شامل محصولات تراکمی فنول­ـ­فرمالدئید[19] و رزین­های اپوکسی، پلی­مرهای وینیلی مانند پلی­استیرن[20] و پلی­متیل­متاکریلات[21]، و پلی­مرهای تراکمی طبقه­ی پلی­آمید[22] یا پلی­استر[23] و … گفته می­شود. بیشترین اصطلاح رزین به پلی­مرهای خطی یا شبکه­ای (یا قابل شبکه­ای شدن) که برای عملیات قالب­گیری، ریخته­گری یا روزن­رانی و در پوشش­های سطوح استفاده می­شوند ارتباط دارد.

رزین­ها پلی­مرهایی و به عبارتی کوپلی­مر[24]هایی با وزن مولکولی بالا هستند که در درون زنجیره خود گروه­های فعالی دارند. بیشتر این پلی­مرها در دمای محیط، مایع با گرانروی بالا و ظاهر عسل مانند، شفاف با رنگ زرد روشن تا مایل به قهوه­ای هستند و یا به صورت پولک و دانه­های جامدی هستند که برحسب نیاز در حلال مناسب حل می­شوند (ظهوریان­مهر و همکاران، مترجم، 1376).

2ـ2 رزین اپوکسی

اصطلاح اپوکسی به گروه شیمیایی اطلاق می­شود که در آن یک اتم اکسیژن با دو اتم کربن دیگر که به نوعی به هم پیوند خورده­اند، متصل می­باشند. ساده­ترین اپوکسی دارای یک ساختمان حلقوی سه عضوی بوده که اصطلاحاً به آن “1و2 اپوکسی” یا “آلفا اپوکسی” گفته می­شود (دادییوک و گودمن[25]، 2013؛ راتنا[26]، 2010).

[1] Epoxy Resin                                                                                                                 [2] thermosetting

[3] adhesive

[4] coating

[5] Medical implants

[6] Odegard

[7] hardener

[8] Amine

[9] Anhydrides

[10] Thiol

[11] Thermal stability

[12] Modules

[13] Kinloch et al

[14] Chen et al

[15] Ben Saleh et al

[16] Memany et al

[17]Plasticizer

[18] Zohoorian mehr et al

[19] Phenol-formaldehyde

[20] Poly styrene

[21] Poly methyl metacrilat

[22] Poly amid

[23] Poly ester

[24] Copolymer

[25] Dodiuk & Goodman

[26] Ratna

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122