پايان نامه امکانسنجي استقرار سيستم مديريت اطلاعات در مدارس راهنمايي از ديدگاه مديران و معلمان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه امکانسنجي استقرار سيستم مديريت اطلاعات در مدارس راهنمايي از ديدگاه مديران و معلمان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 169 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه امکانسنجي استقرار سيستم مديريت اطلاعات در مدارس راهنمايي از ديدگاه مديران و معلمان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول (کلیات طرح تحقیق)    3
1-1 مقدمه    4
2-1 بیان مسئله    6
3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش    9
4-1 اهداف پژوهش    11
5-1 سؤالات پژوهش    11
6-1 فرضیه پژوهش    12
7-1 واژگان و مفاهیم تحقیق    13
فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)    16
1-2مقدمه17
1-2 تعریف سیستم    18
2-2 انواع سیستم ها    19
3-2 سیستم حلقه باز و حلقه بسته    20
4-2 دیدگاه سیستمی    22
5-2 نگرش سیستمی در آموزش    23
6-2 روش سیستمی    24
7-2 الگوهای سیستم    25
8-2 چرخه حیات سیستم    26
9-2 منحنی عمومی سیستم ها    27
10-2 مفهوم اطلاعات    27
11-2 مفهوم مدیریت    29
12-2 مدیریت اطلاعات    30
13-2تعریف سازمان35
14-2 نقش فناوری اطلاعات در سازمان    36
15-2 سیستم های اطلاعاتی    36
16-2 اجزای سیستم اطلاعات سازمانی    37
1-16-2 منابع ورودی    37
2-16-2 عملیات    38
3-16-2 منابع خروجی    38
17-2 نقش سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان    39
18-2 سیستم اطلاعات و مدیریت اطلاعات    41
19-2 سیستم های اطلاعاتی و رایانه ها    42
20-2 نقش افراد در سیستم ها (متخصصان اطلاعات)    44
1-20-2 تحلیل گر سیستم    45
2-20-2 مدیر پایگاه داده    45
3-20-2 متخصص شبکه    47
4-20-2 برنامه نویس    48
5-20-2 اپراتور(کاربر)    48
21-2 سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)    49
22-2 ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)    50
23-2 مشخصات و مزایای سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)    51
24-2 زیر مجموعه های سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)    53
25-2 عناصر سیستم های اطلاعاتی مدیریت    55
1-25-2 سیستم پردازش داده ها    55
2-25-2 سیستم پشتیبانی    56
3-25-2 سیستم پشتیبانی تصمیم(DDS)    58
4-25-2 سیستم اطلاعات مدیریت ارشد    59
5-25-2 سیستم خبره    60
1-5-25-2 مدل سیستم خبره    61
2-5-25-2 محدودیت سیستم خبره    62
26-2 ادارة مجازی    62
1-26-2 ملزومات ادارة مجازی    63
2-26-2 بسته های نرم افزاری    64
3-26-2 جزایر اطلاعاتی    64
4-26-2 پروژه های خاص    64
27-2 ملزومات اجرایی سیستم مدیریت اطلاعات    65
1-27-2 نرم افزار متناسب و کارآمد    65
2-27-2 حمایت مدیران ارشد     65
3-27-2 سازماندهی مناسب    66
4-27-2 بسته های سخت افزاری و نرم افزاری    66
5-27-2 ارجاعات سیستم ها به یکدیگر    66
6-27-2 موتور پایگاه داده    66
7-27-2 پرهیز از بلند پروازی    67
8-27-2 امنیت سیستم    67
-28-2 مطالعه امکانسنجی    68
29-2 موارد تبیینی توسط امکانسنجی    70
30-2 ساختار امکانسنجی    71
31-2 آمادگی برای امکانسنجی    72
32-2 تعیین مشکلات امکانسنجی    73
33-2 انتخاب گزینه امکانسنجی    73
34-2 جمع بندی و گزارش امکانسنجی    73
35-2 تکنیک TELOS    74
36-2 ابعاد امکانسنجی پیشنهادی پروژه    77
1-36-2 امکانسنجی اقتصادی    77
1-1-36-2 بررسی متغییر اقتصادی در استقرار سیستم    77
2-1-36-2 تجزیه وتحلیل منفعت    78
3-1-36-2 هزینه های مستقیم    77
4-1-36-2 انواع منافع سیستم    79
5-1-36-2 هزینه آنالیز و طراحی سیستم    79
6-1-36-2 امکانپذیری کاهش هزینه ها    80
7-1-36-2 صرفه پذیر بودن دستیابی به نرم افزار و سخت افزار    81
8-1-36-2 هزینه های آموزش    82
9-1-36-2 هزینه های نصب    82
10-1-36-2 هزینه های تبدیل و تغییرات    82
11-1-36-2 هزینه های مازاد    82
12-1-36-2 هزینه های عملیاتی    82
13-1-36-2 مزایای اقتصادی    83
14-1-36-2 مقایسه هزینه ها و منافع    84
15-1-36-2 کاهش فساد اداری و مالی    86
2-36-2 امکانسنجی عملیاتی    86
1-2-36-2 ابعاد امکانسنجی عملیاتی    88
3-36-2 امکانسنجی فنی    89
1-3-36-2 ابعاد امکانسنجی فنی    89
37-2 گزارش امکانسنجی    90
1-37-2 گزارش کلی    90
2-37-2 گزارش تفصیلی    91
3-37-2 اجزاء گزارش نمونه ای امکانسنجی    92
38-2 هدف تجهیز سازمان با سیستم MIS     93
39-2 تاریخچه آموزش و پرورش در ایران    94
40-2 سیرتحول آموزش و پرورش در ایران    95
41-2 مدارس و مراکز آموزشی در ایران    96
42-2 تاریخچه مدارس جدید در ایران    96
43-2 وظایف آموزش و پرورش در ایران    97
44-2 آموزش و پرورش منطقه 3 تهران    98
45-2 پیشینه پژوهش    99
1-45-2 تحقیقات داخلی    99
2-45-2 تحقیقات خارجی    107
فصل سوم (روش تحقیق)110
1-3 مقدمه111
2-3 روش تحقیق    112
3-3 جامعه آماری    113
4-3 نمونه آماری    113
5-3 روش نمونه گیری    114
6-3 متغیرهای تحقیق    114
7-3 ابزار گردآوری اطلاعات    114
8-3 ویژگی روانسنجی ابزار تحقیق    115
9-3 محدوده مکانی و زمانی پژوهش    116
10-3 روش جمع آوری داده ها    117
11-3 روشهای آماری    118
فصل چهارم (تجزیه تحلیل داده ها)    121
1-4 مقدمه    122
2-4 آمار(داده های) توصیفی    124
3-4 آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها    128
فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات)    134
1-5 مقدمه    135
2-5 خلاصه تحقیق    135
3-5 یافته های تحقیق    138
4-5 بحث و نتیجه گیری    138
5-5 جمع بندی نتایج تحقیق    141
6-5 پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي تحقیق    143
7-5 محدودیتهای تحقیق    145
8-5 پيشنهاد برای تحقیقات بعدی    147

فهرست منابع و مآخذ

1- اسلامي، محمدعلی (1378). «نقش سيستم مديريت اطلاعات در تصميم گيري مديران شرکت ايران ياسا». طرح تحقيقي، انتشارات مدیریت پژوهش و گسترش شرکت ایران یاسا.

2- اسماعيلي، محمدعلي (1377). «امکان سنجي تجزيه و تحليل و طراحي سيستم های مدیریت اطلاعات». تحقیق منجر به انتشار مقاله علمی پژوهشی، نشریه مدیریت، شماره 24.

3- اشترانی، فاطمه (1388). نیازسنجی آموزش مشاغل بخش بیمه مکمل شرکت آتیه سازان حافظ و ارائه الگوی مناسب جهت طراحی آموزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

4- اعرابي، سيدمحمد و پارسائيان، علي (1378). برنامه ريزي براي حمايت کارکنان، تهران: انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني.

5- افشين نيا، منوچهر (1382). روش هاي آماري و كاربرد آن در علوم رفتاري، تهران: انتشارات آذرخش.

6- ال دفت، ريچارد (1374). تئوري و طراحي ساختار، ترجمه: پارسائيان، علي و اعرابي، سيد محمد، تهران، نشر بازرگاني.

7- الواني، سيد محمد (1384). مديريت عمومي، تهران: نشر ني، چاپ بیست و چهارم.

8- الهي، شعبان (1384). طراحي و تبيين الگويي براي سياست گذاري خودکار اقتضايي در سیستم هاي خود تنظيمي (مورد مطالعه: وزارت جهاد کشاورزي)، رساله دکتري دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني.

9- الهي، شعبان و رجب زاده، علي (1382). سيستم هاي خبره، الگوي هوشمند تصميم گيري، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگاني تهران.

10- انواري، رستمي و علي اصغر، رستمي (1375). آشنايي با مباني سيستم هاي اطلاعات مديريت، تهران: انتشارات طراحان.

11- ايزدي، مسعود (1380). «امکان سنجي طرح هاي صنعتي انجمن نفت ايران»، طرح تحقیقی، شرکت ملي صنايع پتروشيمي.

12- ايگور اچ، انسف و ادوارد جي، مک دانل (1380). استقرار مديريت استراتژيک، ترجمه: زيديه، عبدالله، تهران: انتشارات سازمان مطالعات و تدوين کتب علوم انساني(سمت).

13- بازرگان، عباس و سرمد، زهره و حجازي، الهه (1376). روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، تهران: انتشارات آگاه.

14- برتالنفی، لودویگ فون (1366). تئوری عمومی سیستم ها، ترجمه: کیومرث پریانی، تهران: مؤسسه انتشارات تندر، چاپ اول.

15- بهان، كيت و هلمز، ديانا (1377). آشنايي با تكنولوژي اطلاعات، ترجمه: آذزخش، مجيد و مهرداد، جعفر، تهران: انتشارات سازمان مطالعات و تدوين کتب علوم انساني(سمت).

16- بهشتيان، مهدي و ابوالحسني، حسين (1378). سيستم هاي اطلاعاتي مديريت، تهران: انتشارات بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، چاپ سوم.

17- پارسا، محمدتقی (1370). «طراحي و ساخت سيستم اطلاعات مديريت». طرح تحقيقي، مرکز پژوهشهای معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه.

18- پاشا شریفی، حسن و شریفی، نسترن (1380). روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات سخن.

19- جان، بست (1381). روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، ترجمه: پاشا شريفي، حسن و طالقاني، نرگس. تهران: انتشارات رشد.

20- جان ج، برج و گري نيتزكي (1382). سيستم هاي اطلاعاتي در تئوري و عمل. ترجمه غيبي، منوچهر، تهران: مركز آموزش مديريت دولتي، جلد اول.

21- جعفریان جزی، محمد (1390).امکانسنجی آموزش الکترونیکی در هواپیمائی ملی ایران (هما)، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

چکیده

امروزه انفجار اطلاعات در بخش هاي مختلف مدیریت منجر به تحولات گستردة استفاده از فنآوری اطلاعات گردیده است. تخصصي شدن اطلاعات را مي توان از دلايل استفاده اين تکنولوژي در سازمان ها دانست. سيستم مديريت اطلاعات با گذر از مراحل مختلف تغييرات تكنولوژيکی، تكيه گاه اصلي مدیریت اطلاعات در توسعة بخش هاي مختلف جوامع محسوب مي شود، بطوريكه اطلاعات ضروري و بهنگام را براي تسهيل فرايند تصميم گيري مديران در سازمان ها فراهم مي سازد.

تحقيق حاضر امکان سنجی استقرار سيستم مديريت اطلاعات در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش شهر تهران از دیدگاه مدیران و معلمان را مورد بررسي قرار داده است. در اين بررسي، عوامل مختلف امکان سنجي در ابعاد مختلف اقتصادي، فني و عملياتي مورد مطالعه قرار گرفته است. اين تحقيق از آن جا که به بررسي و امکان سنجي استقرار سيستم مديريت اطلاعات مي پردازد يک تحقيق توصيفي اکتشافي مي باشد.

ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه استاندارد و جامعه آماری مدیران و معلمان مقطع راهنمایی آموزش و پرورش منطقه سه شهر تهران بوده است که از مجموع 1541 نفر از معلمان و مدیران، بر اساس جدول دی مورگان 100 نفر از معلمان و 50 نفر از مدیران به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در اين تحقيق ضمن پاسخ دادن به سوالهاي تحقيق، مشخص گردید که امکان استقرار سيستم اطلاعات مديريت از بُعد اقتصادی و عملیاتی وجود دارد اما از بعد فنی وجود ندارد. همچنین از لحاظ رتبه بندی و اولویت نسبت به مؤلفه های امکانسنجی، رتبه اول به مولفه عملیاتی، رتبه دوم به مولفه اقتصادی و رتبه سوم به مولفه فنی (تکنیکی) اختصاص یافت.

کلید واژه ها: آموزش و پرورش، اطلاعات، امکانسنجی، سیستم، مدیریت

فصل اول- کلیات

مقدمه

يكي از وظايف مهم مديريت، تصميم گيري است و همين لفظ تصميم گيري، يك عنوان كلي بوده که شامل گستره بسياري از وظايف مديران مي باشد و از برنامه ريزي و سازماندهي گرفته تا هدايت و كنترل و سرانجام ارزشيابي را در بر مي گيرد و البته بايد توجه داشت كه محتواي وظايف و عملكرد مديريتي در سطوح مختلف سازماني نيز مختلف مي باشد يعني با توجه به اينكه مديريت در چه سطحي (ارشد، مياني، اجرائي) صورت مي گيرد، محتواي گوناگوني براي آنها شامل مي شود (کومار[1]، 1374).

در عرصه سازمانها نيز فنآوری اطلاعات باعث بوجود آمدن تحولات عظیمی شده است و همه وجوه سازماني و وظايف و كاركردهاي مديريتي را تحت تأثيرخود قرار داده است، به طوري كه امروزه بسياري از وظايف سازماني و مديريتي با استفاده از تكنولوژي رایانه ای انجام مي گيرد (فتح الهی، 1384).

يكي از وجوه بارز زندگي كنوني، پيشرفتي مي باشد كه در عرصه تكنولوژي و فنآوري اطلاعات صورت گرفته است كه تأثير بسيار شگرفي بر زندگي بشر در قرن بيست و يكم از خود بر جاي گذارده است بطوريكه در قرن بيست و يكم چاره اي جز تعامل با چنين تكنولوژي پيچيده اي وجود ندارد (آنسف و مک دانل[2]،1380). دیگر ويژگي بارز عصر حاضر، تغيير و تحول سريع در ابعاد گوناگون جوامع مي باشد. اين تغييرات از زمان رنسانس تا قرن حاضر در تمامي زمينه ها نمود علمي يافته و با توجه به پيشرفت هاي موجود در زمينه ميكرو الكترونيك، جنبة انقلابي پيدا كرده است و در اين ميان تكنولوژي اطلاعات، موتور تغييرات جاري به شمار مي رود (کتابی، 1384).

اولين تغييرات از زمان دستگاه تايپِ نسبتاً گران قيمت گوتنبرگ[3] در قرن 16 شروع شده و با ابداعات و نوآوري هاي حاصله در محاسبه هاي مكانيكي در قرن 17 توسط پاسکال[4] توسعه يافت. در قرن 18 میلادی جاكارت[5] و در قرن 19 بابيج[6]، كارت پانچ را به همراه برنامه ريزي خودكار پي ريزي نمودند. اختراع تلگراف توسط مورس[7] و تلفن توسط گراهام بل[8]، نيز از اولين گام هاي لازم جهت كاهش محدوديت هاي جغرافيايي در نقل و انتقال اطلاعات به شمار مي روند.

سيستم كارت پانچ هولريس[9]، براي اولين بار در سال 1890 در سرشماري ايالات متحده آمريكا بكار گرفته شد و زمينة پردازش داده ها در مقياس وسيع را فراهم نمود و با توسعه تكنولوژي الكترومكانيكي جهت محاسبه هاي اتومكانيك توسط آيكن[10] در دهه 1940 در دانشگاه پنسيلوانياي[11] آمريكا، سرعت و حجم اطلاعات افزايش چشم گيري يافت و قابليت دستكاري داده ها و اطلاعات نيز فراهم آمد (آنسف و مک دانل[12]،1380).

سيستم مديريت اطلاعات (MIS)[13] در دهه 1960 نسبتاً ناشناخته بود. در اوايل 1970 بنيان آن شكل گرفت و در سال 1980 اطلاعات اندكي دربارة MIS وجود داشت. تكنولوژي در اين زمينه در سطح بسیار پائين قرار داشت. امروزه سيستم مديريت اطلاعات با گذر از مراحل مختلف تغييرات تكنولوژي، تكيه گاه اصلي بخش هاي مختلف توسعة جوامع، صنعت و تجارت محسوب مي شود، به طوري كه اطلاعات ضروري و به هنگام را براي تسهيل فرايند تصميم گيري مديران در سازمان ها فراهم مي سازد (انواری و رستمی، 1375).

با حضور رایانه ها و نفوذ آنها به درون سازمان ها در قرن بيستم، سيستمي بنام “سيستم مديريت اطلاعات” براي مديران طراحي شد، كه اطلاعات درون سازماني را معمولاً در قالب گزارش هاي  منظم دوره اي و يا موردي به مديران ارائه مي كرد (واتسون[14]، 1385).

مديران سازمان هاي بزرگ و پيشرفته با وظايف گسترده و پيچيده مانند بانك ها، شركت هاي بيمه، مؤسسات صنعتي بزرگ، آموزش و پژوهش و دانشگاه ها و امثال آنها با داشتن  مركزي اعم از مكانيزه و غير مكانيزه در آن سازمان ها، جهت جمع آوري اطلاعات و منعكس كردن آخرين تغييرات مربوطه در آنها، از آخرين اخبار و تحولات در سازمان خود مطلع مي شدند (انواری و رستمی، 1375). چنين مركز يا مغز اطلاعاتي[15]، مديران كلية واحدها را در جريان آخرين اطلاعات و اخبار در سازمان ها مي گذارد، به بيان ساده چشم و گوش اداره كنندگان، تصميم گيرندگان، متخصصان و كارشناسان در آن سازمان به شمار مي رود و به آنها در فكر كردن و تصميم گرفتن كمك مي كند و امور برنامه ريزي و كنترل كلاً از طريق اطلاعات كسب شده از اين واحد انجام مي شود و به طور خلاصه، منبع كسب اطلاعات براي كليه واحد هاي سازمان است (کاظمی، 1376).

بيان مسئله

امروزه اهمیت اطلاعات به عنوان منبع مهم تاکتیکی و استراتژیک در سازمان ها مطرح بوده و به عنوان یک منبع عمده برای ارزش افزوده احتمالی و تصمیمات راهبردی مدیریت، شناخته شده است. نقش داده ها و اطلاعات در مدیریت سازمانها، نقش حیاتی و اساسی است لذا هر چه فضای اطلاعات یک سازمان دقیق تر و منسجم تر باشد، سازمان بهتر می تواند بر مدیریت اجزای خود احاطه داشته باشد (انواري و رستمي، 1375).

امروزه از سیستم مدیریت اطلاعات در سازمانهای مختلف در جهت کارآمدتر شدن فرآیندهای درون سازمانی و نهایتاً ارائه محصولات بهتر استفاده می گردد (مك لويد[16]، 1378).

بكارگيري سيستم مدیریت اطلاعات در سازمان ها تا حد بسيار زيادی مي تواند در بالا بردن دقت و سرعت انجام امور و هم چنين افزايش بهره وري كارها و تخصصي شدن اطلاعات بخش هاي مختلف يك سازمان یاری رسان باشد و در حقیقت از تراكم اطلاعاتي در بخش هاي مختلف يك سازمان بكاهد (علي الخصوص سازمانی با وسعت آموزش و پرورش که با حجم انبوهی از اطلاعات کارکنان و دانش آموزانِ خود مواجه می باشد) و اين امر نه فقط در يك بخش از سازمان بلكه در ابعاد مختلف (مديريت ارشد، مديريت مياني، مديريت عملياتي يا اجرايي) مي تواند تأثير بسزايي داشته باشد (کومار[17]، 1374).

در کشورمان نیز برخی سازمان ها با توجه به جدید بودن مفهوم این سیستم، مبادرت به استفاده از آن کرده یا حداقل مطالعاتی در خصوص امکان استفاده از آن را فراهم نموده اند. اطلاعات، همیشه در محیط های آموزشی به عنوان یک مزیت رقابتی، مطرح بوده و علاوه بر مزایای کوتاه و بلند مدت برای مدارس؛ مزایای استراتژیک نیز برای مناطق و سازمان های آموزش و پرورش در پی خواهد داشت.

سازمانی با گستردگی آموزش وپرورش با انبوه عظیمی از حجم اطلاعات در حوزه های زیر مجموعه خود روبروست؛ از جمله این اطلاعات، اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی دانش آموزان می باشد که با توجه به تعداد زیاد دانش آموزان در کشورمان با حجم وسیعی از داده و اطلاعات روبرو هستیم.

از آنجا که یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش بهبود جریان دانش در هر جامعه ای می باشد لازم است از این دادها در هر منطقه از آموزش وپرورش به نحو صحیح و در جهت اعمال مدیریت کارآمدتر و سریع تر استفاده نمود.

سیستم مدیریت اطلاعات دومین نسل از سیستم های اطلاعاتی است که بطور خاص گزارشات لازم از سیستم های پردازشی تعاملات را بصورت ترکیبی، آن لاین و بصورت نمودارهای تعریفی، تهیه و در اختیار مدیران قرار می دهد و به همین دلیل به آن سیستم گزارش دهی مدیریت[18] نیز گفته می شود. این سیستم مجموعه ای پالایش یافته از داده ها[19] را که مورد نیاز مدیران مربوطه جهت تصمیم گیری های صحیح و سریع مبتنی بر اطلاعات است، ارائه می نماید (مک کینی و کوپلند[20]، 1998).

بطور خلاصه علل نیاز به سیستم های اطلاعات؛ بهبود و سرعت در تصمیم گیری ها و کنترل همه جانبه، جامع و یکپارچه جریان اطلاعات و ارتقای بهره وری در ارائه خدمات می باشد (علاقه بند، 1384).

در این میان نکته مهم این است که تغییرات واقعی که می تواند ارزش بالقوه اطلاعات را افزایش دهد، توانایی مدارس در استفاده از این منبع مهم (اطلاعات) از طریق کاربرد فن آوری و سیستم های جدید است؛ لذا با استفاده از تجهیزات رایانه ای و پایگاه داده ها، می توان به طور منظم لیست نمرات و وضعیت تحصیلی را برای مدیران مناطق آموزش و پرورش و یا والدین دانش آموزان ارسال و مدیر بطور همزمان نقاط ضعف سیستم آموزشی خود را تقویت و نقاط قوت را بهبود ببخشد.

به دلیل اهمیت نظام آموزش و پرورش و حساس بودن وظیفة این نهاد در تمام جوامع، این سازمان از اولویت بیشتری به جهت روزآمد و کارآمدتر شدن در حوزة اطلاعات برخوردار می باشد و مطالعه امکانسنجی استقرار این سیستم در آموزش و پرورش بر پیشرفت سریع تر نظام تعلیم وتربیت (از نظر مدیریت بر اطلاعات تحصیلی دانش آموزان) و به طبع آن جامعه منجر خواهد شد؛ لزوم ایجاد و بکار گیری این سیستم در حوزة آموزش و پرورش کشورمان چه در سطح مدرسه یا منطقه هنوز بصورت جامع و متقن مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است.

ضرورت و اهميت پژوهش

امروزه كاربرد فناوري اطلاعات روز به روز در حال گسترش است. از ديد اسميت استروف[21] (1997) به طور كلي سازمان شامل سه هسته می باشد:

1- فرايند تصميم گيري

2- جريان اطلاعات

3- جريان مواد (واتسون، 1385).

فناوري اطلاعات بر روي هر سه هسته فوق مي تواند تأثيرگذار باشد. كاربرد فناوري اطلاعات، سازمان ها را قادر مي سازد امتياز هاي مهمي از قبيل موارد زير را كسب كنند:

صرفه جويي در هزينه و بهبود بخشيدن جهت تبادل اطلاعات.

اجتناب از خطاي انساني هنگامي كه وظايف تكراري يا بسيار پيچيده است.

صرفه جویي مالي به دليل كاهش ضریب خطا در زمان انجام وظايف.

ادغام و هماهنگي چندين وظيفه در يك وظيفه.

بهبود بخشيدن كارائي و اثر بخشي سازماني.

سازمان هاي پيشرفتة امروزي استقرار سيستم هاي مديريت اطلاعات را به عنوان يك روش دستيابي به كارايي و اثر بخشي، حائز اهميت مي شمارند. سيستم اطلاعات در ايران در مدت زمان طولاني و با صرف هزينه هاي بالا و بسيار، توسعه يافته است لیکن بعلت عدم وجود يك برنامه استراتژيك و كلان براي توسعه و پشتيباني كافي از سوي مديران و كاربران سيستم ها از يك سو و عدم تطابق سيستم ها با نيازهاي كاربران در سازمان ها و نداشتن كيفيت لازم از سوي ديگر، بسياري از مواقع فاقد كارايي و كارآمدي مورد نظر بوده است (الهي، 1384).

در اين ميان سازمان آموزش و پرورش شهر تهران نيز بعنوان نهادي كه در جهت افزايش كيفيت و كميت برنامه ريزي های هدف گذاری شدة مختص به خود گام بر می دارد، بجهت نیل به اهداف خود نياز به اطلاعات دقيق و صحيح و سريع از دانش آموزان تحت پوشش خود دارد تا بتواند پاسخگوي نياز مخاطبانش مطابق انتظارات تعریف شده در عصر حاضر باشد. لذا اين سازمان هر چند که در جهت استقرار سيستم اطلاعات، گام هايي را برداشته و سيستم اتوماسيون[22] اداري و سیستم های مشابهی را راه اندازي کرده، ولي تنها، این سیستم یا احیاناً سیستم های مشابه، پاسخگوي نيازهاي اطلاعاتي سازماني به اين گستردگي كه بيش از 20 منطقه و ادارات تابعه در مناطق و مدارس در آموزش و پرورش شهر تهران را شامل می شود، نخواهد بود.

بنابراين در عصر انفجار اطلاعات و مجهز شدن سازمان ها به اطلاعات گسترده و به ويژه در سازمانی که از جنبه هاي مختلف دسترسي به اطلاعات چه در بُعد مديريت و چه در بُعد آمار و اطلاعاتِ دانش آموزان و تمرکز و هماهنگی میان آن جهت استفاده و مدیریتشان، نيازمند داشتن يک سيستم قوي اطلاعاتي هستند، لزوم امکان سنجي استقرار سيستم مدیریت اطلاعات در سازمان مربوطه ضروری بنظر می رسد. نتايج اين تحقيق به مديران سازمان آموزش و پرورش شهر تهران کمک خواهد نمود، تا در برنامه ريزي هاي آينده به استقرار اين سيستم در سازمان اهميت داده و با استقرار سيستم هاي مديريت اطلاعات در بخش هاي مختلف بتوانند تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي حساس خود را بر مبناي اطلاعات متمرکز، به روز و آن لاین انجام دهند. بدون شک استقرار اين سيستم در اين سازمان مي تواند تحول اساسي در برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها ايجاد کرده و با استفاده از آثار مثبت آن به کلِ شبکه آموزش و پرورش کشور انتقال یابد تا بتوان در سطح کلان کشور به مدیریت همزمان اطلاعات دانش آموزان پرداخت و از نتایج حاصله در جهت بهبود وضعیت آموزش کشور که در نهایت بهبود وضعیت جامعه را بهمراه خواهد داشت، استفاده نمود.

[1] – J.Koomar

[2] – D.Ansef & M.Macdonel

[3] – Gutenberg

[4] – Pascale

[5] – Jacarte

[6] – Babije

[7] – Moors

[8] – Graham.Bell

[9] – Holerise

[10] – Icone

[11] – Pensilvania Universiti

[12] – Data bank

[13] – Management Information System )MIS)

[14] – Watson

[15] – Data bank

[16] – R.Mcloyd

[17] – J.Koomar

[18] – Management reporting System

[19] – Data

[20] – Copeland.D.G  & J.L. McKinney

[21] – Smite.Strove

[22] – Automation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه امکان سنجي آموزش هاي مهارتي محصول محور در سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور
 • پايان نامه امکان سنجي تحقق برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي رسمي در سند ملّي آموزش و پرورش
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122