پايان نامه اناليز بيوانفورماتيکي، کلونينگ و بيان ناحيه V پروتئين 166CD در ميزبان پروکاريوتي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  اناليز بيوانفورماتيکي، کلونينگ و بيان ناحيه V پروتئين 166CD  در ميزبان پروکاريوتي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اناليز بيوانفورماتيکي، کلونينگ و بيان ناحيه V پروتئين 166CD  در ميزبان پروکاريوتي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده فارسی 1
فصل اول: مقدمه
1-1 پروتئین ALCAM3
1-2 سرطان  6
1-3 سرطان کولورکتال 6
1-3-1انواع مختلف سرطان کوورکتال 9
1-3-2 علائم شایع سرطان کولورکتال 9
1-3-3 تعیین مرحله بیماری 10
1-3-4 تشخیص سرطان کولورکتال  13
1-3-5 انواع ژنتیکی سرطان کولورکتال و تغییرات مولکولی انها 15
1-3-6 عوامل خطرزا در ابتلا به سرطان کولورکتال 20
1-3-7 درمان های رایج سرطان کولورکتال. 21
1-4 مساله تحقیق  23
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 ALCAM در درمان سرطان… 24
فصل سوم: مواد و روش ها
3-1 مواد مورد استفاده. 27
3-1-1 باکتری مورد استفاده. 27
3-1-2 پلاسمید.. 27
3-1-3 انزیم ها… 28
3-1-4 کیت های ازمایشگاهی.. 28
3-1-5 انتی بیوتیک ها 28
3-1-6 محیط کشت باکتری 28
3-1-7 ژل الکتروفورز. 28
3-1-8 مواد شیمیایی. 28
3-1-9 وسایل و تجهیزات ازمایشگاهی 28
3-2  انالیز بیوانفورماتیکی ناحیه V پروتئینALCAM..  34
3-2-1 استخراج توالی مورد نظر34
3-2-2 بهینه سازی توالی یا Optimization 35
3-3 سنتز شیمیایی DNA ناحیه V پروتئین ALCAM.. 35
3-3-1 سنتز شیمیایی ژن نوترکیب.. 35
3-3-2 پایداری و شرایط نگهداری DNA سنتز شده. 35
3-3-3 محلول سازی DNA لیوفیلیزه.. 36
3-4 کلونینگ پلاسمید- AMP+ pBSK  حاوی DNA ناحیهV پروتئین ALCAM .. 36
3-4-1 اماده سازی باکتری شایسته.. 36
3-4-1-1 مواد و محلول ها 36
3-4-1-2 روش کار. 37
3-4-2 ترانسفورماسیون پلاسمید به سلول های مستعد TOP10  E.coli. 38
3-4-2-1 روش کار. 38
3-4-3 ارزیابی کلونی ها. 39
3-4-4 استخراج پلاسمید – AMP+ pBSK  حاوی DNA ناحیه Vپروتئین ALCAM.. 39
3-4-5 تایید آنزیمی پلاسمید استخراج شده. 41
3-4-5-1 هضم آنزیمی دوگانه یا Double digestion. 42
3-4-5-2 الکتروفورز… 42
3-5 ساب کلونینگ ژن ناحیهV  پروتئین ALCAM… 44
3-5-1 تخلیص DNA ناحیه Vاز ژل. 44
3-5-2 لایگیشن.. 46
3-5-3 ترانسفورماسیون. 46
3-5-3-1 اماده سازی سلول های شایسته 47
3-5-3-2 ترانسفورماسیون سلول های شایسته E.coli BL21(DE3) با محصول لایگیشن. 48
3-5-4 ارزیابی کلونی ها. 48
3-5-5 استخراج پلاسمید بیانی pet-28aحاوی ژن ناحیه VپروتئیALCAM.. 49
3-5-6 تایید انزیمی پلاسمید استخراج شده.. 51
3-6  بیان پروتئین ناحیه V پروتئین ALCAM. 52
3-6-1 القاء بیان پروتئین به کمک IPTG. 52
3-6-2 بررسی بیان به کمک تکنیک SDS-page.. 52
3-6-2-1 محتويات كيت.    SDS-page      53
3-6-2-2روش انجام  SDS_page. 54
فصل چهارم: نتایج
4-1نتایج حاصل از  انالیز بیوانفورماتیکی پروتئین ناحیه V پروتئین ALCAM… 58
4-1-1 نتایج حاصل از بهینه سازی توالی یا Optimization 58
4-2 سنتز شیمیایی DNA ناحیه V… 63
4-3 کلونینگ پلاسمید- AMP+pBSKحاوی DNA ناحیه VپروتئینALCAM… 65
4-4 ساب کلونینگ ژن ناحیه V پروتئین ALCAM 66
4-5 بیان پروتئین ناحیه V پروتئین ALCAMو تائید ان به کمک تکنیک SDS-page. 69
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث… 71
نتیجه گیری 83
منابع… 84
چکیده انگلیسی.. 91

منابع

كاظمي اسکندانی ف،1388، آنچه كه بايد در مورد سرطان كولوركتال (روده بزرگ ) بدانيد؛ علوم پزشکی تبریز،34صفحه.

باقری م، کمالی ،،1386، بررسی رابطة میزان کارسینو امبريونیك با مراحل کانسر کولورکتال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آيت ا… طالقانی در سال138، مجله علمي پژوهشي د‌انشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران،2 : 1227-1331

جلالی م،کردجزی ا ، جلالی ع، 1383 ، ویژگیهای اپیدمیولوژیک سرطان کولورکتال در یک دوره 20 ساله(80-1360) در افراد مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، 43 : 723-730

حجتی ز ، دهقانیان ف ، کمالی ا، شادبخت ََش ،1390، داروی نوترکيب رتپلاز ،تشخیص ازمایشگاهی، 78 : 27-35

حسین زاده ع ، دارایی ع ،1391، عوامل محيطي مرتبط با سرطان كولوركتال اسپوراديك، بيمارستان سيدالشهداي شهرستان اصفهان،مجله تحقیقات نظام سلامت،2: 229-236

رمضانی دریاسری ر ،نادعلی ف ،مدیریان م ،ارجمندپور م ، صلواتی ف ، فاضلی م، میرزنده دل ز ، 1390؛ برنامه جامع ملی کنترل سرطان، وزارت بهدا شت، درمان و آموزش پزشکی

زالی م،1384،سرطان کولون رو رکتوم : علل بروز ،شیوه های تشخیص و درمان، دو فصلنامه دانستني هاي سرطان ،15و 16 :: 8-12

رضوی م ، رضایی سلیم م ،عطاریان ح ،رفعت ج ،مرتضوی زاده م ،شیرعلی ا ،شریفی پور ا،1388، مقايسه تأثير شيمي درماني استاندارد و اثر تركيبي آن با Cetuximab  بر ميزان بقاء در مبتلايان به سرطان پيشرفته كولون ، مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران،64 : 3037
زیادی ک ،گوهری مقدم ک ،علی زاده ک ، دادپی م ،1392،بررسی ارتباط مورفولوژیک سرطان کولورکتال با درگیری عروقی و غدد لنفاوی : یک گزارش کوتاه، مجله علوم پزشکی رفسنجان ،11 : 943-943

قنادی ک ،عنبری خ ،عبیداوی ض،1392، بررسی ارتباط سرطان های کولورکتال با سابقه فامیلی سرطان های دستگاه گوارش و سابقه فردی پولیپ های روده بزرگ در شهر خرم آباد در سال1391، فصلنامه علمي ـ پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان،4:30-37

لاری س ،غفارزادگان ک ،افشارنژاد س،  رضوی م،پازوکی ن ، حسینخانی س،1390، بررسي جهش در كدون 13 ژنK_ras در بيماران مبتلا به سرطان كولوركتال در شمال شرق ايران ،ژنتیک نوین ،4 : 43-47

مشفقی ک، بیکی ا،سنجانی د ، بهرامی م ، 1389، نقش عوامل فردي و محيطي موثر در ايجاد سرطان كولوركتال،مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، ،13: 12-17
نوری دلویی م،بهرامی ط،تبریزی م،1392، مفهوم گذرازحالت اپيتليالي به حالت مزانشيمي در روند سرطان: مقاله مروري، مجله پزشكي هرمزگان،18: 183-184

Anderson   Er, Hessman  Cr  , Levin TG, Monroe M , Wong  M, 2011,The Role of Colorectal Cancer Stem Cells in Metastatic Diseaseand Therapeutic Response. Journal  cancers , 3 : 319-339

Arefian1 E, Bamdad  T, Soleimani M, Atashi4 A, Fallah  P,2012, Evaluation of the HSV-1 LAT Transcript Expression Effects on TGF-β Signaling Pathway in Human Neuroblastoma Cells. Modares Journal of Medical Sciences: Pathobiology , 4 : 51-56

Boland  RG, Goel A,2010, Microsatellite Instability in Colorectal Cancer. Gastroenterology ,136(6) : 2073-2087
Brunner TB, Kunz-Schughart LA, Grosse-Gehling P , Baumann M,2012, Cancer Stem Cells as a Predictive Factor in Radiotherapy. Elsevier,22 ; 151-174

Bowen  MA, Aruffo AA, Bajorath  J,2000, Cell Surface Receptors and Their Ligands : In Vitro Analysis of CD6-CD166 Interactions. PROTEINS: Structure, Function, and Genetics 40:420–428

Bowen  MA, Bajorath J, Siadak AW, Modrell B, Malacko AR, Marquardt H, Nadler SG, Aruffo A,1996, The Amino-terminal Immunoglobulin-like Domain of ActivatedLeukocyte Cell Adhesion Molecule Binds Specifically to the Membrane-proximal Scavenger Receptor Cysteine-rich Domain of CD6 with a 1:1 Stoichiometry. JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, 29; 17390-17396
Bowen M.A, Aruffo A,1999 , Adhesion Molecules, Their Receptors, and Their Regulation:                Analysis of CD6-Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule (ALCAM/CD166) Interactions. Elsevier795-796

Schoen RE, Pinsky P, Weissfeld J, Yokochi LA, Church T, Laiyemo AQ, Bresalier R, Andriole GL, Buys SS, Crawford D, Fouad MN, Isaacs C, Johnson CC, Reding D,et al , 2012, Colorectal-Cancer Incidence and Mortality with Screening Flexible Sigmoidoscopy. The New England Journal of Medicine,25 :2345-2357
Soreide K, Janssen1 EAM, Soiland H, Korner H, . Baak J,2006, Microsatellite instability i n colorectal cancer. British Journal of Surgery, 93: 395–406
Cotton  AM, Lam L, Affleck J, Wilson IM, Pen˜aherrera MS,et al,2011, Chromosome-wide DNA methylation analysis predicts human tissue-specific X inactivation.Hum Genet. 130:187–201

Cappell  MS,2005, The pathophysiology, clinical presentation, and diagnosis of colon cancer and adenomatous polyps. Med Clin N Am,89:1-42

Dalerba P, Dylla S, Park I, Liu R, Wang X, Cho R, Hoey T, Gurney A, Huang E,et al,2007, Phenotypic characterization of human colorectal cancer stem cell.pans,24: 10158-10163
Compton CC, Greene FL,2004, The Staging of Colorectal Cancer: 2004 and Beyond. CA Cancer,, 6 :295-308

Fearon ER, Vogelstein B,1990, A Genetic Model for Colorectal Tumorigenesis, Cell,61 : 759-767
Fanali C, Lucchetti D, Farina M, Corbi M, Cufino V, Cittadini A, Sgambato A,2014, Cancer stem cells in colorectal cancer from pathogenesis to therapy: Controversies  and perspectives. World J Gastroenterol,20 :923-942
GRADY WM. CARETHERS JM,2008, Genomic and Epigenetic Instability in Colorectal Cancer
Pathogenesis. Gastroenterology, 135(4): 1079–1099

Hewitson P, Glasziou PP, Irwig L, Towler B, Watson E,2011, Screening for colorectal cancer using the faecal occult blood test, Hemoccult.Wiley,38p.
Hansen AG, Freeman TJ, Arnold SA, Starchenko ,et al,2013, Elevated ALCAM Shedding in Colorectal Cancer Correlates with Poor Patient Outcome, American Association for Cancer Research, 73(10); 1–10
Hsieh P, Yamane K,2012, DNA mismatch repair: Molecular mechanism, cancer, and ageing. Mech Ageing Dev, 129(7-8): 391–407
Hall  N,2011, Colorectal cancer: features and investigation. MEDICINE 39: 250-253

Ihnen M, Kohler N, Kersten JF, Milde-Langosch K, Beck K, Holler S, Muller V,et al,2010, Expression levels of Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule (ALCAM/CD166) in  primary breast carcinoma and distant breast cancer metastases. Disease Markers,28:71-78
King JA, Ofori-Acquah SF, Stevens T, Al-Mehdi AB, Fodstad O, Jiang WG,2004, Activated leukocyte cell adhesion molecule in breast cancer: prognostic indicator. Breast Cancer Res,6: 478-487
Kim E, Coelho D, Blachier F,2013, Review of the association between meat consumption and risk of colorectal cancer. N utrition  Research ,3 3: 9 8 3 – 9 9 4
lacopetta B, GRIEU F, AMANUEL B,2010, Microsatellite instability in colorectal cancer. .2Asia–Pacific Journal of Clinical Oncology, 6: 260–269
Liu AY. Roudier MP, True LD,2004, Heterogeneity in Primary and Metastatic Prostate  Cancer as Defined by Cell Surface CD Profile. American Journal of Pathology, 165:1543–1556

Levin  TG , POWELL AE, DAVIES PS, SILK AD, DISMUKE AD, ANDERSON  EC,et al,2010, Characterization of the Intestinal Cancer Stem Cell Marker CD166 in the Human and Mouse Gastrointestinal Tract. Gastroenterology, 139:2072–2082

L evin TR, CONELL C, SHAPIRO JA. CHAZAN SG, NADEL  MR, SELBY J V,2002, Complications of Screening Flexible Sigmoidoscopy. Gastroenterology, 1 2 3 : 1 7 8 6 – 1 7 9 2

Lieberman DA,2009, Screening for Colorectal Cancer, T h e n e w e ngl a nd j o u r na l o f m e dic i n e, 361:1179-87

Mulsow J, Merkel S, Agaimy A, Hohenberger W,.2011, Outcomes following surgery f or colorectal cancer with synchronous peritoneal metastases. British Journal of Surgery, 98: 1785–1791
Noori Daloii MR, Fazilaty H, Tabrizi M,2013, Cancer metastasis, genetic and microenvironmental  factors of distant tissue: a review article. Tehran University Medical Journal 11: 671-683

چکیده

  یک گلیکوپروتئین  گذرنده از غشا از  خانواده ایمنوگلوبولین ها ALCAM مولکول چسبنده لکوسیت فعال شده می باشد.این پروتئین در گسترش تومورزایی سرطان کولورکتال نقش داشته و به عنوان مارکر سلول های بنیادی سرطان عمل می کند.بیان این پروتئین به طور قابل توجهی در سرطان کولورکتال نسبت به بافت نرمال افزایش پیدا می کند

سرطان کولورکتال با 2/1 مورد جدید در سال که منجر به مرگ 600 هزار نفر در سال می شود  نزدیک به ⅓ از رایج ترین نوع تومورها را تشکیل می دهند. که از این نظر  دومین نوع شایع از سرطان های بدخیم در سرتاسر جهان می باشد.از طرفی با توجه به متاستاز ان به نواحی مختلف بدن همچون کبد و ریه در مراحل پیشرفته بیماری ،تنها در صورتی که در مراحل اولیه تشخیص داده شود قابل درمان می باشد. در این تحقیق ما ناحیه Vپروتئین ALCAM را که به عنوان مهمترین بخش در تعاملات پروتئین نقش دارد جهت سنتز انتخاب نمودیم. پروتئین ALCAM نیز به عنوان مارکر سلول های سرطان کولورکتال ، با توجه به بیان ان در مراحل مختلف از پیشرفت بیماری در سطح سلول های سرطان کولورکتال می تواند به عنوان یک هدف مناسب جهت استفاده از ان در کارهای درمانی مثل ساخت واکسن و یا تهیه کیت تشخیصی برای سرطان کولورکتال مورد استفاده قرار گیرد.

روش کار :

در این تحقیق ابتدا توالی مورد نظر را با استفاده از بانک های اطلاعات ژنی استخراج  و سپس به وسیله انالیز

بیو انفورماتیکی توالی مورد نظر  جهت بهترین بیان در میزبان مناسب بهینه سازی شد. توالی مورد نظر به روش شیمیایی سنتز و سپس قطعه سنتز شده را در میزبان مناسب با استفاده از فرایند کلونینگ و از طریق وکتور بیانی مناسب انتقال داده  شده و تکثیر پیدا کرد.در برسی استفاده از القاگر مناسب بیان ژن ناحیه سنتز شده  در میزبان  بررسی شد.  SDS-pageاستفاده از تکنیک    نوترکیب القا و پروتئین مورد نظر با

بحث و نتیجه گیری :

این قطعه ژنی توانایی کلون شدن در میزبان پروکاریوتی را دارا بوده و باکتری قادر است به کمک القاگر مناسب به میزان فراوانی پروتئین ناحیه V را تولید کند. از این جهت می توان از این پروتئین نوترکیب برای تهیه کیت تشخیصی سرطان کولورکتال به واسطه تکنیک الایزا استفاده برد. همچنین می توان با تزریق این پروتئین نوترکیب به عنوان واکسن، سیستم ایمنی فرد را جهت پیش گیری از ابتلا به سرطان تقویت کرد.

واژه های کلیدی: سرطان کولورکتال، ژن ناحیهV، انالیز بیوانفورماتیکی ،کلونینگ

فصل اول  :   مقدمه

1-1 پروتئین ALCAM(CD166)

یک گلیکوپروتئین  گذرنده از غشا از  خانواده(ALCAM )مولکول چسبنده لکوسیت فعال شده

ایمنوگلوبولین[1] هاست که دارای یک دومین خارج سلولی با 500 امینو اسید ، یک دومین گذرنده از غشا به طول 22 امینو اسید و هم چنین یک دومین کوتاه سیتوپلاسمی به طول 34 امینو اسید می باشد.(اولریچ وایدله و همکاران[2]،2010؛  مایکل بوون و همکاران[3] ،2010 ؛توماس برورنر و         )و از 163q13.1q13.2همکاران[4]،2012) ژن انسانی این پروتئین بروی کروزوم 3 قرار دارد(

200 تشکیل شده است همچنین وزن موکلولی ان 105 کیلو Kb اگزون[5] و اندازه ایی بیش از

دالتون می باشد(اولریچ وایدله و همکاران ،2010) این پروتئین شامل پنج دومین خارج سلولی  می باشد .(سالمون اوفوری و جودی کینگ[6]،2008C2[7]و سه نوع V[8] ایمنو گلوبولین دو نوع

مابکل بوون واروفوو[9]،1999)

این پروتئین در تعامل سلول- سلول از نوع هموفیلیک و هتروفیلیک نقش دارد.در نوع هموفیلیک    واکنش می دهد.(اولریچ  CD6) و در تعامل هتروفیلیک با ALCAM-ALCAM با خودش (

وایدله و همکاران،2010؛ اریک اندرسون و همکاران[1]،2011؛کاترینا فانالی و همکاران[2] ،2014) این پروتئین هم چنین در مهاجرت سلولی  نقش ایفا می کند.(جودی کینگک و همکاران [3]،2004 )

به طول110 امینواسیدV2  به طول 93 امینو اسید  و هم چنین V1شامل دو قسمت V ناحیه

می باشد هم چنین یک ناحیه کوچک به طول 4 امینو اسید این دو ناحیه را به هم متصل می کند..

را برای هر دونوع تعامل هموفیلیک و Vمطالعات تهیه نقشه عملکردی دومین ها حضور دومین

هتروفیلیک ضروری دانست.(مایکل بوون و همکاران[4]،1996)

چندین روش مبتنی بر  روش های ژنومیک[5] و پروتئومیکس[6] این پروتئین را به عنوان یک هدف مرتبط با سرطان معرفی کرده اند.این پروتئین هم چنین توسط چندین گروه به عنوان انتی ژن سطحی سلول های بنیادی سرطان کولورکتال  شناسایی شده است.(اولریچ وایدله وهمکاران ،2010 ) انتی ژن ها  مارکر های سطح سلولی اند و می توانند برای شناسایی گروه های سلولی که تشکیل دهنده یک ارگان هستند مورد استفاده قرار گیرند.این مارکرها را می توان جهت پیش بینی پاسخ به درمان ،مرتب سازی سلول های بنیادی سرطان، درمان سرطان و مرتب سازی رده های سلولی مورد استفاده قرار داد.(الوین لیو و همکاران[7]، 2004)

این پروتئین نقش مهمی در تهاجم و پیشرفت تومو در سرطان کولورکتال  دارد(جیایی وانگ و همکاران[8]،2011)

درطول شکل گیری ضایعات توده ، سلول های سرطانی باید به یکدیگر متصل شوند بنابراین از مولکول های چسبنده برای اینکه با هم بمانند استفاده می کنند.تومور می تواند از طریق افزایش حجم خود به ساختارهای مجاور به طور مستقیم هجوم برده و یا اینکه می توانند سایت های دور متاستاز شوند.متاستاز هنگامی رخ می دهد سلول ها از تومور اولیه جدا شده و محیط خودشان را ترک کرده ، به رگ های خونی یا لمفاتیک حمله کرده و به مکان های دور مهاجرت کنند.با توجه  در چسبندگی سلول ها می توان نقش مهمی را برای این پروتئین در ایجاد ALCAM به اهمیت

متاستاز در سرطان کولورکتال قائل بود(سالمون اوفوری و جودی کینگ[1]،2008)

1-2سرطان

امروزه سرطان[2] يكي از مشكلات و معضلات مهم و اساسي بهداشت و درمان در سراسر دنيا به شمار مي رود و در كشور ما نيز اهميت اين بيماري رو به افزايش مي باشد؛ به طوري كه اين بيماري سومين عامل ميرايي و دومين گروه بزرگ از بيماري هاي مزمن غير قابل انتقال را در ايران به خود اختصاص داده است.(علی حسین زاده و همکار1391)

سرطان ها گروهي از بيماري ها هستند كه به صورت رشد بي رويه و خارج از كنترل تعدادي از سلول ها ايجاد مي شوند و حدود 200 نوع مختلف دارند. از نظر باليني، سرطان به گروه بزرگي از بيماري ها اطلاق مي شود كه از نظر سن شروع، سرعت رشد، وضعيت تمايز، قابليت شناسايي با اقدامات تشخيصي، راه هاي گسترش، قابليت متاستاز[3]، پاسخ به درمان و پيش آگهي با يكديگر متفاوت هستند.

1-3سرطان کولورکتال[4](روده بزرگ)

كولون[5] و ركتوم[6]، قسمت هايي از دستگاه گوارش بوده و لوله عضلاني طويلي بنام روده بزرگ را تشكيل مي دهند. 150-120سانتی متر ابتداي روده بزرگ، كولون و 15 سانتی متر انتهايی روده بزرگ ركتوم نام دارد..

به سرطان ناحيه كولون سرطان کولون و به سرطان راست روده ( قسمت انتهايي روده بزرگ كه به مقعد ختم مي شود) سرطان رکتال[1] گفته می شود. به سرطان هر یک از این اعضا، سرطان كولوركتال نیز گفته مي شود. (:فريبا كاظمي اسکندانی1388).سرطان کولورکتال یکی ازشایع ترین  سرطان های بدخیم در سرتاسر جهان بوده که میزان ابتلابه ان حدود 6/0 می باشد.(مایکل تاچزی[2]و همکاران2012)این سرطان در جوامع غربی شیوع بیشتری دارد و به طور کلی در اروپا ،امریکا و ژاپن میزان شیوع ان در مقایسه با اسیا و افریقا بیشتر می باشد.(نایجل هال[3]2011)با توجه به اطلاعاتی که از پروژه گلوبوکان[4] به دست امده است سرطان کولورکتال با 2/1 میلیون مورد جدید در هر سال نزدیک به ⅓ از رایج ترین نوع تومورها را تشکیل می دهند که منجر به مرگ 600 هزار نفر در سال می گردد.(فرلای[5] و همکاران 2010) تنها در امریکا سالیانه 1500000 مورد جدید مبتلا به این سرطان شناسایی می شوند.(تروور جی لوین و همکاران[6]2010)سرطان کولورکتال هم چنین به عنوان شایع ترین بدخیمی در انگلستان می باشد که سالیانه35000 نفر را تحت تاثیر قرار می دهد.(تام جی ار[7]2004)

بر اساس آخرين آمار ثبت سرطان کشور در ايران سرطان روده بزرگ و راست روده (سرطان کولورکتال) رتبه سوم در ميان سرطان هاي زنان و رتبه پنجم در ميان سرطان هاي مردان را به خود اختصاص داده است .مطابق آخرين گزارش منتشر شده ، ميزان بروز سالانه اين سرطان در سال 1387معادل6185مورد بوده است که بر اساس پيش بيني سازمان جهاني بهداشت [8]به 8921مورد جديد ( نزديك به5/1برابروضعيت فعلي ) و 6415 مورد مرگ در سال 2030خواهد رسيد.( رشيد رمضاني درياسري و همکاران،1390)

1-3-1 انواع مختلف سرطان کولورکتال

اين بيماري به سه شكل مشاهده مي شود :

الف-نوع موردی (اسپورادیک[1]) : شایع ترین نوع ابتلاست.در این نوع بیماری بدون زمینه ارثی و یا فامیلی و معمولا بعد از سن 50سالگی بروز می کند.( واژه اسپوراديك زماني به كار ميرود كه بيماري در افرادي ديده شود كه سابقه خانوادگي ابتلا به بيماري را ندارند)

ب-نوع ارثی و ژنتیکی : حدود 15-10 درصد موارد اين بيماري را تشكيل مي دهد. از آنجا که ميزان ابتلا در بستگان درجه اول فرد مبتلا زياد است، خوشبختانه با آموزش افراد خانواده و انجام اقدامات پيشگيرانه، از بروز بيماري در ساير افراد خانواده فرد مبتلا مي توان جلوگيري كرد.

ج-فامیلیال[2] (خانوادگی): حدود 25 درصد از مبتلايان در اين گروه قرار دارند. اين سرطان در بستگان و افراد فاميل درجه اول، دوم و سوم مشاهده مي شود. (محمدرضا زالی، 1384ۀکتایون زیادی و همکاران،1391)

1-3-2 علائم شایع در سرطان کولورکتال

علائم سرطان كولورکتال بستگي به ناحيه ابتلاي روده دارد. براين اساس علائم سرطان ركتوم (انتهاي كولون) با علائم سرطان كولون راست (ابتداي كولون) كاملاً متفاوت است. سرطان درقسمت چپ كولون علائم پرسر و صداتري نسبت به قسمت راست دارد. بطور كلي علائمي كه در اين سرطان ايجاد مي شود ، مختص اين بيماري نيست و ممكن است در ساير بيماري هاي كولون نيز مشاهده شود تغيير در اجابت مزاج  مثل بروز اسهال يا يبوست ، كاهش قطر مدفوع، احساس تخليه ناكامل روده ،  خون ریزی از مقعد، کاهش وزن غیر عادی ،تغيير رنگ مدفوع و درد شکم البته به صورت ممتد و يا متفاوت در قسمت چپ يا راست شكم از مهمترین علائم این بیماری به شمار می ایند.(محمدرضا زالی،1384ۀ میتچل اس.کاپل[3] ،2005)

1-3-3 تعیین مرحله بیماری

تشخیص مرحله بیماری یکی از مهم ترین مواردی است که در چگونگی درمان و وضعیت بالینی تاثیر دارد. تعیین مرحله ی بیماری، کوششی دقیق جهت اطلاع از توسعه و پیشرفت سرطان و این که سرطان به چه قسمت هایی از بدن بیمار پیشرفت کرده است، می باشد. هم چنین به پزشک کمک می کند تا برنامه ی درمانی را طراحی نماید.

این بیماری دارای پنج مرحله می باشد :

الف-مرحله صفر : درمرحله صفر سلول هاي بدخيم به تعداد محدود و فقط در لايه مخاطي جدار روده تشكيل شده است . ممكن است به صورت پوليپ [4]كوچك و يا زايدهاي برجسته و يا خراش سطحي ديده شود.بهترين زمان تشخيص بيماري ، اين مرحله است. زيرا با برداشتن آن مي توان به ريشه كن كردن سرطان از بدن اميدوار شد.. اقداماتي كه براي پيشگيري و غربالگري سرطان كولون انجام مي گیرد به منظور شناسايي بيماري در همين مرحله است.

[1]Sporadic

[2] Familial

[3]Mitchell S. Cappell

[4]Polyp

[1]Rectal

[2]Michael Tachezy

[3]Nigel Hall

[4]GLOBOCAN project

[5]Ferlay et al

[6]TREVOR G. LEVIN er al

[7]Toms JR

[8] World health organization

[1]NH2terminal, membrane-distal variable-(V)-type

[2]cancer

[3]metastatic

[4]Colorectal Cancer

[5] Colon

[6] Rectum

[1]Eric Anderson et al

[2]Caterina Fanali

[3]Judy king et al

[4] Michael A. Bowen et al

[5]genomics

[6]proteomics

[7] Alvin Y. Liu et al

[8]Jiayi Wang

[1]immunoglobin

[2]ULRICH H. WEIDLE et al

[3]MichaelBowen et al

[4]Thomas B. Brunner et al

[5] exon

[6]NH2terminal, membrane-distal variable-(V)-type

[7]membrane-proximal constant-(C2)-type

[8]SOLOMON F. OFORI-ACQUAH and JUDY A. KING

[9]M.A. Bowen and A. Aruffo

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مطالعه براي به دست آوردن الگوي شناسايي بين بيماران سرطان کولون و افراد سالم با استفاده از 1 HNMR اسپکتروسکوپي
 • پايان نامه بررسي برهمكنش كمپلكسهاي ضد سرطان دي فنيل تين دي كلرايد با استفاده از ذرات نانو با C.T DNA و دي متيل تين دي كلرايد با F.S DNA
 • پايان نامه بررسي عوامل مرتبط با کيفيت زندگي و تصوير ذهني از جسم خويش در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشي و درماني
 • پايان نامه بررسي عوامل مرتبط با کيفيت زندگي کودکان مبتلا به سرطان در مراکز آموزشي درماني
 • پايان نامه اثربخشي بازي درماني مبتني بر رويکرد شناختي رفتاري بر ميزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122