پايان نامه الگوي نقد نظام سياسي در سيره اميرالمؤمنين عليه السلام

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه الگوي نقد نظام سياسي در سيره اميرالمؤمنين عليه السلام یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 225 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه الگوي نقد نظام سياسي در سيره اميرالمؤمنين عليه السلام بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات 1 الف ) طرح موضوع1
ب ) ضرورت موضوع 6
ج) سابقه‎ی تحقیق8
د ) تعـریف مفاهیم9
ه ) سوالات تحقيق12
و ) فرضیه ها12
ز ) اهداف تحقيق13
ح ) روش تحقیق13
ت ) سازماندهي تحقيق13
فصل دوم: مبانی ومفاهیم نظری16 الف ) نقد وانتقاد از نظام سیاسی در قرآن کریم16 الف -1 ) نحوه انتقاد از نظام سیاسی در قرآن کریم 16
الف – 2 ) مصادیق انتقادات مردم به حاکمان سیاسی در قرآن کریم 40 الف – 2 – 1 ) دلسوزان40 الف – 2 – 2 ) جهال52
الف -2 – 3 ) منافقان65 الف 2- 4 ) معاندان75
الف -3 ) بررسی کلی محتوای آیات ذکر شده 85 الف -3 – 1) اطاعت از ولی امر در قرآن کریم 85 الف -3-1-1) بررسی آیات مصرح به اطاعت از خدا ورسول صلی الله علیه وآله وسلم 85 الف -3-1-1-1) دسته اول ؛ امر به اطاعت در تمام شئون تعامل با خدا ورسول صلی الله علیه وآله وسلم 85 الف -3-1-1-2) دسته دوم ؛ شاهد مثال اطاعت از خدا ورسول صلی الله علیه وآله وسلم89
الف-3-1-2) نحوه اطاعت از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در قرآن کریم91
الف -3 – 2 ) مشورت در قرآن کریم102 الف -3 – 2 – 1 ) امر به پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم برای مشاوره در قرآن کریم102 الف -3 – 2 – 2 ) امر به مردم برای استفاده از مشاوره دیگران در قرآن کریم102
الف – 4 ) مضامین مشابه در بازه زمانی پیامبران پیشین بویژه انبیای بنی اسرائیل در قرآن کریم109
ب ) نقد وانتقاد از نظام سیاسی در سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم111 ب – 1 ) مصادیق انتقاد از شخص پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم و یا کارگزاران ایشان 112
ب – 2 )تکلم براساس میزان عقل افراد114 ب -2 – 1 )مسلمانان114 ب -2 – 2 )غیرمسلمانان114
ب – 3 ) توضیح چند نکته118 ب – 3 – 1 ) توضیح احادیثی که در باره ضرورت مشاوره وجود دارد با تعابیر گفته شده118
ب – 3 – 2 ) تحلیل سفارشات پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم مبنی بر پاسخگویی دولتمردان119 ب – 3 – 3 ) دستور ولی امر مخالف دستور الهی 119 ب – 3 – 4 ) روایات نهی از پیروی کور کورانه 121 ب – 3 – 5 ) توضیح پذیرش برخی انتقادات ویا پیشنهادات توسط پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله وسلم 121 ب – 3 – 6 ) تفاوت سوال برای دانستن وتقویت ایمان با اعتراض و سوال برای پیش بردن اهداف خود124 ب – 3 – 7 ) ولی امر و دیکتاتورمستبد125
فصل سوم : اندیشه وسیره سیاسی کلی امیرالمؤمنین علیه السلام126 الف ) موقعیت سیاسی امیر المؤمنین علیه السلام دردوره پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم 126
ب ) موقعیت سیاسی امیر المؤمنین علیه السلام پس ازنبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم تاتثبیت خلیفه اول 130
ج ) موقعیت سیاسی امیر المؤمنین علیه السلام دردوره قبل از خلافت131
ج-1 ) فتنه های این دوره131 ج- 2 ) حضور و سکوت132
د ) موقعیت سیاسی امیر المؤمنین علیه السلام دردوره خلافت136 د – 1 ) نوع نگرش به حکومت138 د – 1 – 1 ) تقوا و پارسایی 139 د – 1 – 2 ) عدالت و دادگری139 د – 1 – 3 ) حق مداری و باطل ستیزی140 د – 1 – 4 ) انسان محوری و مردم داری140 د – 1 – 5 ) کنترل ونظارت بر سلامت حکومت 141 د – 1 – 5 – 1 ) تقویت نظارت درونی 142 د – 1 – 5 – 2 ) لزوم تأسیس دستگاه نظارتی بیرونی142
د – 1 – 6 ) راه کارهای عملیاتی نظارت143
د – 2 ) آزادی بیان در سیره امیر المؤمنین علیه السلام146 د – 2 – 1 ) اهمیت آزادی بیان در اندیشه امیرالمؤمنین علیه السلام146 د – 2 – 2 ) نمونه هایی از سیره عملی امیرالمؤمنین علیه السلام در زمینه آزادی بیان148 د – 2 – 3 ) مرزهای آزادی بیان از دیدگاه امیرالمؤمنین علیه السلام148
د – 3 ) مرز انتقاد و توطئه در حکومت علوی150
د – 3 – 1 ) انواع پرسش وانتقاد در دوره حکومت علوی از خلیفه150 د – 3 – 2 ) علل فراخوانی علی علیه السلام به نقد حکومت خود 151
د – 4 ) جایگاه دشمنان و مخالفان در نگرش سیاسی امیرالمؤمنین علیه السلام155
فصل چهارم : جلوه های نقد و الگوی انتقاد از نظام سیاسی در سیره عملی ونظری امیر المؤمنین علیه السلام159
بخش اول جلوه های نقد در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام159
الف ) انتقادات امیر المومنین علیه السلام دردوره پیامبراعظم صلی الله علیه وآله وسلم159
ب ) انتقادات امیرالمؤمنین علیه السلام پس از نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم تا استقرار خلیفه اول161
ج ) انتقادات امیر المومنین علیه اسلام دردوره قبل از خلافت165 ج – 1 ) دوره خلیفه اول165 ج – 2 ) دوره خلیفه دوم 167 ج-3) دوره خلیفه سوم170
د ) انتقادات امیر المؤمنین علیه السلام دردوره خلافت177 د – 1 )نکته اول178 د – 2 ) نکته دوم179 د – 3 )نکته سوم182
ه ) توضیح سه نکته184 ه – 1 ) سفارشات امیر المؤمنین علیه السلام به منصوبین خود برای مشاوره گرفتن از اشخاص با صلاحیت184 ه – 2 ) نظارت مردم بر کار های مسئولین وامرای حکومتی در بیان امیرالمؤمنین علیه السلام 185 ه – 3 ) امر به معروف و نهی از منکر 187
بخش دوم : الگوی نقدنظام سیاسی درسیره امیرالمؤمنین علیه السلام192 الف ) نقد نظام سیاسی192
ب ) جامعه اسلامی192
ج ) حکومت اسلامی192
د ) انسان 193 د- 1) شرایط منتقد سالم194 د – 2 ) انسان والگو194 د – 2 – 1 ) مسلمانان194 د – 2 – 2 ) غیر مسلمانان198
فصل پنجم : نتیجه گیری200
منابع ومآخذ204
کتاب ها204
مقالات210
سایت ها210

منابع ومآخذ :

 کتاب ها

آقا بخشی علی . مینو افشاری راد , فرهنگ علوم سیاسی ، تهران ، چاپار ، چاپ اول ویرایش ششم زمستان 1383.

آلوسى سيد محمود ، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم‏ ، بيروت‏ ، دارالكتب العلميه ،‏ چاپ اول‏1415 ق.

ابن ابی الکرم محمد ابوالحسن علی(خالد مسعد محمد) , اسد الغابه فی معرفة الصحابه جلدسوم , قم , دارالکتاب الاسلامیه ، 1404ق.

ابن اسحاق قمی علی , مستدرك‏الوسائل جلد دوازدهم ، قم , موسسه نشر اسلامی , 1378.

ابن اعثم کوفی محمد بن علی ، الفتوح ، مترجم محمدبن احمد مستوفی هروی ، تهران ، انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی ، چاپ اول 1372.

ابن باقر صاحب جواهر محمدحسن ، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ، قم ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، دفتر انتشارات اسلامی ، 1389.

ابن حجاج نیشابوری مسلم ، الصحيح جلدسوم , بیروت , دارالکتاب العربیه , 1424ق.

ابن سعدواقدی محمد , طبقات الكبري , بیروت‏ , داربیروت , م1957.

ابن شهرآشوب یعقوب , مناقب جلد اول , بیروت , دارالکتب العلمیه ، 1405ق.

ا بن عليّ بن شعبةحسن ، تحف العقول , تحقيق علي اكبرغفّاري ، مؤسّسة نشر الإسلامي ، قم ، چاپ دوم ، 1404 ق.

ابن قطب بن ابراهيم شاذلي‏سید ، فى ظلال القرآن ‏، بيروت ، دارالشروق‏چاپ هفدهم‏1412 ق‏.

ابن قیس هلالی سلیم , اسرارآل محمدصلی الله علیه وآله وسلم , هدی1405 قم.

ابن محمد آمدی عبدالواحد ،{طهور محمد صادق,}غررالحکم و دررالکلم مجموعه من کلمات و حکم الامام علی علیه السلام ، مؤسّسة نشر الإسلامي ، قم ، چاپ دوم 1378.

ابن مغازلی شافعی ، مناقب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ‏، بیروت , دارالاضواء ، چاپ سوم1424ق‏.

ابن هشام، عبدالملك , ‏سيرة النبوية , قاهره , دارالحديث ‏, چاپ دوم‏‏1976م.

ابو الفضل جمال الدين  محمد بن مكرم رويفعى افريقى  ابن منظور (لحیب شافعی), لسان العرب ، بیروت , دارالکتب العربیه , 1406ق .

اديب عادل ، زندگي تحليلي پيشوايان ما ، مترجم اسدالله مبشري ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، چاپ هشتم ١٣٦٩.

اصولی احسان ، توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید ، قم ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، دفتر انتشارات اسلامی ، 1389

الطبري محمد ، تاريخ الامم والملوك ، قاهره ، الاستقامه ، چاپ اول ١٩٣٩م.

اميني عبدالحسين , ‏الغدير في الكتاب و السنة و الأدب ‏, بیروت , مؤسسة الأعلمي للمطبوعات , چاپ اول‏1980م.

انصاریان حسین ، ترجمه نهج البلاغه , تهران , پیام آزادی ، 1388.

بابایی آملی ابراهیم ، اعلام نهج البلاغه ، قم ، انتشارات آیین دانش ، چاپ اول1388.

امین سید محسن ، اعیان الشیعه جلد هفتم , قم , دارالکتب الاسلامیه , 1366.

بلاذری احمد ، انساب الاشراف جلد دوم ، بیروت ، الاعلمی ، 1405.

پیشوایی مهدی , سیره پیشوایان , قم , موسسه تعلیماتی وتحقیقاتی امام صادق علیه السلام , چاپ اول زمستان 1372.

توسلی، غلام‌عباس؛ نظریه‌های جامعه شناسی، تهران، سمت، 1369.

جعفری محمدتقی ، نهج البلاغه نامه مالک اشتر حکمت اصول سیاسی اسلام ، تهران ، بنیاد نهج البلاغه ، 1369.

حقى بروسوى اسماعيل ،‏ تفسير روح البيان ‏، بیروت ، دارالفكر1960م.

حكيمى اخوان ، الحياة ،‏ تهران‏ ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1380.

خمینی سیدروح الله ، تحریرالوسیله ، تهران ، موسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی ، 1385.

خوارزمى محمدبن یعقوب , مناقب آل الرسول , قم , دارالکتاب الاسلامیه , 1404ق.

خطيب عبدالكريم‏،التفسير القرآنى للقرآن ، بیروت,دارالکتب العلمیه,1413‏ق.

خولي محمد عبد العزيز ، أدب النبوي ‏، بیروت , دار الكتب العلمية ، ‏1978م.

خویی میرزاحبیب الله ، شرح نهج‏البلاغه جلد سیزدهم, قم ، دارالکتب الاسلامیه , 1349.

درخشه ، جلال ، مواضع سياسي حضرت علي عليه السلام درقبال مخالفين ، تهران ، سازمان تبليغات اسلامي ، چاپ اول١٣٧١.

دشتي ، محمد ، ترجمه نهج البلاغه ، تهران ، منشور وحي ، چاپ دوم ١٣٨٧.

دشتی محمد ، الگوی رفتار سیاسی در سیره امام علی علیه السلام , تهران , منشور وحی,1375.

دلشاد تهرانی مصطفی ، ارباب امانت ، تهران ، دریا ، 1379.

دیلمی شیخ حسن ، إرشاد القلوب إلى الصواب‏ ، قم ، شریف رضی ‏، چاپ اول 1412 ق.

دهخدا علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، تهران ، موسسه چاپ وانتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول از دوره جدیدپاییز1372.

روحانى على آبادى محمد ‏، زندگانى حضرت زهرا عليها السلام ، تهران ، مهام ‏، چاپ اول‏1379.

روشه، گی؛ کنش اجتماعی، هما زنجانی‌زاده، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، 1379.

زمخشرى محمود ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‏ ، بیروت ، دار الكتاب العربي‏ ، چاپ سوم‏1407 ق‏.

سبحانی جعفر ، شورا در قرآن ونهج البلاغه , قم , موسسه تعلیماتی امام صادق علیه السلام , 1388.

سبزواری سیدعبدالاعلی ، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام ، قم ، دار التفسیر ، 1388.

سيوطى جلال الدين ، الدر المنثور فى تفسير المأثور ، قم , كتابخانه آية الله مرعشى نجفى‏1404 ق‏.

سیوطی جلال الدین , تاریخ الخلفا , بیروت , دارالکتب العلمیه ,1402.

سورین، ورنر و تانکارد، جیمز؛ نظریه‌های ارتباطات، علیرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1386.

شرف الدین موسوی عبدالحسین ، المراجعات ، قم ، مؤسسه بعثت ،1390ق.

شیخ صدوق ، أمالي الصدوق ‏، بیروت ، اعلمی ، چاپ پنجم1400ق.

شيخ صدوق‏ ، عيون أخبار الرضا عليه السلام‏ ، تهران , نشر جهان‏ ، چاپ اول 1378 ق.‏

شيخ صدوق‏ ، فضائل الشيعة ، تهران ، علمی ، چاپ اول1345.

شيخ صدوق و شيخ مفيد ، اعتقادات الإمامية و تصحيح الاعتقاد ، قم ، كنگره شيخ مفيد ‏، چاپ دوم‏‏ 1414 ق.

شیخ طوسى محمد بن حسن ‏، التبيان فى تفسير القرآن‏ ، بیروت ، دار احياء التراث العربى ، ‏1430.

شيخ طوسي ، تهذيب الاحكام ، قم ، صدوق ، چاپ اول ١٣٧٦.

شیخ مفید محمد ابن محمد بن نعمان ، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ، قم ، كنگره شيخ مفيد ، چاپ اول1413ق.

شیخ المفید ، الجمل و النصرة لسيد العترة في حرب البصرة ، قم ، كنگره شيخ مفيد ، چاپ اول 1413 ق‏.

شيخ مفيد ، الفصول المختارة ، قم ، کنگره شيخ مفيد ‏، چاپ اول1413 ق‏.

شیخ مفید ، امالی , قم ، کنگره شیخ مفید , 1413ق.

صبحی صالح ، نهج البلاغه ، قم ، انوار الهدی ، 1384.

صدرالمتالهين محمد بن ابراهيم‏ ، تفسير القرآن الكريم( صدرا) ، قم ، انتشارات بيدار ، چاپ دوم‏ 1366.

طالقانى سيد محمود ، پرتوى از قرآن‏ ، تهران ، شركت سهامى انتشار ، چاپ چهارم‏ 1362.

طباطبايى سيد محمد حسين‏ ، ترجمه تفسير الميزان ‏، مترجم سيد محمد باقر موسوى همدانى ، قم ، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم‏ ‏، چاپ پنجم1374.

طباطبايى سيد محمد حسين‏ ، الميزان فى تفسير القرآن ‏، قم ، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم ‏، چاپ پنجم‏‏ 1417 ق.

طبرسی فضل بن حسن ، إعلام الورى بأعلام الهدى‏ ، تهران ، اسلاميه‏ ،‏ چاپ سوم 1390 ق .‏

طبرسى فضل بن حسن ‏، مجمع البيان فى تفسير القرآن ‏، تهران ‏، انتشارات ناصر خسرو ، چاپ سوم‏1372.

طبرسى فضل بن حسن‏ ، مجمع البيان فى تفسير القرآن ‏، مترجم مترجمان ، تهران ، انتشارات فراهانى‏ ‏، چاپ اول‏1360.

عجاج کرمي احمد، الإدارة في عصر الرسول صلى الله عليه و آله و سلم , بیروت ، دار السلام , 1430.

عروسى حويزى عبد على بن جمعه ‏، تفسير نور الثقلين ، قم‏ ، انتشارات اسماعيليان‏ ، چاپ چهارم‏1415 ق‏.

عطایی محمد آصف , انتقاد و معیارهای آن در آموزه های دینی , تهران , پاسدار اسلام , شماره 291 و 292 , اسفند 1384 و فروردین 1385.

علامه حلى‏ ، كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام‏ ، تهران ، وزارت ارشاد ‏، چاپ اول‏1411 ق.

فرات كوفى ابوالقاسم فرات بن ابراهيم ، تفسير فرات الكوفى ‏‏، تهران , سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى ‏, چاپ اول ‏1410 ق‏. ‏

فیرحی داود ، نظام سیاسی ودولت دراسلام ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ ششم 1387 .

قرائتى محسن ‏، تفسير نور ، تهران ، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن, ‏ چاپ يازدهم‏1383.‏

قرائتی محسن , برنامه درسهايى از قرآن , مركز فرهنگى درسهايى از قرآن ، 1368.

قرائتی محسن , برنامه درسهايى از قرآن , مركز فرهنگى درسهايى از قرآن ، 1387.

قرطبى سلیم محمد , تفسیر قرطبی جلد نهم ، بیروت , دارالکتاب العربیه , 1419 ق.

قطب راوندى‏ ، الخرائج و الجرائح‏ ، قم ، مدرسه امام مهدى ‏،‏ چاپ اول‏1409 ق.

قمي عباس‏ ، منتهي الآمال , قم , دليل‏ , ‏1360.

قمى على بن ابراهيم ، تفسیر قمی ، قم ، دار الكتاب ،‏ ‏چاپ چهارم‏1367.

کلینی محمدبن علی ، اصول کافی , قم , دارالکتاب , 1365.

گولد، جولیوس و همکاران؛ فرهنگ علوم اجتماعی، گروه مترجمان، تهران، مازیار، 1376.

مجلسى محمدباقر ، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، تهران ، دارالکتاب الاسلاميه ،

محمد تقي مجلسي ، روضةالمتقين جلدسیزدهم ، تهران , دارالکتاب الاسلامیه , 1362.

محدث اربلى ‏، كشف الغمة في معرفة الأئمة ، تبریز ، بنى هاشمى‏ ، ‏چاپ اول‏1381 ق.

محدث عاملى‏ ، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، قم ‏، آل البيت ، چاپ اول‏1409 ق‏.

محمدی ری شهری ، محمد ، ميزان الحكمه جلداول ، قم ، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث ، چاپ هفتم 1386.

محمدی ری شهری محمد ، سیاست نامه امام علی علیه السلام ، ترجمه مهدی مهریزی ، قم ، دارالحدیث، 1379.

مرعشی نجفی سید شهاب الدین ، تعایق احقاق الحق جلد هشتم ، قم ، کتابخانه مرعشی ، 1370.

معطوف لویس ، المنجدجلد دوم ، بیروت , دارالکتاب العربیه , 1976م.

معین محمد ، فرهنگ معین جلد اول ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ بیست وپنجم 1388.

مغنیه محمدجواد ، فقه الامام جعفر الصادق علیه السلام (عرض و استدلال)، قم ، موسسه جهانی سبطین ، 1384.

مقدس اردبیلی احمد ، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ، مصححین علی پناه اشتهاردی ، مجتبی عراقی ، حسین یزدی ، قم ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، دفتر انتشارات اسلامی ، 1384.

مكارم شيرازى ناصر ، ترجمه قرآن کریم ، قم ، دار القرآن الكريم ( دفتر مطالعات تاريخ ومعارف اسلامى) ، چاپ دوم 1373.

مكارم شيرازى ناصر ، تفسير نمونه‏ ، تهران ، دار الكتب الإسلامية ‏، چاپ اول ‏1374.

موسوی خوئی سیدابوالقاسم ، منهاج الصالحین ( العبادات ) ، قم ، موسسه احیاء آثار امام خویی 1383.

میانجی میرزا علی احمد ، لزوم وزارت اطلاعات در حکومت اسلامی ، قم ، نشر برگزیده ، 1374.

یعقوبی ، تاریخ یعقوبی جلد دوم ، بیروت ، دارصادر ، 1407 ق. 

مقالات :

رفیعی رمضان علی، «پاسخگویی درگفتار و سیره امیرالمؤمنین علیه السلام» ،قم ، مجله حصون ،شماره اول پاییز 1383،.

علیخانی علی اکبر ، «جایگاه دشمنان و مخالفان در نگرش سیاسی امام علی علیه السلام» ، مجله حوزه و دانشگاه ، شماره بیست وششم پاییز1387.

فاضلی نیا جعفر ، «آزادي هاي عمومي در عصر علوي» ، قم ، مجله پگاه حوزه ، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، شماره یکصدوچهل و هفتم آبان 1383.

موسوی کاشمری سید مهدی ، «انتقادگری و انتقادپذیری در حکومت علوی» ، قم ، فصلنامه حکومت اسلامی ،وابسته به دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري ، شماره هفدهم پاییز 1379.

چکیده

مسئله نقد نظام سياسي در جامعه اسلامي به عنوان موتور محرك اصلاح دستگاه سياسي و معيار پويايي سياسي واجنماعي اقشار مختلف جامعه اسلامي يكي از مهم ترين مولفه هاي مورد توجه در انديشه سياسي ونظام حكومتي اسلام به شمار مي رود.آنچه بر اهميت اين موضوع مي افزايد نحوه حضور معترضان و منتقدان نظام سياسي در جامعه  وفضاي مناسبي است كه براي سوءاستفاده دشمنان از عملكرد اين دسته عليه نظام سياسي وجود دارد.از طرفي هم وظيفه تذكر و امر به معروف ونهي از منكر به عنوان يكي از اركان اعتقادات مسلمانان جايگاه ويژه اي در بين متدينين دارد ونقد دولت به خاطر دور شدن ازمعروف ها ونزديك شدن به منكرات وظيفه عمومي همه مسلمانان  است.گفتني است معيار ها وموازيني كه انتقاد از دولت و  اعتراض به عملكرد آن بايد تابع آنها باشد‏‏، موضوع اصلي اين تحقيق است.

از ميان الگو ها وچارچوب هاي مختلفي كه براي انتقاد از نظام هاي سياسي وجود دارد بايد الگويي انتخاب شود كه حداقل داراي سه مولفه ذيل باشد:

ا- چار چوب آن با ارزش ها وموازين اصيل اسلامي همسو باشد.به همين  دليل نمي توان از الگوهاي غربي انتقاد از نظام سياسي استفاده كرد.

٢- از نظر خلوص و تطابق حداكثري با آموزه ها ومعارف اصيل اسلامي در حدقابل قبولي باشدومورد اتفاق طيف بيشتري از مسلمانان در مذاهب مختلف باشد.فلذا نمي توان از آثار وآراءدانشمندان مسلمان  و يا اسلام شناسان وبه عبارت بهتر از منابع دسته دوم وسوم استفاده كرد.

٣-الگوي مورد نظر بايد از جنبه هاي مختلف قابل استناد بوده و به اصطلاح در تمامي عرصه هاي سياسي حرفي براي گفتن داشته باشد.پس نمي توان الگويي را انتخاب كرد كه صرفا از منظر يك نقش سياسي يا اجتماعي به مسئله نقد نظام سياسي پرداخته است.   به نظر مي رسد تنها گزينه اي كه در راستاي اهداف اين تحقيق مي توان آن را بررسي كرد والگوي قابل اتكايي از آن استخراج كرد تا معيار عملكرد همه مسلمانان قرار گيردالگوي رفتاري امير المومنين ( عليه السلام ) است.

جايگاه فكري ،سياسي واز همه مهمتر ديني ايشان در نظام سياسي صدر اسلام  ونقش هاي مختلفي كه ايشان در قالب آن ها در عرصه هاي مختلف جامعه اسلامي حضور داشته اند به هر محققي اين امكان را مي دهدتا با مطالعه سيره عملي ايشان به الگوي جامع ومانعي از يك نظام منسجم براي نقد دستگاه حكومتي اسلامي دست يابد.به طور خلاصه مي توان زندگي سياسي اميرالمومنين (عليه السلام )رابه ٥ دوره مشخص تقسيم كرد:

١- در نقش جانشيني مطمئن و ماموري امين براي راس هرم حكومت اسلامي

٢- در نقش سربازي فداكار و سرداري از جان گذشته براي لشگر اسلام

٣- در نقش حاكم مغصوب الملك

٤- در نقش يك نخبه ديني ،فكري وسياسي دغدغه مند و فعال در عرصه هاي مختلف جامعه اسلامي

٥- در نقش خليفه مسلمين وامير المومنين

آنچه كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيردرفتار ايشان در قبال حكومت گران اسلامي در ٤ دوره نخست است ودر واقع هدف توصيف وتحليل رفتار اعتراض آميزيك نخبه ديني ،فكري وسياسي دور از راس حكومت است در حالي كه  ايشان در مرحله پنچم در راس حكومت اسلامي قرار دارندواين دوره  از محدوده موضوع تحقيق خارج است.

کلید واِژه ها:سیره،االگو،نقدنظام سیاسی ،امیرالمؤمنین علیه السلام

فصل اول : کلیات

الف ) طرح موضوع 

مسئله نقد نظام سياسي در جامعه اسلامي به عنوان موتور محرك اصلاح دستگاه سياسي و معيار پويايي سياسي واجتماعي اقشار مختلف جامعه اسلامي يكي از مهم ترين مولفه هاي مورد توجه در انديشه سياسي ونظام حكومتي اسلام به شمار مي رود. آنچه بر اهميت اين موضوع مي افزايد نحوه حضور معترضان و منتقدان نظام سياسي در جامعه  وفضاي مناسبي است كه براي سوءاستفاده دشمنان از عملكرد اين دسته عليه نظام سياسي وجود دارد.از طرفي هم وظيفه تذكر و امر به معروف ونهي از منكر به عنوان يكي از اركان اعتقادات مسلمانان جايگاه ويژه اي در بين متدينين دارد ونقد دولت به خاطر دور شدن ازمعروف ها ونزديك شدن به منكرات وظيفه عمومي همه مسلمانان به شمار می رود.

انتقاد در واقع عامل اصلاح و رشد است و بدون آن جامعه اصلاح نمى‏شود. وسيله شناخت و نشانه آزادى در اسلام و نشانه سوز فرد و عدم بى تفاوتى اوست. انتقادمنصفانه وسالم نشانه نظارت ملى است ویکی از مهمترین ضمانت های اجرای قوانین به حساب می آید.

امیر المومنین علیه السلام مى‏فرمايد: «النُّصْحُ ثَمَرَهُ الْمَحَبَّهِ» (ابن اسحاق قمی ،1378، 429) كسى كه محبت دارد انتقاد مى‏كند. «لا خير فى قوم ليسوا بناصحين و لا يحبون الناصحين» (ابن محمدآمدی ،1378،  225) جامعه‏اى كه هر چه مى‏بيند چيزى نمى‏گويد جامعه مرده و بى چيزى است.«مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ» (شيخ طوسي ،1376 ، 181)شخصی كه خوبيها را تشويق نكند و بدى‏ها را انتقاد نكند «فَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ» مرده‏اى بین زنده‏ها است.اما اگر تابع شرایط و قواعد متقن ومطمئن نباشد مثل سم عمل می کند.به اجمال به برخی است از شرایط و قواعدی که در قرآن وسنت برای انتقاد وارد شده است اشاره می شود.اولا باید به اندازه باشد تا موجب لجبازی و عناد طرف مقابل نشود. «الْإِفْرَاطُ فِى الْمَلَامَهِ يَشِبُّ نِيرَانَ اللَّجَاجَه» (مجلسى ،1360، ج 74 ، 212) خود انتقاد كننده بايد پاك باشد و آن عيب را نداشته باشد. معروف‏است كه به حضرت گفتند بگو خرما نخور گفت برو فردا بيا من امروز خودم خرما خورده‏ام. (قرائتی ، 1368 ، 3)شناخت كامل داشته باشد يعنى انتقاد بايد از روى شناخت باشد. كسى امام باقر علیه السلام را در حال كشاورزى در هواى مدينه كه بسيار داغ بود ديد. گفت امام در اين هواى داغ به دنبال پول است و جلو رفت و گفت چرا در اين هوا كشاورزى مى‏كنید؟اگر در این حال قبض روح شوید با چه رویی به دنیای دیگر وارد خواهید شد در حالی که در حین تعقیب مال دنیا جان داده اید؟امام علیه السلام فرمود در بهترين حال مرده‏ام(قرائتی ، پیشین، 3). او مى‏خواست انتقاد كند ولى شناخت نداشت. كسى نزد امام صادق علیه السلام آمد و از جنس عمامه و پول عمامه امام از ايشان سؤال كرد و سپس فرمود اسراف نكرده‏اى؟ امام فرمود نه. لباس اسراف نيست به خصوص اگر بخواهى ميان مردم بيايى. (محسن قرائتی ،پیشین، 3)یکی از یارات امام صادق علیه السلام به نام  سدیر در خانه امام علیه السلام غذای خوبى خورد.سپس اين آيه را خواند كه‏ «ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ» (تكاثر/ 8) يعنى روز قيامت از نعمت‏ها سؤال مى‏شود ولى امام علیه السلام فرمود از اين غذا سؤال نمى‏شود بلكه مى‏پرسند تو چه رهبرى و حكومتى را پذيرفتى و تأييد كردى (فرات كوفي، 1410،606 )امام صادق علیه السلام در شهرها نماينده داشت . نماينده امام در مدينه مفضل نام داشت و با آدم‏هاى به ظاهر نا باب رفيق شده بود. زراره يكى از شاگردان خوب امام به ايشان گفت مى‏شود اين نماينده را عوض كنيد چون با افراد ناباب رفيق است و صلاح نيست. امام علیه السلام  نامه‏اى نوشت و به زراره داد تا ببرد براى مفضل. زراره گمان مى‏كرد امام نوشته است با آنها كارى نداشته باش ودوری کن .ولى وقتى نامه را ديد فهميد چنين خبرى نيست بلكه نوشته است مفضل 100 پتو و اينقدر بخارى و عدس و غيره مى‏خواهيم. زراره هم به مدينه رفت و نامه را به مفضل داد. مفضل هم نامه را گرفت و به لات‏ها داد و آنها نامه را بوسيدند و گفتند امام صادق علیه السلام  از ما تقاضا كرده است. تا زراره نشسته بود و احوالپرسى مى‏كرد تمام نيازهاى امام را فراهم كردند، بعد مفضل فرمود اگر من با اين افراد رفيق هستم اينها مرد هستند. (قرائتی ،پیشین، ص  3) قرآن مى‏فرمايد: «وَ قالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ» (صاد/ 62).پس نبايد زياد انتقاد كرد چون قَالَ عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ علیه السلام : «كَثْرَهُ النُّصْحِ تَدْعُو إِلَى التُّهمه» (مجلسی،1360، ج 72،  66)اگر زياد انتقاد شود این شبهه پیش می آید که هدف تخریب طرف مقابل است نه اصلاح او.. انتقاد كننده بايد بر اساس سوز و اخلاص و قصدقربت انتقاد كند. امام كاظم علیه السلام فرمود: «إِنَّ مِنْ وَاجِبِ حَقِّ أَخِيكَ أَنْ لَا تَكْتُمَهُ شَيْئاً تَنْفَعُهُ بِهِ لِأَمْرِ دُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ» (كلینی،1365، جلد 8 ، 125) از واجب‏ترين سفارشات اين است كه وقتى ديدى برادرت نقطه ضعفى دارد به او بگويى.امام صادق علیه السلام  فرمود در بين دوستان من آن كسى را كه بيشتر از همه از من انتقاد مى‏كند او را دوست دارم.. «أَحَبُّ إِخْوَانِى إِلَىَّ مَنْ أَهْدَى إِلَىَّ عُيُوبِى» (كلینی،1365، ج 2 ، 639) بهترين دوستان من كسى است كه عيب‏هاى من را به من هديه بدهد.اميرالمؤمنين علیه السلام به مالك اشتر مى‏فرماید در حكومت چند نفر را مسؤول قرار بده تا از تو انتقاد كنند. جامعه مثل يك كشتى است كه حيات همه به هم وابسته است. يك گران فروش بايد بداند كه‏ «إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها» (اسراء/ 7) امام كاظم علیه السلام فرمود: «اجْتَهِدُوا فِى أَنْ يَكُونَ زَمَانُكُمْ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ سَاعَهً لِمُنَاجَاهِ اللَّهِ وَ سَاعَهً لِأَمْرِ الْمَعَاشِ وَ سَاعَهً لِمُعَاشَرَهِ الْإِخْوَانِ وَ الثِّقَاتِ الَّذِينَ يُعَرِّفُونَكُمْ عُيُوبَكُمْ وَ يُخْلِصُونَ لَكُمْ فِى الْبَاطِنِ وَ سَاعَهً تَخْلُونَ فِيهَا لِلَذَّاتِكُمْ فِى غَيْرِ مُحَرَّمٍ» (ابن علی بن شعبه،1404،  409) عمر خود را برنامه ريزى كنيد و ساعتى را براى‏ «لِمُعَاشَرَهِ الْإِخْوَانِ وَ الثِّقَاتِ الَّذِينَ يُعَرِّفُونَكُمْ عُيُوبَكُمْ» رفيق خوب بگيريد و روزى چند دقيقه كنار كسى بنشينيد و بگوييد كسى اشكال من را بهم بگويد و انتقاد كردن را دوست داشته باشيد.وقتی به منافقين گفته می شود‏ «لا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْض» (اعراف/ 56) مى‏گويند «إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ» (بقره/ 11)، «زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ» (توبه/ 37) قرآن مى‏فرمايد: «وَ كَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ» (غافر/ 37) يعنى جنايت مى‏كرد ولى اينقدر بله قربان مى‏گفتند گمان مى‏كرد همه كارهايش درست است. «أَخَذَتْهُ الْعِزَّهُ بِالْإِثْمِ» (بقره/ 206) قرآن مى‏فرمايد تا به گروهى مى‏گويى اين كار را نكن، جوش مى‏آورد. «وَ إِذا قيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّهُ بِالْإِثْمِ» (بقره/ 206) يعنى متكبر هستند و وقتى به اينها انتقاد مى‏كنى با حالت متكبرانه‏اى دست از گناهشان برنمى دارند. ريشه بدبختى اين است كه عده‏اى دوست دارند افراد متملق باشند.

گاهى انتقاد از روى سوز و محبت است مثل انتقاد پدر و مادر از فرزند. اما گاهى هم انتقاد از روى حسادت است.مثلا چون به شخص مناصب حکومتی نمی دهند زبان  به انتقاد ازمسئولین در رده های مختلف می گشاید. قرآن کریم می فرماید برخى كه انتقاد مى‏كنند ناخالصی در نیت وعمل دارند. «وَ مِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِى الصَّدَقاتِ» (توبه/ 58) به پيامبرصلی الله علیه وآله وسلم مى‏گفتند تو با اين صدقات چه مى‏كنى؟ يعنى نيش مى‏زدند. «وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَهٍ لُمَزَهٍ» (همزه/ 1) صدقات يعنى ماليات يعنى نيش مى‏زدند كه پول‏ها كجا مى‏رود. «فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا» (توبه/ 58) البته اگر پول به او بدهى راضى است. يعنى انگيزه‏اش اين است كه چرا به من ندادی.گاهى هم از روى سوء ظن و بدبينى است. يعنى به طرف مقابل بدبين است. برخى هم كه انتقاد مى‏كنند واقعيت اين است كه چيزى را غلط مى‏بينند و طبق ديد خودشان قضاوت مى‏كنند.گاهى هم انتقاد مى‏كنند تا راه براى خودشان باز شود. على علیه السلام فرمود: «ذوو العيوب يحبون إشاعه معايب الناس ليتسع لهم العذر فى معايبهم» (ابن محمد آمدی ،1378، 421) انتقاد مى‏كند كه فلانى و فلانى خراب كردند تا بگويد اگر خودش هم خراب كرد طورى نيست و همه همين طور هستند.عيبهاى جزئى و فردى و شخصى بايد كتمان بماند و افشاگرى گناه است و غيبت است اما گاهى مسأله حكومت است و اگر افشا نشود،  در سمت وزير ونماینده حقوق مردم را پايمال مى‏كند. پس افشاگرى در مسائل شخصى گناه و در مسائل اجتماعى و حكومتى جايز است.در مسائل علمى رسم علما انتقاد است و خود فقيه به فقيه اشكال مى‏كند.نقل شده است امام (ره) در نجف درس مى‏گفت و اشكال نمى‏كردند و ايشان فرمود مگر روضه است كه اشكال نمى‏كنيد. بیان انتقاد بايد با صفا و محبت همراه باشد. حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: «الْمُؤْمِنُ مِرْآهُ الْمُؤْمِنِ» (ابن علی بن شعبه ،پیشین، 171) آنقدر آينه جلا دارد از روى صفا و صافى عيب تو را نشان مى‏دهد و مؤمن هم بايد همين طور باشد چون على علیه السلام فرمود: «فَأَعِينُونِى بِمُنَاصَحَهٍ خَلِيَّهٍ مِنَ الْغِشِّ» (انصاریان،1388، خ 118 ، 269) كمكم كنيد طورى كه در انتقادتان غش و حيله و كلك نباشد.

یکی دیگر از ملزومات انتقاد سالم انصاف است. انتقاد بایددر برخی مواقع مخفيانه باشد. على علیه السلام فرمود: «النصح بين الملأ تقريع» (ابن‏ابى‏الحديد،1404، ج 20 ، 341) اگر روبروى جمعيت انتقاد كنى طرف را شكسته‏اى. «الْقارِعَهُ مَا الْقارِعَهُ» (قارعه/ 2- 1) يعنى كوبنده. آينه داد نمى‏زند.اینجا این سوال مطرح می شود که چرا برخى انتقادهای نا بجا به جامعه و روزنامه و رسانه ها کشیده می شوند؟همچنین برخی انتقادات باید با اشاره گفته شود و به اسم وبا صراحت و بدون رعایت شرایط لازم ابراز نشود. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ناراحت شد فرمود نرويد بگوييد فلانى فلان كار را كرده است بگوييد بعضى يا برخى. «ما بال أقوام يفعلون كذا و كذا و لا يعين» (شهید ثانی،1413، 15) اقوامى هستند كه چنين كارى مى‏كنند.همچنین باید زيبايى‏ها را هم ملا حظه کرد. آينه اگر مى‏گويد اين طرف صورت سياه است مى‏گويد آن طرف صورت هم زيباست. نبايد مثل مگس فقط روى زخم نشست يا مثل زنبور عسل فقط روى گل خوشبو نشست و نه مثل آجر بى تفاوت بود و اگر اين طور باشد اثر نمى‏كند.در انتقاد نبايد تجسس كرد«إِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ الْفاحِشَهُ» (نور/ 19) قرآن مى‏فرماید كسانى كه دوست دارند اشكالات ديگران را به رخ بكشند عذاب دردناكى دارند.

امام باقر علیه السلام فرمود :نزديكترين راه كفر اين است كه مسلمان با مسلمان ديگر رفيق شود و زير پايش را بكشد و عيبهايش را بيرون بكشد و نگهدارد تا يك زمان آبرويش را بريزد. «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى الْكُفْرِ أَنْ يُوَاخِىَ الرَّجُلَ عَلَى الدِّينِ فَيُحْصِىَ عَلَيْهِ عَثَرَاتِهِ وَ زَلَّاتِهِ لِيُعَنِّفَهُ بِهَا يَوْماً مَا» (كلینی،1365، ج 2، 354).مسأله ديگر اين است كه انتقادباید عيب عمل شخص را بررسی کند و شخصیت وهویت انسانی شخص باید حفظ شود. درباره انسان قرآن مى‏فرمايد: «وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً» (فرقان/ 63) نسبت به جاهل خوب است و با جهل بد است.

يكى از مهمترین نکته ها اين است كه طورى انتقاد شود كه سوژه در دست دشمن نشده وموجبات سوءاستفاده دشمن فراهم نگردد.رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بالاى منبر بود و در حالى كه به مردم مى‏نگريست مشغول سخنرانى بود. كسى پاى منبر نشسته بود و رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به او نگاه نمى‏كرد. گفت: يا رسول الله «راعِنا، راعِنا» به ماهم نگاه كن. راعنا يعنى مراعات كن ما را ولى به زبان عبرى يعنى ما را خر كن. يهودى‏ها گفتند مسلمانان به پيامبر پاى منبر مى‏گويند ما را خر كن. آيه نازل شد: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنا وَ اسْمَعُوا وَ لِلْكافِرينَ عَذابٌ أَليمٌ» (بقره/ 104) يعنى مسلمانان اين لفظ را به كار نبريد چون اگر اين طور انتقاد كنيد يهوديان اينگونه مى‏گويند. «وَ قُولُوا انْظُرْنا» يعنى به ما نظر كن. پس بايد در انتقاد كلماتى به كار ببريد كه دشمن سوء استفاده نكند. انتقاد غير مستقيم  در بسیاری از مواردمؤثرتر است‏ امام حسن و امام حسين علیهما السلام بچه بودند ولى براى اين كه پيرمرد از گفتن آنها ناراحت نشود،گفتند ما وضو مى‏گيريم و تو ببين و با نمايش به پير مرد گفتند وضوى تو غلط است. پس انتقاد غير مستقيم باشد.باید توجه داشت که انتقاد نباید همراه با توهين باشد.یکی از ظریف ترین مسائل انتقاد این است که انسان از خودش انتقاد كند چه  بسيار مسائل و مشکلاتی که به خاطر کم کاری یا سست بود خود شخص متوجه مخاطبین  وجامعه می شود وانسان از این غفلت از تکلیف بی خبر است.

گفتني است معيار ها وموازيني كه انتقاد از دولت و  اعتراض به عملكرد آن بايد تابع آنها باشد‏‏، موضوع اصلي اين تحقيق است وبه تفصیل شرایط وقواعد آن رامورد بررسی قرار داده است.برای تحقق اهداف  این تحقیق  دراستخراج الگوی نقد نظام سیاسی در سیره امیر المومنین علیه السلام موارد ذیل مورد توجه قرار دارد:

از ميان الگو ها وچارچوب هاي مختلفي كه براي انتقاد از نظام هاي سياسي وجود دارد بايد الگويي انتخاب شود كه حداقل داراي سه مولفه ذيل باشد:

چار چوب آن با ارزش ها وموازين اصيل اسلامي همسو باشد.به همين دليل نمي توان از الگوهاي غربي انتقاد از نظام سياسي استفاده كرد.

از نظر خلوص و تطابق حداكثري با آموزه ها ومعارف اصيل اسلامي در حدقابل قبولي باشدومورد اتفاق طيف بيشتري از مسلمانان در مذاهب مختلف باشد.فلذا نمي توان از آثار وآراءدانشمندان مسلمان و يا اسلام شناسان وبه عبارت بهتر از منابع دسته دوم وسوم استفاده كرد.

الگوي مورد نظر بايد از جنبه هاي مختلف قابل استناد بوده و به اصطلاح در تمامي عرصه هاي سياسي حرفي براي گفتن داشته باشد.پس نمي توان الگويي را انتخاب كرد كه صرفا از منظر يك نقش سياسي يا اجتماعي به مسئله نقد نظام سياسي پرداخته است.

به نظر مي رسد تنها گزينه اي كه در راستاي اهداف اين تحقيق مي توان آن را بررسي كرد والگوي قابل اتكايي از آن استخراج كرد تا معيار عملكرد همه مسلمانان قرار گيرد الگوي رفتاري امير المومنين ( عليه السلام ) است.

جايگاه فكري ،سياسي واز همه مهمتر ديني ايشان در نظام سياسي صدر اسلام  ونقش هاي مختلفي كه ايشان در قالب آن ها در عرصه هاي مختلف جامعه اسلامي حضور داشته اند به هر محققي اين امكان را مي دهدتا با مطالعه سيره عملي ايشان به الگوي جامع ومانعي از يك نظام منسجم براي نقد دستگاه حكومتي اسلامي دست يابد.به طور خلاصه مي توان زندگي سياسي اميرالمومنين (عليه السلام )را به ٥ دوره مشخص تقسيم كرد:

در نقش جانشيني مطمئن و ماموري امين براي راس هرم حكومت اسلامي

در نقش سربازي فداكار و سرداري از جان گذشته براي لشگر اسلام

در نقش حاكم دور از حکومت

در نقش يك نخبه ديني ،فكري وسياسي دغدغه مند و فعال در عرصه هاي مختلف جامعه اسلامي

در نقش خليفه مسلمين وامير المومنين

آنچه كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد رفتار ايشان در قبال حكومت و جامعه اسلامي در  دوره های مذکور است ودر واقع هدف توصيف وتحليل رفتار اعتراض آميز يك نخبه ديني ،فكري وسياسي دور از راس حكومت است در حالي كه  ايشان در مرحله پنجم در راس حكومت اسلامي قرار دارند.

ب ) ضرورت موضوع

دین مبین اسلام با توجه به قیود ومعیار هایی که برای حاکم مسلمین بیان می کند اورا در قالبی از باید ها ونباید های الهی و فطری مسئول جان ومال و ناموس  امت می کند، فرصت ها و موقعیت های بی نظیری را برای امت بوجود می آورد که زمینه رشد وتعالی همه اعضای آن را فراخور استعداد ذاتی و سعی و تلاش جسمی وروحی  فراهم کند.این باید ها ونباید ها که از آن به عنوان نظام سیاسی اسلامی یاد می شود درصورتی که مورد بی مهری عده ای از مسلمانان بی تقوا ویا ناآگاه قرار گیردمی تواند معبر مناسبی برای دشمن باشد تا از آن به درون جامعه اسلامی نفوذ کرده و با ایجاد فضای غبارآلود وناسالم زمینه ضربه زدن به نظام اسلامی و جامعه مسلمین  ودرنهایت استیلا برآنها را فراهم کند.

اما از آنجاکه دین مبین اسلام کامل ترین نسخه الهی برای سعادت کامل بشر الی الابد است با بیان نکات ظریفی ازاین سوء استفاده جلوگیری می کند.بهترین منبع مطالعه و فهم این نکات ظریف حکومت های اصیلی است که دردو دوره کوتاه در صدر اسلام برپایه اسلام ناب دردوره حکومت پیامبر اعظم صلی الله علیه واله وسلم و امیرالمؤمنین علیه السلام شکل گرفته است.که مهمترین منبع نظام یابی سیاسی اسلامی می باشد.

مسئله ای که شاید امروزه بهره گیری از آن سیره حسنه را مشکل می کند نبود مجموعه ای منسجم و قابل تحقیق است که با چکش کاری های ظریف این مقوله ضروری را به صورت مفید دراختیار مسلمانان قرار دهد.پردازش و دقت دراین سیره حسنه است که می تواند حقوق متقابل حاکم اسلامی و  امت را در راهبری صحیح جامعه اسلامی در عصر غیبت امکان پذیر  کند.

هیچ شکی نیست که درنبود معصوم علیه السلام رهبر جامعه اسلامی که در طول تاریخ با عناوین مختلف مسئولیت جامعه اسلامی رابرعهده داشته است مصون از مطلق خطا و اشتباه  نیست . البته باید توجه داشت که درصد خطا ها  واشتباهات رهبر جامعه اسلامی با معیار هایی که در انتخاب او ملاک است به حداقل کاهش می یابد. اما همین در صد پایین هم  در سنجه افکار عمومی مومنین مورد نظارت وارزیابی قرار می گیرد تا درنهایت بنیان جامعه اسلامی و کیان دین از هرگونه آسیب  در امان باشد. این نظارت مردمی باید درقالبی منسجم از قوانین ومعیار هایی باشد که اولا مانع  از ناکارآمدی این مقوله مهم در نظام سیاسی اسلام (انتقاد از حاکم مسلمان)شود -که یکی از مترقی ترین ظرفیت های این حوزه اندیشه سیاسی برای اصلاح و جلوگیری از انحراف  حرکت اصیل مسلمین  درجهت رشد وتعال دنیوی واخروی است.-ازسوی دیگر باید به گونه ای باشد که مانع از سوءاستفاده معاندان ،مخالفان،منافقان ودشمنان کیان مسلمین وبیضه الاسلام گردد. آنچه مسلم است این است که تا کنون الگوی منسجم ،کامل،جامع ومانع در زمینه نحوه نقد از نظام سیاسی وجود ندارد.حتی می توان ادعا کرد در هیچ زمینه ای در باره نحوه انتقاد  وجود ندارد.مثلا الگویی برای نقد نظام اداری ،روابط اجتماعی،علمی و….وجود ندارد.البته درمنابع گوناگون حسب مورد می توان مثال ها و راهنمایی های کلی برای انتقاد وجود دارد اما خلا وجود الگویی که بتوان بر اساس آن انتقاد را ارزیابی کرد را به هیچ وجه پر نکرده اند.

درتحقیق حاضر سعی شده است اولین گام های تولید وتدوین این الگوی اصیل اسلامی برداشته شود وبا مراجعه به منابع دست اول قدمی هر چند ناچیز در یکی از شاخه های این حوزه برداشته شودو درآینده اگر برای شخص محقق امکان پذیر بود آن را پیش ببرد واگر این امکان نبود آجری  را بر این بنای نو پا ودژ مورد نیاز جامعه اسلامی  افزوده باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122