پايان نامه امکان سنجي پياده سازي ارزيابي متوازن در گروه شرکتهاي سيمان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه امکان سنجي پياده سازي ارزيابي متوازن در گروه شرکتهاي سيمان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه امکان سنجي پياده سازي ارزيابي متوازن در گروه شرکتهاي سيمان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مساله 3
1-3- اهداف تحقیق 4
1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4
1-5- فرضیه های تحقیق 5
1-6- مبانی نظری فرضیات تحقیق 5
1-7- قلمرو تحقیق 6
1-8- تعریف اصطلاحات و واژه ها 6
1-9- ساختار تحقیق 7
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 8
2-1- مقدمه 9
2-2- ارزیابی عملکرد 11
2-2-1- معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد 13
2-2-2- مشکلات معیارهای مالی سنتی 13
2-3- روش ارزیابی متوازن. 14
2-4- چهار منظر ارزیابی متوازن 16
2-4-1- منظر مالی 16
2-4-2- منظر مشتری 17
2-4-3- منظر فرایندهای درون سازمانی 18
2-4-4- منظر یادگیری و رشد 19
2-1- ضرورت وجود ارزیابی متوازن 20
2-2- ویژگیهای عمده ارزیابی متوازن 24
2-6-1- توازن بین عوامل داخلی و خارجی 25
2-6-2- توازن بین شاخص ها و معیارهای پیشرو و کندرو 25
2-6-3- توازن بین معیارهای مالی و غیر مالی 26
2-6-4- توازن بین اهداف بخش های مختلف و اهداف کلی شرکت 27
2-6-5- توازن بین اولویت های مالی و عملیاتی 27
2-7- معیارهای ارزیابی متوازن 28
2-7-1- معیارها در منظر مالی 28
2-7-2- معیارها در منظر مشتری 29
2-7-3- معیارها در منظر فرایندهای داخلی 30
2-7-4- معیارها در منظر یادگیری و رشد 31
2-8- استراتژی و ارتباط آن با ارزیابی متوازن . 31
2-9- ارتباطات معیارهای چند گانه کارت امتیازی . 35
2-9-1- روابط علت و معلولی 35
2-9-2- محرک های عملکرد 36
2-10- سازمانهای موفق در اجرای ارزیابی متوازن 37
2-11- ایجاد ارزش برای شرکت 38
2-12- پيشينه تحقيق 40
2-12-1- پژوهش‌هاي خارجي 40
2-12-2- پژوهش‌هاي داخلي 45
فصل سوم : روش پژوهش و آزمون فرضیه ها 48
3-1- مقدمه 49
3-2- روش تحقیق 49
3-3- فرضیه های تحقیق 50
3-3-1- فرضیه اصلی پژوهش 50
3-3-2- فرضیات فرعی پژوهش 50
3-4- شاخص‌هاي مورد اندازه‌گيري و نحوه اندازه‌گيري آن 50
3-5- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 50
3-6- روش جمع آوری اطلاعات 51
3-6-1- قابلیت اطمینان(پایائی) پرسشنامه 52
3-6-2- اعتبار(روایی)پرسشنامه 52
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 53
3-8- خلاصه فصل 53
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 54
4-1- مقدمه 55
4-2- آمار توصیفی 55
4-2-1- بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان 56
4-2-2- خصوصیات جامعه مورد بررسی از لحاظ ویژگیهای شرکتها 61
4-3- آزمون فرضیات 62
4-3-1- آزمون مربوط به فرضیه اصلی 63
4-3-2- آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول . 64
4-3-3- آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم 65
4-3-4- آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم 66
4-3-5- آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم 67
4-3-6- مقایسه میانگین رتبه بین عوامل با استفاده از آزمون فریدمن 68
4-3-7- بررسی تاثیر هر یک از سوال های عمومی پرسشنامه بر فرضیه های پژوهش 69
4-3-7-1- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین شرکتها با ظرفیت‌های تولید مختلف در فرضیه های پژوهش 69
4-3-7-2- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با مدارک مختلف در فرضیه های
پژوهش 70
4-3-7-3- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین شرکتها با تعداد کارکنان متفاوت در فرضیه های پژوهش 70
4-3-7-4- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با سابقه کار مختلف در فرضیه های پژوهش 71
4-3-7-5- بررسی وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه افراد با سنین مختلف در فرضیه های
پژوهش 72
4-4- خلاصه فصل 77
فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادها 78
5-1- مقدمه 79
5-2- نتیجه گیری 79
5-2- پیشنهادات 82
الف – پیشنهادها بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 82
ب – پیشنهادها برای تحقیق های آتی 83
5-3- محدودیت های تحقیق 83
فهرست منابع و مآخذ 85
پيوست 89
الف- پرسشنامه 90
ب- اسامی شرکتها 96
ج- نتایج آماری SPSS 97

فهرست  منابع و مآخذ:

1آذر، عادل و منصور مومني(1378)”آمار و کاربرد آن در مديريت” جلداول، چاپ چهارم، تهران:انتشارات سمت.

2-الهياري، حميد(1386) “بررسي کاربرد تکنيک ارزيابي متوازن در سنجش عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه شيراز.

3-الهياري، عباس(1387) “امکان سنجي اجراي ارزيابي متوازن در بيمارستان هاي شيراز” پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت.

4-بختياري، پرويز(1387) “ارزيابي متوازن” نشريه تدبير، شماره 150 .

5-بختياري، پرويز(1386)” سازمان استراتژي محور”چاپ سوم، تهران : انتشارات مديريت صنعتي.

6-توکلي مقدم، رضا،صادق، عمل نيک و محسن و محمد علي رفعتي(1383)” متدولوژي بکارگيري تحليل پوششي داده ها” نشريه دانشکده فني دانشگاه تهران، جلد 38، شماره 1، صص185-175 .

7-خاکي، غلامرضا(1384)”روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي” تهران: انتشارات بازتاب.

8- -خواجوي، شکراله، ناظمي، امين(1385) “بکارگيري  ارزيابي متوازن با استفاده از تجزيه و تحليل سلسله مراتبي” ماهنامه حسابدار، شماره 185 .

9- دلاور، علي(1381)”روش تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي” چاپ يازدهم، تهران: انتشارات ويرايش.

10- سرمد، زهره، بازرگان، عباس(1383)” روش تحقيق در علوم رفتاري” چاپ دهم، تهران: موسسه انتشارات آگاه.

11- فخاريان، ابوالقاسم(1382)” ارزيابي متوازن ابزار پيشبرد استراتژي” مجله حسابدار، سال هفدهم، شماره 154 .

12-راشدي، محمدحسن(1384) “کارت امتيازي متوازن، ابزار اندازه گيري و موفقيت مديران” نشريه موسسه مطالعات  بهره وري و منابع انساني، شماره 174و 173 و 172 .

13-کمالي شهري، عصمت السادات (1384) “امکان سنجي اجراي ارزيابي متوازن در صنايع لوازم خانگي فعالي در بورس اوارق بهادار تهران” پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا.

14-مهرگان، محمدرضا(1383)” مدلهاي کمي براي ارزيابي عملکرد سازمانها” تهران: انتشارات دانشکده مديريت دانشگاه تهران.

15-نمازي، محمد(1379) “پژوهش هاي تجربي در حسابداري: ديدگاه روش شناختي” چاپ اول، شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز.

16-نمازي، محمد (1382) “تکامل ارزيابي متوازن” پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه شيراز، سال سوم، شماره هشتم.

17-نمازي، محمد، رمضاني، اميررضا(1382) “ارزيابي متوازن در حسابداري مديريت” مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز، دوره نوزدهم، شماره دوم.

18-Atkinson, Antony (2000) ” Measure For Measure” CMA Management, Vol 74,Issue 7,pp.225-246

19-Adams,Debra(1997).”Management Accounting for the Hospitality Industry,a strategic Approach”Cassel,Wellington House.

 

22-Bernard Mar (2009) “Balanced Scorecard” http.www.Unicom.co.uk

23-Chan,Y.L-Ho,S.K (2000)”Performance Measurement And The Use Of Balanced Scorecard In Candian Hospital”. Advanced in Management Accounting.pp .145-169

24-Chow,c.H,Haddad,k.m,Williamsom,j.e,(1997)- Applying The Balanced Scorecard To Small Companies,Management Accounting,79,2,p.21-27

25-Dilla,w,Sterinbart,p.,(2005).Relative Weighting Of Common And Unique Balanced Scorecard Measures By Knowledge Decision Makers, Behavioral Research In Accounting,17,p,43-53

 

28-Fernandes , K.J. Venesh, R. and A. Whalley (2006).”Lessons From Implementing The Balanced Scorecard in A Small and Medium Size Manufacturing Organization”.Techno Vation,Vol.26,pp.623-634.

29-Ittner,C.D,Larcker.D.F.”Subjectivity and The Weighting of Performance Measure:Evidence from a Balanced Scorecard.”The Accounting Review,Vol. 78, pp. 725-768.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی امکان سنجی کاربرد « تکنیک ارزیابی متوازن» در سنجش عملکرد می‌باشد. ارزیابی متوازن یکی از تکنیک های حسابداری مدیریت است، که برای اولین بار در سال 1992 توسط روبرت کپلن و دیوید نورتون دو استاد برجسته دانشگاه هاروارد معرفی شد. با توجه به مطالعاتی که این دو بر روی شرکت های زیادی انجام دادند، مشخص شد، که معیارها و سنجه های مالی به تنهایی قادر به ارزیابی عملکرد سازمان نیستند و باید علاوه بر معیارهای مالی، معیارهای غیر مالی را در ارزیابی عملکرد مد نظر قرار داد. ارزیابی متوازن چشم انداز و استراتژی سازمان را به اهداف و معیارهایی تبدیل می کند، که در چهار منظر  یا سازه مختلف سازماندهی شده اند: مالی، مشتری، فرایندهای درون سازمانی و فراگیری و رشد، در قالب یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از 60 پرسشنامه، اطلاعات 20 شرکت از شرکتهای تابعه سیمان فارس و خوزستان جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمونهای ناپارامتری Qp ( آزمون میانه )، آزمون –U من ویتنی، آزمون –H کروسکال والیس و آزمون ANOVAاستفاده شد.

نتایج تحقیق حاکی از آن است، که امکان شاخص سازی در هر چهار منظر ارزیابی متوازن در این شرکتها وجود دارد. با بررسی های بیشتر مشخص گردید، که منظر فرآیندهای داخلی به عنوان مورد توجه ترین منظر و سایر منظر ها به ترتیب منظر مشتری، مالی و یادگیری و رشد در رتبه های بعد قرار گرفتند.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 مقدمه

در دنیای امروزی، واحدهای کسب و کار در محیطی فعالیت می کنند، که بر اثر پیشرفت های تکنولوژیکی، نوسانات اقتصادی، تغییرات نیروی کار و انتظارات مشتریان مدام در حال تغییر و تحول است. کاملا واضح است، که تنها استفاده از معیارها و ارزیابی های مالی نمی تواند، یک سازمان را به طور صحیح، بازبینی کند و آنرا به جلو سوق دهد. برای اینکه کلیه سازمانها بتوانند در این شرایط، فعالیت هایشان را با موفقیت هدایت کنند، باید خود را به تکنیک ها و افزارهای کارآمد و قوی مجهز سازند(Adams,1997:p.2). کپلن و نورتون در سال 1992استفاده از ارزیابی متوازن را به عنوان ابزاری جهت ارزیابی عملکرد و مدیریت استراتژیک در اینگونه سازمانها پیشنهاد کردند. بر اساس نظریه کپلن و نورتون، ارزیابی متوازن چارچوبی را جهت سازمان دادن به اهداف استراتژیک سازمانی ارائه می کند، که شامل چهار معیار اساسی: مالی، رضایت مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری است(Kaplan and Norton,2001:p.90).امروزه سازمان ها با چندین موضوع اساسی در رابطه با کسب و کار مواجه هستند. چهار موضوع فراگیر که بدون شک واحدهای کسب و کار را متاثر می سازد عبارتند از(Niven,2005:p.2):

اتکا بر معیارهای مالی سنتی

افزایش دارایی های نامشهود

خطر از دست دادن شهرت

اجرای استراتژی

ارزیابی متوازن این موضوعات را برای سازمان ها حل کرده است.

1-2- بیان مساله

تعیین دیدگاههای سازمان به گونه ای دقیق، رسیدن به اهداف مورد قبول افراد سازمان، شناسایی رقبا، مشتریان و عرضه کنندگان و استفاده از تکنولوژی، عملی بسیار دشوار، وقت گیر و پرهزینه است. بنابراین این مزایا و معایب ارزیابی متوازن باید در چارچوب واکاری هزینه و فایده مورد بررسی قرار گیرد(نمازی، 1382 : 161).ارزیابی متوازن شرکت ها را قادر می سازد، نتایج مالی را همزمان با پایش پیشرفت در محدوده امکانات و کسب دارایی های نامشهود، که برای رشد بیشتر موردنیاز است، دنبال نمایند(راشدی، 1384 : 22).همچنین ارزیابی متوازن اولا کمک می کند، تا از ارتباطات علت و معلولی در مفروضاتی که بر اساس آنها استراتژی بنا شده است، اطمینان حاصل شود. دوم اینکه توانایی نیل به اهداف، تائید یا رد شود و سوم اینکه همه توان و نیروی سازمان در راستای تحقق استراتژی سازمان همسو گردد(بختیاری، 1383 : 4).موضوعات اساسی که مطرح شد نه تنها در واحدهای انتفاعی بلکه در بخش های دولتی و غیرانتفاعی نیز نمایان گردیده است، از همین رو امروزه پیاده سازی ارزیابی متوازن در بخش غیرانتفاعی طرفداران زیادی پیدا کرده است(Chan and Ho,2000:p.147). با توجه به این که ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتها اهمیت بسزائی دارد، این تحقیق به دنبال پاسخگوئی به سوالات زیر است:

-آیا امکان اجرای تکنیک “ارزیابی متوازن”به منظور ارزیابی عملکرد در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان وجود دارد؟

-آیا امکان شاخص سازی در منظر مالی ارزیابی متوازن وجود دارد؟

-آیا امکان شاخص سازی در منظر مشتری ارزیابی متوازن وجود دارد؟

-آیا امکان شاخص سازی در منظر فرایندهای درون سازمانی (داخلی) ارزیابی متوازن وجود دارد؟

-آیا امکان شاخص سازی در منظر یادگیری و رشد  ارزیابی متوازن وجود دارد؟

-کدامیک از منظرهای ارزیابی متوازن بیشترین کاربرد را دارد؟

1-3-اهداف تحقیق

موضوع ارزیابی عملکرد از موضوعاتی است، که تاکنون تحقیقات و مباحث زیادی پیرامون آن صورت پذیرفته است و می تواند ضامن اجرای اهداف سازمان، توسعه و پیشرفت آن باشد. با توجه به ناکارآمد بودن معیارهای مالی در ارزیابی عملکرد و مشکل ارزیابی قابل اتکای دارایی های نامشهود جهت انعکاس در صورت های مالی، ارزیابی متوازن به عنوان یکی از تکنیک های نوین حسابداری مدیریت برای حل این مشکلات، معرفی شده است(الهیاری، 1386 : 5).

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از منافع ارزیابی متوازن، پیوند اهداف کوتاه مدت به بلندمدت و مالی به غیرمالی است(کمالی شهری، 1384 : 6) و از آنجایی که کشور ایران از جمله کشورهای در حال توسعه ای است، که تلاش های زیادی را برای مطرح شدن در عرصه های جهانی انجام می دهد، می بایست تکنیک هایی را در سیستم مدیریتی برگزید، که کشور را در دست یافتن به این اهداف بلندمدت، یاری رساند.با توجه به اینکه رشد صنعت سیمان نیز جزئی از اهداف بلندمدت در توسعه پایدار می باشد و داشتن جامعه ای پویا در گرو داشتن صنایع موفق است، تحقیقی پیرامون  بررسی امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان انجام شد.

ارزیابی متوازن می تواند در شناسایی و ایجاد استراتژی مناسب و افزایش اتفاق نظرها در مورد استراتژی، ارتباط دادن استراتژی در سرتاسر سازمان، همسوسازی  اهداف افراد و دپارتمان ها با استراتژی، مرتبط نمودن اهداف استراتژیک با اهداف بلندمدت و بودجه های سالیانه، بازنگری عملکردی دوره ای و تهیه بازخوردهای سازمانی، یک سازمان را منتفع سازد(Kaplan and Norton,1996:P.19). مک استراویس (1999) تأکید می‌کند که اگر ارزیابی متوازن، به طور صحیحی در یک سازمان اجرا شود، شش فایده خواهد داشت:

افزایش بینش مشتریان

تمرکز بر عملیات داخلی

انگیزش استفاده کنندگان داخلی

افزایش تلاش ها جهت بدست آوردن مشتری

ارتباط با مشتری و افزایش وفاداری مشتری

ایجاد ارزش برای سازمان

در این تحقیق امکان اجرای ارزیابی متوازن به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای مدیریتی، در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان مورد بررسی قرار می گیرد، تا در صورت دست یافتن به نتایج مثبت، بتوان آن را به سایر شرکتهای فعال در صنعت سیمان کشور نیز پیشنهاد کرد.

1-5- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق:

امکان اجرای ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان وجود دارد.

فرضیات فرعی تحقیق:

امکان شاخص سازی برای سازه(معیار) مالی ارزیابی متوازن وجود دارد.

امکان شاخص سازی برای سازه(معیار) مشتری ارزیابی متوازن وجود دارد.

امکان شاخص سازی برای سازه(معیار) فرآیند داخلی ارزیابی متوازن وجود دارد.

4 .امکان شاخص سازی برای سازه(معیار) یادگیری و رشد ارزیابی متوازن وجود دارد.

1-6- مبانی نظری فرضیات تحقیق

تحقیق پیش رو بر اساس نوع هدف کاربردی ،روش پیمایشی است. از لحاظ موضوعی، این پژوهش در حوزه ی حسابداری مدیریت می باشد و امکان اجرای ارزیابی متوازن را در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس این روش ابتدا کلیات پژوهش و پرسش های اصلی تحقیق مطرح و بر اساس آن فرضیات تنظیم  می شود. سپس مبانی نظری و پیشینه تحقیق که از منابع کتابخانه ای و مقالات موجود در مجلات معتبر داخلی و خارجی گرفته شده، با توجه به نتایج تحقیق های انجام شده پیشین، از جمله تحقیق کمالی شهری(1384)، با عنوان” امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در شرکت های لوازم خانگی فعال در بورس اوراق بهادار تهران”، تحقیق الهیاری(1386) با عنوان “بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”و تحقیق الهیاری(1387)، تحت عنوان “امکان سنجی اجرای ارزیابی متوازن در بیمارستانهای شیراز”، می توان چنین نتیجه گرفت، که امکان اجرای ارزیابی متوازن، بدون شاخص سازی معیارهای چهارگانه آن یعنی معیار مالی، معیار مشتری، معیار فرایندهای داخلی و معیار رشد و یادگیری، وجود ندارد.

1-7- قلمرو تحقیق

از آنجایی که روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بوده است، دوره زمانی خاصی را در بر نمی گیرد و قلمرو زمانی این پژوهش محدود به مقطع زمانی خاصی نیست. لازم بذکر است که پرسشنامه پژوهش در سال 1388 توزیع، جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. در این پژوهش، شرکتهای تابعه شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان قلمرو مکانی پژوهش در نظر گرفته شده است.

1-8- تعریف اصطلاحات و واژه ها

1 )استراتژی: استراتژی راههای رسیدن به دیدگاه است. هر استراتژی توصیف می کند، که مجموعه مدیریت چه تدبیری در پیش بگیرد، که با توجه به امکانات و فرصتهای موجودش در بازار بتواند در آینده به دیدگاه از قبل تعیین شده دست یابد (نمازی،1382: 168).

 2 )معیار: فرمولی کمی است، که ارزش های آن بیانگر این مطلب است، که چه چیز را جهت رسیدن به هدف کمی مورد انتظار، باید مورد ارزیابی قرار داد (Ewans,2004:p.4).

3 )ارزیابی متوازن: ابزاری جهت تبدیل دیدگاه ها و استراتژی سازمان به اهداف بوده و در واقع به مدیران کمک می کند تا به اهداف از قبل طراحی شده خود برسند و عملکرد مالی و غیر مالی، کوتاه مدت و بلند مدت و متوازن از نظر سهامداران، مشتریان، کارکنان و افراد داخلی و خارجی سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند(نمازی و رمضانی،1382: 4).

4 )منظر مشتری: این منظر، که یکی از معیارهای ارزیابی متوازن است به مدیران فروش این امکان را می دهد، که بخشهائی از بازار، که شرکت در آن بخشها باید با سایر رقبا رقابت کند را، مشخص نموده و معیارهای عملکرد مربوط به آنها را تعیین می کند.

1-9- ساختار تحقیق

در این فصل کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه، مساله پژوهش، ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، فرضیه های پژوهش، جامعه آماری، روش جمع آوری داده ها و روش پژوهش تشریح ودر ادامه به تعریف واژه های کلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد. موضوع فصل دوم بیان ادبیات و پیشینه تحقیق های گذشته است. در ابتدا ادبیات و پیشینه تحقیق در رابطه با ارزیابی متوازن، بیان می شود. سپس پژوهش های انجام شده در رابطه با استفاده از ارزیابی متوازن در ارزیابی عملکرد شرکتها بررسی می شود.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

 2-1- مقدمه:

در دهه های اخیر حسابداری مدیریت در زمینه های گوناگون پیشرفتهای قابل توجهی داشته است. سیستم های تولیدی قابل انعطاف، سیستم های تولیدی، ایجاد سیستم های هوشمند و خبره و هوش مصنوعی، استفاده از مجموعه های فازی، ایجاد شبکه های عصبی، سیستم های نوین تولیدی و هزینه یابی از جمله سیستم  ABC [1] ، سیستم کایزن،  سیستم JIT [2] ،  سیستم هزینه یابی معکوس،  حسابداری مدیریت استراتژیکSCM)) [3] و ارزیابی متوازن نمونه هایی از این پیشرفتها هستند.تغییرات نوین در اوضاع فعالیتهای تجاری و تولیدی سازمانها، تکنیکهای سنتی ارزیابی عملیات را با مشکل همراه ساخته است. ادبیات نوین حسابداری مدیریت بر استفاده از معیارهای غیر مالی بصورت ابزاری برای غلبه بر اشکالات نسبت داده شده به معیارهای مالی تاکید دارد و در واقع معتقد است، که معیارهای غیر مالی باید در کنار معیارهای مالی استفاده شود. بعنوان نمونه، نیون(2001) پیشنهاد می نماید، که معیارهای عملکرد مالی سنتی باید با معیارهای غیر مالی همانند معیارهایی برای بهره وری، سهم بازار، مسئولیت اجتماعی، گسترش تولیدات وعملکرد کارکنان بصورت مکمل استفاده شود(الهیاری،1387: 27). ارزیابی شرط لازم برای مدیریت است. اگر چیزی را نتوان ارزیابی کرد، نمی توان آنرا مدیریت کرد. کلید دستیابی به بهبود مستمر، توانایی ارزیابی هماهنگ پیوسته عملکرد فرایندهای کلیدی در شرکت است. مدیران ارشد اجرائی می دانند که سیستم ارزیابی سازمان به شدت تحت تاثیر رفتار مدیران و کارکنان است و معیارهای حسابداری مالی سنتی مانند بازده سرمایه گذاری و سود هر سهم[4]، ممکن است درباره فعالیت های  نوآور و بهبود مداوم، که نیازهای محیط رقابت امروز است، سیگنال های گمراه کننده ای به آنها بدهد. معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد، در عصر رقابت صنعتی به خوبی موثر واقع می شدند ،ولی این معیارها، با توجه به مهارت ها و توانایی هایی که امروز سازمان ها در تلاش برای دسترسی به آنها هستند، نمی توانند موثر باشند. مدیران و پژوهشگران سعی می کردند، تا سیستم های ارزیابی عملکرد را اصلاح کنند. برخی بر « معیارهای مالی مربوط[5] » و برخی دیگر بر بهبود « معیارهای عملیاتی [6]» مانند زمان تولید و نرخ ضایعات تمرکز می کردند. با مشاهده و مطالعه در بسیاری از سازمان ها مشخص شده است، که مدیران تنها بر یک سری از معیارها(بدون توجه به سایر معیارها) تکیه نمی کنند و آنها خواستار بکارگیری توازن بین معیارهای مالی و همچنین عملیاتی هستند(Kaplan and Norton,1992:p.19).  سیلک در سال 1998 بیان کرد که تقریباً 60 درصد از هزار شرکت فهرست فورچون در آمریکا، مفهوم ارزیابی متوازن را پذیرفته یا با آن آشنا هستند. ارزیابی متوازن، نیاز بسیاری از 1000 شرکت جزو فهرست فورچون برای ایجاد استراتژی قابل اجرا را برطرف کرده است.ارزیابی متوازن اطمینان می دهد که مقیاس های عملکرد و موضوعات استراتژیک با شاخص های مالی و غیر مالی، عملیاتی و پیشرو و کندرو[7]، متوازن شده اند. شرکت ها به دنبال تبدیل استراتژی به فعالیت های کلیدی هستند. یک علامت مشخصه بیماری در همه شرکت ها که می تواند باعث کندی پیشرفت آنها شود، ناسازگاری استراتژیک[8] است. این علامت مشخصه ، خود را به صورت فعالیت های منفصل و غیر متجانس(ناسازگار) در شرکت نمایان می کند و این زمانی است،  که مدیریت برتر اعتقاد دارد شرکت طبق یک استراتژی که هماهنگ با فعالیت های شرکت است، عمل می کند. ناسازگاری استراتژیک در اثر عدم درک صحیح استراتژی به وجود می آید. ارزیابی متوازن تلاش می کند، تا این ناسازگاری را حذف و همه اهداف را با هدف صحیح استراتژی هماهنگ کند(Nair,2004:pp.10-11).

گجراتی، حسینی نسب و الماسی(1385)به بررسی “استفاده از روش ارزیابی متوازن به عنوان پیش نیازی برای شش سیگما: در صنعت فولاد پرداختند و تاثیرات آن را بر سایر روش های مدیریتی در سازمان بررسی نمودند. همچنین به طور خلاصه بیان نمودند که روش ارزیابی متوازن، استراتژی ایجاد ارزش را توصیف کرده و استفاده از منابع را تنظیم می نماید. سپس شش سیگما استراتژی تعریف شده را با استفاده از اطلاعات و ابزارآلات بهبود فرآیند اجرا می کند. در این تحقیق با پیاده سازی روش ارزیابی متوازن، سیاست ها و اهداف سازمان و معیارهای مربوط به آن هدفها استخراج شده و در قسمت اهداف کمی، آن معیارها را به صورت کمی بررسی کرده و با استفاده از روش ارزیابی متوازن، سازمان همواره در جهت اهداف از پیش تعیین شده به پیش می رود. شرکت راک واتر که یک شرکت بین المللی خدمات مهندسی و ساختمانی متخصص در ساخت تاسیسات مهندسی است، با استفاده از ارزیابی متوازن، دیدگاه استراتژی و چهار جزء اساسی سیستم ارزیابی متوازن (مالی، مشتریان، فرآیند داخلی و رشد) را تدوین نمود. به واسطه به کارگیری فن ارزیابی متوازن، شرکت توانست رقابت شدید بین المللی را تحمل نماید، در میان رقبا فوق العاده موفق باشد، با مشتریان خود ارتباط مناسبی برقرار نماید، به تقاضای مشتریان پاسخ مناسب دهد و اهداف استراتژیک را به اقلام مالی مشهود تبدیل نماید(نمازی و رمضانی،1382: 13).

[1] – Activity-Based Costing

[2] – Just-in-Time

[3] – Strategic Cost Management

[4] – Earnings Per Share

[5] – Relevant Financial Measures

[6] – Operational Measures

[7] – Leading and Lagging indicators

[8] – Strategic Paradox

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي کارآيي زنجيره ي تأمين با استفاده از روش تحليل پوششي دادههاي فازي و مدل کارت امتيازي متوازن
 • پايان نامه بررسي ميزان ارتباط بين معيارهاي توانمندساز و معيارهاي نتايج مدلEFQM
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122