پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 251 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اوّل: کلّیات 1
1-1- مقدّمه 2
1-1-1- بیان مسأله 2
1-1-2- سؤال اصلی پژوهش 5
1-1-3- سؤالات فرعي پژوهش 5
1-1-4- فرضيه پژوهش 5
1-1-5- پیش فرضهای پژوهش 6
1-1-6- اهمیت موضوع 6
1-1-7- سابقه پژوهش 7
1-1-8- اهداف پژوهش 7
1-1-9- روش پژوهش 7
1-1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق 7
1-2-‌ مفهوم شناسي 8
1-2-1-‌ غرض 8
1-2-2- هدف 9
1-2-3-‌ مقصد 9
1-2-4- موضوع 10
1-2-5- محتوا 10
1-2-‌6- تناسب 10
1-3- تعريف علم مناسبت يا تناسب 12
1-3-1- اهميت و ضرورت علم مناسبت و نقش آن در تفسير قرآن: 12
1-3-2- پيشينه علم مناسبت: 13
1-3-3- اقسام مناسبت در قرآن: 16
1-4- هدفمندی سوره‌ها 19
1-4-1- وحدت غرض یا وحدت موضوع ملاک وحدت سور 22
1-4-2- سير تطور تاريخي وحدت سور 24
1-4-3- بستر و پایه نظریه وحدت غرض آیات سورهها 28
1-4-4- ویژگی‌های نظریه هدفمندی سوره‌ها 29
1-4-5- ملاك دستيابي غرض 31
1-5- چگونگی دستیابی به ترتیب نزول سوره‌ها 34
فصل دوّم: تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری 22
نوشتار اوّل: سوره¬ی علق 22
1-1- شناسه¬ی سوره 22
1-2- مقصود سوره 22
1-3- محتوای سوره 25
1-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 28
1-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 29
نوشتار دوّم: سوره¬ی قلم 29
2-1- شناسه¬ی سوره 29
2-2- مقصود سوره 30
2-3- محتوای سوره 32
2-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 38
نوشتار سوّم: سوره¬ی مزمل 39
3-1- شناسه¬ی سوره 39
3-2- مقصود سوره 40
3-3- محتوای سوره 42
3-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 48
3-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 49
نوشتار چهارم: سوره¬ی¬ مدثر 50
4-1- شناسه¬ی سوره 50
4-2- مقصود سوره 50
4-3- محتوای سوره 52
4-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 55
4-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 57
نوشتار پنجم: سوره¬ی حمد 58
5-1- شناسه¬ی سوره 58
5-2- مقصود سوره 59
5-3- محتوای سوره 60
5-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 63
5-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 63
نوشتار ششم: سوره¬ی مسد 64
6-1- شناسه¬ی سوره 64
6-2- مقصود سوره 64
6-3- محتوای سوره 66
6-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 66
6-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 67
نوشتار هفتم: سوره¬ی تكویر 68
7-1- شناسه¬ی سوره 68
7-2- مقصود سوره 68
7-3- محتوای سوره 70
7-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 73
7-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 74
نوشتار هشتم: سوره¬ی اعلی 74
8-1- شناسه¬ی سوره 75
8-2- مقصود سوره 75
8-3- محتوای سوره 78
8-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 81
8-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 82
نوشتار نهم: سوره¬ی لیل 83
9-1- شناسه¬ی سوره 83
9-2- مقصود سوره 83
9-3- محتوای سوره 86
9-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 89
9-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 90
نوشتار دهم: سوره¬ی فجر 91
10-1- شناسه¬ی سوره 91
10-2- مقصود سوره 91
10-3- محتوای سوره 94
10-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 97
10-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 97
نوشتار یازدهم: سوره¬ی ضحی 98
11-1- شناسه¬ی سوره 98
11-2- مقصود سوره 99
11-3- محتوای سوره 101
11-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 103
11-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 104
نوشتار دوازدهم: سوره¬ی انشراح 104
12-1- شناسه¬ی سوره 104
12-2- مقصود سوره 105
12-3- محتوای سوره 107
12-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 108
12-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 109
نوشتار سیزدهم: سوره¬ی عصر 109
13-1- شناسه¬ی سوره 109
13-2- مقصود سوره 110
13-3- محتوای سوره 112
13-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 113
13-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 114
نوشتار چهاردهم: سوره¬ی عادیات 114
14-1- شناسه¬ی سوره 115
14-2- مقصود سوره 115
14-3- محتوای سوره 117
14-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 119
14-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 120
نوشتار پانزدهم: سوره¬ی کوثر 121
15-1- شناسه¬ی سوره 121
15-2- مقصود سوره 121
15-3- محتوای سوره 122
15-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 124
15-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 125
نوشتار شانزدهم: سوره¬ی تکاثر 126
16-1- شناسه¬ی سوره 126
16-2- مقصود سوره 126
16-3- محتوای سوره 129
16-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 130
16-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 131
نوشتار هفدهم: سوره¬ی ماعون 132
17-1- شناسه¬ی سوره 132
17-2- مقصود سوره 132
17-3- محتوای سوره 134
17-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 136
17-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 137
نوشتار هجدهم: سوره¬ی کافرون 138
18-1- شناسه¬ی سوره 138
18-2- مقصود سوره 139
18-3- محتوای سوره 141
18-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 142
18-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 143
نوشتار نوزدهم: سوره¬ی فیل 143
19-1- شناسه¬ی سوره 143
19-2- مقصود سوره 143
19-3- محتوای سوره 145
19-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 146
19-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 147
نوشتار بیستم: سوره¬ی فلق 147
20-1- شناسه¬ی سوره¬ی فلق 147
20-2- مقصود سوره 148
20-3- محتوای سوره 150
20-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 151
20-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 151
نوشتار بیست و یکم: سوره¬ی ناس 152
21-1- شناسه¬ی سوره 152
21-2- مقصود سوره 153
21-3- محتوای سوره 154
21-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 156
21-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 156
نوشتار بیست و دوّم: سوره¬ی اخلاص 157
22-1- شناسه¬ی سوره 157
22-2- مقصود سوره 158
22-3- محتوای سوره 159
22-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 160
22-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 161
نوشتار بیست و سّوم: سوره¬ی نجم 162
23-1- شناسه¬ی سوره¬ی 162
23-2- مقصود سوره 162
23-3- محتوای سوره 164
23-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 167
23-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 169
نوشتار بیست و چهارم: سوره¬ی عبس 170
24-1- شناسه¬ی سوره 170
24-2- مقصود سوره 170
24-3- محتوای سوره 172
24-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 175
24-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 176
نوشتار بیست و پنجم: سوره¬ی قدر 177
25-1- شناسه¬ی سوره 177
25-2- مقصود سوره 177
25-3- محتوای سوره 179
25-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 180
25-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 181
نوشتار بیست و ششم: سوره¬ی شمس 181
26-1- شناسه¬ی سوره 181
26-2- مقصود سوره 182
26-3- محتوای سوره 184
26-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 186
26-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 187
نوشتار بیست و هفتم: سوره¬ی بروج 188
27-1- شناسه¬ی سوره 188
27-2- مقصود سوره 189
27-3- محتوای سوره 191
27-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 193
27-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 194
نوشتار بیست و هشتم: سوره¬ی تین 195
28-1- شناسه¬ی سوره 195
28-2- مقصود سوره 196
28-3- محتوای سوره 197
28-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 199
28-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 199
نوشتار بیست ونهم: سوره¬ی قریش 201
29-1- شناسه¬ی سوره 201
29-2- مقصود سوره 201
29-3- محتوای سوره 202
29-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 202
29-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 203
نوشتار سی¬ام: سوره¬ی قارعه 204
30-1- شناسه¬ی سوره 204
30-2- مقصود سوره 204
30-3- محتوای سوره 205
30-4- ارتباط سوره به ترتیب مصحف 206
30-5- ارتباط سوره به ترتیب نزول 207
نتیجه¬گیری و پیشنهاد-ها.211
کتابنامه 212

کتابنامه

قرآن

آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران: نشرنی، دوازدهم، 1389.

آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1415ق.

ابن عاشور، محمد بن طاهر، التحرير و التنوير، تونس: دار بوسلامة للنشر و التوزیع، 1999م.

ابن فارس، مقاييس اللغه، بیروت: دارالاحیا، بی چا.

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت: دارصادر، سوم، 1414 ق.

ايازى، سيد محمد على، چهره پيوسته قرآن، تهران: نشر هستى نما،1380ش.

الباقلانى، ابوبکر محمد بن الطیب، اعجاز القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیه، اول، 1421.

البستانی، فواد افرام، فرهنگ ابجدی الفبائی عربی – فارسی، ترجمه رضا مهیار، تهران: انتشارات اسلامی،  1370 ش.

البستانی، محمود، تفسیر البنائی للقرآن الکریم، موسسه الطبع التابعه للآستانه الرضویه المقدسه، اول، 1424ق – 1382 ش.

البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات و السور، الهند: دائرة المعارف العثمانيه،1396 ه- 1976م.

بهجت­پور، عبدالکریم، تفسیر تنزیلی، مبانی، اصول، قواعد، فوائد، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.

بهجت­پور، عبدالکریم، همگام با وحی تفسیر تنزیلی(به ترتیب نزول)، قم: تمهید، اول، 1390.

جعفر شرف الدين، الموسوعه القرآنيه، خصائص السور، بیروت: دار التقريب بين المذاهب الاسلاميه، اول، 1420 ق.

حبنکه المیدانی، عبد الرحمن حسن، معارج التفکر و دقائق التدبر، دمشق: دار القلم، اول، 1423ﻫ ق- 2002م.

حوّی، سعید، الاساس فی التفسیر، دارالسلام، چهارم، 1414ﻫ- 1993م.

خامه‏گر، محمد، ساختار هندسی سوره­های قرآن، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، دوم، 1386.

خلیل ابن احمد فراهیدی، ترتیب کتاب العین، قم: انتشارات اسوه، اول، 1414 ق.

داود العطار، موحز علوم القران، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات، سوم، 1415ق.

دروزه، محمد عزت، التفسير الحديث، قاهره: دار إحياء الكتب العربيه، 1383ق.

دهخدا، علی اکبر، لغت­نامه، تهران: دانشگاه تهران، بی­چا، 1341ه ش.

راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه سيد غلامرضا خسروى حسينى، تهران: انتشارات مرتضوى، دوم، 1375 ش.

راغب اصفهانى، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، دمشق بيروت: دارالعلم الدار الشاميه، اول، 1412 ق.

رستگار الجویباری، یعسوب الدین، تفسیر البصائر، باقری، 1413ﻫ ﻕ- 1371ﻫ ﺵ.

رضايى اصفهانى، محمدعلى و همكاران، ترجمه قرآن( رضايى)، قم: موسسه تحقيقاتى فرهنگى دارالذكر، اول، 1383 ش.

زبیدی، سید مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر، بی­چا، 1414.

زحيلى، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير فى العقيده و الشريعه و المنهج، بيروت دمشق: دارالفكر المعاصر، دوم، 1418 ق.

الزرقانى، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، دار احیا التراث العربی.

زمخشرى، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بیروت: دار الكتاب العربي، سوم، 1407 ق.

سيد بن قطب بن ابراهيم شاذلي، فى ظلال القرآن، بيروت- قاهره: دارالشروق، هفدهم، 1412 ق.

سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، الدر المنثور فی التفسیر المأثور، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، 1404ق.

سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن، تناسق الدرر فی تناسب السور، بیروت لبنان: عالم الکتب، 1430ﻫ ق – 2009م.

شحاته، عبدالله، اهداف کل سوره مقاصدها فی القرآن، الهیئه المصریه العامه الکتاب فرع الصحافه، چهارم، 1998.

الشیخ فؤاد زیدان، اهداف کل سوره من القرآن، مکتبه در الکتاب العربی- دار الحافظ الکتاب، 1429ﻫ – 2008م.

طباطبايى، سيد محمد حسين، الميزان فى تفسير القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، پنجم، 1417 ق .

طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو، سوم، 1372 ش.

طبرسى، فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن، مترجمان، تهران، انتشارات فراهانى، اول، 1360ش.

طريحى، فخر الدين، مجمع البحرين، تهران: كتابفروشى مرتضوى، سوم، 1375 ش.

عمرو خالد، خواطر قرآنیه نظرات فی اهداف سور القرآن، الدار العربیه للعلوم، اول، 1425ﻫ ق- 2004م.

فارس الزین، محمد فاروق، بیان النظم فی القرآن الکریم، دمشق: دارالفکر، اول، 1425ﻫ ق- 2004م.

فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، قم: انتشارات هجرت، دوم، 1410 ق.

فضل الله، سيد محمد حسين، تفسير من وحى القرآن، بيروت: دار الملاك للطباعة و النشر، دوم، 1419 ق.

فقهى‏زاده، عبدالهادی، پژوهشی در نظم قرآن، تهران: جهاد دانشگاهی، اول، 1374.

فولادوند، محمد مهدى، ترجمه قرآن( فولادوند)، تهران: دار القرآن الكريم( دفتر مطالعات تاريخ ومعارف اسلامى)، اول، 1415ق.

قرشى، سيد على اكبر، تفسير احسن الحديث، تهران: بنياد بعثت، 1377.

قرشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن، تهران: دار الكتب الإسلاميه، ششم، 1371 ش.

مدرسى، سيد محمد تقى، من هدى القرآن، تهران: دار محبى الحسين، اول، 1419 ق.

مدرسى، سيد محمد تقى، من هدى القرآن، مترجمان، تفسير هدايت، مشهد: بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، اول، 1377 ش.

مراغى، احمد بن مصطفى، تفسير المراغى، بیروت: دارالکتب العلمیه،1418ق.

المصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، بی­چا، 1360.

مصطفوى، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1360 ش.

مصطفی مسلم، مباحث فى التفسير الموضوعى، دمشق: دارالقلم، چهارم، 1426.

معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، قم: موسسه النشر الاسلامی، دوم، 1415.

معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر ، نهم، 1375.

مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، تهران:دار الكتب الإسلاميه، اول، 1374 ش.

ملاحويش آل غازى، عبدالقادر، بيان المعانى، دمشق: مطبعة الترقى، اول،1382 ق.

مناع القطان، مباحث فى علوم القرآن، بیروت، موسسه الرساله، سوم، 1421.

چکیده:

با وجود این­­که بسیاری از مستشرقان و دانشمندان اسلامی بر اين نكته اصرار دارند که قرآن از گسيختگى ويژه­اى برخوردار است و همين امر موجب سردرگمى خواننده خواهد شد، لکن می­دانیم هدف‌داری و غایت­مندی قرآن، ساختار نظام‌مند لفظی و معنایی را برتافته است، چه از متن گسسته و نامنظم، هدف و غایتی سر نمی‌زند واندیشمندان گذشته و بخصوص متأخرین این نظام هندسی معنادار و هدف جو را هم در کلیت پیکره قرآن هم در درون اجزا و بخش‌های کوچک‌تر، چون سوره‌ها و آیات قابل اثبات می­دانند.به همین جهت بر آن شدیم تا به بررسی تفاسیر مختلف پیرامون هدف، موضوع و ساختار چندین سوره از قران که در واقع پیش زمینه و یا کلید فهم سوره‌ها و رهیافت به معنا و مفهوم یکایک آیات هر سوره  بستگی به تبیین آن دارد و بر هر مفسر قرآنی لازم است تا در مرحله نخست، غرض سوره را کشف و شناسایی کند تا مبنا و بستری برای فهم معارف سوره و سمت و سو دهنده تفسیر آیات آن باشد، بپردازیم.

روش پژوهشی در این پایان­نامه، براساس ترتیب نزولی است؛ زیرا در این روش، نقش هدایتی- تربیتی قرآن و حکمت نزول تدریجی آن، به خوبی نمایان می­گردد. به عنوان نتیجه­ی نهایی می­توان گفت: عامل انسجام هر سوره، مقصود آن است نه موضوعات بیان­شده در سوره. برای مثال مقصود سوره­ی قیامت، اثبات قدرت خداوند بر رستاخیز است. درحالی­که مفسران بدون درنظر گرفتن هدفی برای سوره مطالب را پراکنده و بی­تناسب بیان نموده­اند، در رساله­ی حاضر با توجه به هدف هر سوره، محتویات متنوع آن، در یک تقسیم هماهنگ، سازوار و منطقی، به­گونه­ای که خواننده بتواند از مجموعه­ی محتوا و چینش آن آگاهی یابد، ارائه گردیده است و تناسب منطقی و شایسته­ی هر سوره را این­گونه یافتیم که خداوند، این سوره­ها را در سیر تغییر و تحول جامعه­ی معاصر نزول، با مخاطب قرار دادن پیامبر9، مومنان و کافران نازل نموده­ است.

واژگان کلیدی: مقصود، موضوع، تناسب، ترتیب نزول.

فصل اوّل: کلّیات 

1-1- مقدّمه

قرآن کریم معجزه الهی آخرین پیامبر آسمانی، کلام پروردگار و گنجینه­ای تمام نشدنی است که با هدف و رسالت هدایت و تربیت عملی مخاطبان، نازل شده است، مجموعه­ای از سوره­ها و آیات که هر کدام مصادیق گفتاری تربیتی است و اجزایی برای آن هدف کلی و کلان شمرده می­شود. حال انسان جستجو­گر برای دست­یابی به معارف این کتاب و درک بهتر حقایق آن و رسیدن به مراد خدا، نیازمند آن است که بداند غرض و مقصود هر یک از سور که چیزی فراتر از تناسب و ارتباط آیات است، چیست؟ به عبارتی یكی از ابعاد شگفت انگیز قرآن كریم، تناسب آیات آن با یكدیگر است که هر خواننده متفكری با قرائت قرآن و دقت در آیات یك سوره، چه كوچك و چه بزرگ به نظم و ارتباط شگفت انگیز آن پی­می‌برد، گرچه یک جا نازل نگشته­ و به صورت پراکنده با فاصله‏های زیاد یا کم، نازل شده باشند؛ اما با دقتی که دانشمندان- به ویژه در عصر اخیر- در محتوای سرتاسر هر سوره انجام داده‏اند به این نتیجه رسیده‏اند که هر سوره، هدف خاصی را دنبال می‏کند که جامع میان آیات هر سوره است و وحدت سیاق سوره را تشکیل می‏دهد و هم­چنین باعث تعاقب و ارتباط سور در ترتیب نزول شده است و در نتیجه می­تواند ما را به منظور خدای متعال نزدیک گرداند.

گرچه پیشینیان به اهمیت و ارزش تناسب و ارتباط آیات پی برده بودند، اما قرآن‌پژوهان متأخر جون علامه طباطبایی ضمن تأكید بر روابط آیات، آن را از منظر جدیدی نگریسته و اعلام کرده‌اند كه هر سوره دارای غرض واحدی است كه در نشان دادن به هم پیوستگی آیات آن نقش بسزایی دارد، و اولین وظیفه­ی هر مفسر پیش از ورود به تفسیر آیات، به دست آوردن و كشف روح حاكم بر سوره‌هاست، تا در پرتو آن بتواند به مقاصد و جزئیات سوره دست یابد.

اگر نظریه «وحدت غرض سوره‌ها» به بار نشیند و سیمای آن از پس زنگار شبهات رخ نماید، آثار و بركات آن در همه­ی مباحث قرآنی اعم از علوم قرآنی و كتب تفسیری آشكار خواهد شد. اما علی رغم نظریه «وحدت غرض سوره‌ها» برخي از مفسران براي ايجاد انسجام و وحدت ميان آيات سوره‌ها ملاك موضوع را پذیرفته‌اند و قائل به وحدت موضوعی هستند، اگرچه قائلان به این نظریه از هدف سوره به عنوان عامل وحدت، سخن می‌گویند لکن موضوع سوره را مقصود آن میدانند اما نظر صحيح  آن است كه انسجام مجموعه از غرض و مقصود آن شناخته می‌شود.

به عبارت ديگر، موضوع، معيار وحدت سوره نيست؛ زيرا كمتر سوره اي می‌توان يافت كه دو يا چند موضوع متنوع در آن وجود نداشته باشد.با توجه به مطلب فوق متوجه می‌شويم كه وحدت موضوعی در تمام سوره‌های قرآن قابل اثبات نيست.

یكی دیگر از جلوه های تناسب و ارتباط در ساختار قرآن كریم، مناسبت‌های موجود میان سوره های آن است. این موضوع از سوی بسیاری از مفسران و پژوهشگران علوم قرآن بررسی و پی گیری شده و حجمی از تفاسیر و کتاب‌های علوم قرآن را به خود اختصاص داده است.

بی هیچ ابهامی روشن است که اعتقاد به وجود تناسب میان سوره‌ها منوط به پذیرش نظریه توقیفی بودن ترتیب آن‌ها در مصحف است، بر همین اساس همواره کسانی از تناسب سور سخن گفته که به توقیفی بودن چینش همه آن یا دست کم اکثریت قریب به اتفاق شان اعتقاد داشته‌اند زیرا فقط با این فرض است که می‌تواند از وجود مناسبت‌های واقعی سخن گفت.

اما در مقابل نظریه­ی توقیف در ترتیب سور، نظر و رأی اکثر علما اجتهاد در ترتیب سور است.  وبزرگانی چون:آیت­الله خویی، معرفت و… بر این نظرند که نوع قرار گرفتن سور هیچ جنبه توقیف شرعی نداشته، به همین خاطر هیچ اصالتی برای تناسب‌های ادعا شده قائل نیستند.

ادعاي تناسب ميان سوره‌ها در ترتيب مصحفي بسيار دشوار می‌نماید و مورد انتقاد گروه زيادي از دانشمندان علوم قرآن قرار گرفته است؛ حق آن است، تناسب سوره‌ها در نزول طبيعي سوره‌ها كه در مدت 23 سال رسالت پيامبر اكرم9 به تدريج و ترتيبي خاص بوده است به اثبات نزدیک‌تر است.

برای رسیدن به جدول قابل اعتمادی از ترتیب طبیعی نزول سوره‌ها و آیات، تلاش‌های فراوانی توسط مسلمانان و مستشرقان، صورت گرفته است. طبق آخرین مطالعات و تتبع در منابعی که به ذکر ترتیب نزول به طور مسند یا غیر مسند پرداخته‌اند جداول مسند، غیرمسند و ترکیبی ارائه گردیده که قابل توجه است ولی ما تنها جدولی از روایات مسند را که بیشترین اعتماد بر آن وجود دارد، آورده ایم.

نوشتارى كه پيش روى شماست، در دو فصل تنظيم شده است؛ كه در فصل اول آن مطالبی اساسی پیرامون مفهوم شناسی ازجمله: غرض، هدف، تناسب و…، علم مناسبت، اهمیت و پیشینه­ و اقسام آن، نظریه­ی هدفمندی سوره­ها و ارائه­ی جدولی از ترتیب نزول سوره­ها بیان شده است. در فصل دوم، هر سوره به صورت یک نوشتار و هر نوشتار به شرح ذیل تدوین گردیده است:

در ابتدا شناسه­ی هر سوره آورده شده است که در آن به نام یا نام­های سوره، جایگاه سوره در چینش مصحفی و تنزیلی، مکی و مدنی بودن آن و تعداد آیات سوره پرداخته شده است. در مرحله­ی بعد اقوال مفسرانی که در تفاسیر خود به غرض و مقصد سوره­ها اشاره نموده­اند بیان شده است و در قسمت بررسی و جمع­بندی مقصود، دیدگاه­های مختلف، بررسی شده و سعی بر آن شده است که بهترین دیدگاه با توجه به سیر نزولی آیات و موافق با مراد خداوند برگزیده و ارائه گردد. در مرحله­ی سوم، به محتوای سوره­ها توجه نموده­ایم و همانند قسمت غرض پیش رفته و در قسمت بررسی و جمع­بندی محتوا، دیدگاهی که به سازوارگی و پیوند میان آیات توجه نموده است را برگزیده و آن را به عنوان محتوای شایسته ارائه نموده­ایم و در مرحله­ی پایانی در دو قسمت، ارتباط مصحفی سوره­ها و ارتباط نزولی، دیدگاه مفسران را مطرح نموده و در بررسی و جمع­بندی ارتباط سوره، ارتباطی متناسب با روند نزولی سوره­ها برگزیده­ایم.

1-1-1- بیان مسأله

هنگامی که در نحوه­ی ­ ترکیب آیات و سوره های قرآن تأمل می کنیم آن ها را یکپارچه و با مضمونی واحد نمی بینیم، اما این عدم یکپارچگی به معنای بریدگی مطالب نیست؛ بلکه ضرورت و ارتباطی ویژه آن­ها را گرد یکدیگر جمع کرده است. بدیهی است که با کشف پیوند میان آیات می­توان لطائف و نکات تفسیری بسیاری را دریافت و بر پندار گسیختگی قرآن خط بطلان کشید. از این­رو مفسران زیادی تلاش کرده­اند تا میان بخش های مختلف آیات پیوند برقرار کنند. از آنجا که هر سوره­ی قرآن یک گفتار کامل تربیتی است، یافتن ارتباط میان بخش های مختلف این گفتار حکیمانه و شناخت و حکمت تقدم و تأخر آیات با دست یافتن بر عامل وحدت سوره ممکن است و در این خصوص با دقتی که دانش مندان به ویژه در عصر اخیر در محتوای سر تا سر هر سوره انجام داده‏اند به این نتیجه رسیده‏اندکه تناسب معنایی بین آیات مشاهده می­شود، از سوي ديگر مستشرقان و قرآن پژوهان غربى و برخی از دانشمندان مسلمان بر اين باورند كه محتواى قرآن كريم عبارت از مطالبى است كه با سبكى پريشان و گسيخته و بيگانه از يكديگر فراهم آمده است و هر بخش از آيات يك سوره درباره­ی موضوع مستقل وجداگانه اى است كه هيچ ارتباطى با موضوع آيات مجاور ندارد و همين امر موجب سردرگمى و حيرت خواننده خواهد شد.

گرايش این­گروه از قرآن پژوهان مسلمان و غير مسلمان به نظرية «گسيختگى معنائى سوره هاى قرآن»، نظرية «پيوستگى محتوايي سوره ها» را با ترديد مواجه ساخته و پرسشهاي جدى را در اين زمينه بر انگيخته است.

براستى آيا مجموع آيات يك سوره وحدت خاص و مشخصى را دنبال مى كند يا هر سوره مشتمل بر درسهاى پراكنده اى است و هيچگونه تناسبى ميان آنها وجود ندارد؟ اگر هر سوره اى داراى انسجام واحدى است کیفیت برتر این انسجام چگونه صورت می پذیرد!؟

در این تحقیق تلاش ما بر آن است که با بررسی تفاسیر، و تدبر درسوره ها به ترتیب نزول؛ چرا که عدم رعایت ترتیب نزول سوره ها آنگونه که باید، نمی­تواند در فهم مراد جدی خداوند گویا ورسا باشد و اگر بخواهیم روابط میان مفاهیم قرآن را کشف کنیم و به نظامی متقن در امر هدایت و تربیت دست یابیم، چاره ای جز تلاش در فهم آیات و سوره ها در یک سیاق نظام مند بر گرفته از ترتیب نزول سوره ها نداریم،در این تحقیق تلاش ما بر آن است که با بررسی تفاسیر و تدبر در سوره‌ها به ترتیب نزول، دستیابی به عامل وحدت بخش آن‌ها، محتوا و ارتباط شایسته‌ی 30 سوره (علق تا قارعه) را ارئه نماییم.

1-1-2- سؤال اصلی پژوهش

کیفیت  انسجام و هماهنگی بین آیات و 30 سوره آغاز نزول از مجموعه سوره های  فرود آمده بر پیامبر اکرم 9 چیست ؟

1-1-3- سؤالات فرعي پژوهش

الف)سازوارگی آیات درونی سور چگونه بدست می­آید؟

ب) آیا بین سوره­ها ارتباط یا تناسبی وجود دارد؟

ج) غرض از نزول هریک از سوره های مورد تحقیق در این پژوهش چیست؟

د) نظام واره محتوایی هر یک از سوره های  مورد تحقیق چیست؟

ه) تناسب احتمالی هر یک از سوره ها در ترتیب نزول کدام است ؟

1-1-4- فرضيه پژوهش

مجموعه سوره­های مورد تحقیق، هر یک، توسط هدف تربیتی خاص در راستای تحول مخاطبان نزول منسجم شده است و میان مجموعه­ی آن­ها تناسب و انسجامی در راستای تحقق هدف مذکور وجود دارد . به طور غالب میان این سوره ها می­توان ارتباط و نظمی استوار را یافت .

1-1-5- پیش فرض­های پژوهش

الف) هر سوره­ای از قرآن یک بسته­ی منظم و منسجم هدایتی است.

ب) با استفاده از معیارهایی چون سیاق آیات، آیات ابتدایی سور و فضای نزول و …می­توان هدف سوره را دریافت.

ج) دستیابی به مقصود سوره در فهم معنای آیات و مراد خدا موثر است.

د) در ترتیب نزول روابط میان مفاهیم قران و نظام تربیتی آن بهتر مکشوف است.

1-1-6- اهمیت موضوع

قرآن کریم معجزه الهی آخرین پیامبر آسمانی، کلام پروردگار و گنجینه­ای تمام نشدنی است که با هدف و رسالت هدایت و تربیت عملی مخاطبان، نازل شده است. مجموعه­ای از سوره­ها و آیات که هر کدام مصادیق گفتاری تربیتی است و اجزایی برای آن هدف کلی و کلان شمرده می­شود. حال انسان جستجو­گر برای دست­یابی به معارف این کتاب و درک بهتر حقایق آن و رسیدن به مراد خدا، نیازمند آن است که بداند غرض و مقصود هر یک از سور چیست که مجموعه­ای از آیات را در یک جا جمع کرده، محتوای سوره را زیر پوشش خود قرار داده، به آن وحدت بخشیده و هم­چنین باعث تعاقب و ارتباط سور در ترتیب نزول شده است و در نتیجه می­تواند ما را به منظور خدای متعال نزدیک گرداند. افزون بر اهمیت مطرح شده، پرداختن به این موضوع از این جهت­که در تفسیر قران به قران و تفسیر موضوعی دارای اهمیت و تأثیر بسزایی است، و همچنین می­تواند پاسخی به شبهات مستشرقین در رابطه با نظریه پراکندگی و گسیختگی مطالب قران باشد، نیز ضروری می نماید.

1-1-7- سابقه پژوهش

در رابطه با اهداف و مقاصد سور گرچه مطالبی در برخی تفاسیر از جمله: «التحریروالتنویر» از ابن­عاشور، «التفسير المنير فى العقيده و الشريعه و المنهج» از زحیلی، «معارج التفکر و دقائق التدبر» از حسن حبنکه، «أحسن الحدیث» از قرشی، «تفسیر المراغی» از مراغی و کتب علوم قرآنی هم­چون؛ «اهداف کل سوره و مقاصدها فی القرآن» از شحاته، «اهداف کل سوره من القران» از فواد الزیدان و «بیان النظم فی القران» از محمد فاروق بیان شده است؛ ولی متأسفانه در این تألیفات، غرض و هدف اصلی با موضوع و محتوا خلط شده است یا به غرض خاص سوره اشاره نداشته­اند و یا برطبق ترتیب مصحف، برای سور غرضی ذکر کرده­اند و بین آن­ها ارتباطی قائل شده­اند. در حالی که ما در این تحقیق برآنیم که بر اساس ترتیب نزول، غرض واحد سوره را از محتوا و موضوعات سوره تفکیک نماییم.

1-1-8- اهداف پژوهش

دستیابی به ملاک وحدت سور

2- بررسی اغراض و محتوای سوره ها در تفاسیر مورد بررسی و انتخاب غرض و محتوای شایسته

3- تفکیک غرض از محتوا

4- ارائه تناسب و ارتباط سوره ها به ترتیب نزول

1-1-9- روش پژوهش

تحقيق حاضر از نوع تحليلي- توصيفي است. در اين تحقيق براي جمع­آوري اطلاعات مربوط به کلیات و فرضیات پژوهش از روش کتابخانه­اي و فیش برداری از تفاسیر مختلف در زمینه اهداف و موضوعات و و تناسب سوراستفاده گردیده است، که در نهایت بررسی و جمع بندی در هر مبحث صورت می­گیرد.

1-1-10- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

1- تفکیک غرض از محتوا در حالی که بسیاری از تفاسیر غرض و محتوا را خلط نموده­اند.

2- توجه به ارتباط سوره­ها در ترتیب نزول، در حالی که بسیاری از تفاسیر بر اساس ترتیب مصحف، عمل نموده­اند.

3- جمع آوری نظرات مختلف مفسرین که در باب غرض و محتوای سوره ها اشاراتی نموده اند و همچنین مفسرینی که در آثار خود به تناسب و ارتباط سور پرداخته اند و ارائه­ی یک تحلیل و بررسی و انتخاب الگوی مناسب.

1-2-‌ مفهوم شناسي

از آن‌جا که در این رساله هدف ما بررسی تناسب و انسجام آیات درون سوره و تناسب بین سور می­باشد از این جهت به واژه­شناسی کلمات ذیل می­پردازیم.

1-2-1-‌ غرض

غرض مصدر و جمع آن اغراض است و آن را مترداف هدف گرفته­اند.[1]

همچنین به هدفی که به سوی آن تیراندازی می­شود نیز معنا شده است.[2]

مترادف هدف به معنای هدف، مقصود، نیت، مراد، خواسته، منظور و مقصود است.[3]

هدفی که مقصود از تیرانداختن است، سپس به صورت اسمی برای هر  غایت و هدفی که برای رسیدن به آن تلاش می­­شود به کار می­رود.[4]

غرض، معنی مقصود را هم در خود دارد و در کاربردهای قرآن به کار نرفته است.

1-2-2- هدف

در لغت به معني چيزي است كه آن را براي تيراندازي برافراشته و به سوي آن تيراندازي می‌کنند.[5]

بعضی آن را با غرض مترادف دانسته‌اند.[6] لازم به ذکر است که کلمه هدف در قرآن به کار نرفته است.

در معنای اصطلاحی مراد از هدف، همان چیزی است که انسان و هر موجود مختاری از کار که انجام می‌دهد آن را دنبال می‌کند یعنی در عالم وجود نمی‌توان هیچ کاری را تصور کرد که بدون هدف باشد

[1]– خلیل ابن احمد فراهیدی، ترتیب کتاب العین، قم: انتشارات اسوه، اول، 1414 ق، ج 2 ص 1338.

[2]– دهخدا، علی اکبر، لغت­نامه، تهران: دانشگاه تهران، بی­چا، 1341، ج 34 ص 152. زبیدی، سید مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت: دارالفکر، بی­چا، 1414، ج10 ص 107.

[3]– آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران: نشرنی، دوازدهم، 1389، ص 479.

[4]– راغب اصفهانى، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، دمشق بيروت: دارالعلم الدار الشاميه، اول، 1412 ق، ج1، ص 605.

[5]– ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بيروت: دارصادر، سوم، 1414 ق، ج 9، ص 345.

[6] – لسان العرب، پیشین، ص 53-52. ترتیب کتاب العین، پیشین، ص 1874.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه بررسي حوزه معنايي «حسنه» در قرآن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122