پايان نامه انديشه‌ها و گرايش هاي اعتزالي نوين در اهل سنت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه انديشه‌ها و گرايش هاي اعتزالي نوين در اهل سنت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 166 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه انديشه‌ها و گرايش هاي اعتزالي نوين در اهل سنت  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

کلیات 1
ضرورت تحقیق‌: 2
فرضیه تحقیق‌: 4
دامنه تحقیق‌: 4
پیشینه تحقیق‌: 5
روش تحقیق‌: 6
دشواری‌ها‌: 9
سپاسگزاری‌: 10
پیدایش و شکل‌گیری معتزله 12
اصول عقيدتي معتزله 15
اصول خمسه 16
صاحب نظران و چهره های شاخص مکتب معتزله 18
واصل بن عطا 18
ابوهذیل علاف 19
ابراهیم نظام 20
ابو علی جبایی 21
قاضی عبدالجبار 21
انشعابات فرقهای معتزله 23
نقش معتزله در تفکر اسلامی 24
علل ضعف و انحطاط معتزله 29
عوامل تأثير گذار بر شکل‌گیری تفكر اعتزالی 35
1 – عوامل داخلي 36
2 – عوامل خارجي 38
عوامل تأثير گذار بر شکل‌گیری تفكر اعتزالی نوین 43
مقایسه عوامل شکل‌گیری معتزله قدیم و معتزله جدید‌: 49
آغاز تحقیقات درباره معتزله 53
اعتزال نوین در جهان عرب 55
اعتزال نوین در شبه قاره هند 57
کتاب «المعتزلة بين القديم و الحديث» 64
کتاب «العصریون معتزلة الیوم» 69
کتاب «موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة» 73
کتاب «الاتجاهات العقلانیة الحدیثة» 76
دروس«شيخ سلمان العودة» 94
دروس شيخ صالح بن حميد 95
یک استفتاء و یک فتوا 97
انکار اعتزال نوین 99
فضل‌الرحمان 115
محمد عابد الجابری 119
نصر حامد ابو زید 123
محمد ارکون 125
حسن حنفی 129
الف ـ سطح علمي و تخصصي 129
ب ـ سطح فرهنگي 130
ج ـ سطح عمومي و نوشتهها براي مردم 130
طه حسین 132
امين الخولي 135
محمد احمد خلف الله 136
ارزیابی و نتیجهگیری 139
روششناسي كلام معتزلي 139
عقل‌گرایی در معتزله 142
د‌‌ين د‌‌ر نگاه معتزله 144
نتیجه‌گیری 146
منابع فارسی‌: 152
منابع عربی‌: 154
منابع انگلیسی‌: 159
پیوست‌ها: 160

منابع فارسی‌:

ابوزهره‌، محمد‌، تاریخ مذاهب اسلامی‌، ترجمه علیرضا ایمانی‌،انتشارات ادیان و مذاهب‌، قم‌، چاپ اول‌، 1384.

ابراهيمي د‌‌يناني‌‌‌، غلامحسين‌، ماجراي فكر فلسفي د‌‌ر جهان اسلام‌‌‌، ج د‌‌وم‌‌‌، تهران، انتشارات طرح نو‌، 1377.

اسلامی‌، سید حسن‌، چهارگانه جابری ( عقل عربی از ادعا تا اثبات )‌،‌ آینه پژوهش‌، سال نوزدهم، شماره 110-111.

امیر علی‌، روح اسلام‌، ترجمه ایرج رزاقی‌، انتشارات استان قدس رضوی‌، ‌مشهد‌، چاپ اول‌، 1366.

اقبال لاهوري‌‌‌، محمد‌‌‌، بازسازي اند‌‌يشه د‌‌يني د‌‌ر اسلام‌‌‌، ترجمه محمد‌‌بقايي‌‌‌، تهران، انتشارات فرد‌‌وس‌، 1379.

اقبال لاهوری‌، محمد‌، احیای فکر دینی‌، ترجمه محمد آرام‌، کتاب پایا‌،‌ بی‌تا.

امین‌، احمد‌، پرتو اسلام‌، ترجمه عباس خلیلی‌، چاپ سپهر‌، تهران‌، چاپ دوم‌، 1364 شمسی.

بدوی‌، عبدالرحمن، تاریخ اندیشه‌های کلامی در اسلام‌، ترجمه حسین صابری‌، انتشارات آستان قدس رضوی‌، مشهد‌، چاپ اول‌، 1374.

برنجكار‌‌‌، رضا‌‌‌، آشنايي با فرق و مذاهب اسلامي‌‌‌، قم، مؤسسه فرهنگي طه‌، 1378.

بخشي‌‌‌، عباس‌، د‌‌ين د‌‌ر معبر عقل‌، روزنامه كارگزاران‌‌‌، سال اول‌‌‌، شماره4.

عباس بخشی‌،‌ معتزله و رويكرد‌‌ عقلاني به د‌‌ين، مجله اطلاعات و حکمت شماره16‌، ص50 .

بابايي نژاد‌، آزاده‌، طه حسين قلندر سرزمين نيل‌، روزنامه اعتماد‌، شماره 1105‌، تاریخ 16/2/85 .

بقايي‌ماكان‌، محمّد‌‌، معتزله ؛ حلقه‌اي از سلسلة سياد‌ت ايراني‌، مجله اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 16.

کوپر،جان و نتلر‌، رونالد‌، اسلام و مدرنیته‌، ترجمه‌: سودابه کریمی‌، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ایران‌، تهران‌، چاپ اول‌، 1380.

حلبي‌‌‌، علي‌اصغر‌، تاريخ علم كلام د‌‌ر ايران و جهان‌‌‌، تهران، انتشارات اساطير‌، 1373.

صفا‌‌‌، دكتر ذبيح الله‌‌‌، تاريخ علوم عقلى در تمدن اسلامى‌‌‌، چاپ پنجم‌، انتشارات دانشگاه تهران‌، 1374.

شیخ بوعمران‌، مساله اختیار در تفکراسلامی و پاسخ معتزله به آن‌، ترجمه اسماعیل سعادت‌، انتشارات هرمس‌، تهران‌، چاپ اول‌، 1382.

دتلو‌، خالد‌،گرایش‌های اعتزالي در قرن بيستم‌‌‌،ترجمه، سيد مهدي حسيني و مينو ايماني‌، مجله اطلاعات حکمت و معرفت‌،‌ شماره 16.

غنی‌، قاسم‌، تاریخ تصوف در اسلام‌، انتشارات زوار‌، تهران‌، چاپ نهم‌، 1383 هجری شمسی.

خلجی‌، محمد مهدی‌، آرا و اندیشه‌های محمد ارکون‌، مرکز مطالعات فرهنگی – بین المللی مدیریت مطالعات اسلامی‌، چاپ اول‌، 1377 هجری شمسی.

کریمی نیا‌، مرتضی‌،‌ آرا و اندیشه‌های نصر حامد ابو زید‌، مدیریت مطالعات اسلامی معاونت پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات‌، 1376.

کریمی نیا‌، مرتضی‌،‌ امين خولي و بنيانگذاري مکتب ادبي در تفسير‌،مجله‌ برهان و عرفان‌، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، سال دوم، ش ۶، زمستان ۱۳۸۴.

حسین‌، طه‌، حياتي (زندگينامه خودنوشت)‌، قاهره‌، چاپ سوم‌،1958.

اندیشه‌های فضل‌الرحمان‌، فصلنامه مدرسه‌، شماره چهارم‌، مهر 1385.

مصاحبه محمد مجتهد شبستری‌، فصلنامه مدرسه‌، شماره هفتم‌، تابستان1386.

الفاخوري‌‌‌، حنا‌‌‌، تاريخ فلسفه د‌‌ر جهان اسلام‌‌‌، چاپ د‌‌وم‌‌‌، ترجمه‌: عبد‌‌المحمد‌‌ آيتي‌‌‌، تهران، انتشارات زمان‌، 1358.

محمد‌‌ي‌‌‌، حسين‌، د‌‌يد‌‌گاه‌هاي قرآني معتزله‌، فصلنامه پژوهش‌هاي قرآني‌‌‌، سال اول‌‌‌، شماره 35.

حائري يزد‌‌ي‌‌‌، مهد‌‌ي‌، كاوش‌هاي عقلي عملي‌‌‌، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي‌، 1361.

حائري يزد‌‌ي، مهد‌‌ي‌، كاوش‌هاي عقلي عملي‌، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی‌، تهران‌، 1361.

ملكيان‌‌‌، مصطفي‌، راهي به رهايي‌‌‌، جستارهايي د‌‌ر باب عقلانيت و معنويت‌‌‌، نشر نگاه معاصر‌، تهران‌، 1381.

موسوی بجنوردی‌، محمدکاظم‌، دائرة المعارف بزرگ اسلامی‌، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي‌، تهران‌، 1383.

غروي‌‌‌، سعيده، معرفي معتزليان جديد‌‌‌، فصلنامه فلسفه و كلام اسلامي‌‌‌، سال هشتم‌‌‌، شماره 24 و25.

ندوی‌، ابوالحسن علی‌، تاریخ دعوت و اصلاح‌، ترجمه محمد ابراهیم دامنی‌، انتشارات صدیقی‌، زاهدان‌، چاپ اول‌، ‌1382.

سروش‌، عبدالکریم‌، تجدید تجربه اعتزال‌،ضمیمه هفتگی اندیشه همشهری‌، شماره 14‌، سال 1381.

رحیم‌پور ازغدی‌، حیدر‌، تجدید تجربه اعتزال‌، نشریه سیاسی روز‌، شماره 2‌، 3/9/1381.

شریعتمداری‌، حمید رضا‌‌،‌ سکولاریزم در جهان عرب‌، انتشارات ادیان و مذاهب‌، قم‌، چاپ اول‌، 1382.

شیال‌،جمال‌الدین‌، نهضت‌های اصلاحی شبه قاره هند‌،‌ موسسه هفت اقلیم شرق‌، زاهدان‌، چاپ اول‌، 1387.

صالحي‌نجف‌آبادي، ناصر‌، بررسي انديشه هاي سياسي شيخ محمدعبده‌، پايان نامه كارشناسي ارشد‌، دانشگاه امام صادق (ع)، 1374.

فضل‌الرحمان‌، اصلاحات در سنتی‌ترین دانشگاه جهان‌، ترجمه‌: مجید مرادی‌، ضمیمه هفتگی اندیشه همشهری‌، شماره61‌، 19 مرداد 1384.

فضل‌الرحمان‌، شجاعت ایمان داشتن‌، ترجمه‌: محمد اسکندری‌، نشریه کیان‌، شماره 53 .

عطوان‌، حسین‌، فرقه‌های اسلامی در سرزمین شام در عصر اموی‌، ترجمه: حمیدرضا شیخی‌، انتشارات آستان قدس رضوی‌، 1371.

علمی‌، محمد جعفر، بررسی و نقد نظریه فضل‌الرحمان در بازسازی اجتهاد در دین‌، فصلنامه علوم سیاسی‌، سال دهم‌، شماره 37.

مشكور‌‌‌، محمد‌‌جواد‌‌‌، سير كلام د‌‌ر فرق اسلام‌‌‌، تهران، انتشارات شرق‌، 1368.

مجتهد‌‌ شبستري‌‌‌، محمد‌‌‌، هرمنوتيك‌‌‌، كتاب و سنت‌‌‌، تهران، انتشارات طرح نو‌‌‌، 1375.

مجتهد‌‌ شبستري‌‌‌، محمد‌‌‌، كثرت گرايي د‌‌ر تفكر مذهبي د‌‌ر قرون 4 و5 هجري‌‌‌، نامه فرهنگ‌‌‌، سال سوم‌، شماره 12.

مطهري‌‌‌، مرتضي‌، آشنايي با علوم اسلامي‌‌‌، ج د‌‌وم‌‌‌، قم، انتشارات صد‌‌را‌، 1377.

میری‌، کبیر‌، معتزلي‌های نوين و گفتمان سياسي آنها،

نعماني‌‌‌، شبلي‌، تاريخ علم كلام‌‌‌، جلد‌‌ اول‌‌‌، ترجمه‌: سيد‌‌محمد‌‌تقي فخرد‌‌اعي گيلاني‌‌‌، تهران، انتشارات اساطير‌‌‌، 1386.

وصفی‌، محمدرضا محمدرا وصفی‌، نومعتزلیان‌، نشر نگاه معاصر، تهران، چاپ اول، 1387.

منابع عربی‌:

ابن اثير، اسدالغابة في معرفة الصحابة‌‌‌، دارصادر‌، بیروت‌، 1965.

ابن منظور‌‌‌، محمد بن مكرم منظور الافريقي المصوري، لسان العرب‌‌‌، دارصادر‌‌‌، لبنان- بيروت‌‌‌، بي‌تا.

ابن خلکان‌، ابی العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر‌، وفیات الاعیان‌، دارالثقافة‌، بیروت‌، بی تا.

ابن ندیم‌، محمد بن اسحاق ابوالفرج‌، الفهرست‌، دارالمعرفة‌، بیروت‌، 1987.

ابن مرتضی‌، احمد بن یحیی‌، طبقات المعتزلة‌، دارالمکتبة الحیاة‌، بیروت‌، بی تا.

ابن خلدون‌، عبدالرحمن‌، مقدمه ابن خلدون‌، دارالقلم‌، بیروت‌، 1981.

ابو زید‌، نصر حامد‌، الاتجاه العقی فی التفسیر‌، دارالتنویر للطباعة و النشر‌، بیروت‌، ‌لبنان‌، 1982.

ابراهیم العمرجی‌، احمد شوقی‌، المعتزلة فی البغداد‌، مکتبة مدیولی‌، قاهره‌، چاپ اول‌، 2000.

ابن بابویه‌، محمد بن علی‌، عیون اخبارالرضا‌، انتشارات موسسه الاعلمی‌، قم‌، 1363.

اركون‌، محمد‌، الفكر الاصولي و استحالة التاصيل‌، دارالساقي‌، بيروت‌، چاپ دوم‌، سال 2002.

اركون‌، محمد‌، تاريخية الفكر العربي الاسلامي‌، مترجم‌، هاشم صالح‌، مركز الانماء القومي‌، بيروت، چاپ دوم‌، سال 1996.

اشعري‌‌‌، علی بن اسماعیل‌، مقالات اسلامیین‌، 1362دار احیاء التراث العربی‌، چاپ سوم‌‌‌، بیروت.

امین‌، احمد‌، التکامل فی الاسلام‌، دارالمعرفة‌، بیروت‌، بی‌تا.

امين‌، احمد‌، ضحي الاسلام‌، قاهره‌، چاپ سوم‌، 1964.

امین‌، احمد‌، زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث‌، دارالکتب العربیة‌، بیروت‌، بی تا.

امین‌، عثمان‌، رائد الفکر الاسلامی‌، مکتبة النهضة المصریة‌،‌ مصر‌، قاهرة‌، 1955.

بدوی‌، عبدالرحمن‌، التراث الیونانی فی الحضارة الاسلامیة‌، قاهرة‌، 1952.

بغدادي عبدالقاهر‌، الفرق بین الفرق‌، دارالآفاق الجدیدة‌، ‌بیروت‌، چاپ دوم‌، 1977.

بد‌‌وي‌‌‌، عبد‌‌الرحمن‌، مذاهب الاسلاميين‌‌‌، د‌‌ارالعلم للملايين‌، چاپ سوم‌، بيروت‌‌‌، 1983.

بو عزیزی‌، محمد العربی‌، محمد اقبال فکره الدینی و الفلسفی‌، دارالفکر‌، ‌دمشق‌، چاپ اول‌، 1999.

المقریزی‌، تقی الدین احمد بن علی بن عبدالقادر، المواعظ و الاعتبار فی ذکر خطط و الآثار‌، موسسه الفرقان للتراث الاسلامی‌، لندن‌، 2003.

شهرستاني‌‌‌، ابوالفتح محمد‌‌بن عبد‌‌الكريم‌، ملل و نحل‌، مکتبة الانجلو المصریة‌، قاهره‌، چاپ دوم، بی تا.‌

ابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري‌، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم‌‌‌، دارالجيل بيروت و دار الأفاق الجديدة‌، بيروت.

صبحي‌‌‌، احمد‌‌ محمود‌‌‌، في‌علم‌الكلام‌‌‌، بيروت‌، د‌‌ارالنهضة‌ العربية‌، 1405.

جاحظ‌، عمرو بن بحر‌، البیان و التبیین‌، تحقیق‌: فوزی عطوی‌، لبنان‌، بی تا.

خطيب بغدادي، تاريخ بغداد او مدينه السلام‌‌‌، دارالكتب العلمية‌‌‌، لبنان- بيروت‌، بی تا.

شریف ابی القاسم علی بن طاهر ابی احمد الحسین‌، امالی السید المرتضی‌، منشورات مکتبة آیت الله مرعشی نجفی‌، ایران‌، قم‌، 1403.

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد‌، الفصل في الملل‌، مكتبة الخانجي‌، قاهرة‌،‌بی‌تا.

خیاط‌، عبدالرحیم‌، الانتصار و الرد علی ابن الراوندی الملحد‌، قاهرة‌، بی‌تا.

تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي‌، طبقات شافعیة الکبری‌، هجر للطباعة والنشر‌، 1413.

حورانی‌، البرت‌، الفکرالعربی فی عصرالنهضة‌،‌ ترجمه‌: کریم عزقول‌، نوفل‌، بیروت، 1997.

الحنینی‌، ناصر بن یحیی‌، التطرف المسکوت عنه‌، عربستان‌، چاپ اول 1426.

حسین‌، طه‌، من بعید‌، دارالکتاب اللبنانی‌، بیروت‌، 1974.

حسین‌، ‌طه‌، فی الشعر الجاهلی‌، دارالندوة (الکترونیکی)‌، 1926.

حنفی‌، حسن‌، فی فکرنا المعاصر‌، دارالفکر العربی‌، قاهرة‌، چاپ سوم‌، 1988.

جدعان‌، فهمی‌، اسس التقدم عند مفکری الاسلام فی العالم العربی الحدیث‌، الموسسة العربیة للدراسات و النشر‌، بیروت‌، چاپ اول‌، 1979.

زهدي‌، جارالله‌، المعتزلة‌، الموسسة العربیة‌، بیروت‌، چاپ ششم‌، 1990.

العبده‌، محمد و عبدالحليم‌، طارق‌، المعتزلة بين القديم و الحديث‌، دار ابن حزم‌، بیروت‌، چاپ اول، 1996.

کمال‌، یوسف‌، العصریون معتزلة الیوم‌، دارالوفا للطباعة و النشر‌، چاپ اول‌، 1986.

العقل‌، ناصر بن عبدالکریم‌،‌ الاتجاهات العقلانية الحديثة‌، دارالفضیلة‌،‌ریاض‌، چاپ اول‌، ‌2001.

عيد الدويهيس‌، عجز العقل العلماني‌‌‌، چاپ اول‌، 1420 هجری.

الإسلام عقيدة وشريعة للأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت‌، مکتبة الشاملة.

النمر‌، عبد المنعم‌، السنة والتشريع وعلم أصول الفقه‌، المکتبة الشاملة.

الناصر‌،محمد حامد‌، العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب‌، مكتبة الكوثر‌، الرياض‌، چاپ اول‌‌‌، 1996.

الذهبي‌‌‌، محمد حسين‌، التفسير والمفسرون‌، چاپ اول‌، 1381.

مضاهر‌‌‌، محمد كامل، الصراع بين التيارين الديني و العلماني‌‌‌، انتشارت داربيروني‌‌‌، لبنان‌، بيروت.

العبده‌‌‌، محمد و عبدالحليم‌‌‌، طارق، المعتزلة بين القديم و الحديث‌‌‌، دارابن خرم‌‌‌، لبنان- بيروت‌‌‌، چاپ اول‌‌‌، سال 1996.

جارالله‌‌‌، زهدي، المعتزلة‌‌‌، موسسة العربية للدراسات و النشر‌‌‌، لبنان- بيروت‌‌‌، چاپ ششم‌‌‌، سال1990.

مناهج التجديد (تحت اشراف عبدالجبار الرفاعي)‌‌‌، دارلفكر المعاصر‌، بيروت‌، سال 2000.

الجابري‌، محمد عابد‌، مدخل الي فلسفة العلوم العقلانية المعاصرة و تطورالفكر العربي‌، مركز الدراسات الوحدة العربية‌، بيروت‌، چاپ سوم‌، سال 1994.

الحافظة‌، علی‌، الاتجاهات الفکریة عندالعرب فی عصر النهضة‌، الاهلیة للطباعة و النشر‌، بیروت‌، 1987.

السید‌، رضوان‌، الاسلام المعاصر‌، دارالعلوم العربیة‌، بیروت‌، چاپ اول‌، 1986.

العمارة‌، محمد‌، الاعمال الکاملة للامام محمد‌عبده‌، الموسسه العربیه للدراسات و النشر‌، بیروت‌، ‌1972.

حنفی‌، ‌حسن‌، التراث و التجدید‌، الموسسة الجامعیة للدراسات و النشر‌، بیروت‌، چاپ چهارم‌، 1992.

عبده‌، محمد‌، التوحید‌، دار احیاء العلوم‌، بیروت‌، 1986.

حسین‌، طه‌، العقل و الدین‌، مرکز الانماء الاسلامی‌، بیروت‌، چاپ اول‌، 1995.

عبدالرحمان‌، طه‌، العمل الدینی و تجدید العقل‌، مرکز الثقافی العربی‌، بیروت‌، چاپ دوم‌، 1997.

علم الدین‌، ‌سلیمان سلیم‌، المعتزله‌، نوفل‌، بیروت‌، چاپ اول‌، 2000.

ربیعی‌، فالح‌، تاریخ المعتزلة‌، دارالثقافیة للنشر‌، قاهره‌، چاپ اول‌، 2001.

صعب‌، حسن‌، تحدیث العقل العربی‌، دارالعلم للملایین‌، بیروت‌، چاپ سوم‌، 1980.

فیومی‌، محمد ابراهیم‌، المعتزلة تکوین العقل العربی‌، دارالفکر العربی‌، قاهرة‌، چاپ اول‌، 2002.

فیومی‌، محمد ابراهیم‌، تاریخ المعتزلة(فکرهم و عقائدهم)‌، الدارالثقافیة للنشر‌، قاهرة‌، چاپ اول‌، 2001.

کتانی‌، ‌محمد‌، جدل العقل و النقل فی مناهج التفکیر الاسلامی فی الفکر القدیم‌، دارالثقافة، چاپ اول‌، 1992.

القطب‌، محمد القطب الطبلیة‌، رواد الفکر الاسلامی فی العصر الحدیث‌، دارالفکر العربیة‌، قاهرة‌، چاپ اول‌، 2000.

قاضی عبدالجبار‌، طبقات المعتزلة‌، دارالتونسیة للنشر‌، بی تا.

محمد علی‌، ‌حسام الدین‌، المعتزلة فرسان العلم الکلام‌، منشورات المعارف‌، اسکندریه‌، بی تا.

فواد سید‌، فضل الاعتزال و طبقات المعتزله‌، دارالتونسیة للنشر‌، ‌تونس.

حنفی‌، حسن‌، فی فکرنا المعاصر‌، دار الفکر العربی‌، قاهرة‌، چاپ سوم‌، 1981.

حنفی‌، حسن‌، فی فکرنا الغربی المعاصر‌، دار الفکر العربی‌، قاهرة‌، چاپ سوم‌، 1987.

عمارة‌، محمد‌، الامام محمد‌عبده مجدد الاسلام‌، موسسه العربیة‌، بیروت‌، چاپ اول‌، 1981.

عمارة‌، محمد‌، المعتزله و اصول الحکم‌، موسسه العربیة‌، بیروت‌، چاپ دوم‌، 1984.

عمارة‌، محمد‌، المعتزلة و مشکلة الحریة الانسانیة‌، موسسة العربیة‌، بیروت‌، چاپ دوم‌، بغداد‌، 1984.

العوا‌، ‌عادل‌، المعتزلة و الفکر الحر‌، الاهالی‌، دمشق‌، چاپ اول‌، بی تا.

عید‌، عبدالرزاق‌، طه حسین (العقل و الدین)‌، مرکز الانماء الحضاری‌، حلب‌، چاپ اول‌، 1995.

شيخ الإسلام بن تيمية‌،منهاج السنة النبوية‌،موسسة قرطبة‌، چاپ اول.

قاضی عبدالجبار‌،شرح اصول الخمسة‌، دار احیاء التراث العربی‌،‌ بیروت‌، چاپ اول‌،‌ 1422.

دروس شيخ سلمان العودة‌،المکتبة الشاملة.

دروس شيخ صالح بن حميد‌،المکتبة الشاملة.

الخضير‌، علي بن خضير‌، موسوعه الرد علی مذاهب الفکریه المعاصره‌، المکتبة الشاملة.

الرومی‌، فهد‌، منهج المدرسة العقلية الحديثة‌، مکتبة الرشد‌، مصر‌، بی تا.

رفاعی‌، احمد فرید‌، عصر مامون‌، دارالکتب المصریة‌،‌1928.

الشحود‌،علي بن نايف‌، موسوعه الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة، المکتبة الشاملة.

غالب بن علي عواجي، موسوعة الرد على الصوفية، المکتبة الشاملة.

‌سلیمان بن صالح الخراشی، العصرانیة قنطرة العلمانیة‌، المکتبة الشاملة‌، 1423.

گاطع‌، سناء کاظم‌، الفكر الإسلامي المعاصر و العولمة‌، لسان الصدق‌، چاپ اول‌، 1383.

محمد حسین‌، محمد‌، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر‌، موسسة الرسالة‌، چاپ چهارم‌، 1980.

مبرد‌، محمد بن یزید‌، الکامل فی اللغة و الادب‌، المکتبة التجاریة الکبری‌، قاهرة‌، 1951.

مسعودی‌، مروج الذهب‌، المکتبة الشاملة.

مقلد‌، علی‌، العقل الاسلامی‌، دارالاضواء‌، بیروت‌، چاپ اول‌، 1994.

نجيب محمود‌، زكي‌، تجديد الفكر العربي‌، دارلفكر المعاصر‌، لبنان‌، بيروت‌، چاپ اول، سال 1992.

النشار‌، سامی‌، نشاة الفکرالفلسفی فی الاسلام‌،دارالمعارف‌، چاپ هفتم‌، 1977.

 

چکیده

در این پایان نامه سعی بر این است با تکیه بر آنچه در مورد تاریخ معتزله‌، بسترهای شکل‌گیری اندیشه اعتزال و عوامل موثر بر حیات فکری معتزله کلاسیک که شامل عوامل داخلی و خارجی است‌، می‌دانیم و نیز با بازخوانی افکار مهم ایشان ؛‌ شرایط سیاسی‌، اجتماعی جهان اسلام (اهل سنت) را در ابتدای قرن نوزدهم میلادی و اندیشه‌های متفکران معاصر اهل سنت و نیز افکار اصلاح طلبانی که کلید حل مشکلات مسلمانان را اصلاحات دینی می‌دانند، از نظر بگذرانیم تا دریابیم که آیا تفکرات این گروه از روشنفکران و متفکران اهل سنت‌، خاستگاهی اعتزالی دارند یا خیر؟ و اگر این تفکرات خاستگاه اعتزالی دارند‌، تاثیرپذیری این افکار و اندیشه‌ها از آموزه‌های اعتزالی به چه میزان است ؟ در مرحله بعد به این مساله می‌پردازیم که آیا می‌توان جریانی فکری را در جهان اهل سنت پی‌گیری نمود که واقعا وامدار عقاید معتزله باشند و در یک کلام آیا می توان گروهی از روشنفکران اهل سنت را یافت که بتوان عنوان نومعتزلیان معاصر را بر آن‌ها اطلاق نمود ؟ در واقع رساله حاضر به دنبال این است تا با مطالعه و ذکر نمونه‌هایی از افکار و اندیشه‌های افرادی چون شیخ محمد عبده‌، فضل‌الرحمان‌، محمد عابد الجابری‌، امین الخولی‌، نصر حامد ابو زید‌، محمد ارکون، حسن حنفی و دیگر اندیشمندان و متفکران معاصر اهل سنت‌، این نظریه را که گروهی از روشنفکران عرب در صدد تجدید حیات تفکر اعتزالی در جامعه اسلامی هستند را مورد بررسی قرار داده و چه بسا تایید کند و یا حداقل این مطلب را بیان کند که اگر چه احیای تمام زوایای تفکر اعتزالی هدف این گروه نیست‌، ولی تلاش آن‌ها برای احیای گرایش‌های عقلی و نگاه تأویلی به قرآن و نقد سنت‌های مخالف عقل و نیز اعتقاد به اختیار انسان کاملا با رویکرد اصلی معتزله همسو و همخوان است؛ پس می‌توان ادعا نمود که جریان نومعتزله در حال سر بر آوردن از میان مباحث علمی می باشند‌، هر چند صاحبان این افکار‌، از پذیرش عنوان اعتزال‌، سر باز می‌زنند.

 

واژگان کلیدی: اعتزال‌،‌ نومعتزلیان‌، عقل‌گرایی‌، اصلاح طلبی.

کلیات

تفكر اعتزالي بنا به اذعان بسياري از پژوهشگران و انديشمندان تاثير زیادی در تاريخ تفكر اسلامي داشته است. بسیاری از محققان‌، اعتزاليون را بنيانگذارن علم كلام مي دانند. برخی‌، انديشه‌های ايشان را موثرترين تفكر جهت دفاع از پايه‌هاي اسلام دانسته‌، از آن ستايش مي‌نمايند. انديشه اعتزال زماني شكل گرفت كه جامعه اسلامي در تار و پود جبرگرايي اسير شده بود و اعتقاد به قضا و قدر حتمي الهي كه توسط حكومت امويان ترويج مي‌شد راه خردورزي و عقل گرايي را بر مسلمانان بسته بود و تمام انرژي و پتانسيل عالمان ديني صرف قرائت و تفسير قرآن آن هم با تكيه بر آراي صحابه كبار مي‌گشت.

در چنين فضاي بسته سياسي‌، ‌اجتماعي و فرهنگي كه تمام راه ها را بر مسلمانان بسته بود و براي ايشان فقط راه اطاعت و بندگي خلفاي اموي را گشوده بود و بسیاری از علما و فقهای آن زمان اطاعت از خليفه را كه جانشين پيامبر خوانده مي‌شد‌، مانند اطاعت از شخص رسول اكرم معرفي مي‌نمودند معتزله پا به عرصه وجود نهاد و روحی تازه در کالبد جامعه اسلامي دميد‌، هم از جهت ايجاد افكار نو و معرفي آن‌ها به مسلمانان و هم از راه به چالش كشيدن آموزه‌هايي كه تا آن روزگار جزو مسلمات ديني شمرده مي‌شد و كسي را ياراي مقابله با آن‌ها نبود.

معتزليان با تكيه بر تعقل كه قرآن بارها و بارها بر آن تاكيد نموده و متفكران و انديشمندان را برتر از جاهلان و مقلدان معرفي نموده و نيز با استفاده از روش‌هاي فلسفي و منطقي يونانيان به مقابله با جبرگرايي افراطي حاكم بر جامعه آن روز پرداختند و اركان اين انديشه انحرافي را كه توسط حاكمان اموي پايه‌ريزي و تثبيت شده بود به لرزه درآوردند.

برخی از ايشان با ترجمه آثار مختلف علمي و فلسفي فرهنگ‌هاي يوناني و ايراني توانستند‌، دانشمندان مسلمان را با اين افكار و انديشه‌ها آشنا كنند و علاوه بر آشنايي با روش‌هاي جدل و مناظره و نيز انديشه‌هاي الاهياتي اين فرهنگ‌هاي كهن توانستند از اين افكار و روش‌هاي اثبات آن‌ها جهت مقابله با افكار الحادي و شرك آلود ملت‌هايي كه به تازگي به قلمرو حكومت اسلام وارد مي‌شدند استفاده نموده و در برابر سيل عظيم مشكلات عقيدتي و شبهاتي كه از سوي آنان بيان مي‌شد مقاومت نموده و از عقايد و معارف اسلامي دفاع كنند. معتزليان در طول عمر نسبتا كوتاه خود‌، در حالي كه زير ضربات شديد مخالفان خود بودند و از سوي برخی فقها به ارتداد و كفر ايشان حكم داده مي‌شد و از سوي حكومت‌هاي وقت نيز (جز برخي زمان‌هاي كوتاه) زير شديدترين فشارها بودند در عرصه فرهنگ و انديشه اسلامي توانستند خدمات ارزنده‌اي به تفكر اسلامي ارائه دهند و راه را جهت پویایی آن هموار سازند.

ضرورت تحقیق‌:

شناخت جریان‌های فکری در عرصه جهان و خصوصا در عرصه جهان اسلام‌، در هر دوره و زمانی، یکی از ضروری‌ترین اموری است که مورخان اندیشه و نیز اندیشمندان و متفکران هر مکتب و فرقه‌ای به آن اهتمام ورزیده و در صدد برآمده‌اند تا در وهله اول‌ با عقاید و افکار یکدیگر آشنا شده و تفکرات حاکم بر مناطق مختلف جهان اسلام را بدون هیچ گونه پیش داوری و ذهنیت قبلی بشناسند و از این راه بتوانند نقاط قوت این اندیشه‌ها را به کار گیرند و در صورت لزوم به نقد این افکار دست بزنند تا جوانان و متفکرانی را که بدون آگاهی از اصول مکتب خویش با این افکار آشنا می‌شوند و احتمالا تحت تاثیر جنبه‌های متفاوت یا نادرست این عقاید و افکار قرار گیرند‌، از انحراف و خطا بازدازند و در مرحله بعدی‌، از این راه برای شناساندن نقاط مشترک عقاید خویش با آن افکار استفاده کنند و بدین وسیله راه دیگر متفکران و اندیشمندان مسلمان را برای آشنا شدن با اصول و عقاید خویش هموار سازند.

در حال حاضر‌، جریان عقل‌گرایی که از اوایل قرن نوزدهم در جهان اهل سنت شکل گرفته و توانسته بخش زیادی از متفکران اهل سنت را با خود همراه کند‌، یکی از مهم‌ترین این جریان‌ها است. آشنایی با افکار این عده از دانشمندان که گاهی اوقات با عنوان اصلاح طلبان‌، متجددان‌، عقل‌گرایان‌، مدرنیست‌ها و گاهی نیز با نام معتزله جدید شناخته می‌شوند و عقل را سرمایه خویش برای درک جهان و مسائل مربوط به آن می‌دانند‌، می‌تواند باب تضارب آرا بین اندیشمندان و متفکران شیعه و سنی باز کرده و مقدمات بهره‌مندی از افکار یکدیگر را فراهم کند‌، خصوصا موضوع تقریب بین ادیان و مذاهب که یکی از شعارها و آرزوهای این گروه می‌باشد‌، می‌تواند نقطه مشترک مطلوبی برای بحث و گفتگو و از میان برداشتن شکاف بین جامعه مسلمانان و جلوگیری از تفرقه و احیانا برخوردهای خشن بین مذاهب مختلف باشد و نیز جبهه‌ای واحد برای مبارزه با افراطی‌گری وهابیت و گسترش عقاید خطرناک ایشان در جامعه اسلامی ‌باشد.

از سوی دیگر آشنایی با افکار و عقاید این عده از متفکران مسلمان که در دیگر کشورهای اسلامی ساکن هستند و در صدد بر طرف نمودن مشکلات جامعه معاصر مسلمان خویش هستند‌، مجال آشنایی با مسائل روز و مطرح در جهان اسلام را برای ما فراهم می‌آورد. در خلال این مباحث به مسائلی برخورد می‌کنیم که قبلا در این کشورها مطرح بوده و تا حدودی مورد بررسی و مناقشه قرار گرفته‌اند و پاسخ‌هایی نیز در مورد آن‌ها بیان شده ولی ما در جامعه خویش هم اکنون با آن‌ها روبرو می‌شویم و در واقع آشنایی و مطالعه تفکرات این گروه از اندیشمندان مسلمان می‌تواند در این مسیر راه‌گشای محققان باشد و در پاره‌ای از اوقات از دوباره‌کاری و طولانی شدن مباحث جلوگیری کند.

باید به این موارد آشنایی و رواج این اندیشه‌ها در بین روشنفکران ایرانی را نیز افزود‌، افرادی چون آقایان عبدالکریم سروش [1]و محمد مجتهد شبستری را می‌توان نماینده این گروه از روشنفکرانی دانست که احیای افکار اعتزالی را سرلوحه کار خویش قرار داده‌اند و در مواردی خود را نومعتزلی نامیده‌اند و احیای اندیشه اعتزالی را برای جامعه شیعی نیز ضروری تلقی نموده‌اند و در سایه توجه به افکار اعتزالی‌، نگاهی عمیق و کامل به اندیشه‌های نو معتزلیان نیز دارند و در مواردی هم به بیان مواضع و دیدگاه‌های نومعتزلیان در خصوص مسائل گوناگون می‌پردازند‌، به عنوان مثال اندیشه عبدالکریم سروش که با عنوان «بسط تجربه نبوی» مطرح شده است از این اندیشه فضل‌الرحمان که معتقد است که تجربه نبوی می‌بایست بسط و گسترش پیدا کند تا دل‌ها را برباید و گره‌ها را بگشاید و از این طریق اسلام را برای دنیای معاصر به ارمغان آورد‌، متاثر است. تاثیرپذیری سروش از فضل‌الرحمان به اینجا خلاصه نمی‌شود ؛ فضل‌الرحمان در باب مقوله «وحی» به تاثیر ذهنیت پیامبراکرم بر فرآیند وحی تاکید دارد. او بر این باور است که توقعات‌، نگرانی‌ها‌، چالش‌ها و علایق پیامبر و جامعه او در تفصیل قرآن انعکاس یافته است و این جنبه‌ای است که در کلام اسلامی نیازمند توجهی ویژه است و در اصول فقه اسلامی نیز باید لحاظ گردد تا آنجا که غفلت از آن خطایی جبران ناپذیر است.[2]

فضل‌الرحمان همچنین با تمایز نهادن میان دین و فهم از دین‌، معتقد است که صرفا یک روش معتبر برای تفسیر متن وجود ندارد. از نظر او تفاسیر متعدد برای بقای دین‌، امری اساسی به شمار می‌رود. تکثر و تنوع برداشت‌ها به هیچ وجه از تقدس متنی که پدید آورنده‌اش خواسته نمی‌کاهد. تقدس و تغییر ناپذیری مربوط به خود متن است نه به تفاسیر آن که صرفا فهم بشری است.[3]

محمد مجتهد شبستری دیگر روشن فکر ایرانی نیز چنین نگرشی به احکام اسلام را می‌پسندد و بر این باور است که احکام فقهی را بر اساس روح کلی پیام نبی مکرم اسلام (ص) می‌بایست استنباط کرد. شبستری این روح کلی را نوعی نگاه می داند و بر این باور است که پیامبر اعظم (ص) احکام جزئی فقهی را در اختیار ما قرار نداده است بلکه او یک دید کلی برای ما به ارمغان آورده است. پیامبر به ما یک دید کلی عرضه می‌کند و ما می‌بایست بر اساس آن به فهم احکام نبوی بپردازیم.[4]

وی در جای دیگری چنین می‌گوید‌: «در 14 قرن قبل‌، پدیده‌ای واقع شده‌، ظهوری واقع شده و سخنانی گفته شده است که متونش در دست ماست‌، حال بر مسلمان متفکر است که متناسب با تجربه‌هایی که خود دارد‌، پدیده وحی را تجربه و معنا کند. اگر امروز تصویر جهان نسبت به سابق بزرگتر و فراخ‌تر شده باشد‌‌‌، یا جهان بی تصویر و بی هندسه شده باشد‌، فهم مسلمانان متفکر امروز از پدیده وحی با فهم و تفسیر انسان‌ها ی قبل که تجربه‌ها و تصویرهای دیگری داشتند فرق خواهد کرد».[5]

با ذکر این نمونه‌ها ضرورت دیگری برای مطالعه و آشنایی با اندیشه‌های عقل‌گرایان نوین و به عبارت دیگر نومعتزلیان قابل مشاهده است و محققان و اندیشمندان ایرانی با مطالعه و آشنایی با افکار و اندیشه‌های این گروه از متفکران مسلمان می‌توانند ریشه برخی از افکار نوظهور در جامعه ایرانی را به خوبی رهگیری نموده و در صورت نیاز موضع‌گیری مناسب در مقابل آن‌ها از خود نشان دهند و احیانا شبهاتی که بر اساس این اندیشه‌ها پایه‌ریزی می‌شوند را مورد نقد و بررسی قرار دهند.

فرضیه تحقیق‌:

مهم‌ترین فرضیه این تحقیق عبارت است از این که‌، آرا و اندیشه‌های اعتزالی در حال تجدید حیات دوباره در جهان اسلام هستند و گروهی از اندیشمندان مسلمان اهل سنت در صدد احیای تفکرات اعتزالی می‌باشند و احیای تفکر اعتزالی در همه جنبه‌ها را مدنظر دارند و روش عقل‌گرایی و نیز افکار و اندیشه‌های معتزله قدیم را راه‌حل مشکلات جوامع اسلامی می‌دانند. سپس این فرضیه مطرح می‌شود که این گروه از روشنفکران مسلمان که در صدد احیای تفکر اعتزالی هستند و تحت تاثیر اندیشه‌های معتزله قرار دارند‌، به دنبال احیای گوشه‌ای از تفکرات اعتزالی هستند و احیای تمام زوایای افکار ایشان مدنظر نومعتزلیان نمی‌باشد.

دامنه تحقیق‌:

هم اکنون در جهان اهل سنت موضع‌گیری‌های بسیاری در مقابل گرایشات نومعتزلی صورت می‌گیرد و علمای اهل سنت در راه مقابله با کسانی که ادعای روشنفکری دارند از هیچ حمله‌ای فروگذار نمی‌کنند و سخت‌ترین اتهامات را بر علیه روشنفکران و متفکران اصلاح‌طلب عرب وارد می‌کنند‌، متاسفانه علمای اهل سنت هر کس را که افکاری غیر از افکار رایج اهل سنت داشته باشد با واژه «معتزلة الیوم» تحقیر می‌کنند و آن‌ها را پیروان معتزله قدیم می‌دانند که در صدد ایجاد شکاف در بین جامعه مسلمانان هستند‌، به این ترتیب مفهوم نومعتزله در ادبیات معاصر اهل سنت عرصه وسیعی دارد که شامل اندیشه‌های عقل‌گرایانه‌، ناسیونالیسم‌، لیبرالیسم‌، سکولاریسم‌، اندیشه‌های غرب‌گرایانه‌، اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه و هر اندیشه نویی در عرصه‌های دینی و اجتماعی می‌شود که به نظر علمای اهل سنت بر خلاف روال و سیره سلف بوده و به عنوان بدعت با این اندیشه‌ها برخورد می‌کنند . ما در این نوشته دامنه تحقیق خود را بیشتر بر روی عقل‌گرایی که مهم‌ترین ویژگی اعتزال بوده است متمرکز نموده‌ایم و جلوه‌های ظهور گرایشات عقل‌گرایانه در برخورد با نصوص و قرآن و تاویل قرآن را مورد بررسی قرار داده‌ایم و نیم نگاهی نیز به مساله جبر و اختیار انسان در زندگی داشته‌ایم.

پیشینه تحقیق‌:

در خصوص افکار و اندیشه‌های نومعتزلی تحقیقی به زبان فارسی فراهم نگردیده و تنها کتابی که با عنوان «نومعتزلیان» [6]توسط آقای احمدرضا وصفی نوشته شده به مصاحبه با شخصیت‌هایی پرداخته است که با نام نومعتزله مشهور هستند و هیچ گونه توضیحی در خصوص تاریخچه احیای تفکرات اعتزالی و نیز چارچوب و معیاری برای شناسایی نومعتزلیان ارائه ننموده‌ است . و کتابی با نام «العصریون معتزلة الیوم»[7] به قلم یوسف کمال به زبان عربی نگاشته شده که همین ایرادات کتاب آقای وصفی در آن به چشم می‌خورد‌، افزون بر این که نویسنده در صدد نقد افکار نومعتزلیان بوده و آرا و اندیشه‌های نومعتزلی را فقط به جهت اثبات مخالف بودنشان با مبانی اسلامی در کتاب ذکر نموده و هیچ گونه بی‌طرفی را در بیان اندیشه‌های نومعتزلیان ندارد و کتاب پروفسور هیلدنبرانت با نام Neo-Mu’Tazilismus هم به زبان آلمانی نوشته شده که عملا در این پایان نامه غیر قابل استفاده بود[8]. این کتاب تلاش می‌کند تا کشف و احیای دوباره اندیشه‌های اعتزالی را که توسط مدرنیست‌های عرب صورت می‌گیرد را از طریق متون ایشان مورد بررسی قرار دهد‌، بخش اعظم این کتاب صرف بررسی پنج راه فهم اندیشه‌های اعتزالی شده است که عبارتند از‌: لیبرالیسم (آزادی‌خواهی و وسعت اندیشه)‌‌‌، مطالعات تاریخی‌، ماتریالیسم (ماده‌گرایی)‌، اسلام سیاسی و تفسیر ادبی و مقایسه آن‌ها با اندیشه‌های فلسفی و بررسی ارتباط بین مدرسه قدیم و مدرسه جدید. این کتاب درباره طیف وسیعی از نویسندگان بحث نموده و افرادی چون احمد امین‌، حسین مروه‌، ‌حسن حنفی‌، محمد عماره‌، نصر حامد ابو زید‌، محمد عبید الغبیری‌، زهدی جارالله‌، شیخ بو عمران‌،رشید الهیون‌، عادل العواء، فهمی جدعان و برخی نویسندگان کمتر شناخته شده را مورد بررسی قرار داده است. توماس هیلدنبرانت استادیار دانشگاه بامبرگ است، جایی که تز دکترای خود در مورد «پایه‌های انسانی و پیشرفت در دین اسلام و مسیحیت » نگاشته است [9]. در میان مقالات و مجلات نیز چند اثر بسیار کوتاه وجود دارد که همگی براساس شنیده‌ها نگاشته شده‌اند و ایرادات کتاب‌های بالا در آن‌ها نیز مشهود است مانند‌: مقاله «معرفی معتزلیان معاصر»[10] نوشته خانم سعیده غروی و مقاله «گرایش‌های اعتزالی در قرن بیستم»[11] نوشته خالد دتلو که توسط سيد مهدي حسيني و مينو ايماني ترجمه شده که تا حدودی به علل شکل‌گیری و احیای تفکر اعتزالی نوین در جهان اسلام پرداخته است.

روش تحقیق‌:

در این رساله از روش کتابخانه‌ای استفاده شده و در کنار استفاده از کتابخانه‌ها‌، از شبکه اینترنت و مقالات موجود در آن نیز بیشترین استفاده را نموده‌ام. در اولین گام برای یافتن منابع در شبکه جهانی اینترنت به دنبال این موضوع و دستیابی به منابع جدید بودم که هر چه جستجو نمودم به نتیجه‌ای نرسیدم تا این که در اثنای این جستجوها به کتاب مفصل Neo-Mu’Tazilismus نوشته دکتر توماس هیلدنبرانت برخوردم که به زبان آلمانی و در 576 صفحه نوشته شده که البته ترجمه آن به زبان انگلیسی ، عربی و یا فارسی وجود ندارد و به همین سبب‌، فرصت استفاده از این کتاب برایم فراهم نگردید. البته توضیح مختصری که در معرفی آن به زبان انگلیسی نوشته شده بود تا حدودی کارگشا واقع گردید. البته در ادامه جستجوی خویش توانستم مقاله‌ای از جناب دکتر کبیر میری از سایت گفتمان[12] به دست آوردم که چند ارجاع به کتاب توماس هیلدنبرانت در آن موجود است. در ادامه جستجوها به مقاله‌ای با عنوان «گرایش‌های اعتزالي در قرن بيستم» نوشته خالد دتلو برخورد نمودم و از آن هم استفاده کردم و مقاله‌ای نیز از خانم سعیده غروی با «عنوان معرفی معتزلیان معاصر» نیز در این مسیر مورد استفاده قرار دادم. با توجه به کمبود منبع در خصوص خود نومعتزله به جستجوهای اینترنتی خود ادامه دادم که ثمره آن جمع آوری حدود 60 مقاله و گفتگو درباره معتزله قدیم و اندیشه‌های اعتزالی نوین و نیز نقد و بررسی اندیشه‌های معتزلیان معاصر می‌باشد که تعدادی از آن‌ها به شرح ذیل می‌باشند‌: عقل انتقادی برای نجات تفكر و تمدن اسلامی‌،نويسنده‌: محمد عابد الجابری؛ نواندیشان دینی ایران و جهان عرب‌، نويسنده‌:حسن یوسفی اشكوری ؛‌گزارشی از کتاب‌: «نواندیشان مسلمان»‌، نویسنده‌: رویا ویسه ؛ معتزله و رويكرد‌‌ عقلاني به د‌‌ين‌، نویسنده‌: عباس بخشي ؛ چرا باید افکار معتزلی‌ها را دنبال کرد ؟ نویسنده‌: دکتر کبیر میری ؛ جايگاه تعليم و تربيت در انديشه و عملكرد شيخ محمد عبده‌، نویسنده‌: دكتر مهدي جليلي ؛ بازگشت به قرآن و نهضت‌هاي اصلاحي جهاناسلام‌، نویسنده‌: بهاءالدين خرمشاهي ؛ سنت اصلاح‌طلبی در اسلام‌‌‌، نویسنده‌:عبده فیلیالی انصاری وبرگردان علی محمد طباطبایی ؛ بررسي آثار و افكار فيلسوف مغربى، محمد عابد الجابرى‌، نویسنده‌: محسن حدادی ؛ قرآن در عصر اصلاح‏طلبى و نوانديشى‌، نويسنده‌: هارتمون بوبتسين و مرتضى كريمى‏نيا . در خصوص کتاب‌های معتزله برای استفاده در فصل اول که شامل تاریخچه مختصری از مکتب معتزله است از کتاب‌هایی مانند‌: ملل و نحل ؛ الفرق بین الفرق ؛ مقالات الاسلامیین؛ خطط ؛ وفیات الاعیان‌، تاریخ بغداد‌، طبقات المعتزله‌، قاضی عبدالجبار ؛ طبقات المعتزله‌، ابن مرتضی ؛ المعتزله‌، فالح الربیعی ؛ المعتزله و الفکر الحر‌، عادل العوا ؛ المعتزله سلیمان سلیم ؛ المعتزله فی البغداد‌، احمد شوقی‌‌‌، المعتزله تکوین العقل العربی‌، محمد ابراهیم فیومی ؛ المعتزله‌، زهدی جارالله ؛ المعتزله بین القدیم و الحدیث‌، محمد العبده و طارق عبدالحلیم ؛ تاریخ اندیشه‌های کلامی دراسلام عبدالرحمن بدوی و مذاهب اسلامی ابوزهره و کتاب‌های دیگری استفاده نمودم و سعی کردم تا تاریخچه‌ای کوتاه با استفاده از منابع مختلف ارائه کنم که شامل ظهور و بروز مکتب معتزله و اصول عقیدتی ایشان و معرفی چهره‌های مطرح این مکتب باشد و در ادامه فرقه‌های مختلف معتزلی را معرفی کرده‌ام و جهت رعایت اختصار از پرداختن به عقاید اختلافی ایشان دوری جستم، در انتهای فصل اول سعی کردم تا گوشه‌ای از فعالیت‌های معتزله جهت رشد و پیشرفت اسلام و خدماتی که در این جهت ارائه کرده‌اند را تصویر کنم و در انتهای فصل نیز به عوامل شکست معتزله پرداخته‌ام . البته شاید به نظر برسد برای پایان نامه‌ای که با عنوان گرایش‌ها و اندیشه‌های اعتزالی نوین نوشته می‌شود‌، نوشتن تاریخچه امری زاید است‌، اما با توجه به این که در فصل دوم به بررسی شکل‌گیری جریان‌های عقل‌گرا و اعتزالی در جهان اهل سنت و مقایسه آن با معتزله قدیم می‌پردازیم‌، نوشتن این تاریخچه لازم است‌، علاوه بر این اکثر کتاب‌هایی که در خصوص اندیشه‌های اعتزالی نوشته شده فاقد تاریخچه اجمالی مکتب اعتزال هستند و هر یک به گوشه‌ای از تاریخ معتزله نظر افکنده‌اند. در فصل دوم بعد از بیان عوامل شکل‌گیری اعتزال قدیم به مقایسه علل شکل‌گیری اعتزال قدیم و نوین پرداختیم و مطالعه در خصوص روند شکل‌گیری و رویکرد دوباره اندیشمندان جهان عرب به تفکرات اعتزالی و بسط تفکرات معتزله نوین را در فصل سوم پی‌گیری نموده و این بررسی را در دو بخش شبه قاره هند و جهان عرب ادامه دادیم و تحقیقات در خصوص آثار و اندیشه‌های معتزله را مورد بررسی قرار داده و نقش مهم این مطالعات جدید در احیای اندیشه‌های اعتزالی را گوشزد نمودیم. در پایان این فصل به بیان موضع‌گیری‌های گوناگون در مقابل این جریان فکری پرداختیم و سعی کردیم تا گستردگی این حملات و نقدها بر اندیشه‌های نومعتزلیان را برای خواننده محترم تصویر نماییم‌، چرا که این موضع‌گیری‌ها در برابر عقل‌گرایی و معتزله نوین‌، نشان دهنده اقبال مردم و جوانان و متفکران به این افکار و آرا و نیز وسعت و عمق تاثیرگذاری آن‌ها در جوامع اسلامی است وسعی نمودیم تا فضایی کلی جهت بررسی افکار نومعتزلیان را ارائه نموده باشیم و در ضمن با گوشه‌ای از افکار ایشان که در محافل علمی جهان عرب متداول است و مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده‌اند آشنا شویم ؛‌ البته برای این فصل از کتاب‌های دیگری چون«التطرف المسكوت عنه »‌، «الفكر الإسلامي المعاصر »‌، «حصوننا مهددة من داخلها »‌، «مفهوم التجديد »‌،«اعادة النظر في كتابات العصريين »‌، «عجز العقل العلماني » و کتاب‌های دیگری که توسط نومعتزلیان نگاشته شده استفاده نموده‌ام که هیچ یک از این کتاب‌ها در ایران موجود نیستند و با تلاش فراوان و با همکاری دوستان عرب زبانی که در این رابطه مطالعاتی داشته‌اند و در تالارهای گفتگوی اینترنتی در این موضوع بحث و تبادل نظر می‌کنند‌‌‌‌، توانستم نسخه PDF اين كتاب‌ها را تهيه كرده و استفاده كنم، در این اواخر کتاب نومعتزلیان که توسط آقای احمدرضا وصفی تالیف شده و شامل گفتگو با چهار تن از افرادی است که به نام نومعتزلی شناخته می‌شوند را در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به دست آوردم و توانستم بخش‌هایی از آن را در این پایان نامه منعکس کنم، البته در این کتاب به خاستگاه‌های تفکر اعتزالی نوین توجهی نشده است و نویسنده به طور مستقیم و بدون ذکر هیچ دلیلی و به صرف این که این چهار نفر با نام نومعتزلی مشهور شده‌اند‌، آن‌ها را نومعتزلیان خطاب نموده و به مصاحبه با ایشان پرداخته است ؛ در عین حال خود این کتاب و مصاحبه چهار شخصیتی که مشهور به نومعتزله هستند نیز یکی از دلایل احیای تفکر اعتزالی است . در فصل چهارم به معرفی اجمالی چند شخصیت نومعتزلی پرداخته‌ایم و با ارائه گزارشی از عقاید و افکار آن‌ها در صدد آشنا نمودن خوانندگان با فعالیت‌های علمی ایشان برآمده‌ایم. شخصیت‌هایی چون شیخ محمد عبده‌، محمد عابد الجابری‌، محمد ارکون‌، نصر حامد ابو زید و حسن حنفی از جمله شخصیت‌هایی هستند که با افکار جدید خویش در صدد دمیدن روحی دوباره در کالبد تفکر اعتزالی بوده و هستند و در این راه گاهی خود را نومعتزلی معرفی نموده و گاهی از پذیرفتن این عنوان سر باز می‌زنند. در بخش ارزیابی و نتیجه‌گیری به بررسی مهم‌ترین ویژگی تفکر اعتزالی که همان عقل‌گرایی و تاکید بر آزادی اندیشه است پرداخته‌ایم و بعد از بیان عقیده معتزله قدیم در خصوص عقل و جایگاه آن در تفکر اسلامی به بیان نمونه‌هایی از عقل‌گرایی و نظرات نومعتزلیان درباره عقل و جایگاه آن در تفکر اسلامی بسنده نموده‌ایم. در پایان با جمع‌بندی گزارش‌های ارائه شده در خصوص آغاز مطالعات درباره تفکرات اعتزالی و تعریف و تمجید متفکران از این اندیشه‌ها و روش آزادانه معتزله برای بحث و بررسی در امور دینی و مجاز دانستن عقل بشری برای غوص در امور دینی و مذهبی و نیز عقل‌گرایی نوین که در جهان عرب ظاهر شده و در کتاب‌های نویسندگان و اندیشمندان مسلمان عرب رخ نموده است‌، سعی نموده‌ایم تا اثبات کنیم که گروهی از روشنفکران و اندیشمندان عرب که در تلاش هستند تا برای عقل جایگاه مناسبی در میان منابع دینی بر پا سازند در واقع همان تفکرات اعتزالی را احیا می‌کنند که گاهی به صراحت این را بیان نموده‌اند و گاهی از آن امتناع می‌کنند که این امتناع نیز دلیلی جز دوری از تاخت و تازهای سلفی‌ها و علمای سنت‌گرای اهل سنت ندارد و این گروه بر آنند تا با دوری از قیل و قال و تکفیرهای تندروهای افراطی به کار خویش مشغول باشند و اندیشه‌های خویش را بپرورانند و انتشار دهند.

[1] –  سروش ، عبدالکریم ، تجدید تجربه اعتزال ، ضمیمه هفتگی اندیشه همشهری ، شماره 14 ، سال 1381 و سروش ، عبدالکریم ، نومعتزلی هستم (مصاحبه منتشر شده در سایت شخصی ایشان).

[2] – علمی ، محمد جعفر ، بررسی و نقد نظریه فضل الرحمان در بازسازی اجتهاد در دین ، نشریه علوم سیاسی ، شماره37 ، بهار 86.

[3] – علمی ، محمد جعفر ، بررسی و نقد نظریه فضل الرحمان در بازسازی اجتهاد در دین ، نشریه علوم سیاسی ، شماره37 ، بهار 86.

[4] – مجتهد شبستری ، محمد ، مصاحبه با نشریه مدرسه  ،‌ شماره هفتم ، تابستان 1386.

[5] – مجتهد شبستری ، محمد ، هرمنوتیک کتاب و سنت،ص 162.

[6] – وصفی ، احمدرضا ، نومعتزلیان ، ، نشر نگاه معاصر، تهران، چاپ اول ،1387.

[7] – کمال ، یوسف ، العصریون معتزله الیوم ، دارالوفا للطباعه و النشر ، چاپ اول ، 1986.

[8] – Thomas Hildebrandt,Neo-Mu’Tazilismus?Intention Und Kontext Im Modernen Arabischen Umgang Mit Dem Rationalistischen Erbe Des Islam, Leiden-Boston. 2007

[9] – middle east and Islamic studies ,brill catalog 2007  .

[10] – غروی ، سعیده ، معرفي معتزليان معاصر ، فصلنامه كلام اسلامي ، سال هشتم ، شماره 24 و 25.

[11] – دتلو ، خالد ، ترجمه: سيد مهدي حسيني و مينو ايماني ، گرايش هاي اعتزالي در قرن بيستم ، مجله اطلاعات حکمت و معرفت ، شماره 16.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122