پايان نامه الگوريتم تکاملي جستجوگر ، يک الگوريتم جديد براي مسائل بهينه سازي پيوسته

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه الگوريتم تکاملي جستجوگر ، يک الگوريتم جديد براي مسائل بهينه سازي پيوسته یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه الگوريتم تکاملي جستجوگر ، يک الگوريتم جديد براي مسائل بهينه سازي پيوسته بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1- کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1 -2- تعریف مساله 2
1 -3- هدف تحقیق 3
1 -4- فرضیات تحقیق 3
1 -5- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1 -6- خلاصه فصل های آتی 4
2- ادبیات و پیشینه تحقیق 5
2-1- مقدمه 6
2-2- مرور ادبیات الگوریتم های فرا ابتکاری 6
2-3- جمع بندی 15
3- زمینه های علمی تحقیق 16
3-1- مقدمه 17
3-2- مسائل بهینه سازی 17
3-3- بررسي روش‌هاي جستجو و بهينه‌سازي 18
3-3-1- روش‌هاي شمارشي 19
3-3-2- روش‌هاي محاسباتي 20
3-3-3- روش‌هاي ابتكاري و فرا ابتکاری 21
3-4- مسائل بهينه‌سازي تركيبي 21
3-5- روشهای حل مسائل بهينه‌سازي تركيبي 23
3-5-1- روش های ابتکاری 24
3-5-1-1- آزاد‌سازي 24
3-5-1-2- تجزيه 25
3-5-1-3- تكرار 25
3-5-1-4- روش توليد ستون 25
3-5-1-5- جستجوي سازنده 26
3-5-1-6- جستجوي بهبود يافته 26
3-5-1-7- روش جستجوي همسايه 27
3-5-2- روش‌هاي فرا ابتكاري برگرفته از طبيعت 28
3-6- جمع بندی 29
4- ارائه الگوریتم جدید پیشنهادی 30
4-1- مقدمه 31
4-2- الگوریتم جستجوگر تکاملی (Seeker Evolutionary Algorithm) 31
4-3- اعتبار سنجی الگوریتم جستجوگر تکاملی 42
4-3-1- مسائل مورد استفاده برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی 43
4-3-2- عملکرد الگوریتم جستجوگر تکاملی 55
4-3-3- مقایسه عملکرد الگوریتم جستجوگر تکاملی باICA, OICA , CICA3 65
4-3-4- مقایسه عملکرد الگوریتم جستجوگر تکاملی با RGA, PSO , GSA 67
4-3-5- مقایسه عملکرد الگوریتم جستجوگر تکاملی با HS, IBA , ABS 68
4-3-6- مقایسه عملکرد الگوریتم جستجوگر تکاملی با BA, CS, LFA, FA 70
4-4 فرایند تکاملی الگوریتم های فرا ابتکاری 72
4-5 جمع بندی 75
5- نتیجه گیری و پیشنهادها 76
5-1- نتیجه گیری 77
5-2- پیشنهادها 77
مراجع 78

مراجع

[1] Melanie, M. An introduction to genetic algorithms. Cambridge, Massachusetts London, England, Fifth printing, 3,1999.

[2] Sivanandam, S. N., & Deepa, S. N. Introduction to genetic algorithms. Springer Publishing Company, Incorporated, 2007.

[3] Herrera, F., Lozano, M., & Verdegay, J. L. Tackling real-coded genetic algorithms: Operators and tools for behavioural analysis. Artificial intelligence review, 12(4), 265-319, 1998.

[4] Kirkpatrick, S., Jr., D. G., & Vecchi, M. P. Optimization by simulated annealing. science, 220(4598), 671-680, 1983.

[5] De Castro, L. N., & Timmis, J. I. Artificial immune systems as a novel soft computing paradigm. Soft computing, 7(8), 526-544, 2003.

[6] Glover, F., & Laguna, M. Tabu search (Vol. 22). Boston: Kluwer academic publishers, 1997.

[7] Dorigo, M., Caro, G. D., & Gambardella, L. M. Ant algorithms for discrete optimization. Artificial life, 5(2), 137-172, 1999.

[8] Kennedy, J., & Eberhart, R. Particle swarm optimization. In Neural Networks, 1995. Proceedings., IEEE International Conference on (Vol. 4, pp. 1942-1948). IEEE, 1995.

[9] Chen, D., & Zhao, C. Particle swarm optimization with adaptive population size and its application. Applied Soft Computing, 9(1), 39-48, 2009.

[10] Storn, R., & Price, K. Differential evolution–a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces. Journal of global optimization, 11(4), 341-359, 1997.

[11] Geem, Z. W., Kim, J. H., & Loganathan, G. V. A new heuristic optimization algorithm: harmony search. Simulation, 76(2), 60-68, 2001.

[12] Yang, X. S., & Deb, S. Cuckoo search via Lévy flights. In Nature & Biologically Inspired Computing, NaBIC. World Congress on (pp. 210-214). IEEE, 2009.

[13] Yang, X. S. Firefly algorithms for multimodal optimization. In Stochastic algorithms: foundations and applications (pp. 169-178). Springer Berlin Heidelberg, 2009.

[14] Yang, X. S. Firefly algorithm, Levy flights and global optimization. In Research and Development in Intelligent Systems XXVI (pp. 209-218). Springer London, 2010.

[15] Yang, X. S. A new metaheuristic bat-inspired algorithm. In Nature Inspired Cooperative Strategies for Optimization (NICSO 2010) (pp. 65-74). Springer Berlin Heidelberg, 2010.

[16] Rashedi, E., Nezamabadi-Pour, H., & Saryazdi, S. GSA: a gravitational search algorithm. Information sciences, 179(13), 2232-2248, 2009.

[17] Karaboga, D., & Basturk, B. A powerful and efficient algorithm for numerical function optimization: artificial bee colony (ABC) algorithm. Journal of global optimization, 39(3), 459-471, 2007.

[18] Karaboga, D., & Akay, B. Proportional—Integral—Derivative Controller Design by Using Artificial Bee Colony, Harmony Search, and the Bees Algorithms. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I: Journal of Systems and Control Engineering, 224(7), 869-883, 2010.

[19] Atashpaz-Gargari, E., & Lucas, C. Imperialist competitive algorithm: an algorithm for optimization inspired by imperialistic competition. In Evolutionary Computation, 2007. CEC 2007. IEEE Congress on (pp. 4661-4667). IEEE, 2007.

[20] Talatahari, S., Farahmand Azar, B., Sheikholeslami, R., & Gandomi, A. H. Imperialist competitive algorithm combined with chaos for global optimization. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 17(3), 1312-1319, 2012.

[21] Kaveh, A., & Talatahari, S. Optimum design of skeletal structures using imperialist competitive algorithm. Computers & structures, 88(21), 1220-1229, 2010.

[22] Rajabioun, R. Cuckoo optimization algorithm. Applied Soft Computing, 11(8), 5508-5518, 2011.

[23] Li, X. L. A new intelligent optimization-artificial fish swarm algorithm. Doctor thesis, Zhejiang University of Zhejiang, China, 2003.

[24] Molga, M., & Smutnicki, C. Test functions for optimization needs. Test functions for optimization needs, 2005.

چکیده

در سال های اخیر توسعه و استفاده از الگوریتم های تکاملی رشد چشم گیری داشته است. ساختار اغلب الگوریتم ها بر مبنای یک پدیده در طبیعت بوده است. هر یک از آنها دارای نقاط ضعف و قوتی بوده است به طوری که هر از چند گاهی شاهد معرفی الگوریتمی جدید هستیم که برتری خود را نسبت به تعدادی از الگوریتم های قبلی نشان می دهد.

در این پایان نامه یک الگوریتم جدید برای حل مسائل بهینه سازی پیوسته معرفی می شود. این الگوریتم مبتنی بر یک منطق ساده جستجو است. در این الگوریتم هر جستجوگر معرف یک جواب است. الگوریتم جستجوگر تکاملی در هر گام ناحیه جستجو و جستجوگرها را به چند قسمت تقسیم می کند و هر گروه جستجو را به ناحیه ای تخصیص می دهد. حرکت جستجوگرها در ناحیه ها بر اساس یک روند تکاملی ساده می باشد ولی هیچ کدام از جستجوگرها اجازه ورود به ناحیه های دیگر را ندارند. در مرحله بعد تعدادی از ناحیه ها  که بهترین مقدار تابع هدف را دارا هستند انتخاب و به چند ناحیه کوچکتر تقسیم می شوند و گروه های جستجوگر به آنها تخصیص داده می شوند. این مراحل تا برقراری شرط توقف ادامه پیدا خواهد کرد برای سنجش عملکرد این الگوریتم از مثال های موجود در مقالات پر رجوع ترین الگوریتم ها استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده برتری الگوریتم جستجوگر تکاملی بر این الگوریتم ها است.

کلمات کلیدی: بهینه سازی هوشمند، الگوریتم های فرا ابتکاری، بهینه سازی سراسری، الگوریتم جستجوگر تکاملی، بهینه سازی پیوسته

-1-  مقدمه

در ریاضیات و علوم رایانه یک مسأله بهینه سازی، مسأله یافتن بهترین راه حل از میان همه راه حل های عملی می باشد. مسأله های بهینه سازی می تواند به دو دسته تقسیم شود که متغیرها پیوسته یا گسسته باشند. روش های حل متفاوتی برای این گونه مسائل وجود دارند که به سه دسته روش های سنتی ریاضی، روش های ابتکاری و روش های فرا ابتکاری تقسیم می شوند. در اکثر مسائل بهینه سازی با افزایش ابعاد مساله زمان حل آن نیز به صورت نمایی افزایش پیدا می کند. به این گونه مسائل، مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی گفته می شود. به همین علت یکی از بهترین گزینه های برای حل مسائل بهینه سازی استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری است. مهمترین علت استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری، بدست آوردن یک جواب مناسب در زمان مناسب است. از همین رو است که توسعه و میزان استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری به شدت رشد داشته است.

1-2–  تعریف مساله

هدف از بهينه‌سازي يافتن بهترين جواب قابل قبول با توجه به محدوديت‌ها و نيازهاي مسأله است. بهينه‌سازي يك فعاليت مهم و تعيين‌كننده در بسیاری ار زمینه های علمی، اقتصادی، صنعتی و غيره است. بسياري از مسائل بهينه‌سازي در مهندسي، طبيعتاً پيچيده‌تر و مشكل‌تر از آن هستند كه با روش‌هاي مرسوم بهينه ‌سازي نظير روش های برنامه‌ريزي رياضي و نظاير آن قابل حل باشند. از جمله راه ‌حل‌هاي موجود در برخورد با اين گونه مسائل، استفاده از الگوريتم‌هاي تکاملی است. دلیل دیگر استفاده از الگوریتم های تکاملی، زمان بسیار زیاد و غیر ممکن روش های دقیق ریاضی برای حل مسائلی با پارامتر های زیاد و پیچیده است. در سال‌هاي اخير يكي از مهمترين و اميدبخش‌ترين تحقيقات، «روش‌هاي ابتكاري برگرفته از طبيعت» بوده است. اين روش‌ها شباهت‌هايي با سيستم‌هاي اجتماعي و يا طبيعي دارند. ساختار ‌آنها برگرفته شده از روند تکاملی موجود در آن سیستم می باشد كه در حل مسائل با ساختار پیچیده نتايج بسيار خوبی داشته است. در اکثر این گونه الگوریتم ها عملیات جستجو با تولید یک جمعیت تصادفی در ناحیه جستجو شروع می شود. سپس با استفاده هوش محاسباتی موجود در الگوریتم، جواب ها حرکت داده می شوند. این جابجایی به نحوی می باشد که بعد از گذشتن چند گام جمعیت به سمت نقطه بهینه همگرا می شوند. تفاوت اصلی الگوریتم های تکاملی در همین نحوه جابجایی جمعیت می باشد. در سال های اخیر توسعه و استفاده از الگوریتم های تکاملی رشد چشم گیری داشته است. هر یک از آن ها دارای نقاط ضعف و قوتی بوده است به طوری که هر از چند گاهی شاهد معرفی الگوریتمی جدید هستیم که برتری خود را نسبت به تعدادی از الگوریتم های قبلی نشان می دهد.

در این  پايان­نامه، یک الگوریتم جدید برای حل مسائل بهینه سازی پیوسته معرفی شده است. این الگوریتم مبتنی بر یک منطق ساده جستجو است. برای ارزیابی عملکرد الگوریتم های فرا ابتکاری از مسائل ریاضی موجود در ادبیات استفاده می شود. برای این الگویتم نیز از 11 مساله ریاضی برای مقایسه و ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی استفاده شده است. در این مقایسات نتایج الگوریتم پیشنهادی با نتایج یازده الگوریتم فرا ابتکاری مقایسه شده است. این الگوریتم ها جزء پر رجوع ترین الگوریتم های فرا ابتکاری در این زمینه هستند.

1-3–  هدف تحقیق

هدف از این پایان نامه معرفی یک الگوریتم فراابتکاری کارا برای حل مسائل بهینه سازی پیوسته است که بتواند نسبت به اغلب الگوریتم های فراابتکاری مشهور دارای برتری باشد.

1-4–  فرضیات تحقیق

در اين پایان نامه، فرضيات مسأله وجود ندارد و طراحی الگوریتم تکاملی جستجوگر فقط برای مسائل بهینه سازی پیوسته صورت مي­گيرد.

1-5–  اهمیت و ضرورت تحقیق

گستره استفاده از الگوریتم های فراابتکاری در علوم مختلف به خصوص مهندسی صنایع در طی سال های گذشته بسیار زیاد بوده است. تعداد ارجاعات به مقالات اصلی این الگوریتم ها خود گواه این امر است. در ادامه  به تعدادی  از این موارد اشاره می شود.

الگوریتم تجمعی ذرات (1995) – 19927 ارجاع

الگوریتم هارمونی (2001) – 866 ارجاع

الگوریتم زنبور عسل (2007) – 590 ارجاع

الگوریتم فرهنگ (1994) – 517 ارجاع

الگوریتم رقابت استعماری (2007) – 195 ارجاع

الگوریتم گرانشی (2009) – 188 ارجاع

تعداد ارجاعات بسیار زیاد به  مقالات الگوریتم های فراابتکاری نشان دهنده  اهمیت فراوان  این روش ها است. روش حل یا پدیده علمی که وسعت استفاده از آنها به این شکل باشد بسیار اندک است.

1-6–  خلاصه فصل های آتی

در فصل دوم به مرور ادبیات الگوریتم های فرا ابتکاری پرداخته خواهد شد. الگوریتم هایی که در این فصل مرور می شود شامل الگوریتم ژنتیک، الگوريتم آنيلينگ شبيه‌سازي، الگوریتم ایمنی مصنوعی، الگوریتم جستجوی ممنوعه، الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچه، الگوریتم اجتماع ذرات، تکامل تفاضلی، الگوریتم جستجوی هارمونی، جستجوی فاخته، الگوریتم دسته‌ی ماهی‌هاي مصنوعی، الگوریتم کرم شب تاب، الگوریتم خفاش، الگوریتم جستجوی گرانشی، الگوریتم کلونی زنبور عسل، الگوریتم رقابت استعماری، الگوریتم بهینه سازی فاخته است.

در فصل سوم به زمینه های علمی تحقیق پرداخته می شود. در این فصل روش های مختلف جستجو و بهینه سازی مورد بحث قرار می گیرد. مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی و روش های حل آن شرح داده می شود.

در فصل چهارم ساختار الگوریتم جستجوگر تکاملی شرح داده خواهد شد و سپس با استفاده از چندین مساله ریاضی عملکرد آن با معروف ترین الگوریتم های فرا ابتکاری مورد مقایسه قرار خواهد گرفت.

فصل پنجم مربوط به نتیجه گیری و پیشنهادات آتی تحقیق خواهد بود.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه

در سالهای دهه 1950 برنامه نویسی کامپیوترهای اولیه توسط تغییر سیم ها و تنظیم هزاران کلید و سوییچ انجام می شد. بعد از آن افراد به دنبال ابزارهای سریع تر و راحت تری برای برنامه نویسی بودند. در اواخر دهه 1950 مفسرهای زبان های طبیعی و کامپایلرهای پا به عرصه ظهور گذاشتند. در این سال ها بود که زبان های برنامه نویسی به منظور استفاده در دنیای نرم افزارهای تجاری عرضه شدند. این امر باعث شد تا آشنایی با زبان های برنامه نویسی به صورت عام در بین متخصصان رواج پیدا کند. بعد از این رویداد مهم  اکثر دانشمندان در زمینه های مختلف علمی سعی کردند از زبان برنامه نویسی استفاده کنند. یکی از موارد استفاده از زبان های برنامه نویسی، علم ریاضی و انجام محاسبات ریاضی بود. زمان حل بسیار کمتر این روش نسبت به حل دستی باعث شد تا سرعت استفاده از برنامه نویسی در شاخه های مختلف ریاضی  یه شدت رشد کند. در دهه 1970 برای اولین بار دانشمندان برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی از الگوریتم های فرا ابتکاری استفاده کردند. آن ها برای پیاده سازی الگوریتم ها از زبان برنامه نویسی استفاده کردند. نتیجه این کار بدست آمدن جواب های مناسب در زمان مناسب برای مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی با اندازه بزرگ بود. تا آن زمان برای این گونه مسائل به دلیل زمان حل بسیار زیاد جواب مناسبی یافت نشده بود.

2-2–  مرور ادبیات الگوریتم های فرا ابتکاری

در دهه هفتاد میلادی دانشمندی از دانشگاه میشیگان به نام جان هلند[1] ایده استفاده از الگوریتم ژنتیک [2]را در بهینه‌سازی‌های مهندسی مطرح کرد. ایده اساسی این الگوریتم انتقال خصوصیات موروثی توسط ژن‌هاست. الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتم های تکاملی است که از تکنیک های زیست‌شناسی فراگشتی مانند وراثت و جهش استفاده می‌کند. در واقع الگوریتم های ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش‌بینی یا تطبیق الگو استفاده می کنند. الگوریتم های ژنتیک اغلب گزینه خوبی برای تکنیک‌های پیش‌بینی بر مبنای رگرسیون هستند. مختصراً گفته می‌شود که الگوریتم ژنتیک یک تکنیک برنامه‌نویسی است که از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده می‌کند. در طبيعت، فرايند تكامل هنگامي ايجاد مي‌شود كه چهار شرط زير برقرار باشد:

الف) يك موجود توانايي تكثير داشته باشد (قابليت توليد مثل).

ب) جمعيتي از اين موجودات قابل تكثير وجود داشته باشد.

پ) چنين وضعيتي داراي تنوع باشد.

ت) اين موجودات به وسيله قابليت‌هايي در زندگي از هم جدا شوند.

در طبيعت، گونه‌هاي متفاوتي از يك موجود وجود دارند كه اين تفاوت‌ها در كروموزوم‌هاي اين موجودات ظاهر مي‌شود و باعث تنوع در ساختار و رفتار اين موجودات مي‌شود.

اين تنوع ساختار و رفتار به نوبه خود بر زاد و ولد تأثير مي‌گذارد. موجوداتي كه قابليت‌ها و توانايي بيشتري براي انجام فعاليت‌ها در محيط دارند (موجودات متكامل‌تر)، داراي نرخ زاد و ولد بالاتري خواهند بود و طبعاً موجوداتي كه سازگاري كمتري با محيط دارند، از نرخ زاد و ولد پايين‌تري برخوردار خواهند بود. بعد از چند دوره زماني و گذشت چند نسل، جمعيت تمايل دارد كه موجوداتي را بيشتر در خود داشته باشد كه كروموزوم‌هايشان با محيط اطراف سازگاري بيشتري دارد. در طي زمان، ساختار افراد جامعه به علت انتخاب طبيعي تغيير مي‌كند و اين نشانه تكامل جمعيت است [1,2,3] .

الگوريتم آنيلينگ شبيه‌سازي[3] شده  توسط متروپوليس[4] و همكاران در سال 1953 پيشنهاد شده و جهت بهينه‌سازي در سال 1983 مورد بازبيني قرار گرفته است. اين روش در مسائل تاكسي تلفني كاربرد دارد.

الگوريتم آنيلينگ شبيه‌سازي شده در شکل عمومي، بر اساس شباهت ميان سرد شدن جامدات مذاب و حل مسائل بهينه‌سازي تركيبي به وجود آمده است. در فيزيك مواد فشرده، گرم و سرد كردن فرايندي است فيزيكي كه طي آن يك ماده جامد در ظرفي حرارت داده مي‌شود تا مايع شود؛ سپس حرارت آن بتدريج كاهش مي‌يابد. بدين ترتيب تمام ذرات فرصت مي‌يابند تا خود را در پايين‌ترين سطح انرژي منظم كنند. چنين وضعي در شرايطي ايجاد مي‌شود كه گرمادهي كافي بوده و سرد كردن نيز به آهستگي صورت گيرد. جواب حاصل از الگوريتم گرم و سرد كردن شبيه‌سازي شده، به جواب اوليه وابسته نيست و مي‌توان توسط آن جوابي نزديك به جواب بهينه به دست آورد. حد بالايي زمان اجراي الگوريتم نيز قابل تعيين است. بنابراين الگوريتم گرم و سرد كردن شبيه‌سازي شده، الگوريتمي است تكراري كه اشكالات روش‌هاي عمومي مبتني بر تكرار را ندارد.

در روش آنيلينگ شبيه‌سازي شده، به صورت پي در پي از جواب جاري به يكي از همسايه‌هاي آن انتقال صورت مي‌گيرد. اين سازوکار توسط زنجيره ماركوف به صورت رياضي قابل توصيف است. در اين روش، يك مجموعه آزمون انجام مي‌گيرد؛ اين آزمون‌ها به نحوي است كه نتيجه هر يك به نتيجه آزمون قبل وابسته است. در روش آنيلينگ شبيه‌سازي شده، منظور از يك آزمون، انتقال به نقطه جديد است و روشن است كه نتيجه انتقال به نقطه جديد تنها وابسته به مشخصات جواب جاري است.

روش جستجوي همسايه و روش آنيلينگ شبيه‌سازي شده، هر دو روش‌هاي تكراري هستند. در الگوريتم آنيلينگ شبيه‌سازي شده، هر بار كه شاخص كنترل‌كننده به مقدار نهايي خود مي‌رسد، در حقيقت يك عمليات تكراري انجام شده است. در الگوريتم جستجوي همسايه، هنگامي كه تعداد تكرارها به سمت بي‌نهايت ميل مي‌كند، روش به جواب بهينه نزديك مي‌شود. اما عملكرد الگوريتم آنيلينگ شبيه‌سازي شده سريع‌تر است [4] .

ديكاستر[5]و و تيميس[6]، اولين الگوريتم هاي ايمني مصنوعي [7]را در سال 1986 طراحي كردند. به طور کلی، سیستم‌های ایمنی مصنوعی جزء الگوریتم های الهام گرفته شده از بیولوژی هستند. این نوع الگوریتم‌ها، الگوریتم هایی کامپیوتری هستند که اصول و ویژگی‌های آنها نتیجه بررسی در خواص وفقی و مقاومت نمونه‌ها بیولوژیکی است. سیستم ایمنی مصنوعی نوعی الگو برای یادگیری ماشین است. یادگیری ماشین، توانایی کامپیوتر برای انجام یک کار با یادگیری داده‌ها یا از روی تجربه است. سیستم ایمنی مصنوعی توسط کاسترو به این صورت تعریف شده است:

سيستم هاي وفقي كه با الهام از ايمونولوژي نظري و توابع، اصول و مدل هاي ايمني سیستم بدن انسان مشاهده شده به وجود آمده‌اند و برای حل مسائل مورد استفاده قرار می‌گیرند [5] .

الگوریتم جستجوی ممنوعه[8] برای اولین بار در سال 1986 توسط گلووِر[9] معرفی شد. روش جستجوي ممنوع همانند روش آنيلينگ شبيه‌سازي شده بر اساس جستجوي همسايه بنا شده است. در اين روش عملكرد حافظه انسان شبيه‌سازي شده است. حافظه انسان با به كارگيري ساختماني مؤثر و در عين حال ساده از اطلاعات، آنچه را در قبل رؤيت شده، ذخيره مي‌كند. اين مركز همچنين فهرستی از حركات منع شده را تنظيم مي‌كند و اين فهرست همواره بر اساس آخرين جستجوها منظم مي‌شود. اين روش از انجام هر گونه عمليات مجدد و تكراري جلوگيري مي‌كند.

شكل نوين جستجوي ممنوع توسط گلوور مطرح شده است. روش جستجوي مبتني بر منع، با ايجاد تغييري كوچك در روش جستجوي همسايه به وجود مي‌آيد. هدف اين روش آن است كه بخش‌هايي از مجموعه جواب كه پيش از اين بررسي نشده است، مد نظر قرار گيرد. بدين منظور حركت به جواب‌هايي كه اخيراً جستجو شده، ممنوع خواهد بود.

ساختار كلي روش جستجوي ممنوع بدين صورت است كه ابتدا يك جواب اوليه امكان‌پذير انتخاب مي‌شود؛ سپس براي جواب مربوط، بر اساس يک معيار خاص مجموعه‌اي از جواب‌هاي همسايه امكان‌پذير در نظر گرفته مي‌شود.

در گام بعد، پس از ارزيابي جواب‌هاي همسايه تعيين شده، بهترين آنها انتخاب مي‌شود و جابه‌جايي از جواب جاري به جواب همسايه انتخابي صورت مي‌گيرد. اين فرايند به همين ترتيب تكرار مي‌شود تا زماني كه شرط خاتمه تحقق يابد.

در روش جستجوي ممنوع، فهرستي وجود دارد كه جابه‌جايي‌هاي منع شده را نگهداري مي‌كند و به فهرست تابو معروف است و كاربرد اصلي آن، پرهيز از همگرا شدن به جواب‌هاي بهينه محلي است. به عبارت ديگر، به كمك فهرست تابو جابه‌جايي به جواب‌هايي كه اخيراً جستجو شده‌اند، ممنوع خواهد شد. فقط بخش‌هايي از مجموعه جواب كه پيش از اين مورد بررسي قرار نگرفته، مد نظر خواهند بود. در واقع جابه‌جايي از جواب جاري به جواب همسايه امكان‌پذير زماني انجام مي‌شود كه در فهرست تابو قرار نداشته باشد. در غير اين صورت، جواب همسايه ديگري كه در ارزيابي جواب‌هاي همسايه در رده بعدي قرار گرفته است، انتخاب شده و جابه‌جايي به آن صورت مي‌گيرد.

در روش جستجوي ممنوع بعد از هر جابه‌جايي، فهرست تابو بهنگام مي‌شود، به نحوي كه جابه‌جايي جديد به آن فهرست اضافه شده و جابه‌جايي كه تا n  تكرار مشخص در فهرست بوده است، از آن حذف مي‌شود. نحوه انتخاب مي‌تواند با توجه به شرايط و نوع مسأله متفاوت باشد    .[6]

الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچه‌ها[10] در سال 1991 توسط دوریگو[11] و همکاران پیشنهاد شده است که در حل مسأله فروشنده دوره‌گرد و مسائل تخصیص چندوجهی کاربرد دارد. الگوريتم بهينه ‌سازي كلوني مورچه‌ها از عامل‌هاي ساده‌اي كه مورچه ناميده مي‌شوند، استفاده مي‌كند تا به صورت تكراري جواب‌هايي توليد كند. مورچه‌ها می توانند كوتاه‌ترين مسير از يك منبع غذايي به لانه را با بهره‌گيري از اطلاعات فرموني پيدا کنند. مورچه‌ها در هنگام راه رفتن، روي زمين فرمون مي‌ريزند و با بو كشيدن فرمون ريخته شده بر روي زمين راه را دنبال مي‌كنند؛ چنانچه در طي مسير به سوي لانه به يك دوراهي برسند، از آن جايي كه هيچ اطلاعي درباره راه بهتر ندارند، راه را به تصادف برمي‌گزينند. انتظار مي‌رود به طور متوسط نيمي از مورچه‌ها مسير اول و نيمي ديگر مسير دوم را انتخاب كنند.

فرض مي‌شود كه تمام مورچه‌ها با سرعت يكسان مسير را طي كنند. از آنجا كه يك مسير كوتاه‌تر از مسير ديگر است، مورچه‌هاي بيشتري از آن مي‌گذرند و فرمون بيشتري بر روي آن انباشته مي‌شود. بعد از مدت كوتاهي مقدار فرمون روي دو مسير به اندازه‌اي مي رسد كه روي تصميم مورچه‌هاي جديد براي انتخاب مسير بهتر تأثير مي‌گذارد. از اين به بعد، مورچه‌هاي جديد با احتمال بيشتري ترجيح مي‌دهند از مسير كوتاه‌تر استفاده كنند، زيرا در نقطه تصميم‌گيري مقدار فرمون بيشتري در مسير كوتاه‌تر مشاهده مي‌كنند. بعد از مدت كوتاهي تمام مورچه‌ها اين مسير را انتخاب خواهند كرد   .[7]

الگوریتم اجتماع ذرات[12] که به آن الگوریتم پرندگان نیز گفته می شود براي اولين بار توسط کندي[13] و ابرهارت[14] در سال 1995 مطرح شد. این الگوريتم محاسبه اي تکاملي الهام گرفته از طبيعت و براساس تکرار مي‌باشد. منبع الهام اين الگوريتم، رفتار اجتماعي حيوانات، همانند حرکت دسته جمعي پرندگان و ماهي‌ها بود. الگوریتم اجتماع ذرات نيز با يک ماتريس جمعيت تصادفي اوليه، شروع مي‌شود. الگوريتم اجتماع ذرات از تعداد مشخصي از ذرات تشکيل مي شود که به طور تصادفي، مقدار اوليه مي گيرند. براي هر ذره دو مقدار وضعيت و سرعت، تعريف مي شود که به ترتيب با يک بردار مکان و يک بردار سرعت، مدل مي‌شوند. اين ذرات، بصورت تکرارشونده اي در فضاي  n‌بعدي مسئله حرکت مي کنند تا با محاسبة مقدار بهينگي به عنوان يک ملاک سنجش، گزينه‌هاي ممکن جديد را جستجو کنند.[8,9]

تکامل تفاضلی[15] یک روش جست و جوی احتمالی بر پایه جمعیت است که در سال 1995 توسط ستورن [16]و پرایس[17] ابداع گردید. تفاضل تکاملی در حالی که تشابهاتی با سایر الگوریتم های تکاملی دارد اما استفاده از اطلاعات فاصله و جهت از جمعیت فعلی برای پیش بردن عملیات جست و جو آن را از سایر الگوریتم های تکاملی متمایز کرده است. الگوریتم تکامل تفاضلی اولیه برای مسائل فضای پیوسته به وجود آمدند ولی در ادامه برای مسائل فضای گسسته نیز تعمیم یافتند .[10]

الگوریتم جستجوی هارمونی[18] توسط گیم[19] و همکاران در سال 2001 معرفی شد. بعد ها در سال 2007 این الگوریتم توسعه داده شد. این الگوریتم با الهام از نحوه شکل گیری و چگونگی عملکرد یک ارکستر موسیقی به دنبال راه حل بهینه و یا به عبارت ملموس تر، بهترین هماهنگی بین اجزا دخیل در راهبری یک پروسه است. همان طور که نوازنده ها در یک ارکستر قطعات موسیقایی را می نوازند تا از بین آنها بهترین ترکیب، محصول نهایی را پدید آورد الگوریتم هارمونی نیز از بررسی نتیجه عملکرد اجزا به دنبال هماهنگی مطلوب است . الگوریتم هارمونی برای حل مسائل به دنبال یافتن بهترین مسیر  است تا بوسیله آن هزینه توابع محاسباتی را کاهش دهد (کوتاهتر) نماید.[11]

[1] John Holland

[2] Genetic Algorithm

[3] Simulated Annealing

[4] Metropolis

[5] Castro

[6] Timmis

[7] Artificial Immune

[8] Tabu search

[9] Glover

[10] Ant Colony Optimization

[11] Dorigo

[12] Particle Swarm Optimization

[13] Kennedy

[14] Eberhart

[15] Differential Evolution

[16] Storn

[17] Price

[18] Harmony Search

[19] Geem

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122