پايان نامه بازسازي معنايي ارزش‌هاي بين نسلي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بازسازي معنايي ارزش‌هاي بين نسلي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 111 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بازسازي معنايي ارزش‌هاي بين نسلي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4 اهداف پژوهش 6
1-5 سؤالات اساسی تحقیق 6
1-6 تعریف مفاهیم اساسی تحقیق 7
1-6-1 ارزش¬ها 7
1-6-2 نسل 8
1-6-3 ملاک¬های تمایز نسل¬ها از یکدیگر در ایران 9
فصل دوم: مبانی نظری
2-1 پیشینه تحقیق 11
2-1-1 پژوهش¬های خارج از کشور 11
2-1-2 پژوهش‌های داخل کشور 16
2-1-3 جمع‌بندی پیشینه تجربی 21
2-2 مروری بر رویکردهای نظری 22
2-2-1 نظریه¬های جامعه¬شناختی 23
2-2-1-1 رویکرد اجتماعی شدن مارگارت مید 23
2-2-1-2 تئوری ساختي ـ کارکردي پارسنز 24
2-2-1-3 رهیافت تاریخی کارل مانهایم 25
2-2-1-4 تئوری تناقض در پرورش اجتماعي اوليه و ثانويه برگر و لاکمن 27
2-2-1-5 تئوری پیوند اجتماعی جورج زیمیل 29
2-2-1-6 تئوری تعارض سنت و تجدد 29
2-2-1-7 رویکرد دگرگونی فرهنگی رونالد اینگلهارت 30
2-2-1-8 پییر بوردیو 32
2-2-1-9 رویکرد نسلی کریستوفر بالس 35
2-2-1-10 رویکرد نسلی ویلیام اشتراوس و نیل هاو 36
2-2-1-11 رویکرد نسلی وایت 38
2-2-2 نظریه‌های روانشناسی و روان‌شناسی اجتماعی 38
2-2-2-1طبقه¬بندی روکیچ از ارزش¬ها 38
2-2-1-2 طبقه¬بندی شواتزر از ارزش¬ها 39
2-2-1-3 تئوری حشو ارزشي گودنو 40
2-2-1-4 آلپورت 41
2-3 چارچوب مفهومی پژوهش 42
فصل سوم: روش¬شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 46
3-2 مشخصه¬های عمده روش¬شناسی کیفی 46
3-3 نظریه زمینه¬ای 46
3-4 میدان موردمطالعه 47
3-5 نمونه¬گیری 49
3-6 روش¬های گردآوری داده¬ها 51
3-7 روش تجزیه‌وتحلیل داده¬ها 52
3-7-1 کدگذاری باز 53
3-7-2 کدگذاری محوری 53
3-7-3 کدگذاری گزینشی یا انتخابی 53
3-8 اعتبار و پایایی تحقیق 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها
4-1 مقدمه 57
4-2 یافته¬های سؤال اول 58
4-3 یافته¬های سؤال دوم 67
4-4 یافته¬های سؤال سوم 73
فصل پنجم:نتیجه¬گیری
5-1 نتایج عمده پژوهش 77
5-2 نتیجه¬گیری 79
5-3 پیشنهادات پژوهش 82
5-4 محدودیت¬های تحقیق 84
منابع 86
ضمائم 91

منابع

الف) منابع فارسی

– آزاد ارمکی، تقی و غیاث وند، احمد (1383) جامعه‌شناسی تغییرات فرهنگی در ایران، تهران. انتشارات نی.

– آزاد ارمکی، تقی (1386). «فرايند تغيير نسلی بررسی فرا تحلیلی در ايران». جوانان و مناسبات نسلی. شماره 1، صص: 68- 41.

– آزاد ارمکی، تقی و بهمن مسقطیان (1380) تغییر فرهنگ در استان مازندران: آزمون تجربی نظریه اینگلهارت، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال اول، شماره سوم.

– آزاد ارمکی، تقی و غفاری، غلامرضا (1386)، جامعه‌شناسی نسلی، تهران، انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی.

-آزاد ارمکی، تقی(1380) جوانان و دگرگونی فرهنگی ارزش‌ها» مجموع مقالات دومین همایش انجمن جمعیت‌شناسی با تأکید بر جوانان، دانشگاه شیراز.

– ازکیا، مصطفی، ایمانی جاجرمی، حسین و فرضی زاده میاندهی، زهرا (1391)، روش­های کاربردی تحقیق- کاربرد نظریه بنیانی، تهران، کیهان.

– احمدی، يعقوب؛ حامد، بيتا (1390). سنجش وضعيت تفاوت نسل­ها در ابژه­های فرهنگی و اجتماعی (مطالعه موردی شهر کرمانشاه). جامعه­شناسی کاربردی. سال 22. پياپی 42. ش 2. صص: 205- 185.

– استونز، راب (1379) متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز.

– اشتراوس، انسلم و کوربین، جولیت (1391) مبانی پژوهش کیفی- فنون و مراحل تولید نظریه زمینه­ای، ترجمه: ابراهیم افشار، تهران، نشر نی.

– ایمانی جاجرمی، حسین (1390)، بررسی جامعه‌شناختی عوامل کارایی شورای اسلامی شهر»، روش‌های کاربردی تحقیق- کاربرد نظریه بنیانی، تهران، انتشارات کیهان.

– اینگلهارت، رونالد و پل آبرامسون (1378) امنیت اقتصادی و دگرگونی ارزشی، ترجمه شهناز شفیع خانی، نامه پژوهش، شماره 14،

– اینگلهارت، رونالد (1373). تحول فرهنگ در جامعه پیشرفته صنعتی. ترجمه مریم وتر. تهران. انتشارات کویر.

– برگر، پيتر و لاکمن، تامس (1387)، ساخت اجتماعي واقعيت، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.

– بلیکی، نورمن (1391)، طراحی پژوهش‌های اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نی

– بهار، مهری (1386)، ابژه­های دينی و هويت نسلی در ايران؛ با تکیه‌بر ابژه­های عزاداری. مطالعات ملی. سال 8. ش 1.

– بیرو، آلن (1370)، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه دکتر باقر ساروجانی. تهران. انتشارت کیهان.

– پناهی، محمد­حسين (1380)، فاصله نسلی و اختلافات خانوادگی و چگونگی برخورد با آن، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهراء، سال 11، ش 37 و 38.

– توسلي، غلام عباس (1369)، نظريه‌هاي جامعه‌شناسي، تهران: انتشارات سمت.

– توکل، محمد و قاضی نژاد، مریم (1385)، شکاف نسلی در رویکردهای کلان جامعه‌شناختی: بررسی و نقد رهیافت‌های نسل تاریخی و تضاد با تأکید بر نظرات مانهایم و بوردیو، نامه علوم اجتماعی، شماره 27، صص 124- 95

– توکل، محمد؛ قاضی نژاد، مريم (1385)، شکاف نسلی در رويکردهای کلان جامعه­شناختی: بررسی و نقد رهيافت­های نسل تاريخی و تضاد با تأکيد بر نظرات مانهايم و بورديو، نامه علوم­ اجتماعی، ش 27.

– توکلی، مهناز (1378)، ارزش­ها: مفاهيم و ابزارهای سنجش، نامه پژوهش، ش 14 و 15.

– حجازی، خدیجه (1385)، بررسی تغییرات فرهنگی ناشی از ایجاد دانشگاه در روستا- شهر خاروانا، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

– خالقی فر، مجید (1381)، بررسی ارزش‌های مادی و فرا مادی جوانان تحصیل‌کرده ایرانی، عوامل مؤثر بر آن و ربط آن با برخی از نشانگان فرهنگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

– خليفه، عبدالطيف محمد (1378)، بررسي روان‌شناختي تحول ارزش‌ها، ترجمه، سيدحسين سيدي، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي.

– داريا­پور، زهرا (1386)،ساختار ارزشی و مناسبات نسلی، جوانان و مناسبات نسلی، ش 1.

– دانايي، نسرين (1384)، تفاوت نسل ديروز و نسل امروز، روزنامه همشهري، شماره‌ 3732.

– ربانی، رسول و صفایی نژاد، فتحيان (1384)، فاصله نسلی با تأکيد بر وضعيت دین‌داری و ارزش‌های اجتماعی: مطالعه موردی شهر ده دشت در سال 1382، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، ج 19، ش 2، صص: 40- 21.

– رفیع پور، فرامرز (1378)، تأثیر وسایل ارتباط‌جمعی در تغییر نظام ارزشی جامعه، تهران، معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

– زین‌آبادی، مرتضی (1377)، بررسی سلسله‌مراتب ارزشی پدران و پسران در خانواده­های ساکن در شهرستان مشهد و عوامل مؤثر بر آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.

– سازمان ملل (1379)، برنامه عمل جهانی برای جوانان تا سال 2000 و پس‌ازآن، ترجمه سازمان ملی جوانان، تهران، نشر الپید.

– ستار، آزيتا (1388)، بررسي گسست و پيوند نسلي از ديدگاه اجتماعي؛ کندوکاو در مسائل جوانان و مناسبات نسلي، به اهتمام گروه پژوهشي مطالعات جوانان و مناسبات نسلي تهران، پژوهشکده علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي.

– شایان مهر، علیرضا (1377)، دایره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، جلد اول، تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول.

– شولتس، دو آن (1378)، نظريه­های شخصيت، ترجمه يوسف کريمی و همکاران، تهران، ارسباران.

عضدانلو، حمید (1384)، آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی، تهران، نشر نی، چاپ اول.

– عظیمی هاشمی، مژگان (1377)، ارزش‌های اجتماعی و اولویت‌های ارزشی در ایران، تهران، مرکز پژوهش‌های بنیادی – معاونت پژوهش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

– عمید، حسن (1374)، فرهنگ عمید، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر، جلد اول، چاپ چهارم.

– غفاری، غلامرضا (1386)، روابط و ارزش‌های اجتماعی جوانان ایرانی، فصلنامه مطالعات جوانان، شماره 8 و 9، صص: 32- 7.

– فاضلي، نعمت‌الله (1382)، سبک زندگي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

– فرامرزی، داوود (1386)، نظريه ساختار مدوّر ارزشی شوارتز، نامه پژوهش، ش 14 و 15، 129- 107.

– فرزانه، سیف اله و چراتی، عیسی (1390)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تفاوت ارزشی (مطالعه موردی والدین و جوانان 15 تا 24 ساله شهر ساری)، فصلنامه جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، شماره دوم.

– فلاح نژاد، لیلا (1388)، بررسی تحول ارزش‌های اجتماعی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن در میان شهروندان شهر قدیم هشتگرد با مقایسه ارزش‌های سه نسل، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

– فلیک، اووه (1391)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه، هادی جلیلی، تهران، نشر نی.

– قاضی نژاد، مریم (1383)، نسل‌ها و ارزش‌ها: بررسی و تحلیل جامعه‌شناختی تفاوت گرایشات ارزشی نسل جوان و بزرگ‌سال، پایان‌نامه دکتری جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی تهران.

– کلاکی، حسن (1387)، مقایسه ارزش‌های مذهبی دو نسل جدید و پیشین در ایران، نامه پژوهش فرهنگی، سال نهم، شماره دوم.

– کلدی، علیرضا و جمشیدی، مرتضی( 1387)، تعارض ارزشی بین والدین و فرزندان از دیدگاه دانش آموزان شهرستان آمل و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 19.

– کمر بیگی، خلیل (1389)، شکاف نسلی و جوامع در حال گذار، بررسی و تبین مسئله شکاف نسلی در ایلام، فصلنامه فرهنگی، پژوهشی فرهنگ ایلام، شماره 26- 27.

– کوزر، لوئيس (1373)، زندگي و انديشه­ی بزرگان جامعه‌شناسي، ترجمه، محسن ثلاثي، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.

– گيدنز، آنتوني (1379)، تجدد و تشخص، جامعه و هويت شخصي در عصر جديد، ترجمه، ناصر موفقيان، تهران، نشر ني.

– مانهايم، کارل (1380)، ايدئولوژي و اتوپيا، ترجمه، فريبرز مجيدي، تهران، سمت.

– محسنی، منوچهر (1377)، بررسی آگاهی‌ها و نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در تهران، تهران، مرکز پژوهش‌های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

– محمد پور، احمد و محمدتقی،  ایمان (1386)، بازسازی معنائی پیامدهای تغییرات اقتصادی در منطقه اورمان تخت کردستان ایران: ارائه یک نظریه زمینه‌ای، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28.

– محمد پور، احمد و رضایی، مهدی و لطیف پرتوی و صادقی، رسول (1388)، بازسازی معنایی تغییرات خانواده به شیوه نظریه زمینه‌ای: مطالعه موردی: ایلات منگور و گورک، فصلنامه خانواده پژوهی، سال پنجم، شماره 19.

– محمدی، بیوک (1390)، درآمدی بر روش تحقیق کیفی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

– معین، محمد (1362)، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر.

– ميد، مارگارت (1385)، فرهنگ و تعهد، ترجمه، عبدالعلي دستغيب، تهران: انتشارات نويد شيراز.
نیک گهر، عبدالحسين (1369)، مباني جامعه‌شناسي، تهران، نشر رايزن.

– نوروزی، فاطمه (1387)، شکاف نسلی ازلحاظ ارزش‌های مذهبی بین دو نسل دختران و مادران (مطالعه موردی دبیرستان‌های شهر جهرم)، پیک نور، سال هشتم، شماره اول.

– یوسفی، نریمان (1383)، شکاف بین نسل‌ها، انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی، تهران.

ب) منابع انگلیسی

– Dassbach, charl, H. A. (1995) “long waves and Historical generation” A world system approach, Michigan Technological university, Dep.of. social sciences.

– De graaf, non dirk; Evans G (1996),”why are the yang more post materialist?Comparative political studies, vol 28 issue 4

– Dietz. Thomas(1998)«a brief inventory of values» Educational and psychological measurement,volum 58, issue 6

– Feather, N, T (1975): values in educational society, free press, new York

– Hansen, Jo-Ida C. Leuty M.E. (2012). Work Values across Generations. Journal of Career Assessment. Vol. 20. No. 1. pp. 34-52.

– Majima, S. savge, M (2007) have there been culture shifts in Britain? Acritical encounter with Ronald inglehart, culture sociology,volume:293-315

– Moore, Melamie, (1990) Value Structures and Priories of Three Generations of Japanese Americans Sociological Spectrum, Vol 19. Issue 1 jan,

– Parks, ganet B. Roberton Mary Ann. (2008) Generation Gaps in Attitudes Toward Sexist/ Nonsexist Language. Gournal of Language and Social Psychology, Vol. 27, 3.

چکیده

این پژوهش با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی به بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی در میان ساکنان شهرستان رودبار جنوب از منظر جوانان و بزرگ‌سالان آن منطقه می­پردازد. برای گردآوری داده­های کیفی از تکنیک مصاحبه­ی عمیق و جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی از روش نظریه­ی زمینه­ای استفاده‌شده است. بر اساس روش نمونه­گیری کیفی- هدفمند و نیز معیار اشباع نظری 15 نفر از جوانان 18- 29 ساله و همچنین 12 نفر از بزرگ‌سالان 40 سال و بالاتر شهرستان رودبار جنوب در این مطالعه شرکت کردند. مقولات عمده­ی مربوط به درک و تفسیر ارزش‌های جوانان عبارت‌اند از: فشار هنجاری سنتی، افزایش سطح توقع خانواده­ها، نفوذ رسانه­های جمعی، مقایسه گرایی، رقابت‌جویی، خوداتکایی، تمایل به مدرن شدن، رفتار فراغتی، روحیه­ی نوگرایی و احساس نارضایتی و نهایتاً ارزش رفاه­طلب به‌عنوان مقوله هسته انتخاب گردید. همچنین مقولات مربوط به درک و تفسیر ارزش‌های بزرگ‌سالان شامل مقولات، فقدان آینده‌نگری، خویشاوند گرایی، تمایل به حفظ ارزش‌های سنتی، خیرخواهی، همگرایی با باورهای دینی، ابراز ناخوشایندی از وضعیت موجود، رسانه­های جمعی و مقوله­ی هسته بازاندیشی ارزشی انتخاب گردید. مقوله­ی هسته نهایی در این پژوهش، ارزش رهایی‌بخش انتخاب گردید که با توجه به این مقوله جوانان و بزرگ‌سالان ارزش‌های بین نسلی را به‌مثابه‌ی ارزش‌های رهایی‌بخش درک و تفسیر کرده­اند. ازیک‌طرف جوانان ارزش‌های خود را به‌مثابه‌ی رفاه‌طلب و از طرف دیگر بزرگ‌سالان با ابراز ناخوشایندی از وضعیت موجود و افول ارزش‌های سنتی سعی در بازاندیشی ارزشی خوددارند. مقوله­ی هسته نهایی مذکور در قالب یک مدل زمینه‌ای شامل، شرایط، تعاملات (استراتژی‌ها) و پیامدها ارائه‌شده است.

واژگان کلیدی: ارزش­ها، جوانان و بزرگ‌سال، ارزش رفاه­طلب، بازاندیشی در ارزش­ها، نظریه زمینه­ای، شهرستان رودبار جنوب.

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

هویت هر جامعه­ای زائیده فرهنگ آن جامعه است. فرهنگ خود متشکل از ارزش­ها، باورها، هنجارها و نگرش­های حاکم بر رفتار افراد است. از بین این عناصر، می­توان گفت ارزش­ها بیشترین نقش را در رفتار فرد ایفا می­نمایند. ارزش­ها در بعد روانی و فردی مهم‌ترین منبع برای جهت­گیری درک و شناخت از خود و در بعد اجتماعی، مجموعه­ای از عقاید و نگرش­ها هستند که فرد طی فرآیند جامعه­پذیری آن‌ها را می­آموزد و خود را با قواعد و هنجارهای جامعه هماهنگ می­سازد و ارزش­ها به جهت ذهنی، رفتار افراد و داوری­های آنان را نسبت به‌تمامی امور متأثر می­سازند. بررسی ارزش‌های نسل جوان و بزرگ‌سال موضوع بحث و بررسي ديرينه و مشترک جامعه‌شناسان، روان­شناسان اجتماعي، صاحب‌نظران علوم تربيتي و مردم‌شناسان فرهنگي بوده است. در جامعه­شناسی بررسی ارزش­ها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا یکی از موارد و موضوعات موردمطالعه در علم جامعه­شناسی مطالعه رفتار انسان­هاست و کنش­ها و رفتارهای افراد، آگاهانه یا ناخودآگاه بر اساس ارزش‌های درونی آنان صورت می­گیرد. سخن گفتن از فرهنگ یک جامعه بدون ارزش­ها، سخن بی‌معنی و مفهوم است. نیک گهر در کتاب خود ارزش را این‌گونه تعریف می­کند که ارزش «ارزش معیاری است که شخص اقامه می­کند و به آگاهی اجتماعی و درک وی از امور و عوامل تأثیرگذار اجتماعی/ اقتصادی مربوط است که وی با طبقه اجتماعی وابسته به آن را احاطه کرده و با جامعه با شرایط تاریخی اقتصادی و اجتماعی­اش که در آن زندگی می­کند در ارتباط است» (نیک گهر،1373: 163).

در دو دهه اخیر، با تغییرات ساختار اجتماعی، فرهنگی جامعه ایران درنتیجه بهبود شاخص­هایی هم چون صنعتی شدن، افزایش میزان شهرنشینی، افزایش میزان تحرک اجتماعی و مهاجرت، جوانی جمعیت، توسعه شبکه حمل‌ونقل عمومی، توسعه وسایل ارتباط‌جمعی و استفاده از فنّاوری‌های نوین ارتباطی و توسعه نهادهای اجتماعی جدید مانند آموزش‌وپرورش و دانشگاه، زمینه مساعدی برای بروز تغییرات در ارزش­ها و نگرش­های اقشار جامعه ایرانی به وجود آورده است. نسل جوان نیازهایی را جستجو می­کند که متفاوت از نسل قدیم است. این امر ناشی از دگرگون شدن ارزش­ها به‌واسطه‌ی تحولاتی بود که تمام ابعاد زندگی را به‌طور بی­سابقه­ای تحت تأثیر خود قرارداد و محیطی متفاوت را برای پرورش نسل جدید فراهم کرد؛ درنتیجه نسل جدید، نسلی متفاوت از گذشتگان خویش است. کشورهایی درحال‌توسعه از این دگرگونی­ها در امان نماندند و شکل­های کم‌وبیش متفاوتی از آن تجربه کردند. ایران نیز به‌مثابه‌ی یکی از کشورهای درحال‌توسعه، ناظر اتفاقات مهمی طی سه دهه­ی آخر قرن بیستم بوده است. برخی از این تغییرات در حیطه­ی شناخت و تغییرات ارزشی دو نسل بزرگ‌سال و جوان بوده و پژوهش حاضر نیز عهده­دار بررسی همین مسئله است.

1-2 بیان مسئله

تعاملات/ استراتژی ها

ارزش­ها درونی­ترین لایه­های شخصیت انسان­ها هستند و شناخت مطلوب واقعیت­های درونی هر کس منوط به شناخت ارزش­ها و گرایش­های ارزشی اوست (یوسفی، 1383). ارزش برای هر فرد نوعی باور است که به شکل محوری، درون نظام باور کلی فرد جای گرفته است و مشخص می‌سازد که او چگونه «باید» و «نباید» رفتار کند، یا در صورت داشتن هدف‌هایی، کدام‌یک ارزش کسب کردن دارند و کدام‌یک ندارند. همچنین می‌توانیم آن را تحت عنوان ایده آل‌های انتزاعی و مجرد، مثبت و منفی که مقید یا ملزم به موقعیت یا موضوع گرایش خاص نیستند تعریف کرد. آلن بیرو در کتاب «فرهنگ علوم اجتماعی» ارزش‌های اجتماعی را مدل‌های کلی اقسام ارزش‌های شخص، فرهنگ، قضایی و … را لزوماً از ارزش‌های اجتماعی متمایز نمی‌داند و تأکید دارد، مردم باارزش‌های اجتماعی، حیات اجتماعی خود را می­گذرانند و اعضای جامعه در برابر این ارزش­ها به‌نوعی وفاق رسیده­اند (آلن بیرو،1377: 386). در دوران گذشته انتقال ارزش­ها از نسلی به نسل دیگر را مشارکت روزمره کودکان در زندگی بزرگ‌ترها تضمین می­کرد و هرکجا که مردم کار می­کردند و نیز هرکجا که به تفریح و سرگرم‌کننده خود می‌پرداختند، کودکان با بزرگ‌ترها مختلط بودند و به‌این‌ترتیب هنر زندگی کردن را از روی تماس­های روزمره می­آموختند (فرزانه و چراتی، 1390)؛ اما در پی وقوع انقلاب صنعتی و فرآیند نوسازی جوامع صنعتی و جوامع درحال‌توسعه، تداوم تاریخی و ساختاری نسل­ها دچار تغییر و تحول شد به‌طوری‌که در پی روند نوسازی، ابتدا جوامع پیشرفته و سپس جوامع در حال پیشرفت، تغییرات سریع و شدید و حوادث بزرگ مقطعی و تاریخی، نظیر جنگ­ها، جنبش­ها و انقلابات اجتماعی را تجربه کردند که سبب شد بین اجتماع سنتی دیروز در جامعه مدرن امروز، شکاف وسیع و عمیقی به وجود آید (توکل و قاضی نژاد، 1385: 96) به‌طوری‌که برخی اندیشمندان علوم اجتماعی بر این نظرند که در فرآیند استقرار مدرنیته و گذار جامعه سنتی به جامعه‌ی مدرن، بسیاری از عناصر مهم سنتی ساختار فرهنگی جامعه درهم‌شکسته می­شوند و عناصر و ساختارهای جدیدی جایگزین آن­ها می­شود که یکی از ابعاد مهم این تغییر و تحولات فرهنگی در جامعه، تغیر ارزش‌های سنتی و مدرن در بین جوانان و بزرگ‌سالان می‌باشد (زاهدی و خضر نژاد، 1392، 69) که به تعبیر باتومور استمرار یک جامعه به‌وسیله فرآیند جامعه‌پذیری که سنت اجتماعی نسل­های پیشین را به نسل­های جدید انتقال می­دهد، تأمین می­شود، لیکن جامعه‌پذیری هرگز کامل نیست، یعنی نسل­های جدید هرگز زندگی اجتماعی پیشینیان خود را دقیقاً تکرار نمی­کنند. بلکه این تکرار همواره با انتقاد، رد برخی از جنبه­های سنتی و نوآوری همراه است (چیت‌ساز قمی، 1386: 86). آنچه از نسل گذشته به‌عنوان ارزش مطرح گردیده تا دوران نوجوانی به‌عنوان بایدونبایدها زندگی، خود را نمایان می‌سازد و از مرحله نوجوانی به بعد با دیده­ی شک و تردید به آن‌ها نگریسته می­شود و نوجوان با حساسیت و تأمل فراوان به آن‌ها نگاه می­کند (کمر بیگی، 1380: 187)؛ اما در جامعه درحال‌توسعه‌ای مانند جامعه ایران تغییرات گسترده­ای را تحت تأثیر فرآیند نوسازی تجربه می­کند، رویدادهایی چون انقلاب مشروطیت، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، تحولات سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و جریانات دیگر را شاهد بوده جامعه را در دوره­های مختلف دستخوش تغییرات بنیادین قرارداده است که پیامدهای فراوانی را برای جامعه داشته است. چالش­هایی که مابین ارزش‌های سنتی و مدرن و همچنین ورود فناوری و فرهنگ نهفته در بطن آن، تحولات عمیق و گسترده سیاسی و پیدایی طبقه متوسط پرشمار شهری/ روستایی، افزایش بی­سابقه مصرف کالاها جدید، تحولات ساختاری در ترکیب جمعیت و بالا رفتن نسبت جمعیت جوان کشور، تحولات اساسی در مرجعیت فرهنگی جامعه از طریق گسترش شبکه­های ویدئویی و تلویزیونی، ماهواره­ای، گسترش شبکه اینترنت در سال­های اخیر و… همگی به‌صورت عواملی درآمده‌اند که موجب شده­اند تغییرات ارزشی جامعه ایران با شدت و حدّت بیشتری نمایان شود و جامعه را در وضعیت در حال گزار قرارداده است. بررسي‌هاي دقيق نشان مي‌دهد که يکي از معضلات کليدي و مهمي که اينک جامعه ايران با آن روبروست، عدم برقراري رابطه و تعامل منطقي ميان نسل‌هاي مختلف است، «بر اساس اظهارات معاون سازمان بهزيستي کشور ميزان گفتگو در بين اعضاي خانواده در کشور تنها حدود 30 دقيقه است که اين مي‌تواند آسيب‌زا باشد»(ميرساردو و صداقت، 1388: 74).

بنابراین با توجه به آنچه به‌ آن‌ها اشاره شد مي‌توان گفت جامعه ايران در مرحله‌ گذار تاريخي ـ اجتماعي خود قرار دارد و جامعه‌اي که در اين مرحله قرار دارد استعداد و آمادگي بيشتري براي ايجاد تضاد و شکاف ارزش‌های نسل جوان و بزرگ‌سال دارد؛ اما در حال حاضر به دلايل مختلفي شاهد رشد بیش‌ازپیش اين شکاف و عدم توجه کافي به هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي و عدم تعامل مناسب بين جوانان و بزرگ‌سالان هستيم. پژوهش­های صورت گرفته درزمینه‌ی شکاف ارزشی بین نسل­ها در استان کرمان نیز نشان‌دهنده‌ی افزایش تضاد و شکاف ارزشی بین جوانان و بزرگ‌سالان می­باشد. بر اساس پژوهش­های صورت گرفته و نتایج حاصل از آن در استان کرمان و با توجه به اینکه پژوهشی با این موضوع در شهرستان رودبار جنوب صورت نگرفته است پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی و روش تحلیل نظریه زمینه­ای به دنبال بازسازی معنایی تغییرات ارزشی در میان ساکنان شهرستان رودبار جنوب بپردازد تا بتواند تفاسیر موجود از تجربه زیسته و روزمره ارزش‌های را در میان افراد جامعه مذکور بررسی کرده و درنهایت مدل زمینه­ای و اما داده محور ارائه بدهد.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

ارزش­ها، از یک­سو راهنما و تعیین‌کننده گرایش­های اجتماعی و ایدئولوژی و از سوی دیگر تعیین‌کننده، رفتار و کنش اجتماعی هستند که در آداب‌ورسوم، قوانین، اعتقادات و اصول مقدس و شیوه­های زندگی روزمره تجلی می­یابند (داریان پور، 1386: 3). همچنین دارای کارکردهای بسیار مهم در جامعه هستند و این اهمیت بیشتر زمانی مشخص می‌شود که جامعه­ای در معرض تغییر و تحولات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار گیرد و نظم اجتماعی سابق تهدید شود و نیاز به تقویت انسجام اجتماعی و انتقال مواریت فرهنگی یک اولویت باشد. ارزش­ها همچنین وسیله همبستگی اجتماعی­اند و انتقال آن‌ها باعث پیوستگی فرهنگی می­شود. به‌طوری‌که ارزش‌های مشترک در ردیف مهم‌ترین عوامل همبستگی اجتماعی قرار می­گیرند.

بنابراین می­توان گفت، اگر نظامی خواهان ماندگاری و دوام باشد، می­بایست به فراخور نسل­های مختلف موجود در جامعه به فرهنگ‌سازی و بالندگی آرمان­ها، ارزش­ها و… مبادرت نماید؛ زیرا در جوامع جدید به‌واسطه رشد آموزش و ایجاد تنوع در سلیقه­ها و نگرش­های افراد و رشد فاصله­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین افراد و دگرگونی­هایی که در فرآیند اجتماعی شدن افراد به اقتضاء شرایط صورت می­پذیرد دیگر نمی­توان انتظار یکسان بودن آرمان­ها، ارزش­ها، نگرش­ها و هنجارهای اقشار مختلف را دانست. توجه به جوانان و مسائل مرتبط به آن‌ها از آن روی اهمیت دارد که این طبقه سنی قرار است در آینده­ای نزدیک سکان هدایت بسیاری از امور شهر و کشور را بر عهده بگیرند جانشین نسل پیشین شوند و راه آن‌ها ادامه دهند. در این‌سوی روال اجتماعی شدن چنان­که بایدوشاید اگر رخ ندهد، دوگانگی میان نسل بزرگ‌سال و جوان بروز کرده و می‌تواند سبب شکاف گردد. تحقیق درباره این مسئله و توصیف ارزش‌های بین نسل­ها از دو جنبه نظری و کاربردی اهمیت دارد. از بعد نظری، انجام مطالعه درباره تفاوت نظام­های ارزشی نسل­ها موجب رشد و ارتقای علمی می­شود و درنتیجه با مطرح‌شدن پرسش­های علمی در این زمینه پاسخ­های علمی به آنان داده می­شود. این مطالعات به‌عنوان یک مطالعه بنیادی می­تواند در جهت شناخت این پدیده نوظهور کمک شایانی به عمل آورد و ازآنجاکه تاکنون پیرامون این پدیده مطالعه جامعی صورت نگرفته می­­توان کاستی­های آن را نیز در نظر داشت. از جنبه کاربردی می­توان با شناخت نظام ارزشی نسل­ها برداشتی صحیح از میزان تفاوت­ها و شباهت­های این دو نظام در جهت کاهش شکاف نسل­ها، آگاهی­های لازم را کسب نمود؛ اما در مورد اهمیت و ضرورت تحقیق در میدان خاص مطالعه می­توان گفت؛ یکی از دلایل اهمیت و ضرورت تحقیق ویژگی­های میدان موردمطالعه است. میدان موردمطالعه این تحقیق شهرستان رودبار جنوب یکی از شهرستان­های جنوبی استان کرمان هست که این شهرستان ازلحاظ توسعه­یافتگی یکی از شهرستان­های درحال‌توسعه استان کرمان محسوب می­شود که اکثر مردم آن به کشاورزی اشتغال دارند، این شهرستان محل زندگی افراد از طوایف و فرهنگ­های گوناگونی است که این منطقه محل تلاقی ارزش­ها و آداب­و­رسوم بلوچی، بندری و ارزش‌های بومیان این منطقه است. از طرف دیگر با ورود نوسازی وسایل ارتباطی جدید و آشنایی بافرهنگ و ارزش‌های افراد دیگر است.

بنابراین با توجه به دلایل فوق در این تحقیق به دنبال این هستیم که با به‌کارگیری روش نظریه­ی زمینه­ای که در چارچوب پارادایم تفسیرگرایی قرار می­گیرد به بررسی ارزش‌های بین نسلی در میان جوانان و بزرگ‌سالان منطقه موردنظر بپردازیم.

1-4 اهداف پژوهش

الف) اهداف اصلی:

مهم‌ترین هدف این پژوهش بازسازی معنایی ارزش‌های بین نسلی در میان جوانان و بزرگ‌سالان در شهرستان رودبار جنوب است.

 ب) اهداف فرعی:

علاوه بر این هدف اصلی، اهداف دیگری نیز وجود دارند که عبارت‌اند از:

1) بررسی و توصیف این­که نسل جدید چه درک و تفسیری از ارزش‌های خود دارد.

2) بررسی و توصیف درک و تفسیر نسل­ گذشته نسبت به ارزش‌های خود.

3) بررسی و توصیف درک و تفسیر ارزش‌های نسل گذشته و جوان نسبت به ارزش‌های یکدیگر

4) ارائه راهکارهای پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضعیت در شهرستان رودبار جنوب.

1-5 سؤالات اساسی تحقیق

الف) سؤال اصلی:

پرسش بنیادین این پژوهش آن است که افراد ساکن شهرستان رودبار جنوب تغییرات ارزشی در چند دهه­ی اخیر را چگونه درک، معنا و تفسیر می­کنند. تغییرات رخ‌داده در حوزه­ی ارزش­ها در چند دهه­ی اخیر در نظام معنایی این فرهنگ چگونه بازنمایی شده است و اساساً ساکنان این جامعه چگونه این تغییرات را در نظام معنایی خود درک، معنا و تفسیر نموده­اند؟ در جریان معنا سازی از این تغییرات چه مفاهیم، موضوعات و ایده­هایی برای ساکنان این جامعه مطرح‌شده است؟

ب) سؤالات فرعی:

سؤالات خاص­تر این تحقیق به شرح زیر هست:

1- بررسی و توصیف این­که نسل جوان چه درک و تفسیری از ارزش‌های خود دارد؟

2- بررسی و توصیف درک و تفسیر نسل­ گذشته نسبت به ارزش‌های خود چگونه است؟

3- بررسی و توصیف درک و تفسیر ارزش‌های نسل گذشته و جوان نسبت به ارزش‌های یکدیگر چگونه است؟

1-6 تعریف مفاهیم اساسی تحقیق

1-6-1 ارزش­ها

ازنظر لغوی ارزش هر آن چیزی است که برای فرد مهم به شمار می­رود و این به مفهوم اقتصادی آن نیست بلکه معنای اجتماعی و فرهنگی نیز دارد؛ و به همین دلیل ارزش یک‌چیز به قیمت ­آن نیست اگر مالک ارزشمندی قیمت باشد بازار عرضه و تقاضا آن را تعیین می­کند و تا حدی که به نیاز اقتصادی پاسخگو باشد ارزش آن بیشتر است ولی اگر ما از ارزش برداشت اجتماعی داشته باشیم متوجه می­شویم که ارزش یک‌چیز، وابسته به مهم بودن ­آن است مهم بودن نه به خاطر رفع نیازها بلکه به خاطر ایجاد یک حس مشترک. در فرهنگ معین ارزش به معنای قیمت برازندگی، شایستگی و قابلیت بیان‌شده است (معین،1361: 191)؛ و در فرهنگ عمید معنای شایستن، سزاوار بودن، لایق بودن، قدر و قیمت به‌کاررفته است (عمید،1374: 134) که بیشتر معنای اقتصادی از آن برمی‌آید.

به خاطر پیچیدگی جوامع، پدیده­ها، رفتارهای انسانی و خلاق بودن اذهان بشری در سراسر جوامع انسانی هم ارزش‌های مطلق برای جوامع وجود ندارد و هم برداشت از ارزش­ها در حیطه علوم اجتماعی مشابه نیست به همین دلیل در مورد ارزش­ها در علم جامعه­شناسی تعریف واحدی وجود ندارد و توافقی بین اندیشمندان در مورد تعریف آن مشاهده نمی­شود. هر اندیشمندی با تعریفی خاص که بیانگر دیدگاه او جامعه­اش نسبت به موضوع است به این امر پرداخته خصوصیاتی را برای این پدیده مشخص کرده­ است. به‌هرحال تلاش­هایی را از سوی صاحب­نظران در جهت تشریح موضوع ارزش صورت گرفته، نشان می­دهد که 1- ارزش­ها در هر جامعه توافقی هستند 2- ارزش­ها معرف گروه و یا طبقه و درنهایت جامعه خاصی می­باشند 3- ارزش­ها با احساسات درونی و نهادینه‌شده افراد سروکار دارد و به عبارتی برای افراد مقدس هستند 4- ارزش­ها ازنظر حساسیت افراد جامعه به انواع آن‌ها درجه‌بندی‌شده هستند 5- ارزش­ها نیازهایی را در جامعه برآورده می­سازند که این نیازها بیشتر اجتماعی و فرهنگی هستند. ارزش توصیف‌کننده چیزهایی است که باید باشد به عبارت ساده­تر ارزش ایده­هایی متداول و رایجی است درباره این­که چه چیز درست است و چه چیز نادرست. ارزش­ها بسیار انتزاعی، کلی و معیارهای مشترک برای قضاوت­اند، ارزش­ها معیار فرهنگی است که مردم از طریق آن مطلوبیت، جذابیت، زیبایی و خوبی شخص یا چیزی را ارزیابی می­کنند و آن را راهنمای زندگی اجتماعی خود قرار می­دهند مفاهیمی مانند آزادی انتخاب یا فرصت­های مساوی در جوامع دموکراتیک مفاهیم ارزشی هستند ازاین‌رو ارزش­ها اصولی کلی هستند که شالوده باورها را شکل می­دهند (عضدانلو،1384:34).

ازنظر آلن بیرو ارزش میزان توانایی یک شی درازای یک میل، یک نیاز و یا یک تمنای انسانی است پس اساس ارزش را باید در اندیشه انسانی جستجو کرد که به دنبال نفع و یا ارزش یک شی است، به عبارتی اندیشیدن در باب ارزش به معنای اندیشه در باب آن چیزی است که مطلوب شناخته می­شود (بیرو،1370:445) و ارزش‌های اجتماعی مدل­های رفتار، احکام جمعی و هنجارهای کرداری موردپذیرش عمومی و خواست جامعه هستند (بیرو:386).

در دایره الم عارف تطبیقی علوم اجتماعی تعاریف مختلفی در مورد ارزش­ها آمده است: ارزش­ها نمایانگر عقاید اصولی هستند که ازنظر فردی یا اجتماعی نوعی رفتار برتر شمرده می­شوند یا ارزش­ها باورهای افراد یک جامعه درباره آنچه خوب، درست مطلوب است هست. در تعریفی دیگر ارزش­ها، اعتقادات یک فرد، گروه یا جامعه درباره رفتار اعمال و تفکرات است به‌گونه‌ای که اعمال پسندیده از ناپسند مجزا می­سازد و ارزش‌های اجتماعی مقیاس­هایی هستند که از طرف یک جامعه به‌عنوان ملاک ارزیابی افکار، هدف­ها و اعمال افرادی گروه­ها پذیرفته‌شده‌اند و اساس پذیرش و رد پاداش­ها و کیفرها هستند (شایان مهر، 1377: 52).

1-6-2 نسل

به نظر هیوز معنای نسل بسیار کش‌دار است ولی در جهان واقعیات ما به ازایی دارد که همه احساس می­کنیم کاملاً مشخص است. هر نسل بر پایه تجربیاتی که افرادش در آن شریک بوده­اند حدومرزی از خود به دست می­دهد و درواقع خوشه­ای حول محور این‌گونه تجربه­ها تشکیل می­شود (آزاد ارمکی، 1386). ترول پنج مفهوم متفاوت از نسل ارائه داده است که کرتزل آن را به چهار مقوله تقسیم­بندی کرده است: نسل همچون یک اصل و پایه نسب خویشاوندی، نسل همچون افراد گروه هم‌دوره، نسل همچون مرحله زندگی و نسل همچون دوره تاریخی. اکثر جامعه­شناسان بعد سوم این تقسیم­بندی یعنی نسل همچون دوره زندگی را قبول دارند زیرا نسل به معنی دوره زندگی اعم بر هم‌دوره‌ای‌هاست (یوسفی،1383).

1-6-3 ملاک­های تمایز نسل­ها از یکدیگر در ایران

مرور مجموعه مباحث مفهومی در مورد نسل­ها به ما این امکان را می­دهد که به بررسی و تمایز نسل­ها از یکدیگر در ایران اقدام نماییم مرور مجموعه مباحث گذشته ما را به ملاک­هایی زیر برای تمایز نسل­ها از یکدیگر رهنمون می­کند:

ملاک سن و سال

تجارب مشترک جامعه­پذیری

وقایع مهم تاریخی همچون جنگ، انقلاب، کودتا و …

تجربه­های نسلی

بر این اساس می­توان با مبنا قرار دادن انقلاب اسلامی در حال حاضر سه نسل را از یکدیگر تفکیک کرد:

نخست نسلی که فرآیند جامعه­پذیری آنان به سال­های دهه­های سی و چهل بازمی‌گردد و تجارب مشترکی چون کودتای 28 مرداد، دولت ملی مصدق، قیام پانزده خرداد و … را پشت سر گذاشته­اند.

نسلی که فرآیند جامعه­پذیری آنان به دهه­های پنجاه بازمی‌گردد و تجربه انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی از مهم‌ترین تجارب تاریخی این نسل محسوب می­شود.

نسلی که فرآیند جامعه­پذیری آنان به سال­های بعدازانقلاب اسلامی بازمی‌گردد و تجارب مشترک خاص خود را دارد. اگر بخواهیم این سه نسل را به‌وسیله گروه­های سنی مشخص نماییم به ترتیب زیر خواهد بود:

گروه سنی 29- 15 سال (نسل سوم)

گروه سنی 54- 30 سال (نسل انقلاب و جنگ)

گروه سنی 55 سال و بیشتر (نسل قبل از انقلاب)

با اندکی تسامح می­توان گفت این سه نسل در حال حاضر نسل­های جوان، میان‌سال و کهن­سال را نمایندگی می‌کنند

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي جامعه‌شناختي ارزش‌هاي حرفه‌اي از ديدگاه کارکنان شرکت گاز
 • پایان نامه بررسي عوامل موثر برمشارکت اجتماعي سمن هاي جوانان (سازمانهاي غير دولتي يا مردم نهاد جوانان) در فضاي مجازي « اينترنت»
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122