پايان نامه انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 102 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات تحقيق 2
1ـ1ـ مقدمه 3
1ـ2ـ بيان مساله 4
1ـ3ـ اهميت و ضرورت تحقيق 5
1ـ4ـ اهداف تحقيق 6
1ـ4ـ1ـ هدف کلي 6
1ـ4ـ2ـ اهداف ويژه 6
1ـ4ـ3ـ هدف کاربردي 6
1ـ5ـ فرضيه ها و سئوال تحقيق 7
1ـ5ـ1ـ سئوالات تحقيق 7
1ـ5ـ2ـ فرضيه ها 7
1ـ6ـ قلمرو تحقيق 7
1ـ6ـ1ـ قلمرو موضوعي تحقيق 7
1ـ6ـ2ـ قلمرو مکاني تحقيق 7
1ـ6ـ3ـ قلمرو زماني تحقيق 8
1ـ7ـ تعريف متغير هاي تحقيق 8

فصل دوم : ادبيات تحقيق 9
2ـ1ـ مقدمه 9
2ـ2ـ سيستم حسابداري در ايران 11
2ـ3ـ بازار سرمايه نوپاي ايران 11
2ـ4ـ نسبت هاي مالي 12
الف) نسبت هاي نقدينگي 13
ب) نسبت هاي فعاليت(کارايي) 13
ج) نسبت هاي اهرمي(بافت مالي) 14
د) نسبت هاي سودآوري 14
2ـ5ـ شاخص هاي مالي ارزيابي عملکرد شرکت 16
2ـ5ـ1ـ روش هايي که در آنها از اطلاعات حسابداري براي ارزيابي عملکرد استفاده مي شود 17
2ـ5ـ2ـ روش هايي که ترکيبي از اطلا عات حسابداري و بازار را براي ارزيابي عملکرد و… 17
2ـ5ـ3ـ نسبت هايي که با استفاده از داده هاي مديريت مالي مورد استفاده قرار مي گيرند و… 18
2ـ5ـ4ـ نسبت هايي که علي رغم استفاده از اطلاعات حسابداري ، معيارهاي اقتصادي و… 19
2ـ6ـ صورت هاي مالي و نسبت هاي مالي 19
2ـ6ـ1ـ تجزيه و تحليل صورتهاي مالي 20
2ـ7ـ عوامل موثر بر گزارشگري مالي به موقع 21
الف: اندازه شرکت 22
ب) نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام 23
ج) سودآوري 23
د) نوع اظهار نظر حسابرسي 24
2ـ8ـ حسابرسي در گزارشگري مالي به هنگام 24
2ـ9ـ زنجيره تامين گزارشگري مالي 25
2ـ10ـ کيفيت گزارشگري مالي 26
2ـ11ـ هدف حسابداري و گزارشگري مالي 27
2ـ11ـ1ـ گزارشهاي مالي تعهدي 27
2ـ12ـ گزارش حسابرسي 28
2ـ13ـ كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمايه گذاري 29
2ـ14ـ کيفيت اطلاعات مالي 31
2ـ15ـ الگو 31
2ـ15ـ1ـ ويژگيهاي يك الگوي خوب 32
2ـ16ـ ماشين بردار پشتيبان 32
2ـ17ـ بحران 35
2ـ17ـ1ـ مديريت بحران 35
2ـ18ـ تداوم کسب و کار و مديريت بحران 36
2ـ18ـ1ـ آناليز وابستگي کسب و کار 37
2ـ18ـ2ـ ارزيابي مخاطرات کسب و کار 37
2ـ18ـ3ـ طراحي و تدوين استراتژي هاي تداوم 38
2ـ18ـ4ـ پياده سازي طرح هاي تداوم 38
2ـ18ـ5ـ آزمايش، آموزش و نگهداري 39
2ـ19ـ پياده سازي سيستم مديريت تداوم کسب و کار 39
2ـ20ـ بحران مالي در سطح شركت 41
2ـ21ـ انواع بحران هاي مالي 42
2ـ22ـ تاثيرات عمومي بحران مالي 43
2ـ22ـ1ـ تاثير بر موسسات مالي 43
2ـ23ـ بحران نقدينگي 44
2ـ24ـ پيشينه 45
تحقيقات داخلي 45
تحقيقات خارجي 48

فصل سوم : روش تحقيق 52
مقدمه 53
3ـ1ـ نوع پژوهش 53
3ـ2ـ فرضيه هاي تحقيق 54
3ـ3ـ قلمرو تحقيق 55
3ـ4ـ جـامـعه آمـاري و حجم نمونه 55
3ـ5ـ نحوه جمع آوري اطلاعات 56
3ـ6ـ تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق 56
3ـ7ـ روش تجزيه و تحليل اطلاعات (آزمون فرضيه ها) 58
3ـ7ـ1ـ برازش الگو با استفاده از روش رگرسيون لجستيک 59

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها 676
4ـ1ـ مقدمه 67
4ـ2ـ آمار توصيفي 67
4ـ3ـ آمار استنباطي 68
4ـ3ـ1ـ مقايسه ميانگين متغيرهاي مستقل الگو 68
4ـ3ـ2ـ برازش الگوي تحقيق براساس داده هاي استخراج شده 69
4ـ3ـ2ـ 1ـ برازش الگوي تحقيق به روش اينتر 70
4ـ3ـ2ـ2ـ برازش الگوي تحقيق به روش پيش رونده 72
4ـ3ـ2ـ3ـ برازش الگوي تحقيق به روش پس رونده 74
4ـ 3ـ3ـ گزينش الگوي مناسب با استفاده از رگرسيون لجستيک جهت برازش مدل 78
4ـ3ـ3ـ1ـ معني داري و نکويي برازش مدل 78
4ـ4ـ بررسي فرضیه های تحقيق 79

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات 81
5ـ1ـ خلاصه فصول 82
5ـ2ـ يافته هاي پژوهش 83
5ـ3ـ پیشنهادات برای تحقیقات آتی 84
5ـ4ـ پيشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق 84
5ـ5ـ محدوديت هاي تحقيق 85
منابع 86

منابع

ابونوري، اسمعيل، عرفاني، عليرضا(1385)، «پيش بيني احتمال وقوع بحران نقدينگي در کشورهاي عضو اوپک»، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 73، صص191ـ167.

اسکوئي(1388)، «دلايل ايجاد بحران و ارائه راهکارهايي براي مقابله با آن»، فصلنامه بين المللي روابط خارجي، شمارة 1.

اسماعيل پور، مجيد (1380). «راهنمايي سرمايه گذاري در بورس، تجزيه و تحليل صورت هاي مالي»، شرکت چاپ و نشر بازرگاني.

اصغري، جعفر(1385)، « مطالعه رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي((EVA) و نرخ بازده دارايي ها(ROA) در راستاي ارزيابي عملکرد شرک تهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه مازندران.

اعتمادي، حسين ، باباجاني، جعفر، آذر، عادل، ديانتي ديلمي، زهرا(1388)، «تاثيرفرهنگ سازماني، تمرکز مالکيت و ساختار مالکيت بر کيفيت اطلاعات مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علوم مديريت ايران، سال چهارم، شماره 15 ،صص85ـ59.

الواني، سيدمهدي(1385)، «مدير بحران آفرين»، مجله کنترولر، سال اول شماره هاي3 و 4.

باقري، بهروز و عموري ،مهدي(1388)، «شناسايي و اولويت بندي نسبت هاي مالي اثرگذار بر درآمد مشمول ماليات»،  فصلنامه تخصصي ماليات، شماره چهارم.

بهرامفر، نقي و مهراني، ساسان وغيور، فرزاد(1384)، «بررسي رابطه بين نسبت هاي نقدينگي سنتي و نسبت هاي حاصل از صورت جريان وجوه نقد جهت ارزيابي تداوم فعاليت شركت ها»،  مجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره ٤٠.

پورحيدري، اميد وکوپايي،مهدي(1389)، «پيش بيني بحران مالي شرکت ها با استفاده از مدل مبتني بر تابع تفکيکي خطي»، مجله پژوهش هاي حسابداري مالي، سال دوم،  شماره اول، صص33 ـ46.

تقوي، مهدي(1381)، « مديريت مالي1 »، انتشارات درسنامه.

تقوي، مهدي، پورعلي، محمدرضا(1389)، «بررسي و تحليل نسبت هاي مالي در تشخيص سطوح مختلف سلامت مالي واحدهاي توليدي ايران»، مجله مطالعات مالي ، شماره هشتم، صص51ـ23.

چارلز پي جونز (2006)، «مديريت سرمايه گذاري»، تهراني، رضا و نوربخش، عسگر، نگاه دانش، تهران.

حافظ نيا، محمدرضا، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني، انتشارات سمت، 1388.

حساس يگانه يحيي، و احمد خالقي بايگي(1383)، «فاصله انتظارتي بين حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتبارده ي حسابرسان مستقل، مجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، سال يازدهم، شماره35 .

خواجوي، شکراله و غيوري مقدم،علي وغفاري،محمد جواد(1389)، «تكنيك تحليل پوششي داده ها مكملي براي تحليل سنتي نسبت هاي مالي»، مجله بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 60 ، صص 41 تا 56.

راعي،رضا و فلاح پور،سعيد(1387)، «كاربرد ماشين بردار پشتيبان در پي شبيني درماندگي مالي شركت ها با استفاده از نسبت هاي مالي»، مجله بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، شماره 53 ، صص 17ـ 34.

رجبي، رشيدالدين، صابري، مريم(1391)، «ساختار گزارشگري مالي و گزارش حسابرس»، مجله حسابرسي، شماره62، صص118ـ111.

رضواني، حميدرضا(1385)، « مديريت بحران و مديريت راهبردي»، ماهنامه تدبير، سال هجدهم، شماره17.

سجادي، حسين ، زراء نژاد، منصور، جعفري، عليرضا (1388)، «ويژگيهاي غيرمالي موثر بر کيفيت گزارشگري مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 57 ، صص 68ـ51.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازي، الهه، روش هاي تحقيق در علول رفتاري، انتشارات آگاه، چاپ هفدهم، 1388.

سليماني اميري،غلامرضا(1381)، « بررسي شاخص هاي پيش بيني كننده ورشكستگي در شرايط محيطي ايران »، مجله تحقيقات مالي، سال نهم، شماره 15، صص121ـ136.

سليماني، غلامرضا(1389)، «ارزيابي كارايي الگوهاي پيش بيني بحران مالي براي شركتهاي ايراني»، مجله دانش حسابداري، سال اول، شماره 2، صص158ـ139.

صالحي، عبدالعلي(1380)، «تاثير وجود همبستگي بين(Q)ساده توبين و ساير نسخه هاي(Q) در ارزيابي عملکرد شرک تهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

عرب مازار يزدي،محمد، صفرزاده،محمدحسين(1389)، «بررسي توانايي نسبتهاي مالي در پيش بيني بحران مالي: تحليل لاجيت»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال دوم، شماره 8، صص37ـ7.

عرب مازار، عباس (1366). «اقتصاد سنجي عمومي»، انتشارات کوير، ص 383.

کرمي،غلامرضا و مرادي،محمد تقي و مرادي، فريدون و مصلي نژاد،آرميتا(1385)، «بررسي روابط خطي و غيرخطي بين نسب تهاي مالي و بازده سهام در بورس اوراق بهادارا ن تهران»، مجله  بررسي هاي حسابداري و حسابرسي،  شماره 46، صص 19 – 36.

گجراتي، دامودار(1384)، «مباني اقتصاد سنجي»، حميد ابريشمي ، انتشارات دانشگاه تهران، صص517ـ516.

مهدوي، غلامحسين ، جماليان پور، مظفّر(1389)، «بررسي عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگري مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پژوهش هاي حسابداري مالي سال دوم، شماره چهارم، صص108ـ89.

مهراني، ساسان ، رسائيان، امير (1388)، «رابطه ارزش افزوده اقتصادي و نسبت هاي مالي شرکت هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه پژوهشها و سياست هاي اقتصادي،سال هفدهم، شماره 52، صص116ـ95.

نمازي، محمد و رستمي،نورالدين(1385)، «بررسي رابطه بين نسبت هاي مالي و نرخ بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران»، مجله  بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 44،.

نيکومرام، هاشم، رهنماي رودپشتي، فريدون، هيبتي، فرشاد(1386)، «مباني مديريت مالي: مفاهيم، کاربردها و نظريه ها»، ترمه، چاپ دوم، تهران.

هاشمي،سيد عباس و بهزادفر،فاطمه(1389)، «ارزيابي رابطه محتواي اطلاعاتي اقلام تعهدي و نسب تهاي مالي منتخب با قيمت سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله حسابداري مالي، سال سوم، شماره اول.

Berg, A., E. Borensztein, and C. Pattilo (2006), Assessing Early Warning System: How Have They Worked in Practice, IMF Working Paper, No. 52.

Biddle, Gary, Gilles Hilary and Rodrigo. s Verdi,(2009), ” How does financial reporting quality relate to investment efficiency?”, Journal of Accounting and Economics, Volume 48.

Crichton, Gillies. (2008), “CASE STUDY: THE GLASGOW AIRPORT ATTACK FROM A BUSINESS CONTINUITY AND CRISIS MANAGEMENT POINT OF VIEW”, Business Continuity Journal, Volume Two, Issue Three.

Cristianini Nello & Shawe John (2000). An Introduction to Support Vector Machines and Other Kernelـbased Learning Methods. Cambridge University Press.

Dimitropoulos. P, and  Asteriou. D, (2009); »The Value Relevance of Financial Statements and Their Impact on Stock Price«, Evidence from Greece; Managerial Auditing Journal; 24(3); 248.

Dost, Pam. (2009), “Business Continuity Management in Aerospace Manufacturing”, BOEING is a trademark of Boeing Management Company.

Duzakin E., Duzakin H(2007).” Measuring the performance of manufacturing firms with super slacks based model of data envelopment analysis: An application of 500 major industrial enterprises in Turkey”. European Journal of Operational Research 2007; 182: 1412ـ1432.

Gaganis, Ch., Pasiouras, f ,Doumpos ,m. (2007).”Probabilistic neural networks for the identification of qualified audit opinion “Expert systems whith applications vol.32;pp.114ـ124.

چکيده:

هدف پژوهش انتخاب نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار(مطالعه موردي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار) مي باشد. روش تحقيق توصيفي و جامعه آماري اين تحقيق، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سالهاي 1386 الي 1389 مي باشد.نمونه آماري تحقيق شامل 120 شرکت و داده هاي مورد نظر از نرم افزارهاي مختلف از جمله ره آورد نوين استخراج گرديد. براي تجزيه و تحليل استنباطي داده ها از روش رگرسيون لجستيک استفاده شده است. و آزمون فرضيات  با استفاده از نرم افزار spss و سه مدل تحقيق به روش اينتر، پس رونده و پيش رونده به داده ها برازش يافته است. با بررسي معناداري ضرايب به کمک آماره والد در سطح 95 درصد، متغيرهاي معني دار در هر سه مدل مشخص گرديد. جهت گزينش الگوي مناسب، مدل مورد نظر از طريق آماره هاي نيکويي برازش و صحت پيش بيني کنندگي انتخاب گرديد. نتايج نشان مي دهد که از بين سه مدل برازش يافته، مدل برازش يافته به روش پيش رونده از قدرت پيش بيني کنندگي بيشتري نسبت به دو مدل ديگر برخوردار مي باشد.

کليد واژه ها: نسبت هاي مالي، پيش بيني، بحران کسب و کار، بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول: کليات تحقيق

 1ـ1ـ مقدمه

در حال حاضر، بنگاه هاي اقتصادي در محيطي بسيار متغير و رقابتي فعاليت مي کنند. واکنش سريع و درست درمقابل شرايط بسيار متغيربازار، در موقعيت بنگاه ها نقش بسزايي دارد. با توسعه بازارهاي پولي و مالي و متعاقب آن، حاکم شدن وضعيت رقابتي، بسياري از شرکت ها ورشکسته از گردونه رقابت خارج مي شوند. اين امر موجبات نگراني صاحبان سرمايه را فراهم نموده، براي اينکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمايه خود جلوگيري کنند، به دنبال روش هايي هستند که بحران مالي شرکت ها را پيش بيني کنند(پورحيدري، کوپائي حاجي،1389). امروزه يكي از مهمترين خطراتي كه بسياري از واحدهاي تجاري را تهديد مي نمايد صرفنظر از اندازه و ماهيت فعاليت آنها ناتواني در پرداخت تعهدات مي باشد. شواهد موجود نشان مي دهد كه در سه دهه گذشته، نرخ ورشكستگي شركتها در مقايسه با دهه هاي قبل رشد چشمگيري داشته است(وانگ و لي[1]، 2007 ). بررسي اجمالي وضعيت مالي شركتهاي ايراني نيز آشكار مي سازد كه در بين شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركت هايي وجود دارند كه از مشكلات مالي و عملياتي متعددي رنج مي برند و از نظر عملياتي، تامين نقدينگي و سرمايه درگردش دچار بحران مي باشند اما كماكان به فعاليت خود ادامه داده و منابع جامعه را مصرف مي نمايند. مساله اصلي اين است كه چرا منابعي كه مي توانست در فرصتهاي سودآور و ارزش آفرين سرمايه گذاري شود، توسط اين شركتها به هدر رفته و منجر به كاهش منافع جامعه مي گردد؟

تجزيه و تحليل صورت هاي مالي اغلب با به كارگيري نسبت هاي مالي كه بر پايه اطلاعات ترازنامه، صورت حساب سود و زيان، و صورت جريان وجوه نقد تهيه شده اند، آغاز مي شود. نسبت هاي مالي نشان دهنده قدرت يا ضعف شركت ها در مقايسه با ساير شركت هاي همان صنعت، شركت هاي پيشرو و عملكرد سال گذشته همان شركت، هستند(مالهوترا[2]، 2008). مشكل اصلي كه به تحليل نسبتي صورت هاي مالي وارد مي شود اين موضوع است كه هر يك از نسبتهاي مالي يك بعد از عملكرد مالي سازمان را ارزيابي مي كند به گونه اي كه دسته اي از آنها توانايي نقدينگي، گروهي توانايي سودآوري، بخشي ديگر توانايي رشد و بالاخره گروه آخر شيوه عمليات سازمان را ارزيابي مي كند(خواجوي و همکاران، 1389).

بحران مالي و بحران کسب و کار و نهايتاً ورشکستگي واحدهاي اقتصادي مي تواند زيان هاي هنگفتي را در سطح خرد و کلان وارد نمايند. در سطح کلان، بحران مالي شرکت ها سبب کاهش توليد ناخالص داخلي، افزايش بيکاري،  اتلاف منابع کشور و نظاير آن گردد. در سطح خرد نيز ذي نفعان و بنگاه هاي اقتصادي، نظير سهامداران، سرمايه گذاران بالقوه، اعتباردهندگان، مديران، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اوليه و مشتريان متحمل زيان مي شوند و خسارت قابل توجهي مي تواند به اين گروه ها وارد شود. در نتيجه، به منظور اجتناب از زيان هاي هنگفتي که به واسطه بحران هاي مالي و بحران کسب و کار پديد مي آيد لازم است مطالعه اي در اين زمينه صورت گيرد و بهترين نسبت هاي مالي را جهت پيش بيني بحران کسب و کار در شرکت ها انتخاب شود.

1ـ2ـ بيان مساله

يکي از روشهاي متداول تجزيه و تحليل صورتهاي مالي، تجزيه و تحليل صورتهاي مالي با استفاده از نسبت هاي مالي مي باشد. نسبت هاي مالي يكي از ابزارهاي ارزيابي شركت ها توسط سرمايه گذاران و نيز ابزاري براي مديريت واحد تجاري به منظور ارزيابي وضعيت موجود و همچنين پيش بيني وضعيت آتي واحد تجاري است. اين نسبت ها بر اساس ارقام مندرج در صورت هاي مالي كه بر اساس روش حسابداري تعهدي تهيه شده اند، محاسبه و استخراج مي شوند. نسبت هاي مالي در يک دسته بندي کلي به پنج دسته تقسيم مي شوند: 1ـ نسبت هاي نقدينگي 2ـ نسبت هاي اهرمي 3ـ نسبت هاي فعاليت 4ـ نسبت هاي سودآوري 5ـ نسبت هاي سرمايه گذاري يامالکيت (بهرامفر و همکاران، 1384).

در دنياي رقابتي امروز، شرکت ها و سازمانهايي قادر به بقا هستند که مدل کسب وکار مناسب تري را نسبت به رقباي خود انتخاب نمايند و قادر به بروز رساني و تکميل کسب وکار بر مبناي نيازهاي بازار و ضرورت  هاي فناوري باشند. در واقع بررسي نسبت هاي مالي که يکي از روشهاي تجزيه و تحليل صورت هاي مالي مي باشد خود بخشي از تحليل کسب وکار به شمار مي آيد. تحليل کسب وکار عبارت است از ارزيابي چشم انداز و ريسک هاي بنگاه به منظور اتخاذ تصميم در مورد کسب وکار آينده است. تصميم گيري هاي کسب وکار شامل موارد متعددي، از جمله ارزش گذاري سهام و بدهي ها، ارزيابي ريسک اعتبار، پيش بيني سود، حسابرسي ها و مذاکرات جبران خسارت است. از نظر عملياتي‌ نيز بحران را مي‌توان‌ به ‌صورت‌ يک‌ سيستم، تجزيه‌ و تحليل‌ کرد که‌ در آن‌ دو سري‌ عوامل‌ مختلف‌ يکي‌ محيط‌ و ساختار سيستم‌ و ديگري‌ عواملي‌ که‌ موجد بحران هستند، وجود دارد. تعيين‌ اينکه‌ کدام‌ يک‌ از عوامل‌ و عناصر تشکيل‌دهنده‌ سيستم‌ در مقابل‌ بحران آسيب‌پذيري‌ و تاثيرپذيري‌ بيشتري‌ دارد يکي‌ از وظايف‌ اوليه‌ تحقيق‌ و پژوهش‌ مديريت‌ بحران است. بنابراين مديريت بايد مستقيماً به موضوع بحران رسيدگي کند و شرايطي را که باعث وقوع بحران شدند را به دقت مورد مطالعه قرار دهد تا دوباره تکرار نشود. همه بحران ها مثل هم نيستند ولي با اين وجود داراي عناصرمشترکي هستند.

فضا و شرايط کسب وکار طي دو دهه‌ي اخير دچار تغيير و تحولات قابل ملاحظه‌اي شده ، که اين خود باعث ايجاد بحران در کسب وکار مي شود. بحران ها نيازمند تحليل و شناسايي عوامل ايجاد کننده هستند. تحليل کسب وکار عبارت از ارزيابي چشم انداز و ريسک هاي بنگاه يا سازمان  به منظور اتخاذ تصميم در مورد کسب وکار آينده است. تصميم گيري هاي کسب وکار شامل موارد متعددي، از جمله ارزش گذاري سهام و بدهي ها، ارزيابي ريسک اعتبار، پيش بيني سود، حسابرسي ها و مذاکرات جبران خسارت است. تحليل کسب و کار، با ارزيابي محيط کسب و کار، استراتژي ها و عملکرد بنگاه به مديران کمک مي کند تا تصميمات به جا و آگاهانه اي اتخاذ کنند،تا محيط کسب وکار دچار بحران نشود. يکي از مراحل اوليه تحليل کسب وکار عبارت است از: ارزيابي محيط کسب وکار و استراتژي هاي بنگاه، که خود شامل: محصولات و فعاليت هاي کنوني و آتي، بازارها، رقيبان، قيمت سهام بنگاه مزيت هاي بنگاه (از جمله مزيت هزينه ها) و بسياري موارد ديگر است. در اين خصوص نيزصورت هاي مالي، منبعي مطمئن جهت کسب اطلاعات مالي لازم براي تحليل کسب وکار به شمار مي آيند. صورت هاي مالي مشخص مي کنند که يک بنگاه منابع خود را چگونه به دست مي آورد (تامين مالي)، کجا و چگونه اين منابع را مصرف مي کنند (سرمايه گذاري) و از اين منابع تا چه حد کارآمد استفاده مي کنند (سوددهي عملياتي). براين اساس تحقيق حاضر بدنبال انتخاب و شناسايي نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب وکار در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار است.

1ـ3ـ اهميت و ضرورت تحقيق

اجراي هر برنامه بزرگي، به پيش زمينه ها وآگاهي هاي مختلفي نياز دارد. اين قوانين در تمامي امور و فعاليت هاي زندگي صدق مي كنند. هر مجموعه تجاري يا فرهنگي، براي دست يابي به اهداف و جهت دادن فعاليت هاي خود به چارچوب ها و نظامي برنامه ريزي شده نياز دارد که با هدايت و کنترل آن ها در يک مقطع زماني، به مقصود يا همان هدف اصلي خود برسد. بنابراين براي پيش بيني بحران در فرآيند کسب وکار ابزارهايي لازم است که وجود اين بحران ها را شناسايي و قبل از اينکه اين بحران ها اتفاق بيافتند آنها را پيش بيني کند، که در اين تحقيق نسبت هاي مالي به عنوان ابزاري براي پيش بيني بحران هاي کسب وکار در نظر گرفته شده است و بدنبال آن است تا از اين طريق نسبت ها، بحران کسب وکار در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار را پيش بيني کند.

1ـ4ـ اهداف تحقيق:

1ـ4ـ1ـ هدف کلي:

ارائه الگويي براي پيش بيني بحران کسب وکار در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

1ـ4ـ2ـ اهداف ويژه:

ـ بررسي درجه دقت الگوي استخراجي در پيش بيني بحران کسب وکار شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

ـ بررسي نقش هر يک از نسبت هاي مالي در پيش بيني بحران

1ـ4ـ3ـ هدف کاربردي:

اين تحقيق درصدد آن است كه الگو هاي توسعه يافته با استفاده از نسبت هاي مالي را ارائه و توانايي پيش بيني آنها را ارزيابي نموده تا ذينفعان بتوانند با اتكا به قدرت پيش بيني اين الگو ها با اعتماد بيشتري اتخاذ تصميم نمايند .استفاده از ابزارهاي پيش بيني كه دربرگيرنده نسبت هاي مالي مي باشند، هشدار زودهنگام بحران کسب و کار است كه استفاده كنندگان به خصوص مديران و سرمايه گذاران و اعتباردهندگان  و تحليل گران مالي را قادر مي سازد كه به اقدامات پيش گيرانه و اصلاحي، تغيير تصميمات زيربنايي يا خط مشي هاي عملياتي، تعريف مجدد استراتژي ها و رويه ها دست زنند و با كاهش ضرر و زيان تخصيص منابع را بهبود بخشند.  سرمايه گذاران، تحليل گران مالي، بانکها، دولت، حسابرسان و ساير استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري براي ارزيابي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تصميم گيري در رابطه با خريد سهام اين شرکتها، اعطاي وام به اين شرکتها، ارزيابي عملکرد و اعلام تداوم فعاليت اين شرکتها مي توانند از نتايج آزمون الگوهاي بدست آمده در اين تحقيق استفاده کنند.

1ـ5ـ فرضيه ها  و سئوال تحقيق:

1ـ5ـ1ـ سئوالات تحقيق:

سوال کلي: چگونه مي توان نسبت هاي مالي موثر در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در سازمان بورس اوراق بهادار را شناسائي نمود؟

سوال فرعي:  نقش هر يک از نسبت هاي مالي در پيش بيني بحران به چه ميزان است؟

1ـ5ـ2ـ فرضيه ها:

فرضيه اصلي:  نسبت هاي مالي ابزار مناسبي براي پيش بيني بحران کسب وکار مي باشند.

فرضيه فرعي:

نسبت هاي نقدينگي نقش معناداري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.

نسبت هاي فعاليت نقش معناداري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.

نسبت هاي سود آوري نقش معناداري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.

نسبتهاي اهرمي نقش معناداري در پيش بيني بحران هاي کسب وکار در بورس اوراق بهادار دارد.

1ـ6ـ قلمرو تحقيق:

1ـ6ـ1ـ قلمرو موضوعي تحقيق

ارائه الگويي براي پيش بيني بحران کسب وکار در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1ـ6ـ2ـ قلمرو مکاني تحقيق

قلمرو مکاني تحقيق، بازار بورس اوراق بهادار تهران  مي باشد و تمامي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس بورس اوراق بهادار تهران  مي باشد.

1ـ6ـ3ـ قلمرو زماني تحقيق

محدوده زماني تحقيق شامل 4 ساله، از سال 1386تا1389 مي باشد که بررسي فرضيات تحقيق با استفاده از داده ها ي واقعي اين سالها انجام مي پذيرد . براساس هدف تحقيق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسي و ارتباط بين متغييرها برازش مي گردد .

1ـ7ـ تعريف متغير هاي تحقيق

نسبت هاي مالي: نسبت هاي مالي يكي از ابزارهاي ارزيابي شركت ها توسط سرمايه گذاران و نيز ابزاري براي مديريت واحد تجاري به منظور ارزيابي وضعيت موجود و همچنين پيش بيني وضعيت آتي واحد تجاري است.

بحران کسب وکار(بحران مالي) : بحران مالي در سطح شركت حاكي از آن است كه در ادبيات مالي، به كرات از چهار اصطلاح عجز و درماندگي مالي، قصور در پرداخت بدهي، ناتواني در پرداخت بدهي و ورشكستگي استفاده گرديده است.

[1]. Wang, Z. and Li

[2] . Malhotra

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه واکنش سرمايه گذاران به مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود با استفاده از تغييرات در دفعات گردش داراييها و حاشيه سود خالص در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122