پايان نامه انداره گيري بلوغ حاکميت معماري سرويس گرايي سازمان با استفاده از چارچوب COBIT

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه انداره گيري بلوغ حاکميت معماري سرويس گرايي سازمان با استفاده از چارچوب COBIT یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 153 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه انداره گيري بلوغ حاکميت معماري سرويس گرايي سازمان با استفاده از چارچوب COBIT بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق 1
1.1 مقدمه 2
1.2 تعریف و بیان مسئله 3
1.3 هدف از انجام تحقیق 5
1.4 پرسشها ی تحقیق 5
1.5 محدوده ی پژوهش 6
1.6 فرضیات تحقیق 6
1.7 ساختار پایان نامه 7
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 9
2.1 مقدمه 10
2.2 معماری سرویس گرا 10
2.2.1 مفاهیم اصلی معماری سرویس گرا 13
2.2.2 چرا معماری سرویس گرا 16
2.2.3 مزایای معماری سرویس گرا 17
2.2.4 لایه های معماری سرویس گرا 19
2.3 حاکمیت : 24
2.4 حاکمیت فناوری اطلاعات (IT) 26
2.4.1 چارچوب حاکمیت COBIT 28
2.5 حاکمیت معماری سرویس گرا 32
2.5.1 ضرورت و اهمیت حاکمیت معماری سرویس گرا 38
2.5.2 رابطه حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت معماری سرویس گرا 38
2.6 مؤلفه های اصلی حاکمیت معماری سرویس گرا 43
2.6.1 اشخاص 44
2.6.2 سیاست هاو خط مشی ها 46
2.6.3 فرایندها 48
2.6.4 تکنولوژی 50
2.7 چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا 56
2.7.1 چارچوب حاکمیت معماري سرویسگرا در دیدگاه WebMethods 60
2.7.2 چارچوب حاکمیتمعماري سرویسگرا در دیدگاه IBM 61
2.7.3 چارچوب حاکمیت معماري سرویسگرا در دیدگاه Oracle 62
2.7.4 چارچوب حاکمیت معماري سرویسگرا در دیدگاه Software AG 63
2.8 خلاصه 64
فصل سوم : روش تحقیق 66
3.1 مقدمه 82
3.2 اجزای چارچوب COBIT 83
3.3 معیارهای سرویس های(اطلاعات) کبیت 84
3.4 سنجش عملکرد 85
3.5 اهداف کنترلی 88
3.6 نمودار افراد 89
3.7 چالش هایی حاکمیت معماری سرویس گرا با آن مواجه است 90
3.8 سیستم مدیریت سیاست 93
3.8.1 تأثیر حاکمیت معماری سرویس گرا بر چرخه حیات سرویس 95
3.8.2 چرخه حیات سرویس 96
3.8.3 نقاط کنترلی زمان طراحی سرویس 97
3.8.4 نقاط کنترلی زمان اجرای سرویس 100
3.9 چرخه حیات حاکمیت 102
3.9.1 برنامه ریزی و سازماندهی(PO) 105
3.9.2 اکتساب وپیاده سازی 110
3.9.3 تحویل و حمایت 115
3.9.4 نظارت و ارزیابی 119
فصل چهارم : پیاده سازی و ارزیابی چارچوب 123
4.1 مقدمه 126
4.2 مدل بلوغ چارچوب حاکمیت پیشنهادی : 126
4.2.2 سطح های بلوغ فرایند حاکمیت 128
4.3 تعیین عنصر های ارزیابی چارچوب 140
4.4 مولفه های چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا 143
4.5 تحلیل و ارزیابی چارچوب پیشنهادی 145
4.6 مقایسه و تطبیق 146
4.6.1 نتایج مقایسه 150
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 151
5.1 نتیجه گیری Error! Bookmark not defined.
5.2 کارهای آتی 153
5.2.1 مطالعه در زمینه تشکیلات و تجهیزات مورد نیاز برای پشتیبانی از فرایند های حاکمیت : 154
5.2.2 بررسی امکان استفاده از روش کارت امتیازی متوازن(BSC) در ارزیابی بلوغ حاکمیت SOA وارائه نقشه راه SOA: 154
5.2.3 ارئه یک معیار برای ارزیابی مدل چارچوب حاکمیت SOA : 154
منابع و مآخذ 155

 منابع و مآخذ

[1] محمد مهدی فقیه / بررسی مدل های بلوغ معماری سرویس گرا/گزارش سمینار کارشناسی ارشد /تابستان 1388

[2] مرتضی علاالدینی / حاکمیت فناوری اطلاعات و نقش چارچوب COBIT در پیاده سازی آن / گزارش سمینار کارشناسی ارشد بهار 1389

[3]   Dirk Krafzig , Karl Banke , Dirk Slama , Enterprise SOA/ Service-Oriented Architecture Best Practices / Prentice Hall

PTR/ PP. 408/ November 2009

[4]   Miko Matsumura , Bjoern Brauel ,Jignesh Shah / SOA Adoption For Dummie , Wiley Publishing/ (2011)

[5]   Ueli Wahli ,Lee Ackerman ,Alessandro Di Bari ,Gregory Hodgkinson,Anthony Kesterton,Laura Olson/Bertrand

Portier,Building SOA Solutions Using the Rational SDP,IBM/) April 2007 (, ibm.com/redbooks

[6]   Sandy Carter/The New Language of Business SOA & Web 2-0 , IBM Press)2010(

[8]    SOA Governance Enabling Sustainable Success with SOA/ webmethod/October 2006

[9]   William A. Brown, Garry Moore, William Tegan, /SOA governance—IBM’s approach/ August (2010)

[10]   “Increasing theEffectiveness and Efficiency of SOA Through Governance  / 2008  / Governance Survey Report/

Oracle(2008)

[12]   Service-Oriented Architecture Compass/ Business Value , Planning , and Enterprise Roadmap , IBM Press / October 19

2010/ Pages: 272

[13]   Nicolai M. Josuttis/ SOA in Practice, O’Reilly Media/ Inc(2009)

[14]  Eric Pilier,Hugh/ Understanding Enterprise SOA, Manning Publications/  (2010)

[15]   Qusay H.mahmoud/ service-oriented architecture and web services: the road to Enterprise Application/

چکیده:

امروزه معماري سرویس گرا (SOA) به عنوان یک رویکرد مناسب براي بهبود چابکی و افزایش کارایی سیستم ها مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که سازمانها در فرایند استفاده از این فناوري با چالش هاي زیادي نظیر پیچیدگی طراحی ساختار تصمیم گیري، مدیریت و حاکمیت سرویس هاو نبود فرایندهاي حاکمیت مواجه هستند، بنابراین نیازمند یک چارچوب جامع و قابل اجرا براي حاکمیت SOA هستند تا چالش هاي موجود را برطرف ساخته و ساختار حاکمیت و مکانیزم هاي کنترلی را تعریف نماید.همچنین برای تعیین یک نقشه راه برای استقرار معماری سرویس گرا نیازمند تعیین سطح بلوغ حاکمیت این معماری است.در این تحقیق  چارچوب های موجود و چالش های معماری سرویس گرا مورد مطالعه قرارمی گیرد. براین اساس ما برای استقرار معماری سرویس گرایی در سازمان از  COBIT ، که یک چارچوب استاندارد حاکمیت فناوری اطلاعات سازمانی است استفاده کرده  و سطح بلوغ حاکمیت   معماری سرویس گرا را مورد بررسی قرار می دهیم.چارچوب پیشنهادی  با تمرکز بر پوشش مولفه های حاکمیت SOA و معیاری برای تعیین سطح بلوغ حاکمیت،راه حلی مناسب برای حاکمیت موثر معماری سرویس گرا و تدوین  نقشه راه فراهم می سازد.

کلمات کلیدی: بلوغ حاکمیت،معماری سرویس گرا،چارچوب حاکمیت SOA ، COBIT ،نقشه راه SOA

فصل اول

1  مقدمه و کلیات تحقیق

1.1                  مقدمه

      امروزه فناوری اطلاعات و به خصوص معماری سرویس گرا فرصت هایی را در جهت بهبود چابکی و کارایی توسعه سیستم های اطلاعاتی به وجود آورده است.معماری سرویس گرا به عنوان رهیافت برتر در حوزه معماری سیستم های اطلاعاتی به سازمان ها کمک می کندتا بتوانند نیازمندی های کسب و کاری شان را با زیرساخت فناوری اطلاعات به سرعت مطابقت داده و نسبت به تقاضاهای بازار واکنش دهند.

این معماری یک استراتژی است که دربرگیرنده دو جنبه سازمانی و تکنولوژی است.از نقطه نظر تکنولوژی،سازمان نیاز به فراهم آوردن زیر ساختی (گذرگاه سرویس سازمانی[1]) برای برقراری تعامل و یکپارچگی  داردو از منظر سازمانی،نیازمند ساختار سازمانی مناسب،تعریف مسئولیت ها و نقش های سازمانی مرتبط،با توسعه نرم افزار و تدوین فرایندهای مناسب برای طراحی سرویس ها،شناسایی سرویس های جدید و چرخه عمر سرویس ها است.از طرفی برای آنکه حوزه کسب و کار بتواند به سرعت خود را با تغییرات تطبیق دهد،بایستی بتواند به مجموعه ای از سرویس های کسب وکاری و سرویس های اشتراکی دسترسی پیدا کند.با وجود اینکه بسیاری از شرکت ها در فرایند پیاده سازی SOA [2]نسبت به فراهم ساختن الزامات و پیش نیازهای مطرح شده تلاش می کنند ولیکن به دلیل پیچیدگی این فرایند عمدتا با چالش هایی نظیر: (مالکیت سرویس ، تعیین ساختار تصمیم گیری ، تعریف و تعیین سرویس های اشتراکی، مدیریت تغییر سرویس های اشتراکی ، ارزیابی کارایی و کیفیت سرویس ، مدیریت سطوح سرویس) مواجه می شوند و ممکن است علی رغم صرف انرژی زیاد و سرمایه گذاری های کلان از مسیر صحیح منحرف شده و دچار شکست شوند.

بنابراین برای مقابله با چالش های ذکر شده و کسب مزایای این فناوری، سازمان نیازمند استقرار یک نظام رفتاری مناسب است تا علاوه بر تعریف نقش ها و مسئولیت ها و تعیین ساختار تصمیم گیری،قابلیت های سازمانی مورد نیاز را فراهم نماید.این نظام رفتاری در واقع همان نظام حاکمیت است.حاکمیت[3] مکانیزمی است که اطمینان می دهد قوانین،خط مشی ها و سیاست ها،استاندارد ها و رویه ها در سازمان پذیرفته شده و مورد اجابت قرار گرفته است.یعنی اطمینان نمائیم که افراد هر آنچه درست است را انجام می دهند.

1.2                  تعریف و بیان مسئله

فقدان حاکمیت می تواند یک مانع جدی برای موفقیت سازمان باشد.حاکمیت معماری سرویس گرا،کاربرد حاکمیت سازمان برای تحقق معماری سرویس گرا است].41[حاکمیت SOA مفهومی است که برای فعالیت های مرتبط با سرویس ها در معماری سرویس گرا و حاکمیت سرویس ها در چرخه پیاده سازی آنها استفاده می شود.حاکمیت SOA چالش های مطرح در فرایند پیاده سازی و پذیرش معماری سرویس گرا را با ایجاد قابلیت هایی در سازمان برطرف می کند.این قابلیت ها با استفاده از یک چارچوب موثر معماری سرویس گرا پوشش داده می شود.

چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا شامل 1)یک مدل مرجع حاکمیت که به عنوان نقطه شروع به کار گرفته شده و در بر گیرنده 4 مولفه اصلی زیر ساخت فنی،سیاست ها،فرایندها و نقش هاست و 2)چرخه حیات سرویس که یک فرایند تکرار پذیر برای تعریف سرویس و بومی سازی مدل حاکمیت SOA است].41[

هدف اصلی ازچارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا،استقرار معماری سرویس گرا در سازمان است.چارچوب یک رویکرد تدریجی را تعریف می کند که سازمان بتواندعلاوه بر پوشش نیازمندی های جاری خود،نیل به اهداف بلند مدت SOA را مد نطر قرار دهد.یک چارچوب حاکمیت SOA  به مدیران سازمان اطمینان می دهد که :

سرویس های صحیح ایجاد شده،نیازمندی های کسب و کار را پوشش می دهند.

یک رویکرد سازگار برای کشف،استفاده،تعریف،طراحی،پیاده سازی،اجرا و مدیریت سرویس ها تعریف شده است.

سرمایه گذاری سرویس ها صورت گرفته و مالکان سرویس ها مشخص شده اند.

سرویس ها منطبق بر سیاست های حاکمیت ایجاد شده اند.

سرویس ها در یک روش امن طراحی شده،ساخته و اجرا می شوند.

سرویس ها در یک روش میزان پذیر[4] مدیریت می شوند.

نقش های حاکمیت SOA، مسئولیت ها و مجوز ها شناخته شده و به طور قابل قبول اجرا می شوند.

بر این اساس سازمان نیاز به یک برنامه دارد که همان نقشه راه معماری سرویس گراست و بر مبنای یک چارچوب حاکمیت SOA در یک رویکرد تدریجی و با سنجش بلوغ سرویس گرایی،به شرکت ها کمک نماید تا حرکت به سمت SOA را شروع کرده و گذار به SOA را در هر مرحله مدیریت کنند و به این طریق مزایای مورد انتظار SOA نظیر استفاده مجدد سرویس ،بهبود یکپارچگی، تعامل پذیری و چابکی کسب و کار را بدست آورند.

در این تحقیق به منظور ارائه مولفه های اصلی حاکمیت معماری سرویس گرا مطلوب ، به  شناخت چارچوب های موجود حاکمیت   SOA پرداخته و  برای حرکت سازمان ها به سمت استقرار حاکمیت معماری سرویس گرا ، [5]COBIT  را که یک چارچوب کنترل برای حاکمیت فناوری اطلاعات    پذیرفته شده است مورد مطالعه و استفاده قرار می دهیم.این چارچوب  بطور کامل ارزیابی فرایندها،ساختار حاکمیت و مکانیسم های کنترل را مورد خطاب قرار می دهد. چارچوب COBIT برخی از عناصر مهم حکومت SOA  را پشتیبانی نمی کند ما با استفاده از مؤلفه های اصلی  معماری سرویس گرایی سازمان و چرخه حیات حاکمیت مبتنی بر          COBIT و شناخت  یک مدل بلوغ حاکمیت SOA  به ارزیابی واندازه گیری  بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرا سازمان می پردازیم.

 1.3                   هدف از انجام تحقیق

بر اساس مطالب ذکر شده در قسمت قبل هدف اصلی این تحقیق شناخت حاکمیت معماری سرویس گرا ، مولفه ها ، سیاست ها  و ویژگی های آن به منظور ارایه یک چارچوب مطلوب برای حرکت سازمان ها در استقرار حاکمیت معماری سرویس گرا و تلفیق سرویس گرایی با فناوری اطلاعات برای افزایش انعطاف پذیری سازمان جهت دست یابی  اهداف  کسب وکار است. بر این اساس هدف این تحقیق را می توان به بخش های زیر تفکیک نمود:

هم سویی فناوري اطلاعات و کسب و کار با تمرکز بر فرایندهاي کسب وکار و پشتیبانی از محرك هاي فناوري اطلاعات و کسب و کار

سازماندهی فرایندهاي چرخه حیات سرویس و حاکمیت براساس مدل فرایند

تعریف و مدیریت اهداف کنترلی قابل اندازه گیري براي هر فرایند

آشنایی با مفاهیم و اصول معماری سرویس گرا و درک ارتباط بین اصول و موضوعات مطرح شده و ارتباط آنها با موضوع حاکمیت

تشریح اهمیت حاکمیت معماری سرویس گرا والزامات پیاده سازی آن

شناخت مولفه های حاکمیت معماری سرویس گرا

معرفی الزامات چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا

1.4                  پرسش­ها ی تحقیق

وجود یک چارچوب مناسب که در برگیرنده کلیه الزامات و قابلیت ها و مولفه های حاکمیت SOA باشد و بتواند سازمان را در مسیر پذیرش معماری سرویس گرا کمک نماید الزامی است و از آنجا که چارچوب های مختلفی برای حاکمیت SOA ارائه شده است،سوالاتی در این زمینه مطرح می شود که بایستی پاسخ مناسب داده شود:

الزامات برای سیر به سمت وضعیت مطلوب سازمان چیست؟

چگونه می توان برای چارچوب حاکمیت COBIT یک مدل بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمانی داشت تا بتوان با استفاده از آن جایگاه سازمان را در بازار رقابت تعیین کرد؟

چگونه می توان راهبردهای سازمان را برای رسیدن به وضعیت مطلوب  با استفاده از اندازه گیری بلوغ معماری سرویس گرایی سازمانی تغییر داد!؟

ویژگی ها و مولفه هاي یک چارچوب مطلوب حاکمیت SOA برای تعریف COBIT سرویس گرا چیست؟

1.5   محدوده ی پژوهش

تمرکز اصلی و عمده در این پژوهش ارائه ی روشی  است که مبتنی بر چارچوب COBIT   بوده تا بوسیله آن بتوان معماری سرویس گرایی را در سازمان مستقر  کرد.در COBIT  که به عنوان یک استاندارد برای سازمان ها می باشد ، مدلی را برای اندازه گیری بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات  تبیین شده است.ما  با مطالعه مدل های موجود و شناخت چالش هایی که برای استقرار معماری سرویس گرا وجود دارد فاکتورهای سرویس گرایی را معین کرده و با اضافه کردن اینها به COBIT ا یک چارچوب جدید  طراحی می گردد و  با استفاده از آن مدلی را برای تعیین سطح بلوغ حاکمیت سرویس گرا مشخص می کنیم.برای این منظورابتدا باید با  مفهوم سرویس گرایی و معماری سرویس گرا و همچنین مفهوم حاکمیت و مولفه های آن آشنا شده تا با استفاده از اینها و بر اساس چارچوب COBIT  ، که معیاری را برای تعیین سطح بلوغ حاکمیت تعریف کرده نقشه ی راهی برای استقرار معماری  سرویس گرا در سازمان ایجاد کنیم.

1.6   فرضیات تحقیق

معماری سرویس گرا می تواند باعث افزایش چابکی کسب و کار ،کاهش زمان تولید کالاهای جدید و ارائه به بازار ،کاهش هزینه توسعه و نگهداری از طریق استفاده مجدد از سرویس های موجود،ایجاد منابع جدید در آمدی و هم سویی بهتر کسب وکار و فناوری اطلاعات شود.پیاده سازی معماری سروبیس گرا منجر به پیاده سازی یک مدل حاکمیت مبتنی بر معماری سرویس گرا می شود.در حقیقت بدون یک مدل حاکمیت SOA ، قابل اطمینان و به صرفه پیاده سازی معماری سرویس گرا، مزایای مورد انتظار این معماری حاصل نخواهد شد.

ما می خواهیم با اضافه کردن مهم ترین مولفه ها ،سیاست ها و فرایندهای کنترلی معماری سرویس گرا به چارچوب COBIT ،چارچوبی را برای حاکمیت معماری سرویس گرا ارائه کنیم تا سازمان بتواند توسط آن معماری سرویس گرا را در سازمان استقرارکند و با استفاده از سطح بلوغ تعریف شده در چارچوب پیشنهادی،  نقشه ی راهی برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب تهیه کند تا به معماری با انعطاف پذیری بالا دست یابد.

1.7  ساختار پایان نامه

ساختار این پایان نامه شامل پنج فصل به شرح زیر می باشد :

فصل اول در خصوص بیان کلیات پژوهش و چرایی و چگونگی انجام آن می باشد.

فصل دوم به ادبیات موضوعی اختصاص دارد و مفاهیمی چون محاسبات سرویس گرا،معماری سرویس گرا،چرایی و چالش های پذیرش آن، حاکمیت،حاکمیت معماری سرویس گرا و مولفه های آن ،حاکمیت فناوری اطلاعات و چارچوب COBT ،  مفهوم چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا و چهار مورد از پرکاربرد ترین چاچوب های ارائه شده تشریح شده است.

فصل سوم مربوط به روش پژوهش بوده و با در نظر گرفتن مولفه ها ، سیاست ها و فرایندهای کنترلی برای استقرار معماری سرویس گرا به ارائه ی چارچوبی برای حاکمیت معماری سرویس گرا بر اساس چارچوب COBITکه یک چارچوب برای حاکمیت فناوری اطلاعات است می پردازد.

فصل چهارم مختص ارزیابی است که ابتدا به شناسایی قابلیت های مورد نیاز برای رفع چالش های موجود در معماری سرویس گرا پرداخته سپس به ارزیابی چارچوب پیشنهادی و دیگر چارچوب های ارائه شده در فصل 2 با استفاده از فاکتورهای تعیین شده می پردازد.تا ضعف ها و قوت های چارچوب مشخص شود.

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات آتی برای کارهای آتی می باشد.

[1] (ESB) Enterprise Service Bus

[2] Service oriented architecture

[3] Governance

 [4] Scaleable

   [5] Control Objective for Information and Related Technology (COBIT)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122