پايان نامه اندازه گيري اسپکتروفوتومتريک مقادير بسيار ناچيز پالاديوم در نمونه هاي مائي توسط تکنيک يک مرحله اي ميکرواستخراج مايع – مايع پخشي در سرنگ

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اندازه گيري اسپکتروفوتومتريک مقادير بسيار ناچيز پالاديوم در نمونه هاي مائي توسط تکنيک يک مرحله اي ميکرواستخراج مايع – مايع پخشي در سرنگ یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 51 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اندازه گيري اسپکتروفوتومتريک مقادير بسيار ناچيز پالاديوم در نمونه هاي مائي توسط تکنيک يک مرحله اي ميکرواستخراج مايع – مايع پخشي در سرنگ  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول ١
پالادیوم و روشهای تجزیه آن ١
١-١- عنصر پالادیوم ٢
١-٢- خواص فیزیکی و شیمیایی پالادیوم ٢
١-٣- کاربردهای پالادیوم ٣
١-٤- مشکل تعیین Pd در نمونه های محیطی ٤
١-٥- روشهای اندازه گیری و شناسایی پالادیوم ٥
١-٥-١- روشهای اسپکتروفتومتری ٥
١-٥-٢- روش فلورسانس اشعه ایکس ٥
١-٥-٣- روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی الکتروترمال ٥
١-٥-٤- اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای ٦
١-٥-٥- اسپکتروسکوپی جرمی ترکیب شده با پلاسما ٦
١-٥-٦- روشهای الکتروشیمیایی ٦
١-٦- رودانین ٧
١-٧- سورفاکتانت ٧
فصل دوم ۹
مروری بر روشهای میکرواستخراج مایع- مایع پخشی ۹
٢-١- مقدمه ١۰
٢-٢- میکرواستخراج مایع– مایع پخشی ) (DLLME ١٢
٢-٣- انواع روشهای میکرواستخراج ١٤
٢-٣-١- استخراج فاز جامد پخشی (DSPE) ١٤
٢-٣-٢- میکرواستخراج تک قطره (SDME) ١٥
٢-٣-٣- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی کمک شده با مگنت آهنربایی (MSA-DLLME) ١٥
٢-٣-٤- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی با کاهش مصرف حلال (DLLME-LSC) ١٥
٢-٣-٥- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی مایع یونی کنترل شده دمایی (TIL-DLLME) ١٦
٢-٣-٦- میکرو استخراج مایع مایع پخشی بر اساس انجماد قطرات آلی شناور (SFO-DLLME) ١٧
٢-٣-٧- کاربردهای میکرو استخراج مایع- مایع پخشی ١٧
فصل سوم ١٨
بخش تجربی ١٨
٣-١- مقدمه ١۹
٣-٢- مواد و تجهیزات ١۹
٣-٢-١- مواد شیمیایی ١۹
٣-٢-٢- تجهیزات و وسایل ١۹
٣-٣- تهیه محلولهای استاندارد ٢٠
٣-٤- نحوه تشکیل کمپلکس پالادیوم-رودانین و استخراج آن ٢٠
٣-٥- بهینه سازی شرایط استخراج ٢٢
٣-٥-١- جنس حلال استخراجی ٢٢
٣-٥-٢- حجم حلال استخراجی ٢٣
٣-٥-٣- نوع حلال پخشی ٢٤
٣-٥-٤- حجم حلال پخشی ٢٥
٣-٥-٥- اثرpH ٢٦
٣-٥-٦- تعیین غلظت بهینه سورفاکتانت ٢٧
٣-٥-٧- تعیین غلظت بهینه لیگاند ٢٨
٣-٦- ارقام شایستگی روش ٣۰
٣-٦-١- منحنی کالیبراسیون ٣۰
٣-٦-٢- حد تشخیص ٣١
٣-٦-٣- فاکتور تغلیظ ٣٢
٣-٧- تجزیه نمونه های حقیقی ٣٢
٣-٧-١- اندازه گیری پالادیوم در نمونه آب شهر ٣٢
٣-٧-٢- آماده سازی نمونه کاتالیزور اتومبیل ٣٣
٣-٧-٣- اندازه گیری پالادیوم در کاتالیزور اتومبیل ٣٤
٣-٨- مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشهای اندازه گیری پالادیوم ٣٤
3-9- نتیجه گیری ٣٥

مراجع

J. Emsley, The Elements, Oxford University Press, Oxford, UK, 2000, p. 150

Thailand, digital journals.org – Bchaokiawong-chinang. Mai Dental Journal, 2010.

Zeng, Y. E.; Zhang, H. S.; Chen, Z. H. Handbook of ModernChemical Reagents, The Forth Fascicule, Chromogenic Agent of Inoganic Ion, 1st ed: Chemical Industry Press: Beijing, P. R.China, 1989.

P. Hashemi, S. Beyranvand, R. S. Mansur and A. R. Ghiasvand, Development of a simple device for dispersive liquid–liquid microextraction with lighter than water organic solvents: Isolation and enrichment of glycyrrhizic acid from licorice. Anal. Chim. Acta, Vol. 655, pp 60-65, 2009.

P. Bertona, E. M. Martinisa, L. D. Martinez and R. G. Wuillouda, Graphite furnace atomic absorption spectrometric detection of vanadium in water and food samples after solid phase extraction on multiwalled carbon nanotubes. Anal. Chim. Aceta, Vol. 640, p 40, 2009.

H. Bai, Q. Zhou, G. Xie and J. Xiao, Enrichment and sensitive determination of dichlorodiphenyltrichloroethane and its metabolites with temperature controlled ionic liquid dispersive liquid phase microextraction prior to high performance liquid phase chromatographyAnal. Chim. Acta, Vol. 651,  pp 64–68, 28 September 2009.

 H. Xu, Z. Ding, L. Lv, D. Song and Y. Q. Feng, A novel dispersive liquid–liquid microextraction based on solidification of floating organic droplet method for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in aqueous samples. Anal. Chim. Acta, Vol. 636, pp 28-33, 2009.

 M. Rezaee, Y. Yamini, A. Khanchi, M. Faraji and A. Saleh, A simple and rapid new dispersive liquid–liquid microextraction based on solidification of floating organic drop combined with inductively coupled plasma-optical emission spectrometry for preconcentration and determination of aluminium in water samples. J. Hazard. Mater. Vol. 178, pp 766-770, 2010.

 

چکیده

در این کار تحقیقاتی، روش ساده و آسان یک مرحله ای میکرو استخراج مایع مایع پخشی در سرنگ، برای تغلیظ مقادیر كم پالادیوم در نمونه های آب، به عنوان یک مرحله آماده سازي، قبل از اندازه گيري با اسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش – مرئی  بکار گرفته شد. در روش ارائه شده، به عنوان واحد استخراج کننده، فقط از يك سرنگ پلاستیکی معمولي استفاده شده است. دراین روش، مخلوط رودانین به عنوان عامل کمپلکس دهنده، بنزيل الكل به عنوان حلال استخراجی و اتانول به عنوان حلال پخشی، به سرعت توسط سرنگ به ٥ ميلي ليتر نمونه پالادیوم كه در یک سرنگ پلاستیکی ١۰ میلی لیتری قرار داشت، تزریق گردید. اثر پارامترهاي موثر بر استخراج كمپلكس پالادیوم –رودانين، مانند نوع و حجم حلال هاي پخشي و استخراجي و pH محلول آبي مورد بررسي قرار گرفته و بهينه شدند. تحت شرايط بهينه، براي روش پيشنهادي محدوده خطي منحني كاليبراسيون بين ٢٠٠٠-١٢۰ ميكرو گرم بر ليتر پالادیوم و مقدار انحراف استاندارد نسبي ٨١/٥ درصد به دست آمد. حد تشخيص روش ٠٧٥/٠ ميكروگرم بر ليتر محاسبه شد. این روش به طرز موفقیت آمیزی برای تعیین پالادیوم در نمونه های آب بکار رفت.

کلمات کلیدی: میکرو استخراج مایع- مایع پخشی در سرنگ، پالادیوم، اسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش – مرئی

فصل اول

پالادیوم و روشهای تجزیه آن

١-١- عنصر پالادیم

پالادیم عنصری فلزی به رنگ سفید است که در سال١٨٣٠ توسط ویلیام ولاستون دانشمند انگلیسی کشف گردید. این ماده معمولأ همراه کانیهای پلاتین، مس و جیوه یافت می شود. نام  این عنصر از آستروئید پالاس گرفته شده است. پالاس نام یک الهه یونانی است، الهه حکمت و فرزانگی. پالادیم همراه با پلاتین و دیگر فلزات گروه پلاتین در نهشته های پلاسر روسیه و آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی، اتیوپی و استرالیا یافت می شود. این عنصر همچنین در نهشته های مس – نیکل در آفریقای جنوبی و اونتاریو یافت می شود. پالادیم را میتوان از فلزات گروه پلاتین نیز جدا نمود. آفریقای جنوبی و روسیه، تولید کنندگان بزرگ جهانی فلزات اصلی گروه پلاتین بخصوص پالادیم هستند. در شوروی سابق، پلاتین به عنوان محصول فرعی از استخراج پالادیم و در کانادا، پلاتین به عنوان محصول فرعی از استخراج نیکل، تولید می شود. آفریقای جنوبی تنها کشوری است که پلاتین را به عنوان ماده اولیه استخراج می کند. اگر در بازار جهانی در عرضه آنها وقفه رخ دهد لازم است که همه کشورهای مصرف کننده حداقل برای مصرف یک سال این ماده ذخیره داشته باشند [1].

١-٢- خواص فیزیکی و شیمیایی پالادیوم

همانگونه که ذکر شد، پالادیوم یک فلز سفید – نقره ای متالیک و نرم است که شبیه پلاتین بوده، در مجاورت هوا سیاه نمی‌شود. این فلز با چگالی اندک خود، پایین‌ترین نقطه ذوب را در میان فلزات گروه پلاتین دارد. زمانی که به آن حرارت داده شود، به میزان زیاده کشیده و نرم شده، در دمای سرد سفت و محکم می‌شود. پالادیوم به‌شدت با ترکیبات گوگردی و اسید نیتریک ترکیب شده، به‌آرامی در اسید کلریدریک حل می‌شود. همچنین این فلز در دماهای معمولی با اکسیژن ترکیب نمی‌شود و به طرز غیر معمول و بسیار عجیبی خاصیت جذب هیدروژن را تا ۹۰۰  برابرحجم خود در دمای اتاق داشته است. حالتهای معمولی اکسیداسیون پالادیوم +۲، +۳ و +۴ می‌باشد. اخیرا ترکیبات پالادیوم که در آن، این عنصر اکسیداسیون +۶ دارد هم سنتز شده است[1].

در جدول ١-١ مطالبی در مورد خواص فیزیکی و شیمیایی پالادیوم آورده شده است [2].

 

جدول ١١– خواص اتمی، فیزیکی و شیمیایی پالادیم
٤٦ عدد اتمی
١۰٦/٤٢ جرم اتمی
٢٦١۰ درجه سانتيگراد نقطه ذوب
٤٨٢٥  درجه سانتيگراد نقطه جوش
سفید نقره ای رنگ
جامد حالت استاندارد
٤ و٢ حالت اکسیداسیون
۹/١١ گرم بر سانتیمتر مکعب چگالی

١-٣- کاربردهای پالادیوم

از پالادیوم در تجهیزات و سیستمهای سوئیچینگ مخابراتی استفاده می‌شود. همچنین این ماده کاتالیزورهای خوبی، مخصوصا درعمل تصفیه نفت محسوب می شود که سرعت هیدروژن‌ دارکردن و هیدروژن‌زدایی را زیاد می‌کند. به كمك يك قشر كاتاليزر پالاديم به دست آوردن هيدروژن بسيار خالص از نفت خام و بنزين طبيعي ميسر و ممكن مي گردد كه اين هيدروژن در ساختن اجسام نيمه رسانا و توليد فلزات ضرورت دارد. از دیگر کاربردهای پالادیوم در پیلهای سوختی است که از منابع پاک و تجدید پذیر انرژی محسوب می شود که توسط ترکیب اکسیژن و هیدروژن، برق تولید می کند و محصول جانبی آن تنها آب است. این عنصر در دندانپزشکی، ساعت سازی، جواهرسازی، ساخت ابزار جراحی و اتصالات الکتریکی تلفن های همراه و اتوموبیلها کاربرد دارد. در حال حاضر پالادیوم در مقایسه با پلاتین کاربرد وسیع تری در صنایع خودروسازی داشته و میزان تقاضای این محصول در این صنعت بیشتر می باشد. مصرف پالادیوم از ١٠٠ تن، در سال ١۹۹٠ به ٣۰٠ تن در سال ٢٠٠٠ افزایش یافته است که قسمت عمده آن در کاتالیزور خودروها مصرف می شود. کاربرد اصلی پالادیوم در موتورهای گازوئیلی به عنوان کاتالیست خودرو می باشد که از اینرو یکی از محصولات فلزی پرکابرد در بازارهای امریکای شمالی و آسیا بوده و رشد بازار آن وابستگی بسیار زیادی به این صنعت دارد. آلیاژ آن، در جواهرسازی استفاده می‌شود. طلای سفید، آلیاژی از طلا بوده که با اضافه کردن پالادیوم، رنگ خود را از دست می‌دهد. پالادیوم به‌تدریج در تولید و ساخت جواهرآلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد شد. رنگ پالادیوم سفید متمایل به خاکستری، سفیدتر از پلاتین است و هرگز تیره نمی‌شود و یا رنگش تغییری پیدا نمی‌کند و آلرژی‌زا نیست. ضمن آنکه ۶/۱۲ درصد سخت‌تر و انعطاف‌پذیرتر می‌باشد. اگرچه سختی آن در مقایسه با پلاتینیوم کمتر است. قابلیت تغییر و وزن سبک آن سبب می‌شود تا بیشتر از پلاتینیوم در ساخت جواهر استفاده شود و هزینه کمتر و سود بیشتری را به‌دنبال داشته باشد. آلياژ پالاديم با فلزهاي ديگر و عمدتا نقره براي ساختن دندان هاي مصنوعي در دندان پزشكي استفاده مي شود[1و2].

١-٤- مشکل تعیین Pd در نمونه های محیطی

تعیین پالادیوم در نمونه های محیطی نشان دهنده یک چالش جدید است. این عنصر همراه با رودیم یک جزء اصلی از کاتالیزور فعال خودرو است که به شدت توسعه یافته است. به عنوان مثال از سایش سطح, این عناصر در محیط زیست منتشر می شوند. تعیین این آلاینده ها در غلظت زیست محیطی آن نیاز به استفاده از تکنیکهای تجزیه ای بسیار حساس مانند اسپکتروسکوپی جرمی همراه با پلاسما می باشد. مشکلات مربوط به تعیین پالادیوم می تواند شامل بازیابی ناقص پس از آماده سازی نمونه, هضم نمونه یا جداسازی ماتریکس و همچنین خطر ابتلا به آلودگی در طی آماده سازی نمونه باشد. به عنوان مثال پالادیوم در مقابله با دیگر عناصر گروه پلاتین به شدت به باقیمانده سیلیکات متصل می شود حتی در محلول اسیدی. بنابراین در نمونه های محیطی باید به طور کامل هضم شوند[3].

١-٥- روشهای اندازه گیری و شناسایی پالادیوم

اساسا” پالادیوم را می توان با هر روش اسپکتروسکوپی اندازه گیری کرد. در زیر روشهای معمول اندازه گیری پالادیوم به اختصار شرح داده می شود.

١-٥-١- روشهای اسپکتروفتومتری

در این روشها به طور گسترده ای از واکنشگرهایی از قبیل مشتقات رودانین، لیگاند پورفیرین، مشتقات اوره، مشتقات امینوکینولین و مشتقات نیتروزو برای کمپلکس کردن و سپس تعیین پالادیوم استفاده شده است [12-4]. در تحقیق حاضر نیز از اسپکتروفوتومتری جذبی ماوراء بنفش- مرئی برای تعیین غلظت پالادیوم استفاده شده است. اساس اندازه گیری بر مبنای اندازه گیری جذب کمپلکس پالادیوم-رودانین، با استفاده از اسپکتروفوتومتری استوار است که مفصلأ در بخش سوم این تحقیق بحث شده است.

١-٥-٢-تکنیک  فلورسانس اشعه ایکس

این روش یک روش ساده، سریع و ارزان برای تعیین پالادیوم را میسر می سازد. حد تشخیص این تکنیک برای تعیین پالادیوم ٥/٢ نانوگرم بر لیتر می باشد [5]. این روش برای تعیین و آنالیز پالادیوم در صنعت جواهرسازی استفاده می شود [6].

١-٥-٣-تکنیک  اسپکتروفتومتری جذب اتمی الکتروترمال

این تکنیک، برای جداسازی ماتریکس و پیش تغلیظ پالادیوم در نمونه های محیطی از قبیل ذرات موجود در هوا توسعه داده شده است. حد تشخیص این روش ٢٣ نانوگرم بر لیتر می باشد[7]. اشکالات استفاده از این تکنیک برای تعیین پالادیم, عدم حصول حد تشخیص مناسب برای مواد زیست محیطی و بروز تداخل های طیفی می باشد. وجود آهن، سرب، نیکل، روی و کبالت، در حد غلظت میکروگرم بر لیتر، باعث تغییر در جذب پالادیم شده است. انحلال نمونه برای تعیین pd اغلب پیچیده است به ویژه برای تجزیه و تحلیل زیست محیطی و زمین شناسی به زمان و  زحمت نیازدارد و اغلب نیازمند استفاده از واکنشگرهای شیمیایی خطرناک است. مثل: HFو HClO4 می باشد.

در یک تحقیق دیگر، پاتل و همکارانش براساس اطلاعات به دست امده از کمپلکس( Pd(II)- SnCl3– N- butylacetamide) و به دنبال آن استخراج این کمپلکس با پنتانول یک روش پیشنهاد کردند. این روش با آشکارسازی GFAAS برای تعیین پالادیوم در نمونه خاک استفاده شد، که در آن تشکیل جفت یون بین کمپلکس آنیونی pd(SCN)42- و کمپلکس کاتیونی پلاتین از dicyclohexyl-18-crown-6 در محیط اسید کلریدریک برای جداسازی پالادیوم از پلاتین و رودیم پیشنهاد شده بود. محصول بدست آمده در این روش توسط کلروفرم استخراج شده و پس از آن، محلول استخراج شده که حاوی کمپلکس pd(NH3)42+  بود، توسط GFAAS اندازه گیری شد[8,9].

١-٥-٤- تکنیک  اسپکتروفتومتری جذب اتمی شعله ای

این تکنیک، یک روش ساده و مناسب برای شناسایی پالادیوم در کاتالیزور اتومبیل می باشد. به طور مثال در یک تحقیق برای اندازه گیری پالادیوم در کاتالیزورور اتومبیل توسط تکنیک اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای، این کاتالیزور توسط ترکیبی از آب اکسیژنه و اسید کلریدریک حل شد و پالادیوم آن توسط اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای اندازه گیری شد. حد تشخیص این روش ٠٢۹/٠ میلی گرم بر لیتر به دست آمد[10].

١-٥-٥- تکنیک  اسپکتروفتومتری جرمی ترکیب شده  با پلاسما[1]

این روش برای اندازه گیری پالادیوم در نمونه سنگ استفاده شده است. در یک تحقیق، با استفاده از ICP-MS یون پالادیوم را پس از استخراج فاز جامد اندازه گیری کردند. حد تشخیص این روش ٥/٣- ٨/٢ نانوگرم بر لیتر گزارش شده است[11].

١-٥-٦- روشهای الکتروشیمیایی

پالادیوم با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی هم قابل اندازه گیری می باشد. به طور مثال در یک تحقیق، الکترود خمیر کربن برای مطالعه الکتروشیمیایی بعضی از ترکیبات پالادیوم به کار رفته است [12]. همچنین این روش برای اندازه گیری پالادیوم در کاتالیزور خودرو نیز استفاده شده است. از جمله روشهای الکتروشیمیایی اندازه گیری پالادیوم، می توان به پتانسیومتری، کالریمتری و ولتامتری چرخه ای پالس تفاضلی، اشاره کرد [13]. یک روش جدید برای تعیین پالادیوم در نمونه های سنتزی زباله های هسته ای با استفاده از تجزیه و تحلیل ولتامتری کامپیوتری توسعه داده شده است. حد تشخیص این روش ۹ نانوگرم بر میلی لیتر می باشد [14].

١-٦- رودانین

رودانین[2] که به طور خلاصه  PDR نوشته می شود, یک لیگاند آلی است که قابلیت کمپلکس شدن با Ag(I), Au(II), Pt(II), Pd(II) را دارد. این ترکیب دارای فرمول مولکولی C12H12N2OS2 و وزن مولکولی ٣٧/ ٢٦٤ می باشد. شکل ز‌ﯾر ساختار مولکولی PDR را نشان می دهد.

شکل 1-1 ساختار مولکولی رودانین

در این تحقیق با توجه به مطالبی که در فصل دوم بیان خواهد شد، از سورفاکتانت استفاده شده است که به اختصار به شرح آن می پردازیم.

١-٧- سورفاکتانت

سورفکتانت[3] مخفف کلمات “Surface active agent “ می باشد . در تعریف ساده سورفاکتانت ماده ای ( پودر سفید رنگ) است که هنگامی که به مقدار بسیار ناچیز استفاده می شود کشش سطحی آب را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. این ماده دارای گروههای هیدروفوبیک که نقش دم و دنباله را دارد و گروههای هیدروفیلیک که نقش سر را دارد می باشند بنابراین معمولا به طور ناچیز در آب و حلالهای آلی حل می شوند. در این تحقیق، از یک نوع سورفاکتانت استفاده شده است که به اختصار CPC خوانده می شود و دارای فرمول مولکولی  C21H38ClN بوده  و جرم مولکولی آن, ۹۹/٣٣۹ گرم بر مول می باشد. سورفاکتانت باعث افزایش فاکتور تغلیظ و در نتیجه افزایش بازیابی آنالیت می گردد. به این دلیل که توانایی بسیار بالایی برای حل کردن سطح گسترده ای از ترکیباتی که در آب نامحلول هستند و یا به مقدار کمی در آب حل می شوند را دارا می باشد. از آنجایی که رودانین این خاصیت را دارد، مانع رسوب رودانین در محلول می شود. شکل ز‌ﯾر ساختار مولکولی CPC را نشان می دهد.

  فصل دوم

مروری بر روشهای میکرواستخراج مایع- مایع پخشی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

٢-١- مقدمه

روش استخراج ایده آل روشی است که سریع، ساده، تکرار پذیر و ارزان بوده، بازیابی کمی گونه های مورد نظر را بدون از دست دادن یا تخریب آنها ممکن سازد، با حجم کم نمونه  انجام پذیرد و از انتخابگری بالای برخوردار باشد، ضایعات کمی داشته باشد و استفاده از حلال در آن به حداقل مقدار برسد. بعلاوه از قابلیت اتوماسیون و استفاده به صورت پیوسته با سیستمهای آنالیزی برخوردار باشد، در نهایت نیازی به تغلیظ وکاهش حجم فاز استخراجی نداشته باشد. روش های استخراج کلاسیک مانند استخراج با سوکسله از نمونه های جامد، استخراج مایع – مایع (LLE) [4] از نمونه های محلول، استخراج با جاذب کربن فعال [5] و حلال آلی از نمونه های گازی ، مستلزم مصرف مقدار زیادی حلال با درجه خلوص بالا می باشد که علاوه بر هزینه و سمیت زیاد از انتخابگری  کمی بر خوردار است. به علاوه طی مرحله کاهش حجم و تغلیظ ، مقادیر زیادی از حلال آلی وارد اتمسفر می گردد که علاوه بر تاثیر منفی روی سلامت انسان و سایر جاندارن باعث تشکیل مه دود شیمیایی و ایجاد حفره در لایه ازن می گردد. بر این اساس بیش از یک دهه قبل معاهده ای تحت عنوان پروتکل مونترال[6]  که بر استفاده ی خیلی محدود از حلال ها تاکید دارد امضا گردید و به دنبال تحقیقات پیرامون روش های استخراج با سیال فوق بحرانی [7](SFE)، سیال تحت فشار[8] (PFE) و غیره سریعا گسترش یافت و با توسعه تحقیقات   در زمینه روش های استخراج عاری از حلال[9]، تکنیکنهای میکرو استخراج با فاز جامد[10](SPME) و میکرو استخراج با حلال[11](SME)  ابداع  گشت. همان گونه که ذکر گردید، روش های معمول استخراجی عموما شامل مراحل متعددی بوده و انجام آن مستلزم مصرف مقادیر زیاد و در بعضی موارد انواع متفاوتی از حلال های آلی با درجه خلوص بالا می باشد که اکثر سرطانزا و سمی بوده و تاثیرات سویی برسلامت انسان و محیط زیست دارند. بدین لحاظ تلاش محققان بیشتر در زمینه ابداع و توسعه روش های استخراجی است که مستقل از حلال بوده یا با حجم کمی از حلال انجام گیرند، همچنین از حساسیت بالایی برخودار بوده و قابلیت اتوماسیون و استفاده در محل[12] داشته باشد، براین مبنا در سال های اخیر روش های میکرو استخراج بسیار مورد توجه قرار گرفته است. روش های میکرو استخراج به روش هایی اطلاق می گردد که در آن ها حجم فاز استخراجی به طور کامل صورت نمی گیرد و فقط کسر کوچکی از نمونه به داخل فاز استخراج کننده منتقل می شود و گه گاه پس از استخراج غلظت گونه در محلول نمونه با غلظت اولیه اش برابری می نماید. روش های میکرو استخراج ممکن است بصورت میکرو استخراج با فاز جامد یا میکرواستخراج با مایع(حلال یا غشای مایع) صورت گیرد. هی و همکارانش، استخراج با قطره در حالت استاتیک و دینامیک  را توصیف کردند. در روش استاتیک چند میکرولیتر از  قطره استخراجی در نوک سوزن میکرو سرنگ در درون محلول یا در فضای فوقانی محلول نمونه آبی ساکن قرار گرفته وگونه ها تحت فرایند نفوذ، از فاز آبی به داخل قطره استخراج می شوند. در روش دینامیک، با حرکت تکراری پیستون میکرو سرنگ، استخراج بین میکرولیترهای نمونه و لایه نازک فاز آلی در جدار درونی سرنگ و سوزن صورت می گیرد. در روش دینامیک با کشیدن پیستون سرنگ، فیلم حلال آلی[13] (OSF) در جدار داخلی سرنگ و سوزن تشکیل می شود و انتقال جرم بین نمونه ولایه آلی صورت می گیرد. در روش دینامیک سطح تماس تا حد زیادی افزایش می یابد که می تواند  موجب افزایش راندمان استخراج گردد. باحرکت پیستون به سمت داخل و خارج میکروسرنگ، در هر سیکل، فیلم حلال آلی جدیدی در معرض محلول نمونه آبی یا نمونه گازی جدید قرار می گیرد. نتایج نشانگر این است که روش دینامیک در مقایسه با روش استاتیک از فاکتور تغلیظ بالاتر و زمان استخراج کمتری برخوردار است و تکرار پذیری آن در مقایسه با روش استاتیک کمتر است و انتخاب حلال انعطاف پذیرتر است. در روش دینامیک برای بهبود حساسیت و تکرارپذیری عمل، و همچنین سهولت کار با روش دینامیک، از یک موتور چرخش قابل برنامه ریزی برای ایجاد حرکات تکراری و یکنواخت پیستون سرنگ استفاده شد. چناچه در روش میکرواستخراج با فاز مایع از فضای فوقانی به روش دینامیک با فیلم حلال آلی[14] با حرکات تکراری و یکنواخت پیستون توسط موتور قابل برنامه ریزی، فیلم حلال آلی نازک در جدار داخلی سوزن و سرنگ تشکیل می گردد که انتقال گونه بین لایه آلی و نمونه گازی صورت گرفته و بعد از زمان مشخصی، پیستون فشرده شده و با کشیده شدن مجدد پیستون لایه آلی جدید و نمونه گازی جدید تشکیل می گردند. این روش در مقایسه با میکرو استخراج مایع به روش دینامیکی توسط دست، دارای مزایایی مانند: سادگی، کم هزینه بودن، سهولت عمل، حساسیت بالا، دقت خوب، فاکتور تغلیظ بالا و زمان آنالیز کوتاه می باشد[15]. به طور کلی روش دینامیک به علت فضای خیلی کوچک در میان لوله میکروسرنگ تعادل بین گونه ها و لایه آلی سریع حاصل می گردد، بنابراین خطر از دست رفتن حلال آلی در طول استخراج کاهش می یابد، بنابراین از حلال با فشار بخار بالا نیز می توان برای انجام یک استخراج موفق استفاده کرد و انتخاب حلال برای استخراج انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است.

[1] – ICP-MS

[2] – 5(p-dimethylaminobenzylidene)rhodanine

[3] – Surfactant

[4] – Liquid- Liquid Extraction

[5] – Charcoal sorbent

[6] – Montral Protocol

[7] – Super Critical Fluid Extraction

[8] – Pressuized Fluid Extraction

[9] – Solvent Free

[10] – Solid phase Microextraction

[11] – Solvent Microextraction

[12] – In Situ

[13] – Organic-Solvent Film(OSF)

[14] – Dynamic Headspace–Organic Solvent Film-Microextraction

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122