پايان نامه انطباق رويه عملي شوراي نگهبان با صلاحيت ها و اختيارات اين شورا در چارچوب اصول قانون اساسي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه انطباق رويه عملي شوراي نگهبان با صلاحيت ها و اختيارات اين شورا در چارچوب اصول قانون اساسي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 154 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه انطباق رويه عملي شوراي نگهبان با صلاحيت ها و اختيارات اين شورا در چارچوب اصول قانون اساسي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول- کلیات تحقیق
مقدمه4
الف- بیان مساله6
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق7
ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه9
د- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق11
ه- اهداف مشخص تحقیق11
1- اهداف کلی11
و- سوالات تحقیق11
ز- فرضیه های تحقیق11
ح- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی12
ط- روش شناسی تحقیق13
ی- روش و ابزار گردآوری داده ها13
ک- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها13
فصل دوم- تببین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور
مبحث اول- شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی16
گفتار اول-ترکیب و چگونگی تشکیل شورای نگهبان16
بند1-حقوق دانان شورای نگهبان18
بند2-فقهای شورای نگهبان19
بند3-مدت عضویت شورای نگهبان20
بند4-تشکیلات اداری شورای نگهبان21
گفتار دوم- مقایسه شورای نگهبان با فقهاء جامع الشرایط در قانون اساسی مشروطیت21
گفتار سوم- مقایسه شورای نگهبان با نهادهای مشابه در حقوق اساسی سایر کشورها25
بند1-مقایسه ی کارکرد شورای نگهبان با نهادهای نظارتی مشابه در دیگر کشورها27
بند2-مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها30
بند3-مقایسه ی عملکرد این نهادها با شورای نگهبان37
بند4-قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات39
بند5-عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی39
بند6-عام و فراگیربودن نظارت(از ابتدای انتخابات تا پایای آن)40
گفتار چهارم- مباحث صورت گرفته راجع به شورای نگهبان در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی40
مبحث دوم- شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات48
گفتار اول-شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و کیفیت انجام وظیفه48
بند1-ضرورت تفسیر49
بند2-انواع تفسیر50
بند3-صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر51
بند4-آیین تفسیر قانون اساسی53
گفتار دوم-شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات و همه پرسی55
فصل سوم- برخی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان
مبحث اول-ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی58
گفتار اول- امکان اظهار نظر شورا راجع به قوانین لازم الاجرا شده58
گفتار دوم- امکان اظهار نظر شورا راجع به عموم و اطلاق مقررات قوانین عادی و قانون اساسی59
گفتار سوم- کیفیت انطباق قوانین با موازین شرعی62
الف- مبنای انطباق64
1- فتاوی فقهاء شورا به عنوان مبنای انطباق64
2-فتاوی مشهور فقهاء به عنوان مبنای انطباق65
3-فتاوی مقام رهبری به عنوان مبنای انطباق65
4-امکان مغایر شرع دانستن قانون با وجود انطباق آن با بعضی فتاوی معتبر66
ب- بررسی شکلی و یا بررسی ماهوی؟66
1-امکان محدود بودن اختبارات شورا به بررسی شکلی قوانین70
2-امکان مجاز بودن شورا به بررسی عواقب و نتایج اجرای یک قانون از لحاظ نقض بالقوه موازین شرعی70
گفتار چهارم- کیفیت انطباق قوانین با قانون اساسی72
الف:انطباق شکلی یا انطباق ماهوی؟73
ب:انطباق با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام75
ج:انطباق با مصوبات یا احکام حکومتی یا تصمیمات نهادهای زیر نظر ولی فقیه76
مبحث دوم- ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا77
گفتار اول-کیفیت نظارت شورا بر انتخابات و همه پرسی77
بند1-مفهوم نظارت و ارکان آن77
بند2-ضرورت نظارت بر انتخابات78
بند3-مرجع نظارت بر انتخابات79
بند4-ماهیت نظارت شورای نگهبان79
بند5-نحوه نظارت82
بند6-بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی83
بند7-نظارت بر همه پرسی85
الف:اجرایی بودن یا نظارتی بودن شورا و مرز تفکیک این دو در موضوع انتخابات87
ب:نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی87
ج:نظارت بدون نیاز به شکایت یا نظارت در صورت وصول شکایت91
گفتار دوم- نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات92
الف:نظارت شورا بر صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان93
ب:نظارت شورا بر صلاحیت انتخابات سایر مراجع قانونی93
ج:منابع شورا برای اعمال حق نظارت و کیفیت تضمین حقوق افراد در بحث احراز صلاحیت ها94
فصل چهارم- بررسی رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین و انجام سایر وظایف خود
مبحث اول- رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین97
بند1-کیفیت نظارت بر قوانین و مقررات97
بند2-اقسام نظارت99
بند3-دامنه شمول نظارت101
بند4-الزامی بون نظارت103
بند5-قابلیت تفویض نظارت105
گفتار اول- برخی رویه های قابل انتقاد در رد و تائید مصوبات مجلس106
الف:برخی نمونه های عملی و ذکر مستندات107
ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا110
گفتار دوم- اظهار نظر شورا در مورد تفسیر و یا ابطال قوانین لازم الاجراء111
الف:برخی نمونه های عملی112
ب:اشکالات ناشی از این رویه شورا از لحاظ حقوقی و اجرایی113
مبحث دوم-رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی114
گفتار اول- غیر علنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات115
الف- نمونه های عملی و ذکر مستندات116
ب- اشکالات ناشی از غیرعلنی بودن جلسات و مستدل نبودن برخی تصمیمات116
گفتار دوم-عدم ذکر نظرات موافق و مخالف118
الف-فوائد ذکر نظرات مخالف119
ب-فوائد ذکر تعداد آراء موافق و مخالف و نام اشخاص رأی دهنده121
گفتار سوم-آئین رسیدگی شورا از لحاظ رعایت حقوق دفاعی اشخاص ذینفع122
الف-نپذیرفتن اشخاص برای استماع توضیحات در جلسات شورا123
ب:ندادن مهلت کافی برای ارائه لایحه و مستندات کافی در برخی موارد124
نتیجه گیری و پیشنهادها:
نتیجه گیری126
پیشنهادات128
فهرست منابع
منابع فارسی132
منابع غیر فارسی136
پیوست
چکیده انگلیسی138

منابع فارسی:

کتاب

بارنت، ا ،مترجم: عباس کدخدائی ، ترجمه مقدمه ای بر حقوق، انتشارات میزان،1386

بوشهري، ج ،حقوق اساسي تطبيقي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،1374

حایری شاه باغ،ع ، شرح قانون مدنی،جلد اول،چاپ سوم،1387

خمینی،ر ، تحریر الوسیله،مترجم: علی اسلامی، جلدسوم،دفتر انتشارات اسلامی،قم،1373

دهخدا، ع ، لغت­نامه،جلد چهاردهم،دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران،1377

شعبانی،ق ،حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران،انتشارات اطلاعات، چاپ سوم،تهران،1374

ظفري، م ، سيستم‌هاي حقوقي كشورهاي اسلامي،دفتر تبليغات اسلامي،قم،1374

عاليخاني، م ، حقوق اساسي، انتشارات دستان،تهران،1381

علينقي ،ام ، نظارت بر انتخابات و تشخيص صلاحيت داوطلبان، نشر نی،تهران،1378

علینقی،ا ، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان،نشر نی،چاپ اول،تهران،1387

قاسم زاده، قاسم ، حقوق اساسي فرانسه،انتشارات دانشگاه تهران،تهران،1336

كاتوزيان، ن ، حقوق مدني- عطايا، كتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، تهران،1377

کاتوزیان ، ن ، گامی به سوی عدالت ،جلد اول،نشر میزان،تهران،1387

کاتوزیان،ن ، 1374،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت انتشارات با همکاری

به نشر، چاپ سیزدهم، شهریور 1370.

كولايي، ا، قوانين اساسي فدراسيون روسيه و جمهوري‌هاي آسياي مركزي،1377

مدني، ج ، حقوق اساسي تطبيقي،كتاب‌خانه‌ي گنج دانش،تهران،1374

مهرپور، ح  ، سیری در مجموعه نظریات شورای نگهبان،جلد یکم،انتشارات کیهان، چاپ اول،

تهران،1371

نيكزاد، ع ،پاسخ به شبهات نظارت استصوابى،دفتر نظارت و بازرسى انتخابات استان،قم،1380

ورعی،ج ، مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانون گذار، انتشارات دبیرخانه مجلس

خبرگان رهبری،قم،1385

هاشمي ،م ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجتمع آموزش عالي قم،جلد دوم، چاپ دوم،

1375

هدايت‌نيا، ف ؛ كاوياني، محمد هادی ، بررسي فقهي وحقوقي شوراي نگهبان، پژوهشگاه فرهنگ

و انديشه اسلامي، چاپ اول، تهران،1380

هريسي‌نژاد، ك ، حقوق اساسي تطبيقي،انتشارات آيدين،تبریز،1387

مقاله

آقایی طوق، م  ،مرزشناسی امور اجرائی و تفنینی در نظریه های شورای نگهبان، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، سال ششم، شماره هفدهم و هجدهم،1388

ارشدی،ع،نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، استصوابی یا استطلاعی،نشریه حقوق اساسی،سال چهارم،شماره ششم و هفتم،1385

اکبری،ح، تعارض قانون با شرع، حقوق دانشگاه پیام نور گناوه،1387

ايوبي، ح ، سه راهكار براي شايسته‌سالاري در انتخابات، پژوهشكده‌ي مطالعات راهبردي ،تهران،1377

بهرامي احمدي، ح،تاريخچه تدوين قانون مدني، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، شماره بیست و چهارم،1383

جنتی،ا، شورای نگهبان و احراز صلاحیت کاندیداهای خبرگان،حکومت اسلامی،شماره هشتم.

حبيب زاده، محمدجعفر؛ حسين زاده، جواد ، جايگاه قانوني دفاتر نظارت شوراي نگهبان در چارچوب نقد و تحليل رأي ديوان عدالت اداري، فصلنامه‌ي مدرس علوم انساني، شماره سوم،1383

دانش کیا،م ، بررسی اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه،فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی،سال پنجم،شماره شانزدهم،1388

رحیمیان ،ج؛ امین،ناظر ، بررسی تطبیقی شورای نگهبان با شورای قانون اساسی فرانسه از منظر قوانین اساسی دو کشور ، سال ۸۲ ، شماره دوازده،1382

کدیور، م، شرع شورای نگهبان در برابر قانون مجلس،  بازتاب اندیشه، شماره چهل و سوم،1382

مجموعه نظریات شورای نگهبان،جلدسوم.

مركز تحقيقات شوراي نگهبان، مجموعه نظريات شوراي نگهبان،1381.

مومن، م ، فصلنامه علوم سیاسی ، « بررسی تطبیقی شورای نگهبان » ، سال ۷۴ ، شماره دهم،1374

مهرپور، ح،جزوه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. جزوه درسی منتشر نشده دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران،1373

هدایت نیاء،ف ، نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات، رواق اندیشه،شماره یازدهم،1381

قوانین  و نظریات

آئين­نامه داخلي شوراي نگهبان.

آئین‌نامه داخلی هیئت دولت (شماره 111438/ت 882 مورخ 3/10/1368)، راجع به تنظیم و ابلاغ

مصوبات.

دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری ، قانون اساسی اسپانیا .

دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری ، قانون اساسی جمهوری ایتالیا .

دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری قانون اساسی کره جنوبی .

دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری قانون اساسی ژاپن .

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،1364.

قانون اساسي آلمان.

قانون اساسي ايتاليا،اداره كل توافق‌هاي بين‌المللي،تهران،1375

قانون اساسی ایران و قانون اساسی مشروطه.

قانون اساسي دانمارك،اداره كل تدوين و تنقيح مقررات كشور،تهران،1368

چکیده

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. یکی از ضروریات شوراي نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي که ساختارحکومتي و قانون اساسي است که مجلس را ملزم کرده است هيچ گونه قوانيني مخالف موازين شرعي و قانون اساسي تصويب نکند.

از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف اتخاذ کرده است(یا نسبت به اصول قانون اساسی،تفاسیر مختلفی ارائه کرده است ).از همین رو مساله ای که ذهن را به چالش می کشاند این است که این شورا  که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانونگذاری است آیا در تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهار نظرهای خود در  خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟

با عنایت به اینکه شورای نگهبان صلاحیت های بسیار مهمی در قانون اساسی دارد و ایفای این صلاحیت‌ها در عمل مسائلی را بوجود آورده که یا در زمان تصویب قانون اساسی قابل پیش‌بینی نبوده و یا ابعاد آن بدرستی مشخص نبوده و با عنایت به اینکه نقد و بررسی رویه عملی شورای نگهبان در تفسیر اصول قانون اساسی مخصوصا اصولی که مربوط به صلاحیت‌های این شورا می‌باشد امری کاملا ضروری، لذا جای خالی پژوهش در این زمینه همچنان محسوس است.

در طي سال‌هاي گذشته نيز عملا شاهد بوده‌ايم که در موارد متعددي شوراي نگهبان ، مصوبات مجلس را به  علت مغايرت با موازين شرعي رد کرده و جهت اصلاح به مجلس عودت داده است. امروز امت اسلامي به يکي از آرزوها و اهداف انقلاب خود يعني حاکميت اسلام بر قوانين مملکتي در حوزه‌هاي مختلف رسيده است.

در واقع دستيابي به اين هدف، يکي از جلوه‌ها و نمادهاي اسلامي بودن نظام را به نمايش گذارده است و با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع سعی خواهد شد به بررسی رویه ی این شورا در طی این سال ها بپردازیم.

هدف تحقیق حاضر استخراج خطوط اصلی و قواعد کلی حاکم بر رویه شورای نگهبان در استفاده از صلاحیت‌های خود با مطالعه کلیه نظریات این شورا که به نحوی در دسترس عموم قرار دارد.یافته ها نشان داده است که در مجموع، رویه عملی دیوان در نظارت بر قانونگذاری از نظر انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی با اصول مربوطه قانون اساسی همخوانی دارد.

کلمات کلیدی:قانون اساسی، شورای نگهبان،موازین شرعی،انطباق یا عدم انطباق قانون با شرع مقدس اسلام.

مقدمه

نهاد شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران تجلی‌بخش قانون و از ابتدایی‌ترین نهادهای است،که به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها تشکیل شده است.

در جمهوری اسلامی ایران نهاد شورای نگهبان تجلی بخش قانون است.این شورا که 26 تیرماه سالروز آغاز فعالیت هایش است،از ابتدایی ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی نوبنیاد ایران اسلامی بوده است.
این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام “دادگاه قانون اساسی”، “شورای قانون اساسی”، “دیوان قانون اساسی” و نظایر آن پیش‌بینی شده است که با وجود برخی تفاوت‌ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت‌ها با یکدیگر شباهت‌های فراوانی دارند.

رویه عملی شورای نگهبان بررسی قوانین برمبنای عدم مغایرت آنها با موازین شرع است؛ به این معنا که اصل اولیه بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع (و قانون اساسی) است و در مورد هر مصوبه پس از بحث و بررسی، نسبت به “مغایرت” رای گیری به عمل می‌آید.

هدف از تدوین رساله حاضر، بررسی انطباق رویه عملی شورای نگهبان با صلاحیت ها و اختیارات این شورا در چارچوب اصول قانون اساسی می باشد.

امید است که این مختصر که طبعا دارای کاستی ها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای پایان نامه درنظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم.در فصل دوم به “تبیین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور” می پردازیم.این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار می گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به موضوع “شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی” پرداخته می شود. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و نهاد نظارت بر انتخابات” اختصاص دارد.

در فصل سوم به بررسی ” برخی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان” می پردازیم.این فصل شامل دو مبحث است. در مبحث اول ” ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به ابهامات مربوط به وظایف شورای نگهبان به طور جداگانه پرداخته شده.در مبحث دوم این فصل، در قالب دو گفتار “ابهامات مربوط به سایر وظایف شورا” مورد مطالعه قرار گرفت. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین و انجام سایر وظایف خود” پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شد.مبحث اول در قالب دو گفتار به موضوع ” رویه عملی شورای نگهبان در بررسی قوانین” اختصاص داشت.مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” رویه عملی شورا از لحاظ آئین رسیدگی” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده  و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون عملکرد این نهاد ارزشمند و مهم جمهوری اسلامی ایران  گردد.

الف: بیان مسأله

یکی از نگرانی های عمده ای که تدوین کنندگان قانون اساسی را پس از انقلاب های عمومی و قیام های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین شده را همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانون گذاری و اجرای آن هاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع ، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین  عادی مغایر و یا از اثر انداختن آن ها یکی از سه شیوه ی ذیل اتخاذ شده است:

تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام دادگاه قانون اساسی که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند.

واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانین عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری تاسیس هیات یا نهادی خاص ، مرکب از افراد و مقامات مشخص .(دکتر محقق داماد ، 1380)

شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهم ترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسی ها است. شورای نگهبان را نمی توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست. زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها وجود دارد.

اما از مهم ترین وظیفه شورای نگهبان که بیشترین وقت شورا را به خود اختصاص می دهد، رسیدگی به مصوبات مجلس شورای اسلامی از جهت عدم مغایرت آن ها با قانون اساسی و موازین اسلامی است. قوانین مصوبات مجلس از دو جهت در شورای نگهبان مورد رسیدگی است : یکی از جهت عدم مغایرت با موازین شرع و دیگری از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی. هر چند اگر قانونی با موازین شرع اسلام نیز مغایر باشد در واقع با قانون اساسی مغایر است، زیرا طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات در همه زمینه ها باید براساس موازین اسلام باشد و به حکم اصل 72 مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و بنابراین اگر مجلس، قانونی بر خلاف احکام اسلام وضع نمود ، در واقع بر خلاف اصول قانون اساسی عمل کرده است.اما عکس قضیه صادق نیست؛یعنی ممکن است مصوبه ای مغایر قانون اساسی باشد ولی مغایرتی با شرع نداشته باشد.

از طرف دیگر رویکرد شورای نگهبان در خصوص برخی از اصول، رویکرد ثابت و پایدار نبوده است. در برخی از موارد، شورای نگهبان در خصوص مواد و احکام مشابهی که به تصویب مجلس رسیده است، رویکرد مختلف اتخاذ کرده است(یا نسبت به اصول قانون اساسی،تفاسیر مختلفی ارائه کرده است ).از همین رو مساله ای که ذهن را به چالش می کشاند این است که این شورا  که تنها نهاد رسمی کشور برای نظارت بر قانون گذاری است آیا در تفسیر قانون اساسی و اظهارنظر در خصوص قانونی و شرعی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی می تواند نظرات چندگانه و متعارض ارائه کند؟ اساساً شورا تا چه اندازه به نظرات تفسیری خود یا اظهار نظرهای خود در خصوص مصوبات مجلس پایبند است یا باید پایبند باشد؟

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از ضروریات شوراي نگهبان، حفاظت و صیانت از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي که ساختارحکومتي و قانون اساسي است که مجلس را ملزم کرده است هيچ گونه قوانيني مخالف موازين شرعي و قانون اساسي تصويب نکند. در دوران پهلوي، نمايندگان مجلس هيچ گونه تعهدي در اين زمينه نداشته و مقررات فراواني مخالف احکام شرعي، تصويب مي‌نمودند. برخي از اين مقررات نيز که جنبه‌ ي خارجي داشت، بسيار خفت بار و ننگين بود. قراردادها و قوانيني که براي کشورها حقارت و يا وابستگي را به ارمغان مي‌آورد.

در نظام جمهوري اسلامي ايران، يكي از وظايف شوراي نگهبان تفسير قانون اساسي است كه به نيابت و جانشيني از مجلسِ مؤسسِ قانون گذار، قانون اساسي را تفسير خواهد كرد.

اصل 98 قانون اساسي مقرر مي‏دارد:

«تفسير قانون اساسي به عهدة شوراي نگهبان است …».

با توجه به اين‏كه پاسداري از اصول قانون اساسي بر عهدة شوراي نگهبان قرار دارد (اصل 91 قانون اساسي) و او بايد مراقبت نمايد كه قانون گذار عادي و ساير مراجع صلاحيتدار، در مصوبات خود، اصول قانون اساسي را نقض ننمايند، واگذاري وظيفه خطير تفسير قانون اساسي و پرده برداشتن از ابهامات احتمالي اصول آن، به شوراي نگهبان، معقول و منطقي به نظر مي‏رسد.

حال سؤالي كه ممكن است به ذهن خطور نمايد، اين‏است كه اصولاً چه نيازي به تفسير قانون اساسي وجود دارد؟ نبايد اجازه داد كه به بهانه تفسير، اصول قانون اساسي دستخوش تغيير و دگرگوني شود.

در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه مسائل جامعه آنقدر وسيع و گسترده و پيچيده است كه هيچ كس قادر نيست به همه ابعاد آن، آگاهي داشته باشد تا بتواند براي همه آنها، مقررات مورد نياز را پيش بيني كند. شاهد بر اين مدّعا، بازنگري انجام شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در سال 1368 است كه به رغم همه دقّتي كه قانون گذار اساسي در تدوين اصول آن به كار برده و با همه مطالعاتي كه درباره هر اصل آن انجام شده بود، ليكن به دليل توانايي محدود بشر، پس از گذشت ده سال، بازنگري در قانون اساسي ضروري جلوه نمود و مشكلاتي در پس حوادث پيش آمد كه از قبل، قابل پيش بيني نبود. از يك طرف قانون گذار نمي‏تواند به همه مسائل موجود آگاهي كامل داشته باشد و از طرف ديگر نمي‏تواند در مورد مسائل آتي و امور مستحدثه پيش بيني و پيش‏گويي داشته باشد. حتّي اگر هم امكان آن، وجود داشته باشد، نمي‏توان در قانون اساسي متذكر همه مسائل شد؛ چون به حجيم شدن آن مي‏انجامد؛ لذا قانون گذاران اساسي معمولاً به بيان كليات قواعد در ضمن مختصرترين جملات مي پردازند. با اين وصف، اگر باب تفسير را مسدود بدانيم، در بسياري از موارد در تحيّر و سرگرداني باقي خواهيم ماند. به همين دليل، در علم حقوق، مانند ساير علوم، باب تفسير هميشه باز است و به مرجع ذي‏صلاح اجازه داده شده است كه در صورت نياز، به تفسير مبادرت ورزد و البته براي پيشگيري از سوء استفاده‏هاي احتمالي شرايطي نيز براي آن پيش‌بيني شده است.

گفتني است كه اگر چه باب تفسير هميشه مفتوح است، لكن بايد راه حلّ نهايي تلقّي شود، و اگر بتوان از طريق قانون گذاري عادي ابهام، سكوت يا اجمال قانون اساسي را برطرف كرد، نبايد به تفسير قانون اساسي مبادرت نمود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122