پايان نامه انتخاب تامين کننده بهينه توسط خرده فروش تحت سيستم کنترل موجودي توسط فروشنده

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 پايان نامه  انتخاب تامين کننده بهينه توسط خرده فروش تحت سيستم کنترل موجودي توسط فروشنده یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 129 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  انتخاب تامين کننده بهينه توسط خرده فروش تحت سيستم کنترل موجودي توسط فروشنده بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله و ضرورت تحقیق 3
1-3 اهداف تحقیق 6
1-4 سوالهای تحقیق 7
1-5 نوآوری تحقیق 7
1-6 ساختار کلی تحقیق 7
فصل دوم مرور ادبیات 8
2-1 مقدمه 9
2-2 تحولات زنجیره تامین 10
2-3 مفهوم زنجیره تامین 11
2-4 اهمیت مدیریت زنجیره تأمین 12
2-4-1 مفهوم یک پارچه سازی 13
2-4-2 انواع استراتژی های همکاری در زنجیره تامین 13
4-2-1 زنجیره تامین سنتی 14
2-4-2-2 تبادل اطلاعات 17
2-4-2-3 مدیریت موجودی توسط فروشنده 19
2-4-2-4 تامین هم زمان شده 19
2- 5 انواع نرم افزار ها برای مدیریت زنجیره تامین 21
2-5-1 نرم افزارهــــاي برنامه ريزي منابع موسسه 22
2-5-2 نرم افزارهاي گروه مديريت زنجيره تامين 22
2-5-3 ابزارهاي بهينه سازي توليد 22
2-5-4 ابزارهاي تجزيه و تحليل 22
2-6 اهمیت انتخاب تامین کننده 23
2-7 پیچیدگی شرایط تاثیر گذار بر مسئله انتخاب تامین کننده 25
2-8 ویژگی های مسئله انتخاب تامین کننده 26
2-8-2 رویکرد تعداد اقلام مورد نیاز 27
2-8-3 رویکرد تعداد دوره های مورد نظر برای تصمیم گیری 27
2-8-4 رویکرد تعداد اهداف و معیار های مورد نیاز برای تصمیم گیری 28
2-9مرور ادبیات انتخاب تامین کننده 29
2-10 مرور ادبیات مدیریت موجودی توسط فروشنده 41
فصل سوم روش تحقیق 62
3-1 مقدمه 63
3-2 روش تحقیق 63
3-2-1 مسئله 1 63
3-2-1-1 مفروضات مسئله 1 63
3-2-2مسئله 2 64
3-2-2-1 مفروضات مسئله 2 64
3-2-3 نمادها 64
3-2-3-1پارامترها 64
3-2-3-2 متغیرهای تصمیم گیری 66
3-3 انواع توابع تقاضا 67
3-3-1 تعریف تابع تقاضا 67
3-3-1-1 تابع تقاضای هیکس 67
3-3-2تابع تقاضای مارشال 68
3-4 ساختار ریاضی مسئله 1 69
3-4-1 ساختار ریاضی مدل سنتی 69
3-4-2 ساختار ریاضی مدلVMI 71
3-5 ساختار ریاضی مسئله 2 74
3-5-1 شرح مدل ریاضی مسئله 2 75
3-6 الگوریتم جستجوی هارمونی 77
3-7 تنظيم پارامتر الگوريتم حل 83
3-7-1 طراحي آزمايشات كامل 83
3-7-2 طراحي آزمايشات تاگوچي 83
فصل چهارم حل مدل 86
4-1 مقدمه 87
4-2 حل مسئله 1 87
4-2-1 مثال عددی: 87
4-3 حل مسئله 2 92
4-3-1 تنظیم پارامترهای الگوریتم حل 92
4-4 تست کارایی 95
4-4 تعمیم مثال عددی مسئله 2 97
فصل پنجم نتایج وپیشنهادات 101
5-1 نتایج 102
5-2 پیشنهادات 103
ضمایم و پیوست ها 104
ضمیمه1-1 105
مراجع و منابع 107

مراجع و منابع

[1]محمد صالح سهرابي(1385) “ارائه مدل كنترل موجودي توسط فروشنده(VMI) در حالت تابع تقاضاي وابسته به قيمت”، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي شريف.

[2] ساناز گلدانی (1390)”مدیریت موجودی توسط فروشنده در یک سیستم دو سطحی با تقاضای گسسته” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف.

[3]شهاب مفیدی (1391)” الگوی بهینه سفارش دهی سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده با فرض تقاضای گسسته قطعی و کمبود موجودی ( تقاضای پس افت)” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه  صنعتی شریف.

[4] ميلاد جاسمی (1384)كنترل موجودي توسط فروشنده، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي شريف.

[5] سعید مروی زاده (1386) “سیاست سفارش دهی فروشنده در مدیریت موجودی محصولات فساد پذیر توسط فروشنده ” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف.

[6] Frazelle, H. E. (2002). “Supply chain strategy”. Logistics management library.

 

[10] Axs.ater, S (1985). Control theory concepts in production and inventory control. International Journal of Systems Science 16 (2), 161–169.

[11] Disney, S. M., Potter, A. T., & Gardner, B. M (2003). The impact of vendor managed inventory on transport operations. Transportation Research Part E, 39(5), 363–380.

[12] Childerhouse, P., Towill, D (2000). Engineering supply chains to match customer requirements. Logistics Information Management 13 (6), 337–345.

[14] Wadhwa, Vijay, and A. Ravi Ravindran  (2007). “Vendor selection in outsourcing.”Computers & operations research 34.12 (2007): 3725-3737.

[15] Aissaoui, N., Haouari, M., & Hassini, E (2007). Supplier selection and order sizing modeling: A review. Journal of Computers & Operations Research, 34, 3516– 3540.

[16] Telgen, J )1994(. Inzicht en overzicht: de uitdagingen van Besliskunde enInkoopmanagement. Academical address at the University of Twente, Enschede, The Netherlands.

[17] Qyayle, M (2006). Purchasing and Supply Chain Management: Strategies and Realities. (9th ed.), IRM Press

[18] Cavinato J., & Kauffman R (2000). The purchasing handbook: A Guide for the Purchasing and Supply Professional. (0th Ed.), McGraw-Hill

[19]  De Boer, L )1998(. Operations research in support of purchasing. Design of a toolbox for supplier selection. Ph.D. Thesis, University of Twente, Enschede, The Netherlands.

[20] Ghodsypour, S.H (1996). A decision support system for supplier selection integrating analytical hierarchy process with operations research methods. Thesis (Ph.D) , Univ.of Nottingham, Dept of manufacturing engineering and operations management, U.K.

[21] Weber, C.A., Current, J.R., & Benton, W.E. (1991). Vendor Selection Criteria and Methods.,European Journal of Operation Research, 50, 2-18.

[22] Dickson, G.W (1966). An Analysis of Vendor Selection Systems and Management. Journal of Purchasing. 2(1), 5-17.

[23] Verma R., Pullman M.E (1998 ); An analysis of the supplier selection process; International Journal of Management Science, Vol. 26, No. 6.

[24] Gaballa, A.A )1974(. Minimum cost allocation of tenders. Operational Research Quarterly 25(3), 389-398.

[25] Hong, J.D., Hayya Jc (1992). Just- in time purchasing single or multiple sourcing?;

International Journal of Production Economics, Vol. 27.

[26] Chodsypour S.H., O’Brien C(1997) (.”A decision supporth system for reducing the number oF suppliers and managing the supplier partnership in A JIT/ TQM environmaent”; The proceeding oF 3rd international symposium on logistics, University oF Padua, Italy.

[27] Ghodsypour S. H., O’Brien C  (1998). “A decision support system for suppleir selection using onintegrated analytic hierarchy process and linear programing”; Internation Journal of Production Economics,Vol.56-57.

]28] Karpak, B., Kumcu, E., and Kasuganti, R (2001). “Purchasing materials in the supply chain: managing a multi-objective task” , European journal of purchasing & supply management, 7(3), -21-1.

چکیده

مدیریت موجودی توسط فروشنده[1] یکی از مکانیزم های هماهنگی بین فروشنده و خرده فروش، برای بهبود کارایی زنجیره تامین[2] می باشد. در حقیقت تحت این سیستم، فروشنده به عنوان تامین کننده، سطح کالای مورد نظر را در انبار خرده فروش مدیریت می نماید، و خرده فروش، تامین کننده را با اطلاعات ضروری جهت در نظر گرفتن کالای کافی برای رفع نیاز و تقاضای مشتری تغذیه می کند.

این تحقیق به ادغام مسائل کنترل موجودی توسط فروشنده، انتخاب تامین کننده[3] و قیمت گذاری می پردازد. زنجیره تامین در نظر گرفته شده به صورت سه سطحی، متشکل از تامین کننده (ها)، یک خرده فروش و مشتری (ها)، برای یک نوع کالا می باشد. همچنین با در نظر گرفتن چندین معیار برای انتخاب تامین کننده، مساله را به واقعیت های صنعت نزدیک تر می نماید. هدف انتخاب تامین کننده و تعیین سیاستهای مدیریت موجودی بهینه  و قیمت گذاری[4] خرده فروش با در نظر گرفتن تابع تقاضای وابسته به قیمت در دو مدل به شرح زیر می باشد.

انتخاب فقط یک تامین کننده و مقایسه آن با حالت اجرای مدیریت موجودی سنتی[5] و حالت اجرای مدیریت موجودی توسط فروشنده.

انتخاب یک یا چندین تامین کننده در حالت کمبود کالا، تحت سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده.

مسئله اول به صورت یک مدل ریاضی، غیر خطی است؛ که با ارائه مثال عددی، برتری اجرای سیستم VMIبه حالت سنتی در مسئله انتخاب تامین کننده، را نشان می دهد. مسئله دوم به صورت یک برنامه ریزی غیر خطی آمیخته با عدد صحیح[6] بیان و توسط الگوریتم فراابتکاری جستجوی  هارمونی[7] حل می نماییم. و در نهایت با ارائه مثال عددی، تامین کننده یا تامین کنندهایی که با اجرای قیمت گذاری بهینه  توسط خرده فروش در سیستم VMIبیشترین سود را برای آن فراهم نماید، انتخاب می شوند.

کلید واژه : زنجیره تامین، مدیریت موجودی توسط فروشنده، انتخاب تامین کننده ، قیمت گذاری، برنامه ریزی غیر خطی آمیخته با عددصحیح ، الگوریتم جستجوی هارمونی

[1] Vendor Managed Inventory )VMI)

[2] Supply Chain (SC)

[3] Supplier Selection

[4] Pricing

[5] Traditional

[6] Mixed Integer Non Linear Programming (MINLP)

[7] Harmony Search Algorithm  (HS)

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1 مقدمه

زنجیره تامین، سیستم پویایی است که شامل کلیه فعالیت ها از مرحله ی تامین مواد خام تا رسیدن محصول نهایی به دست مشتری می شود. هدف مدیریت زنجیره تامین، یک پارچه سازی این فعالیت ها به صورت یک فرآیند بدون وقفه، به منطوره حداقل نمودن هزینه های سیستم و افزایش سطح رضایت مشتری است. در دنیای پر رقابت و پر سرعت امروز که بر پایه انتظارات بالای مصرف کنندگان برای کیفیت بالای محصولات و زمان تحویل کم استوار است، سازمانها در فشارند که از هر فرصتی برای بهینه کردن امتیازات رقابتی و فرآیند های تجاری خود استفاده کنند. برای رسیدن به این منظور مدیران و محققان به یک نتیجه واحدی رسیده اند،  به منظوره آنکه یک سازمان در محیط رقابتی باقی بماند، باید با شرکاء زنجیره تامین کار کنند و بدین وسیله عملکرد کل زنجیره را بهبود دهند. در این میان تامین کنندگان می توانند به عنوان یکی از مهمترین شرکاء در زنجیره تامین محسوب شوند و تصمیم گیری برای انتخاب این شرکاء از اهمیت بالایی برخوردار است. در حقیقت انتخاب مجموعه مناسبی از تامین کنندگان برای کار با آنها در جهت موفقیت یک سازمان  امری مهم و حیاتی می باشد. بیشتر محققین و مدیران پی برده اند که انتخاب مناسب تامین کننده و مدیریت آن وسیله ایی است که از آن می توان برای افزایش رقابت پذیری زنجیره تامین استفاده کرد.

زنجیره تامین سنتی، یک سیستم شامل تامین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان می باشد که این اعضا از طریق جریان رو به جلو[1] مواد و جریان رو به عقب[2] اطلاعات به یکدیگر متصل هستند. در زنجیره تامین سنتی هر عضو تنها مسئولیت کنترل موجودی خودش را بر عهده دارد. چالش اصلی که کلیه اعضا اعم از خرده فروش، توزیع کننده، تولید کننده و تامین کننده با آن روبرو هستند این است که برای مرتفع ساختن تقاضای مشتریان، چه میزان سفارش به سیستم تولیدی باید داد. در واقع این مساله، مهمترین سوال در کنترل موجودی کلاسیک می باشد. زنجیره تامین سنتی به این صورت شناسایی می شود که در آن، هر عضو، تنها تولید خود را بر اساس شرایط خودش یعنی تقاضای مشتریان، سطوح موجودی و میزان کار در جریان ساخت[3]، پایه گذاری می کند و به طور خلاصه در صدور سفارشات، هر سطح مراقب مدیریت شرایط خاص خودش است. در این نوع زنجیره عرضه، هر سطح، تنها راجع به مشتریان بلاواسطه و مستقیم خود اطلاع دارد. این وضعیت باعث می شود که تامین کنندگان، نسبت به آنچه که مشتریانشان برای پوشش سطح انتظار مشتریان خود سفارش خواهند داد؛ دیدی ناکافی داشته باشند که این خود باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. همین امر سبب شد تا شکل جدیدی از مدیریت زنجیره تامین ایجاد گردد که کنترل موجودی توسط فروشنده نام گرفت. این روش مدیریت، نگرشی کلی به زنجیره و به صورت واحد داشته و  سعی در ایجاد تعامل هر چه نزدیک تر و هماهنگی هر چه بیشتر میان اعضای زنجیره تامین دارد.

یک برنامه کنترل موجودی توسط فروشنده، تفاهم نامه ای است که در آن تامین کننده، سطح موجودی مشتریانش را کنترل کرده و در مورد تکمیل موجودی آنها احساس مسئولیت می کند. بدین ترتیب تامین کننده عهده دار انجام سفارشات و کنترل موجودی مشتریانش می شود. این سیستم برای پاسخ گویی سریع تامین کننده به تقاضای بازار، و کاهش هزینه های موجودی و کارایی تسهیلات تولید را به همراه دارد. در سال های اخیر استقبال نسبتا خوبی از این سیستم نگهداری موجودی شده است. استقبالی که متاثر از پیشرفت فناوری اطلاعات، افزایش رقابت و عوامل دیگر بوده است و می توان گفت در حال حاضر کنترل موجودی توسط فروشنده بستر مناسبی برای حرکت از دنیای سنتی به دنیای مدرن در علم موجودی به شمار می رود.

1-2 بیان مسئله و ضرورت تحقیق

در این تحقیق به ادغام مسائل انتخاب تامین کتتده، مدیریت موجودی توسط فروشنده، و قیمت گذاری پرداخته شده است. که با توجه به ماهیت مسائل فوق، در این تحقیق دو نوع مسئله در نظر گرفته شده است.

انتخاب فقط یک تامین کننده

امکان انتخاب چندین تامین کننده

در نوع اول، مسئله در نظر گرفته شده در این تحقیق به صورت  یک زنجیره تامین سه سطحی متشکل از یک تامین کننده – یک خرده فروش و چندین مشتری نهایی می باشد. در این تحقیق به دلیل نامحدود بودن ظرفیت هریک از تامین کننده ها فقط یک تامین کننده انتخاب می شود و از تابع تقاضای هیکس[4] با نوع خطی، که تابعی از قیمت خرده فروشی  می باشد، به منظور تابع تقاضای مشتریان، مد نظر قرار گرفته شده است. خرده فروش برای برآورده نمودن تقاضای مشتریان، باید تامین کننده مناسب در دو حالت مدیریت موجودی سنتی و  مدیریت موجودی VMI با  معیار های مختلفی که عبارتند از: نوع سیاست VMI،  از نظر مقدار انباشته ارسالی، تعداد دفعات باز پرسازی و هزینه دریافتی از خرده فروش بابت اجرای سیستم VMI و قیمت عمده فروشی و در حالت سنتی معیار های، قیمت عمده فروشی و مقدار سفارش خرده فروش و تعداد دفعات سفارش دهی آن، به گونه ایی انتخاب نماید، که خرده فروش با تعیین سیاست قیمت گذاری که انجام می دهد، بیشترین سود، برای آن فراهم شود. در این مسئله،  خرده فروش، کالاها را در بازار مختلف و مستقل از یکدیگر به فروش می رساند به گونه ایی که همه کالاهای دریافتی از تامین کننده منتخب، کاملا به فروش برسد و حالت کمبودی برای هیچ یک از اعضای زنجیره تامین ایجاد نشود. در نهایت اجرای مدیریت موجودی VMIرا با حالت اجرای مدیریت موجودی سنتی در مسئله انتخاب تامین کننده، مقایسه می شود و مقدار قیمت بهینه خرده فروشی و مقدار انباشته ارسالی و تعداد دفعات باز پرسازی بهینه در هر دو نوع مدیریت موجودی بدست می آید.  شکل (1-1) به صورت مفهومی، تفاوت حالت اجرای مدیریت موجودی سنتی و مدیریت موجودی VMI ارائه شده در مسئله اول این تحقیق را نشان می دهد

در ادامه، مدل نوع اول را تعمیم داده، و به این صورت که در نوع دوم، مسئله در نظر گرفته شده به صورت، یک زنجیره تامین سه سطحی مانند نوع اول است، با این تفاوت که در این حالت به دلیل محدود بودن ظرفیت تولید هریک از تامین کننده ها، می توان چندین تامین کننده انتخاب نمود. در این مسئله، از تابع تقاضای هیکس با نوع کاب داگلاس، که تابعی از قیمت خرده فروشی می باشد، به منظوره تابع تقاضای مشتریان مد نظر قرار گرفته شده است.

خرده فروش با دریافت تقاضای مشتریان، تامین کننده  یا تامین کننده های مناسب را در سیستم مدیریت موجودی VMI با توجه به معیارهای متفاوتی که عبارتند از: نوع سیاستVMI ، از نظر مقدار انباشته ارسالی و تعداد دفعات باز پر سازی و هزینه دریافتی از خرده فروش بابت اجرای سیستم VMI و همچنین نرخ خرابی کالاهای ارسالی تامین کننده، قیمت عمده فروشی و هزینه پرداخت شده به خرده فروش به ازای هر واحد کمبود کالا در نظر گرفته می شود. این مسئله به صورت یک مدل تک هدفه غیر خطی  آمیخته با عدد صحیح مدل سازی شده است. بنابراین تامین کننده/ تامین کننده هایی با توجه به سیستم VMI که اجرا می کنند، بتوانند با تعیین سیاست قیمت گذاری که خرده فروش اجرا می کند، بیشترین مقدار سود را برای آن به همراه داشته باشند، برای پیاده سازی سیستم VMI انتخاب خواهند شد. شکل (1-2)، بیان مفهومی روابط بین اعضای زنجیره تامین و سیاست های به کار گرفته شده در این تحقیق را نشان می دهد. 

                         

1-3 اهداف تحقیق

جایگزینی مدل کنترل موجودی توسط فروشنده با زنجیره تامین سنتی در صنایع مختلف و افزایش کارایی و سوددهی زنجیره تامین

مدل سازی سود خرده فروش در مساله کنترل موجودی توسط فروشنده

بررسی قیمت گذاری در مساله کنترل موجودی توسط فروشنده

انتخاب بهترین تامین کننده

به دست آوردن معیار مناسب برای انتخاب تامین کننده برتر

افزایش رقابت در صنایع مختلف و به تیع آن افزایش رضایت مشتریان

1-4 سوالهای تحقیق

قیمت گذاری در مدل کنترل موجودی توسط فروشنده چه تفاوتی با زنجیره تامین سنتی دارد؟

آیا میزان سود خرده فروش در حالت مدیریت موجودی سنتی با سیستم VMI متفاوت است؟

انتخاب تامین کننده بر اساس چه معیارهایی صورت می گیرد؟

1-5 نوآوری تحقیق

در دنیای واقعی که صنایع مختلف به دنبال مزیت رقابتی هستند، مساله قیمت گذاری مقوله بسیار مهمی در مدیریت تقاضا محسوب می شوند. در این تحقیق سعی شده تا مساله با درنظر گرفتن تابع تقاضای وابسته به قیمت، بیشتر به دنیای واقعی نزدیک شود. علاوه بر مطالب فوق، مساله زنجیره تامین در اکثر صنایع، با مساله انتخاب تامین کننده مناسب درهم آمیخته است و درنظر گرفتن معیارهای انتخاب تامین کننده، مساله را به واقعیت های صنعت نزدیک تر می کند. بنابراین در هیچ مقاله و تحقیقی مساله انتخاب تامین کننده در زنجیره سه سطحی و همچنین در مدل کنترل موجودی توسط فروشنده با مساله قیمت گذاری به صورت برنامه ریزی غیر خطی آمیخته با عدد صحیح، مطرح نشده است. بنابراین، ادغام مسائل فوق با در نظر گرفتن معیار های گوناگون برای انتخاب تامین، علاوه بر نوآوری، این تحقیق را به واقعیت و کاربردی بودن نزدیک می کند.

1-6 ساختار کلی تحقیق

در فصل اول کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع و بیان مساله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، نوآوری تحقیق و اهمیت آن ارائه شده است.

در فصل دوم، مبانی نظری تحقیق و کارهای عملی در تحقیقات گذشته ارائه شده است. این فصل شامل سه بخش است که در مورد مفاهیم زنجیره تامین، مروری بر مطالعات گذشته مربوط به مسائل انتخاب تامین کننده و مدیریت موجودی توسط فروشنده بیان شده است. در فصل سوم مدل های ریاضی تحقیق بیان شده اند و روشهای مورد استفاده برای حل آنها در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم با ارایه مثال های عددی مدل های مطرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. در فصل پنجم نتایج بیان شده است و پیشنهادهای برای  تحقیقات آینده مطرح شده است.

 [1] Feed-Forward

[2] Up-Stream

[3] Work In Process

[4] Hikes

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه پيکربندي چند هدفه زنجيره تامين در فضاي عدم قطعيت
 • پايان نامه برنامه ريزي توليد براي زنجيره تامين محصولات لبني در شرکت پرتودانه خزر
 • پايان نامه بررسي رابطه بين يکپارچگي زنجيره تأمين با عملکرد يک شرکت توليدي
 • پايان نامه ارزيابي کارآيي زنجيره ي تأمين با استفاده از روش تحليل پوششي دادههاي فازي و مدل کارت امتيازي متوازن
 • پايان نامه ارايه يک مدل برنامه ريزي دو هدفه براي طراحي شبکه زنجيره تامين پايا در صورت امکان اختلال در تسهيلات
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122