پايان نامه امکان سنجي آموزش هاي مهارتي محصول محور در سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه امکان سنجي آموزش هاي مهارتي محصول محور در سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 193 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه امکان سنجي آموزش هاي مهارتي محصول محور در سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1:طرح تحقیق 1
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مساله 3
1-3-اهداف پژوهش 9
1-4-سوالات پژوهش 9
1-5-تعریف واژه هاو اصطلاحات 9
فصل 2:ادبیات پژوهش 13
2-1-مقدمه 14
2-2-آموزش 15
2-3-سهم آموزش در رشد اقتصادي 17
2-4-رسالت‌هاي آموزش ‌در ايران 19
2-5-آموزش و تأثیر آن برمدیریت کیفیت تولید 20
2-6-پیشینه آموزش همراه با تولید 22
2-7-آموزش و تأثیر آن بر بازاریابی 23
2-8-نقش تبلیغات تکنیکی در بازاریابی فروش 24
2-9-موازنه تبلیغات و رشد اقتصادی 26
2-10-امکان سنجی بازار و موانع آن در ایران 26
2-11-تنگناها و موانع ساختاری بازار 28
2-12-معرفی آموزش فنی وحرفه ای 30
2-13-فنی وحرفه ای و اهمیت و ضرورت آن در ایران 33
2-14-رابطه میان آموزشهای فنی وحرفه ای و ایجاد اشتغال در بازار کار 34
2-15-بازار کار و کارآفرینی 35
2-16-نظام فنی وحرفه ای و مهارت آموزی 36
2-17-آموزشهای مهارتی 37
2-18-ضرورت توجه به آموزشهای مهارتی 39
2-19-آموزش ،مهارت و اشتغال 40
2-20-آموزشهای مهارتی محصولمحور 42
2-21-تشریح مدل آموزش محصول محور 43
2-22-بازار کار و آموزش فنی وحرفه ای 51
2-23-امکان سنجی 54
2-24-دلایل انجام امکان سنجی و کاربرد آن 56
2-25-معرفی ابزا رکار 57
2-26-عواملSWOT 58
2-27-پژوهشهای داخلی 62
2-28-پژوهشهای خارجی 65
2-29-چارچوب نظری 67
فصل 3:روش شناسی 74
3-1-مقدمه 75
3-2-روش شناسی 76
3-3-روش تحقیق 77
3-4-جامعه آماری 79
3-5-نمونه آماری 79
3-6-روشهای جمع آوری اطلاعات 80
3-7-ابزار گردآوری اطلاعات 81
3-8-روایی و پایایی تحقیق 83
3-9-روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات 85
فصل 4:تحلیل داده ها 87
4-1-مقدمه 88
4-2-توزیع پاسخگویان بر حسب جنسيت 88
4-3-توزیع پاسخگویان بر حسب سن 89
4-4-توزیع پاسخگویان بر اساس سنوات خدمت 90
4-5-توزیع پاسخگویان برحسب استانهاي محل كار 90
4-6-تجزيه و تحليل فرضيه ها 92
4-7- بررسی فرصت ها 92
4-8- بررسی تهدیدها 100
4-9- بررسی قوت ها 108
4-10- بررسی ضعف ها 116

فصل 5:نتیجه گیری و پیشنهادات 123
5-1-مرور مختصر بر مساله، هدف و چگونگی اجرای تحقیق 124
5-2-یافته ها 131
5-3-بحث و نتیجه گیری 136
5-4-پیشنهادات تحقیق 138
5-5-محدودیتهای پژوهش 147
5-6-ضمائم و پیوستها 148
5-7-منابع و مواخذ 166

منابع و مواخذ

آقایی ، مجید ؛ رضا قلی زاده ، مهدیه ؛ باقری ، فرید.( 1392) . بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در استانهای ایران . فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، شماره 67 ، صص 44-21.

– آرین ، علی . ( 1383 ) . صفحه 56 . مجموعه مقالات نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تحولات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی . مازندران : انتشارات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران .

– اسدی، کرم. (1382)، ” تاثیر آموزش و توانمند سازی کارکنان در افزایش کیفیت تولیدات”، مجله اقتصاد، شماره 145، صص 66-69.

– اشراقی.سهیلا، (1391)، ” بررسی تاثیر اموزش بر رضایت کارکنان شغلی: کارکنان شرکت برق مشهد” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران.

– اکبری ونه آبا،. مرتضی . (1390)، ” بررسی تاثیر دوره های اموزشی بر بهبود عملکرد کارکنان اورژانس شهر تبریز”، اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404.

– امین بیدختی ، علی اکبر . (1383) . نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه ی خود اشتغالی در استان سمنان . پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ، سال چهارم ، شماره شانزدهم ، صص 42 – 41 .

– امیری ، معصومه. (1384) . صفحه 80 -76 . مجموعه مقالات نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی . مازندران : انتشارات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران .

– اژدري. علي رضا ،(2010)، ” ارتباط مديريت منابع انساني با علم اخلاق” ، تهران، نشر ارسباران.

– افشار. مهدی، (1357)،” مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان”، تهران، انتشارات نگاه دانش.

– ایزدی ، مسعود .(1380 ) ، “امکان سنجی طرح های صنعتی ” .انجمن نفت ایران ، ص 2-1.

– ایشیکاوا. کورو، (1386)، ” کنترل کیفیت فراگیر”، ترجمه: احمد جواهریان، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، صص36-45.

 

– حسنی، محمد. (1391) . نقش آموزش در توسعه اقتصادی. فصلنامه علمی – پژوهشی تدبیر، شماره 23، صص 104-80 .

– حسنی مهمویی ، بهروز ؛ فرهادی ، مینو . ( 1384 ) . صفحه 139-138 . مجموعه مقالات نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی . مازندران : انتشارات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران .

– حسینی. محمد، (1391)،” نقش آموزش در توسعه اقتصادی” ، فصلنامه علمی – پژوهشی تدبیر، شماره 23، صص 104-80 .

– حسینی. مهناز، (1389)، ” بهسازی نیروی انسانی و آموزش”، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 26، صص 122-142.

– خاکی. غلامرضا، (1387)، ” روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی “، انتشارات بازتاب، تهران.

– خواجه شکوهی ، علیرضا ؛ یغمایی ، فرهاد ؛ خوش فر ، غلامرضا ؛ وطنی ، علی . ( 1384 ) . صفحه 155 . مجموعه مقالات نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی . مازندران : انتشارات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران .

– خلیفه ، قدرت اله ؛ مثنوی ، امیر. (1392 ) ، استفاده از شبیه سازی در نظام مهارت آموزی ، مجموعه مقالات آسیب شناسی نظام آموزش سنتی و حرکت به سوی نظام جامع مهارت آموزی . اهواز : انتشارات مهزیار.

– خورشیدی. احمد، (1383)، “آموزشبرايتوسعه” ،تحليليازگزينش هايسرمايهگذاري. تهران: سازمانبرنامهوبودجه .

– دشتی. محمد، (1391)، ” چارچوب نظری زوایا و بایسته های آن”، فصلنامه تاریخ در آیینه پژوهش، شماره 25.

– رائیجی. قدر علی، (1387)، ” علل بروز بی تفاوتی در کارکنان و روشهای مقابله” ، فصلنامه تدبیر، سال شانزدهم، شماره 25.

– راهنمای نحوه تدوین استاندارد آموزش مهارت محور. (1389 ) .

– رهنورد. فرج، (1378)، ” توانمند سازی کارکنان جز بهرانی مدیریت کیفیت”، مجموعه مقالات دومین سمینار مدیریت کیفیت.

– رضوی . عباس ، (1392 ) ، ” الگوی طراحی آموزشهای چهار مولفه ای : الگویی مناسب جهت طراحی وظایف پیچیده در آموزش های فنی و حرفه ای”،مجموعه مقالات آسیب شناسی نظام آموزش سنتی و حرکت به سوی نظام جامع مهارت آموزی . انتشارات مهزیار.

 

– شریعتی ، امیرحسین؛ یزدانی، بیتا؛ حقیقت، فرشته . (1388). بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی قابلیت سودآوری در هتل های شهر اصفهان. فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 10، صص 104-79 .

– شريعتمداري. مهدي ، (1382)، ” نظريه ها و الگوهاي بازآموزي منابع انساني در سازمان”، تهران، نشر يكان.

-شريعتمداري. مهدي، (1387)، ” ضرورت آموزش در بهسازي نيروي انساني و توسعه آن درهزاره سوم”، تهران،نشر ترمه.

– شهبازی،کیومرث ؛ حسنی ، محمد .(1391 ). تاثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادی در کشور ایران . فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، شماره 66 ، صص 2 .

– شهبازی،کیومرث ؛ حسنی ، محمد .(1390 ). تاثیر سطوح مختلف آموزشی بر رشد اقتصادی در کشور ایران . فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، شماره 66 ، صص 2 .

– شعبانی ، حسن . (1390 ) ، صفحه 61 . مهارتهای آموزشی و پرورشی ( روش ها و فنون تدریس ) . تهران : انتشارات سمت .

– شکوهی. علی، (1386)، “بررسی مشکلات آموزش کارکنان در سطح اداره کل پیشنهادات- راه کار ها”.

– صالحی ، ابراهیم . (1383) . بررسی عوامل موثر بر کاریابی آموزش دیدگان فنی و حرفه ای ( مورد مطالعه : استان مازندران ) .پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی ، سال چهارم ، شماره دوازدهم،  صص  94- 88 .

– صالحی عمران ، ابراهیم .( 1385) . جامعه ،کار و مشاغل ( مروری بر مهارتهای قابلیت اشتغال ) . تهران انتشارات سمت.

– صالحی عمران ، ابراهیم .(1383). صفحه 163 . مجموعه مقالات اولین همایش نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تحولات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی . مازندران : انتشارات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران .

– صادقی ، عباس ؛ حسینی ، فاطمه (1383 ) . صفحه 214 . مجموعه مقالات اولین همایش نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تحولات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی . مازندران : انتشارات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران .

 

– فتح آبادی. محمد رضا و یادگارزاده. غلامرضا و میرزامحمدی. محمد و پرند. کوروش، (1389)، “ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی”، تهران ، انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور.

– قارون ، (1383 ) ، مروری بر برنامه های آموزش فنی و حرفه ای در سطوح متوسطه و عالی در برخی کشورهای جهان (قسمت اول ) ،  تهران ، سال اول ، شماره نهم .

-کالوو ،پیترو ؛ واگ، ژئو فری (1374) ، صفحه 82 – 40. اقتصاد خرد . ( حمید رضا ارباب مترجم ) تهران : انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی .

– کریمی. مرضیه ، (1391)، ” امکان سنجی کاربرد مدل ارزیابی عملکرد 2+2 از نظر اعضای هیئت علمی رشته های فنی و مهندسی دانشگاه شیراز”، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال چهارم، شماره 55، صص 135-163.

– کریمی ، زیبا (1384 ) . ارزیابی کمی و کیفی آموزش های فنی و حرفه ای استان خوزستان ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.

– لوز گرت (1991 ) . آموزش فنی و حرفه ای در حال گذر : ( پژوهش در برنامه های درسی هفت کشور برای حرفه آموزش مداوم ) ، ترجمه علی اعظم محمد بیگی (1373 ) . چاپ اول ، انتشارات مدرسه.

– لطفی نژاد . محمد مهدی و یزد خواستی . سمیرا ، (1392 ) ، ” تحول در نظام آموزش مهارت های فنی و حرفه ای با بهره گیری از فناورری اطلاعات”،مجموعه مقالات آسیب شناسی نظام آموزش سنتی و حرکت به سوی نظام جامع مهارت آموزی . انتشارات مهزیار.

– محمودی. امیر حسین و عابدی. اکرم و حیدری. یونس، (1391)، ” بررسی شایستگی های حرفه ای مدیران گروه های آموزشی” ، فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه ، دوره 2، شماره 1.

-مهرگان. نادر و سپهبان قره بابا. اصغر و لرستانی. الهام ، (1391)، ” تاثیر آموزش علم و فناوری بر رشد اقتصادی در ایران”، فصلنامه علمی پژوهشی ، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال دوم، شماره ششم.

– مولایی. شبنم، (1390)، ” بررسی تاثیر آموزش بر افزایش فروش”، مجله تدبیر، شماره 1، صص35.

-میرزا محمدی،محمدحسن ؛ فتحی،محمد ؛ ندیرخانلو،سمیرا ،(1391) . بررسی نقش مهارت آموزی در توانمند سازی نیروی انسانی . فصلنامه مهارت آموزی ، دوره اول ، شماره دوم ، صص 105.

– محب علی،داوود ؛ فرهنگی ،علی اکبر( 1375 )، صفحه 16. مدیریت بازار (مدیریت بازاریابی).تهران : انتشارات امیرکبیر .

– موسوی ، علی ؛ سلیم بهرامی ، عبدالرضا ؛ محمدی سفید کوهی ، حسین . (1384 ) . صفحه 280 . مجموعه مقالات نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تحولات اقتصادی و اجتماعی . مازندران : انتشارات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران .

– معدن دار آرانی ،عباس؛سرکار آرانی، محمد رضا ( 1388).آموزش و توسعه مباحث نوین در اقتصاد آموزش . تهران : انتشارات نی .

– ملکی ، ماندانا . (1385) . امکان سنجی اجرای برنامه مدرسه محور ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم تربیتی ، دانشگاه شهید با هنر کرمان.

– نادی زاده ، زهرا . (1392 ) ، مطالعه تطبیقی نظام آموزش های مهارتی در کشورهای در حال توسعه (( با تاکید بر کشورهای آسیایی خصوصا چین و مالزی )) .

 

– وثوقی و جوکار. (1391). نقش آموزش سازمانی و توانمند سازی نیروی انسانی در افزایش بهره وری و تولید ملی ، فصنامه علمی- پژوهشی تدبیر، شماره 18، صص 83- 119.

– وود هال ، ام .( 1380) . مروری بر اقتصاد آموزش و پرورش ( مرتضی امین فر، مترجم ).دانشنامه اقتصاد آموزش و پرورش، جلد اول ، پژوهشکده تعلیم و تربیت .

– ودادهیر ،ابوعلی.( 1383) ،صفحه 334-333 . نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تحولات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی . مازندران : انتشارات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران.

-یوسف زاده ، منصور . (1392 ) ، اثر بخشی آموزش های مهارتی در توسعه اقتصادی کشور ، مجموعه مقالات آسیب شناسی نظام آموزش سنتی و حرکت به سوی نظام جامع مهارت آموزی . اهواز : انتشارات مهزیار .

– هادوی نیا، حسن. (1391) . نقش آموزش بازاریابی و آموزش فروشندگی در موفقیت شرکت ها، فصلنامه مطالعات جهاتگردی، شماره 2.

R eferences

– agval, Phillips et al . (2011). The impact of  health care  consumer  education  on  marketing  strategies  of  health  services  organization , business  horizons , no 51, pp 211 – 221.

-Akguç, M& Lindal . N,  (2011). ” The effects of different stages of education onincome across countries” . Working paper, Toulouse School of Economics  (TSE)

-Akgush , P. (2011). The impact of education expenditure on economic growth. Journal of International Academic Research, 11(3),14-20.

چکیده

هدف این پژوهش ، امکان سنجی آموزش های مهارتی محصول محور در کشور بود .که به دنبال پاسخگویی به سه سوال ، شناسایی فرصت ها ، تهدیدها ، قوت ها و ضعف های آموزش های مهارتی محصول محور وبررسی مهم ترین نیازها و الزامات الگوی آموزش ، تولید ، بازاریابی و فروش از دیدگاه مدیران اجرایی انجام شد . تحقیق حاضر به روش توصیفی – پیماشی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مدیران اجرایی پروژه آموزش های مهارتی محصول محور در کشور به تعداد 635 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 239 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه به شیوه ی کیفی و  پرسشنامه به شیوه ی کمی بود . جهت تحلیل داده ها از تکنیک swot برای تشریح نقاط ضعف ، قوت ، تهدید و فرصت  استفاده گردیده است  . برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های گرایش مرکزی و همینطور به منظور رتبه بندی مولفه ها از آزمون فرید من استفاده شد . یافته های تحقیق نشان داد که شاخص های موثر بر فرصت ها شاخص های اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی می باشند ، و شاخص مراکز علمی موثرترین شاخص در تهدیدات می باشند. از طرفی  شاخص موثر بر قوت ، نیروی انسانی و شاخص موثر بر ضعف ، ضعف اقتصادی می باشند . علاوه بر آن ، مهمترین نیازها و ضعف ها در بخش تولید و فروش وجود دارد. در مجموع با توجه به امر آموزش و بازاریابی مناسبی که صورت می گیرد با عنایت به اینکه کاستی هایی در تعداد محدودی از مولفه ها در فرایند  تولید و فروش وجود دارد ، امکان پذیری این طرح در استان های کشور به صورت کلی وجود دارد. هم چنین در صورت اجرایی شدن صحیح این طرح  پیش بینی می شود : متقاضیان اشتغال سازماندهی شوند و فرصت های شغلی با مشارکت بخش خصوصی و با حمایت و هدایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای موجب کاهش بیکاری پنهان در جامعه شود و همچنین با توجه به ارائه آموزش مبتنی بر محیط کار و افزایش اعتماد به نفس کارآموزان به دلیل مواجه شدن با محیط واقعی کار موجب افزایش اثربخشی آموزشی و توانمند سازی کارآموزان در جامعه گردد.

 واژگان کلیدی : امکان سنجی ، آموزش های مهارتی، آموزش های محصول محور ، فنی و حرفه ای ، آموزش ، تولید ، بازاریابی ، فروش

فصل اول

طرح تحقیق

مقدمه

آموزش ابزاری برای تربیت نیروی انسانی ماهر و تامین نیازهای جامعه می باشد. یادگیری مهارت ها مخصوصا در آموزش فنی و حرفه ای انجام می گیرد و ارائه آموزشی مناسب که هم توان نظری کارآموزان را ارتقا دهد و هم مهارت های عملی را به آنان بیاموزد ، مسئله مهمی است که مراکز فنی و حرفه ای با آن مواجه هستند ( نجاتی ، 1392 ).

نقش آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال مولد و تولید ثروت برهیچ صاحب نظری پوشیده نیست، و دغدغه همه دست اندرکاران آموزش مهارت های فنی و حرفه ای تدوین و توسعه روشهای آموزشی نوین در این زمینه است ، به گونه ای که کارآموزان در یک محیط آموزشی پویا به کسب مهارت بپردازند(لطفی نژاد ، یزد خواستی ، 1392) .

امروزه در مقایسه با گذشته دانش و مهارتهای مورد نیاز جهت تولید فرآورده های مختلف ، با سرعت بیشتری تغییر می کند. در خصوص آموزشهای فنی و حرفه ای نیز چنین امری صادق است چرا که به طور مداوم فناوری های مختلفی ظهور می کند و دانش فنی تولید محصولات مختلف و همچنین شیوه ارائه خدمات به مشتریان تغییر می یابد . از سوی دیگر ، برخی از کارهای ساده به تدریج پیچیده تر می شود و لزوم یادگیری مهارتهای متعدد را سبب می شود. این پیچیدگی فزاینده گرچه برای کاربران سطح بالاتری از رفاه را فراهم می آورد و با ایجاد فناوریهای نوین ، به نحوی زندگی بشر را تسهیل می کند، با این حال الزاماتی را به همراه داشته است که تربیت تکنسینها و متخصصان ماهر و زبده از آن جمله است . متخصصانی که بتوانند از عهده کارهای پیچیده برآیند و با مهارت هرچه تمام تر نیازهای مختلف جامعه را برآورده سازند(رضوی ،1392 ).

 بیان مساله

تربیت  نیروی انسانی  مورد نیاز جوامع در قالب آموزش  های فنی و حرفه ای از اواخر قرن 19 و اوایل  قرن 20 مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان  قرار گرفت. در پی پیشرفت های علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم این آموزش  ها به طور بی سابقه ای گسترش یافت. تا انجا که یونسکو  یکی از شاخص های توسعه را  وجود آموزش های  فنی و حرفه ای در کشور ذکر کرد و به دنبال آن توسعه برنامه های آموزش فنی و حرفه ای، از اهداف، بیشتر کشورها قرار گرفت .به عبارت دیگر توسعه بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات در هر کشوری منوط به تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در زمینه های فنی  و حرفه ای است. به همین دلیل آموزش های فنی و حرفه ای اهمیت فزاینده ای یافته است و طبیعتا جهت گیری نظام ها ی آموزشی خواهان توسعه به سمت  این آموزش ها معطوف است ( نویدی ، 1382) .

عمومیت و گسترش مراکز آموزشی علی الخصوص توسعه ی مراکز آموزش های فنی و حرفه ای  از جمله ویژگی های برجسته ی دنیای مدرن است  و به تعبیری یکی از ویژگی های جهانی شدن.. آموزش هاي فني  وحرفه اي نياز اصلي عصر ماست و بدون پرداختن به جنبه هاي مختلف آن، رشد و شكوفايي اقتصادي و صنعتي دور از دسترس خواهد بود. امروزه آموزش فنی وحرفه اي در جهان به صورت يك آموزش مادا م العمر و پيوسته مطرح است (صالحی ،1383) .

اهمیت و ضرورت توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای به عنوان یکی از شاخه های توسعه و ابزارهای تحقق برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور بر کسی پوشیده نیست. بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر درصد بالایی از جمعیت دنیا در این مراکز در حال آموزش هستند و هم چنین تقاضا و سطح پوشش این آموزش ها مخصوصا در ایران نیز چشمگیر می باشد.

تاملی در فرایند و وضعیت رشد و گسترش دوره های آموزش فنی و حرفه ای در ایران، خصوصا بعد از انقلاب اسلامی ایران (1357)، حاکی از اهمیت و ضرورت آن برای نظام اقتصادی و اجتماعی ایران دارد (ودادهیر، 1383) .

آموزشهای فنی و حرفه ای به عنوان يكی از راهكارها و ابزارهای مهم در توانمندسازی ((سرمايه های انسانی)) ، يكی از اولويتهای راهبردی برای سرآمدی کشورمان  است .

طبق نظریه های اقتصادی ، سرمایه انسانی نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد.سرمایه انسانی و برنامه های آموزشی توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصادی و اجتماعی  هر کشور به شمار می روند ( صالحی عمران ، 1385) .

آن چه در نهایت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور راتعیین می کند منابع انسانی آن کشور است و نه سرمایه و منابع مادی آن . برای مثال پروفسور هاربیسون معتقد است که منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد . به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها  و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو موثری بهره بردای کند قادر نخواهد بود هیچ چیز دیگری را توسعه دهد  ( امیری ،1384) .

ایده اصلی نظریه سرمایه انسانی مبتنی بر این نکته است که سرمایه گذاری در منابع انسانی سبب افزایش توان تولید افراد و در نهایت، بهبود رشد اقتصاد می شود (آقایی ، رضا قلی زاده ، باقری1392) .

اقتصاد دانانی چون شولتز و بکر که مفهوم سرمایه انسانی را تکوین و تکامل بخشیدند و آن را تحلیل کردند ، آموزش و پرورش و حرفه آموزی را نوعی سرمایه گذاری تلقی نمودند که در آینده سودمندیهایی را به صورت در آمد اضافه تر برای افراد تحصیل کرده و برای جامعه فراهم می آورد(وودهال،به نقل از امین  فر1380).

از سویی ،  نیروی انسانی در اثر(( آموزش ))، می تواند دانش و مهارت لازم را به دست آورده و به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادي  نقش چشمگیري در توسعه داشته باشد. با توجه به اینکه آموزش از یک طرف بهره وری نیروی کار و توان نوآوری آن را افزایش می دهد و از طرف دیگر،  انتشار دانش را تسهیل می کند، به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه انسانی محسوب می شود ( شهبازی ، حسنی1391 ) .

آموزش، انسان را به سرمایه انسانی تبدیل میکند که در برگیرنده مهارت مورد نیاز برای بخش سنتی و بخش مدرن اقتصاد است و قدرت تولیدی اشخاص را بیشتر می کند. آموزش فنی وعمومی هر دو از طریق ایجاد توانایی درافزایش قدرت تولیدی جمعیت و به  ویژه نیروی کار باعث افزایش در آمد می شود .همچنین مطالعات نشان داده آموزش ، سطح بهره وری و قدرت تولید کنندگی نیروی کار را بالا برده و افزایش بهره وری نیز در رشد و توسعه اقتصادی تاثیر دارد. (پارک،2006 ).  در سطح خرد سرمایه گذاری در انسان بازدهی و توان تولید  وی را بالا می برد و این امر دستمزد و در آمد وی را افزایش می دهد . در سطح کلان نیز افزایش بهره وری در نتیجه ی آموزش، به رشد اقتصادی کمک کرده و فرایند  توسعه را تسهیل می کند ( فرجادی ،1383) .

آدام اسمیت ” اقتصاددان معروف کلاسیک، معتقد است : آموزش افراد در واقع نوعی  سرمایه گذاری در آنهاست . با آموزش، افراد تواناتر خواهند شد و رشد قابلیت های آنان سبب می گردد که نه تنها خود به درآمد بیشتری نایل گردند، بلکه جامعه نیز از سرمایه گذاری در آنها منتفع گردد(عمادزاده1374 ) . بنا به اندیشه آدام اسمیت انسان ها با آموزش به سرمایه و ثروتی برای خود و جامعه تبدیل می شوند  (معدن دارآرانی ،سرکار آرانی 1388) .

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، كه متولي نظام آموزش غير رسمي در كشوراست  ارائة اين آموزش ها را جزء محورهاي اصلي كار خود قرارداده است ( کیائی،حقانی، نیرو1391). و متولي آموزش هاي مهارتی و کاربردی  جهت ايجاد زمينه های اشتغال مولد، اشاعه فرهنگ کار در جامعه ،توسعه و بهبود توانمندی منابع انسانی  و تربيت تکنسين و کارگران ماهر مورد نياز بنگاه های اقتصادی و توليدی را بعهده دارد .

با این حال آموزش فنی و حرفه ای بدون انجام هزینه ممکن نمی باشد و دولت ها و خانواده ها به صورت متقابل مدواما به صرف این هزینه ها می پردازند .

امروزه دولتها، خانواده ها و افراد به طور روزافزونی در آموزش های فنی و حرفه ای سرمايه گذاری می كنند؛ چرا كه اين باور عموميت يافته كه آموزش از يك طرف ، كالا و خدمت مفيدی است كه اشخاص و جامعه از داشتن آن بهره می جويند و لذت می برند و از طرف ديگر،افرادی كه از تحصيلات بيشتری برخوردارند ، در شرايط متعارف ، درآمد بيشتری كسب مي كنند. زيرا كه آموزش بيشتر موجب افزايش  قابليت توليدی آنان مي شود و بر قدرت كسب درآمد آنان مي افزايد(صالحی عمران،1383) .

اما هزینه مستقیم تنها یک بخش از هزینه ها است ، بخش دیگر آن هزینه فرصت از دست رفته می باشد .یکی از مهم ترین  مفاهیم در نظریه ها  ، نظریه هزینه فرصت از دست رفته است  . هزینه فرصت یک فعالیت ، عبارت است از ارزش هر فعالیت دیگری که به خاطر فعالیت اول از انجام آن منصرف  شده ایم،  اگر به خاطر انجام دادن یک فعالیت خاص فرصت های مختلفی را از دست داده ایم، ارزش بهترین فرصت از دست رفته مان هزینه فرصت می باشد ( کارلو ، واگ ، به نقل از ارباب 1374 ) .

هزینه فرصت از جمله مفاهیمی است که در پروژه های اقتصادی مطرح می شود و هدف اصلی از طرح آن نیز بررسی تخصیص بهینه منابع  موجود است . پس  می توان گفت هزینه فرصت یکی از مفاهیم کلیدی است که در نظریه پردازی  درباره سرمایه گذاری نقش محوری دارد.  چرا که معمولا بخش عظیمی از هزینه های آموزش هزینه فرصت از دست رفته می باشد

از آن جا که یکی از عوامل عمده رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ، تربیت نیروی انسانی کارآمد است و سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز یکی از موسسات تربیت کننده نیروی انسانی متخصص است ، سطح معلومات و تجربیات فراگیران باید به گونه ای باشد که به راحتی بتوانند هماهنگ با رشته مهارتی خود جذب بازار کار گردند تا مشکل بیکاری وجود نداشته باشد . از سوی چنان چه نظام آموزش های فنی و حرفه  ای ، هنرجویان دوره  دیده ای داشته  باشد که جایگاه روشن و مشخصی  در بازار کار و نظام اشتغال نداشته باشند ، بخش عمده ای از سرمایه گذاری های شخصی و دولتی به بازدهی مطلوب منجر نمی شود و به  نوعی به اتلاف سرمایه تبدیل  می گردد (امین بیدختی،1383) .

در این راستا سازمان فنی و حرفه ای یکی از مدل های آموزشی مهارتی را بر اساس مدل زیر ارائه داده است .

آموزش           تولید            بازاریابی             فروش

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با قابلیتها و جایگاه قانونی خود اجرای آموزش مبتنی بر آموزش، تولید، بازاريابی و فروش را که باعث ارتقای بهره وری فرآیند آموزش مهارتی و ایجاد و توسعه اشتغال پایدار گردد را در دستور کار خود قرار داده است.

سازمان فنی و حرفه ای به منظور یادگیری کاراموزان از چگونگی تولید ، بازاریابی ، و فروش محصولات ، کارگاه های آموزشی را راه اندازی کرده که این کارگاهها علاوه بر کسب مهارت در هریک از رشته های صنعتی ، خدماتی و کشاورزی  با کمک سازمان آموزش فنی و حرفه ای زمینه اشتغال مولد و پایدار را فراهم می کند.

از جمله رشته های اجرایی در این مدل می توان از رشته های تولید ورمی کمپوست، پرورش دام و طیور، پرورش زنبور عسل، پرورش کرم ابریشم، تولید نهال، تولید انواع قارچ، صنایع دستی و تولید اسانس های گیاه و …… را  نام برد( خبرنامه سازمان فنی و حرفه ای ،1391)  .

در این فرآیند آموزشی جدید، آموزش به گونه ای صورت می گیرد که کارآموزان همزمان با آموزش و بعد از آن اقدام به تولید محصولاتی در قالب کارگا ههای متمرکز و یا غیرمتمرکزمی نمایند که قابلیت فروش داشته باشد.

این آموزش به صورت تخصصی و بین رشته ای نه تنها مراحل اولیه، بلکه کل فرآيند از ابتدا تا زمان فروش محصول را در برمی گیرد. آموزش در این مدل از ابتدای خرید مواد اولیه از بازار تا عرضه محصولات تولید شده، توسط کارآموزان در بازار مصرف ادامه می یابد.

در واقع سازمان فنی و حرفه ای تعریفی مهارتی از نوآوری را با عنوان ، تبدیل یک ایده به محصول را ارائه کرد، که با ارائه این الگو تا حدود زیادی هزینه های در آمد از دست رفته کاهش پیدا کرده و بازده اقتصادی آموزش نیز افزایش می یابد.

لذا سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سعی دارد تا با ارائه این  الگو تا حدود زیادی به این اهداف نزدیک شود اما هنوز هیچ گونه تحقیق وپژوهش  در این باره انجام نشده و مزایا و معایب و فرصت ها و تهدیدها ی آن مورد بررسی قرار نگرفته است.

اين پژوهش ، به دنبال آن است که این مدلی که از سوی سازمان فنی و حرفه ای ارائه شده را  بررسي كرده و به شناسايي مزایا و معایب و فرصت ها و تهدیدها ی آن بپردازد .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه امکانسنجي استقرار سيستم مديريت اطلاعات در مدارس راهنمايي از ديدگاه مديران و معلمان
 • پايان نامه ارزيابي ميزان اثر بخشي دروني و بيروني دوره‌هاي آموزشي بخش خصوصي در اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
 • پايان نامه نيازسنجي آموزشي کارکنان کتابخانه ملي به منظور ارائه برنامه آموزشي مورد نياز
 • پايان نامه تأثير استعاره در آموزش خلاقانه
 • پايان نامه بررسي تأثير آموزش شناختي رفتاري بر دانش، نگرش و اعتماد به نفس جنسي زنان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122