پايان نامه اندازه گيري سرمايه فکري و رابطه آن با عملکرد سازماني در شرکت‏هاي نرم افزاري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  اندازه  گيري سرمايه فکري و رابطه آن با عملکرد سازماني در شرکت‏هاي نرم  افزاري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 175 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه  اندازه  گيري سرمايه فکري و رابطه آن با عملکرد سازماني در شرکت‏هاي نرم  افزاري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل1- کلیات طرح    1
1-1- مقدمه    2
1-1-1- مفهوم سازی سرمایه فکری و اجزای سرمایه فکری    5
1-1-2- سرمایه‌های انسانی    7
1-1-3- سرمایه‌های ساختاری(سازمانی)    8
1-1-4- فرهنگ و اعتماد    9
1-2- بیان مسئله    10
1-3- اهمیت موضوع    12
1-4- اهداف تحقیق    13
1-5- فرضیات تحقیق    14
1-5-1- سفرضیه اصلی    17
1-6- قلمرو تحقیق    19
1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق    19
1-6-2- قلمرو زمانی    19
1-6-3- قلمرو مکانی    19
1-7- روش تحقیق    20
1-8- روش نمونه برداری    20
1-9- جامعه تحقیق    21
1-10- پیشینه تحقیق    21
1-11- تعریف متغیرها و دادهها    26
فصل2- ادبیات موضوعی تحقیق    28
2-1- مقدمه    29
2-1-1- چیستی و چگونگی دانش    31
2-1-2- اشکال جدید منابع سازمانی    32
2-2- سرمایه فکری و رویکردهای آن    41
2-2-1- مقدمه و تاریخچه    41
2-2-2- سرمایه انسانی    48
2-2-3- سرمایه ساختاری    50
2-2-4- حسابداری دارایی های نامشهود و سرمایه فکری    51
2-2-5- طبقه بندی و مدلهای سرمایه فکری    51
2-2-6- سنجش سرمایه فکری    52
2-2-7- مدلهای توصیفی سنجش سرمایه فکری    54
2-2-8- نتیجه گیری    76
2-3- عملکرد سازمانی    77
2-3-1- مقدمه    77
2-3-2- تعریف سنجش عملکرد    78
2-3-3- نتیجه گیری    81
فصل3- روش شناسی تحقیق    82
3-1- مقدمه    83
3-2- روش تحقیق    84
3-3- قلمرو تحقیق    85
3-3-1- قلمرو مکانی    86
3-3-2- قلمرو زمانی    86
3-4- روش نمونه گیری    86
3-5- شیوه های گردآوری داده های اطلاعاتی    87
3-5-1- روش های کتابخآن‏های    87
3-5-2- بررسی میدانی    87
3-6- تعیین روایی    88
3-6-1- روایی محتوا    89
3-7- تعیین پایایی    89
3-8- تحلیل عاملی    90
3-8-1- بنیآن‏های اولیه تحلیل عاملی    91
3-8-2- درك مفهومي تحليل عاملي و كاربرد آن    91
3-8-3- مفاهیم کلیدی روش تحلیل عاملی    92
3-8-4- مراحل اجرای تحلیل عاملی    93
3-8-5- روش KMO    94
3-8-6- روش بارتلت    94
3-8-7- معیارهای استخراج تعداد عاملها    98
3-8-8- معیار تعیین سطح معنی داری بارهای عاملی    99
3-9- مدل یابی معادلات ساختاری    99
3-9-1- اندیشه اساسی زیربنای مدل یابی ساختاری    100
3-9-2- توسعه مدل های علّی    101
3-9-3- موارد کاربرد روش لیزرل    101
3-9-4- نرم افزار لیزرل    102
3-9-5- تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی    102
3-9-6- آزمون های برازندگی مدل کلی    104
فصل4- تجزیه وتحلیل داده ها    106
4-1- مقدمه    107
4-2- تحلیلهای آماری مربوط به پژوهش    108
4-2-1- آمار توصیفی    109
4-2-2- آمار استباطی    112
4-3- بررسی فرضیه های تحقیق    121
4-4- معادلات اندازه گیری و ساختاری    125
4-4-1- اندازه گیری های موجود در معادلات بر طبق خروجی LISREL    126
فصل5- نتیجه گیری و پیشنهادات    132
5-1- مقدمه    133
5-2- نتیجه گیری حاصل از تحلیل نتایج تحقیق    133
5-2-1- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه اول    133
5-2-2- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه دوم    133
5-2-3- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه سوم    134
5-2-4- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه چهارم    134
5-2-5- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه پنجم    134
5-2-6- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه ششم    135
5-2-7- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه هفتم    135
5-2-8- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه هشتم    135
5-2-9- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه نهم    136
5-2-10- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه دهم    136
5-2-11- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه یازدهم    136
5-2-12- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه دوازدهم    136
5-2-13- نتیجه گیری و تحلیل فرضیه سیزدهم    137
5-2-14- نتیجه گیری و تحلیل رتبه بندی ابعاد مختلف سرمایهفکری    137
5-3- پیشنهادات اجرایی    139
5-3-1- پیشنهادات بر مبنای نتایج و یافته های تحقیق    139
5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی    142
5-5- محدودیتهای تحقیق    142
فصل6- منابع و مراجع    145
فصل7- ضمیمه ها    149

منابع

منابع فارسی

۱- انواری رستمی، علی اصغر و محمد رضا (1384). “ارزیابی مدلها و روش­های سنجش و ارزشگذاری سرمایه فکری شرکت‏ها”. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران.

۲- خاکاوند، جلیل و خاکاوند، احسان (1388). ” سرمایه فکری مدیریت توسعه ، مدل­های سنجش”. انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

۳-  دانایی فرد، حسن،. الوانی، مهدی و آذر، عادل.(1391)”روش شناسی پژوهشی کمی در مدیریت: رویکرد جامع”. انتشارات صفار.

۴- علی آبادی، خدیجه و صمدی، علی..”تحلیل داده­های روانشناسی با برنامه SPSS “. (1391) انتشارات نشر دوران.

۵-  هومن، حیدر علی. “مدلیابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل”.(1390) انتشارات سمت.

منابع خارجی

[1] Abdel-Aziz Ahmad Sharabati and Bontis, Nick , 2010,” Intellectual capital and business

performance in the pharmaceutical sector of Jordan” IC and Business Performance Journal, Vol 48 No 1.

[2] Batchelor, Alex. (1999).”Is the Balance Sheet Outdated?”. Accountancy, 123/1266:81-83.

[3]Bontis, Nick, 1996, “There’s a Price on your Head: Managing Intellectual Capital

Strategically”, Business Quarterly, summer, 40-47.

[4]Bontis, Nick, 1998, “Intellectual Capital: An exploratory study that develops

measures and models”, Management Decision, 36, 2, 63-76.

[5]Bontis, Nick, 1999, “Managing Organizational Knowledge by Diagnosing Intellectual

Capital: Framing and advancing the state of the field”, International Journal of Technology

Management, 18, 5/6/7/8, 433-462.

[6]Bontis, Nick, Dragonetti, N., Jacobsen, K. & Roos, G., 1999, “The Knowledge

Toolbox: A review of the tools available to measure and manage intangible resources”,

European Management Journal, 17, 4, 391-402.

[7]Bontis, Nick & Girardi, J., 2000, “Teaching Knowledge Management and Intellectual

Capital Lessons: An empirical examination of the TANGO simulation”, International

Journal of Technology Management, 20, 5/6/7/8, 545-555.

[8]Brooking, A. (1996). Intellectual Capital. Core asset for the third millennium enterprise.London: International Thomson Business Press.

[9]Bukh, P.N., Larsen, H.T., Mouritsen, J., 2001. Constructing intellectual capital statements. Scandinavian Journal of Management 17, 87–108.

[10]Chen, M.C., Cheng, S.J., Hwang, Y.: An empirical investigation of the relationship between intellectual and firms’ market value and financial performance. J. Intellect. Capital 6(2), 159–176

[11]Cool, K., Dierickx, I. and Jemison, D. (1989) ‘Business strategy, market structure and risk-return relationships: a structural approach’, Strategic Management Journal, Vol. 10, No. 6,pp.507–522

[12]Collins, J. C. and J. I. Porras: 1997, Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies (HarperCollins Publishers, Inc, New York, NY).

[13]Drucker, Peter F.(1992). “The New Society of Organizations”. Harvard Business Review, 70/5:95-104.

[14]Davies, C.A. and e Magowan, J. (2002) ‘An examination of the transfer of intellectual capital

across cultures’, In N. Bontis (Ed.), World Congress on Intellectual Capital Readings.

(pp.356–373) Boston, MA: Butterworth-Heinemann.

[15]Dess, Gregory G. and Joseph C. Picken. (1999). “Beynod Productivity: How Leading Companies Achieve Superior Performance by Leveraging Their Human Capital”. New York, NY: American Management Association.

[16] Edvinsson, L. and Malone, M. (1997) Intellectual Capital: Realising your Company’s True Value by Finding its Hidden Brainpower. New York: Harper Collins. 234 M.R. Cabrita and N. Bontis

[17] Galbraith, J. R. (1977). Organization design. Addison-Wesley. (p. 49).

[18] Guthrie, J., 2001. The management, measurement and the reporting of intellectual capital. Journal of Intellectual Capital 2 (1), 27–41.

[19] Hall, Bronwyn h., Adam Jaffe and Trajtenberg Manual. (1999).”Market Value and Patent Citations: A First Look”. Cambridge, MA: Proceeding of the Conference of NBER Program on Productivity and Technological Progress.

[20] Henderson, Scott and Graham Pierson. (1998). “Issues in Finnacial Accounting”. 6th Edition. Melbourne:Longman Cheshire.

[21] Huang, C. J., & Liu, C. J. (2005). Exploration for the relationship between innovation, IT and performance. Journal of Intellectual Capital, 6(2), 237–252.

[22] Hudson, W. (1993) Intellectual Capital: How to Build it, Enhance it, Use it. NY: John Wiley & Sons.

[23] Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996) The Balanced Scorecard – Translating Strategy into Action. Boston, MA: Harvard Business School Press.

[24] Kaplan, Robert S. and David P.Norton.(2004), “Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible OutComes”.1st editon. Boston, MA:Harvard Business School Press(HSB) Press.

[25] Klein, D. A. (1998) “The strategic management of intellectual capital: an introduction”, in Klein, D.A. (Ed.), The strategic management of intellectual capital, Butterworth-Heinemann, Woburn, MA:

[26]Kannan,,Gopika and Aulbur Wildfired, (2004).”Intellectual Capital:Measurement Effectiveness”.Journal of Intellectual Capital,5/3:398-413.

[27] Kohli, A.K. and Jaworski, B.J. (1990) ‘Market orientation: the construct, research propositions and managerial implications’, Journal of Marketing, Vol. 54, pp.1–18.

[28] Lev, Baruch. (2001).”Intangibles: Management, Measurement and reporting”. Washington DC: Brooking Institution Press.

[29] Lutty, David H. (1998).”Intellectual Capital and Its Measurement. Working Paper”. Osaka: Proceedings of the Asian Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference.

[30] Maria do Rosário Cabrita and Bontis, Nick, 2008,” Intellectual capital and business performance in the Portuguese banking industry”, Int. J. Technology Management, Vol. 43, Nos. 1-3, 2

[31] Marr,Bemrad.,Gianni Schiuma, and Andy Neely, 2004. Intellectual Capital Defining Key Performance Indicator for Organizational knowledge Assets” ,Business Process Management Journal, Vol 10, No5, pp 551.

[32] M.R. Martı´nez-Torres 2006, A procedure to design a structural and measurement Model of Intellectual Capital : An exploratory study, Information and Management Journal, Vol 43.

[33] Munro, Rolland and , Jan Mouritsen (1996). “Accounting”: Power, Ethos and The Technologies of Managing”. Intl Thomson Business Press.

[34] Nanoka, Ikujiro and Hiro Takeuchi.(1995). ”The knowledge Creating Company”. New York, NY:Oxford University Press

[35] Nahapiet, Janine and Sumantra Ghoshal.(2003). “Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage”. Acamedy of Managemet Review, 23/2:242-266.

[36] Nakamura, Leonard ,(2003) ”A Trillion Dolar a Year in Intangible Investment and The new Economy”.In John R.M.Hand and Baruch Lev, Intangible Assets: Value Measures and Risks. New York, NY:Oxford University Press,19-47.

[37] Narver, J.C. and Slater, S.F. (1990) ‘The effect of a market orientation on business profitability’,Journal of Marketing, Vol. 54, pp.20–35.

[38] Ordo´n˜ez de Pablos, P.: 2003, ‘Intellectual Capital Reporting in Spain: A Comparative Review’, Journal of Intellectual Capital 4(1), 61–81.

[39] Petrusson,Ulf.(2005).”Intellectual Property & Entrepreneurship: Creating Wealth in an Intellectual Value Chain”. Goteborg : Center for Intellectual Property studies(CIP).

[40] Petty, R. and Guthrie, J. (2000) ‘Intellectual capital literature review: measuring, reporting and

management’, Journal of Intellectual Capital, Vol. 1, pp.155–176.

[41] Rolland, N. and Chauvel, D. (2000) ‘Knowledge transfer in strategic alliances’, In C. Despres and D. Chauvel (Eds), Knowledge Horizons: The Present and the Promise of Knowledge

Management (pp.225–236). Boston, MA: Butterworth Heinemann.

[42] Rothberg, H.N. and Erickson, G.S. (2002) ‘Competitive capital: a fouth pillar of intellectual

capital?’ In N. Bontis (Ed), World Congress on Intellectual Capital Readings (pp.13–56).

Boston, MA: Butterworth-Heinemann.

[43] Rousseau, D.M., Sitkin, S.B., Burt, R.S. and Camerer, C. (1998) ‘Introduction to Special topic

forum. not so different after all: a cross-discipline view of trust’, Academy of  Management

Review, Vol. 23, pp.393–404.

[44] Russell, Bertrand. (1926). “Theory of knowledge ”, Britannica Encyclopedia (Retrieved May 14, 2007, www.britannica.com).

[45] Scollin, Kristofer. (2008).”Digital Right Management:The new copyright”.StockolmJure.

[46]Serenko, A. and Bontis, N. (2004) ‘Meta-review of knowledge management and intellectual capital literature: citation impact and research productivity rankings’, Knowledge and Process

Management, Vol. 11, pp.185–198.

[47] Stewart, T., 1997, Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Currency

Doubleday, New York.

[48] Stewart, T., 2001, The Wealth of Knowledge, Currency Doubleday, New York

[49] Sveiby, K.E., 1997, The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-Based Assets, Berrett-Koehler, New York.

[50] Sveiby, Kral Erik, (1989). “The ‘Invisible’ Balance Sheet; Key Indicators for Accounting Control and Valuation of Know-how Companies”. Stockholm: The Konrad Group.

[51] Von Krogh, G., Roos, J., & Kleine, D., 1998, Knowing in Firms: Understanding,Managing and Measuring Knowledge, Sage, London.Waterhouse, J., 1999, “Measuring up”, CA Magazine, March, 41-43.

[52] Wright, Patrick, M., Benjamin B, Dunford and Scott A. Snell.(2001).”Human Resource and The Resource-base View of The Firm”. Journal of Management, 27/6:701-721.

فصل1- کلیات طرح

1-1- مقدمه

چندیست که مقوله­ای به نام سرمایه فکری [1]در نظر مدیران و صاحبان فن اهمیت­های فراوانی پیدا کرده است . می­دانیم که دارایی[2]­ها در سازمان به دو بخش دارایی­های مرئی و نامرئی تقسیم بندی می­شود از جمله دارایی­های مرئی می توان سرمایه در گردش و یا حساب بانکی شخص یا بنگاه را دانست و دارایی­های نامشهود خود به دو دسته تقسیم بندی می شوند:

دارایی­های نامشهودی که به وسیله قانون حمایت شده­اند و به آن‏ها عنوان مالکیت معنوی داده­اند و شامل حق امتیازها و کپی رایت و فرانشیز و علایم و مارکهای تجاری است . که برخی از موارد آن در ترازنامه منعکس می شوند.

سایر دارایی­های نامشهودی که شامل سرمایه­های فکری است که تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می­کنند یعنی با استفاده بیشتر از آن‏ها ، از ارزش آن‏ها کاسته نمی­شود و معمولا در ترازنامه منعکس نمی شوند (تایلس و همکاران و 2000).

با ورود تکنولوژی و تکنولوژیکی شدن بنگاه­ها مفاهیم جدیدی در عرصه کسب و کار به وجود آمدند، ما نیازمند نیروی متخصص شدیم تا بتوانیم از تکنولوژی­ها استفاده کنیم و از آن‏ها بهره ببریم و همینطور در سطح سازمان نیازمند سیستم­ها و برنامه­ها و واحد تحقیق و توسعه شدیم و با بالا گرفتن رقابت بین بنگاه­ها، ارتباط با مشتری در راس کار هر بنگاه قرار گرفت، اتحادهای استراتژیک به وجود آمد و ارتباطات نزدیکی بین تامین کنندگان مواد اولیه و بنگاه ها به وجود آمد به همین دلیل نیازمند این شدیم که در قالب یک مفهوم آن را بررسی کنیم و بهترین واژه برای آن سرمایه­های­فکری است. در حال حاضر تعریف جهانشمولی از سرمایه فکری وجود ندارد که تمامی متخصصین بر روی آن اتفاق نظر داشته باشند ولی در ذیل به مهمترین این تعریف ها که سرمایه فکری را تا حد قابل قبولی روشن می سازد می پردازیم:

یک چیز فرار و گریزان است اما زمانیکه کشف شود ومورد استفاده قرار گیرد سازمان را قادر می سازد تا با یک منبع جدید در محیط رقابت کند (بونتیس[3] ، 1996) .

سرمایه فکری شامل همه فرآیندها و دارایی­هایی است که به طور معمول و سنتی در ترازنامه نشان داده نمی شوند و همچنین شامل آن دسته از دارایی­های نامشهودی مانند علایم تجاری یا مارک ها و حق امتیاز است که روشهای حسابداری مدرن آن‏ها را در نظر می گیرد (روس[4] و همکاران ، 1997).

سرمایه فکری شامل حاصل جمع دانش اعضای یک سازمان و تبدیل کاربرد عملی دانش اعضای سازمان است(روس و همکاران 1997).

سرمایه فکری مجموعه منحصر به فردی از منابع مشهود و نامشهود شرکت است و همچنین سرمایه فکری نیز به تغییر و تحولات این منابع مشهود و نامشهود نیز اطلاق می­شود (گوپتا[5] و همکاران ، 2001).

سرمایه فکری، مواد فکری از قبیل دانش و اطلاعات و مالکیت (دارایی) معنوی و تجربه است که باعث ایجاد ثروت می شوند و هنوز تعریف جهانشمولی برای آن وجود ندارد(استوارت[6] ، 1997).

سرمایه فکری جستجو و پیگیری استفاده موثر از دانش (کالای ساخته شده) در مقایسه با اطلاعات (مواد خام ) است(بونتیس، 1998).

سرمایه فکری یک دانش وسیع و گسترده­ای که مخصوص و منحصر به فرد برای هر شرکتی است که به شرکت اجازه می­دهد تا بطور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر و تحول انطباق دهد(موریتسن[7]، 1995) .

سرمایه فکری یک جریان دانشی در درون شرکت است(دیرکز و کول[8]، 1989).

سرمایه فکری بصورت گروهی از دارایی های دانشی تعریف می‏شود که به یک سازمان اختصاص دارند و جزو ویژگی­های یک سازمان محسوب می­شوند و به طور قابل ملاحضه­ای از طریق افزودن ارزش به ذینفعان کلیدی سازمان، به بهبود وضعیت رقابتی سازمان منجر می­شود (مار[9]، 2004).

با اینکه قریب به اتفاق مقالاتی که در زمینه سرمایه های فکری نوشته شده است روی متدها و چارچوب­ها و مدل­ها و سیستم­ها آگاهی­های خوبی به ما داده­اند ولی شرکت‏ها اکثرا به این موضوع بی­تفاوت بوده و مقدار کمی از سازمآن‏ها و شرکت‏ها به طور گسترده به ارزیابی سرمایه های فکری خود پرداخته­اند(کلین[10]، 1998). بر طبق نظر کلین (1998) بسیاری از سازمآن‏ها سرمایه­های فکری خود را با متغیر­هایی همانند تحصیلات و سابقه اندازه گیری می‏کنند.

در حقیقت با توجه کردن به سرمایه فکری به چیزی جز دانش [11]در سازمان توجه نکرده ایم و دانش در سازمان می تواند در سطوح[12] مختلفی باشد. مفهوم دانش از نیمه دوم قرن بیستم اهمیتی بیشتر در بنگاه­ها و سازمآن‏ها به خود گرفت به حدی که اتحادیه اروپا استفاده از دانش را برای تبدیل شدن به قطب صنعتی در دنیا را بسیار مهم دانست. برای سال­های متمادی تئوری­های راهبردی شرکت‏ها بر این موضوع تاکید می­کرد که سازمآن‏ها یک بدنه از دانش را در بر می­گرفتند. با حرکت ما از عصر صنعتی به عصر دانش محور دانش تبدیل به عنصر کلیدی در رقابت­ها بین سازمآن‏ها و بنگاه ها و حتی ملت ها شد. دانش باید به صورتی مدیریت شود که مردم و سازمآن‏ها را به سمت تولید و نگه داری رفاه بیشتر سوق دهد. بر طبق گفته زک [13] توانایی ساخت دانش و ادامه دادن آموزش یک مزیت رقابتی می­باشد، زیرا دانش نوآورآن‏های که امروزگسترش پیدا کرده همان دانش پایه­ای برای فردا است(مارتینز تورس [14]، 2006).

دانش مزیت رقابتی بود که سازمآن‏ها و بنگاه ها با داشتن آن می­توانستند در دنیای رقابت پیشرفت بسیاری داشته باشند و باید دانست که دارایی‌های فکری سازمان مهمترین بخش دانش سازمانی است و نیاز به شناخت و اندازه‌گیری دارد (مار و چیوما[15]، 2006). پس بنابراین تعریف سرمایه فکری هم می تواند شامل خود دانش (که به مالکیت فکری و یا دارایی فکری یک شرکت تبدیل شود) و هم نتیجه نهایی فرایند انتقال آن باشد. در مدلی به نام جایگاه ارزش سرمایه فکری به 3 جزء اصلی تقسیم بندی می­شود که این تقسیم بندی عبارتند از : سرمایه انسانی[16]، سرمایه ساختاری [17]یا سازمانی و سرمایه مشتری [18]یا ارتباطی(ادوینسون و مالون ، 1997).

1-1-1- مفهوم سازی سرمایه فکری و اجزای سرمایه فکری

تشخیص داده شده است که سرمایه فکری از جنبه های بسیاری در اقتصاد، جامعه شناسی ، سیاست و گسترش مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است(پتی و گاتری[19]، 2000)، که سرمایه فکری را به یک تحقیق برجسته در کسب و کار تبدیل کرده است (بونتیس و سرنکو[20]، 2004). یکی دیگر از تحقیقات  نشان می دهد که درک کامل از تکامل سرمایه های فکری زمینه در ریشه های تاریخی آن است.

در آخر ویژگی های سرمایه فکری در زیر مشخص شده است :

ناملموس بودن

حقیقتی که ارزش را ایجاد می کند

اثر رشد عمل جمعی

پس درانتها طبقه بندی مشترکی به وجود آمده است که در آن سرمایه فکری در 3 جنبه آمده است:

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه ارتباطی

اخیرا ، چهارمین عنصر هم به این 3 مورد اضافه شده است. روتبرگ و اریکسون (2002) سرمایه رقابتی را به عنوان یک عنصر مهم در سرمایه فکری معرفی کردند، هنگامی که داویس و مگووان (2002) سرمایه اجتماعی را انتخاب می­کنند ، بحث می­کنند که سرمایه فکری بر روی تغییرات و ترکیبات دانش که از ارتباطات جامعه پدیدار شده اند ساخته شده است.

اجماعی در این زمینه وجود دارد که هیچ یک از ابعاد به تنهایی با ارزش نیست. ارزش  در میان تعامل موثر3 مولفه سرمایه فکری ساخته وایجاد می‏شود.سرمایه فکری دارای 2 مرتبه و 3 جزء به شکل زیر می باشد که توسط اعتماد و فرهنگ حمایت می‏شود.

در زیر به تعریف و بررسی هر یک از این اجزا می‌پردازیم :

1-1-1- سرمایه‌های انسانی

سرمایه‌های انسانی به قابلیت‌ها، مهارت‌ها و تخصص اعضای انسانی یک سازمان اتلاق می‌شود (مالکوم[1] ، 2002) . سرمایه انسانی به عنوان یک عنصر از سرمایه فکری در نظر گرفته می­شود و مهمترین سرچشمه پایدار مزیت رقابتی می­باشد (ادوینسون و مالون ، 1997).

عنصر فکر در سرمایه‌های انسانی عنصری مهم می‌باشد . هدف اولیه از سرمایه‌های انسانی، نوآوری در کالا و خدمات و نیز بهبود فرایندهای بازرگانی است(مانریتسن، 2001).

اقتصادانان اعتقاد دارند که سرمایه انسانی یک قسمت مهم از ثروت یک ملت است که سرمایه­گذاری انسانی به طور قابل ملاحظه­ای کیفیت کار را بهبود می‏بخشد که مهمترین منبع از رشد اقتصادی می باشد. (کولتز ، 1961).

سازمآن‏ها در محتوی­های مختلفی عمل می­کنند انتخاب سرمایه انسانی حاکی از مهمترین چیزی است که باید گزارش داده شود (اوردونز دی پابلوس[2]، 2003) .

در یک سطح مشخص ، سرمایه انسانی ترکیبی از 4 عنصر است:

میراث ژنتیکی

تحصیلات

تجربه

نگرش در مورد زندگی و کسب و کار(هودسن[3] ، 1993) .

بونتیس[4] (1998) تشریح می کند که چشم انداز سازمانی ، به سرمایه انسانی به عنوان منبع نوآوری و تجدید استراتژی است. اگرچه سرمایه انسانی باید با عناصر ارتباطی و ساختاری در یک سازمان برای ایجاد ارزش آمیخته شود.

می توان گفت که سرمایه انسانی شامل تحصیلات شخصی ، مهارتها ، ارزش ها و تجربیات است این عناصرنمی توانند در سازمان به صورت دائم وجود داشته باشند(بونتیس ، 2008).

1-1-2- سرمایه‌های ساختاری(سازمانی)

بهترین تعریف از سرمایه‌های ساختاری در تعریف مونریتسن قابل ارائه می‌باشد: سرمایه‌ ساختاری دانشی است که، در پایان هر روزکاری در سازمان باقی می‌ماند، به کل سازمان تعلق دارد و قابل تولید شدن مجدد و به اشتراک گذاشتن با دیگران است (مونریتسن ، 2001). این نوع سرمایه به وسیله‌ مزایای رقابتی یک شرکت به اضافه‌ی توانایی‌های کارکنان آن ایجاد می‌شود و شامل مواردی نظیر شهرت، تجربه، محصولات، خدمات و روش‌های تولید آن می‌گردد(رودو و لیلیارت[5] ، 2002). سرمایه ساختاری یک دارایی با ارزش است که در حیطه دارایی­های غیرانسانی شامل سیستم­های اطلاعاتی ، روال­ها، رویه­ها و پایگاه­های داده است. این اسکلت بندی یک سازمان است زیرا ابزارها و معماری برای حفظ ، بسته بندی و جابجایی دانش در میان زنجیره ارزش را ایجاد می کند.

1-1-2-1- سرمایه‌ مشتری(ارتباطی)

سرمایه‌ ارتباطی، وابستگی‌های برون سازمانی مانند وفاداری‌مشتریان، حسن شهرت‌سازمان و روابط شرکت با تامین کنندگان منابع آن را شامل می‌شود. این موضوع از راه ارزش دریافت شده‌ یک مشتری از انجام داد و ستد با سازمان، تعریف می‌شود (مالکوم، 2002). در حقیقت دانشی است که در ارتباط با مشتریان، تامین‌کنندگان، انجمن‌های صنعتی یا دیگر سهام‌داران که روی زندگی سازمانی تاثیر می‌گذارند دیده می‌شود(بونتیس، 2008). بونتیس (1999) مفهوم سرمایه مشتری را برای تمام ارتباطات خارجی مانند : تامین‌کنندگان، اتحادیه‌های صنفی و سرمایه گذاری‌های مشترک[6]  گسترش داد. سرمایه ارتباطی در حقیقت در ارتباط با دانش جاسازی شده در ارتباط با مشتریان، تامین کنندگان ، انجمن های صنعتی یا تمام سهام‏دارانی که روی زندگی سازمان تاثیر می گذارند.

بونتیس (1999) مفهوم سرمایه مشتری را که شامل تمام روابط خارجی است را گسترش داد ( مانند تامین کنندگان ، انجمن های تجارتی و سرمایه گذاری مشترک). بونتیس همچنین بحث کرد که سرمایه ارتباطی می تواند به عنوان یک وظیفه بلند مدت باشد که قابل اندازه گیری است و دفاع می کند که مفهومش را از بازارگرایی بدست آورده است(کوهلی و جاوروسکی[7] ، 1990).

بازارگرایی به عنوان سازمان – نسل باز ، انتشار و پاسخ به هوش بازار است. هوش بازار یک مفهوم گسترده است که شامل نیازهای کلامی شده مشتریان و تنظیمات و تجزیه و تحلیل عناصر برون زاد که روی نیازها و ترجیحات تاثیر می گذارند. اگرچه به وسیله متغیرهای داخلی و خارجی متعادل شده اند ، شواهد زیادی در ارتباط با رابطه مثبت بین ارتباط و بازار گرایی وجود دارد :

کارایی کسب و کار

کارایی محصول جدید

نوآوری یا

یادگیری سازمانی (نارور و اسلاتر[8] ، 1995) .

1-1-3- فرهنگ و اعتماد

فرهنگ در حقیقت عامل نگه دارنده ای است که بنگاه را کنار هم نگه می دارد.  در طول زمان تکامل می یابد، از دانش عمیق از قابلیت های داخلی سازمان، چشم انداز، سنت ها و ارزش است. یک فرهنگ ، که مردم آن احساس راحتی می‏کنند با شکست و تشویق شرکت و نوآوری ارتقا می یابد. اعتماد یکی از ساختار های اساسی در زندگی سازمانی است(روزات[9]  و همکاران، 1998) .

اعتماد در ادبیات به عنوان یک پیش نیاز برای به اشتراک گذاری دانش مورد بحث قرارمی­گیرد(رولند و چاول[10] ، 2000).

[1] Malcom

[2] Ordóñez de Pablos

[3] Hudson

[4] Bontis

[5] Rodov&Leliaret

[6]joint-ventures

[7] Kohli and Jaworski

[8] Narver and Slater

[9] Rousseauet

[10] Rolland and Chauvel

[1] Intellectual Capital

[2] Asset

[3] Bontis, Nick

[4] Roos

[5]  Gupta

[6]  Stewart

[7] Mouritsen

[8] Dierickz and Cool

[9] Marr

[10] Klien

[11] Knowledge

[12] Levels

[13] Zack

[14] Martinez Turez

[15] Marr&Schiuma

[16] Human Capital

[17] Structural Capital

[18] Customer Capital

[19] Petty and Guthrie

[20] Serenko and Bontis

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122