پايان نامه انگيزه تماشاي سريال هاي شبکه ماهواره اي فارسي زبان جم GEM TV توسط زنان و واکاوي قرائت آنان از سريال ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه انگيزه تماشاي سريال  هاي شبکه ماهواره  اي فارسي زبان جم GEM TV توسط زنان و واکاوي قرائت آنان از سريال  ها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 144 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه انگيزه تماشاي سريال  هاي شبکه ماهواره  اي فارسي زبان جم GEM TV توسط زنان و واکاوي قرائت آنان از سريال  ها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
کلیات پژوهش I
1-1-طرح مسئله 2
1-2-ضرورت و اهمیت موضوع 6
1-3-اهداف پژوهش 7
1-3-1-هدف اصلی 7
1-3-2-اهداف فرعی 7
1-4-متغیرهای پژوهش 7
1-5-تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش 7
1-6-مفاهیم پژوهش 8
1-7-تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 9

فصل دوم
مرور ادبیات پژوهش 11
2-1-بخش اول: مرور نظری نظریه استفاده و رضامندی 13
2-2-فرضیه های اصلی نظریه استفاده و رضامندی 15
2-3-عناصر الگوی نظریه استفاده و رضامندی 17
2-3-1-نیازها و انگیزه ها 17
2-3-2-خشنودی 18
2-4-بخش دوم: مرور نظری رویکرد مطالعات فرهنگی 19
2-4-1-تاریخچه 19
2-4-2-زمینه های اصلی مطالعات فرهنگی 21
2-5-مطالعات فرهنگی و فرهنگ عامه 24
2-6-رابطه متن و مخاطب در مطالعات فرهنگی 25
2-7-آنتونیو گرامشی 28
2-7-1-مبانی فلسفی و فکری گرامشی 28
2-7-2-جامعه مدنی در اندیشه گرامشی 31
2-7-3-روشنفکران در دیدگاه گرامشی 31
2-7-4-هژمونی در دیدگاه گرامشی 33
2-8-استوارت هال 35
2-8-1-مبانی فکری 35
2-8-2-الگوی رمزگذاری/ رمزگشایی 38
2-9-میشل دوسرتو 41
2-9-1-تاکتیک ها و استراتژیها در نظر دوسرتو 42
2-9-2-مصرف در دیدگاه دوسرتو 45
2-10-جان فیسک 48
2-10-1-اقتصاد فرهنگی و اقتصاد تجاری (مالی) 52
2-11-گادامر 53
2-12-بوردیو 55
2-12-1-زندگی و آثار 55
2-12-2-تفکرات 55
2-12-3-سرمایه 59
2-12-4-منش 60
2-12-5-سلیقه 62
2-12-6-میدان 63
2-13-مرور تجربی 65
2-13-1-پژوهش های خارجی (نظریه استفاده و رضامندی) 65
2-13-2-پژوهش های خارجی (رویکرد مطالعات فرهنگی) 67
2-13-3-پژوهش های داخلی (نظریه استفاده و رضامندی) 69
2-13-4-پژوهش های داخلی (مکتب مطالعات فرهنگی) 70
فصل سوم
روش شناسی پژوهش 71
3-1-روش پژوهش 72
3-2-سوال ها یا فرضیه های اصلی تحقیق 72
3-2-1-فرضیه اصلی 72
3-2-2-سوال اصلی 72
3-2-3-فرضیه های فرعی 72
3-2-4-سوالات فرعی 73
3-3-جامعه و نمونه آماری 73
3-4-نحوه جمع آوری داده ها 75
3-5-ابزار اندازه گیری پژوهش 75
3-5-1-مصاحبه ساخت نیافته با مخاطبان سریال های شبکه جم 75
3-5-1-1-پایایی و روایی در داده های کیفی 76
3-5-2-پرسشنامه شهابی و جهانگردی 77
3-5-2-1-پایایی و روایی پرسشنامه شهابی و جهانگردی 78
3-6-شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 78

فصل چهارم
بررسی یافته های پژوهش 81
4-1-مقدمه 82
4-2-یافته های کمی پژوهش 83
4-2-1-آمار توصیفی 83
4-2-1-1-درآمد و سن افراد 83
4-2-1-2-تحصیلات افراد 85
4-2-1-3-وضعیت تاهل افراد 86
4-2-2-1-فرضیه اول پژوهش 87
4-2-2-2-فرضیه دوم پژوهش 88
4-2-2-3-فرضیه سوم پژوهش 89
4-2-2-4-فرضیه چهارم پژوهش 91
4-2-2-5-فرضیه پنجم پژوهش 93
4-2-2-6-فرضیه ششم پژوهش 96
4-3-یافته های کیفی پژوهش 99
4-3-1-سوال اول پژوهش 101
4-3-2-سوال دوم پژوهش 103
4-3-3-سوال سوم پژوهش 104
4-3-4-سوال چهارم پژوهش 106

فصل پنجم
نتایج و پیشنهادات 108
5-1-بحث و نتیجه گیری 109
5-1-1-بحث و نتیجه گیری یافته های کمی پژوهش 109
5-1-1-1-فرضیه اول پژوهش 109
5-1-1-2-فرضیه دوم پژوهش 111
5-1-1-3-فرضیه سوم پژوهش 112
5-1-1-4-فرضیه چهارم پژوهش 113
5-1-1-5-فرضیه پنجم پژوهش 113
5-1-1-6-فرضیه ششم پژوهش 114
5-1-2-بحث و نتیجه گیری یافته های کیفی پژوهش 116
5-1-2-1-سوال اول 116
5-1-2-2-سوال دوم 117
5-1-2-3-سوال سوم 118
5-1-2-4-سوال چهارم 119
5-2-محدودیت های پژوهش 120
5-3-پیشنهادات پژوهش 121
5-3-1-پیشنهادات کاربردی 121
5-3-2-پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی 121
منابع 123
ضمائم 128

منابع

اباذری، ی؛ شهلی­بر، ع. (1388). مصرف محلی فرهنگ عامه جهانی؛ فیلم­های عامه­پسند هندی و تماشاگران زاهدانی. فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، سال چهارم، شماره 12: 11- 32.

اسدی، س. (1389). تحلیل تکوین زیرمیدان موج نو تئاتر ایران در دو دهه سی و چهل شمسی (با تکیه بر تشکیل «کارگاه نمایش» بر اساس نظریه میدان­های پیر بوردیو. مجله جامعه­شناسی هنر و ادبیات، سال دوم، شماره دوم: 71- 100.

ارمکی، ت، آ؛ محمدی، ج. (1385). زنان و سریال­های تلویزیونی (مطالعه­ای درباره­ی سریال کلانتر و مخاطبان آن). پژوهش زنان، دوره 4: 67- 94.

انصاری، م؛ طاهرخانی، ف. (1389). بررسی نظریه “زبان و قدرت نمادین” پیر بوردیو. فصلنامه پژوهش­های سیاسی و بین­المللی، سال اولريال شماره سوم: 51- 65.

استوری، ج. (1389). مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه. (ترجمه: حسین پاینده)، تهران: نشر آگه.

اُسولیوان، ت؛ هارتلی، ج؛ ساندرز، د؛ فیسک، ج، (1385). مفاهیم کلیدی ارتباطات. ترجمه: میر حسن رئیس­زاده، تهران: انتشارات فصل نو.

آزاد ارمکی، ت؛ رضایی، م. (1385). سوژه و قدرت: تحلیل چگونگی شکل­گیری ذهنیت در مطالعات فرهنگی. مجله نامه علوم اجتماعی، شماره 27: 125- 156.

بابایی، ر. (1388). امکانات سیاسی در نظریه جامعه­شناختی پیر بوردیو: تولید نظریه سیاسی. فصلنامه سیاست، دوره 41، شماره 3: 39- 56.

ببی، ا. (1387). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی. جلد اول، ترجمه: رضا فاضل، تهران، انتشارات سمت.

بشیریه. (1379). نظریه­های فرهنگ در قرن بیستم، تهران: انتشارات آینده پویان تهران

بلیکی، ن. (1392). طراحی پژوهش­های اجتماعی. (ترجمه: حسن چاوشیان)، تهران، نشر نی.

بنت، ا. (1386). فرهنگ و زندگی روزمره، مترجم: لیلا جو افشانی و حسن چاوشیان، تهران: اختران.

بوردیو، پ. (1389). نظریه کنش. (مترجم: مرتضی مردیها)، تهران، انتشارات نقش­ونگار.

بوردیو، پ. (1388). درسی درباره درس. (مترجم: ناصر فکوهی)، تهران، نشر نی.

بوردیو، پ. (1390). تمایز؛ نقد اجتماعی قضاوت­های ذوقی. (ترجمه: حسن چاوشیان). تهران، نشر ثالث.

بهار، م؛ حاجی محمدی، ع. (1390). مخاطبان و برنامه­های تلویزیون: قرائت زنان از آگهی­های بازرگانی تلویزیون. مجله علمی- پژوهشی زن در توسعه و سیاست، شماره 35: 43- 72.

بهرامی، ش. (1387). بررسی نحوه رمزگشایی سریال­های تلویزیونی ایرانی توسط دانشجویان کرد دانشگاه کردستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی.

بهرامی کمیل، ن. (1391). نظریه رسانه­ها، جامعه شناسی ارتباطات. تهران، انتشارات کویر.

پاینده، ح. (1389). رویکرد مطالعات فرهنگی به ادبیات عامه­پسند. مجله برگ فرهنگ، شماره 22: 60- 71.

پاینده، ح. (1385). شیوه­های جدید نقد ادبی: مطالعات فرهنگی. مجله نامه فرهنگستان، شماره 31: 41- 58.

پگی، ل. (1389). نظریه عام مارکسیسم نزد گرامشی. (ترجمه: امیر احمدی آریان)، تهران، انتشارات رخداد نو.

تامپسون، ک. (1389). مطالعات فرهنگی، نظریه انتقادی و حاکمیت فرهنگی. (مترجم: یونس شکرخواه). فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران: 46- 59.

توحیدفام، م؛ حسینیان امیری، م. (1388). تلفیق کنش و ساختار در اندیشه گیدنز، بوردیو و هابرماس و تاثیر آن بر جامعه­شناسی جدید. پژوهشنامه علوم سیاسی، سال چهارم، شماره سوم: 79- 107.

توسلی، غ. (1383). تحلیلی از اندیشه پیر بوردیو درباره فضای منازعه­آمیز اجتماعی و نقش جامعه­شناسی. مطالعات جامعه­شناختی، فصل­نامه نامه علوم اجتماعی، شماره 23: 1- 25.

تسلطی، م. (1391). بررسی مقایسه­ای مفهوم «هژمونی» و «سلطه» در اندیشه گرامشی و مارکوزه. نشریه اطلاع رسانی و کتابداری «کتاب ماه علوم اجتماعی»، شماره 51- 52: 100- 112.

جول، ج. (1388). گرامشی. (ترجمه: محمدرضا زمردی)، تهران، نشر ثالث.

حبیب­پور، ک؛ صفری، ر. (1390). راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی، (تحلیل داده­های کمی). تهران، انتشارات متفکران (لویه).

خلیل­بیگی، ک. (1391). رابطه­ی هوش­های چندگانه و سبک­های یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان سال چهارم دبیرستان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه روش­ها و برنامه‏هاي درسي و آموزشي، دانشگاه تهران.

دورینگ، س. (1382). درآمدی بر مطالعات فرهنگی. (مترجمین: نیما ملک­پور، شهریار وقفی­پور)، تهران، نشر تلخون.

دی ویمر، ر؛ آر دومینیک، ج. (1384). تحقیق در رسانه­های جمعی. (ترجمه: کاووس امامی)، تهران، انتشارات سروش.

راثی تهرانی، ح. (1388). نظریه هژمونی؛ آنتونیو گرامشی. کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 16: 99- 108.

رزاقی، ا. (1381). نظریه­های ارتباطات اجتماعی. تهران، نشر پیکان.

رضایی، م؛ کلانتری،م. (1390). خوانش مخاطبان سریال­های شبکه­ی ماهواره­ای فارسی وان: مورد تماشای ویکتوریا. زن در فرهنگ و هنر، دوره 3، شماره 2: 5- 24.

رضایی، م. (1386). مطالعات فرهنگی: دیدگاه­ها و مناقشات. تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

رضایی، م. (1388). ملاحظات روششناختی در مطالعات فرهنگی. مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره 85: 145- 172.

ریاحی، م، ؛ وردی­نیا، ا، ع؛ حق­گویی، م. (1389). زنان و سریال­های تلویزیونی: سنجش انگیزه­های تماشا و میزان رضامندی. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 8، شماره 1: 53- 77.

سبزه­ای، م، ت. (1386). بررسی مقایسه­ای دیدگاه­های هگل، مارکس و گرامشی درباره دولت و جامعه مدنی. مجله پژوهش علوم سیاسی، شماره چهارم: 75- 103.

سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛. حجازی، ا. (1385). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران، انتشارات آگاه.

سورین، و؛ تانکارد، ج. (1390). نظریه­های ارتباطات. مترجم: علیرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

شهابی، م، جهانگردی، م. (1387). خاستگاه اجتماعی الگوهای استفاده از تلویزیون­های ماهواره­ای فارسی زبان در میان مخاطبان تهرانی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول، شماره 2: 23- 55.

صالحی، س، ر؛ سپهرنیا، ر. (1390). اندازه­گیری سرمایه فرهنگی براساس نظریه بوردیو در ایران. مجله پژوهشنامه، شماره 71: 9- 42.

عطار، س. (1387). پیر بوردیو، از فضای اجتماعی تا سرمایه اجتماعی. نشریه علوم سیاسی «اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 251- 252: 158- 165.

علینقیان، ش. (1390). رمزگشایی­های زنانه از شبکه تلویزیونی فارسی وان؛ شناخت دلالت­های معنایی حاکم بر قرائت مخاطبان زن از سریال ویکتوریا. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 24: 179- 204.

فرجی، م؛ حمیدی، ن. (1385). بازنمایی زندگی روزمره در خیابان: نشانه شناسی کلیپ های راهنمایی و رانندگی. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات: 159-177.

فروید، ز. (1387). مکانیزم­های دفاع روانی. (ترجمه: سید حبیب گوهری راد، محمد جوادی). تهران، انتشارات رادمهر.

فلیک، ا. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. (ترجمه: هادی جلیلی)، تهران، نشر نی.

فیسک، ج. (1386). درآمدی بر مطالعات ارتباطی. (ترجمه: مهدی غبرایی)، تهران، انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها.

کاظمی، ع. (1384). پروبلماتیک زندگی روزمره در مطالعات فرهنگی و نسبت آن با جامعه ایران. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 4: 97- 122.

کاظمی، ع. (1388). پرسه­زنی و زندگی روزمره ایرانی. تهران، انتشارات آشیان.

کوبلی، پ. (1391). نظریه­های ارتباط. ج سوم، مترجم: احسان شاقاسمی، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.گرامشی، آ. (1386). شهریار جدید. (ترجمه: عطا نوریان). تهران، نشر اختران.

لیندلف، ت؛ تیلور، ب. (1388). روش­های تحقیق کیفی در علوم ارتباطات. (ترجمه: عبدالله گیویان)، تهران، انتشارات همشهری.

محمد پور، ا. (1389). روش در روش، درباره ساخت معرفت در علوم انسانی. تهران، انتشارات جامعه شناسان.

محمد پور، ا. (1389). ضد روش، منطق و طرح در روش شناسی کیفی. جلد یک، تهران، انتشارات جامعه شناسان.

محمد پور، ا. (1389). فراروش، بنیان­های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری. تهران، انتشارات جامعه شناسان.

محمد پور، ا. (1390). ضد روش2، مراحل و رویه­های عملی در روش شناسی کیفی. جلد دو، تهران، انتشارات جامعه شناسان.

محمدی، ج؛ کریمی، م. (1390). تحلیل قرائت­های زنان از مجموعه­های تلویزیونی (مطالعه موردی قرائت­های زنان شهر ایلام از سریال فاصله­ها). فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره چهارم، شماره 1: 49- 77.

 

مهدی­زاده، س، م. (1391). نظریه­های رسانه، اندیشه­های رایج و دیدگاه­های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری.

میلنر، آ؛ براویت، ج. (1390). درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر. (ترجمه: جمال محمدی)، تهران، انتشارات ققنوس.

نقیب­زاده، ا؛ استوار، م. (1391). بوردیو و قدرت نمادین. مجله علمی- پژوهشی علوم سیاسی «سیاست»، شماره 2: 279- 294.

ویندال، سون؛ سیگنایتزر، بنو؛ اولسون، جین تی. (1387). کاربرد نظریه­های ارتباطات. (ترجمه: علیرضا دهقان)، تهران، انتشارات جامعه شناسان.

Bourdieu, Pierre. (1984). Distinction: A Social Critique if the Judgment of Taste. Translated by Richard Nice, Routledge Paul.

Buchanan.I. (2000). Michel de Certeau Cultural Theorist, Sage, London.

Hall. S. (1986). Gramsci’s relevance for the study of race and ethnicity, sage.

Jones. S. (2006). Antonio Gramsci, Routledge, London and New York.

Kurtz. D. v. (1996). Hegemony and Anthropology: Gramsci. Exegeses, reinterpretations, Sage.

Leavis, Q. D. (1978). Fiction And The Reading Public. Chatto & Windus, London.

Martin. J. (1997). Hegemony and the crisis of legitimacy in Gramsci, Sage publications.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی انگیزه تماشای سریال­های شبکه ماهواره­ای فارسی زبان جم (GEM TV) توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال­ها(مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران) است. این پژوهش تلفیقی از دو روش کمی و کیفی است. بخش کیفی آن به شیوه مصاحبه ساخت نیافته است و بخش کمی آن به شیوه پیمایش و با استفاده از پرسش­نامه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مخاطب سریال­های شبکه جم (GEM TV) در شهر کامیاران است. به منظور انتخاب نمونه از روش غیر احتمالی نمونه­گیری گلوله برفی استفاده شد. حجم نمونه مورد استفاده برای انجام مصاحبه 26 نفر و برای انجام پیمایش پرسشنامه­ای 195 نفر می­باشد. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، در بخش کمی پرسشنامه اصلاح شده شهابی و جهانگردی و در بخش کیفی مصاحبه ساخت نیافته است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در بخش کیفی از روش کد گذاری و تفسیر کد­های بدست آمده، استفاده شد و در بخش کمی از آزمون­های وی کرامر، همبستگی و تحلیل واریانس بهره گرفته شده است.

نتایج بخش کیفی این پژوهش حاکی از آن است که مصاحبه­شوندگان بیشتر تمایل دارند که وضعیت زندگی زنان این سریال­ها را با وضعیت زندگی خود مقایسه کنند. یافته­ها نشان داد که زنان اکثرا معتقدند که این سریال­ها تاثیر چندانی بر آن­ها ندارد. در این رابطه به نظر می­رسد که محیط و جامعه تغییرات به وجود آمده در افکار زنان را خنثی می کند و شرایط قبلی را بازتولید کند. به طور کلی می­توان گفت که زنان، خواهان تغییرات در روابط با مردان، سهیم شدن در قدرت و کسب استقلال باشند.

نتایج بخش کمی این پژوهش نیز حاکی از است که هرچه سن افراد بالاتر می­رود تمایل افراد به تماشای سریال­های شبکه جم با انگیزه آموزشی کاهش می­یابد و در عوض تمایل آنها به تماشای سریال­های شبکه جم با انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی و انگیزه فرار از واقعیات روزمره افزایش می­یابد. نتایج نشان داد که وضعیت تاهل نیز در نوع استفاده از رسانه­ها موثر است. بر اساس نتایج انگیزه­های تسهیل تعامل اجتماعی و فرار از واقعیات روزمره در افراد متاهل بیشتر است و در مقابل انگیزه آموزشی در افراد مجرد بیشتر است.همچنین نتایج نشان داد که در تماشای سریال­های شبکه جم با انگیزه­های کسب آموزش و کسب پرستیژ اجتماعی در طبقات اقتصادی بالا نسبت به طبقات پایین بیشتر است و در عوض انگیزه­های فرار از واقعیات روزمره و تسهیل تعامل اجتماعی در افراد طبقات پایین بیشتر است. در این رابطه به نظر می­رسد که طبقه، سن و وضعیت تاهل به عنوان اصلی­ترین مولفه­ها، در نوع انگیزه زنان از تماشای سریال­ها تاثیر زیادی داشته باشند.

واژگان کلیدی: قرائت، زنان، واکاوی، سریال­های شبکه جم، شهر کامیاران

فصل اول

 کلیات پژوهش

1-1-طرح مسئله

با رواج گسترده تلویزیون در میان خانواده­ها رفته رفته برنامه­های متنوعی با محتواهای مختلف، به وجود آمد. این برنامه­ها رفته رفته مخاطبان اختصاصی خود را یافتند، تا جایی که امروزه بعضی برنامه­ها عموما زنانه یا عموما مردانه تلقی می­شود. در میان انبوه برنامه­های تلویزیون، سریال­ها به عنوان یکی از ژانرهای محبوب، مخاطبان زیادی را به خصوص از قشر زنان به خود جلب کرده است. تلویزیون به عنوان دستگاهی ایدئولوژیک از طریق این سریال­ها به واسطه طبیعی نشان دادن برخی کنش­ها و نگرش­ها می­کوشد گفتمان خاصی را سیطره بخشد و این گفتمان را به مثابه عرف عام به مخاطبان خود معرفی کند. همانگونه که جان فیسک در «فرهنگ تلویزیون» می­نویسد: «تلویزیون برنامه­هایی آکنده از معانی نهفته پخش می­کند و می­کوشد با مهار این معانی آنها را به معنایی یگانه­تر و مرجح­تر تبدیل کند؛ معنایی که کارکرد جهان­بینی غالب را داشته باشد (محمدی؛ کریمی، 1390، ص 50). اما این یک طرف قضیه است، چرا که مخاطبان برنامه­های مختلف ممکن است با توجه به ذهنیات، طبقه اجتماعی، احساسات و غیره معنای متفاوت (و یا حتی متضادی) را از برنامه­های تلویزیونی برداشت کنند. این دیدگاه، برگرفته از مکتب مطالعات فرهنگی است. در مطالعات فرهنگی بر پایه توجه به خصوصیات مخاطب که او را از بیننده صرف به خواننده هوشیار تبدیل کرده است، رسانه­ها دیگر تنها سرگرم­کننده نیستند، بلکه گاهی به ابزاری برای مقاومت بدل می­شوند (علینقیان، 1390، ص 180).

رابطه مخاطبان و رسانه­ها همواره  مد نظر محققان ارتباطات بوده است. اولین نظریه­های ارائه شده در این زمینه به نظریه گلوله سحرآمیز مشهور شدند. بر این اساس پیام­های ارتباطات جمعی بر همه مخاطبان که در معرض آنها قرار می­گیرند، اثرهای قوی و کم و بیش یکسان دارد (سورین، تانکارد، 1390: 387). در واکنش به نظریه گلوله سحرآمیز در دهه 1940 الگوی دو مرحله­ای ارتباط مطرح شد. الگوی دو مرحله­ای را اغلب نشانه­ای از افول نظریه تزریقی درباره اثرات رسانه­های جمعی دانسته­اند. بر اساس این نظریه اطلاعات به صورت غیر مستقیم و از طریق رهبران فکری به مردم می­رسد (رزاقی، 1381: 157- 158). با مطرح شدن نظریه­های دیگری همچون کاشت، شکاف آگاهی و برجسته سازی دوباره الگوی تاثیرات قوی رسانه­ها بر مردم شکل گرفت. در حقیقت بسیاری از محققان ارتباطات بر سر این موضوع که رسانه­های جمعی قدرتمند­ترین قصه­گویان جامعه مدرن­اند، توافق دارند (یین، 2008). همزمان در این دوره بعضی از مکاتب به تاثیرات مخرب رسانه­ها بر مردم توجه نمودد. مکتب فرانکفورت از جمله این مکاتب بود. از نظر مکتب فرانکفورت مخاطب رسانه­ای قدرتی نداشت و همچون مومی در دست صنعت فرهنگ بود، طوری که می­توانست آن را به هر صورتی درآورد؛ از خلق نیازهای کاذب تا توهم فردیت؛ همه محصول صنعت فرهنگ است. در این رویکرد جایی برای مقاومت و تفسیرهای متفاوت وجود ندارد و صنعت فرهنگ تسلط تام و تمام خود را بر روی مخاطب اعمال می­کند و تصور آزادی در این بین چیزی جز توهم نیست (بهرامی، 1391؛ ص 6).

در دهه­های 1950 و 1960 در واکنش به دیدگاه­های مکتب فرانکفورت، تحلیل­هایی رواج یافت که از یک سو مبتنی بر برخی اصول اساسی نگرش­های مکتب فرانکفورت بود و خصلت منحط و تجارت زده­ فرهنگ توده­ای مدرن را می­پذیرفت اما از سوی دیگر در برخی از آن اصول تردید و تجدید نظر می­کرد. نکته اصلی مورد نظر در این تحلیل­ها آن است که در پس فرآورده­ها و کردارهای فرهنگی توده­ای، اندیشه­ها و رفتارهای قاعده­مندی می­توان یافت که از فرهنگ اصیل عامه­ی مردم ریشه گرفته و توده­ها بر اساس آنها فرهنگ خود را تولید و مصرف می­کنند. به سخن دیگر در این تحلیل­ها به جای تاکید بر ساختگی بودن سراسری فرآورده­های فرهنگ توده­ای و تحمیل آن از بالا، بر نقش فعالیت آگاهانه و خودجوش مردم در شیوه­ی مصرف فرهنگ تاکید گذاشته می­شود (بشیریه، 1379؛ ص 57). بر اساس نظریات متفکران مکتب مطالعات فرهنگی می­توان گفت میان متن و مخاطب رابطه­ای شکل می­گیرد که می­توان آن را نه یک ادراک منفعلانه، بلکه یک گفت­گو دانست (کوبلی، 1391: 126). از نظر متفکران این مکتب، رابطه متن و مخاطب رابطه­ای یک طرفه نیست که در آن مخاطب صرفا فردی منفعل قلمداد شود، بلکه مخاطب، فردی است که نسبت به متن فعال است و متن را بر اساس پیش­زمینه­ها، ادراکات و اموری از این قبیل درک می­کند و واکنشی فعالانه در قبال متن دارد. در حقیقت مخاطبان رسانه­ها بر اساس انگیزه­ها، الگوها و پیش زمینه­های متفاوت مخاطب رسانه­ها می­شوند و چه بسا درکی متفاوت از متن رسانه­ها داشته باشند.

به عبارت دیگر بر اساس این نظریه، مخاطبان با توجه به جایگاه­های اجتماعی خود، تحت تاثیر گفتمان­های مختلفی قرار دارند، لذا ممکن است ایدئولوژی­های مسلطی را که از طریق رسانه­ها ارائه می­شوند به گونه دیگری قرائت کنند (بنت، 1386: 122). اکثر نظریات مکتب فرانکفورت درباره رابطه مخاطب با تلویزیون و برنامه­های آن است. خصلت تلویزیون آن را به مهمترین رسانه مورد استقاده نوع بشر تبدیل کرده است؛ امری که به نظر می­رسد با گسترش استفاده از ماهواره­ها، خصلتی مضاعف یافته است.

ورود ماهواره به ایران و [تقریبا] عمومی شدن آن باعث شد که فیلم­ها و سریال­های متنوع از خارج از مرزهای ایران به درون خانواده­های ایرانی راه یابد. این درحالی بود که پیش از آن چنین امکانی وجود نداشت. مخاطبان ماهواره از اقشار گوناگون، با هدف­ها، انگیزه­ها و انتظارات متفاوتی به تماشای برنامه­های آن می­پردازند. اصلی­ترین تفاوتی که در زمینه انتخاب برنامه­های مشاهده شده است؛  تفاوت­های جنسیتی است، به گونه­ای که الگوهای انتخاب، استفاده و رضامندی از رسانه و محتوای آن­ها می­تواند تحت تاثیر متغیر جنسیت قرار گیرد (ریاحی و همکاران، 1389). از جمله اصلی­ترین برنامه­هایی که زنان به عنوان مخاطبان اصلی آن در نظر گرفته می­شوند؛ سریال­ها هستند. دانیل بلومنتال که سریال­ها را به عنوان جریان داستان­های مردمی و مدرنی معرفی می­کند که افراد جامعه را به صورت نمادین و سمبلیک به یکدیگر متصل می­کنند، معتقد است که سریال­ها را اساسا و به طور ویژه­ای برای زنان ساخته و نمایش داده­اند (ریاحی و همکاران، 1389).

پژوهش­های زیادی درباره سریال­ها و مخاطبان آن (زنان) انجام شده است اما اکثر این پژوهش­ها به انتقاد از تماشای این برنامه­ها محدود شده است. اکثر این انتقادها از بالا و بدون در نظر گرفتن نگاه خود زنان به این سریال­ها است. در حقیقت تماشای این سریال­ها توسط زنان باعث می­شود که در سطحی زیرین­تر استعاره­های جنس دوم [برای زنان] تقویت شود. زنان مخاطب این برنامه­ها و سریال­ها [که به سریال­های صابونی معروف شده­اند] به عنوان زنانی سبک مغز و بی­فکر نگریسته می­شوند که قادر به درک زندگی واقعی و جریانات آن نیستند. دلیل این امر ناشی از ماهیت نظام مردسالارانه بورژوایی است که همواره نگاه خود را بر نگاه زنان تحمیل کرده و نظرات آنان را بر اساس دیدگاه­های خود تفسیر کرده است.

با فراگیر شدن تماشای این برنامه­ها در ایران، به نظر می­رسد که زنان اهداف و انگیزه­های متفاوتی از تماشای این سریال­ها دارند. اهدافی که شاید به نوعی با خواسته­ها، امیال و شرایط زندگی زنان پیوند خورده باشد. در این رابطه به نظر می­رسد که زنان شهر کامیاران مورد ویژه­ای از این امر باشند. زنان شهر کامیاران سریال­های ماهواره­ای، خصوصا سریال­های شبکه جم (GEM TV) را دنبال می­کنند.

شبکه جم (GEM TV) با پخش سریال­های متنوع توجه مخاطبان زیادی را به سمت خود جلب کرده است. شبکه ماهواره­ای جم (GEM TV) در شهر کامیاران برخلاف بعضی از شبکه­های ماهواره­ای (مثل فارسی وان و فیس وان) فرکانس نسبتا مطلوبی دارد و سریال­هایی که این شبکه پخش می­کند در ساعات مناسب صبح یا بعداز ظهر مجدادا تکرار می­شود و به این وسیله مخاطبان این سریال­ها در صورت ندیدن این سریال­ها در پخش اولیه، می­توانند آن­ها را سر فرصت ببینند. سریال­های این شبکه اکثرا عاشقانه هستند و موضوعات ملموس و روزمره­ای را به نمایش می­گذارند و از این رو موضوع مناسبی را برای صحبت­های زنان فراهم می­کنند. به طور کلی سریال­های این شبکه در شهر کامیاران به طور ویژه­ای دنبال می­شود و زنان در این شهر به مخاطب اصلی این سریال­ها بدل شده­اند.

زنان شهر کامیاران در ساعات وسط صبح (10-12) و عصر (ساعات 5-8) در کوچه جمع می­شوند و درباره مسایل گوناگون زندگی خود حرف می­زنند که در این بین مساله­ای که در اکثر چند لحظه­ای به درون صحبت­های زنان راه می­یابد؛ صحبت درباره سریال­های شبکه جم است. زنان در مباحث روزمره خود با یکدیگر درباره این سریال­ها حرف می­زنند و جریان این سریال­ها را -خصوصا سریال­های شبکه جم (GEM TV) که برای آنان جذابیت خاصی دارند-  پیگیری می­کنند. این امر در حالی است بسیاری از زنان این شهر با وجود سخت­گیری­های مردان خانواده، این سریال­ را دنبال می­کنند. اکثر آن­ها دائما از طرف مردان خانواده (مرد خانواده و احتمالا پسر یا پسران خانواده) به خاطر تماشای این سریال­ها (که از نظر مردان، سریال­هایی آبکی هستند) مورد تحقیر قرار می­گیرند. این شرایط حتی در بعضی از خانواده­ها به گونه­ای است که زنان در مجبور می­شوند خفا این برنامه­ها را می­بینند.

شرایط عمومی زندگی زنان در شهر کامیاران به گونه­ای است که به نظر می­رسد تاثیر زیادی بر زنان برای تماشای این سریال­ها داشته است. اکثر زنان شهر کامیاران خانه دار بوده و شغلی خارج از خانه و کارهای خانگی ندارند و این امر -در خانه بودن-  فرصت و زمان کافی را برای تماشای این برنامه­ها برای آنها فراهم می­کند. زنان این شهرستان آزادی کمی در رفت و آمد خارج از خانه دارند و -به دلیل کم درآمد بودن اکثر خانواده­های این شهر- تفریحات و سرگرمی­های محدودتری را دارند. همچنین وجود شکاف بین نسلی در بین زنان نسل جوان و مسن این شهر به نظر می­رسد که تنوع دیدگاه­های گوناگونی را به دنبال داشته باشد. عموم زنان مسن این شهر متعلق به جامعه روستایی هستند که از حدود 20- 30 سال قبل به شهر کامیاران مهاجرت کرده­اند و در مقابل زنان جوان­تر این شهر اکثرا در خود کامیاران به دنیا آمده­اند و عموما تحصیلات بیشتری را نسبت به زنان مسنتر دارند و همچنین در شرایط اجتماعی متفاوت­تری نسبت به زنان مسنتر  بزرگ شده­اند. این شرایط در کل  به می­رسد دیدگاه­های متنوعی را درباره تماشای این سریال­ها به وجود آورده باشد.

عدم درک دیدگاه زنان و تفسیر دیدگاه آنان بر اساس اندیشه­های مردسالارانه مسائل و مشکلات بسیاری را برای این قشر به وجود آورده است. از این رو فهم نگاه زنان می­تواند کمک زیادی به حل مسئله زن در دنیای امروزی باشد. در این بین به نظر می­رسد که در همین راستا این پژوهش درصدد بررسی انگیزه زنان از تماشای برنامه­های شبکه ماهواره­ای جم (GEM TV) و واکاوی قرائت آنها از این سریال­ها (مورد مطالعه: زنان شهر کامیاران) می­باشد.

این که زنان به چه دلایلی به مخاطبان اصلی این سریال­ها بدل شده­اند به انگیزه آنان، پس زمینه­های اجتماعی، وضعیت اجتماعی زنان مخاطب این سریال­ها، تفسیرهای آنان از این برنامه­ها و اموری از این قبیل ربط دارد. بنابراین برای فهم این فعالیت­ باید از نگاه خود زنان بیننده این سریال­ها نگاه کرد.

1-2-ضرورت و اهمیت موضوع

کج فهمی و عدم درک درست زنان و تفکرات آنان اساس تمامی مشکلاتی است که در دوران اخیر گریبان زنان را گرفته است. نگاه مردسالارانه به تفکرات زنان باعث شده که بسیاری از اعمال زنان با دیده­ی تحقیر نگریسته شود. در چند سال اخیر، با رواج برنامه­ها و سریال­های تلویزیونی این نگاه همواره بر تماشای این برنامه­ها از سوی زنان سنگینی کرده و این تاوانی است که آنان به دلیل عدم درکشان می­پردازند. مردسالاری بورژوایی و تفکرات آن از همین نگاه­ها است که بازتولید می­شود و حتی به لایه­های زیرین و عمیق تفکرات امروزی ما لغزیده؛ این چیزی است که به دلیل عدم درک درست زنان بر تماشای این برنامه­ها تحمیل می­شود. اساسا در این رابطه باید درک کرد که چرا با وجود تمامی انتقاداتی که از این برنامه­ها می­شود این برنامه­ها کماکان کانون توجه زنانند. وجود پژوهش­هایی که بر لزوم درک زنان از برنامه­های تلویزیون تاکید داشته باشد به ندرت مشاهده می­شود. این که زنان به چه دلایلی به مخاطبان اصلی این سریال­ها بدل شده­اند و فهم این که دلایل اصلی آنان از تماشای این برنامه­ها چیست؟؛ می­تواند ما را در فهم شرایط اجتماعی آنان کمک کند. فهم درست زنان و درک این نکته که نه از نگاه مردسالارانه، بلکه تنها از نگاه خود زنان به این سریال­ها است که می­توان فهمید که زنان چه درکی از این برنامه­ها دارند؟ و انگیزه آنان از تماشای این برنامه­ها چیست؟ در حقیقت فهم دلایل آنان از تماشای این برنامه­ها می­تواند اطلاعات زیادی درباره شرایط اجتماعی زنان، میزان آزادی آنان در اجتماع مورد نظر، درک تفسیر آنان از زندگی روزمره و اموری از این قبیل به ما بدهد. در حقیقت با درک دیدگاه زنان می­توان به حل بسیاری از مشکلات آنان پرداخت. پژوهش حاضر با هدف درک دیدگاه­های زنان درباره تماشای سریال­های شبکه جم، بررسی انگیزه­های آنها و واکاوی قرائت آنها ار این سریال­ها سعی بر آن دارد که با درک کامل دیدگاه­های زنان (شهر کامیاران) درباره سریال­های شبکه جم به نوعی شرایط زندگی آن­ها را روشن کند تا به این وسیله بتوان با درک شرایط زندگی آن­ها برای بهتر شدن شرایط زندگی آن­ها اقداماتی را انجام داد. در حقیقت با درک شرایط و دیدگاه زنان شهر کامیاران درباره سریال­های شبکه جم می­توان به دیدگاه­های آن­ها درباره شرایط زندگی­شان و شاید تغییراتی که به نظر آن­ها باید در زندگی آن­ها رخ دهد؛ دست یافت.

1-3-اهداف پژوهش

1-3-1-هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش بررسی انگیزه تماشای سریال­های شبکه ماهواره­ای فارسی زبان جم (GEM TV) توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از این سریال­ها می­باشد.

1-3-2-اهداف فرعی

بررسی انگیزه­های زنان از تماشای سریال­های شبکه جم با توجه به سن، وضعیت تاهل و طبقه اقتصادی آن­ها

واکاوی قرائت زنان از تماشای سریال­های ماهواره­ای شبکه جم (GEM TV)

بررسی دیدگاه­ها و اهداف زنان از تماشای سریال­های شبکه جم (GEM TV)

1-4-متغیرهای پژوهش

متغیرهای پیش­بین: سن، وضعیت تاهل

متغیر ملاک: انگیزه

متغیر مستقل: طبقه

متغیرهای وابسته: انگیزه (تماشای سریال­ها)، انگیزه تسهیل تعامی اجتماعی، انگیزه کسب پرستیژ اجتماعی، انگیزه فرار از واقعیا روزمره و انگیزه آموزشی

1-5-تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش

انگیزه: در این پژوهش منظور از انگیزه بررسی عوامل روانشناختی و فردی در استفاده از رسانه­هاست. افراد به صورت فعال، به دنبال محتوایی هستند که بیشترین رضایت را برای آنان فراهم سازد. میزان این رضایت بستگی به نیازها و علایق فرد دارد (مهدی­زاده، 1391: 73).

متغیر انگیزه در این پژوهش شامل چهار انگیزه اصلی می­باشد که شامل انگیزه آموزشی، انگیز تسهیل تعامل اجتماعی، انگیزه کسب پرستیژ اجتماعی و انگیزه فرار از واقعیات روزمره می­باشد.

انگیزه آموزشی: منظور از این انگیزه، این است که افراد به دلیل نقش آموزشی برنامه­ها از رسانه­ها استفاده می­کنند. در این پژوهش منظور از انگیزه آموزشی این است که مخاطبان سریال­های شبکه جم به منظور یادگیری و با هدف آموزش دیدن به تماشای سریال­های شبکه جم می­پردازند. در حقیقت این انگیزه، شامل استفاده از ماهواره با هدف یادگیری و دریافت اطلاعاتی است که اطلاعات فرد را درباره موضوع یا موضوعاتی افزایش دهد.

انگیزه تسهیل تعامل اجتماعی: منظور از این انگیزه این است که افراد با تماشای برنامه ماهواره­ای به دنبال توسعه روابط شخصی خود با دیگر افراد جامعه هستند. این انگیزه با هدف افزایش ارتباطات میان فردی مخاطب با دیگر افراد جامعه (ارتباطات شخصی فرد با خانواده و دیگر آشنایان و دوستان) ارتباط دارد.

انگیزه کسب پرستیژ اجتماعی: این انگیزه ناظر بر استفاده از ماهواره با هدف اعتماد به نفس، هویت شخصی و احساس قدرت در مخاطب مرتبط است.

انگیزه فرار از واقعیات روزمره: این انگیزه ناظر بر جنبه سرگرم­کنندگی ماهواره می­باشد. در این انگیزه فرد مخاطب هدفی جز سرگرم شدن و غفلت از دنیای واقعی ندارد. این انگیزه ناظر بر فرار مخاطب از دنیای واقعی و پناه بردن به دنیای خیالی تلویزیون است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122