پايان نامه امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب، چالش ها و راهکارها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب، چالش ها و راهکارها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 163 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب، چالش ها و راهکارها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات طرح تحقيق
1-1 پيشگفتار 1
1-2 کليد واژه ها 2
1-3 شرح و بيان مساله پژوهشي 2
1-4 پيشينه وتاريخچه موضوع تحقيق 4
1-5 اهميت و ارزش تحقيق 10
1-6 اهداف تحقيق 10
1-6-2 اهداف علمي 10
1-6-2 اهداف کاربردي 10
1-7 سوالهاي تحقيق 10
1-8 كاربرد نتايج تحقيق 11
1-9 روش تحقيق 11
1-10 مشکلات و محدوديت هاي تحقيق 11

فصل دوم: مباني نظري تحقيق
2-1 امربه معروف و نهي از منکر 12
2-1-1 مفهوم شناسي 12
2-1-1-1 مفهوم شناسي امر به معروف و نهي از منکر 12
2-1-1-2 دسته بندي مقدماتي امر به معروف و نهي از منکر از دیدگاه قرآن 13
2-1-2 شرايط امر به معروف و نهي از منکر 16
2-1-2-1 علم به معروف و منکر (شرط اول) 16
2-1-2-2 احتمال تأثير ( شرط دوم) 17
2-1-2-3 بناي بر استمرار گناه (شرط سوم) 18
2-1-2-4 امر و نهي بدون مفسده و ضرر (شرط چهارم) 19
2-1-3 مراتب امر به معروف و نهي از منکر 20
2-1-3-1 مرحله قلبي (اظهار تنفر قلبي) 21
2-1-3-2 مرحله لساني (گفتار) 23
2-1-3-3 مرحله يدي 25
2-1-2-3 سيره پيشوايان معصوم در امر به معروف و نهي از منکر 27
2-2 عفاف و حجاب 33
2-2-1 مفهوم حجاب 33
2-2-2 حجاب مرد مسلمان 34
2-2-2-1 کنترل نگاه 34
2-2-2-2 پوشاندن شرمگاه 35
2-2-3 حجاب زن مسلمان 36
2-2-3-1کنترل نگاه 37
2-2-3-2 پوشاندن شرمگاه 37
2-2-3-3 حدود پوشش 37
2-2-3-3-1 خُمُر 37
2-2-3-3-2 جيب 38
2-2-3-4 زينت 39
2-2-3-5 تبرج 39
2-2-3-6 جلباب 40
2-2-3-7 عفاف 41
2-2-4 فلسفه پوشش 42
2-2-4-1 حق الهي 43
2-2-4-2 حفظ حرمت زن 43
2-2-4-3 مبارزه با نفس 44
2-2-4-4 ايجاد امنيت 44
2-3 عوامل مؤثر بر امربه معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب 45
2-3-1 مقبوليت آمر و ناهي 46
2-3-2 نحوه بيان آمر و ناهي 47
2-3-3 نوع الفاظ 49
2-3-4 امر و نهي متناسب با شرايط پيراموني 50
2-3-5 احساس امنيت مخاطب 50
2-3-6 تربيت مخاطب 51
2-3-7 عملکرد ارگان هاي مرتبط با امر به معروف و نهي از منکر 51
2-3-8 روش هاي عملي 52
2-3-9 خصوصيات آمر و ناهي 52
2-3-10 اعتقادات مخاطب 53
2-4 آسيب ها و آفت هاي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب 54

فصل سوم: روش شناسي
3-1 نوع تحقيق 58
3-2 روش تحقيق 58
3-3 نحوه جمع آوري داده ها و اطلاعات تحقيق 59
3-4 فرضيات 61
3-5 واحد و سطح تحليل 62
3-6 جامعه آماري 62
3-7 حجم نمونه 62
3-8 شيوه نمونه گيري 62
3-9 روايي و پايايي پرسش نامه 63
3-9-1 روايي پرسش نامه 63
3-9-2 پايايي پرسش نامه 64
3-10 سنجش متغير ها 64
3-11 تعريف عملياتي متغير هاي مستقل و وابسته 65
3-12 مکان پژوهش 68
3-13 زمان پژوهش 68
3-14 روش هاي آماري 68
3-15 استخراج 69
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1مقدمه 70
4-2 آمار توصيفي؛ نتايج توصيفي و يک متغيره پژوهش 71
4-2-1 شاخص¬هاي پراکندگي سن 71
4-2-3- توزيع پاسخگويان بر حسب جنس 72
4-2-4- توزيع پاسخگويان بر حسب مقطع تحصيلي 72
4-2-5- توزيع پاسخگويان بر حسب حدود درآمد ماهيانه خانوار 72
4-2-6- شاخص¬هاي پراکندگي اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر 74
4-2-7- توزيع ابعاد اثر بخشي امر به معروف و نهي از منکر بر وضعيت پوشش و رفتار 75
4-2-8- توزيع پاسخگويان بر حسب احساس امنيت مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف 77
4-2-9- شاخص¬هاي پراکندگي مقبوليت آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف78
4-2-10-توزيع ابعاد اثر بخش بر امر به معروف و نهي از منکر 79
4-2-11-شاخص¬هاي نوع الفاظ آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر 80
4-2-12-شاخص الفاظ آمر و ناهي جهت اثر بخشي امر به معروف 81
4-2-13-شاخص¬هاي پراکندگي نحوه بيان امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف 82
4-2-14-توزيع پاسخ پاسخگويان به گويه هاي شاخص تاثير نحوه بيان امر ونهي 83
4-2-15- شاخص¬هاي پراکندگي خصوصيات آمر و ناهي جهت اثربخشي امر به معروف 85
4-2-16- شاخص هاي خصوصيات آمر و ناهي 85
4-2-17- شاخص¬هاي پراکندگي روش هاي امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف 86
-2-18- شاخص روش هاي امر به معروف و و نهي از منکر 86
4-2-19- شاخص¬هاي پراکندگي شرايط پيراموني امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف 88
4-2-20- شاخص¬هاي شرايط پيراموني امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف و نهي از منکر 89
4-2-21- شاخص¬هاي پراکندگي نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشي امر به معروف 90
4-2-22- شاخص¬هاي نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به معروف جهت اثربخشي امر به معروف 91
4-2-24-شاخص هاي اعتقادات مخاطب امربه معروف و نهي از منکر نسبت به امر به معروف و نهي از منکر 93
4-2-25- شاخص¬هاي پراکندگي تربيت مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف 94
4-2-25- شاخص¬هاي پراکندگي تربيت مخاطب امر و نهي جهت اثربخشي امر به معروف 95
4-2-26- شاخص¬هاي پراکندگي آسيب¬هاي معرفتي 96
4-2-27- شاخص¬هاي آسيب¬هاي معرفتي 97
4-2-28- شاخص¬هاي پراکندگي آسيب¬هاي روشي 99
4-2-29- شاخص¬هاي آسيب¬هاي روشي 100
4-3- آمار استنباطي 103
4-3-1- آزمون فرضيات پژوهش 103
4-3-1- 1- آزمون فرضيه اول 103
4-3-1- 2- آزمون فرضيه دوم 104
4-3-1- 3- آزمون فرضيه سوم 105
4-3-1- 4- آزمون فرضيه چهارم 106
4-3-1- 6- آزمون فرضيه ششم 107
4-3-1- 6- آزمون فرضيه ششم 108
4-3-1- 7- آزمون فرضيه هفتم 109
4-3-1-8- آزمون فرضيه هشتم 110
4-3-1-9- آزمون فرضيه نهم 111
2-3-1-10- آزمون فرضيه دهم 112
4-3-2- تحليل رگرسيوني 113
4-4- برخي مسائل و شبهات 115
4-4-1- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب از اولويت¬هاي
جامعه خارج است 115
4-4-2- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه پوشش و نحوه حضور در جامعه شخصي است و از حيطه ی
امر و نهي خارج است 116
4-4-3- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه آنچه در قرآن واجب است خمار (پوشيدن روسري) است نه
پوشيدن کامل مو 117
4-4-4- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه اصل در حجاب حفظ کرامت زنان است و حفظ کرامت
با زور نمي¬شود 118
4-4-5- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه وضعيت پوشش جامعه مناسب است و امر و نهي ضرورتي
ندارد 119
4-4-6- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب سبب پوشيدن زيبايي¬ها و بالا رفتن سن ازدواج مي¬شود
120
4-4-7- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه بايد پذيرفت همه چيز در حال تغيير است بعد از 1400 سال
نوع پوشش تغيير مي¬کند 121
4-4-8- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه استفاده از جلباب(چادر و پوشش کامل) بر همه واجب نبوده
و توصيه است 122
4-4-9- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه دستوري بر حجاب دخترها در قرآن نيامده 123
4-4-10- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه در قرآن اول به مردان سفارش شده نگاهشان را حفظ کنند
بعد به زنان، بهتر است ابتدا مردها از لحاظ کنترل ميل جنسي قوي شوند 124
4-4-11- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب نسبي و عرفي است در هر زمان و مکان نوع پوشش
متفاوت است 125
4-4-12- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب حق (اختياري) است نه تکليف(واجب 126
4-4-13- توزيع پاسخگويان بر حسب اينکه حجاب عفت نمي¬آورد ولي عفت حجاب مي¬آورد، انديشه
اصلاح شود ظاهر اصلاح مي¬شود 127

فصل پنجم: نتيجه گيري
5-1 عوامل اثر بخش 128
5-2 چالش ها 131
5-2-1 آسیب ها 131
5-2-2 شبهات 132
5-3 پيشنهادات 134
منابع 135

منابع:

قرآن کريم

نهج البلاغه- ترجمه دشتى محمد(1379)، قم: ‏مشهور

آيت الله العظمي آقا نجفي اصفهاني(1386)، به کوشش تقي صوفي نيارکي، در حريم ولايت ترجمه و تفسير عرفاني زيارت جامعه کبيره، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

ابن منظور محمد بن مكرم‏(1414 ق‏)، لسان العرب‏، بيروت‏: دار صادر

اخوان حكيمى- احمد آرام (1380) الحياة با ترجمه احمد آرام‏ ‏، ‏تهران‏: نشر فرهنگ اسلامى

اسماعيل نژاد، ناصر و زهرا اعظم خلج(1387 ) ، برتر از جهاد، معاونت فرهنگي ستاد احياء امر به معروف و نهي از منکر

افشاني، عليرضا(1387)، آموزش کاربردي Spss در علوم اجتماعي و رفتاري، يزد: دانشگاه

اکبري، محمدرضا(1387)، معجزه‌ي تذکر زباني، انتشارات پيام آزادي، ستاد احيا امر به معروف و نهي از منکر

انوري، حسن (1381)، فرهنگ بزرگ سخن، بي جا: انتشارات سخن

بازرگان هرندي، عباس(1376)، روش­هاي تحقيق در علوم رفتاري ، تهران : نشر آگاه

ببي، ارل(1381)، روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي- ترجمه رضا فاضل، تهران: سمت

برايمن، آلن(1389) کميت و کيفيت در تحقيقات اجتماعي، مترجم: هاشم آقا بيگ پوري، تهران: جامعه شناسان

بلاغى،(1386 ق)، سيد عبد الحج حجة التفاسير و بلاغ الإكسير، قم: انتشارات حكمت

بلاغى نجفى محمد جواد(1420 ق‏) ،آلاء الرحمن فى تفسير القرآن ،قم: بنياد بعثت

بيکر، ترزال(1381)، نحوه انجام تحقيقات اجتماعي- ترجمه هوشنگ نايبي، بي جا: نشر ني

 

خسروى، موسى(1398 ق‏)، زندگانى حضرت امام جعفر صادق عليه السلام، تهران‏: اسلاميه

خميني، روح ا…(بي تا)، تحرير الوسيله، قم: دارالعلم

خوانسارى، آقا جمال الدين(1366 ش)، شرح بر غرر الحكم ، تهران : دانشگاه تهران

د واس، دي اي(1384)، پيمايش در تحقيقات علوم اجتماعي، مترجم: هوشنگ نايبي، تهران: نشر ني

دهخدا، علي اکبر(1352)، لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران

ديلمى ،شيخ حسن (بيتا)‏، إرشاد القلوب إلى الصواب‏- ترجمه طباطبايي،بي جا:  شريف رضى‏

راغب اصفهانى حسين بن محمد(1412 ق)، المفردات في غريب القرآن‏، دمشق بيروت‏: دارالعلم الدار الشامية

رفيع پور، فرامرز(1385)، تکنيک هاي خاص تحقيق در علوم اجتماعي، تهران: شرکت سهامي انتشار

زمخشري، جارالله(1414 ق )، الكشاف (عن حقايق غوامض التنزيل)، قم: مكتب الاعلام الاسلامي

زمرديان، احمد(1366)، مقام ولايت در شرح زيارت جامعه کبيره، شيراز:دفتر نشر فرهنگ اسلامي

ساروخاني، باقر(1388)، روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي(جلد اول)، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

ساعي، علي(1387)، روش تحقيق در علوم اجتماعي، تهران: سمت

سرمد، زهره و ديگران(13835)، روش تحقيق در علوم رفتاري، تهران: آگه

شبر، آيت الله سيد عبدالله(1367)، ترجمه عباس علي سلطاني گلشيخي، با اختران تابناک ولايت شرح زيارت جامعه، مشهد: بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي

شيخ صدوق(‏1378 ق )، عيون أخبار الرضا عليه السلام‏، ‏تهران: نشر جهان ‏

شيخ صدوق(1413)، من لا يحضره الفقيه، قم: ‏دفتر انتشارات اسلامي

طباطبايى، سيد محمد حسين‏(1374 ‏)، تفسير الميزان‏، ترجمه ي سيد محمد باقر موسوى همدانى، قم‏: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم

طبرسى، فضل بن حسن (1360 ‏) ‏، مجمع البيان فى تفسير القرآن‏، تهران‏: انتشارات فراهانى

طريحى فخر الدين‏(1375 ش‏)، مجمع البحرين‏، تهران‏: كتابفروشى مرتضوى‏

طوسى محمد بن حسن ، التبيان في تفسير القرآن، بيروت :دار احياء التراث العربى

علامه مجلسي(بي تا)، ‏بحار الأنوار، تهران‏: اسلاميه‏

عاملي(1409 ق) وسايل شيعه، قم: آل بيت

فراهيدى خليل بن احمد(1410 ق‏)، كتاب العين‏، قم‏: انتشارات هجرت‏

فريضه عظيمه يا امر به معروف و نهي از منکر(1373)، معاونت فرهنگي ستاد احياء امر به معروف و نهي از منکر

فيض الاسلام‏، سيد على نقى(1376)، ترجمه و شرح الصحيفة السجادية، تهران: فقيه

فيض كاشاني، محمدبن شاه مرتضي مولي(۱۳۷۳) ، راه روشن ترجمه كتاب المحجه البيضاء في تهذيب الاحياء ، آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي

قرائتى محسن(1383 ش‏)، تفسير نور، تهران : مركز فرهنگى درسهايى از قرآن

قرشى سيد على اكبر(1371 ش‏)،قاموس قرآن‏، تهران‏: دار الكتب الإسلامية

قرشى، سيد على اكبر(1377 ش)، تفسير احسن الحديث ناشر، تهران: بنياد بعثت ‏

کليني(1362)، اصول کافي، تهران: اسلاميه

کيوي،رمون و لوک وان کامپنهورد(1387)، روش تحقيق در علوم اجتماعي (نظري و عملي)، ترجمه عبدالحسين نيک گهر، تهران: فرهنگ معاصر

مترجمان(1377 ش‏)، تفسير هدايت، مشهد: بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى

محمدي علي (1378)، شرح كشف المراد، قم: دارالفكر

مدني بجستاني ،سيد محمود(1376 )، امر به معروف و نهي از منکر دو فريضه برتر در سيره معصومين، نشر معروف

مصباح الشريعة(1377 ش‏ ‏)- ترجمه عبد الرزاق گيلانى، تهران: پيام حق

مصباح يزدى ، محمد تقى(1381)، پرسشها و پاسخها، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى

مطهري، مرتضي(بي تا)، مجموعه آثار ، تهران‏: انتشارات صدرا

مطهري، مرتضي(1387) ، مسئله حجاب، تهران: انتشارات صدرا

مطهري، مرتضي(1363) ، حماسه حسيني، تهران: انتشارات صدرا

مصطفوى حسن‏(1360 ش)، التحقيق في كلمات القرآن الكريم‏، تهران‏: بنگاه ترجمه و نشر كتاب‏

معين محمد (1362)،فرهنگ فارسي معين، تهران: امير کبير

مكارم شيرازى ناصر(1374 ش)، تفسير نمونه، تهران:‏ دار الكتب الإسلامية

مكارم شيرازى) 1386 ه ش (،يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ، تهران: دار الكتب الاسلامية

مهيار رضا(بي تا) فرهنگ أبجدي عربي-فارسي،بي جا

ميلر دلبرت، چارلز(1380) راهنماي سنجش و تحقيقات اجتماعي – ترجمه هوشنگ نايبي، تهران: نشر ني

نجفى خمينى، محمد جواد(1398 ق‏)، تفسير آسان‏، تهران‏: انتشارات اسلاميه

نجفى، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‏، تصحيح: شيخ عباس قوچانى‏، بيروت: دار إحياء التراث العربي

نورى، ميرزا حسين(1408 ه ق)، مستدرک وسايل، بيروت: مؤسسه آل البيت عليهم السلام

يزدخواستي، دکتر بهجت و لوتراند، ماري – كلود (1385)، فراسوي حجاب، تهران: سازمان تبليغات اسلامي (نشر معناگرا)

چکيده:

امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب امروزه ذهن بسياري از انديشمندان جامعه را درگير خود نموده است، گروهي اين مسئوليت خطير را بر عهده گرفته اند و تلاش هاي پي در پي در اين حوزه صورت گرفته است، در اين پژوهش که در راستاي بهبود اين روش هاي امر و نهي  در اين حوزه است به بررسي عوامل  مؤثر در اثر پذيري امر به حجاب و نهي از کم حجابي پرداخته شده است، عواملي همچون احساس امنيت مخاطب، تربيت و  اعتقادات او ، مقبوليت شخص آمر به معروف و ناهي از منکر، نحوه بيان ونوع الفاظ  او و همچنين ويژگي هاي شخصيتي او، شرايط پيراموني امر و نهي ،  نحوه عملکرد نيروهاي مرتبط با امر به حجاب و نهي از کم حجابي و روش­هاي عملي امر و نهي، که همگي عواملي هستنند که اين امر را تحت تأثير قرار مي دهند. همچنين براي  قدم نهادن در هر راهي بايد آسيب ها و آفت هاي آن راه را شناخت تا بتوان محکم در اين راه قدم برداشت، بنابراين علاوه بر  بررسي  عوامل مؤثر بر اثربخشي به بررسي  آسيب ها و شبهات مطرح شده در اين حوزه پرداخته شده است ،  و فراواني هر کدام  نشان داده شده است، آسيب هاي مطرح شده در اين حوزه در دو دسته آسيب هاي مهم  معرفتي و آسيب هاي مهم مربوط به روش شناسايي شده اند، که آگاهي نسبت به آنها به داشتن ديد وسيع در اين زمينه کمک نموده است،  در اين پژوهش که به روش پيمايشي با انتخاب دانشگاه اصفهان به عنوان جامعه آماري، جهت مديريت بهتر بررسي موضوع مورد پژوهش، صورت گرفته است، به وسيله فرمول کوکران[1] با حجم جامعه مشخص،  261 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده اند و با تهيه و اجراي پرسشنامه اطلاعات لازم گردآوري شده است، سپس با استفاده از آزمون پيرسون[2] و اتا[3] به بررسي عوامل اثر بخش در امر و نهي در حوزه حجاب  بررسی شده اند و با تحليل رگرسيوني آن معناداري هريک از عوامل مطر ح شده بررسي، و  نشان داده شد که بين متغير اثربخشي امر به معروف و نهي ازمنکر و مقبوليت آمر و ناهي،احساس امنيت مخاطب امر و نهي، خصوصيات آمر و ناهي، اعتقادات و تربيت مخاطب امر و نهي و روش هاي عملي در اين حوزه رابطه معنادار و مستقيم برقرار مي‌باشد و  بيشترين اثرگذاري مربوط به روش هاي عملي امر و نهي و تربیت مخاطب آن است.

کلید واژه ها: امر به معروف  نهی از منکر، چالش، حجاب، راهکار

[1] Cochran

[2] Pearson

[3] Eta

مقدمه

در دين مبين اسلام امر به معروف و نهى از منكر به عنوان يک مسئله اجتماعي ، جايگاه خاصى دارد  و يكي از بهترين جلوه هاي اخلاق اجتماعي است براي كنترل جامعه، و به اشكال مختلف ظهور پيدا مي کند چنانچه به عنوان ضروريات ايمان و رستگارى امت شناخته مي شود، مكمل فريضه‏هايى چون نماز و زكات است و غالبا در قرآن در كنار آن ها آمده است. احياي اين دو اصل بيانگرحيات و سرزندگي جامعه مي باشد و فراموش کردن اين دو اصل موجب رخوت، سستي،  بي تفاوتي، و به تدريج اضمحلال و مرگ در معنويت گرائي جامعه را به دنبال خواهد داشت.

در جامعه کنوني ما اين دو فريضه، خود را در حوزه حجاب نمايان کرده است – حجاب به عنوان يک حکم صريح قرآني -، و برخي از مسئولان سخت درگير عملي کردن اين حکم الهي در جامعه  شده اند، از آنجايي که پژوهش به معناي فعاليتي منظم و مدون است که هدفش کشف، گسترش دانش و حقيقت و تبيين روابط بين پديده ها و در حد امکان اثبات رابطه علت و معلولي موجود در بين آن ها مي باشد، براين اساس، پژوهشي با هدف بررسي زمينه هاي اثر بخشي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب به دنبال ارتقاء اين دو فرضيه در اين حوزه است، و با مطالعه و بررسي چالش هاي پيش روي اين دو فريضه ، در صدد شناسايي آسيب ها ي پيرامون آن،  به کنکاش در اين زمينه پرداخته است، و در صدد بوده با ارائه راهکارهاي لازم قدمي هرچند کوچک در اين زمينه بردارد. اين پژوهش در پنج فصل تنظيم شده است؛ فصل اول آن شامل کليات طرح تحقيق است، در فصل دوم که مباني نظري پژوهش مي باشد به توضيح و تبيين امر به معروف و نهي از منکر، حجاب و عوامل مؤثر بر امر به حجاب و نهي از کم حجابي پرداخته است و به صورت مختصر آسيب هايي که در ضمن مصاحبه ها توسط پاسخگويان بيان شده اند مطرح شده است، در فصل سوم که فصل روش شناسي پژوهش است توضيحات لازم در اين حيطه بيان شده است و در فصل چهارم تجزيه و تحليل داده ها صورت گرفته است وبه ارائه آمار کيفي و استباطي در اين زمينه پرداخته شده است و در فصل پنجم نتايج و پيشنهادات کاربردي مطرح شده است.

فصل اول

 کليات طرح تحقيق

 1-1- شرح و بيان مساله پژوهشي:

مسئله پژوهش چگونگي امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب در جامعه و شناسايي آسيب هاي احتمالي مي باشد .

دغدغه ذهن هر مسلمان متعهدى، راهنمايى بشر و نوع انسان‏ها به سوى رستگارى و سعادت است، اين وظيفه به ويژه در جوامع انساني در قالب امر به معروف و نهي از منکر تحقق مي يابد؛ که اين خود از اهمّ فرايض اسلامي و واجبات ديني به شمار رفته، و مورد تأکيد شارع مقدس هم قرار گرفته است؛ « وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر… »(توبه/71) (مردان و زنان با ايمان، دوستان يكديگرند، كه به كارهاى پسنديده وا مى‏دارند، و از كارهاى ناپسند باز مى‏دارند…. )و نيز امير مؤمنان در اين باره مي فرمايند: «  همه كارهاي نيك و جهاد در راه خدا در مقايسه با امر به معروف و نهي از منكر چون دميدني است به درياي پرموج پهناور و همانا امر به معروف و نهي از منكر نه اجلي را نزديك كنند و نه از مقدار روزي بكاهند و از تمامي ارزشها برتر، شعار عدالتخواهي است روياروي حاكمي ستمگر» (نهج‌البلاغه، حكمت374). اين مهّم ضمن حفظ سلامت و سعادت فردي، امنيت عمومي جامعه اسلامي را نيز تأمين مي کند؛ پيامبر (ص) مي فرمايند: امر به معروف كنيد تا محفوظ بمانيد. نهى از منكر كنيد تا يارى شويد(ديلمى: 18) .

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران و حاکميت نظام اسلامي اين فريضه به عنوان اصل  هشتم قانون اساسي به تصویب رسیده در این اصل آمده است: …. در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منکر وظيفه‏اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و کيفيت آن را قانون معين مي‌کند، این اصل مورد به رأی مردم گذاشته شد و به تأیید رهبری نظام رسید.

امر به معروف و نهي از منکر نمونه اي از احکام عالي و ترقي بخش اسلام است و ضامن تحقق و اجراي احکام اسلامي است،  فريضه­ي بزرگي است که فرائض ديگر به وسيله آن اقامه مي شوند؛ امام باقر (ع) مي فرمايند: امربه معروف ونهي ازمنكر ، راه انبياء روش صالحان است ، فريضه بزرگي است كه فرائض ديگر به وسيله آن اقامه مي شود وراه و روش انسان را مصون ازخطا وكسب وكار اورا حلال مي كند ، ستمها را جبران وزمين راآباد مي سازد ، به وسيله اين فريضه از دشمنان ، عدالت وانصاف خواسته مي شود وهمه امور استوار ودرمسير درست قرار گيرد؛ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصُّلَحَاءِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ الْحَدِيث (عاملي، 1409 ، ج‏16: 119 ).

يکي از معروفات در اسلام، داشتن پوشش و حجاب است، که در اكثر قريب به اتفاق ملت ها و آيين هاي جهان معمول بوده است، امّا با وجود سابقه ديرينه حضور اسلام در ايران و پايبندي ايرانيان به اين دين، اين مسئله دچار تغيير گرديد، عليرغم تمهيدات جدّي براي حل اين معضل، و امر و نهي در اين زمينه اين مهّم همچنان در حال چالش و مورد بحث است، لذا يکي از مسائل مهم فرهنگي جامعه امروز در ايران و دغدغه نظام اسلامي، وضعيت حجاب و چگونه مواجهه شدن با چالش هاي مربوط به آن است. به نظر مي رسد همچنان بايد تلاش هاي جدّي براي نهادینگي اين مسئله و قابليت ارائه آن به نظام جهاني صورت گيرد.

اهميت اين تحقيق از آن جهت است که؛ از يک سو حجاب اسلامي که در دین مبین اسلام مطرح شده است، و آيات و روايات متعدد در اين خصوص آمده، چنانچه نماد تکريم شخصيت زن مسلمان ، نشانه سلامت اخلاقي و تعالي معنوي جامعه اسلامي است و اینکه داشتن حجاب زنان در اجازه ورود آنان به جامعه و پويائي آن ها منتهي مي شود و نداشت آن به حريم و حرمت در زندگي خصوصي آنان صدمه وارد مي کند، با چالش ها و معضلاتي روبرو شده که نيازمند است بررسي شود، و از دگر سو اجرا کردن احکام قرآني در جامعه با توجه به جهاني شدن و رنگ باختن يا چند رنگ شدن مسائل ديني، در قالب امر به معروف و نهي از منکر ل در يک مسير چندگانه با چالش ها و معضلاتي روبرو شده، و نيازمند است بررسي شود. اين پژوهش بر اين است که اجراي اين فريضه و روش هاي امر به معروف و نهي از منکر در اين حوزه را تحليل نمايد و با بحث پيرامون موانع و چالش هاي موجود، راهکارهاي مناسب در اين زمينه با شيوه هايي معقول و مناسب در اجراي مطلوب اين دو فريضه  ارائه نمايد.

بر اين اساس در اين پژوهش پس از تفسير و تبيين امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب، بررسي روشهاي انجام شده در اين حوزه، نقاط ضعف و قوّت عملکردها؛ کام يابي ها و ناکامي ها بررسي مي گردد تا در نهايت زمينه هاي اثربخشي امر و نهي در حوزه حجاب به دست آيد. از اين رو جهت بررسي ميداني، با انتخاب جامعه آماري (کليه افراد در حال تحصيل دانشگاه اصفهان) ، به کنکاش در اين حوزه پرداخته شده است، از آنجا که مسئله حجاب به مسئله حساسي تبديل شده، و شبهات بسياري در مورد آن مطرح گرديده است، با بررسي چالش هاي کنوني و به حداقل رساندن آسيب هاي موجود در خصوص دعوت به اين معروف (حجاب) مي توان  راهکارهايي مناسب در اين زمينه ارائه داد، و در پايان پيشنهادات نظري و توسعه اي براي طراحي سياست هاي جديد و ارائه الگوهاي اجرايي جهت سازمانهاي ذي ربط مورد بررسي قرار مي گيرد.

1-2-    کليد واژه ها:

امر به معروف و نهي از منکر[1]: امر: (مص.م) فرمودن؛ دستور دادن. (معين،  1371، ج2: 351) نهي: باز داشتن و منع کردن. (همان منبع: ج4: 4874) معروف: شناخته شده، مشهور، کار نيک، عمل خير. واجب شرعي.(همان منبع، ج3: 4230) آن که يا آنچه در نزد ديگران يا نزد همه شناخته شده است. (انوري، 1381، ج7: 7160) منکر:  ناشناخته؛ زشت ناپسند. قول و فعلي که برخلاف رضاي خدا باشد. (معين 1371، ج4: 4406)؛ هرگونه عمل يا رفتار زشت، ناپسند و ناروا. (انوري، 1381، ج7: 7432) معروف يعني کاري که پسنديده و نيک شمرده مي شود منکر يعني کار زشت وناپسند، که مرجع آن عقل يا شرع يا عرف شناخته مي شود؛ و «المعروف» هو ما يعرف العقلاء و المتشرعة رجحانه في حسنه من دلالة العقل او الشرع، و «المنكر» ما أنكره و استشنعه العقلاء و المتشرعة لدلالة العقل أو الشرع على رداءته‏. (بلاغى نجفى، 1420 ، ج 1: 324) امر به معروف واداشتن به فرمان پذيري (نيکي) و نهي از منکر باز داشتن از کار گناه است؛ الامر بالمعروف و هو الحمل علي الطاعه قولاً أو فعلاً و النهي عن المنکر و هوالمنع عن المعاصي قولاً أو فعلاً. (شهيد ثاني، 1377: 135)

چالش[2]: (اِ) مسئله اي که بايد براي آن چاره انديشي شود. (انوري، 1381، ج3: 2281 و 2282)تأمل در كاربرد واژه چالش نشان مي‌دهد كه معاني زير از واژه مذكور مستفاد بوده است: مانع و مشكل، آسيب و آفت.

حجاب[3]:حجب: الحِجابُ: السِّتْرُ. حَجَبَ الشي‏ءَ يَحْجُبُه حَجْباً و حِجاباً و حَجَّبَه: سَترَه. (ابن منظور، 1414، ج‏1: 298) الحجاب: الستر. (مصطفوى، 1360 ، ج‏2: 166) الستر: ما يستر به، و جمعه ستور. (همان منبع، ج‏5: 48) الحجاب، اسم؛ ما حجبت به شيئا عن شي‏ء. ( فراهيدى، 1410 ، ج‏3: 86) در اين نوشتار مراد از حجاب، پوشش اسلامي است؛ حجاب اسلامي پوشش کامل براي پوشاندن بدن از چشم نامحرم است. (انوري، 1381، ج3: 2468)

راهکار[4]: شيوه و روش انجام دادن کاري. (انوري، 1381، ج4: 3572)

1-3-  پيشينه وتاريخچه موضوع تحقيق

کار پژوهش پس از انجام دادن مرحله مطالعه آغاز مي شود، به عبارتي پژوهش در بستري از آگاهي براي کشف مجهول انجام مي پذيرد. مطالعه کارها و پژوهش هاي ديگران در زمينه موضوع مورد نظر پژوهشگر به پژوهشگر کمک مي کند که نسبت به موضوع اشراف بيشتري پيدا کند. با مسائل و مشکلات مسير تحقيق آشنا شود و اقدام به تکرار و دوباره کاري نکند(حافظ نيا، 1383: 91-90) در رابطه با مطالعات و تحقيقاتي که در اين زمينه صورت گرفته بايد گفت که هم در رابطه با امر به معروف و نهي از منکر به صورت جداگانه کار شده است و هم در رابطه با مسئله حجاب ،  در موضوع امر به معروف و نهي از منکر کارهاي بسياري صورت گرفته که در جاي خود کارهاي شايسته اي هستند مانند:

–  اشرفي، دکتر محمدرضا،  روش هاي کاربردي امر به معروف و نهي از منکر، تهران: پيام آزادي

در اين کتاب موضوعات مورد بحث مختلفي  انتخاب و محور بحث قرار گرفته است كه سه مورد آن‌ها ي مقوله‌هاي که  از مسائل ارزشمندي است كه اصطلاحا آن‌ها «معروف» ناميده مي شوند  بقيه موارد كه شامل چهل و دو موضوع مي‌باشد، از زمره منكرات محسوب مي‌شوند. اين موضوعات به ترتيب الفبايي تنظيم شده است ودر هر موضوعي  زمينه‌هاي روانشناختي و جامعه شناختي تكوين آن پديده مطرح شده است و راهكارها كه غالباً شامل پيشنهادهاي عملي و كاربردي است نيز مطرح شده است، يکي از منکرات که در اين کتاب از آن نام برده شده است پديده اي است که از آن تحت عنوان بد حجابي نام برده شده است که به زمينه‌هاي روانشناختي و جامعه شناختي ايجاد اين پديده اشاره شده است و به عنوان راهکار هاي براي مقابله با اين پديده بيشتر برموضوع ارائه الگوي حجاب و تربيت خانواده تأکيد شده است .

–  بخت آور، مهدي(بي تا)، امر به معروف و نهي از منکر، قم: عروج

در اين کتاب از مباحثي کلي در حيطه ي امر به معروف و نهي از منکر، همچون امر به معروف و نهي از منکر در قرآن و روايات،  وجوب عقلي و کفايي اين دو فريضه و اهميت، شرايط ، مراتب و جايگاه اجتماعي امر به معروف و نهي از منکر بحث شده و در پايان رفتارهاي عملي امام (ره) جهت تبيين بهتر اين دو فريضه بيان شده است، با تلاش نويسنده اين کتاب در حوزه امر و نهي کتابي موفق مي باشد اما در زمينه امر به حجاب و نهي از کم حجابي به طور خاص فعاليتي محسوب نمي شود.

–  جوادي نيا، حسين(بي تا)، امر به معروف و نهي از منکر در آثار استاد شهيد آيت الله مطهري (ره)، تهران: صدرا

در نوشته حاضر مطالبي که استاد شهيد مرتضي مطهري در سخنراني ها و تأليفات خود در تبيين و احياي اين اصل مهم را بيان نموده،  را تهيه و تنظيم نموده اند.

– حسيني بهشتي ، آيت الله دکتر سيدمحمد (1388)، بايدها و نبايدها ؛ امر به معروف و نهي از منکر از ديدگاه قرآن، بقعه

اين کتاب دربرگيرنده ي سلسله مباحث آيت الله شهيد دکتر بهشتي است که بين سال هاي سالهاي 1349 تا 1355 در جلسات تفسير قرآني ايراد گرديده است. دکتر بهشتي در اين جلسات به تفسير و توضيح آيات 102 تا 110 سوره آل عمران و مبحث بسيار ارزنده و در عين حال به فراموشي سپرده شده ي امر به معروف و نهي از منکر مي پرداخت. از جمله مباحث مطرح شده مراتب شناخت معروف و منکر است. دکتر بهشتي براي اين شناخت مراحلي برشمرده است، مباحث اين کتاب مملو از برداشت هاي اصولي، همه سو نگر و نظام مندي است که درصدد پاسخ يابي به پرسشهاي زمانه از دين است. اين مجموعه شامل پانزده گفتار بوده که با وجود تلاش فراوان، بنياد نشر آثار و آنديشه هاي شهيد دکتر بهشتي تا زمان انتشار کتاب موفق به يافتن نوارهاي پنج جلسه ي مفقود نشد و تنها 10 جلسه در دسترس است.

 

–  زارعي، محمدمهدي(1376)، امر به معروف و نهي از منكر (كيفيت اجرائي آن در جامعه)، دانشگاه فردوسي مشهد

اين پژوهش شامل دو بخش مي‌باشد؛ دربخش اول به كليات اشاره شده است، و بخش دوم به معرفي محورهاي معروف و عوامل توسعه معروف و همچنين انواع منكرات و ديگر مسائل پرداخته شده است، مي توان گفت سعي شده تلفيقي ميان دو بخش مربوطه ايجاد شود، اين اثر در موضوع امر به معروف و نهي از منکر در جامعه  به صورت کلي پرداخته است و در جاي خود مفيد است. وليکن امر به معروف و نهي از منکر در حوزه حجاب بايد به طورخاص در راستاي مسئله حجاب صورت گيرد و در اين حوزه به صورت خاص کار نشده است.

 

–  غلامعلى، احمد(بي تا)، شيوه هاى نظارتى امر به معروف و نهى از منكر در گفتار و سيرۀ پيامبرأعظم (ص) مركز پژوهش‏هاى اسلامى صدا و سيما

در اين کتاب در ابتدا به مفاهيم و كليات امر به معروف و نهي از منکر پرداخته شده است سپس به روش‏شناسي نظارت همگاني پيامبر اعظم(ص) و  نظارت رسمي نهادي پرداخته شده است، در ادامه  به ارتباط  امر به معروف  و نهي از منکر و رسانه و نقش رسانه در اين فريضه پرداخته شده است.

– کوک، مايکل آلن(1384)، امر به معروف در انديشه اسلامي، ترجمه احمد نهايي، تهران: بنياد پژوهش هاي اسلامي

اين کتاب که به صورت مفصل در دامنه وسيعي نوشته شده است در 2 جلد به چاپ رسيده است و به بررسي امر به معروف پرداخته به صورت کلي و مفصل در بين فرقه هاي اسلامي، و اين فريضه را از نگاه هر فرقه بررسي به طور خاص کرده است و به نظر مي رسد که ديدگاه شيعه را بسيار شبيه معتزله دانسته است..

 

–  مسعودي، محمد اسحاق(1384)،  آموزش ملّي امر به معروف ونهي از منکر، بي جا: پيام آزادي

اين کتاب که در سه جلد (مقدماتي،تکميلي،و تخصصي) نوشته شده است،جلد اول و دوم آن در دسترس بود، جلد اول در سه بخش، شامل  بيست درس، تنظيم شده است، در بخش اول ؛ مباحثي چون جايگاه امر به معروف ، معناي آن ، معروف ها و منکر ها، مراحل و شرايط آن ، ويژگي آمران و ناهيان ، در بخش دوم ، به روش ها و شيوه ها و در بخش سوم به آمران و ناهيان در قرآن ،پرداخته شده است. جلد دوم در پنج بخش که  شامل بيست و دو درس  طراحي شده است،. بخش اول ، نيم نگاهي به « توصيف ها و تبيين ها » از ديدگاه قرآن کريم و پيشوايان معصوم دارد . بخش دوم به « سيره عملي » پيامبران (ص) و معصومين (ع) و ذکر نمونه هايي در اين باره نظر دوخته است .در بخش سوم ، « سيره بزرگان دين » موضوع بحث قرار گرفته و تنها به دوازده شخصيت به عنوان نمونه ، بسنده شده است که تعدادي از اصحاب پيامبر(ص) و امامان معصوم (ع) و برخي نيز از علما و انديشمندان جهان اسلام به شمار مي روند .بخش چهارم ، « پيامدها و آثار » امر به معروف و نهي از منکر را مورد بررسي قرار داده است و از مهم ترين آن ها ياد کرده است .در بخش پنجم ، « آسيب شناسي » ترک امر به معروف و نهي از منکر ، آخرين موضوع اين کتاب قرار داده شده است. از فصل ها و بخش هاي اين کتاب مي توان متوجه اين امر شد که در اين کتاب امر به معروف و نهي از منکر به صورت کلي بيان شده است و در حوزه حجاب کار خاصي صورت نگرفته است.

[1] Enjoin to the Good and Forbidding from the Evil

[2] Challenge

[3] Hejab

[4] Solution

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سياستگذاري و مديريت پوشش در جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه بررسي فقهي پوشش در قرآن کريم
 • پايان نامه اصلاحات و دگرگوني‌ اجتماعي از طريق امر به معروف و نهي از منكر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122