پايان نامه بازتعريف مفهوم مشتري در کسب و کار در پرتو آموزه هاي قرآني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بازتعريف مفهوم مشتري در کسب و کار در پرتو آموزه هاي قرآني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 157 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بازتعريف مفهوم مشتري در کسب و کار در پرتو آموزه هاي قرآني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:کليات تحقيق 1
1-1. عنوان فارسي پايان‌نامه 2
1-2. عنوان لاتين 2
1-3. واژگان كليدي 2
1-4. ‌تعريف مساله، بيان سؤالهاي اصلي تحقيق ‌ 2
1-5. هدف پژوهش 3
1-6. سابقه و ضرورت انجام تحقیق 4
1-7. فرضيه‌ها 5
1-7-1. پیش فرض 5
1-7-2. فرضیه (حدس عالمانه) 5
1-8. كاربردهاي متصور از تحقيق 5
1-9. مراجع استفادهكننده از نتيجه پايان‌نامه 6
1-10. روش انجام تحقيق 6
1-10-1. روش و ابزار گردآوري اطلاعات 6
1-10-2. قلمرو تحقيق ( زماني، مكاني، موضوعي ) 7
1-11. جنبه نوآوری تحقیق 7
1-12. فصل بندی پژوهش 8
1-13. محدودیتهای پژوهش 8
فصل دوم: ادبيات موضوع 9
2-2. گفتار اول: بررسی ادبیات مربوط به مشتری 10
2-2-1. اهمیت مشتری در دنیای کنونی 10
2-2-2. مشتری 11
2-2-3. سیر تکاملی ارتباط با مشتری 21
فصل سوم: روش‌شناسي پژوهش 29
3-1. مقدمه 30
3-2. روش تحقيق 30
3-2-1. پوزيتيويسم ( اثبات گرائي ) و روش تحقيق کمي 32
3-2-2. تفسير گرائي و روش تحقيق کيفي 33
3-3. مشکلات تحقيق کيفي 38
3-3-1. مشکل ورود به مکان تحقيق 38
3-3-2. مشکل تعبير و تفسير اطلاعات 39
3-3-3. مشکل حجم اطلاعات 39
3-3-4. مشکل تعميم پذيري 39
3-4. محدوديتهاي پژوهش کيفي 39
3-4-1. وقت گيربودن پژوهش 39
3-4-2. ملاحظات انساني ،اخلاقي و قانوني 40
3-4-3. اعتبار( روائي ) و پايائي پژوهش 40
3-5. روائي در تحقيق کيفي 40
3-5-1. روائي توصيفي 41
3-5-2. روائي تفسيري 41
3-5-3. روائي تئوريکي ( نظري) 42
3-5-4. روائي تعميم پذيري 43
3-5-5. روائي ارزيابي 43
3-6. روش تحقيق قرآنی 44
3-6-1. راهبردهای تدبر در قرآن کریم 44
3-7. اجتهاد قرآنی 49
3-7-1. انتخاب عنوان تحقيق موضوعي و مشخص نمودن محل نزاع 50
3-7-2. شناسایی و تعریف دقیق مساله و جوانب آن 51
3-7-3. مرور و ختم قرآن کریم 52
3-7-4. استفاده از تفاسیر برای استخراج نکات ذیل آیات 54
3-7-5. بهره گیری از داستان، سوره و یا سیاق آیات 54
3-7-6. دسته بندی فیش ها ذیل هر آیه و دسته بندی موضوعی آنها 54
3-7-7. تجزیه و تحلیل نکات و ایجاد شبکه مفهومی از موضوعات حاصله 55
3-7-8. ارائه پاسخ قرآنی به مساله تحقیق 56
3-7-9. تکرار فرآیند ذکر شده تا حصول به اجتهاد قرآنی: 56
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات 57
4-1 مقدمه 58
4-2. سوره مبارکه بقره آیه 245 59
4-3. سوره مبارکه توبه آیات 111 و 112 65
4-3-1. در بیان جایگاه بحث 65
4-3-2. تعریف واژه معامله در قرآن 66
4-3-3. تمثیل زیبای وعده ی خدا به بندگان مومن در قرآن 66
4-3-4. امتیازات و ویژگی های معامله کردن با خداوند متعال 67
4-3-5. توضیحی بیشتر پیرامون آیه 111 و 112 سوره مبارکه توبه 67
4-3-6. صفات فردی و اجتماعی مومن 68
4-4. سوره مبارکه رعد آیه 28 71
4-5. سوره مبارکه محمد (ص) آیه 7 72
4-6. سوره مبارکه فتح آیه 4 75
4-7. سوره مبارکه اسراء آیه 70 77
4-8. سوره مبارکه فتح آیه 29 78
4-9. سوره مبارکه حجرات آیه 13 81
4-10. سوره مبارکه ق آیه 18 83
4-11. سوره مبارکه عنکبوت آیه 63 85
4-12. سوره مبارکه عنکبوت آیه 65 86
4-13. سوره مبارکه ذاریات آیه 50 87
4-14. سوره مبارکه هود آیات 105 و 106 89
4-15. سوره مبارکه واقعه آیه 64 92
4-16. سوره مبارکه رحمن آیه 60 94
4-17. سوره مبارکه قمر آیه 35 96
4-18. سوره مبارکه نجم آیه 48 97
4-19. سوره مبارکه فتح آیه 10 98
4-20. سوره مبارکه حجرات آیه 10 101
4-21. سوره مبارکه ق آیه 11 105
4-22. سوره مبارکه مدثر آیه 38 107
4-23. سوره مبارکه طور آیه 48 107
4-24. سوره مبارکه محمد (ص) آیه 33 108
4-25. سوره مبارکه فاطر آیه 3 110
4-26. سوره مبارکه روم آیه 48 111
4-27. سوره مبارکه آل عمران آیه 83 112
4-28. سوره مبارکه نمل آیه 62 112
4-29. سوره مبارکه طلاق آیه 3 113
4-30. سوره مبارکه بقره آیه 216 115
4-31. سوره مبارکه اعراف آیه 188 116
4-32 سوره مبارکه بقره آیه 214 116
4-33. خلاصه ی تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش 118
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات 121
5-1. جمع‌بندي 122
5-2. نتایج پژوهش 123
5-2-1. جایگاه مشتری کنونی از منظر آموزه‌های قرآنی 124
5-2-1. مشتری حقیقی 124
5-2-2. مشتری محوری 124
5-2-3. منافع زندگی دنیوی 125
5-2-4. جایگاه مشتری در کسب و کار 125
5-2.پيشنهادات 130
5-2-1. پيشنهادات اجرايي 130
5-2-2. پيشنهادهاي پژوهشي: 130
منابع و مآخذ : 132
فهرست منابع و مآخذ 133
منابع فارسی و عربی 133
منابع لاتین 138

فهرست منابع و مآخذ

القرآن الکریم

منابع فارسی و عربی

اعرابي، سيد محمد و رفيعي ، محمدعلي ؛ درآمدي بر پژوهش کيفي : نگرشهاي فلسفي ، و شيوه هاي گردآوري اطلاعات ؛ فصلنامه مطالعات مديريت ؛ شماره 22و21 بهارو تابستان 1378

اعرابی، سید محمد؛ ورزشکار، محسن؛ بررسی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان؛ مجله مطالعات مدیریت؛ 1384؛ ش 46

الوانی، سیدمهدی؛پژوهش کیفی؛ فصلنامه مطالعات مدیریت؛شماره20 سال 1377،صص28-17

بیگ‌محمدی جواد. قرض و قرض‌الحسنه: جایگاه آن در قرآن، حدیث و فرهنگ جاری جامعه. تهران: دانشگاه امام صادق (ع)؛ 1390.

پاک سرشت، محمد جعفر؛ پژوهش کيفي : ريشه ها و مباني نظري،؛نامه علوم انساني؛ تابستان و پائيز 1384

پورحسین، مجید؛ قدم به قدم با سیستمهای تضمین کیفیت؛ انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، جلد اول، 1377

جباری، حسین و همکاران؛ بررسی میزان برآورد نیازها وانتظارات مشتریان (بیماران) از خدمات درمانی دربیمارستانهای شهر تبریز؛ فصلنامه بیمارستان، شماره پنجم، پاییز 1379

جعفری‌ تبریزی‌، محمدتقی‌؛ تفسیر و نقد و تحلیل‌ مثنوی‌ جلال‌الدین‌ محمد بلخی‌؛ تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری؛ 1389.

جعفری‌ تبریزی‌، محمدتقی‌؛ زیبایی‌ و هنر از دیدگاه‌ اسلام‌؛ تهران‌: موسسه‌ تدوین‌ و نشر آثار علامه‌ جعفری‌؛ 1381.

جعفری‌ تبریزی‌، محمدتقی‌؛ فلسفه دین؛ تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ 1387.

جعفری‌ تبریزی‌، محمدتقی‌؛ فلسفه‌ و هدف‌ زندگی‌؛ تهران‌ موسسه‌ تدوین‌ و نشر آثار علامه‌جعفری‌؛ 1379.

جعفری، محمد تقي؛ موسيقي از ديدگاه فلسفي و رواني؛ تهران نشر كرامت؛ 1378.

جعفری‌، تبریزی‌ محمدتقی‌؛ شاهین‌ داریوش‌؛ جعفری‌  علی‌؛ امام حسین علیه‌السلام شهید فرهنگ پیشرو انسانیت؛ تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری؛ 1387.

جعفری، محمد تقی؛ ترجمه و تفسیر نهج البلاغه؛ قم دفتر نشر فرهنگ اسلامی؛ 1362.

جعفری، مصطفی و فهیمی، امیرحسین؛ ابزارهای استراتژیک و فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر؛ انتشارات موسسه فرهنگی رسا، 1379

جعفری‌تبریزی، محمدتقی؛ طرح ژنوم انسانی: پاسخ به سوالات اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر؛ تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری؛ 1385.

جوادی آملی، عبدالله؛ توحید در قرآن؛ قم اسراء؛ 1385.

 

روستا، احمد؛ ونوس، داور؛ ابراهیمی، عبدالحمید؛ مدیریت‌ بازاریابی‌؛ تهران‌ سازمان‌ مطالعه‌ و تدوین‌ کتب‌ علوم‌ انسانی‌ دانشگاهها (سمت‌)؛ 1375.

صائبي، محمد؛ شيرازي، محمود؛ روش‌هاي تحقيق در مديريت؛ نوشته: اوما سكاران؛ چاپ اول 1380؛ ناشر مركز آموزش مديريت دولتي

طالبان، محمدرضا؛ پرستاران و روشهاي تحقيق کيفي ؛ کتاب ماه ( علوم اجتماعي )ـ ش 79 ، ارديبهشت 83 ؛ صص 19ـ14

طباطبایی، سید محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ترجمه سيد محمد باقر موسوى همدانى؛ قم؛ دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم؛ 1374.

طباطبایی‌، سید محمدحسین؛ المیزان‌ فی‌ تفسیر القرآن؛ قم‌: موسسه‌ اسماعیلیان‌؛ 1372.

طبرسي، فضل بن حسن ـ مجمع البيان في تفسير القرآن ـ محقق: لجنة من العلماء و المحققين الأخصّائيين ـ بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1415 ق.

طوسی‌ محمد بن‌ حسن‌، کوه‌کمری تبریزی محمد، ابوالقاسم  کاتب. تفسير التبيان. طهران: عبدالرسول روغنی، علی شيرازی؛ 1365.

ظهوری ، قاسم ؛ کاربرد روش های تحقیق علوم اجتماعی در مدیریت ؛ تهران ؛ انتشارات میر ؛ چاپ اول ؛ 1378

عباس نژاد، آتوسا؛ لک، حسین؛ دلفانی، شاهرخ؛ ایجاد وفاداری در مشتریان؛ تدبیر ؛ 1384؛ ش158

فقيهي، ابوالحسن و عليزاده، محسن؛ روائي در تحقيق؛ فرهنگ مديريت؛ سال سوم؛ شماره نهم؛ تابستان 84 صص 19ـ5

فیض‌کاشانی محمدبن‌شاه‌مرتضی، غفاری علی‌اکبر. <المحجه‌ = محجه>البیضاء فی تهذیب‌الاحیاء. ویراست ۲. قم: جماعه‌المدرسین فی‌الحوزه‌العلمیه بقم، موسسه‌النشرالاسلامی؛ 1386.

قرائتی‌ محسن‌. تفسیر نور. ویراست۲. ‏‫تهران: ‏‫: مرکز فرهنگی‌ درسهایی‌ از قرآن‌؛ 1387.

کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گری؛ اصول بازاریابی؛ ترجمه دکتر علی‏ پارسائیان؛ جلد اول؛تهران: ظفر 1384.

کلینی‌، محمد بن‌ یعقوب‌؛ اصول‌الکافی؛ ترجمه عباس حاجیانی‌ دشتی؛ قم: موعود اسلام، 1390

گنجعلی، اسدالله؛ طراحی و تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد مشتری مداری در دانشگاه امام صادق علیه السلام؛ پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، 1383

لطیفی، میثم؛ روش شناسی راهبردهای تدبر در قرآن کریم: استقرایی از پژوهش‌های میان رشته‌ای مدیریت اسلامی در دهه‌ی اخیر؛ مدیریت راهبردی؛ 1390.

مجلسی‌ محمد‌باقربن‌ محمدتقی‌. بحار الانوار. تهران‌: الاسلامیه‌؛

مرادی زنجانی، حسین؛ لسانی‌، محمدعلی‌؛ روش‌ تحقیق‌ موضوعی‌ در قرآن‌ کریم‌؛ زنجان‌: قلم‌ مهر؛ 1385

مرعشي، سيد علي اکبر ؛ روش پژوهش کيفي ؛ رشد تکنولوژي آموزشي ؛ شماره 120

مصطفوي، حسن ـ التحقيق في كلمات القرآن الكريم ـ تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1360 ش. (جج 3 و 4 و 5 و 6)

مصطفوي، حسن ـ التحقيق في كلمات القرآن الكريم ـ تهران: مركز نشر كتاب، 1395 ق. (ج 1)

مصطفوي، حسن ـ التحقيق في كلمات القرآن الكريم ـ تهران: وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي، 1368 ش. (جج 9 و 12)

مقصودي، محمدحسين؛ ارتباط بين رضايت مشتري با کارايي و اثربخشي فرايندها؛ مجموعه مقالات چهارمين کنفرانس مديران کيفيت، تير 1382.

مکارم‌ شیرازی‌ ناصر، آشتیانی‌ محمد رضا. تفسیر نمونه : جزء چهاردهم سوره‌های حجر – نمل. تهران: دارالکتب‌الاسلامیه؛ 1389.

نصرالله زاده، حسن؛ شناسایی و تبیین عوامل کلیدی اثرگذار بر اعتماد مشتری؛ پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، 1388

واژه‌نامه اقتصاد پنهان. ‏‫[ویراست۲].. ‏‫‏‏تهران: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت پژوهش و آمار و اطلاعات؛ 1388.

هومن حيدرعلي؛ پايه‏هاي پژوهش در علوم رفتاري؛ چاپ دوم 1368؛ نشر سلسله

منابع لاتین

Blanca Garcia Gomez , Ana Gutierrez Arranz , Jesus Gutierrez Cillan , The role of loyalty programs in behavioral and affective loyalty – Journal of Consumer Marketing , (2006), Volume:23,Issue :7.

Blythe, Jim (2008). Essentials of Marketing (4th ed.). Pearson Education.

Brunner Thomas, Markus Sto¨cklin and Klaus Opwis, 2007,”Satisfaction, image and loyalty: new versus experienced customers”, European Journal of Marketing Vol. 42 No. 9/10, 2008

Dennis L. Duffy, 2005, “The evolution of customer loyalty strategy”,Journal of Consumer Marketing 22/5 (2005)

Frain, John (1999). “Customers and customer buying behaviour”. Introduction to marketing (4th ed.). Cengage Learning EMEA.

چکیده:

«مشتری»، از پربسامدترين مفاهيم به كار رفته در متون مدیریت است؛ در ادبیات معاصر بازاریابی، مشتری یک مفهوم مادر و مولد محسوب می گردد. مشتری بیشتر از یک مخاطب صرف؛ یک عضو موثر، هادی و جهت دهنده است که طرحها و برنامه های سازمانی بر مدار این مفهوم اولویت بندی و سازمان می‌یابد. این نگاه در متون دینی، خاصه در شبکه معانی و مفاهیم قرآنی، دارای چاچوب، الزامات خاص و ویژگی‌های منحصربفردی است که به فهم عمیق و پیاده سازی ظریف منتج می‌گردد.

در اين تحقيق، مفهوم «مشتری» در قرآن کريم، به عنوان مبناي مطالعه انتخاب شده، و به منظور پژوهش بر آموزه های قرآنی، از روش شناسی‌های مختص قرآن کریم استفاده شده است.

پژوهش حاضر نشان میدهد؛ در مقابل رویکردهای نوین بازاریابی، که مشتری را محور جهت‌گیری‌های سازمان قرار می‌دهند تا وفاداری مشتری و در نتیجه منافع کسب‌و‌کار را حداکثر نماید؛ در پرتو آموزه‌های قرآنی، اولا اقتصاد هدف نیست و ثانیا رشد ثروت برای رفاه بیشتر نیست؛ بلکه در نظام اقتصادی اسلام، هدف نهایی، جهت دهی جامعه به قرب الهی و حیات معقول می‌باشد، هرچند که در سبک زندگی قرآنی منافع دنیوی کسب و کار نیز مورد توجه است. در نتيجه‌ي اين تحقيق، جایگاه «مشتری» و مفاهیم مرتبط با آن در حوزه کسب و کار در سبک زندگی قرآنی تبیین گشته است.

کليدواژه‌ها:مشتری، مشتری مداری، مشتری گرایی، مشتری محوری، رویکردهای بازاریابی، بهبود سود، آموزه‌های قرآنی

 

فصل اول

1-1. ‌تعريف مساله، بيان سؤال‌هاي اصلي تحقيق ‌

«مشتری»، از پربسامدترين مفاهيم به كار رفته در متون مدیریت است كه مجموعه متنوعی از رویکردهای گوناگون نسبت به آن در سرتاسر این علم به چشم مي‌خورد.

بررسی سیر تحول بازاریابی در سازمانها نشانگر این واقعیت است که گرایش سازمانها از تمرکز صرف بر تولید، به تمرکز بر مشتری تغییر یافته است.

با توجه به مطالب بیان شده در فصل دوم درمی‌یابیم که روز به روز توجه به مشتری فزونی یافته، تاجاییکه هم اکنون، مشتری و خواسته های وی تمام جهت گیری های سازمانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو بررسی چنین مفهوم تاثیرگذاری از منظر قرآن کریم (که به فرموده پیامبر؛ ثقل اکبر ثقلین می باشد) امری است که علاوه بر نزدیک‌سازی ما به مرزهای دانش؛ موضع و جهت‌گیری ما را نیز نسبت به رویکردهای نوین دنیا نشان خواهد داد. تاکنون رويکردهاي مختلف بازاريابي در پايان نامه هاي دانشگاه مورد پژوهش واقع شده است؛ رويکردهايي چون فروش، مشتري مداري و . . . اما اين پايان نامه برآنست که نقش یکی از کلیدی ترین مفاهیم بازاریابی را از منظر اسلامی مورد تدقيق و تبيين قرار دهد که تا به حال پژوهشي روي آن انجام نشده است. به عبارت ديگر؛ علاوه بر تکميل پازل پايان نامه‌هاي دانشگاه، ميتواند با استفاده مناسب از پژوهش هاي انجام شده، پايان نامه‌اي شايسته را در جهت دریافت تعالیم اسلام عزيز ارائه نمايد.

در این خصوص سوال اصلی تحقیق به این موضوع برمی گردد که آیا جایگاه مشتری در ادبیات مدیریت و کسب و کار که هم اکنون با تعابیری همچون بت، سرور، ارباب و … شناخته می شود، از منظر آموزه های قرآنی پسندیده است؟ در همین راستا بایستی مشتری حقیقی و چگونگی تامین منافع دنیوی تبیین گردد.

1-2. هدف پژوهش

امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و شرکتها برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار، بر سر تک تک مشتریان مبارزه می‌کنند؛ اما آیا لازم نیست در این دنیای پر هیاهو لحظه‌ای فارغ شویم و از خود بپرسیم از منظر دین مبین اسلام مشتری واقعی کیست؟ و چه نقشی در کسب و کار دارد؟ اين پايان‌نامه، برآنست تا با بازتعریف نقش و جایگاه مشتری از منظر قرآن کریم (کتاب سعادت انسان در این دنیا و حیات پس از مرگ) راهی نوین را به کسب‌وکار دنیای کنونی نشان دهد. به عبارت بهتر، این پایان نامه بر آنست تا نشان دهد که اگر رویکردهای نوین بازاریابی، مشتری را محور جهت‌گیری‌های سازمان قرار می‌دهند تا وفاداری مشتری و در نتیجه منافع کسب‌و‌کار را حداکثر نماید؛ آیا اگر بر اساس آموزه‌های قرآنی عمل کنیم؛ بازهم مشتری را محور جهت‌گیری‌های سازمانی قرار می‌دهیم؟! در این میان، خالق هستی از چه جایگاهی برخوردار است؟! منافع دنیوی ما چه می‌شوند؟ به دیگر بیان، به‌جای آنکه در مقابل مشتری و خواسته‌های وی (فارغ از اینکه چه باشد) سر تعظیم فرود آوریم؛ اگر در مقابل خداوند عالم رکوع کرده و سر خود را بخاک بیاسائیم، دنیای ما بهتر نمی‌گردد؟

1-3. سابقه و ضرورت انجام تحقیق

سير تطور نگرشها و رويکردهاي بازاريابي (گرايش به توليد، محصول، فروش، بازاريابي، بازاريابي اجتماعي) حاکي از گرايش روز افزون اين رويکردها به مشتري است؛ تا جايي که هم اکنون مشتري و خواسته هاي وي تمامي جهت گيري هاي سازماني را، حتي در عالي‌ترين سطوح ،همچون استراتژي هاي مشتري محور، تحت تاثير قرار داده است. از اين رو بررسي چنین مفهوم تاثیرگذاری از منظر قرآن کریم (که به فرموده پیامبر؛ ثقل اکبر ثقلین می باشد) امری است که علاوه بر نزدیک‌سازی ما به مرزهای دانش؛ موضع و جهت‌گیری ما را نیز نسبت به رویکردهای نوین دنیا نشان خواهد داد. پژوهش بر روی آیاتی از قرآن کریم همچون إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجيلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفى‏ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذي بايَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ (قرآن کریم،توبه، آیه 111)، ما را به سوی این نکته مغفول مانده در دنیای کنونی رهنمون می سازد که مشتری حقیقی یک کسب و کار خداوند است و رضایت خداوند را بایستی جایگزین رضایت مشتری نمود. این پایان نامه بر آنست تا نشان دهد که اگر رویکردهای نوین به منظور سود بیشتر در جهت مشتری گرایی، مشتری مداری و هم اکنون مشتری محوری گام برمی دارند، و به مشتری نقشی کلیدی داده اند؛ آیا منظور نمودن نقشی محوری به مشتری در منظومه قرآن کریم پذیرفته شده است؟ و اگر کسب‌وکاری در جهت رضای خداوند قدم بردارد، و مشتری حقیقی را خداوند بداند در سود دنیایی و مادی آنها تغییری رخ خواهد داد؟ تبیین چنین زوایایی از قرآن کریم، رسالت این پژوهش است که امید است با لطف پروردگار و تقوای محقق به ثمر نشسته باشد.

تاکنون پژوهش‌های زیادی در خصوص مشتری و ادبیات غربی پیرامون آن، انجام شده است؛ به عنوان نمونه می‌توان به پایان‌نامه‌ (نصرالله زاده، حسن، شناسایی و تبیین عوامل کلیدی اثرگذار بر اعتماد مشتری، 1388) و (گنجعلی، اسدالله،  طراحی و تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد مشتری مداری در دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشگاه امام صادق(ع)، 1383) که دو منبع اساسی در زمینه‌ی ادبیات موضوع این پژوهش می‌باشند اشاره کرد. همچنین کتاب مدل دلتا (Delta Model,2010) را می‌توان یکی از جدیدترین کتب در زمینه مشتری محوری دانست. علاوه بر این به کتاب (Customer First,1994) نیز می توان به عنوان کتابی معتبر که حاوی زوایای پنهان و تبعات توجه به مشتری است، اشاره نمود.

بر اساس جستجوهای صورت گرفته، نزدیک‌ترین پژوهش انجام شده در این زمینه را می‌توان پایان نامه (خادم، قاسم، بررسی تطبیقی رویکرد مشتری مداری در علم مدیریت و آموزه های اسلامی با تاکید بر آیات و روایات، 1387) دانست که البته آن پایان نامه با رویکرد تحقیق میدانی و نظرسنجی‌های خبرگان و تحلیل‌های آماری نوشته شده است و به نتیجه گیری کلی‌ای درخصوص عدم تطابق رویکرد اسلامی و غربی دست یافته است؛ درحالیکه در پژوهش اینجانب، تکیه بر مباحث نظری و پژوهش کتابخانه‌ای با رویکردی کاربردی است که پس از کندوکاو در بررسی نقش مشتری در ادبیات امروز مدیریت، به بازسازی و بازتعریف این مفهوم در پرتو آموزه‌های قرآنی می پردازد و به دنبال تبیین نقش و جایگاه حقیقی مشتری در کسب‌وکار می‌باشد.

1-4.  فرضيه‌ها

1-4-1. پیش فرض

قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی، در بردارنده برنامه کامل زندگانی بشر به سوی سعادت دنیوی و اخروی است.

1-4-2. فرضیه (حدس عالمانه)

تامین بهینه- نه حداکثر- منافع دنیوی، از رهگذر تعریف رایج از »مشتری» بدست نمی آید؛ بلکه در پرتو آموزه های قرآنی شکل می‌گیرد.

1-5. كاربردهاي متصور از تحقيق

با توجه به اهميت والای مفهوم مشتری در رشته مدیریت، اين تحقيق مي‌تواند از جهات متعددي کاربرد داشته باشد که برخي از مهترين آنها به شرح ذيل است:

پی ریزی مفاهیم بنیادین علوم انسانی و قوام بخشی ادبیات مدیریت اسلامی

کمک به جهت گیری صحیح و خدا محورانه ی کسب و کارها

جهت دهی علمی مطابق با آموزه های قرآنی، به محققین و پژوهش‌گران حوزه ی علوم انسانی

1-6. مراجع استفاده‌كننده از نتيجه پايان‌نامه

پایان نامه هایی که در وادی مدیریت اسلامی قدم می گذارند.

تمامی کسب و کارها و سازمانهایی که برای مشتری ارزش ویژه ای قائلند.

تمامی کسب و کارها و سازمان‌هایی که کسب سود برای‌شان اهمیت به‌سزایی دارد.

محققان و پژوهشگران عرصه علوم انسانی – اسلامی.

1-7. روش انجام تحقيق

1-7-1. روش و ابزار گرد‌آوري اطلاعات

به منظور پژوهش بر آموزه های قرآنی، از روش شناسی‌های مختص قرآن کریم (رویکرد اجتهاد قرآنی، البته با تکیه بیشتر بر تدبر روی آیات) استفاده شده است. به عبارت دیگر؛ روش گردآوری، اطلاعات کتابخانه‌ای و از طریق فیش برداری از مطالعات کتابخانه اي (منابع فارسي و لاتين شامل کتاب، مقاله و پايان‌نامه های قرآنی و مدیریتی)؛ مصاحبه و گفتگو با صاحبنظران، خبرگان و مديران و همچنین مراجعه به سايت هاي اينترنتي می‌باشد.

به منظور توضیح بیشتر باید بیان داشت که تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی محسوب می‌گردد که در آن محقق با گردآوری داده‌های کیفی در پی تبیین و بازتعریف مفهوم مشتری بر اساس قرآن کریم و منابع اسلامی می‌باشد؛ که این مهم با بهره‌گیری از ختم مکرر قرآن کریم و انتخاب آیه های مرتبط با موضوع میسّر شده است :

در این روش منبع اصلی گردآوری داده‌ها، قرآن کریم بوده است. تحقیق حاضر یک تحقیق قرآنی است که داده‌ها و مواد خام آن مستقیماً از آیات قرآن کریم برگرفته شده است و در حقیقت قرآن کریم به عنوان معتبرترین و خدشه‌ ناپذیر ترین سند در دست بشریت، به عنوان سندی است که داده­های تحقیق از آن برگرفته شده است.

البته از آنجا که ممکن است آموزه‌های قرآنی با تفسیرها و تأویل‌های گوناگون همراه شود بر تفسیر قیّم المیزان تکیه کرده ایم (هرچند که از تفاسیر دیگر برای توضیح مفاهیم لازمه کمک گرفته خواهد شد). براي اين منظور، با استخراج مولفه‌های قرآنی در این خصوص و عرضه آن‌ها به متخصصین این عرصه (اساتید راهنما)، راه برای جهت‌گیری درست نسبت به این مفاهیم و تبیین جغرافیای ارزشی آن در اندیشه مدیریت اسلامی هموار گشته است.

1-7-2. قلمرو تحقيق ( زماني، مكاني،  موضوعي )

قلمرو زماني: یافته های محقق بر اساس تلاشهای صورت گرفته در بازه ی پاییز 90 تا  تابستان 91 می‌باشد.

قلمرو موضوعي: حوزه‌ا‌ی میان رشته ای از رشته‌ی مدیریت و پژوهش‌های قرآنی.

1-8. جنبه نوآوری تحقیق

مفهوم «مشتری» از جمله مباحث محوري و اساسي در دانش مديريت محسوب مي شود. بي‌شک دستيابي به مديريت اسلامي و بومي بدون تتبع و کاوش در منابع اسلامی و بازتعریف این مفهوم کلیدی محقق نمی‌گردد. در زمان فعلی تحقیقات بسیار اندکی در زمینه‌ی مدیریت اسلامی در مجامع و مراکز دانشگاهی کشورمان صورت پذیرفته است و خصوصاً در این میان به علت حساسیت‌های ویژه‌ای که در رابطه با قرآن کریم وجود دارد، پژوهشگران تمایل زیادی برای ورود به این حوزه ندارند. این پژوهش بدان خاطر که قرآن کریم را به عنوان منبع اصلی و اساسی خود برگزیده است، هم از نظر روش (اجتهاد قرآنی همراه با ختم مکرر آن) و هم از نظر محتوا (حوزه‌ی میان رشته ای از رشته‌ی مدیریت و پژوهش‌های قرآنی) دارای نوآوری می­باشد. در اینجا شایسته است تا جنبه ی نوآوری را از منظر اساتیدی که این پژوهش را راهبری می کنند نیز مرور نماییم:

در ادبیات معاصر بازاریابی، مشتری یک مفهوم مادر و مولد محسوب می‌گردد. مشتری بیشتر از یک مخاطب صرف؛ یک عضو موثر، هادی و جهت دهنده است که طرحها و برنامه های سازمانی بر مدار این مفهوم اولویت بندی و سازمان می‌یابد. این نگاه در متون دینی، خاصه در شبکه معانی و مفاهیم قرآنی، دارای چاچوب، الزامات خاص و ویژگی‌های منحصربفردی است که به فهم عمیق و پیاده سازی ظریف منتج می‌گردد. نوآوری این پژوهش، در کشف نگاه قرآن به این مفهوم است.

1-9. فصل بندی پژوهش

فصل اول این تحقیق به بیان کلیات تحقیق از جمله سؤالات، فرضیات، اهداف، محدودیت‌ها، نوآوری‌ها و اصطلاحات اختصاص داشته و فصل دوم به بیان ادبیات موضوع در متون علمی می‌پردازد. فصل سوم به بیان چگونگی روش‌شناسی انجام گرفته در مورد قرآن کریم اختصاص دارد. فصل چهارم شامل تبیین نتایج نگاه قرآنی در مورد مشتری خواهد بود. در فصل پنجم نیز به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادهای عملی ،برای پیاده سازی ارشادهای قرآنی در حوزه کسب و کار در جهان امروز، پرداخته می‌شود.

1-10. محدودیتهای پژوهش

در انجام اين تحقيق با محدوديت‌هاي عمده‌اي مواجه شديم که ما را در رسيدن به نتايج مورد انتظار تحقيق دچار مشکل مي‌نمود. از آن جمله مي‌توان موارد زير را برشمرد:

1- عدم آشنایی و احاطه کامل کارشناسان علوم اسلامی با مفهوم مشتری و اهمیت آن در مدیریت

2- نبود يک نظام جامع از تعاریف علوم انسانی اسلامی و در واقع عدم امکان برقراري رابطه کامل با مشاوران علوم انسانی اسلامی به دليل نبود زبان مشترک علمي

3- بضاعت محدود علمی محقق

4- عدم درک ضرورت نگاه حقیقی و انسانی به مشتری در نظر مديران کسب و کارها

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122