پايان نامه اصول حاکم بر نبردهاي هوايي در مخاصمات مسلحانه بين المللي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اصول حاکم بر نبردهاي هوايي در مخاصمات مسلحانه بين المللي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 199 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اصول حاکم بر نبردهاي هوايي در مخاصمات مسلحانه بين المللي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه    10
فصل دوم:  بررسی مفاهیم اساسی
پیشگفتار    20
مبحث اول:جنگ و حقوق حاکم بر آن    21
گفتار اول:مفهوم حقوقی جنگ    21
الف)تعريف جنگ    21
ب)بررسی انواع جنگ با توجه به عرصه جنگ:    23
گفتار دوم) حقوق جنگ    24
الف)تعریف حقوق جنگ    24
ب)منابع حقوق جنگ    25
مبحث دوم:کلیات نبرد هوایی    29
گفتار اول:  مفهوم شناسی نبردهای هوایی    29
الف)تعریف نبرهای هوایی    29
ب)تاریخچه نبردهای هوایی    31
گفتار دوم: عرصه نبردهای هوایی    32
الف)منقطه جنگ و جبهه جنگ در جنگ های هوایی    32
ب)مناطق داخل و خارج از جبهه جنگ در جنگ های هوایی    33
مبحث دوم: رزمندگان در نبردهای هوایی    37
گفتار اول:شناخت نیروهای نظامی در نبردهای هوایی و سلاح های مورد استفاده توسط این نیروها    37
الف)شناخت نیرو های نظامی    37
ب)کاربرد سلاح ها توسط رزمندگان در نبردهای هوایی    43
گفتار دوم: هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی:    47
الف)معرفی هواپیماهای بدون سرنشین    47
ب)تاریخچه هواپیماهای بدون سرنشین    49
پ)قواعد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در نبردهای هوایی    50
نتیجه گیری    55
فصل سوم: حقوق حاکم  بر نبردهای هوایی
پیشگفتار    57
مبحث اول:قواعد قراردادی و قواعد عرفی در جنگ های هوایی    58
گفتار اول:قواعد عرفی    58
الف)اصل تفکیک    58
ب: منع حملات کور کورانه :    60
پ) اصل تناسب:    61
ج) اقدامات احتیاطی در حمله :    61
چ)اصل اقدامات احتیاطی در برابر آثار حمله :    62
ح) اصل حمایت از اموال فرهنگی    64
خ) تأسیسات دارای انرژی خطرناک :    64
د)فریب    66
ر) تسلیحات    67
گفتار دوم:بررسی قواعد قرار دادی حاکم بر جنگ های هوایی    67
الف)قبل از جنگ جهانی اول    67
ب)پس از جنگ جهانی اول    69
پ)کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی    70
ج)تجزیه و تحلیل قواعد اصولی لازم الرعایه در جنگ های هوایی    74
مبحث دوم : بی طرفی و جنایت جنگی در جنگ های هوایی    87
گفتار اول:بیطرفی در جنگ هوایی    87
الف)مفهوم بی طرفی در جنگ های هوایی    87
ب)تاریخچه بی طرفی    88
پ)احترام به حریم هوایی کشور بی طرف    90
ج) قواعد حاکم به گذر هواپیماهای بی طرف از سرحدات متخاصم    92
د) سایر حقوق و تکالیف کشورهای بی طرف:    95
گفتاردوم:جنایت جنگی در جنگ های هوایی    99
الف)مفهوم جنایت جنگی    99
ب)جنایت جنگی در جنگ های هوایی    100
نتیجه گیری    103
فصل چهارم: بررسی ابعاد حقوقی جنگ های هوایی با تاکید  بر جنگ های دو دهه اخیر
پیشگفتار    106
مبحث اول:جنگ هوایی علیه عراق و یوگسلاوی    107
گفتار اول: جنگ های هوایی امریکاعلیه عراق    107
الف)هدف از حمله به عراق در دو جنگ خلیج فارس    107
ب)بررسی ابعاد حقوقی حمله های هوایی به عراق    107
گفتار دوم:حملات هوایی علیه یوگسلاوی    113
الف)اهداف ناتو ازحمله به یوگسلاوی    113
ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات در جنگ یوگسلاوی    113
مبحث دوم :حمله آمریکا علیه افغانستان، حملات هوایی عراق علیه ایران    116
گفتار اول: جنگ آمریکا علیه افغانستان    116
الف)هدف دولت آمریکا برای حمله به افغانستان    116
ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات به افقانستان    117
گفتار دوم:حملات هوایی رژیم بعثی عراق علیه ایران    122
الف)اهداف عراق از حمله به ایران    122
ب)بررسی ابعاد حقوقی حملات هوایی عراق علیه ایران    122
گفتار سوم:حمله رژیم صهیونیستی به غزه    125
الف)هدف رژیم صهیونیستی از حمله اخیر به غزه:    125
ب)بررسی ابعاد حقوقی آخرین حمله هوایی به غزه    126
نتیجه گیری    129
نتیجه گیری کلی    130
فهرست منابع و مآخذ    135
ضمائم    144

فهرست منابع و مآخذ

الف)کتابها

1-بهزادی،حمید،قدرتهای بزرگ وصلح بین المللی،تهران،دانشگاه شهیدبهشتی،1355

2-حقوق بین الملل ناظر بر نحوه هدایت مخاصمات مجموعه کنوانسیون های  لاهه و برخی اسناد بین المللی دیگر، دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، مترجم مهرداد رضایان ،سرسم

3-رمضانی قوام آبادی،محمدحسین،نقش کمیته صلیب سرخ درتدوین اجرای حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی ،خرسندی،چاپ اول،تهران ،1385

4-روسوشارل، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه منجنی، علی، دفتر خدمات حقوق بین الملل ، چاپ اول ،جلد اول ،تهران، ، 1369

5- رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی ،جلد اول، کمیته ملی حقوق بشر دوستانه،تهران،سرسم ،چاپ دوم،1390

6-ساعد،نادر،حقوق بشردوستانه وسلاحهای هستهای،چاپ اول،جلداول،1389

7-ساعد،نادر،حقوق بین الملل ونظام عدم گسترش سلاح های هسته ای،شهردانش،چاپ اول،تهران،1384

8- سیاه رستمی،هاجر،حسین نژاد،کتایون،افچنگی،محسن،حقوق بین الملل بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه(مجموعه اسناد ژنو)، مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی برای هلال احمر ، تهران ، چاپ اول ،1389

9-شریفی طرازکوهی،حسین،قواعد آمره و نظم حقوقی بین المللی،موسسه چاپ انتشارات وزارت امور خارجه،چاپ اول،1375

10-شریفی طرازکوهی،حسین،حقوق بشردوستانه بین المللی،تهران،نشرمیزان،چاپ اول،1390

11-شریفی طرازکوهی،حسین،حقوق جنگ،گرآوری و ترجمه(مجموعه مقالات)انتشارات دانشگاه امام حسین،چاپ اول،تهران،1375

12-ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ ، نشر دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم ،تهران ، ،1380

13-ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بشردوستانه بین المللی، چاپ اول، نشر کتابخانه دانش، کمیته بین المللی صلیب سرخ، چاپ اول، سال 91،

14-فلک،دیتر،حقوق بین الملل در مخاصمات مصلحانه بین المللی ، ترجمه زمانی قاسم، ساعد نادرحسین شریفی طرازکوهی،هاجر سیاه رستمی،فاطمه کیاه وند،میر شهبیز شافع ،محمدجعفر ساعد،کتایون حسین نژاد، موسسه مطالعات و پژوهش های شهر دانش،چاپ دوم ،تهران،1391

15-کتان،هنری،فلسطین و حقوق بین الملل،ترجمه غلامرضا فدایی عراقی،امیرکبیر،چاپ اول،1354

16-ممتاز،جمشیدورنجبریان،امیرحسین،حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مصلحانه داخلی،انتشارات کمیته ملی حقوق بشردوستانه و نشر میزان،چاپ اول،تهران،1384

17-ممتاز،جمشید،حقوق بین الملل سلاح های کشتار جمعی،ترجمه امیرحسین رنجبریان،انتشارات دادگستر،چاپ اول،تهران،1375

18-نوس بام ،آرتور. ،تاریخ مختصر حقوق بین الملل،زیر نظر دکتر احمد متین دفتری ،امیرکبیر چاپ اول،تهران ،1337

19-هنکرتز،ژان ماری،دوسوالدیک،لوئیس،حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی،ترجمه دفتر امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلام و کمیته بین المللی صلیب سرخ،جلد اول ،انتشارات مجد،چاپ دوم،تهران،1387

20-فراسیون،منصور،راهنمای سازمان ملل متحد، وزارت علوم و آموزش عالی ،تهران ،1354

21- شریعت قربانب،محمدجواد،حقوق کیفری بین المللی ،نشرجنگل،،چاپ اول،تهران،1384

ب)مقالات فارسی

1-البرزی،مسعود،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه،نشریه حقوق اساسی،ش8،1386

2-باقرپوراردکانی،عباس،تعهدعام دولتها به رعایت و کسب اطمینان از رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه،مجموعه مقالات سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی،ش2،1385

3-بوردال،لیس اس:حقوق بشردوستانه بین المللی،رویه های فعلی و چالش ها،مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق بشردوستانه بین المللی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران،نشر سرسم،چاپ اول،تهران،1382

4-تقی زاده، زکیه، هواوندی، فاطمه، کاوشی در مشروعیت استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حقوق بین الملل. فصلنامه مطالعات بین الملل (Jsi) شماره 3،زمستان 1391،

5-جلیلی،سعید،نظریه اجتناب ناپذیرجنگ هاو تحول آن در کشور شوروی،مجله روابط بین الملل،مرکز مطالعات عالی بین الملل،دانشکده حقوقدانشگاه تهران،شماره10،پاییز56

6-حبیب زاده،توکل،حقوق بین الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم،مجله معارف اسلامی و حقوق،دانشگاه امام صادق،ش1،1386

7-رمضانی قوام آبادی،محمدحسین،تاملی بر منابع قراردادی حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی،الهیات و حقوق،مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی،ش13، ویژه حقوق،1383

8-رنجبریان،حمید،حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه،مجموعه مقالات همایش تحولات اخیر حقوق بشردوستانه بین المللی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران،نشرسرسم،چاپ اول،تهران،1382

9-شهبازیري،ارامش،چالش های مهفوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بین المللی،پژوهش های حقوقی ،شهر دانش،ش14،تابستان1390

10-ضیایی بیگدلی،محمدرضا،توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در بستر رویه بین المللی معاصر،مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بین المللی بشر دوستانه،انتشارات مشترک کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیته ملی حقوق بشردوستانه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران،چاپ اول،تهران،زمستان1386

11-ضیایی بیگدلی،محمدرضا،نگرشی اجمالی به حقوق جنگ،مجله حقوقی،دفتر خدمات حقوق بین الملل،شماره6،تابستان و پاییز65

اسناد:

اسنادژنو

1)قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردو کشی،12 اوت1949

2)قرارداد ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران و غریقان نیرو های مسلح در دریا،12اوت1949

3)قرداد ژنو راجه به معامله با اسیران جنگی

4)قرارداد ژنو راجع به حمایت از افرادکشوری در زمان جنگ،12 اوت 1949

5)پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو مورخ 12 اوت1949 در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی،ژنو،ژوئن1977

6)پیش نویس قواعدی که برای محدود کردن خطراتی که در زمان جنگ بر جمعیت غیرنظامی وارد میشود،کمیته بین المللی صلیب سرخ،1956

 سند لاهه

1) دستور العمل سن رمو در موردحقوق بین الملل قابل اعمال در مورد مخاصمات مسلحانه در دریا،ژوئن1994(7

منابع انگلیسی

کتب

1- Bothe. M, Partsch & K.J. Solf. W. 1989. New Rules for Victims of Armed Conflict; Commentary on Two Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949.The Hague. Nijhoff.

2- Cassasa, A.1979. The Humanitarian Law of Armed Conflict. Naple.

3- Castren, E. 1954.The Present Law of War and Neutrality. Helsinki.

4- Delbez, L .1969. Les Principles Generaux du Droit International Public, L.G.D.J. Paris.

5- Greenwood, C.2000. International Humanitarian law (Laws of War) in Kalshoven. The centennial of the first International Peace Conference, Reports and Conclusions. The Hagre/ London/Boston. 214.

6- Henckaerts, Jean., Marie and Doswald Beck, Louise. 2005. Customary International Humanitarain Law. Cambridge University Press.

7- L.C., Green.1993. The contemporary Law of Armed Conflict. Manchester, New York.

8- Rosenblad, E.1979. International Humanitarian Law of Armed Conflict. Geneva.

چکیده

جنگ یکی ازجلوه های بارز توسل به زور است. مخاصمات مسلحانه به هر گونه درگیری مسلحانه گفته می شود که ممکن است بین دو یا بیش از دو طرفی که در تضاد کامل با یک دیگر قرار گرفته اند به وقوع بپیوندد همانطور که در دادگاه بین المللی دادگستری برای یوگوسلاوی سابق نیز بیان شد درگیری مسلحانه بین المللی زمانی ایجاد می شود که کشور ها به اهرم زور روی آورند.آتش جنگ تمام قلمرو زمینی و دریایی و هوایی کشورها را درگیر  می کند ،که تحت عنوان جنگ های هوایی،جنگ زمینی و دریایی شناخته می شوند اکنون در این نوشته پیش رو به تحلیل و بررسی جنگ های هوایی خواهیم پرداخت. جنگ هوایی مجموع عملیاتی است که از سوی کشوری به وسیله انواع ابزار های نیروی هوایی ازجمله هواپیماها،هلیکوپترها و امروزه هواپیماهای بدون سرنشین علیه کشور خصم هدایت و راهبری می شود..این نمونه از جنگ که تقریبا کمتر به آن پرداخته شده است به دلیل ابزارهای خاص مورد استفاده که می تواند در طی چند ثانیه ویرانی زیادی در جنگ به بار آورد قوانین خاص خود را می طلبد،که به بررسی آنها پرداخته خواهد شد و بیان می شود که چه تلاش هایی درخلال کنوانسیون های لاهه از جمله کنوانسیون  1923 در زمینه جنگ هوایی و در ادامه آن در کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی آن برای قاعده مند کردن استفاده از این جنگ افزارها شده است.و قواعد آن تجزیه و تحلیل می شود.

کلید واژگان: جنگ،حقوق جنگ،جنگ هوایی،حقوق جنگ هوایی،هواپیماهای بدون سرنشین، مخاصمات مسلحانه بین الملل

مقدمه

در فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.توسل به زور در مفهوم نخست،عبارت است از هر گونه عمل قهرآمیز که نتوان آن را اقدام نظامی قلمداد کرد.اما در مفهوم دوم کلیه تدابیر و عملیات نظامی از جمله جنگ را نیز شامل می شود[1].

یکی از مهمترین مسایل حقوق بین الملل در ادوار مختلف تحریم جنگ و منع توسل به زور است چرا که جنگ و توسل به زور در جامعه بین المللی یکی از عوامل اساسی است که مخرب روابط، بین اعضای جامعه بین المللی بوده است و مانع زندگی مسالمت آمیز دولتها با یکدیگر می شود و نیاز به صلح و آرامش را که یکی از نیازهای ذاتی آدمی است با مخاطره رو به رو

می سازد از این رو شناخت جنگ و جلوگیری از ایجاد آن از دغدغه های حامیان حقوق بشر و صلح جهانی بوده است و این نیاز احساس می شد که باید به جنگ مفهومی حقوقی بخشیده شود تا شاید در زیر سایه حق و عدالت بتوان از شدت خشونت دولتهای درگیر در جنگ کاست. تلاش برای کاهش ایجاد جنگ و به حداقل رساندن آثار مخرب آن از زمان پیش از جامعه ملل رواج داشته که البته در دوران باستان طبیعتاً رنگ و بوی بسیار ضعیفی داشته است.

در قرون وسطا مسیحیت از عوامل وحدت در اروپا بود و این امر از شدت تنش ها می کاست و رواج دین اسلام از سوی دیگر که توسل به زور را تنها در راه خدمت به دین اسلام تحت عنوان جهاد مجاز تلقی و شرایطی برای آن تعریف می کرد از جمله اینکه باید امام یا نایب خاص او در جنگ حضور داشته باشد، نشانگر آن است که توسل به زور و جنگ و خون ریزی تا حدودی منع و محدود می شد.

دوران حیات جامعه ملل، مرحله تحول بسیار اساسی در مفهوم توسل به زور و تحریم جنگ تلقی می شود ومیثاق جامعه ملل، یک سند صلح بین المللی تلقی می شد که مفهوم اصلی آن لغو توسل به جنگ است که البته با توجه به اقتضاعات زمان محکومیت مطلق جنگ امکان پذیر نشد و محکومیت آن در برخی حالات من جمله زمانی که کشورهای طرف اختلاف بعد از حل اختلاف به روش حقوقی دستور مرجع قضایی را رعایت نکنند، زمان گزارش شورا به اتفاق آرا پذیرفته شود و البته مواردی دیگر.

آنچه که این نیاز را تا حدودی سامان می دهد، معاهده بریان کلوگ بود که در سال  1928میلادی توسط بریان فرانسوی و کلوک آمریکایی منعقد شد که ناظر بر ممنوعیت تمام عیار جنگ بود که بعد ها تا سال 1939 کشورهای زیادی به این معاهده ملحق شدند و در آن سال تعداد کشورها به 63 کشور می رسید[2]

در نهایت منشور سازمان ملل متحد است که در مقدمه خود آورده است «هدف اولیه و ضع و تدوین منشور را تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسلهای آینده از بلای جنگ و …. قلمداد کرده است»و اقدامات گسترده ای برای تحقق این هدف اعمال کرده است.

در تعریف مخاصمات مسلحانه بین المللی آمده است که: مخاصمات مسلحانه زمانی پدیدار می گردد که یک طرف علیه طرف دیگر متوسل به زور می شود. این امر در همه موارد اشغال نظامی صادق خواهد بود حتی اگر این اشغال با مقاومت مسلحانه روبه رو نشود.[3]

جنگ همچنین به عنوان ابزار سیاست ملی مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانه ای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاص در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود در این جهت حداقل یکی از طرفین مخاصمه درصدد تحمیل نقطه نظر سیاسی خویش بر دیگری است.[4]

حقوق حاکم بر جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بی طرف باشد.

جنگ های رخ داده تا کنون یا به صورت جنگ هوایی و یا جنگ دریایی و یا جنگ زمینی و یا آمیخته ای از جنگ های مذکور بوده اند.آنچه در این نوشته به آن پرداخته می شود،تجزیه و تحلیل جنگ های هوایی خواهد بود.

پیشینه روی آوری انسان به جنگ های هوایی مربوط به قرن 18میلادی می شود.آن زمان از هواگردهای اولیه و سادهای ، بالن های هوای گرم جهت به دست آوردن پیروزی در جنگ استفاده می گردند.در این تحقیق برآن هستیم که به تجزیه و تحلیل دقیق این نمونه از جنگ بپردازیم،ابزارهای مورد استفاده را بررسی کنیم و در نهایت به این مسأله متمرکز شویم که چه اصولی استفاده از این ابزار های خاص و قدرتمند را قاعده مند می کند.و نقاط قوت و ضعف این اصول را بررسی  کنیم.

با توجه به آنچه که ذکر شد نقطه تمایز اصول حاکم بر نبردهای هوایی با سایر نبردها در این است که در نبردهای هوایی، اولأ: صحنه نبرد با نبردهای زمینی و دریایی متفاوت است زیرا که علاوه بر فراز سرزمین،بر فراز دریای سرزمینی و هم بر فراز دریای آزاد،که صحنه نبرد قلمداد می شوند،فضاهای بسیاری از صحنه نبرد مستثنی می باشد که عبور بر فراز آنها تخطی قلمداد می شود.ثانیأ: اصول لازم الرعایه به تبع(هواپیما)به علت سرعت در عبور و تهاجم به صورت لحظه ای ممکن است تا حریم ثالث را مورد تهاجم قرار دهد.و بنابر این اهداف می تواندثالث را حتی اگرچه در حریم متخاصم هدف قرار دهد.

یکی از مباحثی که باید در این پایان نامه مورد بررسی قرار گیرد هواپیماهای بدون سرنشین و استفاده از آنها در جنگ ها است زمانی که آدمی برای اولین بار برای حمله به دشمنان خویش، در پهنه آسمان حضور پیدا کرد، از بالن ها برای رسیدن به مقصود خود استفاده نمود. بعدها هواپیماها و هلی کوپترها نیز وارد این عرصه شدند. آخرین دستاورد در زمینه حملات هوابرد، بعد انسانی موضوع را از گستره آسمان کنار گذارد. مردم قادر هستند تا وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (Unmanned Aerial Vehicles) را صدها مایل دورتر از محل هواپیماهای بدون سرنشین  (Drones)کنترل کنند.بنابراین با توجه به اهمیت این مساله بر آن شدیم که در گوشه  ای از این تحقیق به این مهم بپردازیم.

سابقه تحقیق

با توجه به بررسی های صورت گرفته،منابعی که  در خصوص  این نمونه از جنگ(هوایی)نسبت به دو نوع دیگر جنگ (دریایی و زمینی)در دسترس می باشد محدود و در لابلای کتاب های موجود در زمینه  کلیات حقوق جنگ وکتاب های حقوق بشردوستانه بین المللی می باشد که در این کتاب ها هم بسیار مختصر به جنگ های هوایی پرداخته شده است با توجه به این اینکه امروزه استفاده از جنگ ابزارهای هوایی یکی از مسایل مهم در زمینه حقوق جنگ می باشد ولی در ایران انگونه که شایسته است مورد توجه حقوق دانان بین المللی قرار نگرفته است ازجمله این کتاب های موجود در رمینه حقوق جنگ که در آنها به جنگ هوایی پرداخته شده است می توان به کتاب حقوق جنگ دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،چاپ دوم در تهران سال1380 اشاره کرد( که مشخصات کامل کتاب بدین شرح است:ضیایی بیگدلی،محمدرضا،حقوق جنگ، تهران ،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم، ،1380) که از بارزترین منابع حقوق جنگ در ایران می باشد که متاسفانه بخش اعظم کتاب در زمینه جنگهای زمینی و دریایی  است ودر فصل چهارم،بخش اول،بند سوم درصفحه های 100تا  103به عرصه مخاصمات در جنگ های هوایی پرداخته شده است و در بند دوم از

بخش سوم در فصل چهارم در 109 تا 111به هواناو های متخاصم و غیر متخاصم پرداخته است.در بند چهارم  از بخش ششم از فصل چهارم به در صفحه236 تا 239به بحث غنایم در جنگ هوایی پرداخته شده است.دربخش چهارم از فصل هفتم به بیطرفی در جنگ هوایی در صفحات316تا319پرداخته شده است  این مطالب بسیار مفید بوده اما در مقایسه با مطالبی که راجب دو نوع دیگر جنگ وجود دارد به طور دقیق این نوع جنگ را معرفی نمی کند.

کتاب حقوق بشر دوستانه بین المللی و مخاصمات مسلحانه بین المللی که ترجمه موفقی از کتب انگلیسی است نوشته پروفسور دیتر فلک با ویرایش دکتر قاسم زمانی و دکتر نادر ساعد،انتشارات شهر دانش،تهران،(مشخصات کامل کتاب بدین شرح است: فلت،دیتر، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ترجمه زمانی، قاسم، ساعد، نادر، شریفی طرازکوهی، حسین، سیاه رستمی، هاجر، کیهان لو، فاطمه، شافع، میرشهبیز، ساعد، محمدجعفر، تهران،شهر دانش،چاپ اول، 1387)که در صفحه33 که مباحث مقدماتی این کتاب است  تحت عوان سیر تاریخی و مبانی حقوق بشردوستانه کلیاتی در مورد جنگ از جمله حقوق جنگ هوایی اورده شده است،در فصل سوم قسمت ششم ابعاد خاص جنگ های هوایی و دریایی در صفحه145تا130است،در فصل چهارم قسمت سوم در صفحات225 تا228 ازروش های نبرد صحبت شده است وبه موضوعاتی چنداز جنگ هوایی پرداخته شده است این کتاب از متون دیگر است که کمک شایانی به پژوهشگران حقوق جنگ می کند اما به طور منجز و مشخص به جنگ هوایی نمی پردازد و با گشت و گذار بسیار در لا بلای صفحات کتاب می توان مطالب فوق را یافت.و البته کتاب حقوق مخاصمات مسلحانه نوشته پروفسور شارل لسو ترجمه دکتر علی هنجنی نیز از منابع دیگر موجود در این زمینه است(مشخصات کامل کتاب بدین شرح است: رسو،شارل، حقوق مخاصمات مسلحانه ،ترجمه هنجنی،علی،تهران ، نشر دفتر خدمات حقوقی بین المللی،تهران،چاپ اول،جلد اول،1369) که در مقایسه جنگ هوایی با سایر جنگ ها مطالب موجود در زمینه جنگ هوایی بسیار کم است و طول و تفسیر مطالب موجود از سایر جنگ ها را ندارد این کتاب شامل مباحث گسترده ای از حقوق جنگ و جنگ دریایی که در جلد اول این کتاب به تفصیل به آن پرداخته شده است و در جلد دوم کتاب درصفحات 46تا 55به حقوق جنگ هوایی و بیشتر به کنوانسیون ها و مباحث پراکنده پرداخته شده است این سه کتاب که ذکر آن رفت مهمترین سوابق موجود در زمینه جنگ هوایی می باشند که همانگونه که مشخص است انقدر موسع نیستند که بتوان آگاهی دانشجو را آنچنان بالا ببرند که جای سوالی ایجاد نکنند چنانکه در خصوص جنگ زمینی و دریایی بی پرده از آنها صحبت شده است وبسیار مفصل می باشند.

از سوی دیگر هیچگونه تحقیق دانشگاهی در این زمینه انجام نشده است که منظور از این سخن تحقیق گسترده تحت عنوان پایان نامه و یا مقالات علمی است در چند سال اخیر در لابلای مقالات موجود چند مقاله ترجه شده در زمینه هواپیماهای بدون سر نشین به چشم می خورد از جمله این مقالات، مقاله حقوق بین الملل در خصوص هواپیماهای بدون سرنشین می باشد اثر ماری الن اوکونل ترجمه عبداله عابدینی است که این مقاله به ابعاد حقوقی استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین می پردازد وبه تحلیل هایی چند در این زمینه پرداخته شده است و مقاله دیگری کاوشی در مشروعیت استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حقوق بین الملل است که توسط خانم زکیه تقی زاده و فاطمه هداوندی نوشته شده است مشخصات کامل مقاله بدین شرح است:(تقی زاده،زکیه،هداوندی،فاطمه،کاوشی در مشروعیت استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حقوق بین الملل،فصلنامه مطالعات بین الملل،شماره35،سال نهم،زمستان91،صص94-63).این مقاله نیز هواپیماهای بدون سرنشین را بررسی می کند که این مقالات باز هم پوشش مناسبی برای حقوق نبردهای  هوایی نیستند  منابع انگلیسی موجود در زمینه جنگ هوایی نیز محدود ولی  بسیار کامل تر از منابع فارسی است که در نوشتن پایان نامه از آنها بهره بسیار برده شده است.

به طور کلی متون جامع و گویایی راجع به کمیت و کیفت این جنگ ها به زبان فارسی وجود ندارد لذا برآن شدیم که متن جامعی را در این خصوص به دانشجویان علاقه مند ارائه کنیم تا این نقص برطرف شود.

هدف

نظر به اینکه امروزه ایجادکننده جنگ مستقیم یا غیر مستقیم قدرت های سلطه جو می باشند

برای برق آسا بودن جنگ از این ابزار(نیروی هوایی)به طور عمده استفاده می شود که در این راستا به علت سرعت ابزارها از یک طرف و فاصله دار بودن مهاجم و مورد تهاجم از طرف دیگر ممکن است باعث خروج ثالث از بیطرفی(دادن پایگاه نظامی یا اجازه فرود) یا تجاوز به حریم ثالث هنگام حملات،ضرروت استناد به قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی را موضوعیت می دهد و یا به علت سرعت عملیات غیر نظامیان در این مخاصمات از میان بروند و یا اهداف غیر نظامی مورد حمله قرار گیرند.چه اگر نه این گونه جنگ،اما تهدید احتمالی ناشی از آن ضرورت تحقیق در این زمینه راکه فاقد سابقه است موضوعیت می دهد و این نیاز احساس می شود که باید منابع بیشتری جست و جو شود و تحلیل های بیشتری به زبان فارسی صورت گیرد که دانشجویان را از مطالعات پراکنده بی نیاز کند که به راحتی بتوانند ماهیت این نبردها و قواعد حاکم بر آن را بشناسند.از سوی دیگر استفاده از جنگ ابزارهای قوی در طول جنگ که می تواند در چند ثانیه همه رزمندگان و غیر رزمندگان،متخاصمان و غیرمتخاصمان را با خاک و خون یکسان کند حساسیت این مساله را بالاتر می برد که باید قواعدی وجود داشته باشد که بتواند تا حدممکن از وحشت و هراس جنگ بکاهد و از بزرگترین اهدافی که در پی آن هستیم شناختن این قواعد به دانشجویان است که بدانند قوانین وجود دارند گرچه قانون شکنان بسیارند با این وجود قدرت و الزام آور بوده قواعد عرفی و قراردادی موجود در این زمینه را با مطالعات موردی در آخر بررسی کرده و شناختن نقاط قوت و ضعف آنها را هدف داریم.

سوال اصلی

-چه اصولی  بر نبردهای هوایی در مخاصمات مسلحانه بین المللی حاکم است؟آیا اصول و قواعد موجود با توجه به پیشرفت های جدید در عرصه جنگ هوایی به ویژه با به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین کفایت می کند یا خیر؟

سوالات فرعی

-مخاصمات مسلحانه بین المللی چه نوع مخاصماتی هستند چه تفاوتی با مخاصمات غیر بین المللی دارند و چه قواعدی حاکم بر آنهامی باشد؟

-نبردهوایی چیست و چه تفاوتی با سایر نبردها دارد؟

-کدام جنگ ها بیشترین استفاده از جنگ افزارهای هوایی را به خود اختصاص داده اند؟کم

وکیف این نبردها به چه صورت می باشد؟

-دولتها تا چه اندازه در نبردهای هوایی پایبند به اجرای  قواعد ژنو و لاهه و قواعد عرفی
بوده اند؟

[1] – ضیایی بیگدلی،محمدرضا،نگرشی اجمالی به حقوق جنگ،مجله حقوقی،دفتر خدمات حقوق بین الملل،شماره6،تابستان و پاییز65،ص47

[2] -ضیایی بیگدلی،محمدرضا،حقوق جنگ،نشر دانشگاه علامه،تهران،ص9

[3]. ماده 2 مشترک کنوانسیون  ژنو:

علاوه بر مقرراتی که باید در زمان صلح به موقع اجرا گذاشته شود این کنوانسیون  در صورت جنگ رسمی با هر گونه مخاصمه مسلحانه که بین دو یا چند دولت از دول معضمه متعهاد روی دهد به موقع اجرا گذارده خواهد شد ولو اینکه یکی از دول وجود حالت جنگ را تصدیق نکرده باشد. این کنوانسیون در هر مورد که تمام یا قسمتی از خاک یکی از دول معضمه متعاهد اشغال شود نیز به موقع اجرا گذاشته خواهد شد؛ ولو آنکه اشغال مذبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد. هر گاه یکی از دول متخاصم عضور این قرارداد نباشد، دولت های متخاصم دیگر که در این قرارداد شرکت کرده اند در روابط متقابل خود تابع این قرارداد خواهند بود و چنانچه دولت مقررات این قرارداد را قبول و اجرا کند در مقابل او نیز ملزم به اجرای این قرارداد خواهند بود.

فرضیه

محوری ترین اصول در نبردهای هوایی عبارت اند از 1)اصل اجتناب از تجاوز به حریم ثالث توسط هواپیماهای نظامی هر یک از اطراف متخاصم

2)رعایت تمیز روا میان متحاربین و غیر متحاربین(که در نبردهای هوایی این مهم از طریق تمیز روا میان اماکن نظامی و غیر نظامی امکان پذیر است) که در رویکرد های عملی چگونگی رعایت یا عدم رعایت آن را ارزیابی خواهم نمود.

در بحث قواعد قراردادی موجود در زمینه نبردهای هوایی  مستقیم ترین قواعد که حاکم بر نبردهای هوایی است در سال 1923 تصویب شد که در این سال مقررات لاهه در خصوص نبرد هوایی و نیز قواعدی در خصوص کنترل ارتباط رادیویی در زمان جنگ تدوین گردید.اگرچه این مقررات از نظر حقوقی هرگز به تصویب نرسیدند اما در توسعه اندیشه های حقوقی نقش بسزایی داشتند.

بعد از جنگ جهانی دوم کمیته بین المللی صلیب سرخ در سال1956 پیش نویس قواعد دهلی برای محدودسازی خطرات متوجه جمعیت غیر نظامی در زمان جنگ را تنظیم کرد این پیشنویس و گذارش کمیته بین المللی صلیب سرخ درباره آنها نشان دهنده تأثیر مقررات لاهه بر جنگ هوایی هستند مهمتر اینکه بسیاری از اصول مطرح شده در سال 1923 در پروتکل اول الحاقی 1977 البته به صورت اصلاح شده پذیرفته شده و بنابراین به عنوان حقوق قراردادی لازم الاجرا هستند.

هواپیماهای بدون سرنشین که از پیشرفته ترین های صنعت هوایی در جنگ ها می باشد نیز دارای قواعد خاص خود می باشند واستفاده از هواپیماها در مخاصمات مسلحانه به علت استفاده از دوربین های حساس و دقیق آنها تا حدودی منجر به کاهش تلفات غیر نظامیان در زمان جنگ می گردد و از این لحاظ می تواند در تطابق با حقوق بین الملل ناظر بر مخاصمات مسلحانه جلوه نماید.اما نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت آن است که مشروعیت استفاده از این هواپیماها طبق حقوق بین الملل توسل به زور نمی تواند مجوزی برای مشروعیت استفاده از این هواپیما ها طبق حقوق بین الملل بشردوستانه باشد.بدین ترتیب اصولی نظیر اصل احتیاط در حمله،اصل اعمال تبعیض در بکارگیری تسلیحات جنگی،اصل رعایت تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان  و اصل تناسب میان حمله و منافع جنگی مورد انتظار از جمله اصولی است که در خصوص حملات هواپیماهای بدون سرنشین نیز قابل اعمال است و بایستی به دقت مورد رعایت قرار گیرد،امری که به زعم بسیاری از صاحبنظران در جریان استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در مبارزه با تروریسم در کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان توسط ایالات متحده آمریکا بارها نقض شده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122