پايان نامه اندازه گيري دي کرومات در آب توسط روش فيلم اسکنومتري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اندازه گيري دي کرومات  در آب توسط روش فيلم اسکنومتري  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 71 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه اندازه گيري دي کرومات  در آب توسط روش فيلم اسکنومتري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق    1
1-1- مقدمه    2
1-2- مبانی رنگ    2
1-3- پارامترهای توصیف نور    3
1-4- نمودار رنگینگی    5
1-5- مدل رنگی    6
1-6- مقادیر محرکه سه گانه    7
1-7- اصول مدل‌های رنگی    7
1-7-1- اصول مدل رنگی CIE XYZ    7
1-7-2- اصول مدل رنگ RGB (Red, Green and Blue)    8
1-7-3- اصول مدل رنگی CMYK (Cyan, Magenta ,Yellow , Black)    8
1-7-4- اصول مدل رنگی(HIS , HSL, HSV)    9
1-8- تبدیل مدل‌های رنگی به یکدیگر    11
1-8-1- تبدیل لکه به پارامترRGB    11
1-8-2- تبدیل RGB به CMYK    12
1-8-3- تبدیل RGB به مدل‌های HIS, HSL, HSV    12
1-8-4- محاسبه مدل رنگی XYZ    13
1-9- روش اسکنومتری    13
1-10- اسکنر    14
1-11- مفاهیم حسگر    15
1-12- انواع حسگرهای شیمیایی    15
1-12-1- حسگرهای الکتروشیمیایی    16
1-12-2- حسگرهای نوری    16
1-12-3- حسگرهای شیمیایی نوری    16
1-12-4- حسگرهای نوری یونی    17
1-12-5- اپتود – اپترود    17
1-12-6- حسگرهای توده‌ای    18
1-13- پلیمرها وکاربرد آنها درحسگرهای نوری    19
1-13-1- پلیمر پلی وینیل کلراید    19
1-13-2- پلیمرسلولز تری استات    19
1-14- روش‌های تثبیت شناساگر    20
1-14-1- تثبیت فیزیکی    20
1-14-2- تثبیبت الکترواستاتیکی    20
1-14-3- تثبیت کووالانسی    21
1-14-4- روش های تثبیت شناساگر درپلیمرهای سول – ژل    23
1-15- تاثیرنوع روش تثبیت ونوع بافت پلیمری    23
1-16- اهمیت اندازه‌گیری یون دی‌کرومات – یون فلزی کروم (VI)    23
فصل دوم : مروری برتحقیقات گذشته    26
2-1- مقدمه    27
2-2- مروری برتحقیقات گذشته درزمینه اسکنومتری    27
2-3- مروری برتحقیقات گذشته درزمینه اپتود    28
2-4- مروری برتحقیقات گذشته برای اندازه‌گیری یون دی‌کرومات    31
فصل سوم: بخش تجربی    37
3-1- مقدمه    38
3-2- مواد شیمیایی ،محلول‌ها ومعرف    38
3-3- دستگاه‌ها ووسایل مورداستفاده    39
3-3-1- آماده‌سازی پلیت شیشه‌ای    39
3-3-2- آماده‌سازی وسایل    39
3-4- آماده‌سازی محلول‌ها    39
3-4-1- تهیه محلول هیدروکلریک اسید 1/ 0 مولار    39
3-4-2- تهیه محلول هیدروکسید سدیم 1/0 مولار    39
3-4-3- تهیه محلول اسیدفسفریک 1/0 مولار    39
3-4-4- تهیه محلول دی کرومات پتاسیم ppm20     40
3-4-5- تهیه محلول ppm1000 ، 1و5 دی فنیل کربازید    40
3-4-6- تهیه بافر فسفاتی با pH های 1-12    40
3-5- تهیه فیلم شفاف    40
3-6- تهیه فیلم حسگر آغشته به دی فنیل کربازید    40
3-7- قدرت تفکیک اسکنر و مکان اسکن    40
3-8- بررسی تاثیرDPC  و دی‌کرومات بریکدیگر درتوده محلول    41
3-8-1- تاثیرمدت زمان ساخت ونگهداری محلول ppm1000 دی فنیل کربازید    41
فصل چهارم : بحث و نتیجه‌گیری    42
4-1- مقدمه    43
4-2- تهیه فیلم    43
4-3- بررسی تاثیرpH روی فیلم حسگر آغشته به DPC    43
4-4- بررسی تغیرات پارامترهای رنگی کمپلکس دی‌کرومات  – دی فنیل کربازید    44
4-5- تاثیرpH  روی تشکیل کمپلکس بین دی‌کرومات وDPC     44
4-6- بهینه سازی غلظت DPC برای تهیه فیلم    46
4-7- بررسی زمان پاسخگویی    46
4-8- بررسی ماندگاری فیلم حسگر    47
4-9- منحنی کالیبراسیون ، ناحیه خطی ، حدتشخیص و تکرارپذیری    49
4-10- بررسی حضورمزاحمت‌ها    50
4-11- کاربرد عملی    51
4-12- نتیجه‌گیری    52
4-13- پیشنهادات    52
منابع    53

منابع  

 [1] Gonzalez R C and Woods R E. 1992. Digital Image Processing. Addison- Wesley.

[2] Mehta, Akul. 2011. Introduction to the Electromagnetic Spectrum and Spectroscopy.

[3] Stroebel D and Zakia R D. 1993. The focal Encycl Opedia of Photograhy

[4] Ebelmen M, C R Acad. 1847. Sci. 25: 854

[5] Kandel E, Schwartz J and Jessell T. 2000. Principles of Neural Science. 4th ed. McGraw, New York. PP: 577

[6] Ebelmen M. 1846. Annales de Chimie et de Physique. 16: 129

[7] Speranskaya N I. 1959. Optics and Spectroscopy. 7: 424

[8] Graham T. 1864. Journal of Chemical Society. 17: 318

[9] Halmann N M T, Chourot N and Thalmann D. 1984. Computer Graphics Forum. 3: 83

[10] Wolfbeis D S.1987. Pure and Appllied Chemistry.59:  663

[11] Bezegh A and Janata J. 1988. Analytical Chemistry.60: 62R

[12] Schwotzer G, Latk I, Lehmann H and Willsch R.1997. Sensors and Actuators B: Chemical. 38: 150

[13] Guell R, Fantas C, Salvado V and Antico E. 2007. Analytica Chimica Acta, 594: 162

[14] Kazemzadeh A and Moztarzadeh F.2005. Sensors and Actuators B:Chemical. 106: 832

[15] Albero M I, Ortuno J A, Garcia M S, Cuartero M and Alcaraz M C.2010. Sensors and ActuatorsB: Chemical. 145: 133

[16] Safavi A and Sadeghi M. 2007. Talanta. 71: 339

[17] Seiler K, Wang K, Kuratli M and Simon W. 1991. Analytica Chimica Acta. 244: 151-160

[18] Yavier M P, Valleyo B, Marazuela M D, Moreno-Bondi M C,Balini F and Falai A. 2000. Biosensor and Bioelectronics, 14: 895

[19] Antico E, lerchi M, Rusterholz B, Achermann N, Baderscher M, Naliente M and Pretsch E. 1999. Analytica  Chemica Acta. 244: 151

[20] Mahutte C K. 1998. Review of Clinical Biochemistry. 31: 119

[21] Ensafi A  A and Bakhshi M. 2003. Sensors and Actuators B: Chemical. 96: 435

[22] Rosatzin T, Moly P, Seiler R,Rusterholz B and Simon W.1992. Analytical Chemistry. 64: 2029

[23] Seitz W R. 1988.CRC Critical Reviews in Analytical Chemistry. 19: 135

[24] Jeronimo P C A, Arauja A N and Montegro M C B S M. 2007. Talanta. 72: 13

[25] Seiler R W, 1984. Analytical Chemistry. 56: 16A

[26] Lobnik A, Oehme I, Murkovic I and Wolfbeis O S. 1998.Analytica Chimica Acta. 367: 159

[27] Firooz A R, Ensafi A A, Kazemifard N and Sharghi H. 2012. Talanta. 101: 171

[28] Sieler K and Simon W. 1992. Analytica Chemica Acta. 266: 73

[29] Scindia Y M, Pandey A K, Reddy A V R and Manohar S B. 2004. Analytica Chimica Acta. 515: 311

[30] Wolfbeis O S. 1991. Analytica Chemica Acta. 250: 181

[31] Ensafi A A and Kazemzadeh. 1999. Microchemical. 63: 381

[32] Sotomayor P T, Raimlando I M, Zarbin A J and Rahwedder J R. 2001.Sensors and Actuators B: Chemical. 74: 157

[33] Ensafi A A and Kazemzadeh A. 2002. Microchemical. 72: 193

[34] Vorting  V J, Prince P K and Bachas L G. 1991. Analyst. 116: 581

[35] Whistle R L and Wolform M L.1963. Methods in Carbohydrate. Three Edition. New York: Academic Press.

[36] Debko A, Wroblewski W, Maciejewski J, Romaniuk R and Brzzkaz. 1997. Sensors and Actuators B: Chemical. 39: 207

[37] Ahmad M and Narayanaswamy. 1994. Analytica Chimica Acta. 291: 255

[38] Mohr G R and Wolfbies O S. 1995. Analytica Chemica Acta. 316: 239

[39] Alizadeh N, Momeni A and  Shamsipur  M. 2002. Analytica Chemica Acta. 464: 187

[40] Sands T J, Cardwell T J, Cattrall R W, Farrel J R, Lies P J and Kolevs. 2002. Sensors Actuators B: Chemical. 85: 33

[41] Madden J E, Cardwell T J, Cattrall R W and Deady L W. 1996. Analytica Chimica Acta. 319: 129

[42] Ochme I, Pratter S, Wolfbeis O S and Mohr G J. 1998. Talanta. 47: 595

[43] Ensafi A A, Katriaei Far A and Meghdadi S. 2009. Journal of Hazardous Materials. 172: 1069

[44] Nezel T, Fakier A, Zhylyak G, Mohr G J and Spichiger-Keller U E. 2000. Sensors. Actuators B: Chemical. 70-165

[45] Castilleja-Rivera W L, Hinojosa-Reye L, Guzman-Mar J L and Hernadez-Ramirez A. 2012. Talanta. 99: 730

[46] Lazo P. 2009. Journal of  Enternational  Enviromental Application & Science. 4: 207

[47] Inoue Yoshinori, Sakai T and Kumagai H. 1995. Journal of Chromatography A. 706: 127

[48] Stancheva K A, Bgdanov B I, Georgiev D P, Histov Y H and Markovska I G. 2013. Eurasian Journal of Analytical Chemistry. 8: 10

[49] Herrera G M D, Odonez P A P and Anaguano A H, 2013. Journal Produccion+Limpia. 8: 9

[50] Castillo E, Granados M and Cortina J  L.2002. Joutnal of Chromatography A. 963: 205

[51] Gurkan R, Ulusoy H I and Akcay M. 2012. Arabian Journal of Chemistry. Xxx: xxx-xxx

[52] Abbaspour A, Mehrgardi M A, Noori A, Kamyabi A, Khalafi-Nezhad A and Soltani Rad. 2006. Sensors Actuators B: Chemical. 113: 857

[53] Rakow N A and Suslicks. 2000. Nature. 406: 710

[54] Janzen M C, Ponder B, Bailey D P, Ingison C K and Suslick K S. 2006. Analytical Chemistry. 78: 3591

[55] Abbaspour A, Khajezadeh A and Noori A. 2008. Analytical Science. 24: 721

[56] Abbaspour A, Mirahmadi E and Khajehzadeh A. 2010. Analytical Methods. 2:349

[57] Abbaspour A, Khajehzadeh A, and Ghaffarinejad A. 2009. Analyst. 134: 1692

[58] Abbaspour A, Valizadeh H and Khajehzadeh A. 2011. Analytical Methods. 3:1405

[59] Abbaspour A, and Khajehzadeh A. 2012. Analytical Methods. 4: 923

[60] Suzuki K, Hirayama E, Sugiyama T, Yasuda K, Okabe H and Chitteri D. 2002. Analytical Chemistry. 74: 5766

[61] Safavi A and Bagheri M. 2003. Sensors Actuator B: Chemical. 90: 143

[62] Joshi J M, Pattak P N, Pandey A K and Manchandav V K. 2008. Talanta. 76: 60

[63] Kalyan Y, Pandey A K, Bhagat P R, Acharya R, Natarajan V, Vaidu G R K and Reddy A V R. 2009. Journal of Hazardous Material. 166: 377

[64] Filik H, Dogutan M and Apak R. 2003. Analytical and Bioanalytical. 376: 928

[65] Metze D, Herzog H, Gosciniak B,Gladtke D and Jakubowski N. 2004. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 378: 123

[66] Neto H B, Graner C A F, Pezzato L E and Padovanic R. 2005. Ciencia Rural. 35: 691

[67] Stoyanova A M. 2005. Turkish Journal of Chemistry. 29: 367

[68] Elbagermi M A, Alajtal A I and Edwards H G M. 2013. APCBEE Procedia. 5: 378

[69] Firdaus M L. Alwi W,Trinoveldi F, Rahayu I, Rahmidar L and Warsitok K.2014. Procedia Enviromental Sciences. 20: 298

[70] http://en.wikipedia.org/wiki/Chromate_and_dichromate

  چکیده        

در این بررسی، روش جدید فیلم اسکنومتری برای اندازه‌گیری یون دی‌کرومات در محیط‌های آبی با استفاده از کروموفور 1و5 – دی فنیل کربازید (DPC) به کار گرفته شد. 1و5- دی فنیل کربازید به عنوان عامل کمپلکس دهنده برای اندازه‌گیری یون دی‌کرومات به کار برده شد. در اثر ورود دی‌کرومات به ساختار فیلم پلیمری، کمپلکس قرمز- بنفش کروم (III) – 1و5 دی فنیل کربازون تشکیل می‌شود. پس از تزریق نمونه‌ها روی یک پلیت شیشه‌ای، پلیت به وسیله اسکنر با قدرت تفکیک مناسب اسکن و تصویر مربوطه به برنامه آنالیز رنگ منتقل می‌شود و در محیط ویژوال بیسیک توسط الگوریتم‌های مختلف به پارامترهای سازنده تجزیه می‌شود. پارامترهای مختلفی مانند غلظت دی فنیل کربازید،pH ، زمان پاسخگویی و … بررسی گردید و در نهایت منحنی کالیبراسیون با شیب مناسب رسم شد. در شرایط بهینه دامنه خطی روش معادلppm  50- 5/0 به دست آمد. برای تمام غلظت‌ها در دامنه خطی، میزان انحراف استاندارد نسبی کمتر از 5% و میزان حد تشخیص برای هر پارامتر رنگی معادلppm  2/0 به دست آمد. دی‌کرومات در نمونه‌های حقیقی آب معدنی مختلف اندازه‌گیری شد و همچنین حضور مزاحم‌ها بررسی گردید.

کلمات کلیدی: RGB، تکنیک اسکنومتری، اپتود، دی‌کرومات، 1و5 – دی فنیل کربازید

فصل اول  کلیات تحقیق

1-1- مقدمه‏

شناسایی اشیا در تصاویر به صورت بالقوه کاربرد‌های وسیع و متنوع در فهم تصویر دارد. ردیابی و اکتشاف اشیا در تصویر یک کار بنیادی در کاربرد‌های آنالیز تصویر می‌باشد  و کاربرد‌های فراوانی در زندگی بشر دارد که همراه با پردازش تصویر می‌باشد. پردازش رنگی تصاویر[1]اغلب برای دو منظور خاص انجام می‌گیرد: الف) تحلیل خودکار تصاویر، در این منظور رنگ توصیف‌گر توانایی است که در اغلب موارد شناسایی و استخراج شی را از صحنه ساده می‌سازد. ب) به کارگیری خصوصیات رنگی مانند شدت و پارامترهای دیگر آن به عنوان معیاری از شدت و ضعف مقدار ماده موجود در تصویر. پردازش تصویر به دو حوزه اصلی تقسیم می‌شود: پردازش تمام رنگی و پردازش شبه رنگی‌. در گروه اول‌، تصاویر مورد نظر معمولاً با یک حسگر تمام رنگی نظیر دوربین تلویزیون رنگی یا پیمایشگر رنگی برداشته می‌شوند‌. در گروه دوم‌، به هر شدت تک رنگ خاص یا محدوده‌ای از شدت‌ها‌، یک سایه رنگی منتسب می‌شود‌. پیشرفت قابل توجهی که در دهه 1980 انجام شد‌، باعث گردید حسگر‌های رنگی و سخت افزار لازم برای پردازش تصویرهای رنگی با قیمت قابل قبولی در دسترس قرار گیرند‌. در نتیجه این پیشرفت‌ها‌، استفاده از روش‌های پردازش تصویر تمام رنگی در محدوده بسیار وسیعی از کاربردها  مورد استفاده قرار گرفته است ‌]1[.

1-2- مبانی رنگ

سال 1666میلادی اسحاق نیوتن[2] کشف کرد که وقتی نور خورشید از میان یک منشور شیشه‌ای عبور می‌کند‌، خروجی آن نور سفید نیست‌، بلکه شامل طیف پیوسته‌ای از رنگ‌ها در محدوده بنفش تا قرمز می‌باشد‌. همان طور که در تصویر 1 – 1 مشاهده می‌شود طیف رنگی را به 6 ناحیه وسیع می‌توان تقسیم کرد: بنفش‌، آبی‌، سبز‌، زرد‌، نارنجی و قرمز‌. هیچ رنگی در طیف یکباره قطع نمی شود بلکه هر رنگ به آرامی با رنگ بعدی مخلوط می‌گردد (تصویر 1 – 2) ]2.[

به طور کلی رنگ‌هایی که انسان از شی‌‌ای دریافت می‌کند‌، به وسیله ماهیت نور منعکس شده از آن شی معین می‌شود‌. همان طور که در تصویر 1 – 2 مشاهده می‌شود، نور مرئی‌ نوار نسبتاً باریکی در طیف انرژی الکترومغناطیسی می‌باشد‌. جسمی که در تمام طول موج‌‌‌‌‌های مرئی‌، نور نسبتاً متوازنی را منعکس می‌کند‌، برای ناظر‌، به صورت سفید ظاهر می‌شود‌، اما جسمی که تنها در محدوده کوچکی از طیف مرئی به خوبی انعکاس داشته باشد‌، برای ناظر رنگی به نظر می‌رسد‌. به عنوان مثال اشیاء سبز‌، طول موج‌های نوری در محدوده nm 700 – 500 را منعکس می‌کنند‌، در حالی که بیشتر انرژی موجود در سایر طول موج‌‌ها را جذب می‌کنند ]2 .[

1-3- پارامترهای توصیف نور

توصیف نور‌، اساس علم رنگ است‌. نور غیر رنگی (بدون رنگ)‌، تنها مشخصه آن شدت یا مقدار می‌باشد‌. نور غیر رنگی همانند نوری است که بینندگان تلویزیون سیاه و سفید می‌بینند‌. بنابراین اصطلاح سطح خاکستری به اندازه عددی شدت که در محدوده سیاه تا خاکستری‌ها و در نهایت سفید تغییر می‌کند‌، اشاره دارد. نور رنگی طیف انرژی الکترومغناطیسی تقریباً از 400 – 700 نانومتر را می‌پوشاند‌. سه کمیت اصلی برای توصیف کیفیت منبع نور رنگ استفاده می‌شوند: تشعشع 1، لومینانس 2و روشنی 3. تشعشع، مقدار کل انرژی است که از منبع نور صادر گردیده و اغلب با وات (W) سنجیده می‌شود‌. لومینانس که بر حسب لومن (lm) بیان می‌شود‌، مقدار انرژی است که  توسط ناظر از منبع نور دریافت می‌شود‌. به عنوان مثال نوری که از منبعی در ناحیه انتهایی مادون قرمز طیف صادر می‌شود‌، ممکن است انرژی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد اما ناظر به سختی آن را احساس می‌کند؛ بنابراین لومینانس آن تقریباً صفر است‌. در نهایت روشنی توصیف‌گری ذهنی است که اندازه‌گیری آن عملاً غیر ممکن است‌. روشنی‌، بخش غیر رنگی شدت را مجسم می‌کند و یکی از عوامل مهم در توصیف احساس رنگ است ]1[.

ساختمان چشم انسان‌ به گونه‌‌‌ای می‌باشد که تمام رنگها به صورت ترکیبات مختلف سه رنگ اولیه قرمز (R)‌، سبز (G) و آبی (B) دیده می‌شوند‌. به منظور استاندارد‌سازی‌ مجمع جهانی درباره روشنایی1 (CIE) در سال 1931 مقادیر طول موج‌های مشخص زیر را به سه رنگ اولیه منتسب کرد ]1[:

Blue = 435.8 nm

Green = 546.1 nm

Red = 700 nm

ذکر این نکته در اینجا دارای اهمیت بسیار زیادی است که هیچ رنگی را به تنهایی نمی‌توان قرمز‌، آبی و یا سبز نامید‌. بنابراین داشتن سه طول موج رنگی مشخص و استاندارد بدین معنا نیست که سه مؤلفه ثابت RGB به تنهایی می‌توانند تمام رنگ‌های طیف را تولید کنند‌. این نکته مهمی است‌، زیرا در بسیاری از موارد به هنگام استفاده از کلمه اولیه‌، این گمان رفته است که اگر سه رنگ اولیه استاندارد در نسبت‌های مختلف با هم مخلوط شوند‌، می‌توانند تمام رنگ‌های مرئی را تولید نمایند‌. این تعبیر درست نیست مگر این که طول موج هم امکان تغییر داشته باشد ]1[.

با مخلوط کردن رنگ‌های اولیه می‌توان رنگهای ثانویه بنفش روشن (قرمز به اضافه آبی)‌، آبی فیروزه‌ای  (سبز به اضافه آبی) و زرد (قرمز به اضافه سبز) را تولید نمود‌. با مخلوط کردن سه رنگ اولیه با هم و یا یک رنگ ثانویه با رنگ اولیه متضادش‌، البته با شدت‌‌‌های صحیح‌، نور سفید تولید می‌شود این نتیجه در تصویر 1- 3 (الف) قابل مشاهده است. این سه رنگ اولیه و ترکیبات آنها را نمایش می‌دهد ]1[.

تفکیک بین رنگ‌های اولیه نوری و رنگ‌های اولیه مادی2 مهم است‌. در مورد اخیر رنگ اولیه به عنوان رنگی تعریف می‌شود که رنگ اولیه نوری را جذب یا تفریق می‌کند و دو رنگ دیگر را انعکاس یا عبور می‌دهد‌. بنابراین رنگ‌های اولیه مادی بنفش‌، ابی فیروزه‌ای و زرد بوده و رنگ‌های ثانویه مادی قرمز‌، سبز و ابی هستند‌. این رنگ‌ها در تصویر1- 3 (ب) مشاهده می‌شود‌. ترکیب مناسب سه رنگ اولیه مادی‌، یا یک رنگ ثانویه با رنگ اولیه متضادش‌، رنگ سیاه تولید می‌شود ‌]1.[

برای تشخیص یک رنگ از سایر رنگها می‌توان از سه پارامتر روشنی1 اصل رنگ  2و اشباع 3استفاده نمود . روشنی‌، بخش رنگی شدت را مجسم می‌کند‌. اصل رنگ صفت مرتبط با طول موج غالب در ترکیب امواج نوری است‌. بنابراین اصل رنگ بیانگر رنگ غالب که بیننده دریافت می‌کند‌، است؛ وقتی شی ‌ای را قرمز‌، نارنجی یا زرد می‌خوانیم‌، در واقع اصل رنگ آن را مشخص می‌کنیم‌. اشباع به خلوص نسبی یا مقدار نور سفید مخلوط با اصل رنگ مربوط می‌شود‌. رنگ‌های طیفی خالص کاملاً اشباع شده هستند‌. رنگ هایی نظیر صورتی (قرمز به اضافه سفید) و بنفش کمرنگ (بنفش به اضافه سفید) کم اشباع‌تر هستند‌. درجه اشباع با نور سفید اضافه شده نسبت معکوس دارد .اصل رنگ و اشباع روی هم‌، رنگینگی نامیده می‌شوند‌. بنابراین هر رنگ را می‌توان با روشنی و رنگینگی آن توصیف نمود‌. مقادیر قرمز‌، سبز و آبی مورد نیاز برای تشکیل یک رنگ خاص‌، مقادیر محرکه سه گانه 4نامیده می‌شوند و به ترتیب با X‌، Yو Z نشان داده می‌شوند‌. هر رنگ با ضرایب سه گانه رنگینگی آن که به صورت زیر تعریف و مشخص می‌گردد ]1[.

2 -colorant

1 -brightness

2 -Hue

3 -saturation

4 –Tristimulus Values

1  Radiance

2  Luminance

3  Brightness

1  Internation Commision on illumination

[1] – Image analyzing

[2] – Isaac Newton

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122