پايان نامه اهليت اشخاص در صدور ، قبولي ، ظهرنويسي و ضمانت در برات ، سفته و چک

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اهليت اشخاص در صدور ، قبولي ، ظهرنويسي و ضمانت در برات ، سفته و چک یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 117 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اهليت اشخاص در صدور ، قبولي ، ظهرنويسي و ضمانت در برات ، سفته و چک بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات
1-1- پیشینه تاریخی٥
1-2- واژه شناسی6
1-2-1- اهلیت6
1-2-1-1- اهلیت تمتع6
1-2-1-2- اهلیت استیفاء6
1-2-2- اهلیت اشخاص7
1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی7
1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی8
1-2-3- مفهوم سند9
1-2-3-1- سند رسمی10
1-2-3-2- سند عادی10
1-2-4- اسناد تجاری11
1-2-4-1- برات11
1-2-4-2- سفته12
1-2-4-3- چک13
1-2-5- مفهوم صدور14
1-2-5- مفهوم ظهرنویسی15
1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت15
1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه17
1-2-6- مفهوم قبولی18
1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری18
1-3-1- وصف تجریدی18
1-3-2- وصف تنجیزی19
1-3-3- وصف شکلی19
1-3-4- وصف قابل انتقال20
1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری20
1-5- ضمانت21
1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی23
1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت24
1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری24
فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی
2-1- اهلیت تمتع26
2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی26
2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی28
2-2- اهلیت استیفاء30
2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی30
2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی32
2-2-2-1- بلوغ33
2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب34
2-2-2-1-2- بلوغ در سنت35
2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی36
2-2-2-2- عقل36
2-2-2-3- رشد37
2-2-2-4- محجورین38
2-2-4-1- صغار39
2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز40
2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز41
2-2-2-4-2- غیر رشید41
2-2-2-4-2- مجانین42
2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی42
2-2-2-4-3-2- جنون ادواری43
2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران44
2-4-1- اهلیت45
2-4-2- رضایت50
2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری51
2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری52
2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری53
2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری56
2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات57
2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند58
2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند59
2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده61
2-5-2- اصل استقلال امضاء ها 63
2-5-3- اصل استقلال تعهد66
2-5-4- اصل اشتغال ذمه68
2-5-5- اصل مدنونیت70
2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران71

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت
3-1- فقدان شرایط بلوغ74
3-1-1- صغیر غیرممیز76
3-1-2- صغیر ممیز77
3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) 79
3-3- جنون 80
3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی83
3-4-1- برات84
3-4-1-1- صادر کننده برات85
3-4-1-2- براتگیر86
3-4-1-2-1- قبولی برات87
3-4-1-2-2- ماهیت قبولی87
3-4-1-2-3- اعلان قبولی88
3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات89
3-4-1-2-4- آثار قبولی برات90
3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر91
3-4-2- سفته91
3-4-3- چک92
3-4-3-1- صادر کننده چک92
3-4-3-2- محال علیه 94
3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری94
3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات96
3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته97
3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته100
3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات100
3-6-4- تسلیم عین معین100
3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی101
نتیجه گیری و پیشنهادات103
منابع 105

منابع

الف ) کتب

اخلاقی ، بهروز ، 1373 ، جزوه حقوق تجارت 3 ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران

اسکینی ، ربیعا ، 1385 ، حقوق تجارت ، جلد اول ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ هشتم

امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، 1371 ، جلد اول ، انتشارات اسلامیه ، چاپ یازدهم ، تهران

امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ، 1373 ، جلد ششم ، انتشارات اسلامیه ، چاپ چهارم ، تهران

انصاری، مسعود ، طاهری ، محمد علی ،1386، دانشنامه حقوق خصوصی ، انتشارات محراب، چاپ دوم، تهران

بهرامي ، بهرام ، 1383 ، وصف جايگزيني و تبعي در اسناد تجاري، انتشاراتي نگاه بينه، تهران

بازگير ، يداله ، 1378 ، موازين حقوق تجارت در آراء ديوان عالي كشور، انتشارات گنج دانش ،تهران

حسنی ، حسن ، 1385 ، حقوق تجارت ، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم ، تهران

جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، ،1388 دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، نشر گنج و دانش، تهران

جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، 1379 ، مجموعه محشای قانون مدنی ، انتشارات گنج و دانش، چاپ اول ، تهران

جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، 1380 ، ترمینولوژی حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، چاپ یازدهم، تهران

ره پیک ،ناصر ، 1387 ، حقوق مدنی عقود معین 2 ، تهران ، انتشارات خرسندی ، چاپ اول

رودیجانی ، محمد مجتبی ، 1390 ، حقوق مدنی 7 ( عقود معین اذنی و وثیقه ای ) ، تهران ، انتشارات جاودانه جنگل ، چاپ

ستوده تهرانی ، حسن ، 1380 ، حقوق تجارت جلد سوم ، نشر دادگستر، چاپ پنجم ، تهران

شهیدی ، مهدی ، حقوق مدنی ( تعهدات ) ، 1380 ، انتشارات مجد ، چاپ نهم ، تهران

صفایی ، سید حسین ، 1389 ، حقوق مدنی ، دوره مقدماتی ،جلد دوم ، چاپ اول، انتشارات میزان ، تهران

صفایی، سید حسین ، قاسم زاده ، سید مرتضی ، 1388 ،حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ،انتشارات سمت ، چاپ سوم، تهران

صقری ، محمد ، 1386 ، ورشکستگی، انتشارات میزان ، جلد چهارم ،چاپ اول، تهران

صقری ، محمد ، 1387 ، اسناد، انتشارات شرکت سهامی انتشار ، چاپ دوم ، تهران

عرفانی ،محمود،1388 ،حقوق تجار ، انتشارات جنگل ، چاپ دوم ، تهران

عرفانی ،محمود،1367 ،حقوق تجارت ،جلد اول،انتشارات جهاد دانشگاهی ،چاپ سوم ، تهران

عظیمی ، محمد ، 1372 ، ادله اثبات دعوی ، جلد اول ، چاپ اول ، انتشارات میزان ، تهران

عمید ، حسن ، 1389 ، فرهنگ فارسی عمید ،تهران ، انتشارت صدای معاصر ، چاپ اول

کاتبی ، 1365 ، حقوق تجارت ، انتشارات کتابخانه گنج و دانش، چاپ دوازدهم ، تهران

کاتوزیان ،ناصر، 1388 ،اثبات و دلیل اثبات ،جلداول ،انتشارات میزان ،چاپ دوم ، تهران

کاتوزیان ،ناصر، 1376 ،قواعد عمومی قراردادها ،جلداول ،انتشارات میزان ،چاپ دوم ، تهران

کاشانی ،سید محمود، 1388 ،حقوق مدنی،قراردادهای ویژه،انتشارات میزان،چاپ اول

کاویانی ، کوروش ، 1389 ،حقوق اسناد تجاری ، انتشارات میزان ، چاپ دوم ، تهران

معین ، محمد ، 1387 ، فرهنگ فارسی معین ،تهران ،نشر سرایش ، چاپ یازدهم

مدنی ، سید جلال الدین ، 1376 ، ادله اثبات دعوی ، نشر گنج دانش ، چاپ چهارم ، تهران

متين دفتري، احمد، 1340 ، مجموعه رويه قضائي ،  نشر آفتاب ، تهران

محقق داماد،سید مصطفی،1387 ،قواعد فقه (بخش مدنی )،جلد دوم ،انتشارات سمت ،چاپ نهم

مرتضوی ، عبدالحمید ،1392- قواعد عمومی اسناد تجاری ، انتشارات جنگل تهران

پرونده کلاسه 9109981335100436 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رشت دادنامه شماره 9109971335101408

پرونده کلاسه 9109981324700559 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رشت دادنامه شماره 9209971335100282

پرونده کلاسه 9209981325300888 شعبه 14 حقوقی شهرستان رشت

پرونده کلاسه 9009981335101609 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان رشت دادنامه شماره 9109971335100512

ب ) مقالات

1- اخلاقی ، بهروز ، 1368 ، بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری ، مجله دانشکده علوم سیاسی ، سامانه نشریات دانشگاه تهران ، دوره 24 .

2- اسکینی،  ربیعا،  1389 ، قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

3- جنیدی ، لعیا ،تضامن وآثار و اوصاف آن، 1389

4- مسعودي ، بابك ، اصول حاكم بر اسناد تجارتي، مجله كانون وكلاي دادگستري مركز ، دوره جديد – شماره ۲ ، شماره پياپي ۱۷۱

5- نوری ، حسن، 1383 ، اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری ، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره 13

چکیده

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

مقدمه

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از  شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟

بیان مسئله اساسی تحقیق

آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است. در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود. در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است . در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد. تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد. (وفق ماده 190 ق. م.) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:

سوالات تحقیق

اول – آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟

دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟

سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟

فرضیات

اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند.

دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود.

سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد.

روش تحقیق

روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و … هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث  نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت  محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.

مرور سوابق و ادبیات مربوطه

در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر  در آورنده اند وشارحین  متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است.

1-1- پیشینه تاریخی

قدیمی ترین اسناد تجاری بدست آمده مربوط به تمدن های قبل از میلاد می باشد . در سالهای 1360-1850 قبل از میلاد مسیح اولین سلسله حمورابی روی کار آمد . اسناد قانونی حمورابی و قوانین تجارت بابل ، جز قدیمی ترین اسناد بدست آمده است . در این قوانین راجع به وام یا بهره ، امانت ، شرکت و حق العمل کاری ، مقرراتی به چشم می خورد. ( بهرامی ، 1387 : 13 ) پس از آنکه ایرانیان به دست ایرانیان فتح شد ، قوانین تجارت و سایر قوانین که بابلی ها ازآن نتیجه خوبی گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. ( عرفانی ، 1388 ، 3 ) قرآن کریم نیز که بزرگترین سند اسلامی محسوب می گردد ، در آیات متفاوت ، نوشته را به عنوان سند مور تاکید قرار داده است . در خصوص تنظیم سند بین متعاملین، خداوند متعال در آیه 282 سوره بقره چنین فرموده اند : « یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه » « ای اهل ایمان هرگاه در مقام داد و ستد ، قرض ، وثیقه و امثال آن می آیید باید آن را بنویسید » . در ایران نیز صرف نظر از شکــوفایی دوران باستان، از عصر ملک شــاه سلجوقی ، اسناد مالکیت وسیله اثبات دعاوی در دادگاه بود . ( صفری ، 1387 : 16 )

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت ، مقرراتی تحت عنوان قبول و نکول برات تجاری در 29 ثور 1289 قمری در ایران تصویب گردید . اما اولین قانون تجارت ایران ، قانون تجارت مصوب سالهای 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و در مجموع دارای 387 ماده بود که در این قانون اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص شد .در سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسید . در این قانون باب مخصوصی به مقررات مربوط به برات ، سفته ، برات و چک اختصاص داده شد .( حسنی ، 1385 : 36 ) مقررات چک در ایران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13 اردیبهشت 1311 ه . ش ) پیش بینی شده است . متعاقبا قانون مجازات عمومی در ماده 238 مکرر خود ( مصوب 8 مردادماه 1312 ) در فصل مربوط به کلاهبرداری صدور چک بلا محل را به طور مستقل ، جرم قلمداد نموده ، ضمنا” در 19 مهرماه 1331 و 27 آبان 1331 قوانینی به ترتیب در مورد چک های تضمین شده و چک بدون محل به تصویب رسید . قانون چک بلامحل مصوب 22 تیرماه 1377،اعتبار چک را به گونه صوری تقویت نمود . سپس قانون مصوب 1344 جانشین آن گردید . تا اینکه قانونی تحت عنوان قانون صدور چک مصوب 1355 در 22 ماده و 4 تبصره با نسخ قوانین قبلی لازم الاتباع شد، که بعد از آن قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 1355 مصوب 11/8/1372 تغییراتی در قانون صدور چک ایجاد ، و نهایتا آخرین تحولات، طی قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1382 در قانون صدور چک ایجاد شده است ( عرفانی ، 1388 : 78 )

1-2- واژه شناسی

در ابتدا برای درک و فهم بهتر اصطلاحات موجود در این پایان نامه به تعاریف واژه ها می پردازیم

1-2-1- اهلیت

اهلیت در لغت به معنی صلاحیت قابلیت ، توانایی و شایستگی می باشد ( عمید ، 1389 : 208 ) و در اصطلاح حقوقی به معنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف و اعمال و اجـرای آن می باشد.  

اهلیت در قانون مدنی دارای دو قسم است که شامل اهلیت تمتع و استیفا می باشد در ذیل به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .

1-2-1-1- اهلیت تمتع

اهلیت تمتع که از آن تحت عنوان اهلیت تملک و اهلیت استحقاق نام برده شده و عرب زبانان از آن به عنوان « اهلیت الوجوب » یاد کرده اند و آن صلاحیت و قابلیت شخصی است برای آن که بتواند دارای حقوق مدنی گردد یعنی دارای حق و تکلیف شود و اهلیت ذکر شده در مواد 956 ، 957 و 958 قانون مدنی اشاره به اهلیت تمتع می باشد که هر انسانی بازنده متولد شدن تا آخرین لحظه حیــات خود از آن متمتع می گردد.

1-2-1-2- اهلیت استیفاء

اهلیت استیفاء قدرت اعمال و اجرای حق است و قابلیت و صلاحیت شخصی می باشد که به موجب آن می تواند حقوق خود را استیفاء و اجرا نماید به مانند اینکه در اموال و حقوق مالی و غیرمالی تصرف نماید و با انعقاد قرارداد در  مقابل طرف قرارداد متعهد گردد یا طرف مقابل تعهداتی به نفع وی بنماید.

قانون گذار در قسمت اخیر ماده 958 ق.م مقید داشته : «… هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد». در واقع به اهلیت استیفاء توجه نموده است و منظور مقنن در ماده 190 قانون مدنی که اهلیت طرفین را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته اهلیت استیفاء بوده نه اهلیت تمتع.

وجود سه وصف عقل ، بلوغ و رشد که از اجزای اهلیت استیفاء است در ماده 211 قانون مدنی آمده است و فقدان یا درجه شدت و ضعف اوصاف مذکور در اشخاص ، اساسا” صحت یا عدم صحت و همچنین نافذ یا غیرنافذ بودن اعمال حقوقی را تحت شعاع خود قرار می دهد .

1-2-2- اهلیت اشخاص

اشخاص به دو گروه شخص حقیقی و شخص حقوقی تقسیم می شوند که به شرح ذیل بررسی می گردد

1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی

شخص حقیقی یاشخصی طبیعی همان انسان می باشد، موجودی‌که دارای حق وتکلیف است می تواند طرف مثبت یا منفی حقوق و تعهدات قرار گیرد، مقنن در ماده 958 قانون مدنی بیان داشته است : «هرانسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود» قانونگذار در ماده مذکور به اهلیت تمتع اشاره داشته است و با توجه به ماده فوق هر انسان بدون در نظرگرفتن، جنس، نژاد،رنگ، مذهب، تابعیت و موقعیت اجتماعی، دارای شخصیت بوده و قابلیت دارا شدن حق و تکلیف را دارد.

آغاز و شروع شخصیت و به عبارتی تصور و مبنای اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی با زنده متولد شدن انسان شروع می شود ماده 956 قانون مدنی مقرر داشته : «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع می شود» و زنده متولد شدن در هنگام تولد، شزط برخورداری انسان برای اینکه بتواند صاحب حق گردد یا طرف تکلیف واقع است، اگرچه زنده ماندن او چند دقیقه ای بیش نباشد و مبنای اهلیت استیفاء داشتن قدرت تمیز و درک است، اگر قدرت تمییز کامل باشد اهلیت شخص نیز کامل است و چنانچه شخص برخی امور و مسایل را از همدیگر تمییز دهد فقط نسبت به همان مسایل اهلیت دارد مانند سفیه که در خصوص امور مالی خود فاقد اهلیت است ولی در خصوص امور غیرمالی اهلیت دارد. پایان اهلیت اشخاص حقیقی، در حقوق ما، مرگ اشخاص می باشد که موجب زوال شخصیت بوده و متوفی از لحاظ حقوقی، شخص محسوب نمی گردد و تعهدات قائم به شخص متوفی در زمان حیات با فوت وی ساقط گردیده زیرا وجود تعهد به وجود متعهد بستگی دارد و اموال و حقوق مالی متوفی به ورثه او منتقل گردیده و دیون و تعهداتی که قایم به شخص متوفی نمی باشند به ترکه او تعلق می گیرد.

1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی

در تعریف شخص حقوقی می توان گفت که دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک بوده و یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را دارای حق و تکلیف بداند و برای آنها شخصیت مستقلی قایل گردد.

با عنایت به ماده 588 قانون تجارت : «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر ………….» اصل بر اهلیت تمتع اشخاص حقوقی بوده مگر آنچه که بر حسب طبیعت ویژه انسان باشد.در حقوق ما اشخاص حقوقی را می توان به اشخاص حقوقی عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم کرد و تشکیل اشخاص حقوقی حقوق عمومی برای رسیدن به یک هدف عمومی بوده و اهداف و مقاصد آنها به جامعه و عموم مردم بر می گردد، دولت، شهرداری ها و سازمان های عمومی از اشخاص حقوقی عمومی می باشند و حسب ماده 587 قانون تجارت به محض ایجاد، بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و نیاز به ثبت آنها نیست.

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، به اشخاصی اطلاق می گردد که هدف و فعالیت انها در رابطه با حقوق خصوصی ( روابط خصوصی مردم ) می باشد و به سه دسته قسم تقسیم می شوند:

الف- شرکت های تجاری

ب- موسسات غیر تجاری که به دو بخش تقسیم می گردند:

1- موسساتی که هدف آنها جلب منافع نمی باشد

2- موسساتی که هدف از تشکیل آنها سود جویی و جلب منافع مادی است

ج- موقوفات

در اهلیت اشخاص حقوقی ، با عنایت به ماده 588 قانون تجارت، بدون شک شخص حقوقی، باید اهلیت لازم را برای دارا شدن و اجرای حق داشته باشد چرا که شخص بدون اهلیت موجودی است که نمی تواند طرف حق و تکلیف واقع گردد و شخص حقوقی نیز دارای کلیه حقوق و تکالیفی می باشد که شخص طبیعی می تواند دارا شود ولیکن شخص حقوقی، حقوقی را که بر حسب طبیعت ویژه انسان است مانند حق ابوت و نبوت فاقد می باشد و نمی توان چنین حقوقی را به اشخاص حقوقی اعطا کرد. از آنجا که شخص حقوقی به منظور نیل به اهداف خاصی به وجود آمده است ، اهلیت تمتع او نیز با توجه به همین مقاصد تعیین می گردد و به اراده کسانی که شخص حقوقی را بوجود آورده اند بستگی دارد.

اهلیت تمتع شخص حقوقی محدود به اهداف و اغراضی است که به منظور آن ایجاد شده اند و صرفا” در محدوه شخصی خویش اهلیت دارند و تنها دولت به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی از این قاعده استثناء می باشد. لازم به ذکر است با توجه به ماده 588 قانون تجارت ، شخص حقوقی دارایی اهلیت عام است مگر اینکه دلیلی بر محدودیت اهلیت او وجود داشته باشد.

در اهلیت استیفاء اشخاص حقوقی، از آنجائی که اعمال و اجرای حق مستلزم  وجود اراده حقوقی است و اشخــاص حقــوقی فــاقد اراده می باشند، حقوق خود را از طریق مدیران یا نمایندگانـشان اعمال و اجرا می نمایند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122