پايان نامه اوامر مولويه در فقه اماميه و تطبيق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  اوامر مولويه در فقه اماميه و تطبيق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 162 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه  اوامر مولويه در فقه اماميه و تطبيق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات 1
1. مقدمه 2
2. بیان مسئله: 4
3. پیشینه تحقیق: 5
3-1. امر ارشادی و مولوی در میان اهل تشیع: 5
3-2. امر ارشادی و مولوی در میان اهل تسنن: 6
4. ضرورت انجام تحقیق: 8
5. سؤال های تحقیق 8
6. فرضیه‌های تحقیق 8
7. روش تحقیق 8
8. اصطلاح شناسی: (تعاریف واژه های کلیدی تحقیق) 9
8-1.امر مولوی 9
8-2. قاعده آمره 10
فصل دوم: 11
چرایی بررسی تطبیقی اوامر مولویه و قواعد آمره 11
2. پیشینه تاریخی خطاب قانونی 12
3. روش تشریع احکام و تحول روابط 13
4. تقسیم‌بندی قضایا 14
5. نظریه خطاب قانونی و انحلال قانونی 15
5-1. مقدمات خطابات قانونی 19
5-2. بحث از صحت یا عدم صحت امر با علم به انتفای شرط 21
5-3. اشکالات نظریه خطابات شخصی 23
5-4. وجه تفسیر انحلال یا عدم انحلال 23
6. قواعد حقوقی 24
6-1. اوصاف قواعد حقوقی 24
1. ماده امر 27
1-1. معنای لغوی امر (ماده امر) 27
1-2. معنای اصطلاحی ماده امر 27
2. صیغه امر 29
2-1. ظهور صیغه امر 29
2-2. منشأ و علت ظهور وجوب امر 29
3. شرع 30
3-1. حکم شرعی 31
3-1-1. انواع حکم در اصطلاح علم حقوق 31
3-1-1-1.حکم قضایی 31
3-1-1-2. حکم قانونی 31
3-1-2. انواع حکم شرعی 32
3-1-2-1. حکم تکلیفی 32
3-1-2-2. حکم وضعی 33
3-2. بیان ویژگی‌های حکم شرعی: 34
3-2-3. ظاهر و باطن رفتار انسان را کنترل و تنظیم می‌کند: 35
3-2-4. خطابی است که متوجه اشخاص جامعه می‌شود: 36
3-2-6. با وجود جزای دنیوی و اخروی برای آن، الزام‌آور است: 37
3-3. مراحل حکم شرعی 37
3-3-1. مرحله اقتضا یا مرحله نفس الامر: 37
3-3-2. مرحله جعل و انشاء یا مرحله اثبات: 37
3-3-3. مرحله فعلیت یا امتثال:. 37
3-3-4. مرحله تنجز: 37
4. امر ارشادی و مولوی: 38
4-1. ملاک تشخیص امر ارشادی و مولوی: 40
4-2. آیا اوامر مولوی مختص واجبات است یا مستحبات هم دارای امر مولوی هستند؟ 42
4-3. امر ارشادی جنبه انشاء دارد یا اِخبار؟ 43
4-4. آیا تعبیر به واجب ارشادی صحیح است؟ 44
4-5. آیا عقل می‌تواند امر مولوی داشته باشد؟ 45
4-6. آیا ممکن است ارشادیت و مولویت در یک امر جمع شود؟ 51
4-7. آیا صدور امر ارشادی محض از خداوند ممکن است؟ 52
5- تغییرپذیری احکام الهی 53
5-1. گونه‌های تغییر احکام شرعی: 53
5-1-1. تغییر در موضوع: . 54
5-1-2. تغییر در مناط:. 54
5-1-3. تغییر در شیوه و زمینه‌های اجرای حکم: 55
5-2. بررسی رابطه تغییرپذیری احکام قرآن 55
5-3. نسخ و تغییرپذیری احکام 56
5-3-1. نسخ و احکام متناسب با مقتضیات 56
5-3-2. نسخ و تشریع گام به گام احکام 57
5-3-3. معنای لغوی نسخ 57
5-3-4. نسخ در اصطلاح 59
5-4. احکام اولیه و ثانویه 60
6. ضمانت اجرای اوامر مولوی 62
6-1. از حیث نوع جزا 62
6-1-1. به صورت ثواب یا پاداش، در صورت تن دادن به احکام شرعی. 63
6-1-2. به صورت مجازات یا ضمان به هنگام تخلف از آن‌ها. 63
6-2. از حیث طبیعت جزا 63
6-3. انواع جزاهای شرعی و دنیوی 63
فصل چهارم: قواعد آمره 65
1. قواعد حقوقی 66
2. منشأ و مبنای قواعد حقوقی 67
3. هدف قواعد حقوق 68
4. اوصاف قاعده حقوقی 69
5. تعریف قاعده حقوقی 69
5-1. الزامی بودن حقوق 69
5-2. حقوق و ضمانت اجرا: 71
5-3. کلی بودن حقوق 71
5-4. حقوق نظام اجتماعی است 73
6. درجه‌های اجبار ناشی از قانون 73
7. تمیز قوانین امری و تکمیلی؛ مفهوم نظم عمومی 74
7-1. اماره‌های امری بودن قانون 75
7-1-1. لحن قانونگذار 75
7-1-2. وضع احکام استثنایی 76
7-1-3. جنبه آمرانه داشتن قوانین 76
7-1-4. جملات خبریه 76
7-2. ضابطه برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی 76
7-3. بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در حقوق 77
7-4. بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در فقه 77
8. قلمرو موضوعی قواعد آمره 78
9. ضمانت اجرای قواعد آمره 80
9-1.کیفر متجاوزان 82
9-2. اجرای مستقیم قاعده 82
9-3. بطلان و عدم نفوذ و فسخ اعمال حقوقی 83
9-3-1. بطلان 83
9-3-2. عدم نفوذ 83
9-3-3. قابلیت فسخ 83
9-4. مسئولیت مدنی 84
9-5. تحت فشار قرار دادن مدیون 84
9-5-1. تهدید به توقیف مدیون 84
9-5-2. اجبار 85
10. تغییرپذیری قواعد آمره 85
10-1. اصلاح و تغییر قاعده آمره 85
10-2. نیروهای نگهبان و تغییردهندة حقوق 86
10-3. پیشرفت‌های علمی و قواعد حقوق 87
10-4. نسخ در قانون 90
10-4-1. مقام صالح در نسخ 91
10-4-2. اقسام نسخ 92
10-4-2-1.نسخ صریح 92
10-4-2-2. نسخ ضمنی 93
10-5. قوانین موقت 94
10-6. قانون متروک 94
11. مراحل وضع قواعد آمره 96
11-1. تصویب قانون 96
11-2. امضای قانون 96
11-3. انتشار قانون 97
12. مصادیقی از قوانین آمره 98
12-1. اهلیت و حجر 98
12-2. ارث 99
12-3. نکاح 101
13. عناصر تشکیل‌دهنده قاعده آمره 103
14. نظم عمومی 105
14-1. خاستگاه نظم عمومی 106
14-2. نظم عمومی در نظام‌های حقوقی ملی 108
14-3. مفهوم نظم عمومی 108
14-4. ضمانت اجرای نظم عمومی 110
14-5. نسبی بودن نظم عمومی 111
14-6. کارکرد نظم عمومی در حقوق موضوعه داخلی 112
15. اخلاق حسنه 113
15-1. ماهیت حقوقی اخلاق حسنه 114
15-2. بررسی اخلاق حسنه در حقوق داخلی 115
16. ارزش و هنجار 118
16-1. مفهوم ارزش 120
16-2. مفهوم هنجار 120
16-3. مسئله تضاد هنجارها و تغییرات اجتماعی 122
16-4. انواع انحراف به اعتبار انواع هنجارها 122
فصل پنجم: بررسی تطبیقی اوامر مولویه در فقه امامیه و قواعد آمره در حقوق موضوعه 125
1. تمایزات 126
2.تشابهات 134
خاتمه 138
فهرست منابع 140

فهرست منابع

قرآن

ابدالي مهرداد؛ تفرشي محمد عيسي. «بررسی قراردادهای نامشروع (مغاير نظم عمومي) در حقوق فرانسه، انگليس و ايران». مجله مدرس علوم انسانی، ويژه حقوق، پياپي 37(1383): 3.

احمد بن فارس. مقاییس اللغة. ج 5، قم: افست نشر ادب الحوزه، چاپ اول، (1376).

احمدی واستانی، عبدالغنی. نظم عمومی در حقوق خصوصی. تهران: چاپ روزنامه رسمی، چاپ اول، (1341).

اركلش ويلي، الكساندر. «( Orakhelashvili) تأثير قواعد آمره حقوق بین‌الملل بر تفسير و اجراي قطع‌نامه‌های شوراي امنیت». ترجمه سيد قاسم زماني، مجله پژوهش‌های حقوقي، سال یازدهم، 22(1391): 24.

اسلامی، رضا. «نظریه عدم انحلال خطابات قانونی». پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سال شانزدهم، 59 و 60(1388): 173.

اسماعیلی، محسن. «امنیت و شریعت (نظم عمومی در قواعد و احکام فقهی)». نشریه کتاب نقد، سال چهارم، 14 و 15(1379): 264.

اعتمادی، مصطفی. شرح رسائل شیخ انصاری. قم: مطبعة العلمیة، (بی‌تا).

الفت، نعمت‌الله. «نظم عمومي و الزام به انعقاد قرارداد». مجله فقه وحقوق، سال دوم، 7(1384): 80.

امیدی فرد، عبدالله. «حق تشریع». فصل‌نامه فلسفی کلامی، (علمی- پژوهشی دانشگاه قم)، سال هشتم، 2(1385): 201.

امامی، حسن. حقوق مدنی. جلد 3 و 4، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامی، چهارم، (1366).

انصاری، مرتضی. فرائد الاصول، (رسائل). جلد 2، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، (1411).

مطارح الانظار. تقریرات مباحث الفاظ به قلم میرزا ابوالقاسم کلانتر، رحلی چاپ سنگی، نجف: مطبعة المرتضویة، (1314).

جعفری لنگرودی محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق ایران، (رساله دکتری)، گیلان: نشر مؤلف، (1340).

مقدمه عمومی علم حقوق. تهران: گنج دانش، چاپ یازدهم، (1387).

مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش، (1379).

مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. تهران: انتشارات ابن‌سینا. (1353).

جوان، موسی. مبانی حقوق. جلد دوم، (1327).

حسنی، ابوالحسن. «تعلق خطابات شرعی سیاسی به مکلف سیاسی بر اساس نظریه‌ی خطابات قانونی امام خمینی». فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال ششم، 19(1388): 46-48.

حسینی زاده، عبدالرسول. بررسی تطبیقی نسخ در قرآن کریم. قم: مؤسسه بوستان کتاب، (1390).

حکیم، محمدتقی. اصول العامه للفقه المقارن. نجف اشرف: مؤسسه آل بیت (ع)، (1431).

حیدری، علی‌نقی. اصول استنباط، فی اصول الفقه. قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، (بی‌تا).

خراسانی (آخوند)، محمدکاظم. کفایه الاصول. تهران: انتشارات خرسندی، (1389).

خمینی، روح الله. مناهج الوصول الی علم الاصول. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، (1414).

خمینی، مصطفی. تحریرات فی الاصول. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، (1418).

خویی، ابوالقاسم. محاضرات فی الاصول. قم: انتشارات انصاریان، چاپ چهارم، (1417).

مصباح الاصول. تقریر محمد سرور الواعظ، نجف: مطبعة النجف، (1386).

رشوند، مهدی. «اوصاف و ویژگی‌های حقوق شرعی». ترج‍م‍ه‌ای‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ف‍ق‍ه‌الاس‍لام‍ی‌ و ع‍ل‍م‌ال‍ق‍ان‍ون، ان‍دی‍ش‍ه‌ ص‍ادق‌، 10(1382): 70-74.

رفیع پور، فرامرز. توسعه و تضاد. دانشگاه شهید بهشتی، تهران: شرکت سهامی انتشار، (1377).

سبحانی، جعفر. المحصول فی علم الاصول. تقریر سید محمود جلالی مازندرانی، قم: مؤسسه الامام الصادق، (1440-1419).

________. تهذیب الاصول. تقریرات درس امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، (رجب 1424).

شهیدی، مهدی. تشکیل قراردادها و تعهدات. جلد اول، تهران: نشر حقوقدان، چاپ اول، (1377).

اصول قراردادها و تعهدات. تهران: عصر حقوق، (1379).

ارث. تهران: انتشارات مجد، چاپ پنجم، (1384).

شیرازی، محمد. الوصول الی کفایة الاصول. جلد 5، قم: دارالایمان، (1406).

صادقي، محسن. «مفهوم و اعمال نظم عمومي در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه‌های نوين آن». مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، 68(1384): 91-92.

صدر، محمدباقر. المعالم الجدیده للاصول. قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، (1379).

صفائی، حسین و اسدالله امامی. حقوق خانواده. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، (1387).

طباطبایی حائری، علی. ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل. ج 12، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1418).

طباطبایی موتمنی، منوچهر. حقوق اداری. تهران: سمت، (1387).

طریحی، فخرالدین. مجمع البحرین. ج 3، الثقافة الاسلامی، چاپ دوم، (1408).

عاملی، زین‌الدین بن احمد (شهید ثانی). تمهید القواعد. قم: مکتب الإعلام الاسلامی، (1416).

عراقی، آقا ضیاءالدین. نهایة الافکار. تقریرات درس خارج به قلم محمدتقی بروجردی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، (1364).

فراهیدی، خلیل بن احمد. العین. ج 4، قم: انتشارات اسوه، چاپ اول، (1414).

فرح زادی، علی‌اکبر. «امر ارشادی و مولوی در اصول شیعه». مقالات و بررسی‌ها، 68(79): 9، 67-81.

فلسفي، هدايت الله. حقوق بین‌الملل معاهدات. تهران: فرهنگ نشر نو، (1379).

فیروزآبادی، محمد بن یعقوب. بصائر ذوی التمییز فی کتاب الله العزیز. ج 1، بیروت: المکتبة العلمیة، (بی‌تا).

فیروزآبادی، مرتضی. عنایة الاصول (شرح کفایة). جلد 6، قم: انتشارات فیروزآبادی، چاپ سوم، (1400).

فیض، علیرضا. مبادی فقه و اصول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، (1381).

قافی، حسین و سعید شریعتی. اصول فقه کاربردی. تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم، (1388).

قرشی، علی‌اکبر. قاموس القرآن. تهران: انتشارات دارالکتب اسلامیه، چاپ ششم، (1371).

کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها. ج 5، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، (1374).

فلسفه حقوق. ج اول، تهران: انتشارات بهنشر، چاپ دوم، (1365).

کلیات حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، (1379).

مقدمه علم حقوق. تهران: ناشر شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجاه و یکم، (1385).

دوره مقدماتی حقوق مدنی، خانواده. تهران: نشر میزان، چاپ پنجم، (1385).

دوره مقدماتی قانون مدنی، ارث. تهران: نشر میزان، چاپ دوم، (1384).

گرجی، ابوالقاسم. آیات الاحکام. تهران: نشر میزان، چاپ چهارم، (1388).

گلدوزیان، ایرج. کلیات و مقدمه علم حقوق. تهران: انتشارات مجد، چاپ اول، (1386).

لافورس، كوپنول. حقوق بین‌الملل خصوصی. ترجمه مهدي حدادي، قم: مجتمع آموزش عالي قم، (1379).

لنگرودی، محمدحسن مرتضوی. جواهرالاصول. (تقریرات اصول امام خمینی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، (1376).

الماسي، نجادعلي. تعارض قوانين. تهران: مركز نشر دانشگاهی، (1372).

محقق داماد، مصطفی. قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت). تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و نهم، (1390).

محمد بن الحسن بن درید. ترتیب جمهرة اللغه. ج 1، ترتیب و تصحیح: عادل عبدالرحمن البدری، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة، چاپ اول، (1428).

محمد بن مکرم، ابن منظور الافریقی المصری. لسان العرب. ج 7.

محمدی، ابوالحسن. مبانی استنباط حقوق اسلامی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پانزدهم، (1381).

مدنی، جلال‌الدین. مبانی و کلیات علم حقوق. تهران: نشر همراه، چاپ چهارم، (1376).

مرتون، رابرت. مشکلات اجتماعی و نظریه جامعه‌شناختی. مترجم تولایی، تهران: انتشارات امیرکبیر، (1387).

مشکینی، علی. اصطلاحات اصول. قم: چاپخانه حکمت، (1348).

مظفر، محمدرضا. اصول الفقه. قم: مؤسسه­ی اسماعیلیان، چاپ سوم، (1408).

معرفت، محمدهادی. التمهید فی علوم القرآن. ج 2، قم: تمهید، چاپ دوم، (1388).

ممتاز، فریده. انحرافات اجتماعی- نظریه‌ها و دیدگاه‌ها. شرکت سهامی انتشار، (1383).

نائینی، محمدحسین. فوائد الاصول. (تقریرات درس خارج به قلم محمدعلی کاظمی)، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، (1404).

________. فوائدالاصول. قم: مؤسسه النشرالاسلامی، چاپ هفتم، (1421).

 

79) Jacques saiget le contrat immoral 1939. pp 59-60.

80) Gordon. A. Christenson. “The world Court and Jus Cogens”, A. J. I. L. 1987, Vol. 81, p. 95.

81) Rozakis. op. cit. p. 87.

82) Ripert et Boulanger. – Traite de droit civil dapres de M. Planiol T. I Paris 1957.

چکیده:

برخی از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان بیان شده است. بنابراین برای درک بهتر مراد شارع در چنین مواردی باید با مفهوم امر و میزان دلالت آن آشنا بود. امر از لحاظ دلالت بر وجوب و عدم وجوب به دو دسته مولوی و ارشادی تقسیم می‌شود. امر مولوی عبارت است از طلب کردن چیزی، حقیقتاً به خاطر مصلحتی که غالباً در آن چیز وجود دارد. به طوری که امتثال و موافقت‌کردن با آن امر، پاداش و در مخالفت کردن با آن کیفر مترتب می‌شود.

از جهت حقوقی نیز مبحث اوامر می‌تواند در موارد متعدد کارایی داشته باشد. مسائل مطرح‌شده در اوامر شرعی می‌تواند در مورد اوامر قانونی و دستورهایی که قانون‌گذار در متون قانونی به عنوان وظایف اشخاص و حقوقی بیان داشته است نیز مطرح گردد.قوانین حقوقی نیز از جهت الزام و عدم الزام به دو دسته آمره و تکمیلی تقسیم می‌شود. قاعده آمره: گاهی جهات و مبانی قانون به اندازه‌ای در نظر قانون‌گذار مهم است که به اشخاص اجازه نمی‌دهد برخلاف آن باهم تراضی کنند.

با توجه به اینکه هم قواعد آمره و هم اوامر مولوی عام و مجرد هستند یعنی بر هر کس که در آن لحظه واجد شرایط معین شده در شرع باشد قابل تطبیق هستند، و نحوه ی خطاب قانون گذار به مثابه خطاب شارع است نگارنده بر آن شد تا به بررسی تطبیقی بین این دو بپردازد. و در پایان به این نتایج رسیده است که می توان به بعضی از آن ها اشاره کرد: تمامی اوامر مولوی ریشه شرعی دارند. قواعد آمره نیز به دو دسته تقسیم می شوند: آن دسته از قواعد آمره که از احکام شرعی گرفته شده اند ریشه شرعی دارند، ولی آن دسته از قواعد آمره که از احکام شرعی گرفته نشده اند ریشه شرعی ندارند. هر دو متوجه اشخاص جامعه می شوند. الزام آور هستند. دارای ضمانت اجرا هستند. اوامر مولوی تمامی جواب زندگی انسان را تنظیم می کنند. ولی هدف قواعد حقوقی تنظیم روابط اجتماعی است و فقط به جنبه ظاهری می پردازند.

کلید واژگان: امر مولوی، امر ارشادی، خطاب قانونی، قاعده حقوقی، قاعده آمره

فصل اول: کلیات

 1. مقدمه

بسیاری از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان بیان شده است. برای درک بهتر مراد شارع در چنین مواردی باید با مفهوم امر و میزان دلالت آن آشنا بود.

از جهت حقوقی نیز مبحث اوامر نیز می تواند در موارد متعدد کارایی داشته باشد. مسائل مطرح شده در اوامر شرعی می تواند در مورد اوامر قانونی و دستورهایی که قانون گذار در متون قانونی به عنوان وظایف اشخاص و حقوقی بیان داشته است نیز مطرح گردد.

خلقت و فطرت انسان، به نحوی است که ادامة زندگی او به صورت انفرادی برای وی، غیرممکن و ناگزیر از زندگی در اجتماع هست؛ زیرا انسان از لحاظ قوای جسمانی از بسیاری از موجودات زنده، ضعیف‌تر و درمانده‌تر است.

در برابر این همه ناتوانی جسمی، آدمی از موهبت عقل برخوردار بوده و از بدو آفرینش در اجتماعات که در آغاز به صورت خانواده بوده و با افزایش جمعیت به شکل قبیله‌ها و ملت‌ها در آمده است.

قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید:

«يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبير»[1]؛

«اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بى‏ترديد، خداوند داناى آگاه است‏».

در واقع انسان دریافته است که برای رفع نیازهای خود، مجبور به برقراری روابط خانوادگی، هم جواری، همکاری، دادوستد و معاملات و… هست. به علاوه انسان به کمک نیروی عقل خود، به تدریج با استفاده از علوم و فنون جدید، توانسته است موجبات ارتباط صوتی و تصویری و نقل و انتقال خود را در زمان‌های کوتاهی فراهم سازد. جای پای حضور انسان در کرة ماه بوده و اکنون آماده پرواز و تسخیر ستارگان دیگر است.

ولی با همه پیشرفت‌هایی که انسان داشته، برقراری روابط فردی و اجتماعی و بین‌المللی او، همیشه بر اساس منطق، درستی، سازش، احسان، انصاف و عدالت و پاک‌دامنی نبوده و نیست؛ زیرا زورگویی، منفعت‌طلبی، خودخواهی، جاه‌طلبی، حرص و آز و ترجیح منافع شخصی و فردی بر منافع غیر، بزه‌کاری، فساد، بخل و حسد نیز از غرایز بشری است؛ در نتیجه این غرایز اختلافات و تعدیات افراد نسبت به یکدیگر ظاهر ساخته و ادامه زندگی اجتماعی را غیرممکن می‌سازد.

بدیهی است، اگر همه انسان‌ها فاقد غرایز و صرفاً تابع عقل با معیاری منظم بودند، نیاز به وضع قواعد حاکم بر تعیین روابط افراد و حفظ نظم عمومی کمتر می‌شد. ولی وجود انکارناپذیر غرایز از طرفی و وجود حس عدالت‌خواهی؛ یعنی میل به حق و عدالت و نفرت از ظلم و تعدی، موجب شد تا افراد جامعه احساس کنند در روابط با یکدیگر باید قواعدی را رعایت کنند و از ارتکاب اعمالی که مخل نظم اجتماع است، خودداری کنند.

ضمانت اجرای عدم رعایت این قواعد، مستلزم اعمال ضمانت اجراهای اداری، مدنی و یا جزایی است. کارفرمایی که با عدم رعایت ضوابط ایمنی محیط کار، موجب ورود صدمه بر کارگر می‌شود، ملزم به جبران خسارت می‌شود. کسی که با آبیاری گلدان یا باغچه خانه خود و در نتیجه ایجاد رطوبت، موجب ورود خسارت به دیوار همسایه می‌گردد، ملزم به جبران خسارت می‌شود و در صورتی که اقدام او با قصد تخریب دیوار همسایه، منتهی به تخریب دیوار همسایه شود، علاوه بر الزام به جبران خسارت مدنی، مستوجب اعمال کیفر نیز خواهد شد. به همین ترتیب، کارمندی که با تقصیر خود به تکلیف اداری خود عمل نکند، ناگزیر از تحمل توبیخ و کسر حقوق و در موارد مهم، به اخراج از خدمت ممکن است منتهی شود.

بنابراین، قواعد حقوقی آن قواعد حقوقی هستند که نقض آن قواعد، مواجه با ضمانت اجراهای مدنی، اداری، یا کیفری می‌گردد. نهایتاً، وضع این ضمانت اجراها، گاهی توسط قانون‌گذار و گاهی توسط افراد، با توجه به نوع منبع قانونی و نظام‌های حقوقی حاکم بر جامعه، معین و به مورد اجرا گذارده می‌شود[2].

    2. بیان مسئله:

در آیات و روایات که منبعی برای استفاده احکام است، بسیاری از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان بیان شده است. برای درک بهتر مراد شارع در چنین مواردی باید با مفهوم امر و میزان دلالت آن آشنا بود. از جهت حقوقی نیز مبحث اوامر می‌تواند در موارد متعدد کارایی داشته باشد.

خطاباتی که توسط شارع برای مکلفین صدر می‌شود موضوعش عنوان کلی است و منحل به خطابات متعدد نمی‌شود. چون شارع در این‌گونه خطاب فرد خاصی را لحاظ نمی‌کند و به تبع آن خصوصیات افراد را لحاظ نمی‌کند بلکه جمعی را به همان عنوان کلی لحاظ می‌کند و حکم را برای آن‌ها قرار می‌دهد، در این حال دیگر نمی‌توانیم احکام متعدد به تعدد افراد موضوع درست کرد. به عبارتی دیگر شارع در مقام انشای خطابات قانونی و صدور آن‌ها تک‌تک افراد را به خصوصیات فردی‌شان لحاظ نمی‌کند بلکه افراد را به نحو کلی و قانونی لحاظ می‌کند.

در مقابل روش قانون‌گذار نیز در جعل احکام و قوانین به مثابه شارع است یعنی قواعد حقوقی باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن‌ها با یک بار انجام شدن از بین نرود، هرچند که تنها یک یا چند تن مشمول مقررات آن‌ها باشند؛ یعنی قانون‌گذار نمی‌تواند برای هر یک از اعضای اجتماع حکم؛ اصل مقرر دارد و نتیجه هر کار را از پیش معین سازد. پس ناچار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت‌های فردی، در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع کند و تنها همین قواعد نوعی است که موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد. بنابراین به دلیل وجود مشابهت بین این دو بررسی تطبیقی این دو مفید به نظر می‌رسد.

3. پیشینه تحقیق:

این موضوع تا به حال به صورت تطبیقی کار نشده است. ولی به صورت جداگانه بحث اوامر مولوی و قواعد آمره به ترتیب در کتب اصولی و کتب حقوقی به طور مختصر در مورد آن‌ها بحث شده است.

3-1. امر ارشادی و مولوی در میان اهل تشیع:

بررسی تألیفات اصولی و کلامی دانشمندان شیعی نشان می‌دهد که در میان متقدمین، متوسطین و متأخرین حتی نامی از امر مولوی و ارشادی وجود نداشته است. دراین‌باره می‌توان به آثاری چون رسالة اصولی شیخ مفید (مندرج در کتاب کنز الفوائد علامه کراجکی)، الذریعه سید مرتضی علم الهدی، عده الاصول شیخ طوسی، معارج الاصول محقق حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول علامه حلی، طرق استنباط الاحکام شیخ عبدالعالی کرکی، معالم الدین شیخ حسن (فرزند شهید ثانی) و قوانین الاصول میرزای قمی اشاره کرد که هیچ‌گونه سابقه‌ای از بحث امر ارشادی و مولوی به چشم نمی‌خورد.

به نظر می‌رسد که در میان اصولیون، نخستین کسی که به این موضوع تفطن یافته و به مرز دقیق امر ارشادی و مولوی توجه نموده شیخ انصاری (ره) باشد. البته وی نیز بابی برای طرح این بحث نگشوده و تنها به مناسبتی بدان اشاره نموده است: آنجا که اخباریون برای اثبات وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه به روایاتی استدلال می‌کنند، از جمله اخبار دالّ بر وجوب توقف در امور مشتبه را طرح می‌کنند. شیخ انصاری (ره) در برابر ایشان پاسخ می‌دهد که امر به توقف در روایات مزبور امر ارشادی است و دلالتی بر وجوب احتیاط نداشته و از حیّز استدلال ساقط است. شیخ در همان جا اوامر مذکور را به اوامری تشبیه می‌کند که پزشک در مقام درمان بیماران صادر می‌نماید. این تشبیه پس از وی به صورت ضرب‌المثل در میان دانشمندان و مؤلّفان این فن تکرار می‌شود.

در تألیفات پس از شیخ انصاری (ره) نیز گرچه به مناسبت‌های چندی موضوع امر ارشادی و مولوی مورد اشاره واقع‌شده اما چنانکه باید به این تأسیس جدید اصولی توجه نشده است.

در میان کتب اصولی جدید هم تنها در دو کتاب، امر ارشادی و مولوی تحت عنوان مستقل و جداگانه ذکرشده و البته مطالب طرح‌شده ذیل این عنوان بسیار ناچیز بوده و در حد شرح لفظ توقف نموده و به هیچ‌وجه کافی به نظر نمی‌رسد. این دو کتاب یکی کتاب اصطلاحات الاصول، تألیف آیة الله مشکینی است که به سبک فرهنگ اصطلاحات نگارش یافته و دیگری کتاب اصولی شهید سیّد محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، معروف به حَلَقات هست. در میان کتب فارسی هم تنها به کتاب مبادی فقه و اصول نوشته دکتر علیرضا فیض می‌توان اشاره کرد که ظاهراً با عنایت به کتاب اول از دو کتاب مذکور تألیف یافته است[3].

      3-2. امر ارشادی و مولوی در میان اهل تسنن:

با مراجعه به آثار اصولی عامه مشاهده می‌شود که در هیچ یک از تألیفات ایشان، حتی متقدمان یا متأخران نامی از امر ارشادی و مولوی در میان نیست و در این جهت فرقی بین آثار متقدمین و متأخرین آن‌ها وجود ندارد. برای مثال کتاب‌های مستصفی تألیف امام محمد غزالی، المحصول فی علم الاصول نوشته امام فخر رازی، اصول سرخسی، الاحکام فی اصول الاحکام آمدی را می‌توان ذکر کرد.

به نظر می‌رسد علت عدم ورود بحث امر ارشادی و مولوی به کتب عامه یکی از مبانی کلامی اهل تسنن باشد، با این توضیح که: بیشتر اهل تسنن (که عمده آثار موجود عامه مربوط به آن‌هاست) از نظر کلامی جزو گروه اشاعره می‌باشند. یکی از مسائل اختلافی بین اشاعره و عدلیه (امامیه و معتزله) موضوع حسن و قبح عقلی است. به اعتقاد اشاعره، افعال، صرف‌نظر از دستورات شاع، دارای حسن و قبح نیستند؛ به عبارت دیگر حسن و قبح را امری ذاتی و عقلی (که عقل قادر به ادراک آن باشد) نمی‌دانند بلکه به شرعی بودن حسن و قبح معتقدند و می‌گویند قبل از تعلق امر و نهی شارع به افعال، نه تنها عقل نمی‌تواند خوبی و بدی آن‌ها را ادراک کند بلکه اساساً خوبی و بدی‌ای وجود ندارد (البته این اختلاف در مورد احکام عقل عملی است وگرنه اشاعره هم در حوزه عقل نظری برای عقل نقش فعال قائل‌اند و ادراکات عقل نظری را معتبر می‌دانند). به دیگر سخن به اعتقاد اشاعره امر و نهی شارع خالق حسن و قبح بوده و حسن و قبح افعال تابع امر و نهی شارع هست. در برابر ایشان عدلیه (امامیه و معتزله) معتقدند که حسن و قبح افعال ذاتی و عقلی است و امر و نهی شارع تابع حسن و قبح است و به تعبیر معروف، احکام الهی تابع مصالح واقعی و ملاکات نفس الامری هست.

با توجه به مبنای فوق می‌توان دریافت که به چه دلیل بحث از امر ارشادی و مولوی در حوزه اصول تسنن وارد نشده است. از نظر اصولیِ عامّی همه دستورات شارع از نوع امر مولوی بوده و امر ارشادی در آن راه ندارد، زیرا امر ارشادی (با اختلافی که در مورد ملاک ارشادیت وجود دارد) مربوط به مواردی است که عقل حکم مستقلی داشته باشد و حکم شارع در مورد آن وارد شده باشد؛ بنابراین طبیعی است وقتی وجود حکم عقلی، قبل از امر و نهی شارع مورد انکار قرار گیرد (آن طور که مسلک اکثریت عامه یعنی اشاعره است)، صدور امر ارشادی از طرف شارع منتفی به انتفاء موضوع خواهد بود. در این دیدگاه تمام اوامر شرعی بدون هیچ سابقه و زمینه حکم عقلی متوجه مکلفین می‌شود و به عبارت دیگر همة آن‌ها امر مولوی هستند[4].

اما در مورد قواعد آمره تا کنون در هیچ کتاب حقوقی به صورت مفصل از آن فحص و بررسی به عمل نیامده است. بلکه به صورت مختصر در حد یک تعریف به آن پرداخته شده است.

  4. ضرورت انجام تحقیق:

کاربردی کردن مسائل اصولی در حقوق موضوعه و بررسی تطبیقی بین مسائل اصولی با مسائل حقوقی زیرا علم اصول نه تنها در استنباط احکام شرعی بلکه در استنباط احکام حقوقی نیز نقش دارد، به دلیل اینکه خیلی از مباحث حقوقی برگرفته از فقه امامیه می‌باشند.

     5. سؤال های تحقیق

آیا بررسی تطبیقی اوامر مولویه و قواعد آمره میسر است؟

قاعده آمره چیست؟

امر مولوی چیست؟

6. فرضیه‌های تحقیق

هر پژوهشی جهت رسیدن به نتیجه، بر اساس فرضیه‌ای استوار شده است که این فرضیه نقش پاسخ موقتی و ابتدایی به فرایند پژوهش را دارا است.

با توجه به وصف کلی بودن خطابات شارع و قواعد آمره می توان این دو را با هم تطبیق کرد.

تعریف قاعده آمره: گاهی جهات و مبانی قانون به اندازه ای در نظر قانون گذار مهم است که به اشخاص اجازه نمی دهد بر خلاف آن باهم تراضی کنند.

امر مولوی: طلب کردن چیزی حقیقتا، به خاطر مصلحتی که غالبا در آن چیز وجود دارد. به طوری که در موافقت با آن امر، پاداش و در مخالفت با آن کیفر، مترتب می شود.

7. روش تحقیق

در بررسی حاضر برای گردآوری داده‌ها از روش توصیفی- تحلیلی، منابع کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی (کتب، مقالات علمی و سایت‌های اینترنتی در این زمینه) استفاده شده است. ابتدا موضوع و مسئله مطرح‌شده و پرسش‌ها و فرضیه‌های تحقیق بیان‌شده و پس از تعاریف عملیاتی مفاهیم کلیدی تحقیق، جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها و تحلیل آن‌ها مدنظر قرار گرفته است.

روش تحقیق کتابخانه‌ای عبارت است از شیوة گردآوری اطلاعات لازم در خصوص ریز موضوعات تحقیق که از طریق مطالعه کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌ها و دیگر آثار مکتوب که معمولاً در کتابخانه‌های عمومی یا تخصصی موجود است و نیز طریق اندیشه ورزی و شیوة اعمال فکر بر روی اطلاعات به دست آمده.[5]

روش فیش‌برداری ما نیز بدین گونه بود که بتوان از منابع دست اول به صورت روشمند به تجزیه و تحلیل درست و منطقی از موضوع برسیم. همچنین باید توجه داشت که اصالت یک تحقیق کتابخانه‌ای به منابع حائز اهمیتی است که از آنان استفاده می‌شود.

8. اصطلاح شناسی: (تعاریف واژه های کلیدی تحقیق)

8-1.امر مولوی

در کتاب اصطلاحات الاصول در تعریف امر مولوی آمده است: «هو البعث و الطلب الحقیقی لمصلحه موجوده فی متعلقه غالباً بحیث یحکم العقل بترتب استحقاق المثوبه علی موافقته و العقوبه علی مخالفته مضافاً الی مصلحته الفعل المطلوب کغالب الاوامر فی الکتاب و السنه».[6]

«امر مولوی، عبارت است از طلب کردن چیزی، حقیقتاً به خاطر مصلحتی که غالباً در آن چیز، وجود دارد. به طوری که در امتثال و موافقت کردن با آن امر، پاداش و در مخالفت کردن با آن کیفر، مترتب می‌شود، اغلب اوامری که در قرآن و سنت وجود دارند از این قبیل هستند، مانند امر به اقامه نماز و پرداختن زکات».

8-2. قاعده آمره[7]

«گاهی جهات و مبانی قانون به اندازه‌ای در نظر قانون‌گذار مهم است که به اشخاص اجازه نمی‌دهد که بر خلاف آن با هم تراضی کنند، چنانچه هرگاه سخن از حقوق و تکالیف زن و شوهر یا عده وفات و طلاق می‌شود، منظور حفظ خانواده و بقای نسل است و به همین جهت توافق اشخاص برای گریز از این قواعد هیچ اثری ندارد»؛ زیرا محتوای این قوانین، نظم عمومی جامعه است و ارادة افراد نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی جامعه مؤثر باشد. همچنین قاعده آمره به دو دسته امری و منعی تقسیم می‌شود.

منعی: ماده 959 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند

امری: ماده 210 قانون مدنی: متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

فصل دوم:

چرایی بررسی تطبیقی اوامر مولویه و قواعد آمره

 1. اهمیت خطاب قانونی

خطاب قانونی، از بحث‌های جوهری مهم است که آثار فقهی و اصولی بسیاری بر آن مترتب می‌شود. افزون بر این، پیام‌ها و نتایج قانونی این موضوع، چه بسا بر نگرش تدوین‌کنندگان قانون و شیوه طرح و اجرای آن تأثیر بگذارد.
حضرت امام خمینی ـ رحمه‌الله ـ معتقد است که خطاب شارع از نوع خطاب‌های قانونی است، ولی مشهور اصولیان بر این باورند که خطاب‌های کلی شارع به خطاب‌های شخصی منحل و تبدیل می‌شود.
از این رو غفلت از اهمیت بحث یا سستی در طرح مسائل مختلف آن سزاوار نیست و می‌بایست از میراث علمی بزرگی که امام خمینی برای ما به جا گذاشته، بهره کامل را برد.

2. پیشینه تاریخی خطاب قانونی

به نظر می‌رسد خطاب قانونی، از نظریاتی است که پیش از امام خمینی مطرح نشده است و ایشان با ژرف نگری آن را از میان نصوص شرعی به دست آورده و با محاورات عرفی و قوانین اجتماعی مقایسه کرده است.
اگر کسی را مقدم بر ایشان فرض کنیم، بی‌شک امام خمینی نخستین پایه‌گذار خطاب قانونی است که دامنه این بحث را وسعت بخشید و آن را با این عنوان معرفی کرد و تلاش نمود در زمینه‌های فقهی و اصولی، از آن بهره جوید، زیرا باور داشت اعتقادش، بر نظریه مشهور برتری دارد. ایشان ژرف اندیشانه مباحث فقهی و اصولی را مطرح ساخت و در بحث خطابات قانونی میان باور نظری و عملی، هیچ‌گونه گسستگی ایجاد نکرد. چشم‌پوشی حضرت امام از طرح خطاب قانون، هنگام مناقشه با دیدگاه مشهور چه بسا به این دلیل است که با آنان همسویی و مماشات کرده باشد. ایشان معتقد بود دلایل دیگر در رد دیدگاه مشهور کافی هستند.

3. روش تشریع احکام و تحول روابط

احکام شرع به دو گونه تشریع شده‌اند: الف. به نحو قضایای خارجی؛ ب. به نحو قضایای حقیقی.

قضیّه خارجی، به قضیّه‌ای گفته می‌شود که حکم آن برای مصادیقی که در زمان صدور حکم در خارج وجود دارد، جعل می‌شود؛ به طور مثال، وقتی شخصی می‌گوید با همه کسانی که در عرصه حقوق اسلامی تحقیق می‌کنند، ارتباط دارم، مقصود همه حقوقدانانی است که در آن زمان وجود دارند، نه همه حقوقدانانی که در گذشته، حال و آینده واژه حقوقدان مسلمان بر آنان صدق می‌کند؛ امّا قضیّه حقیقی، قضیه‌ای است که موضوع در آن‌ها عنوانی است که می‌تواند دارای مصادیق خارجی باشد. این مصادیق اعمّ از مصادیقی است که در زمان صدور قضیّه حقیقی وجود دارند و شامل مصادیقی که در آینده تحقّق می‌یابند نیز می‌شود و چه بسا، عنوان در قضیّه حقیقی، هنگام صدور قضیّه، هیچ مصداق خارجی نداشته باشد. در واقع بازگشت قضایای حقیقی به قضایای شرطیه است که اگر مصداق عنوان قضیّه در خارج تحقّق یابد، حکم آن نیز بر مصداق مترتّب می‌شود.

در شریعت اسلامی احکام شرعی اغلب به نحو قضایای حقیقی تشریع شده است. فرقی نیست که این قضایای حقیقی به صورت اخباری باشد، همانند « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا[8]»-«و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانيده است‏» یا به صورت قضیّه انشایی باشد، مانند «اَوْفُوا بِالْعُقُود[9]»- «به قراردادها وفا كنيد»؛ بنابراین، حلّیّت خرید و فروش، حرمت ربا و وفا به قراردادها فقط به مصادیق خرید و فروش، ربا و قراردادهای هنگام صدور این احکام اختصاص ندارد؛ بلکه تمام مصادیق خرید و فروش، ربا و قراردادهایی را که تا روز قیامت در جامعه ایجاد شود، دربر می‌گیرد؛ البتّه اگر با قواعد و اصول دیگر شریعت اسلامی منافات نداشته باشد. بیان دیگر هر یک از سه قضیّه حقیقی پیشین، بدین صورت است: «اگر در خارج، عنوان بيع‏(خريد و فروش) مصداق يافت، حلال است. اگر در خارج، عنوان ربا مصداق يافت حرام است و اگر در خارج، عقدي منعقد شد، وفا به آن، واجب است».

این روش تشریع احکام شریعت باعث می‌شود که حکم شریعت از جهت دامنه زمانی، هیچ‌گاه به عصر خاصی اختصاص نیابد و تمام مصادیق مستحدثه را شامل شود. عموماتی که در شریعت اسلامی وجود دارند، به صورتی است که تا روز قیامت هر عنوانی در خارج مصداق یابد، حکم آن را می‌توان از آن عمومات کشف و بر آن مصداق منطبق کرد.

[1]. حجرات/13.

[2]. ایرج گلدوزیان، کلیات و مقدمه علم حقوق، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد، 1386، ص 19.

[3] . علی‌اکبر فرح زادی، “امر ارشادی و مولوی در اصول شیعه”، مقالات و بررسی‌ها، دفتر68، زمستان79، ص67.

[4] . علی‌اکبر فرح زادی، “امر ارشادی و مولوی در اصول شیعه”، ص68.

جعفر نکونام، روش تحقیق کتابخانه‌ای با تأکید بر علوم اسلامی، قم: انتشارات دانشگاه قم، 1385، ص 3.

[6]. علی مشکینی، اصطلاحات الاصول، قم: چاپخانه حکمت، 1348، ص 120.

[8]. بقره/275.

[9]. مائده/1.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تحليل فقهي بيمه عمر در فقه اماميه
 • پايان نامه بررسي مصونيت قاضي در فقه اماميه و حقوق ايران
 • پايان نامه احکام خبر و خبررساني در فقه اماميه
 • پايان نامه بررسي فقهي حقوقي مشارکت در قتل در فقه اماميه و قوانين موضوعه
 • پايان نامه بررسي مباني تعزيرات در فقه اماميه و حقوق جزاي ايران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122