پايان نامه انتقال سهام و سهمالشرکه در شرکت‌‌هاي تجاري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه انتقال سهام و سهمالشرکه در شرکت‌‌هاي تجاري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 139 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه انتقال سهام و سهمالشرکه در شرکت‌‌هاي تجاري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)4
فرضیهها4
سوابق مربوط 4
اهداف تحقیق5
فصل اول : کلیات
1-1- مفهوم شرکت 7
1-2- مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری 7
1-3- تفاوتهای شرکت تجاری و مدنی 8
1-4- انواع شرکت های تجاری 9
1-4-1- شرکت سرمایه 10
1-4-1-1- شرکت سهامی 10
1-4-1-1-1- تعریف شرکت سهامی 10
1-4-1-1-2- ماهیت حقوقی شرکت سهامی 10
1-4-1-1-3- انواع شرکت سهامی 11
1-4-1-1-3-1- شرکت سهامی عام 11
1-4-1-1-3-2- شرکت سهامی خاص 11
1-4-1-2- شرکت مختلط سهامی 12
1-4-1-3- شرکت با مسئولیت محدود 12
1-4-2- شرکت شخص 13
1-4-2-1- شرکت تضامنی 13
1-4-2-2- شرکت نسبی 13
1-4-2-3- شرکت مختلط غیر سهامی 14

فصل دوم : سهم
2-1- تعریف لغوی 16
2-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 16
2-3- اوصاف سهم 20
2-3-1- شکل سهم 20
2-3-2- ارزش سهم 20
2-3-2-1- سرمایة اسمی – ثبت شده 21
2-3-2-2- ارزش واقعی – تورمی سرمایه 21
2-3-3- قابل تجزیه بودن 22
2-3-4- قابل انتقال بودن سهم 22
2-3-5- وثیقة سهام 23
2-3-6- قابلیت تقویم سهام 23
2-3-7- قابلیت توقیف سهام 24
2-4- انواع سهام 25
2-4-1- سهام از لحاظ شکلی 25
2-4-1-1- سهام بانام
26
2-4-1-2- سهم بینام
27
2-4-2- سهام از حیث مزایای وابسته به آن 28
2-4-2-1- سهام عادی و سهم ممتاز 28
2-4-3- سهام از حیث آورده 29
2-4-3-1- سهام انتفاعی و سرمایه 29
2-4-3-2- سهام مؤسس 29
2-4-4- انواع دیگر سهام 30
2-4-4-1- سهام نقدی و غیرنقدی 30
2-4-4-2- سهام جایزه 30
2-5- ماهیت حقوقی سهم 31
2-5-1- حق دینی (سهم طلب سهامدار است) 32
2-5-2- حق عینی بودن سهم 34
2-5-3- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام (بانام و بینام)
34
2-5-4- حق خاص بودن ماهیت سهم 36
2-6- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام 36
2-6-1- حقوق ناشی از سهام 36
2-6-1-1- حقوق مالی 37
2-6-1-1-1- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت 37
2-6-1-1-2-سهیم شدن در دارایی شرکت 37
2-6-1-1-3-حق تقدم خرید سهام جدید 38
2-6-1-1-4-اقامهی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان 38
2-6-1-1-5- حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت 39
2-6-1-2- حقوق غیر مالی 39
2-6-1-2-1- حق عضویت در شرکت 39
2-6-1-2-2- حق دعوت در مجامع عمومی 39
2-6-1-2-3- حق کسب اطلاع سهامدار 40
2-6-1-2-4- حق رای سهامدار 40
2-6-1-2-5- حق حضور در مجامع عمومی 41
2-6-1-2-6- حق معاملة آزاد سهام 41
2-6-1-3- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم» 42
2-6-1-3-1- حق دینی 42
2-6-1-3-2- حق خاص 43
2-6-2- تعهدات سهامداران 43
2-6-2-1-پرداخت مبلغ اسمی سهام 43
فصل سوم : انتقال سهم
3-1- ماهیت معاملات سهام 46
3-1-1- تبدیل تعهد 46
3-1-2- انتقال طلب 46
3-1-3- ماهیت خاص معاملات سهام 47
3-2- مورد معاملهی انتقال سهام
48
3-2-1- سهم 48
3-2-1-1- جنبه‌ی مادی سهم 48
3-2-1-2- جنبه‌ی غیر مادی سهم 50
3-3- رژیم حقوقی انتقال سهام 51
3-3-1- انتقال قراردادی سهام 52
3-3-1-1- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام 52
3-3-1-1-1- قصد و رضا 53
3-3-1-1-2- ایجاب و قبول 53
3-3-1-1-3- اهلیت متعاملین 54
3-3-1-1-3-1- اشخاص حقوقی 54
3-3-1-1-3-2- اشخاص حقیقی 54
3-3-1-1-3-3- بیگانگان 54
3-3-1-1-3-4- انتقال سهام به خود شرکت 55
3-3-1-2- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام 56
3-3-1-2-1- انتقالات معوض 57
3-3-1-2-1-1- بیع سهام 57
3-3-1-2-2- انتقالات غیر معوض 59
3-3-1-2-2-1- هبه‌ی سهام 59
3-3-1-2-2-2- رهن سهام 60
3-3-2- انتقال غیر ارادی (قهری) 61
3-3-2-1- انتقال در نتیجه ی فوت 62
3-3-2-2- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی 62
3-3-2-3- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده 63
3-3-2-4- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام 64
3-4- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار 65
3-4-1- ساز و کار معاملات سهام در بورس 65
3-4-1-1- دستور خرید و فروش سهام 66
3-4-1-2- اجرای سفارش سرمایه‌گذار 67
3-4-1-3- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 71
3-4-2- نحوة معاملات در بورس الکترونیک 72
3-4-3- فروش استقراضی سهام 73
3-4-3-1- اهداف فروش استقراضی سهام 73
3-4-3-2- مکانیزم فروش استقراضی سهم 74
3-5- تشریفات اختصاصی انتقال سهام 75
3-5-1- انتقال سهام بانام 75
3-5-1-1- ثبت انتقال، شرط تملیک سهام بانام 78
3-5-2- انتقال سهام بی‌نام 80
3-5-2-1- حصول توافق، شرط تملیک سهام بی‌نام 82
3-6- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص 82
3-6-1- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص 84
3-6-1-1- شاخص تحدید در انتقال سهام 85
3-6-2- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص 86
3-7- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی 87
3-8- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام 88
3-8-1- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام 88
3-8-2-محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام 91
3-9- آثار حقوقی انتقال سهام 92
3-9-1- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم 92
3-9-2- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت 94
3-9-3- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت 95
3-10- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام 95
3-10-1- تکالیف ناقل 95
3-10-2- تکالیف منتقل‌الیه 96

فصل چهارم : انتقال سهم‌الشرکه
4-1- کلیات 99
4-2- انواع سهم‌الشرکه 100
4-2-1- نحوه‌ی تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی 101
4-3- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکتهای شخص 101
4-3-1- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود 102
4-3-1-1- تفاوت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص 102
4-3-1-2- ممنوعیت صدور اوراق تجاری در شرکت با مسئولیت محدود 103
4-3-1-3- تشریفات انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود 105
4-3-1-3-1- انتقال ارادی سهم‌الشرکه 105
4-3-1-3-1-1- انتقال سهم‌الشرکه به یکی از شرکا 105
4-3-1-3-1-2- انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص ثالث 105
4-3-1-3-2- انتقال قهری سهم‌الشرکه 106
4-3-1-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه به سبب فوت 106
4-3-1-4- صورت انتقال 106
4-3-1-5- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود 109
4-3-2- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص 109
4-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت تضامنی و نسبی 110
4-3-2-2- انتقال سهم‌الشرکة شرکت مختلط غیر سهامی 114

فصل پنچم : نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری 118

منابع 120

منابع

کتب فارسی

اسکینی ربیعا. حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری). جلد 1. چاپ 12: تهران، انتشارات سمت. 1387

اسکینی ربیعا. حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری). جلد 2. چاپ 9: تهران، انتشارات سمت. 1385

اعظمی زنگنه عبدالحمید. حقوق بازرگانی. دانشگاه شهید بهشتی. به اهتمام سهراب امینیان. 1390

الماسی نجادعلی. تعارض قوانین. چاپ اول: تهران، مرکز نشر دانشگاهی. 1367

امینی علیرضا، آیتی محمدرضا. فقه استدلالی. چاپ جدید: قم، انتشارات طه .1387

پاسبان محمدرضا. حقوق تجارت. چاپ اول: تهران، انتشارات سمت. 1391

جعفری لنگرودی محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق. چاپ 19: تهران ، اتشارات کتابخانه ی گنج دانش. 1387

جعفری علی. اصول ومبانی سرمایه‌گذاری در بورس. چاپ 3: تهران، انتشارات کیومرث. 1389

حسنی حسن. حقوق تجارت. چاپ 7: تهران، نشر میزان . 1389

دوانی غلامحسین. بورس، سهام و نحوه‌ی قیمت گذاری سهام. چاپ اول: تهران، نشر نخستین. 1381

دهخدا علی اکبر. لغتنامه. جلد 8. چاپ اول: تهران، انتشارات دانشگاه تهران با همکاری انتشارات روزنه. 1373

ستوده تهرانی حسن. حقوق تجارت. جلد2. چاپ 4: تهران، نشر دادگستر. 1387

صفایی حسین. دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی. جلد 2. چاپ 7: تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان. 1389

صفی نیا نورالدین. درآمدی بر قانون شرکت‌های تجاری در ایران. جلد 1: چاپ اول، تهران انتشارات دانشگاه تهران. 1381

عبادی محمد. حقوق تجارت. چاپ 8 : تهران، انتشارات گنج دانش. 1371

عرفانی محمود. حقوق تجارت. جلد 2. چاپ 3: تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان. 1386

عمید حسن. فرهنگ عمید. جلد 2. چاپ 17: تهران، چاپ سپهر. 1379

عیسئی تفرشی محمد. مباحثی تحلیلی ازحقوق شرکت‌های تجاری. جلد 1. چاپ اول: تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. 1387

18- قریب محمد. واژه نامه‌ی نوین. چاپ 5: تهران، انتشارات بنیاد. 1370

کاتبی حسینقلی. حقوق تجارت. چاپ 12: تهران، انتشارات گنج دانش. 1387

20- کاتوزیان ناصر. حقوق مدنی( درس‌هایی از عقود معین ). جلد اول. چاپ 12: تهران، نشر میزان. 1388

21- کاتوزیان ناصر. اموال و مالکیت. چاپ 30: تهران، نشر میزان. 1389

22- کاتوزیان ناصر. حقوق مدنی (اعمال حقوقی ). چاپ 13: تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار. 1387

23 – کاتوزیان ناصر. مقدمه‌ی علم حقوق. چاپ 50: تهران، شرکت سهامی انتشار. 1385

24- معین ممحمد. فرهنگ معین. جلد دوم. چاپ ششم: تهران، انتشارات امیر کبیر.1388

مقالات و پایان نامه ها

باریکلو علیرضا. «ماهیت سهم و بازخرید آن توسط شرکت صادر کننده». پژوهشنامه‌ی حقوق و علوم سیاسی. 1385

بهرامی محمد. «پژوهشی فقهی حقوقی در وقف سهام شرکت‌ها». نشریه‌ی وقف میراث جاودان. 1379

جنیدی لعیا. دشتی رحمت. «بررسی نظام حقوقی حاکم بر سهام ممتاز در حقوق ایران و انگلیس». فصلنامه‌ی بورس اوراق بهادار. 1388

داداش‌زاده محمد. حقوق سهامداران در شرکت‌های تجاری. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه قم. 1383

سلطانی محمد. اخوان هزاوه حامد. «ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سهام». فصلنامه‌ی بورس اوراق بهادار. 1391

طالبی محمد. موسویان عباس . سلطانی نژاد حامد. «بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام با عقدهای اسلامی». فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی. 1386

عیسئی تفرشی محمد. شعاریان ستاری ابراهیم. «سهم و حقوق ناشی از آن در شرکت‌های تجاری». مجله‌ی پژوهش سیاست و حقوق. 1379

عیسئی تفرشی محمد. سکوتی نسیمی رضا. «بیع سهام شرکت‌های تجاری». مجله‌ی علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه شیراز. 1383

غمامی مجید. ابراهیمی مریم. «ماهیت حقوقی سهام پذیرفته شده در بورس». مجله‌ی مطالعات حقوق تطبیقی. 1391

فرخی سمیرا. کارکرد سرمایه در شرکت سهامی. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشکده‌ی حقوق. دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی. 1390

قائمی محمد حسین. جمال لیوانی علی. ده بزرگی سجاد. «کیفیت سود و بازده سهام شرکت‌ها». فصلنامه‌ی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. 1387

معماری احمد. رژیم حقوقی سهام در شرکت‌های سهامی حقوق ایران و انگلیس. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه خوراسگان. 1375

هومن منصور. «آشنایی با بورس الکترونیک و نحوه‌ی معاملات در آن». نشریه‌ی بورس اقتصادی. 1387

قوانین و آیین نامه ها

قانون اساسی

قانون تجارت مصوب 1311

لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347

قانون مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356

قانون اصول محاکمات مصوب 1329

قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366

قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343

قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1356

قانون تاسیس بیمه‌ی مرکزی ایران و بیمه گری 1350

قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366

قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی … ایران و اجرای سیاست‌های‌ کلی اصل 44

قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی چهارم توسعه اجتماعی اقتصادی …. ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44

قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1384

قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1345

آیین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی 9 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه1383

قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰

آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی1381

آيین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس1389

تصویبنامه‌ی مربوط به تاسیس انبار‌های عمومی1340

چکیده

در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایه‌ی این شرکت‌ها از آورده‌ی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا می‌شود. دارایی یا سرمایه‌ی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهم‌الشرکه (‌در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود‌)  ایجاد می‌شود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر می‌نمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقه‌ی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهم‌الشرکه وجود ندارد. سهام و سهم‌الشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمی‌شوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهم‌الشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آورده‌ی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهم‌الشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در ماده‌ی 10 قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهم‌الشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژه‌ای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمی‌باشد و رعایت تشریفات باعث می‌شود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بی‌نام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت می‌گیرد.

کلمات کلیدی : شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه

مقدمه

با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد.

در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.

با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .

بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .

امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.

ق.ت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال 1347 تصویب شد .

در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد.

در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.

شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود.

وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.

سرمایه‌گذاران با استفاده از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخه‌های مولد اقتصادی  هستند.

هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.

بدلیل ابهامات  قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه را با مشکل مواجه می‌کند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا امکان معامله‌ی سهم در قالب پاره‌ای عقود معین مثل بیع، هبه و … وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهم‌الشرکه‌ی شرکت‌های تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامه‌ای شرکت‌ها در انتقال سهام و سهم‌الشرکه) را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد.

آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت‌ها، تاثیر آن بر رابطه‌ی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار می‌گیرد‌. همچنین لزوم اعلام انتقال سهم‌الشرکه و تغییرات شرکا در شرکت‌های شخص بیان می‌شود.

 

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

1- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟

2- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟

3- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال سهام است؟

4- آیا امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟

فرضیه ها

1- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در پاره‌ای موارد نیاز به تشریفات قانونی دارد.

2-امکان انتقال سهام در قالب عقود معین همچون بیع وجود دارد.

3- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال نیست.

4- امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود ندارد.

سوابق مربوط

مقالات و کتب متعدد راجع به این مبحث می‌باشد ولی در این نوشتار بطور تخصصی به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود. از جمله کتب حقوقی که به انتقال سهام پرداخته؛ حقوق شرکت‌های تجاری نوشته‌ی دکتر اسکینی و کتب دیگر با همین عنوان که توسط نویسندگانی از جمله دکتر پاسبان، دکتر ستوده تهرانی و دکتر عرفانی و نویسندگان دیگر منتشر شده که بطور محدود و کلی انتقال سهام و سهم‌الشرکه را مورد بحث و اشاره قرار داده‌اند ولی در این پایان‌نامه به طور جامع به بررسی انتقال پرداخته شده و از این کتب به عنوان منابعی برای بررسی این موضوع استفاده شده است.

از جمله مقالاتی که می‌توان گفت به این موضوع پرداخته مقاله‌ای با عنوان بیع سهام شرکت‌های سهامی نوشته‌ی دکتر عیسئی تفرشی و رضا سکوتی نسیمی می‌باشد که تنها انتقال سهام را در «قالب عقد بیع» به عنوان یکی از عقود معین، مورد بررسی قرار داده است.

از جمله پایان نامه‌هایی که در این خصوص مورد تدوین قرار گرفته رژیم حقوقی سهام در شرکت‌های سهامی حقوق ایران و انگلیس (احمد معماری)  و  انتقال سهام شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلیس (محمد زرنگ) می‌باشد. در این پایان‌نامه سعی شده که از تکرار اجتناب شود و مباحثی که مورد بررسی قرار گرفته مجددا مورد بیان قرار نگیرد. از این جمله می‌توان به بررسی محدود انتقال سهام در قالب عقود معین اشاره کرد زیرا این موضوع بطور جامع در رساله‌ی دکترا با عنوان «ماهیت حقوقی، احکام و آثار معاملات سهام شرکت‌های تجاری با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس» نوشته‌ی رضا سکوتی نسیمی مورد بررسی قرار گرفته است و بدلیل بررسی همه‌جانبه‌ی این مبحث در رساله‌ی ذکرشده در این پایان‌نامه به بررسی اساس و کلیات انتقال در قالب عقود معین پرداخته شده‌است تا از تکرار و دوباره‌گویی جلوگیری شود.

در این پایان‌نامه بطور تخصصی به بررسی و بیان نکات اساسی انتقال سهام و سهم‌الشرکه پرداخته شده است که امید است مورد استفاده‌ی دوستداران حقوق تجارت، دانشجویان و … قرار گیرد.

اهداف تحقیق

1- چگونگی انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکتهای تجاری.

2-نیاز به طرح جامع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه برای تسهیل حفظ حقوق سهامداران.

فصل اول :

کلیات

1-1-  مفهوم شرکت

شرکت در لغت به معنای همدست شدن در کاری، یکی شدن و … ‌‌‌می‌‌باشد. «شرکت در اصطلاح حقوقی، اجتماع حقوقی چند مالک در شیء معین (یا اشیاء معین) است، به نحو اشاعه.» [1]

قانون مدنی شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه (م ق.م571) تعریف کرده و در م 572 شرکت را به دو دستة اختیاری و قهری تقسیم کرده است.. شرکت‌ قهری به حکم قانون ایجاد می‌شود، مانند شراکت وراث در ماترک متوفی. م 574ق.م نیز شرکت قهری را اجتماع حقوق مالکین‌ در نتیجه‌ی امتزاج یا ارث می‌داند. همچنین شرکت ممکن است بر‌حسب قرارداد ایجاد شود و با توافق اشخاص مبنی بر ایجاد شرکت. م ق.م573 شرکت اختیاری را نتیجة عقد می‌داند یا در نتیجة عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و مانند اینها …. . شرکت می‌تواند مدنی و یا تجاری باشد.. شرکت می‌تواند در عین باشد و یا در منفعت همچنین شرکت می‌تواند در حق نیز وجود داشته باشد.[2]

هدف از تشکیل شرکت ممکن است مالی و کسب سود باشد و یا ممکن است جنبه‌ی اخلاقی و اجتماعی داشته باشد که این نوع اتحاد انجمن نام دارد.

1-2-  مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری

شکل کامل شرکت در حقوق کنونی صورتی است که از آن به «شخصیت حقوقی» تعبیر می‌شود.

زمانی که دو یا چند نفر آورده‌های خود را به اشتراک می‌گذارند به قصد همکاری با یکدیگر و شراکت در سود و زیان حاصل از این همکاری، حاصل جمع این آورده‌ها و همکاری جمعی، ایجاد شخصیت حقوقی مستقل است. شخصیت حقوقی مستقل به این معنا است که این موجود، حیات مستقل دارد، دارایی او که حاصل جمع آورده‌های شرکا است، مختص به این شخص حقوقی و مستقل از دارایی آورندگان آن است، همچنین استقلال شخصیت این موجود به معنای صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برای او، جدای از شرکای این شرکت است. طبق م 584 ق.ت کلیة شرکت‌های تجاری شخصیت حقوقی دارند. شخصیت حقوقی مفهومی است اعتباری وانتزاعی که اعتبار آن بستگی به ارادة ق.گ دارد، نه ارادة تشکیل دهندگان شخص حقوقی.

طبق م 588ق.ت، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیة حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک. پس دارا بودن شخصیت حقوقی یعنی شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیة شرکت‌های تجارتی است، حتی شرکت‌‌هایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده‌اند بلکه در عمل موجودند (م 220 ق.ت). زمانی که شخصیت حقوقی ایجاد شد می‌توان حقوق و تعهدات را بر آن بار کرد و تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی، نمی‌توان تعهداتی که شرکا بر عهده گرفته‌اند بر عهده‌ی شرکت گذارد؛ زیرا شرکت و شخصیت حقوقی مستقل وجود ندارد تا تعهدی بر عهده‌ی او گذاشته شود. دارا بودن شخصیت حقوقی آثاری دارد: داشتن نام مستقل که شخص حقوقی را از اشخاص عضو آن متمایز می‌کند. دارایی مستقل که مختص شخص حقوقی است و از مجموع آورده‌های شرکا تشکیل می‌شود و متعلق به شرکت است و شرکا هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند. شخصیت حقوقی تجاری در حقوق ایران، همان شرکت‌های تجاری مندرج در قانون تجارت است (شرکت‌‌ها، همان شرکت‌های مندرج در م 20 ق.ت هستند).

1-3-  تفاوت‌های شرکت تجاری و مدنی

حوزه تمايز اين دودسته از شركت‌ها به وسعت عالم علم حقوق است و داراي تفاوت‌هاي ماهيتي و شكلي گسترده‌يي هستند. در واقع شركت مدني عمدتا با ثبت در دفاتر رسميت پيدا مي‌كنند، در حالي كه شركت تجاري با ثبت در اداره ثبت شركت‌ها هويت پيدا مي‌كند.

ممکن است موضوع شرکت به آن وصف تجاری ‌دهد و یا شکل شرکت بدون توجه به موضوع و هدف شرکت، در تجاری تلقی شدن آن نقش دارد. شرکتی که بر پایة اساسنامه یا قرارداد شرکت به اعمالی بپردازد که وصف تجارتی دارد، در حقوق ما شرکت تجارتی است. شرکت‌‌های ساختمانی (م 5 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب اسفند 1343) و شرکت‌‌های سهامی (طبق م 2 لایحه) تجاری محسوب شده‌اند که این دو بر حسب شکل، شرکت تجاری تلقی شده‌اند. بر عکس شرکتی که کار خود را کارهای مدنی قرار می‌دهد مثلاً شرکت‌‌های معدنی و زراعتی، وصف «مدنی» دارند.

شركت تجارتي، قراردادي است كه به موجب آن يك يا چند نفر توافق مي كنند سرمايه مستقلي را كه از جمع آورده‌هاي آنها تشكيل مي‌شود، ايجاد كنند و در منافع و زيان‌هاي احتمالي حاصل از به كارگيري سرمايه سهيم شوند.

شركت مدني فاقد شخصيت حقوقي است، در حالي كه شركت تجاري اصولايك شخصيت حقوقي است.

از سوي ديگر شركت مدني اقامتگاه و تابعيت ندارد، در حالي كه اقامتگاه و تابعيت شركت تجاري لزوما بايد مشخص باشد. موضوعات اين دو گروه نيز متفاوت از هم است زيرا شركت مدني در برگيرنده معاملات غيرتجاري است، در حالي كه موضوع شركت هاي تجاري معاملات تجاري است.

قانونگذاري این دو نوع شرکت نیز متفاوت است.  قانون، شركت‌هاي تجاري را تحت نظم به خصوصي قرار داده و حتي انواع آنها را مشخص و محدود نموده و ضوابط عيني را بر آنها حاكم كرده است، در حالي كه شركت‌هاي حقوقي تابع قصد و اراده شركا هستند و به هر نحو كه بخواهند مي‌توانند شركت تشكيل دهند.

براي اينكه شركت مدني با حداقل دو نفر تشكيل مي شود، در حالي كه در تاسيس بعضي از شركت‌هاي تجاري ضرورتا وجود حداقل سه نفر لازم است، مثل شركت سهامي خاص. شركت‌هاي در نتيجه اختيار و اراده شركا به وجود مي‌آيند، ولي بعضي از شركت‌هاي مدني بدون اراده و اختيار شركا به وجود مي‌آيند. مثل شراكت وراث در ماترک. مسووليت شركا در شركت هاي تجاري برحسب نوع شركت ممكن است به ميزان سهم، محدود به سرمايه، نسبت به سرمايه و تضمين تمام سرمايه يا مختلط باشد، در حالي كه در شركت‌هاي مدني چنين مسووليتي وجود ندارد و مسووليت در امور مدني منفرد است.‌

در واقع بايد اين گونه گفت كه شركت‌هاي تجاري، اجتماع دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي براي انجام عمليات تجاري و كسب سود را گويند و شركت‌هايي كه هدف از تاسيس آنها تجارت نيست و اعمال تجاري انجام نمي‌دهند، شركت‌هاي حقوقي يا مدني ناميده مي‌شوند.

1-4-  انواع شرکت‌های تجاری

م 20 ق.ت انواع شرکت‌ های تجاری را نام برده است. در این پایان‌نامه تقسیم بندی شرکت‌ها بر حسب دو نهاد «سرمایه» یا «شخصیت و اعتبار شخصی شرکا» و نیز با ملاحظه‌ی مبنای مسئولیت شرکا، به این معنی که مسئولیت براساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد، صورت می‌گیرد.

در این تقسیم بندی شرکت‌های تجاری به شرکت‌های سرمایه و اشخاص تقسیم می‌گردد.

 1-4-1-   شرکت‌های سرمایه

در شرکت‌های سرمایه آنچه اصالت دارد و در رابطة میان اشخاص ثالث و شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد سرمایه و میزان آن است و اعتبار شرکا و شخصیت آنان چندان اهمیت ندارد. یعنی این شرکت‌‌ها قائم به اعتبار شخصیت شرکا نیستند، بلکه آورده‌ی سهامداران به شرکت ملاک اعتبار است.

در این شرکت‌ها حصة شریک یعنی سهمی که در شرکت دارد به آسانی قابل نقل و انتقال است.

در شرکت‌های سرمایه مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی و آوردة آنها است و فقط سرمایه مورد توجه قرار می‌گیرد نه شخص سرمایه‌گذار. شرکت سهامی عام، سهامی خاص، شرکت مختلط سهامی و شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سرمایه محسوب می‌شوند‌.

1-4-1-1-  شرکت سهامی

1-4-1-1-1-   تعریف شرکت سهامی

م 1 ل.ا.ق.ت شرکت سهامی را تعریف کرده: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه‌ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست».

«شرکت سهامی به عنوان کامل‌ترین نوع شرکت سرمایه‌ای، شرکت تجارتی است که در آن حقوق شرکا که سهامدار نامیده می‌شوند به وسیلة اوراق قابل معامله (سهام) مشخص می‌شود و صاحبان سهام فقط تا میزان آوردة خود مسئول تعهدات شرکت می‌باشند».[3]«در شرکت سهامی، سرمایة شرکت به سهام متساوی‌القیمه تقسیم می‌شود؛ یعنی مبلغ اسمی سهام (و حتی در صورت تجزیة آن به قطعات (پاره سهم) ) باید متساوی باشد».[4]این شرکت اگر موضوع آن عملیات تجاری نیز نباشد، شرکت تجاری محسوب می‌شود.

[1].  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ 19، تهران، اتشارات کتابخانه‌ی گنج دانش، 1387، ص368

[2].   امینی، علیرضا، آیتی، محمد رضا، فقه استدلالی، قم، انتشارات طه، چاپ جدید، 1387، ص356

[3].  ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد2، چاپ 4، تهران، نشر دادگستر، 1387، ص11

[4].  اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکتهای تجاری)، جلد 2، چاپ 9، تهران، انتشارات سمت، 1385 ، ص22

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122