پايان نامه اندازه بهينه بانک از نظر اقتصادي و بررسي شاخص سلامت مالي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  اندازه بهينه بانک از نظر اقتصادي و بررسي شاخص سلامت مالي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 130 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  اندازه بهينه بانک از نظر اقتصادي و بررسي شاخص سلامت مالي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

-1-1مقدمه: 1
1-2- بيان مسئله 2
1-3- بيان موضوع 3
1-4- ضرورت انجام تحقيق 4
-4-1-1شاخص هاي کملز: 5
1-5-اهداف اساسي از انجام تحقيق : 8
1-6-فرضيه هاي تحقيق 10
1-1-6-سوالات اصلي تحقيق: 10
2-1-6-فرضيه هاي تحقيق: 10
1-7-معرفي مولفه هاي تحقيق 10
1-8-روش گرد آوري داده ها 11
1-9-روش تحقيق : 11
1-10-قلمرو تحقيق : 16
1-1-10-دوره هاي زماني انجام تحقيق : 16
1-2-10-مکان تحقيق : 16
1-11-توضيح واژه ها و اصطلاحات 16
2-1-مقدمه: 19
2-2-مروري بر پژوهش هاي خارجي 19
2-3-مروري بر پژوهش هاي داخلي 24
2-4-تجزيه و تحليل وضع موجود 26
2-5-نگاهي كلي به عملكرد نظام بانكي ايران 27
2-6-کميته بال: 30
2-6-1-نقاط ضعف و نارساييهاي بازل I 32
2-6-2-زمينه هاي شکل گيري بازل II 32
2-6-3-ساختار کلي و چارچوب مفهومي بازل شماره II 33
2-6-4-مزيتهاي اجرايي و چالشهاي پيش روي بازل 34
2-6-5-اجراي بيانيه هاي سرمايه اي بازل در ايران 35
2-7-جمع بندي و نتيجه گيري 36
-1-3مقدمه: 38
1-1-3-معرفي بانک هاي منتخب در تحقيق 39
3-1-2-ملي شدن بانكها 39
3-2-2-ادغام بانکها 40
3-3-نهاده ها و ستاده ها: 40
3-1-3-نگرش توليد خدمات: 40
3-2-3-نگرش واسطه اي: 41
3-3-3-نگرش مديريت ريسک : 41
3-4-هزينه کل،ستاده و نهاده 41
3-5-نهاده ها 42
-6-3معرفي مدل: 43
3-1-6-تابع هزينه : 48
3-2-6-تابع کاب داگلاس : 51
3-3-6-تابع ترانسلوگ: 51
3-4-6 ويژگي هاي تابع هزينه ترانسلوگ : 52
3-7-نرم افزار مورد استفاده در براورد الگو: 57
3-1-7-قابليت هاي کليدي نرم افزار Eviews 58
3-8-تجزيه تحليل بانک ها 59
3-1-8-تجزيه تحليل بانک ها از ديدگاه سهامداران 61
3-2-8-تجزيه تحليل بانک ها ديدگاه مديريت: 63
3-3-8-ديدگاه سلامت مالي: 63

3-1-3-8-تاريخچه سيستم رتبه بندي کملز 65
4-1-مقدمه: 81
4-2-توصيف داده ها 81
4-2-1-متغير هاي مستقل ورودي 82

4-1-2-1-قيمت سرمايه فيزيکي 82

4-2-2-1-قيمت سرمايه مالي 83

4-3-2-1-قيمت نيروي انساني 84

4-4-2-1-سرمايه کل 85

4-5-2-1-کل تسهيلات 86

4-2-2-متغير وابسته 87
4-3-آزمون فرضيه هاي تحقيق 89
4-4- مراحل تخمين مدل 89
4-5- آزمون ناهمساني واريانس 91
4-6-تحليل و براورد نتايج 91
4-7- شاخص‌هاي هاي سلامت مالي کملز 97
4-8-پاسخ به سوالات و فرضيه هاي تحقيق 103
4-8-1-تعيين سايز بهينه بانک در ايران 103
4-8-2-صرفه به مقياس 104
4-8-3-شاخص کملز 104
4-9- نتيجه گيري 104
5-1-مقدمه: 106
5-2- خلاصه تحقيق 106
5-2-1 نتايج حاصل از توصيف داده ها 107
5-2-2خلاصه نتايج آزمون فرضيه ها 108
5-3-پيشنهادات 108
5-4-ارائه پيشنهاد هايي براي تحقيقات آتي 109
5-5-محدوديت هاي تحقيق 110
فهرست منابع
الف-منابع فارسي: 111
ب-منابع انگليسي: 112

الف-منابع فارسي:

1-اداره کل مديريت ريسک(1390).بررسي مفاد پيش نويس بال 3.شماره 176

2-ابريشمي،حميد-محسن،مهرارا. بررسي كارايي هزينه اي در نظام بانكي: مطالعه موردي بانك ملت.پژوهشنامه اقتصادي، 174

3-اسلامي،زهرا-بهرامي مريم-ميهني (1390)ضرورت تدوين الگوي رتبه بندي بانکها و ارائه مدل پيشنهادي.اداره تحقيقات و کنترل ريسک بانک سپه.

4-احمديان،اعظم(1391)- ارزيابي شاخصهاي سلامت بانکي  در بانک هاي ايران (1390-1391)-پژوهشکده پولي و بانکي 9222MBRI

5-بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران(1384).مجموعه قوانين و مقررات ناظر پژوهشکده پولي و بانکي بر بانکها و موسسات اعتباري

6 جهاني، عليرضا-اصغري،مقصود-(1384). تحليل هزينه گندم با استفاده از تابع هزينه ترانسلوگ تک محصولي مطالعه موردي : منطقه ارسباران. مجله تحقيقات اقتصادي شماره 70 صفحات 233-262

7-حسيني،شادي-دشتي،قادر-حسينزاد ،جواد- قهرمانزاده،محمد(1390)-تحليل ساختار توليد و صرفه هاي اقتصادي در توليد چغندرقند ايران .نشريه دانش کشاورزي و توليد پايدار جلد 23 شماره 2

8-دكتر رنجبر ،همايون ١، دكتر سامتي، مرتضي ٢، دكتر آقايي، كيومرث ٣، باجغلي، شادي (1385) برآورد تابع هزينه مرزي و اندازه گيري كارايي بانکهاي مرکزي مورد مطالعه ايران و كشورهاي منتخب

9-رفيعي شمس آبادي، پريساکريمخاني، عباسعلي(1390). بررسي اندازه بهينه بانک از نظر اقتصادي (مطالعه موردي بانک سپه).اداره تحقيقات و کنترل ريسک

10-رهنماي رودپشتي، فريدون-نعمتيان محمود-زهري، مهسا (1390).سنجش عملکرد و توان تبيين روش CANSLIM و مقايسه آن با مدل CAPMدر انتخاب سهام برتر )مورد مطالعه بورس اوراق بهادار تهران(

11- دکتر سامتي، مرتضي، همايوني راد، سعيد، کريم زاده، فاطمه(1386). بررسي سهم عامل نيروي کار در تابع هزينه ي صنايع.دانشگاه اصفهان

12- دکتر عماد زاده.م، دکتر اذر بايجاني.ک، زمانيان.غ،  1380.صرفه هاي ناشي از مقياس  تحليل از وضعيت شرکت دوب اهن اصفهان. تحقيقات اقتصادي شماره 59.صفحات 95- 116

13-عباسقلي پور محسن ،(1389)- عوامل مؤثر بر بهبود عملكرد بانك ها.پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي شماره 106.

14- ملا کريمي، نعمت اله- الگوي رتبه بندي كملز در چارچوب بانكداري اسلامي: پيشنهاد اضافه شدن S شريعت به اين مدل

15-هيلبرس،پل-مترجم مهرپويا،عباس(1380)- ابزارهاي جديد ارزيابي سلامت نظام مالي -اطلاعات سياسي – اقتصادي، مرداد و شهريور – شماره 167 و 16

16-هيبتي ،فرشاد- سيد نوراني،سيد مرتضي (1389)ارزيابي عملكرد بانك هاي خصوصي ايراني در مقايسه با بانك هاي كشورهاي عربي حوزه خليج فارس.پژوهشنامه اقتصادي شماره ششم.

ب-منابع انگليسي:

1-Ansari، Muhammad Sadiq(2007). An Empirical Investigation of Cost Efficiency in the Banking Sector of Pakistan

2- Atsushi Iimi) 2004( .Banking sector reforms in Pakistan: economies of scale and scope, and cost complementarities

3-David Miles, Jing Yang and Gilberto Marcheggiano(2012), OPTIMAL BANK CAPITAL, TheEconomic Journal, 123 (March)

4-Hirofumi Uchida a, Gregory F. Udell b, Wako Watanabe c Bank size and lending relationships in JapanJ. Japanese Int. Economies 22 (2008) 242–267

5-Hendrik Hakenes a, Isabel Schnabel b (2007) .Bank size and risk-taking under Basel II Journal of Banking & Finance 35 (2011) 1436–14

6- mukesh chaudhry elizabeth city state university 1990 determinant of bank profitability all us banks.1980.1985

7- SchoenmakerT,irk ،Werkhoven،dewi(2012) .What is the Appropriate Size ofthe Banking System DSF Policy Paper, No. 2

8- sylvanus i. ikhide )2008( .Measuring The Operational Efficiencz of commercial banks in namibia commercial banks in Namibia period 1993-2006

9-tara deelchand  ، carol padget Size and scale in japanies bank 2003-2006,293 japaniese banks

10-Todd T. Milbourn a, Arnoud W.A. Boot b, Anjan V. ThakorMegamergers and expanded scope: Theories of bank size and activity diversity

11- thomas giligan,michael smirlock, william marshal )1984( .scale and scop economies in the multi-product banking firm

12- William R. Kerr(2013). Banking Deregulation, Financing

Contrast, and firm entery size

13-YAN SHEN, MINGGAO (2011).SHEN*Bank Size and Small- and Medium-sized EnterprisePeking University, PR China ZHONG XUFinance and Banking Research Institute, People’s Bank of China, PR Chin YING BAI *Hong Kong University of Science and Technology, PR China

14-YENER ALTUNBAS & Phil Molyneux(2010) .Economies of scale and scope in EuropeanBanking, Applied Financial Economics

چکيده

اين مطالعه از تابع هزينه ترانسلوگ براي برآورد سطوح بهره‌وري هزينه‌ي بانک‌هاي خصوصي در حال کار در ايران استفاده مي‌کند. هم‌چنين اين سطوح بهره‌وري، به منظور فراهم‌نمودن درک جزئي از وضعيت مالي‌شان براي توجيه موقعيت حاضر آن‌ها، تحت شاخص‌هاي کملز[1] تحليل مي‌شوند. نتايج حاصل از يافته هاي تحقيق اين مطالعه با به کار بردن آن روي مدل ترانسلوگ[2] براي داده‌هاي پانلي 7 بانک زمان‌بندي‌شده‌ي در حال کار در ايران از 1388 تا 1391 استفاده کرده است. اين موضوع دريافته شد که تمام بانک‌ها به طور قابل توجهي در بهره‌وري هزينه با يکديگر تفاوت دارند. با استفاده از کشش هزينه به رتبه بندي از بانک ها دست يافتيم که به ترتيب پارسيان، پاسارگاد، اقتصاد نوين ،سامان ،کارافرين ،سينا ،سرمايه  مي توان نام برد .و همچنين نرخ‌هاي کملز بيان مي‌کنند که بهره‌ورترين بانک‌ها، بانک‌هايي با کمترين مقدار وام‌هاي معوق، کفايت سرمايه‌اي بالا، هزينه‌هاي بي‌بهره کمتر که منجر به سودآوري بالا مي‌شود، هستند.

کلمات کليدي: اندازه بانک،تابع هزينه ترانسلوگ،شاخص هاي کملز

فصل اول كليات تحقيق                      

1-1-مقدمه:

کشورهاي در حال توسعه براي عبور از مرحله توسعه نيافتگي و نيل به اهداف ، توسعه مي يابند و موانع و چالشهاي فرا روي در مرحله گذار را برطرف نموده و بسترهاي مناسب را براي رشد مولد اقتصاد ملي فراهم مي کنند. از ميان چالشهاي عمده اي که در مقابل اين کشور ها قرار دارد بسط و تعميق بازارهاي مالي به عنوان يکي از الزامات دشوار و پر هزينه همواره مورد تاکيد کارشناسان اقتصادي قرار گرفته است. بازارهاي مالي از طريق ايفاي نقش بي بديل در عرضه تجهيز و تخصيص منابع مالي هزينه هاي مبادله در اقتصاد ملي را به سطح حداقل ممکن کاهش مي دهند و با جبران مناسب منابع مالي فرايند پس انداز ملي را سرعت مي بخشند. مزيت نسبي توليد کالاها و خدمات در کشورهاي در حال توسعه عمدتا در کاهش هزينه ها امکان پذير مي باشد يکي از عوامل مهم در جهت کاهش هزينه هاي توليد و ارائه خدمات پرکارا عمل کردن واحد هاي اقتصادي است از طرفي بانکها نقش پايه اي در استراتژي هاي توسعه کشور دارند . حتي در اقتصاد هايي که داراي بازار هاي مالي پيشرفته اي هستند، بانکها در کانون فعاليت هاي مالي و اقتصادي قرار دارند. در کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار که داراي بازارهاي مالي کمتر توسعه يافته مي باشند، بانک ها عمدتا تنها نهادهايي هستند که قادرند به واسطه گري بپردازند و مي توانند با روشهاي گوناگون به کاهش ميزان ريسک سرمايه گذاري کمک کرده و باعث افزايش رشد اقتصادي گردند در نظام بانکي هر کشور، تجزيه و تحليل بانکها با مقاصد گوناگوني مانند ارزشيابي سهام، سودآوري ، ارزيابي عملکرد، کارايي و … صورت مي گيرد، ضمن آنکه تجربه وقوع بحران مالي اخير و اثرات مخرب ناشي از انتقال بحران از بخش پولي به بخش واقعي اقتصاد، لزوم توجه هر چه بيشتربه مقوله مديريت ريسک را در فعاليتهاي بانکي آشکار ساخته است.

1-2- بيان مسئله

بخش خصوصي ايران مهمترين عنصر در به حرکت در آوردن اقتصاد اين کشور و خارج کردن آن از وضعيت رکود تورمي است. هرچند شرکت هاي خصوصي ايران نيز نيازمند استفاده از خدمات نوين و کاربردي بانکي و مالي روز هستند. در حالي که بانک هاي خصوصي ايران هنوز در مقايسه با بانک هاي بزرگ دولتي کوچک هستند، ليکن مي توانند حلقه گمشده خدمت رساني به کسب و کارها در اين کشور باشند.

بانک ها و موسسات مالي و اعتباري نقش بسيار مهمي در پيشرفت و توسعه اقتصادي هر کشور ايفا مي نمايند. در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در کشور، همچنين با توجه به روند خصوصي  سازي بانک هاي دولتي ونيز تبديل تعاونيهاي اعتبار و موسسات مالي  اعتباري به بانک، ارزيابي عملکرد آنها اهميت ويژه اي پيدا کرده است. بانکها از روشهاي مختلف و با عوامل متنوعي ارزيابي شده واندازه بانکها با معيارها و فاکتورهاي مختلفي تعيين و سنجيده مي شود. يکي از فاکتورهاي مناسب درمقايسه اندازه سايز بانکها با يکديگر، سهم آن بانک در جذب سپرده هاي موجود در بازار است. هر بانکي که بتواند سهم بيشتري از سپرده ها را به خود اختصاص دهد قادر به وام دهي و سرمايه گذاري بيشتري بوده که اين موضوع در صورت  مديريت ريسک اعتباري ميتواند منجر به افزايش سودآوري بانک گردد. در اين راستا پژوهش حاظر در تلاش است تا با اندازه گيري يک بنگاه اقتصادي موجبات سود آوري بيشتر در بنگاه را فراهم آورد و يکي از عوامل مهم در ايجاد منافع اقتصادي مي تواند جمع آوري مزاياي هزينه اي از طريق بانک با اندازه بزرگ صورت گيرد.  اندازه و مقياس بستگي به عواملي نظير اندازه بازار مربوط به آن بنگاه، جريان اقتصادي و يا ترجيحات مديريت دارد. هدف اين پژوهش انجام يک مطالعه‌ي تجربي از بهره‌وري هزينه‌ي نسبي بانک‌هاي در حال فعاليت در ايران است. به دليل نقش برجسته‌ي صنعت بانکداري در بخش مالي ايران با سهمي برابر 65درصد از کل دارائي سيستم مالي، تمرکز اين مطالعه بر صنعت بانکداري است. فرض بر اين است که تمام بانک‌ها تحت شرايط اقتصاد کلان، قوانين احتياطي مشابهي در حال فعاليت‌اند.

نتيجه اين تحقيق مي تواند سياست گذاران را در جهت تدوين سياست هاي مناسب به منظور رفع موانع بر سر راه فعايت هاي کاراي بانکداري و تامين بستر لازم براي رشد و توسعه اقتصادي ياري کند .

1-3- بيان موضوع

بانک ها نهادهاي مالي هستند که دارا يي ها را از منابع گوناگون جمع آوري مي کنند و آن ها را در اختيار بخش هايي قرار ميدهند که به نقدينگي نياز دارند. از اين رو بانک ها شريان حياتي هر کشور محسوب مي شوند. به موازات ورود بانک هاي خصوصي به بازارهاي مالي، تقاضا براي انواع خدمات بانکي نيز افزايش چشمگيريافته است. بانک ها براي ربودن گوي سبقت از يکديگر در جهت افزايش سهم بازارو سودآوري به دنبال استفاده از انواع روش هاي بهبود عملکرد در جذب مشتريان هستند، در اين ميان ارزيابي عملکرد بانک ها از اهميت خاصي برخوردار است و به يکي از مهم ترين فعاليت هاي مديران بانک ها تبديل شده است. بانکها از روشهاي مختلف و با عوامل متنوعي ارزيابي شده واندازه بانکها با معيارها و فاکتورهاي مختلفي تعيين و سنجيده مي شود. در واژه مقياس بسيار محدودتر از واژه اندازه است. اگر افزايش مقياس يک واحد اقتصادي مدنظر باشد، بايد همه نهاده ها اعم از ثابت و متغير به نسبت يکساني افزايش يابند. در اين صورت اگر سطح توليد با همان مقياسي که نهاده ها افزايش يافته اند زياد شود، تفاوتي از لحاظ صرفه جويي وجود نخواهد داشت. درصورتي که حجم توليد با نسبتي بزرگتر از نهاده ها افزايش يابد، صرفه جويي اقتصادي نسبت به مقياس وجود دارد. صرفه جويي اقتصادي حالتي است که در آن ضمن افزايش توليد يک واحد بهره برداري، هزينه توليد هر واحد محصول کاهش يابد.

از لحاظ نظري، بهترين اندازه واحد توليدي، حجمي از توليد است که در آن هزينه متوسط در حداقل خود باشد وبه آن سطح توليد بهينه گفته ميشود از آن‌جايي که رقابتي‌بودن هزينه و سلامت مالي عوامل مهمي در تعيين بهره‌وري/نابهره‌وري هزينه‌ي بانک‌ها هستند، اين مطالعه به تخمين سطح بهره‌وري متمايز هر بانک از طريق يک رويکرد مرزي مناسب مي‌پردازد و سلامت مالي آن را با استفاده از شاخص‌هاي مالي گوناگون ارزيابي مي‌کند.

1-4-ضرورت انجام تحقيق

بانک ها نهادهاي مالي هستند که دارا يي ها را از منابع گوناگون جمع آوري مي کنند و آن ها را در اختيار بخش هايي قرار ميدهند که به نقدينگي نياز دارند. از اين رو بانک ها شريان حياتي هر کشور محسوب مي شوند. به موازات ورود بانک هاي خصوصي به بازارهاي مالي، تقاضا براي انواع خدمات بانکي نيز افزايش چشمگيريافته است. ميزان دارائيها، سهم هر بانک از بازار سپرده ها، ميزان بهره وري، تعداد شعب، رشد و توسعه بکارگيري شيوه هاي مالي نوين بانکداري الکترونيک و … همگي جزء عواملي هستند که ميتوانند در تعيين اندازه بانک تاثيرگذار باشند.مشکلات پديد آمده در بازپرداخت وامهاي بانکي در دهه هاي ١٩٧٠ و ١٩٨٠ ميلادي اهميت برخورداري بانکها از سرمايه کافي درمواجهه با خطرهاي ناشي از عدم ايفاي تعهدات از سوي وام گيرندگان را آشکار ساخت . لذا براي مقابله با اين تجربه ناخوشايند اصلاح مقررات ناظر بر اندازه مناسب سرمايه بانک  ها در کانون توجه مجامع نظارت بانکي قرار گرفت . درک اين ضرورت، کميته مقررات و نظارت بانکي بازل سوئيس اختصارا کميته بال را بر آن داشت تا با درنظر گرفتن اهميت مقررات پيشگيرانه در زمينه داشتن سرمايه مناسب، تدوين استانداردهاي مناسب کفايت سرمايه[3] بانکها را در دستور کار خود قرار دهد که به همين دليل در سالهاي بعد جايگاه مهمي در محافل بانکي و حرفه اي جهان به دست آورد.ليکن بايد توجه داشت عملکرد موفق هر بانک منوط به برآيند عملکرد بهينه شاخصهاي مرتبط و رعايت دقيق الزامات و مقررات احتياطي کميته بال است. در حال حاضر با توجه به تعداد در خور توجه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در کشور و همچنين با توجه به روند خصوصي سازي بانک ها و افزايش رقابت در عرصه بانکداري اين مطالعه به تخمين سطح بهره‌وري متمايز هر بانک از طريق يک رويکرد مرزي[4] مناسب مي‌پردازد و سلامت مالي آن را با استفاده از شاخص‌هاي مالي گوناگون ارزيابي مي‌کند و همچنين اين مطالعه نرخ‌هاي کملز[5]، شاخص‌هاي مالي را براي ارزيابي سلامت مالي، به منظور توجيه تحليل مالي بانک‌هاي بهره‌ور متمايز به کار مي‌گيرد. اين نرخ‌ها با تشريح کردن جزئيات جنبه‌هاي گوناگون کفايت سرمايه، کيفيت دارايي، توانايي مديريت، ظرفيت کسب درآمد، نقدشوندگي يا نقدينگي و حساسيت به ريسک، يک تصوير واضح از درستي مالي و قدرت‌هاي ذاتي بانک‌ها به دست مي‌دهد.(احمدیان، 1391)

1-1-4-شاخص هاي کملز

1.کفايت سرمايه:

سرمايه بانک يکي از عوامل اصلي کاهش ريسکهاي بانک محسوب شده و لذا نسبت کفايت سرمايه که غالباً به صورت سرمايه پايه تقسيم بر داراييهاي موزون به ريسک تعريف مي شود، نسبت مهمي براي ارزيابي بانکها است .به طوري که بانکي که سرمايه بيشتري نگه مي دارد، در شرايط سخت اقتصادي راحت تر ميتواند به حيات خود ادامه دهد.

2.دارايي ها:

از آنجا که بانکها بايد در مورد نحوه تخصيص وجوه سپرده گذاري شده نزد آنها تصميم بگيرند،اين تصميم، سطح ريسک اعتباري و احتمال نکول و واخواستي هاي آنها را شکل مي دهد. بنابراين با معياري چون بررسي کيفيت داراييهاي بانک که شامل وام ها و اوراق  بهادار مي شود مي توان به اين بعد از هدفهاي ارزيابي بانک دست يافت.

معمولا هنگامي که به دارايي هاي موسسات مالي آسيب وارد شود توانايي اين موسسات براي پازپرداخت بدهي ها نيز به خطر مي افتد بنابراين ضروري است که شاخص هاي ناظر بر کيفيت دارايي موسسات از لحاظ قرار گرفتن در معرض خطرهاي جدي گرايش هاي موجود در مورد وام هاي پرداخت نشده و سلامت و سود آوري وام گيرندگان بويژه در بخش خصوصي مورد کنترل و نظارت قرار گيرد.

3.درآمد ها :

موسسات مالي که از ديرباز سوددهي ندارند با خطر ناتواني از پرداخت بدهي هاي خود روبرو هستند در مقايسه با اکثر شاخص هاي ديگر  تجزيه تحليل روند هاي سوداوري مي تواند به مراتب دشوارتر باشد به عنوان نمونه بالا بودن غير عادي شاخص سودآوري مي تواند از نرخ بالاي خطر پذيري خبر دهد.

4.مديريت :

تمام راه هاي ارزيابي يک بانک به مديريت آن ختم مي شود. براي بررسي کيفيت مديريت بانک ها ملاكهايي مانند  توانايي و تمايل اجرا و تبعيت از مقررات و قوانين موجود بانکي و پولي و توانايي غلبه بر تغييرات و تحولات محيط کسب و کار و تبديل تهديدها به فرصتها را ميتوان نام برد. ملاك مهم ديگر در اين راستا، ارزيابي سيستم هاي کنترل داخلي بانکها ميباشد، چرا که اين معيار بيانگر آن است که مديريت بانکها چگونه و تا چه حد از مشکلات مالي آگاهي داشته و براي حل آن در افق هاي زماني مختلف برنامه ريزي کرده است.

 5.نقدشوندگي

برخي بانکها کسري وجوه مورد نياز خود را از منابعي غير از بانک مرکزي کسب مي کنند. به هر حال منبع اين وجوه براي خريداران سهام بانکها مهم است.اينکه اتکاي بانک بر کدام منابع است، دغدغه ارزيابان بانکها به حساب مي آيد.تاريخ و تجربه بانکداري نشان مي دهد برخي بانکها وقتي تحت فشارهاي دولتي يا شرايط خاصي مجبور شده اند از منابع خاصي وجوه خود را تامين کنند، در معرض بحران هاي نقدشوندگي قرار گرفته اند. سپرده گذاران اگر احساس کنند که بانکي با مشکل نقدينگي مواجه بوده يا در آينده مواجه خواهد شد، برداشتهاي دسته جمعي سپردههاي آنها براي بانک مزبور و صنعت مالي مشکل آفرين خواهد بود.

حساسيت          

دو بانک ممکن است از لحاظ عايدات، نقدشوندگي و ساير ويژگي هاي ذکرشده در بالا يکسان باشند؛ ولي وقتي شرايط بازار مالي کشور دچار تغييرات مي شود، آثار آن بر هر کدام از آن بانکها مي تواند متفاوت باشد، يعني يکي از آن دو نسبت به تحولات حساستر باشد، يکي از بهترين و مهمترين شواهد بارز در اين زمينه تغييرات نرخ بهره است، حساسيت بانک بايد نسبت به متغير کلاني چون نرخ بهره يا قيمت پول تا حدود زيادي معين باشد.

در صنعت بانکداري غرب، بانکهايي که در مقابل تغييرات نرخ بهره حساسترند، به احتمال زيادتر مشکلات مالي بيشتري را در دوره گذار و تغيير شرايط تجربه مي کنند. ارزيابي عملکرد بانکها در مقايسه ارزيابي عملکرد ساير بنگاههاي اقتصادي فعال در صحنه اقتصاد، کاري دشوار بوده و به همين دليل است که ارزيابي بانک مرکزي از عملکرد آنها مي تواند راهنماي خوبي براي خريداران سهام باشد.

کميته بال:

فعال‌ترين‌ نهاد بين‌المللي‌ درگير نظارت‌ بانکي‌، کميته‌ بال‌ (بازل[6](‌ است‌. اين‌ کميته‌ مرکب‌ است‌ از نمايندگان‌ ارشد بانک‌هاي‌ مرکزي‌ تعدادي‌ از کشورهاي‌ عمده‌ صنعتي‌ دنيا از جمله‌: آلمان‌، انگلستان‌، ايتاليا، فرانسه‌، امريکا، سويس‌، سوئد، ژاپن‌، کانادا و لوکزامبورگ‌ که‌ معمولا هر سه‌ ماه‌ يک‌ بار توسط‌ بانک‌ تسويه‌هاي‌ بين‌المللي‌ به‌ عنوان‌ دبيرخانه‌ دايمي‌ آن‌ در شهر بازل‌ سويس‌ تشکيل‌ مي‌گردد. به‌ دليل‌ تشکيل‌ جلسات‌ مذکور در شهر بازل‌ اين‌ کميته‌ به‌ کميته‌ بازل‌ معروف‌ شده‌ است‌. کميته‌ بازل‌ داراي‌ قدرت‌ قانوني‌ نيست‌، لکن‌ اکثر کشورهاي‌ عضو بطور ضمني‌ موظف‌ به‌ اجراي‌ توصيه‌هاي‌ آن‌ هستند.(پهلوان زاده، 1385)

[1] Camels

[2] Translog Function

[3] Capital Adequacy

[4] Frontier Approach

[5] CAMELS: C = Capital, A = Assets, M = Management, E = Earnings, L = Liquidity, S = Sensitivity to Risk.

[6] Basell

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير اجزاي آميخته بازاريابي برجذب مشتريان بانک توسعه تعاون
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122