پايان نامه بازتاب اسطوره قهرماني در داستان گرشاسب بر پايه اوستا و متون پهلوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بازتاب اسطوره قهرماني در داستان گرشاسب بر پايه اوستا و متون پهلوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 178 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بازتاب اسطوره قهرماني در داستان گرشاسب بر پايه اوستا و متون پهلوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتار ح
فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1: پیشینه ی تحقیق 2
1-2: سوال تحقیق 7
1-3: فرضیه ی تحقیق 7
1-4: روش تحقیق 7
1-5: تعریف اسطوره 8
1-6: ویژگی اسطوره های ایرانی 23
فصل دوم 31
اسطوره جهانی قهرمان 32
2-1 : پیشینه ی تاریخی 33
2-2: قهرمان اسطوره ای(کهن نمونه) 39
2-3: کهن نمونه ی تولد 40
2-4: کهن نمونه ی رهسپاری 43
2-5: تعریف قهرمان 46
2-6: اسطوره ی قهرمانی گرشاسب 47

فصل سوم: گرشاسب دراوستا 50
3-1:ریشه شناختی 53
3-2: متون و بن مایه های قهرمانی 56
3-2-1: بزه ها 69
3-2-3: نتیجه گیری: طرد جنگجو 72
3-3: همالان و گرشاسب 75
3-3-1: ارزوشمنه(arvzO Samana) 76
3-3-2:ائو گفیه(aEuO gafiia) 76
3-3-3::سناویذکه(snAwiDka) 77
3-3-4:سِرَور(srawera) 82
3-3-4:خناثیتی(XnąθaItī) 86
3-3-5: گرگ کپوت(kaput) 91
3-3-7:گندروه(gandarvwa) 94
3-3-8: مرغ کمک(kamak) 100
3-3-9:وایو(wAyu) 102
3-4: نتیجه گیری 103
فصل چهارم: گرشاسب در متون پهلوی 110
4-1: نقش رستاخیزی 115
4-2: اژی دهاک و آخر زمان 126
4-3:پیوست: گرشاسب در منابع دوره ی اسلامی 139
نتیجه گیری 153
کتابنامه 158

کتابنامه

اسدي توسي، ابونصرعلي بن احمد. 1317 . گرشاسبنامه، به اهتمام حبيب يغمايي،تهران: انتشارات بروخيم.

اسماعیل پور، ابوالقاسم، 1377. اسطوره بیان نمادین، تهران: سروش

اسماعیل پور، علیرضا، 1389. بررسی تحلیلی اسطوره ی گرشاسب، دانشگاه تهران.

الياده، ميرچا. 1365 مقدمه بر فلسفه ای از تاریخ(اسطوره ی بازگشت جاودانه).ترجمه ی بهمن سرکاراتی، تبریز: انتشارات نیما.

باقري حسن كياده، معصومه. 1384. گناه گرشاسب. مجلّه ي مطالعات ايراني ،مركز تحقيقات فرهنگ و زبانهاي ايراني. دانشگاه شهيد باهنر كرمان. سال چهارم، شماره ي هفتم.

 

. 1369._____ بندهش. تهران: انتشارات توس.

پورداوود، ابراهيم يشت ها 2 ج. دانشگاه تهران چاپ سوم.

تاریخ بلعمی، ابوعلی محمد بن محمد بن بلعمی، 1341. به تصحیح ملک الشعراء بهار، به کوشش محمد پروین گنابادی،. تهران :انتشارات اداره ی کل نگارش وزارت فرهنگ،

تاریخ سیستان، 1314.به تصحیح ملک الشعرا بهار، تهران :انتشارات خاور،

تفضلی، احمد. 1364 مینوي خرد.تهران: انتشارات توس.

تفضّلى، احمد،1380 تفضّلى، احمد مينوي خرد ،به كوشش ژاله آموزگار، تهران: انتشارات توس، چاپ سوم.

خالقی مطلق، جلال. 1372. گل رنج های کهن، ، تهران: نشر مرکز چاپ اول.

خواجوي كرماني، سام نامه.1319 .اردشير بنشاهي، 2جلد.

راشد محصل، محمدتقی، 1370. زند بهمن یسن. مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهران.

رستگار فسايي، منصور.1369. اژدها در اساطير ايرا ن. تهران: توس.

رضایی، ویدا، 1387.ویژگی های گرشاسب نامه، اموزش زبان و ادبیات فارسی، دوره ی بیست و یکم، شماره 4.

رضي، هاشم.1364 . فرهنگ نامهاي اوستا، جلد دوم، تهران: انتشارات فروهر.

روايت پهلوي.. 1367 ترجمة مهشيد ميرفخرايى، تهران: موسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگى.

روایات داراب هرمزد یار 1922. به اهتمام انولا. دفتر اول. بمبئی.

روضه الصفا، میرخواند، 1339.تهران: انتشارات خیام.

سركاراتي، بهمن. 1378. سايه هاي شكار شده، تهران: نشر قطره.

سركاراتي، بهمن. 1378. سايه هاي شكار شده، تهران: نشر قطره.

1354 « گرز نیاي رستم ».نشریه دانشکدة ادبیات تبریز.سال 27.ش 115.ص

_________، باز شناسی افسانۀ گرشاسب در منظومه هاي حماسی ایران.نامه ی فرهنگستان . سال 3.ش 2. ص

_______،1350. «پری: تحقیقی در جاشیه ی اسطوره شناسی تطبیقی»، نشریه ی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی تبریز، سال 23، شماره ی 2-4 ( مسلسل100-97)، ص 32-1

.1378_______سایه هاي شکار شده.تهران: نشر قطره.

صد در بندهش و صد در نثر،1909 .دابار، بمبئی.

صفا، ذبیح الله. 1363. حماسه سرایی در ایران.تهران: امیرکبیر.

صديقيان، مهين دخت. 1357. فرهنگ اساطيري- حماسي ايران. جلد1: پيشداديان. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

عفيفي، رحيم. 1357«گرشاسب جهان پهلوان» ،به كوشش محمدمهدي ركني، مجموعه سخنرانيهاي سومين تا ششمين هفتة فردوسي، مشهد:انتشارات دانشگاه فردوسي.

_________،1383اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته های پهلوی، انتشارات توس، چاپ دوم.

فردوسي، شاهنامه. 1373، تصحيح مهدي قريب و محمدعلي بهبودي، 5 جلد، تهران: انتشارات توس.

فريزر، جيمز جرج. شاخه ي زرين، ترجمه ي كاظم فيروزمند. تهران:انتشارات اگاه.

قریب، بدرالزمان، 1386: مطالعات سغدی، تهران.

قلي زاده، خسرو. 1388 ، فرهنگ اساطير ايراني بر پاية متون پهلوي، تهران: انتشارات پارسه،چاپ دوم.

كارنوي، آلبرت جوزف. 1341 . اساطير ايراني، ترجمة دكتر احمد طباطبايي، تبريز: انتشارات فرانكلين.

كريستن سن، آرتور امانوئل. 1355. افرینش زیانکار در روایات ایرانی، ترجمه ی اجمد طباطبایی، تبریز.

___________، 1368. كيانيان. ترجمة دكتر ذيبح الله صفا، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي،چاپ پنجم.

کمبل،جوزف. قدرت اسطوره،.1377. ترجمه ی عباس مخبر. تهران: نشر مرکز

گريمال، پير .1378 فرهنگ اساطير يونان و رُم. ترجمة دكتر احمد بهمنش، جلد اوّل، تهران: انتشارات اميركبير، چاپ چهارم.

محمدی، محمد،.افسانه های دینی ایران باستان، پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، شماره 18

مدیری، محمود؛ زارع، زهرا؛ 1388. « بررسی تطبیقی سفرهای دریایی گرشاسب و داستان اسکندر»، مطالعات ایرانی، سال 8، ش 16.

مولایی، چنگیز، 1385: کُندرو یا کّندرو؟ تحقیقی پیرامون یک نام حاص در شاهنامه ی فردوسی»، نامه ی فرهنگستان، دوره ی هشتم، ش 1، ص

مزداپور، کتایون. 1381. اسطوره یا افسانه، کتاب ماه هنر/ مرداد و شهریور .

مزداپور، کتایون. 1378،دست نويس م. او. 29 (داستان گرشاسب، تهمورس و جمشيد، گلشاه و متنهاي ديگر) ، تهران: نشرآگاه.

معصومی، غلامرضا. 1387. مقدمه ای بر اساطیر و آیین های باستانی ایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، انتشارات سوره ی مهر.

واحد دوست، مهوش .1379. نهادينه هاي اساطيري در شاهنامه فردوسی. تهران: سروش.

نيبرگ، ساموئل، 1368، «افسانه گرشاسب »، ترجمة دكتر ميرجلال الدين كزّازي، از گونه اي ديگر، مرکز،تهران: 295-282)

_______، 1383، دین های ایران باستان، ترجمه ی سیف الدین نجم ابادی، کرمان.

ویدن گرن، گئو، 1378. فئودالیسم در ایران باستان، ترجمه ی هوشنگ صادقی، تهران.

هوک، ساموئل هنری.1384،اساطیر خاورمیانه.مترجمان علی اصغر بهرامی، فرنگیس مزداپور. تهران: روشنگران.

يونگ، كارل گوستا1352. انسان و سمبولهايش. ترجمة ابوطالب صارمي. تهران: اميركبير.

یادگارزریران، 1374. ترجمه ی ماهیار نوابی، تهران.

یوسفی، هادی، مدبری ، محمود . ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه های پهلوانی ایران، ، نشریه ی علمی پژوهشی گوهر گویا.ص

Baily, H., 1958: “ARYA”, BSOAS, 21,522-545.

Bailey, H.W. (1981) , “Opera Minora” ,ed. by M.Nawabi, vol. 1, Shiraz.

Bascom, William. 1984. “The Forms of Folklore”: Prose Narratives.” In

Sacred Narrative: Readings in the Theory of Myth”, ed. Alan Dundes.

London: University of California Press, Ltd., 5-29.

Benveniste, E., 1948: “Origin de la formation des noms en indo-european, paris”.

Bartholomae, C., 1904: “Altiranisches worterbuch”, Berlin.

چکیده

گرشاسب، قهرمان اسطوره ای، اژدها اوژن اوستایی،پسر سام و قهرمان رستاخیزی، در منابع فارسی زرتشتی، شاهکار های قهرمانی بسیاری با او در ارتباط است. شرح ماجراهای او در متون پهلوی و اوستا گردآوری شده است. این پژوهش اسطوره ی گرشاسب را طبق کهن نمونه ی قهرمانی ، بررسی می کند که پژوهشگران در زندگی اغلب قهرمانان اسطوره ای مشخص کرده اند. هدف اصلی این رساله ارائه تحلیلی نو از داده ها و داستان های گرشاسب برای تعریف قهرمان اسطوره ای بر پایه ی اوستا و متون پهلوی است. چهره ای که از او در اوستا می بینیم ، قابل مقایسه با نمونه هایی از ایزدان جنگاور و هند و اروپایی است. منابع دینی پهلوی به ویژه متون رستاخیزی و آخر زمانی جایگاه گرشاسب را در ساختار دینی مزدیسنا می نمایاند. او درجهان حماسی ایرانی آوازه ای ندارد و روایات پراکنده ی مربوط به او نیز در منابع گوناگون تفاوت ها و گاه تناقضات در خور درنگی دارند. این رساله می کوشد تا توجیهاتی را دست کم برای بخشی از این پراکندگی ها پیشنهاد کند. در نهایت خواهیم دید که بزهکاری های قهرمان به شوربختی و بدنامی گرشاسب در هر دو جهان منجر می شود. نتیجه ی کلی بررسی این بزه ها این است که جنگاوران در ارتکاب بزه ناگزیرند.

کلید واژه ها: کهن نمونه، گرشاسب، قهرمان، اسطوره ی قهرمانی، بن مایه.

پیشگفتار

اسطورة قهرمان، رايج ترين و شناخته ترين بن مايه ی اساطیری و کهن الگو بین دیگران است و مراحل سفر او آکنده از ماجراها و وقايعي شناخته شده است كه او با تلاش و مخاطره بسيار آن ها را پشت سر مي گذارد تا ضمن تحول و تكوين و تكامل، به نقطة تعالي اين الگوي روايي كه رسيدن به هدف و پيروزي است، دست يابد.

متاسفانه اسطوره هاي ايراني فاقد شكل منسجم اسطوره هاي يوناني و رومي است. حتي در اوستا هم با اسطوره هاي ديني شده، سر وكار داريم. «اسطوره گرشاسب » جمع آوري سنتي روايت هاست. با آن که اسطوره ی قهرمانی در پژوهش های غربی ها به صورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته، اما به نظر نگارنده اسطوره های قهرمانی که هر کدام خود گواه فرهنگ و بن مایه های غنی هستند ، به صورت موردی چندان بررسی نشده اند و در  این میان، جای یک نمونه ی کامل از خوانش اسطوره ای و کهن نمونه ای بس خالی می نماید. چرا که در دورانی که ما که در آن شاهد نزول اسطوره ها هستیم بررسی کهن نمونه ی قهرمانی شکل حیاتی تری به خود می گیرد. مخصوصا در همین دوران الزام وجود قهرمان برای شکل گیری داستان بر محور وجود اوست که هر چه بیشتر موجبات سقوط آن را فراهم می آورد. داستان ها از روند ماجرا محوری خارج شده به قهرمان محوری روی می آورند تحلیل عناصر و شخصیت های وهمی در رابطه با اسطوره ی قهرمانی گرشاسب ، به کمک نقد اسطوره ای ، با همین هدف شکل می گیرد.

.

داستان های گرشاسب سه روایت متفاوت از یک کهن الگوی اساطیری است  که به ترتیب در اوستا،متون پهلوی، شاهنامه و گرشاسب نامه می بینیم.هر چند« که پيشينه پردازشِ دستِ کم بخشي از اسطوره گرشاسب به دوراني مي رسد که نياکان مشترک ايرانيان و هندوان با هم مي زيستند».(سرکاراتی، 1378: 16)

بخش مهمی از مضامین قهرمانی و بن مایه های اسطوره ای در اوستا به داستان گرشاسب اختصاص دارد اما با ظهور در متون پهلوی ، بنا به دلایل مختلف سیاسی و آیینی چون آتش کشی و پری کامگی، بخش بزرگی از فر و شکوه اوستایی خود را از دست می دهد و به کنار رانده می شود. سیمای  گناهکارانه ی گرشاسب در برخی متون پهلوی، خوار داشت آیین مزدیسنا ، از دلایل این رنگ باختگی است.

شناخت افسانه های دینی و آیینی ایران باستان از دو راه ممکن است. اول، رجوع به متون دینی ایران باستان، دوم رجوع به متون ملی ایرانیان.از نخستین کسانی که چهره های افسانه ای و اسطوره ای را بر مبنای دینی و ملی تحلیل کرد پژوهشگر بزرگ ایران باستان ” آرتور کریستین سن” بود که در کتاب “کیانیان” قهرمانان را بر اساس روایت های دینی و بار دیگر بر اساس روایت های ملی بررسی کرد.

خانم مری بویس اسطوره و مذاهب اولیه را کافر کیشی نام نهاده است.ویژگی این دوران، عدم باور به وجود ایزد یکتا و پرستش ایزدانی است که نماد و سرچشمه جلوه های طبیعت به شمار می آیند. این ایزدان در تحول بعدی آیین مزدایی تاثیر گذار بوده اند.

“ارانسکی” پژوهشگر روسی بر این باور است که: « اساطیر اوستایی، جایگاه دامداری در آن ها و پهلوانانی که گله های فراوان و زیبا دارند، به وضوح تمام گواه نقش مهمی است که دامپروری در زندگی پدیدآورندگان اساطیر یاد شده، یعنی مردم صحرانشین و دامپرور قدیمی و ایرانی زبان آسیای میانه و سرزمینهای مجاور آن ایفا می کرده است.(ارانسکی، 1358: 79)

در حالتی دیگر قهرمان افسانه ای از طریق فره ایزدی ، توانایی های فرا طبیعی و غیر عادی پیدا می کند. این نوع افسانه ها بر اساس این نگرش به وجود آمده اند که زمان “گیتیانه” محدود است. در تحلیل اسطوره شناختی قهرمان از یک سو باید به مفاهیم تعاریف و مفاهیم بنیادین اسطوره نظر داشت ؛ تعاریفی که گاه در تضاد کامل با افسانه و داستان های عامیانه قرار دارد. از سوی دیگر دیدگاه های موافق و کل نگر هم وجود دارد که به آنها نیز باید توجه کافی داشت.

فصل اول

کلیات پژوهش

11:پیشینه ی تحقیق

اسطوره ی گرشاسب تاکنون از دیدگاه های مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از منظر ساختار های سه گانه(طبق نظریات ژرژدومزیل)، گناه گرشاسب، اژدها کشی، دیو اوژنی و … در ساختار اسطوره ی کلاسیک قهرمانی، به جرات می توان گفت اولین باری است که گرشاسب از این دیدگاه بررسی می شود. این بررسی مطابق نظریه های مهم اسطوره ی قهرمانی(Heroic Myth) به ویژه نظریات جوزف کمبل است. . «لرد راگلان» در کتاب جنجال برانگیزش به نام قهرمان در سال 1936، یک طرح کلی داستانی برای قصه ها و اسطوره های که با پهلوانان اساطیری و کهن سر و کار داشتند، ارایه کرد. پر واضح است که اسطوره های قهرمانی میان تمام ملت ها و فرهنگ های مختلف اشتراکات ویژه ای دارد .کاربرد نقد اسطوره ای برای متون وآثار کهن کمتر مورد پژوهش و ارزیابی قرار گرفته است؛ معمولا ابزار نقد اسطوره ای برای اسطوره های کلاسیک و مدرن غرب به کار رفته است. اسطوره ی گرشاسب را همراه با حاشیه های داستانی مربوط به آن، چند تن مورد بررسی قرار داده اند.

به نقل از سرکاراتی گرشاسب یک شخصیت اسطوره ای هند و ایرانی است. این موضوع را فردریش فون اشپیگل(Spiegel) در کتاب خود به نام «دوران آریایی و اوضاع آن» متذکر شده است.(Spiegel, 1977: 274-75)

از اوایل سدۀ بیستم میلادی به بعد، ایرانشناسانی چون مارکوارت (Markwart)، بنونیست (Benvenist)، کارنوی(Carnoy) نظریه یکسان بودن رستم و گرشاسب را مطرح کرده اند.مارکوارت دانشمند ایران شناس آلمانی در سال 1985، که از شناسایی کرساسپه) (kvrvsAspa یا گرشاسب عاجز می ماند، گرشاسب را لقبی برای رستم می داند، اما کریستین سن دانمارکی در کتاب کیانیان خود این ادعای او را با ارائه دلایل مستند و علمی رد می کند، ولی او نیز موفق نمی شود تا گرشاسب را در اساطیر هندی شناسایی کند. او با بازسازی معادل اوستایی نام رستم به صورت Raoda-staxma اظهار کرد که این واژه در اصل لقب ساده ی گرشاسب بوده است و نیز بر این باور است که گرشاسب و رستم نه تنها در اعمال پهلوانی خود یکسان اند بلکه از دیدگاه دینی نیز همانند یکدیگرند.

این یکسان انگاری هارا پژوهشگران دیگری چون هرتسفلد، هوسینگ وموله نیز تایید کرده اند. هرتسفلد، با توسعه ی نظر مارکوارت به این نتیجه رسید  که داستان های گرشاسب از دیر باز در زرنگ و رخج رایج بوده- یعنی داستان های مرسوم آن اقلیم بوده-که در سده ی اول .م تحت تاثیر شکوه گّندفر-فرمانروای مقتدر سیستان-تحول یافته با روایات تاریخی آن دوران در هم آمیخته و داستان های رستم را به وجود آورده است. نیز ویکاندر در کتاب وایوی خود و موله در مقاله ی «گرشاسب و سگساران»، رستم را در مقام جایگزین حماسی گرشاسب اسطوره ای فرض کرده اند. استاد سرکاراتی با ارائه دلایل متعدد، این نظرها را نادرست دانسته و اظهار نظر کرده است که مشترکات توصیفی مارکوارت و هرتسفلد کلی و موهوم اند ونتیجه گرفته است که رستم صورت حماسی و داستانی گرشاسب نمی تواند باشد. البته درِ گفتگو درباره ی نظریه ی مارکوارت تا پیدا شدن مدارک و شواهد تازه هم چنان باز می ماند.

نمی توان به طور دقیق گفت که سام بدل حماسي گرشاسپ اساطيري است اما بجاست اگر بسياري از باورهاي اسطوره اي مربوط به وي را از آن گرشاسپ بدانيم كه در سنّت حماسي ايران به سام انتقال يافته است.چنان كه مثلاً اژدهاكشي گرشاسپ در اوستا در ادبيّات حماسي ما به نبرد سام با اژدري در كّشّف رود- چنان كه در شاهنامه آمده- تغيير شكل داده است و یا پیکار گرشاسپ با ديوي موسوم به گندروَ در اوستا، در شاهنامه به صورت نبرد سام باديوي در درياي چين درآمده است. اما دکتر سرکاراتی اشاره می کند که گرشاسب اوستا با سیستان ارتباطی ندارد.

مشروح ترین نسخه مدرن اسطوره گرشاسب، یارشاطر (1983)می باشد. Eduljee در سال 1983 مجموعه ای جامع از متون همراه با ترجمه و توضیحات (جامع تر از وِست)، (1882) فراهم کرد. اشپیگل (1891: 194-95. )دارمسستر( 1877 ،. 213-18 ، 1892 ، 626-28. )کریستین سن (1932 ، صص. 99-106) ، بویس( 1975 ، صص. 100-104 )، و ویلیامز ، اد. ، (1990 (II )،( صص 161-68)  به تحلیل موضوعات مرتبط به اسطوره ی گرشاسب پرداخته اند.

در  مشابهت های میان فریدون و اسطوره ی گرشاسب ، ویکاندر (1938) در تلاش برای پیوند گرشاسب با “گروه مردان جوان آریایی ” است (ویکاندر،1941: 70-161) همچنین بویس در این زمینه نقدی دارد. (بویس، 1975: 10-102)

استاد فقيد ٬ نيبرگ ٬ متن آوانويسي شده روایات پهلوی را ٬ با ترجمه فرانسوي آنها و   توضيحات ٬ درسال 1933 در مقاله ای به نام « افسانه ی گرشاسب» در يادنامه پاوري منتشر کرده است.

سرکاراتی نیز در مقاله ی با عنوان «بازشناسی بقایای افسانه ی گرشاسب درمنظومه های حماسی ایران» که در نامه ی فرهنگستان منتشر شده است، نقد اسطوره ای بسیارکاملی از آن به دست می دهد و آن را در زمره ی اسطوره های قهرمانی هند و ایرانی بررسی می کند. نکته ی بسیار مهمی که سرکاراتی به آن اشاره می کند این است که گرشاسب« چهره اي است از چهره هاي اساطير هندوايراني که نامش و قديم ترين اخبارپراکنده درباره کارکردهايش٬ هم در نامه اوستا و هم در منظومه هاي حماسي هند باستان آمده است»( سرکاراتی، 1376: 5)

علیرضا اسماعیل پور در سال در1389در پایان نامه ی کارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی تحلیلی اسطوره ی گرشاسب» به نقد و تحلیل این اسطوره بیشتر بر پایه ی نظرات ژرژ دومزیل و ساختار های سه گانه می پردازد.

مری بویس در کتاب «تاریخ کیش زرتشت» به پیروی از نوشته های کریستین سن وپیشینیان پس از اشاره به نبرد فریدون با پانوورو Pauru می گوید: « هیچ گونه آگاهی درباره ی روزگار گرشاسب ، دیگر پهلوان اوستا نداریم. در منابع هندی شخصیتی مانند او نمی یابیم تا گمان بریم متعلق به زمان هند و ایرانیان بوده است. با هیچ کدام از شخصیت های شناخته شده ی دوره تاریخی هم نمی توان او را پیوند داد».

دومزیل با بررسی اسطوره رام چندره هندی و مقایسه ی آن با داستان های رستم می کوشد کرشاشوه مذکور در حماسه رامایانه را با کرساسپه kvrvsAspa مذکور در اوستا منطبق بداند و می گوید که کرشاشوه که گرز را در اختیار رام می گذارد باید همان کرساسپه یا گرشاسب باشد که گرز از او به سام و زال و سپس به رستم رسیده و می نویسد تنها یک تفاوت عمده هست که کرشاشوه نیای رام نیست اما سام نیای رستم است. تحول حماسه ایرانی و به ویژه روایت سیستانی این ویژگی رابارز می نماید.

رساله حاضر که به موضوع “بازتاب اسطوره قهرمانی  در داستان گرشاسب بر پایه ی متون کهن “می پردازد شامل بخش های زیر است:

بخش اول به کلیاتی درباره اسطوره و دیدگاه های اسطوره شناسی ، نظریه های مختلف در خصوص کارکردهای اسطوره، پیشینه ی تحقیق در خارج و داخل، معرفی منابع اساسی تحقیق شامل منابع اوستایی، متون پهلوی،  ترجمه ها و تفسیر های کلی در این زمینه می پردازد.

پس از مبحث کارکردها در فصل دوم طبق نظریات جوزف کمبل و به ویژه ” قهرمان هزار چهره “به بیان ویژگی های اسطوره ی قهرمانی طبق نظریه های مهم اسطو ره ی قهرمانی کلاسیک می پردازد.

در ادامه در دو فصل سه و چهار منابع کهن و متاخری که از او یاد کرده اند آورده می شود. در اوستا بیشتر به کارکیایی های این قهرمان می پردازد ولی منابع دینی و غیر دینی پهلوی بیشتر به نقش آخر زمانی او اشاره دارند. نیز با استفاده از بررسی تطبیقی ونیز ریشه شناسی نام های خاص همالان گرشاسب ، تلاش شده تا معانی و ماهیت نمادین زیر ساخت و رو ساخت هر یک از این همالان در رابطه با اسطوره ی قهرمانی مشخص شود.

فصل نهایی به نتیجه گیری پایان نامه اختصاص دارد. در این بخش نتایج حاصل از این پژوهش به اطلاع خواننده ی محترم می رسد.

لازم به ذکر است تمامی واژگان اوستایی به شیوه ی بارتولومه و واژگان پهلوی به شیوه مکنزی آوانویسی شده اند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي اهميت اسطوره سازي ديني براي کودکان در رسانه ها؛ از ديـدگاه صاحبنظـران و ارتباط گران حوزه رسانه اي
 • پايان نامه پيوند اسطوره و نجوم در ايران باستان
 • پايان نامه بررسي اساطير در خمسه نظامي
 • پايان نامه بررسي نقش و اهميت اسطوره در موسيقي دستگاهي ايراني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122