پايان نامه اپيدميولوژي مولکولي پروتئين P2 غشاي خارجي در هموفيلوس آنفلوانزا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه اپيدميولوژي مولکولي پروتئين P2 غشاي خارجي در هموفيلوس آنفلوانزا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 134 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه اپيدميولوژي مولکولي پروتئين P2 غشاي خارجي در هموفيلوس آنفلوانزا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات 1
1-1-تاریخچه وطبقه بندی: 2
1-2-مشخصات میکروسکوپی و ماکروسکوپی: 4
1-3- کشت: 4
1-4-آنتي ژنها وعوامل بيماريزایي 5
1-4-1-عوامل اتصالي فيمبريه اي: 7
1-4-2-سايرعوامل بيماريزائي: 10
1-5-بيماريها و عوارض 11
1-6- روش‏های تشخیص کلاسیک: 13
1-7-اپیدمیولوژی 14
1-7-1-جلوگیری از پنومونی 14
فصل دوم: پیشینه پژوهش 16
2-1- مقدمه 17
2-2- تاریخچه 18
فصل سوم: روش شناسی 21
3-1- مواد و وسایل: 22
3-2- دستگاه ها: 24
3-3- محلول سازی: 25
3-3-1- آماده سازی محیط کشت: 25
3-3-2- محیط شکلات اگار: 26
3-3-3- آماده سازی ژل اگارز 1 درصد: 27
3-4- طراحی و روش اجرا: 27
3-4-1- جمع‏آوری نمونه: 27
3-5- کشت نمونه ها: 27
3-6- تست ‌های بیوشیمیایی: 28
3-7- رنگ آمیزی: 29
3-8- نگهداری ایزولههای بالینی هموفیلوس آنفلوانزا در شرایط کرایو در دمای -80ْ: 29
3-9- استخراج DNA 30
3-9-1-استخراج DNA به روش جوشاندن: 30
3-10- بررسی کیفیت و کمیت DNAاستخراج شده: 30
3-11- راه اندازی و انجام PCR: 31
3-12- واکنشPCR 32
3-13- الکتروفورز محصول PCR: 35
3-13-1- مواد و وسایل مورد نیاز: 35
3-13-2- نحوه تهیه ژل اگارز و انجام الکتروفورز: 35
3-14- تفسیر ژل الکتروفورز 36
3-15- RFLP 36
3-15-1- استخراج باند اصلی از روی ژل اگارز 37
3-15-2- بررسی غلظت محصولات تخلیص شده توسط دستگاه نانودراپ: 37
3-16- مواد و وسایل لازم برای RFLP: 37
3-16-1- روش انجام RFLP باآنزیمAlu1: 38
3-16-2- انجامRFLP باآنزیم محدودالاثر EcoR1: 38
3-17- تعیین توالی و پردازش داده ها: 38
3-17-1- ارسال نمونه‏ها جهت توالی یابی قطعه تکثیر شده: 39
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 40
4-1- تعداد نمونه‏ها و ایزولاسیون: 41
4-2-تستهای بیوشیمیایی: 42
4-3-نتایج بررسی کمیت و کیفیت DNA استخراج شده: 42
4-4- PCRژن ompP2 ایزوله‌های بالینی هموفیلوس آنفلوانزا: 43
4-5- RFLP: 44
4-6: نتایج تعیین توالی (Sequencing) و ثبت توالیها دردیتابیسGeneBank/EMBL: 45
4-7- آنالیز بازهای حاصل از تعیین توالی نمونه ها: 46
4-7-1- آنالیز بازهای حاصل از تعیین توالی ایزوله بالینی شماره 3: 46
4-7-2. آنالیز بازهای حاصل از تعیین توالی ایزوله بالینی شماره 5: 47
4-7-3- آنالیز بازهای حاصل از تعیین توالی ایزوله بالینی شماره 8: 48
4-7-4- آنالیز بازهای حاصل از تعیین توالی ایزوله بالینی شماره 35: 49
4-7-5- آنالیز بازهای حاصل از تعیین توالی ایزوله بالینی شماره 47: 50
4-7-5- آنالیز بازهای حاصل از تعیین توالی ایزوله بالینی شماره14: 51
4-8- بررسی میزان شباهت و تفاوت ایزوله‌های بالینی تهران: 52
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 56
5-1- آنالیز RFLP از ایزوله‌های بالینی: 57
5-2. آنالیز و بررسی جهشهای ایجاد شده در ساختمان ژن ompP2 ایزوله شماره 3: 57
5-2-1آنالیز و بررسی جهش‌های ایجاد شده در ساختمان ژن ompP2 ایزوله شماره 5: 58
5-2-2- آنالیز و بررسی جهش‌های ایجاد شده در ساختمان ژن ompP2 ایزوله شماره 8: 58
5-2-3- آنالیز و بررسی جهش‌های ایجاد شده در ساختمان ژن ompP2 ایزوله شماره 35: 59
5-2-4- آنالیز و بررسی جهشهای ایجاد شده در ساختمان ژن ompP2 ایزوله شماره 14: 60
5-2-5- آنالیز و بررسی جهش‌های ایجاد شده در ساختمان ژن ompP2 ایزوله شماره 47: 60
5-3- بحث: 61
پیشنهادات: 66

فهرست منابع

References:

Ahren,l. L. ,H. Janson ,et al. (2001)Protein D expression promotes the adherence and internalization of non-typeable Haemophilus influenza into human monocytic cells. Microbial Pathogenesis 31(3):151-158.

Alrawi, A. M., K. C. Chern, el al. (2002). Biotypes and serotypes of Haemophilus influenzae molecular isolates.British Journal of ophthalmology 86(3):276-277.

Berenson CS, Murphy TF, Wrona CT, Sethi S. Outer membrane protein p6 ofnontypeable Haemophilus influenzae is a potent andselective inducer of human macrophageproinflammatory cytokines. Infect Immun. 2005;73: 2728-2735.

Breukels MA, Spanjaard L, Sanders LA, Rijkers GT. Immunological characterization of conjugated Haemophilus influenzae type b vaccine failure in infants.Clin Infect Dis. 2001; 32:1700.

Cotter D, Manson K, Howell AP, Fink DL, Green BA. Immunization with Haemophilus influenzae Hapadhesin protects against nasopharyngeal colonizationin experimental mice. J Infect Dis. 2002; 186:1115-1121.

Cotter SE, Yeo HJ, JuehneT, St Geme I. Architecture and adhesive activity of the Haemophilus influenza وJBacteriol. 2005; 187:4656-4664.

Doran L. Fink 1, 2,3Amy Buscher1, 2, 3, Bruce Green4, phillip Fernsten4,JosephW. St. Gemel1, 2, 3, Article the first public shed online (March2003):4MAR 2003 DOI:10. 1046/j. 1462-5822.2003. 00266. x:The Haemophilus influenza Hap autotransporter mediates microcolony formation and adherence to epithelial cells and extracellular matrix via binding in the C-terminal end of the passenger domain. Cellular Microbiology Volume 5,Issue 3,pages175-186.

Duim B,1993. Genetic analysis of the diversity in outer membrane protein P2 of non-encapsulated Haemophilus influenza.Microbial pathogenesis,1993;14:451-462. Available from: http://books.google.com/books?id=ZXFcBAAAQBAJ&pg=PA100&lpg=PA100&dq=genetic+analysis+of+the+diversity+in+outer+membrane+protein>[1392/4]

Dworkin,M. S. ,park,L. ,Borchardt,S. M. ,2007. The changing epidemiology of invasive Haemophilus disease ,especially in persons>65 years old. clin. Infect. Dis. 44,810-816.5,Issue 3,pages175-186.

Dworkin,M. S. ,park,L. ,Borchardt,S. M. ,2007. The changing epidemiology of invasive Haemophilus disease ,especially in persons>65 years old. clin. Infect. Dis. 44,810-816.

F,A. M. ,Tavangar. AR,Hadi. A(2011). Comparison of bacterial biomass and PRP production between different isolates of Haemophilus influenza type b (Hib) under different culture conditions.Razi vaccine &Serum Research Institute66(1):7.

Forbes KJ and el,1992,Variation in length and sequence of porin (ompP2) alleles of non-capsulate Haemophilus influenza 1992,Mol Microbiol. 2107-12. Available from: http://www.ncbi. nlm. nih. gov/pubmed/1328812>[1392/5]

Forsgren A, Riesbeck K, Janson H. Protein D of Haemophilus influenzae: a protectivenontypeable Haemophilus influenzae antigen and acarrier for pneumococcal conjugate vaccines. . Clin Infect Dis. 2008;46: 726-731.

FoxwellAR,KydJM,CrippsAW. Nontypeable Haemophilusinfluenzae: pathogenesis and prevention. Microbiol Mol Biol Rev. 1998;62:294–308.

Goldblatt D, VazAR, Miller E. Antibody avidity as a surrogatemarker of successful priming by Haemophilus influenzatype b conjugate vaccines following infant immunization.J Infect Dis. 1998;177:1112.

Haase EM, Morse GD, Murphy TF.Mapping of Bactericidal Epitopes on the P2 Porin Protein of Nontypeable Haemophilus influenzae.Infect Immun. 1994;62(9):3712-22. . Available from: http://www.ncbi. nlm. nih. gov/pmc/articles/PMC303022>[1392/4].

Hiltke, T. J. , S. Sethi, and T. F. Murphy, Sequence stability of the gene encoding outer membrane protein P2 of nontypeable Haemophilus influenzae in the human respiratory tract. J Infect Dis, 2002. 185(5): p. 627-31

Hiltke Tj and el,2003, Horizontal transfer of the gene encoding outer membrane protein P2 of nontypeable Haemophilus influenzae, in a patient with chronic obstructive pulmonary disease. 2003,PUBMED,1;188(1):114-7. < http://www.ncbi. nlm. nih. gov/pubmed/12825179>,[1392/4]

Hiltke Tj el,2002. Sequence stability of the gene encoding outer membrane protein P2 of nontypeable Haemophilus influenzae in the human respiratory tract.J Infect Dis. 2002 Mar 1;185(5):627-3,Available from: http://www. ncbi. nlm. nih. gov/pubmed/11865419>,[1393/3]

Inoshima,Y. ,A. Morooka,et al. (2000)Simple preparation of parapoxvius genome DNA for endonuclease analysis. Microbiology and Immunology 44(1):69-72.

Ishida Y،Abe Y،Yanaia M،Kobayashi H،Harabuch Y. Identification of human T-cell epitopes and highlyimmunogenic analog peptides on the non-typeableHaemophilusinfluenzae P6 outer membrane protein.Clin Immunol. 2006;121:90-99.

Janson,H. ,M. Ruan,et al. (1993). Limited diversity of the Protein –D gene (HPI)amoung encapsulated and noncapsulated Haemophilus-Influenzae strains. Infection and Immunity 61(11):4546-4552.

Kennedy S. ,Oswald N. ,PCR Troubleshooting and optimization :The Essential Guide ,1stedn. 2011. Available from: http://www.amazon. com/PCR-Troubleshooting –Optimization-Essential-Guide/dp/1904455727.

Kubiet, M. and Ramphal, R. (1995) Adhesion of nontypeable Haemophilusinfluenzae from blood and sputum to human tracheobronchial mucins andlactoferrin. Immun. 63,899–902.

Kyd JM, Cripps AM, Novotny LA, Bakaletz LO. Efficacy of the 26-Kilodalton Outer Membrane Protein and Two P5Fimbrin-Derived Immunogens To Induce Clearance of NontypeableHaemophilus influenzae from the Rat Middle Ear and Lungs asWell as from the Chinchilla Middle Ear and Nasopharynx. Infect Immun. 2003;71(8):4691-4699.

Ladhani,S. ,Slack,M. P. ,White,j. ,Ramsay,Fall in Haemophilus influenezae serotype b(Hib) disease following implementation of a boostercampain. Arch. Dis. child.93,665669.

Larson,T. J. ,Ehrmann,et al. (1983). Periplasmic Glycerophosphodiester phosphodiesterase of Escherichia –Coli,A New Enzyme of the Glp Regulon. journal of Biological Chemistry 258(9):5428-5432.

Lindberg A. Glycoprotein conjugate vaccines. Vaccine.1999;17:s28-s36. 44-Ada G, Isaacs D. Carbohydrate- protein vaccines.Clin Microbiol Infect. 2003; 9:79-85.

Orkin ,S. (1990). Molecular cloning a laboratorymanual,2nedition,sambrook,j ,Fritsch, EF,Maniatis,T. Nature 343(6259)604-605.

Mandell GL, Bennett JE, Dollin R. Principles and practice of infectious disease.7th edition, Churchill Livingstone, Elsevier;2010,1, P. 1079-1171.

Mandell GL, Bennett JE, Dollin R. Principles and practice of infectious disease.7th edition, Churchill Livingstone, Elsevier;2010,vol. 2, P. 2911-2921.

Manson ,RS,et al,Purfication and comparison of outer membrane protein P2 from Haemophilus influenza Type b isolates. Clinical Investigation.1983;72(2):677–684. doi:10. 1172/JCI111017. Available from: http://www.jci.org/articles/view/111017>[1393/3]

Martin, D. , et al. , Mapping of B-cell epitopes on the outer membrane P2 porin protein of Haemophilus influenzae by using recombinant proteins and synthetic peptides.Infect Immun, 1991. 59(4): p. 1457-64

Metcalf BJ.Production of thelapidated formof the Peptidoglycan-associatedlipoproteinsofgram-negativebacteria. Available from: http://www. faqs. org/patents/app/20090060952).

Meyers,J. A. ,D. Sanchez,et al. (1976). Simple agarose-gel electrophoretic method for identification and characterization of plasmid deoxyribonucleic-acid.Journal of Bacteriology 127(3):1529-1537.

Moreno, E. 1999.Purification and characterization of smooth and rough lipopolysaccharides from Brucella abortus. Infect. Immun. 43: 779

Murley YM, Edlind TD, Plett PA, LiPuma JJ.Cloning of thehaemocin locus of Haemophilus influenzaetype b and assessment of the role of haemocinin virulence.Microbiology.1998;144: 2531-2533.

Murphy TF, Bartos LA, Campagnari AA, Nelson MB, Apicella MA.Antigenic -Characterization of the P6 Protein of Nontypable Haemophilus influenzae. Infect Immun. 1986;54(3):774-779.

Murphy TF, Pastor P, Medley F, Osterholm MT, GranoffDM.Decreased Haemophilus colonization in children vaccinatedwith Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine.J Pediatr.1993;122:517.

Murphy TF.Respiratory infections caused by non-typeable Haemophilusinfluenzae. Curr Opin Infect Dis 2003;16:129–34.

Musser, J. M. , Barenkamp, S. J. , Granoff, D. M. , and Selander, R. K. (1986)Genetic relationships of serologically nontypeable and serotype b strains ofHaemophilus influenzae. Infect. Immun. 52,183–191.

Nakamura M, Asaka T, Kirita A, Miyazaki H, Senda Y, Fujita SI, Fukushima R. Occurrence of the Fimbria GenehifA in Clinical Isolates of nonencapsulated-Haemophilus influenzae. Microbiol Immunol. 2006; 50:327-329.

Niazi A. Rahman,Comparison of Virulence Determinants of DifferentStrains of Haemophilusinfluenzae. School of Biomedical Science,Curtin University of Technology, Perth WA,Australia,2009.

Peltola H. Worldwide Haemophilus influenzae Type b Disease at the Beginningof the 21st Century: Global Analysis of the Disease Burden25 Years after the Use of the Polysaccharide Vaccineand a Decade after the Advent of Conjugates. Clin Microbiol Rev. 2000;13(2):302-317.

Prasadarao,N. V. ,E. Lysenko,et al. (1999). Opacity associated protein a contributes to the binding of Haemophilus influenza to chang epithelial cells. Infection and Immunity 67(8):41534160.

Pickering Jerry W, Martins Thomas B,Schroder M. Carl and Hill Harry R. ,2002,Comparison of a multiplex flow cytometric assay with enzyme-linked immunosorbent assay for quantitation of antibodies to tetanus,Diphtheria and Haemophilus influenzatype b. Clin vaccine. Immunol,9(4): 879-876.

Prymula R, Peeters P, Chrobok V, Kriz P, Novakova E, Kaliskova E, et al. Pneumococcal capsular polysaccharides conjugated to protein D for prevention of acute otitis media caused by both Streptococcus pneumoniae and non-typableHaemophilus influenzae: a randomised double-blindefficacy study. Lancet.2006; 367:740-748.

Reddy, M. S. , Bernstein, J. M. , Murphy, T. F. , Faden, H. (1996) Bindingbetween outer membrane proteins of nontypeable Haemophilus influenzae andhuman nasopharyngeal mucin. Immun. 64.1447–1449.

Read,T. D. ,S. W. Satola,et al. (1998). Copy number of pilus gene clusters in Haemophilus Influenzae and variation in the hifE pilin gene. Infection and Immunity 66(4):1622-1631.

Roche R. and Maxon.E,1995,Phenotype variation in Haemophilus influenza:The Interrelationship of colony opacity,conjugate and rotavirus vaccines in national immunization schedules,Health Econ. 9:19-35Bishai,Howard,Winkelstein,and Smith,1994,Characterization and Virulence Analysis of Catalas Mutants of Haemophilus influenza,Infection and Immunity,P. 48554860.

San Martin,B. ,L. Lapierre,et al. (2008). Characterization of antibiotic resistance genes linked to class 1 and 2 integrons in strains of Salmonella spp. isolated from swine. Canadian journal of microbiology 54(7):569-576.

Sanders J D And el,1993, Reconstitution of a porin-deficient mutant of Haemophilus influenzae type b with a porin gene from nontypeable H. influenzae. 1993,nfect Immun,v. 61(9); Available from: http://www.ncbi. nlm. nih. gov/pmc/articles/PMC281101>[1392/5]

Schouls L, van der Heide H, Witteveen S, Zomer B, Burger M,Schot C. Two variants among Haemophilus influenzae serotypeb strains with distinct bcs4, hcsA and hcsB genesdisplay differences in expression of the polysaccharide capsule.BMC Microbiol.2008;8:35.

Sharifat Salmani A, Siadat S. D, Ahmadi H, Nejati M, Norouzian D, TabaraieB, Abbasi M, Karbasian M, Mohabati Mobarez A, Shapouri R. Optimization ofBrucella abortus S99 lipopolysaccharide extraction by phenol and Butanolmethods. Res J Bio Sci 3(6):576-580, 2008.

Sikkema, D. J. and T. F. Murphy, Molecular analysis of the P2 porin protein of nontypeable Haemophilus influenzaInfect Immun, 1992. 60(12): p. 5204-11

Snow,J. B. (2002). Progress in the prevention of otitis media through immunization. Otology &Neurotology 23(1):1-2.

Stellwagen,E. and N. C. Stellwagen(2002). The free solution mobility of DNA in Tris-acetate EDTA buffers of different concentrations,with and without added Nacl. Electrophoresis 23(12):19351941.

Sukupolvi-Petty S،Grass S،St Geme I. The Haemophilus influenzae Type b hcsAand hcsB gene products facilitate transport of capsularpolysaccharide across the outer membrane and areessential for virulence. J Bacteriol.2006;188: 3870-3877

Swords WE, Chance DL, Cohn LA, Shao J, Apicella MA, Smith AL. AcylationofthelipooligosaccharideofHaemophilusinfluenzae andcolonization: an htrb mutation diminishes thecolonization of human airway epithelial cells. Infect Immun. 2002;70: 4661–4668

Swords WE, Ketterer MR, Shao J, CampbellCA, Weiser JN, Apicella MA.Bindingofthenon-typeableHaemophilusinfluenzaelipooligosaccharide to the PAF receptor initiates host cell signalling. Cell Microbiol.2001; 3: 525-538

Tibor, A. 1995.Pyrogen test.In: United states pharmacopoeia 23rd,Revision, U. S. pharmacopeial Convention.Inc. , Rockville, M. D. , D. 1718

Van Ham SM, van Alphen L, Mooi FR, van Putten JP. Contribution of themajorandminorsubunitstofimbria-mediatedadherenceofHaemophilus influenzae to human epithelial cells and erythrocytes.Infect Immun. 1995;63: 4883-4889

Varela et al.Membrane Protein as Novel Targets for Vaccine Production in Haemophilus influenzae and Neisseria meningitidis Vaccines Vaccin 2012, 3:6 Available from: http://dx.doi. org/10. 4172/2157-7560. 1000152,[1392/12].

Winkelstein JA،Moxon ER.The role of complement in thehost’s defense against Haemophilus influenzae.J Infect Dis. 1992; 165 (Suppl. 1):S62.

Winn WS, Allen W, Janda E. Koneman G,Procop P. Koneman’s color atlas and textbook of diagnostic Microbiology. 6th edition,Philadelphia, Lippincott Williams and Wilkins, 2006.

the Basis of Nanotechnology Development at TRIUMF: How Application Begin”،canada’s Nanotecnology Laratory For particle And nuclear Physics Available from: http:/triumf. info/public/repository/ Hb/Hb20309. pdf”

 

چکیده:

هموفیلوس آنفلوانزا،یک باکتری گرم منفی و پاتوژن اختصاصی انسانی است که از نظر بیماری زایی می‏تواند ایجاد مننژیت حاد باکتریایی ،سپتی سمی،اپی گلوتیت،باکتریمی،عفونت گوش میانی کند. هدف این مطالعه بررسی یکی از این پروتئین ها ی حفاظت شده در باکتری هموفیلوس آنفلوانزا به منظور طراحی واکسن بومی علیه ان می‏باشد. پروتئينP2  ، بين 38 الي 40 كيلودالتون وزن داشته و بيش از 50 درصد كل پروتئينهاي غشاء خارجي هموفيلوس را شامل مي‏گردد و غالبا توسط سويه‏هاي فاقدكپسول و سویه b هموفیلوس ها بيان مي‏شود.

این پروتئین به عنوان یک کاندیدای مناسب واکسن برای سویه‏های بدون کپسول هموفیلوس آنفلوانزا مطرح است. در این تحقیق ،اپیدمیولوژی ژن ompP2 با استفاده از نمونه‏های بالینی که از 30 بیمار جداسازی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفت. باکتری ها در محیط شکلات اگار کشت داده شدند و تستهای بیوشیمیایی انها انجام شد. پس از تخلیص DNA،واکنش PCR انجام شد. همه نمونه ها از نظر وجود ژن ompP2) 1173(bp مثبت شدند. پس از تعیین توالی 6 نمونه و مقایسه توالی ژن ompP2 سویه‏های بومی با سویه‏های استاندارد و توالی موجود در بانک ژنی،با نرم افزار MEGA4 ،شباهت ها و تفاوت های ناشی از حذف ،اضافه و یا جابه جایی نوکلئوتیدی را نشان داد. جهت بررسی الگوی پلی مورفیسم ژن مورد نظر ،محصول PCR مورد هضم توسط آنزیم های Alu1 و EcoR1 قرار گرفتند. الگوی برش 21 نمونه (99%-98%) مشابه سویه‏های استاندارد باno:J3359. 1,M93268. 1,M93269. 1,M932701) (accessionبود و 9 نمونه (98%-91%) متفاوت بود. نتایج ما نشان دادکه ژن ompP2 از نظر سازماندهی ژنی،شبیه سویه‏های مختلف هموفیلوس آنفلوانزا ثبت شده در بانک ژنی است و در قسمت برش توسط آنزیم محدودالاثر Alu1دچار پلی مورفیسم شدند. لذا این پروتئین می‏تواند کاندید مناسبی برای واکسن باشد.

 

واژگان کلیدی: هموفیلوس آنفلوانزا،واکسن،ژن ompP2،PCR.

فصل اول:
کلیات

1-1-تاریخچه وطبقه بندی:

هموفیلوس آنفولانزا اولین بار در پاندمی ‌ویروس آنفولانزا توسط فایفر[1] در سال 1892 معرفی شد ( (Murley et al, 1988 (Reddy et al, 1996. فایفر گزارش کرد در نمونه خلط بیماران مبتلا به آنفولانزا یک باکتری ناشناخته مشاهده شده، که نام آن را باسیل فایفر گذاشت و تا چندین سال تصور بر این بود که این باکتری عامل بیماری آنفولانزا است به همین خاطر به آن آنفولانزا نیز می‏گفتند. بعدها مشخص شد که این باکتری به عنوان یک عفونت ثانویه در دستگاه تنفسی مبتلایان به ویروس آنفولانزا مطرح است (Peltola H, 2000). چهل سال بعد از فایفر، پیتمن[2] نشان داد که هموفیلوس آنفولانزا می‏تواند به دو دسته کپسول‏دار و بدون کپسول تقسیم شود. وی شش تایپ پلی ساکارید کپسولی از این باکتری را بر مبنای خاصیت آنتی ژنیک آنها معرفی کرد که کپسول آنها مسئول ویرولانس ارگانیسم است. ساختار این کپسول‏ها بعدها شناسایی شد. این شش تایپ راa  تاf  نامیدند (;Cotter D et al, 2002 ;Murley  et al, 1998 (Murphy et al, 1993; Reddy et al, 1996 . (از بین این شش سروتایپ کپسول‏دار، سروتایپ b هموفیلوس آنفولانزا (Hib) تقریبا در 90 درصد موارد ابتلا، اصلی‏ترین عامل مننژیت باکتریایی در کودکان زیر 5 سال، عامل 95 درصد بیماری‏های مهاجم دیگری همچون باکتریمی، پنومونی و سپتی سمی‌ در کودکان و مسئول نیمی ‌از بیماری‏های مهاجم بزرگسالان همچون سلولیت، اپی‏گلوتیت، لارنژیت و ارتریت چرکی می‏باشد (;Haase et al, 1994  (Murphy et al, 1993.

پیتمن همچنین مشاهده کرد که تمام سویه‏های جدا شده از مایع نخاعی و خون بیماران از تایپ b کپسول‏دار است (Reddy et al, 1996). عفونت سیستمی‌در کودکان توسط گونه‏های این باکتری در سراسر دنیا اتفاق می‏افتد و میزان شیوع آسیبهای نورولوژیک، این باکتری را به یک نگرانی عمومی ‌برای سلامت افراد تبدیل کرده‏است (; Haase et al, 1994  ( Murley et al, 1998.این باکتری توسط کپسول پلی‏ساکاریدی از جنس قند پنج کربنه (پنتوز) که پلی‏مری از واحدهای تکراری پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات [3] (PRP)می‌باشد، از فاگوسیتوز توسط ماکروفاژها محافظت می‏گردد (Reddy et al, 1996) ; Kubiet&Ramphal, 1995) .).

جنس  پلی‏ساکارید در سایر سروتایپ‏های کپسول‏دار از قندهای شش کربنه (هگزوز) می‏باشد. به عنوان مثال کپسول تایپ a پلی‏مری از گلوکز ریبیتول فسفات است(Musser et al, 1986).

 کانون اولیه عفونت در سویه‏های کپسول‏دار معمولاً نازوفارنکس است و کپسول در استقرار باکتری در سطوح  مخاطی و مقاومت باکتری در مقابل پاسخ‏های ایمنی در مکان استقرار نقش دارد. سویه‏های تایپ e و f بعد از تایپ b، رایج‏ترین سویه‏های طبقه‏بندی شده هستند که می‏توانند بیماری ایجاد کنند. همچنین بیماری ناشی از تایپ a هم گزارش شده است. موارد مننژیت ایجاد شده توسط سروتایپ‏های a و e و f نیز گزارش شده، اگرچه دقیقا مشخص نیست مننژیت معمول‏ترین بیماری کلینیکی این سروتایپ‏ها باشد (Cotter et al, 2002).

75 درصد سویه‏های هموفیلوس آنفولانزا فاقد کپسول هستند که به انواع “غیر قابل طبقه‏بندی”[4] (NTHi) معروفند. این سویه‏ها در قسمت فوقانی دستگاه تنفس کلونیزه شده و کانون اولیه عفونت حلق و بینی است، اگرچه امکان گسترش دامنۀ عفونت از این نواحی به سایر نقاط مثل سینوس‏ها و گوش میانی وجود دارد، که می‏تواند باعث عفونت گوش‏میانی(اوتیتیس مدیا)[5] در بچه‏های خردسال شود(Murphy et al, 1993) .(Kubiet&Ramphal, 1995;Reddy et al, 1996;Moreno , 1999)همچنین از سویه‏های فاقد کپسول بیماری‏هایی همچون سینوزیت، کانژاکتیویت[6]، پریکاردیت و اندومتریت گزارش شده است (Sukupolvi-Petty et al, 2006).

1-2-مشخصات میکروسکوپی و ماکروسکوپی:

هموفیلوس آنفولانزا کوکوباسیل‏ گرم منفی، کوچک (3/0 × 1 میکرومتر)، غیرمتحرک، بدون اسپور، بی‏هوازی اختیاری و سخت رشد از خانواده پاستورلاسه است. پلی‏مورفیسم به خصوص در باکتری‏های جدا شده از کشت کهنه مشهود بوده و می‏توان آن را به اشکال کوکوئید، کوکوباسیل، باسیل و یا اشکال رشته‏ای مشاهده کرد ((Sukupolvi-Petty et al, 2006;Reddy et al, 1996.

بر روی محیط کشت جامد شکلات ‏اگار کلونی‏های باکتری صاف، بی‏رنگ تا مایل به خاکستری، بسیار کوچک به ‏قطر 2-1 میلی ‏متر بعد از 24 ساعت انکوباسیون ظاهر می‏شوند. مورفولوژی باکتری به محیط و سن کشت بستگی دارد. در کشت‏های 8-6 ساعته در محیط کشت غنی، کوکوباسیل‏های کوچک برتری دارند و در کشت‏های کهنه اشکال میله‏ای بلند Sukupolvi-Petty et al, 2006)).

1-3- کشت:

کشت باکتری در محیط شکلات اگار انجام می‏گیرد. این باکتری بسیار حساس است و برای رشد خود به هر دو فاکتور X و V موجود در خون نیاز دارد که به این ترتیب با دیسک‏گذاری در محیط شکلات اگار از سایر گونه‏های هموفیلوس متمایز می‏شود

(Cotter et al, 2002، (Reddy et al, 1996;Pickering et al, 2002;. دمای 37-35 درجه سانتی‏گراد، وجود ایزو ویتال X در محیط و 5 درصد دی ‏اکسیدکربن باعث رشد بهینه باکتری می‏گردد. هموفیلوس آنفولانزا بر روی محیط بلاداگار با خون گوسفند رشد نکرده و همولیز ایجاد نمی‏کند، تنها اطراف کلونی‏های استافیلوکوک به دلیل لیز گلبول‏های قرمز و ترشح فاکتور  XوV (پدیدۀ اقماری) می‏تواند رشد کند ( ). از انجایی که این باکتری به پیش‏ساز هم برای رشد خود نیاز دارد، آن را هموفیلوس به معنی دوستدار هم نامگذاری کرده‏اند. فاکتور Xاز نظر فیزیولوژیکی مانند همین عمل می‏کند و فاکتور V می‏تواند با نیکوتین امید ادنین ‏دی ‏نوکلئوتید (NAD) جایگزین شود (Winkelstein, 1996).

1-4-آنتي ژنها وعوامل بيماريزایي

كپسول :

كپسول اين باكتري‏ها پلي‏ساكاريدي است كه در سروتيپ b از پليمريزاسيون‏ جفت ‏مونومرهاي قندهاي 5 كربنه (پنتوز) بوجود مي‏ايد، ولي در ساير سروتيپ‏ها شامل جفت‏ مونومرهاي قندهاي 6 كربنه (هگزوز) مي‏باشد كه پليمريزه گرديده‏اند. PRP در هموفيلوس آنفلوانزا سروتيپb ، از واحدهاي خطي ريبوز (قند5 كربنه)،ریبيتول و يك مولكول فسفات با پيوند فسفو دي‏ استري تشكيل‏ گرديده است. سويه‏هاي كپسول‏دار هموفيلوس آنفلوانزا را به 6 سروتيپ  aالي f تقسيم نموده‏اند. (Schouls et al, 2006)

بااينحال، حدود 75 درصد سويه‏هاي اين باكتري، فاقد كپسول هستند. كپسول در هر 6 سروتيپ هموفيلوس آنفلوانزا به عنوان عامل بيماري‏زائي بسيار مهمي تلقي مي‏شود. سويه‏هاي كپسول‏دار عمدتاً در ايجاد عفونتهاي مهاجم، سيستميك و منتشر مثل مننژيت دخالت دارند، درحاليكه سويه‏هاي بدون كپسول معمولاً موجب عفونت در بافتهائي مي‏شوند كه قبلا بنحوي آسيب ديده باشند، مثال: در دستگاه تنفس مبتلايان به برونشيت مزمن و يا فيبروز سيستيك.[7] (Mandell et al, 2010)

كپسول سروتيپ b هموفيلوس آنفلوانزا از واحدهاي ريبوزيل ريبيتول فسفات تشكيل شده و از اينرو به پلي‏ ريبوزيل ريبيتول فسفات ياPRP  مشهور است و در مقاومت باكتري در برابر بيگانه‏خواري گلبولهاي سفيد خصوصا  نوتروفيلها نقش اساسي دارد. بعلاوه، ثابت شده كه كپسول هموفيلوس‏ها باعث مهار فعاليت‏هاي باكتريسيدال[8] و اپسونوفاگوسيتوز[9] وابسته به كمپلمان خصوصا مسير فرعي(الترناتيو) آن در برخي از بيماران مي‏گردد. از طرفي مشخص شده كه PRP نقش مهمي در ايجاد التهاب در مننژ و تشديد آن برعهده دارد .(Winkelstein, 1996)

ژنهاي دخيل در توليد PRP بصورت2 نسخه از يك لوكوس ژني موسوم به cap B بر روي كروموزوم باكتري در منطقه‏اي بطول kb18 قرار گرفته‏اند. در حاليكه در كروموزوم ساير سويه‏هاي هموفيلوس تنها يك نسخه از اين ژن موجود است.

اخيراً مشخص گرديده كه سويه‏هاي فاقد كپسول نيز يك نسخه از اين ژن را با خود حمل مي‏كنند. چنين سويه‏هایي قدرت انتشار محدودي در خون داشته و بالعكس قدرت چسبندگي‏شان به سلول‏هاي اپي‏تليال تا 50 برابر سويه‏هاي كپسول‏دار افزايش يافته است Sukupolvi-Petty et al, 2006)).

1-4-1-عوامل اتصالي فيمبريه اي[10]:

پيلي هماگلوتينه كننده[11]:

پروتئين‏هاي مختلفي در تشكيل اين نوع پيلي دخالت دارند كه به پروتئين‏هاي Hif مشهور هستند. از اين ميان، انواع A تاF  نقش مهم‏تري برعهده دارند. در راس پيلي پروتئين Hif A و در قسمت بدنه آن غالبا پروتئين‏هايHif D، Hif E قرار دارند. نقش اصلي اين پيلي، افزايش توانائي اتصال باكتري به مخاط و سلول‏هاي اپي‏تليال دستگاه تنفس فوقاني انسان مي‏باشد. تغييرات فاز انتي‏ ژنيك در پروتئين‏هاي تشكيل دهنده پيلي مذكورگزارش شده است(van Ham et al, 1995;Nakamura et al, 2006).

Hia/Hsf :

تقريباً تمام سويه‏هاي هموفيلوس آنفلوانزاي فاقد كپسول كه درعين حال فاقد پروتئين‏هاي اتصالي HMW1 وHMW2 باشند، واجد ژن‏هاي كدكننده پروتئين فوق ( hia، hsf) هستند.

نواحي امينواسيل و كربوكسيل هردو پروتئين از همولوژي بالائي برخوردارند. پروتئين‏هاي مذكور در اتصال محكم ميان باكتري و سلول‏هاي اپي‏تليال تنفسي، نقش بسزائي دارند (Cotter et al, 2005).

پروتئين P5:

نوعي پروتئين غشاء خارجي باكتري است كه علاوه بر دخالت در اتصال باكتري به سلول‏هاي ميزبان، درايجاد تغييرات انتي ژنيك باكتري نيز مؤثر مي‏باشد. اين پروتئين در بروز دريفت‏هاي انتي‏ژني نقش داشته و خصوصيات انتي‏ژني آن از سويه‏اي به سويه ديگر متفاوت است. پروتئينP5  معمولاً به گليكوپروتئينهائي موسوم به  CEACAM 1كه در سطح سلول‏هاي اپيتليال تنفسي بيان ميشوند، متصل ميگردد.

( Kyde et al,2003),

پروتئين‏هاي غشاء خارجي  P2وP6:

دو پروتئين غشاء خارجي مهم ديگر نيز در هموفيلوس آنفلوانزا شناسائي شده است كه عبارتنداز: P2 وP6.

پروتئينP2، بين 38 الي 40 كيلودالتون وزن داشته و بيش از 50 درصد كل پروتئين‏هاي غشاء خارجي هموفيلوس را شامل مي‏گردد و غالباً توسط سويه هاي فاقدكپسول بيان مي‏شود( Haaseet al, 1994.

(ompP2)،از عمده ترینomp ‌ های غشایی می‌باشد، عملکرد‌هایی شبیه یک پورین دارد و جرم مولکولی آن در میان گونه‏ها از (36000) تا (42000) دالتون متفاوت است. این تفاوت در جرم مولکولی در طول مولکول‌هایP2 ، پایه‏ای را برای یک سیستم طبقه بندی[12]برای  NTHiفراهم می‌کند. پروتئین P2 سویه‌های Nontypeable در سویه‌های خیلی خاص، که در سطح خود دارای اپی توپ‌هایی میباشند، که از نظر ایمنی غالب[13]هستند را به میزان بالایی بیان می‌کنند.

پروتئینP2  همچنین یک هدف برای آنتی بادیهای کشنده باکتری در سرم انسان است. تفاوت‌های آنتی ژنی در مولکول‌های P2 در میان سویه‌های NTHi ممکن است یک پاسخ ایمنی در میزبان برای یک سویه خاص را القا کند و اجازه دهد دیگر سویه‏ها سبب عفونت راجعه شوند.

ناهمگونی آنتی ژنی در مولکول  P2در میان سویه‌های  NTHiبه علت تنوع توالی ژنی در مناطق مشخصی از ژنompP2 وجود دارد. تنوع جرم مولکولی در میان پروتئین‌های  P2به علت تفاوت در اندازه مناطق متغیر است.

پروتئین‌های P2 از سویه‌های Nontypeable کاملاً متفاوت از همدیگر هستند. در حالی که  P2سویه‌های نوع b کاملاً حفاظت شده[14]هستند. مطالعات حاضر نشان داد علت تفاوت در پروتئین P2 سویه‌های  Nontypeable،تنوع‌هایی است که در جایگاه‌های خاص در داخل ژن ompP2 دارند. این مشاهدات با مطالعات الوآنزیم نوع الکتروفورتیک سازگار است که نشان میدهد که سویه‌های نوع b اساسا کلونال هستند. در حالیکه سویه‌های Nontypeable از نظر ژنتیکی گوناگون[15] هستند.

مطالعات قبلی نشان داده‏اند که اپی توپ‌های اختصاصی گونه پروتئین P2 از سویه‌هایNontypeable ، اپی توپ‌های غالب از لحاظ ایمنی هستند.

سطح بالایی از شباهت میان پروتئین‌های P2، نشان میدهد که انها دارای منشا مشترک ساختار و عملکرد یکسان می باشند. چهار ناحیه‏ی متغیر که از لحاظ طول در میان سویه‏ها متفاوتند، به نظر می‌رسد که در ساختار سوم این مولکول نقشی ندارند، اما ممکن است لوپ‌های خارج غشایی در سطح سلول ایجاد کنند، جایی که آنها در تعامل با میزبان هستند.

پروتئين P6 هم نوعي ليپوپروتئين وابسته به پپتيدوگليكان است كه 6/16 كيلودالتون وزن داشته و درميان سويه‏هاي مختلف هموفيلوس آنفلوانزا از همولوژي 97 درصد برخورداراست. (Murphy et al, 1986)

اين پروتئين، 1 تا 5 درصد از كل پروتئين‏هاي غشاء خارجي هموفيلوس را دربر مي‏گيرد. بطور كلي ليپو پروتئين‏هاي وابسته به پپتيدوگليكان را مي‏توان در بسياري از باكتري‏هاي گرم منفي همچون لژيونلا، هموفيلوس دوكري، سراشيا، بروسلا ابورتوس، كمپيلو باكتر ژژوني، هليكوباكتر پيلوري یافت , 2009) (Metcalf,

هر دو پروتئين  فوق ، ايمونوژن بوده و بعنوان كانديداي واكسيناسيون برعليه هموفيلوس آنفلوانزا مطرح داخل غشائي اين پروتئين بصورت حفاظت شده و پايدار هستند، اما مناطق خارج غشایي آن بشدت ناپايدار و متغيرند. (Roche&Maxon, 1994)

اما پروتئين P6 بشدت حفاظت شده است و القاء كننده انتخابي مناسبي براي سايتوكاينهاي پيش التهابي ماكروفاژهاي انساني مي‏باشد. اين پروتئين مي‏تواند پاسخهاي مناسبي از ايمني هومورال و نيز ايمني سلولي را عليه هموفيلوس آنفلوانزا بخصوص سويه‏هاي فاقد كپسول اين باكتري، برانگيزد. از آنجا كه پروتئين  P6 داراي طبيعت پايداريست، لذا آنتي بادي‏هاي باكتريسيدالي كه برعليه آن در سرم توليد مي‏شوند نيز از تاثير طولاني مدتي برخوردارند و از اينروست كه اين پروتئين همچنان يكي از كانديداهاي مناسب جهت واكسيناسيون عليه سويه‏هاي فاقد كپسول هموفيلوس بشمارمي‏ايد.( Ishida et al, 2006;Berensone et al, 2005)

پروتئين D :

اين ليپوپروتئين 42 كيلودالتوني كه از سال 2008 به بعد مورد توجه قرارگرفته، در سطح خارجي كليه سويه‏هاي هموفيلوس آنفلوانزا يافت شده و كاملا پايدار مي‏باشد. در واقع پروتئين مذكور را مي‏توان نوعي فسفودي استراز دانست كه سبب آسيب ديدن سلول‏هاي مژه‏دار نازوفارنكس مي‏شود. پروتئين D باعث آزاد شدن فسفريل كولين از سلول‏هاي اپيتليال انساني مي‏گردد. محققان بتازگي دريافته‏اند كه اين پروتئين يكي از بهترين كانديداها جهت واكسيناسيون برعليه سويه‏هاي فاقدكپسول هموفيلوس آنفلوانزا مي‏باشد و استفاده از آن در يك واكسن 11 ظرفيتي بصورت كونژوگه با كپسول پلي ساكاريدي پنوموكوك سبب محافظت چشمگير در مقابل التهاب گوش مياني كودكان گرديده است.                                         (Forsgren et al 2009;Prymula et al, 2006)

[1]– Pfeiffer

[2] – Margaret Pittman

[3]-Polyribosil Ribitol Phosphate

[4]-NTHi

[5]– Otitis media

[6]– conjuctivit

[7]– Cystic fibrosi

[8]– Bactericidal

[9]– Opsonophagocytosis

[10]– Fimbrial Adhesins

[11]– Haemagglutinating pili

[12]– Sabtyping

[13]– Immunodominant

[14]– Conserved

[15]– Heterogenecity

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122