پايان نامه بازنمايي ارزش‌هاي فرهنگي بيگانه در تبليغات محيطي شهر تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بازنمايي ارزش‌هاي فرهنگي بيگانه در تبليغات محيطي شهر تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 178 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بازنمايي ارزش‌هاي فرهنگي بيگانه در تبليغات محيطي شهر تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل1 1
کلیات پژوهش 1
مقدمه 1
1- 1- طرح مسأله و تعریف آن 1
1-2- بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق 3
1-2-1- ضرورت و اهمیت نظری 3
1-2-2- ضرورت و اهمیت عملی 4
1-3- اهداف تحقیق 4
1-3-1- هدف اصلی 4
1-3-2- اهداف فرعی 4
1-4- سؤالات تحقیق 5
1-5- فرضیات تحقیق: 5
فصل2 7
ادبیات و مبانی نظری پژوهش 7
مقدمه 8
2-1- مرور تاریخی؛ پیشینه پژوهش در جهان و ایران 8
2-1-1- تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان 8
دوره ﻧﺨﺴﺖ؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ 9
دوره دوم؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری ـ ﭼﺎﭘﯽ 11
ﺩﻭﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 16
2-1-2- تاریخچه تبلیغات محیطی در جهان 16
2-1-3- تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران 22
2-1-3-1- اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن‬ 22
2-1-3-2- ایران معاصر تا قبل از انقلاب اسلامی(1357-1200 ه.ش) 23
2-1-3-3- ایران معاصر پس از انقلاب اسلامی 28
2-1-2- تاریخچه تبلیغات محیطی در ایران 30
2-1-5- بررسی پژوهش‌های پیشین 33
2-1-5-1- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 33
1. ارزیابی اثر بخشی تبلیغات محیطی شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از دیدگاه مسافرین متروی شهر تهران 33
2. بازتاب ارزشهای فرهنگی در آگهی‌های تجاری تلویزیون 35
3. بررسی فنی گرافیک در طراحی تبلیغات بر روی اتوبوسهای شرکت واحد تهران 36
4. بررسي مؤلفه هاي سبك زندگي در تبليغات تجاري تلويزيوني 37
5. ش‍ن‍اس‍ایی و اول‍ویت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ مؤث‍ر ب‍ر اث‍رب‍خ‍شی‌ ت‍بلي‍غ‍ات‌ م‍حیطی‌ ب‍راس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ چ‍ه‍ار P ت‍ب‍ليغ‍ات‌ 39
2-1-5-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور 41
1. ارزشهای فرهنگی نمایش داده شده در تبلیغات تلویزیونی هند 41
2. ارزشهای فرهنگی منعکس شده در تبلیغات اینترنتی آمریکایی و چینی 42
3. ارزشهای فرهنگی منعکس شده در تبلیغات تلویزیونی چین و هنگ‌کنگ 43
2-2- ادبیات پژوهش و مرور مفهومی 43
2-2-1- مفهوم فرهنگ 43
2-2-1-1- تعریف فرهنگ 43
2-2-1-2- ویژگی‌های فرهنگ 44
2-2-2- مفهوم ارزش 45
2-2-2-1 تعریف ارزش 45
2-2-2-2- طبقه بندی ارزش‌ها 45
2-2-2-3- تعریف ارزش‌های فرهنگی 46
2-2-3- مفهوم تبلیغات 47
2-2-3-1- تعریف تبلیغات 47
2-2-3-2- عناصر و ویژگی‌های تبلیغ به‌ عنوان ارتباط 48
2-2-3-3- انواع تبلیغات 48
2-2-3-3- 1- تبلیغات سیاسی 49
2-2-3-3- 2- تبلیغات بازرگانی 49
2-2-3-3- 3- تبلیغات فرهنگی 49
2-2-3-4- انواع رسانه‌های تبلیغاتی و مزایا و معایب آنها 50
2-2-3-4-1- روزنامه 50
2-2-3-4-2- رادیو 50
2-2-3-4-3- تلویزیون 51
2-2-3-4-4- اینترنت 51
2-2-3-4-5- تبلیغات محیطی(شهری) 52
2-2-3-4-5-1- تعریف تبلیغات محیطی 52
2-2-3-4-5-2- مزایا و معایب تبلیغات محیطی 52
2-3- دیدگاه‌های علمی و چارچوب نظری 53
2-3-1- دیدگاه‌های علمی مرتبط با رسانه‌ها و تبلیغات 53
2-3-1-1- دیدگاه‌های انتقادی نسبت به تبلیغات 54
2-3-1-2- دیدگاه‌های مثبت نسبت به تبلیغات تجاری 60
2-3-1-3- دیدگاه و ارزش‌های حاکم بر تبلیغات تجاری در نظام سرمایه‌داری 63
2-3-1-4- دیدگاه و ارزش‌های حاکم بر تبلیغات تجاری در نظام اسلامی 66
2-3-2- نظریه‌های مربوط به تأثیر پیامهای ارتباطی 68
2-3-2-1- نظریه بازنمایی 69
2-3-2-2- نظریه متقاعدسازی 71
2-3-2-3- نظريه اقناع 71
2-3-2-4- نظریه ترغیب 75
2-3-2-5- نظریه یادگیری اجتماعی و جامعه‌پذیری 77
2-3-3- چارچوب نظری پژوهش 78
2-4- سؤالات و فرضیات پژوهش 80
2-4-1- سؤالات پژوهش 80
2-4-2- فرضیات پژوهش 81
فصل 3 82
روش‌شناسی 82
مقدمه 83
3-1- روش تحقیق 83
3-2- جامعه‌ی آماری 84
3-3- نمونه‌ی آماری 84
3-4- روش نمونه‌گیری 84
3-5- واحد تحلیل 85
3-6- تکنیک یا ابزار گردآوری اطلاعات 85
3-7- تکنیک تجزیه و تحلیل داده‌ها 85
3-8- پایایی و روایی تحقیق 85
3-8-1- پایایی 85
3-8-2- اعتبار یا روایی تحقیق 86
3-9- تعاریف نظری مفاهیم تحقیق 86
3-10- تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق 96
فصل 4 104
تجزیه و تحلیل آماری یافته‌های پژوهش 104
مقدمه 105
4-1- بررسی توصیفی دادههای تحقیق در قالب جداول یک‌بعدی 106
4-2- تحلیل استنباطی داده‌های تحقیق براساس جداول دوبعدی 123
فصل 5 138
نتیجه‌گیری و پیشنهادات 138
مقدمه 139
5-1- نتایج به‌دست آمده از بررسی تبلیغات محیطی شهر تهران 139
5-1-1- پاسخ به سؤالات تحقیق 139
5-1-2- نتایج تبیینی پژوهش(نتایج آزمون فرضیات تحقیق) 142
5-2- نتیجه‌گیری 145
5-3- محدودیتهای پژوهش 147
5-4- پیشنهادات 147
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی 147
5-4-2- پیشنهادات کاربردی 148
منابع 149
کتاب‌های فارسی 149
مقالات فارسی 152
پایان‌نامه‌های فارسی 153
منابع لاتین 153
پیوست يك: دستورالعمل كدگذاري 154
پیوست دو: نمونههايي از تبليغات محيطي 157

منابع

کتاب­های فارسی:

قرآن کریم. (1370). ترجمه مهدی الهی قمشه­ای، تهران: انتشارات اسوه، وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه.

احمدی، تقی. (1389). مهندسی تبلیغات محیطی. تهران: انتشارات فرازاندیش سبز، چاپ اول.

ادهم، علی. (1389). تبلیغات محیطی(پیشینه و مفاهیم). تهران: انتشارت پژوهش رسانه، چاپ اول.

اربابی، علی­محمد. (1350). تبلیغات تجارتی. تهران: انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی علامه طباطبایی، چاپ اول.

اسمیت، فلیپ. (1387). درآمدی بر نظریه فرهنگی. ترجمه حسن پویان، تهران: نشر دفتر پژوهش­های فرهنگی.

ویلیام ال بنوا و پاملا جی بنوا.(1389). فرآیند تأثیرگذاری پیام‌های اقناعی. ترجمه مینو نیکو و وارگن سرکیسیان، تهران: مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

باهنر، ناصر و همایون، محمدمهدی. (1388). گذرگاه­های تبلیغات بازرگانی؛ از آغاز تا اسلام. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، چاپ اول.

بیرو، آلن. (1366). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان، چاپ اول.

حایری، وحید و رستمی، محمدرضا. (1390). تبلیغات فرهنگی، از تئوری تا عمل. تهران: انتشارات تبلور.

حسینی لاهیجی، رضا. (1390). آشنایی با تبلیغات شهری. تهران: انتشارات سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور، چاپ اول.

حكيم‌آرا، محمدعلي. (1384). ارتباطات متقاعدگرانه و تبليغ. تهران: انتشارات سمت.

خداداد حسینی، حمید، روستا، احمد و خلیلی­شجاعی، وهاب. (1389). تبلیغات از تئوری تا عمل. تهران: انتشارات حروفیه.

دالوند، احمدرضا. (1387). خوانش صفحه بدون قرائت متن. جلد اول، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها، چاپ اول.

دفلور، ملوین و ای.دنیس، اورت. (1383). شناخت ارتباطات جمعی. ترجمه سیروس مرادی، تهران: انتشارات سروش.

دهخدا، علی اکبر. (1377). لغت نامه. جلد11، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.

اولسون،جين، سیگنایزر، بنو و ویندال، سون. (1387). كاربرد نظريه‌هاي ارتباطات. ترجمه عليرضا دهقان، چاپ دوم، تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.

پستمن، نيل. (1373). زندگي در عيش، مردن در خوشي. ترجمه صادق طباطبايي، تهران: انتشارات سروش.

دی­ویمر، راجر و دومینیک، جوزف­آر. (1384). تحقیق در رسانه­های جمعی. ترجمه کاووس سیدامامی، تهران: انتشارات سروش و مرکز تحقیقات صدا و سیما.

رسولی، محمدرضا. (1386). پژوهشنامه تبلیغات. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

ساروخانی، باقر. (1378). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی. جلد اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سورین، ورنر و تانکارد، جیمز. (1386). نظریه­های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

شاه محمدی، عبدالرضا. (1385). اقناع و تبلیغ جامعه شناسی و متون. تهران: انتشارات زرباف.

صانعی، پرویز. جامعه­شناسی ارزش­ها. (1372). تهران: انتشارات گنج دانش.

صدر، سید محمدباقر. اقتصادِ ما. (1353). ترجمه محمدکاظم موسوی، جلد اول، تهران: انتشارات تهران.

طاهر نسبی، کوروش. (1381). صنعت تبلیغات، آگهی، ترویج، تبلیغ. جلد اول، تهران: انتشارات فرزین، چاپ اول.

طباطبایی، سیدمحمدحسین. (1374). تفسیر المیزان. ترجمه سیدمحمدباقر موسوی همدانی، جلد اول، تهران: نشر دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم.

فرهنگی، علی­اکبر. (1379). فرهنگ، مصرف­گرایی و تبلیغات بازرگانی. مجموعه مقالات نخستین همایش و نمایشگاه صنعت تبلیغات ایران، به اهتمام کوروش اسعدی بیگی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

قاسمی، سیدفرید. (1383). رویدادهای مطبوعاتی ایران 1382-1215. انتشارات مرکز مطالعات و توسعه رسانه­ها، چاپ اول.

قنادان، منصور، مطیع، ناهید و ستوده، هدایت­الله. (1388). جامعه­شناسی(مفاهیم کلیدی). تهران: انتشارات آوای نور، چاپ هشتم.

کریپندورف، کلوس. (1383). تحلیل محتوا، مبانی روش­شناسی. تهران: نشرنی، چاپ دوم.

کوش، دنی. (1381). مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی. ترجمه فریدون وحیدا، تهران: انتشارت سروش.

كيا، علي‌اصغر و سعيدي، رحمان.(1383). مباني ارتباط، تبليغ و اقناع. تهران: انتشارات روزنامه ايران.

گولد، جولیوس و ل كولب، ویلیام. (1376). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر پرهام و دیگران، تهران: نشرمازیار، چاپ اول.

گیدنز، آنتونی. (1384). جامعه­شناسی. ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ چهاردهم.

ماركوزه، هربرت. (1362). انسان تك ساحتي. ترجمه محسن مؤيدي، تهران: انتشارات اميركبير.

محسنیان راد، مهدی. (1384). ایران در چهار کهکشان ارتباطی. جلد دوم، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول.

محمدی ری­شهری، محمد. (1362). میزان­الحکمه. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.

محمدیان، محمود. (1379). مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی. تهران: انتشارات حروفیه.

محمدی­مهر، غلامرضا. (1389). روش تحلیل محتوا. تهران: انتشارات دانش­نگار، چاپ دوم.

منصورفر، کریم. (1384). روش­های آماری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران،چاپ هفتم.

موسوی خمینی، روح الله. (1365). صحیفه نور. جلد 18، تهران: انتشارات شرکت سهامی چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

مهدی زاده، سیدمحمد. (1387). رسانه­ها و بازنمایی. تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها، چاپ اول.

مهدی­زاده، سید محمد. (1391). نظریه­های رسانه: اندیشه­های رایج و دیدگاه­های انتقادی. تهران: انتشارات همشهری، چاپ دوم.

میرفخرایی، تژا. (1386). بررسی مقایسه­ای گفتمان­های غالب در حوزه­ی قوانین تبلیغات تجاری ایران. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

نقیب­السادات، سیدرضا. (1384). راهنمای عملی آماده­سازی طرح تحقیق در روش تحلیل محتوا. قم: دفتر نشر معارف، چاپ اول.

هارپر، کریستوفر. (1387). رسانه­های نوین. ترجمه علی­اصغر کیا، تهران: انتشارات شرکت تعاونی سازمان معیت ادارات، چاپ دوم.

هال، استوارت. (1386). غرب و بقیه: گفتمان و قدرت. ترجمه محمود متحد، تهران: نشرآگه، چاپ اول.

هیوارد، سوزان. (1381). مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی. ترجمه فتاح محمدی، تهران: نشر هزاره سوم، چاپ اول.

مقالات فارسی:

اسدی طاری، محمدحسن. تاریخچه تبلیغات بازرگانی. فصلنامه رسانه، سال چهارم، شماره پیاپی 13، بهار 1372.

رسولی، محمدرضا. بررسي مؤلفه هاي سبك زندگي در تبليغات تجاري تلويزيوني. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 23، پاییز 1382.

علمداری، مهرداد. فریمینگ یا قاب­بندی چیست؟. کتاب ماه علوم اجتماعی، سال دوم، شماره 13، فروردین 1388.

فرقانی، محمدمهدی. سیمای آگهی­های بازرگانی در یک دوره هشت ساله (1334-1327). فصلنامه رسانه، سال چهارم، شماره پیاپی 16، زمستان 1372.

کلانتری، علی. تبلیغات شهری؛ زشت، زیبا، بلاتکلیف. فصلنامه رسانه، سال نهم، شماره پیاپی 36. زمستان 1377

کلهر، کیومرث. رویکرد بهره­گیری از رسانه­های مختلف در بازاریابی و تبلیغ. فصلنامه پژوهش و سنجش، سال نهم، شماره 29، 1381.

مجیدی، حسن. چارچوب­های رسانه­های خبری غربی و نحوه بازنمایی جنبش­های مردمی کشورهای عربی با تأکید بر بحرین و مصر. فصلنامه رسانه، سال بیست و دوم، شماره پیاپی 85، پاییز و زمستان 1390.

مسعودی، امیدعلی. جادوی تبلیغ. فصلنامه پژوهش و سنجش، سال نهم، شماره 29، 1381.

معتمد نژاد، کاظم. مبانی و اصول تبلیغات سیاسی. فصلنامه رسانه، سال نوزدهم، شماره پیاپی 75. پاییز 1387

معتمد نژاد، کاظم. آگهي‌هاي تجاري و از خودبيگانگي انساني. فصلنامه رسانه، سال اول، شماره پیاپی 2. تابستان1369.

مولانا، حمید. آن­سوی تبلیغات بازرگانی جهانی؛ واقعیت­ها و چالش­­ها. فصلنامه رسانه، سال نوزدهم، شماره پیاپی 75. پاییز 1387.

مهدی­زاده، سید محمد. یادداشت. فصلنامه رسانه، سال نوزدهم، شماره پیاپی 75. پاییز 1387.

یگانه دوست، محمدرضا. (1378). مبادی نظری تبلیغات. ماهنامه فیلم، سال هفدهم، شماره 248.

پایان­نامه­های فارسی:

افخمی، بهنام. (1387). تبلیغات تجاری و ارزش­های فرهنگی در مجلات خانواده؛ (تحلیل محتوای تبلیغات تجاری مجلات خانواده سبز، خانواده، راه زندگی و روزهای زندگی در سال1385). پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.

پورحسینی، سیدجواد. (1387). ش‍ن‍اس‍ایی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ ع‍وام‍ل‌ مؤث‍ر ب‍ر اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ب‍راس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ چ‍ه‍ار P ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات. پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

دبیری، شراره. (1379). بررسی فنی گرافیک در طراحی تبلیغات بر روی اتوبوس­های شرکت واحد تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس.

رحماني تهراني، مريم. (1386). بازنمايي زنان در تبليغات مجلات (تحليل محتواي تبليغات مجلات زن روز(1354) و خانواده(1384). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی علامه طباطبایی.

رفعتی، مهری. (1373). سیر تحول تبلیغات بازرگانی در مطبوعات ایران از سال 1229 تا 1372. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی علامه طباطبایی.

عالمی، سارا. (1384). بررسی تأثیر تبلیغات تجاری پوشاک در بیلبوردهای شهر تهران؛ سال­های 83-82. پایان­نامه کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران.

فطوره­چی، یاسمن. (1388). ارزیابی اثر بخشی تبلیغات محیطی شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل از دیدگاه مسافرین متروی شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

هدایتی، سیده الهام. (1388). بازتاب ارزش­های فرهنگی در آگهی­های تجاری تلویزیون. پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

منابع لاتین:

 Watson, James and Hill, Anne(2006). Dictionary of Media and Communication Studies, 7th Edition, Hodder Arnold Publication.

Zhang, Jie.(2005). Cultural values reflected in Chinese and American web service advertising. Paper was presented at the Association for Education in Journalism and mass communication.sanAntonio,Texas.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بازنمایی ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران تدوین شده است. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤالات بودیم که آیا تبلیغات محیطی شهر تهران ارزش­های فرهنگی بیگانه را ارائه و تبلیغ می­کند یا خیر و اگر تبلیغ می­کند چه ارزش­های فرهنگی بیگانه­ای در تبلیغات وجود دارد. جهت پاسخ به این سؤالات تبلیغات محیطی شهر تهران به عنوان جامعه­ی آماری و از طریق روش نمونه­گیری چند مرحله­ای نمونه­ی مورد نظر (350 تبلیغ محیطی) انتخاب گردید. سپس با استفاده از نظریه­های متقاعد­سازی، اقناع، ترغيب و يادگيري‌اجتماعي چارچوب نظری تدوین و براساس آن سؤالات و فرضیات و پرسشنامه معکوس پژوهش تهیه گردید. در مرحله­ی بعد با استفاده از روش تحلیل محتوا و تکنیک پرسشنامه­ی معکوس، اطلاعات مورد نیاز جمع­آوری و با استفاده از نرم­افزار spss اطلاعات مورد نظر در دو سطح توصیفی و تبیینی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان­دهنده­ی آن بود که تبلیغات محیطی شهر تهران ارزش­های بیگانه با فرهنگ ایرانی را تبلیغ می­کنند. بیشترین ارزش­های فرهنگی بیگانه توسط تبلیغات تجاری ارائه شده است. کالاهای خارجی بیشترین ارزش تجمل­گرایی و کالاهای داخلی بیشترین مصرف­گرایی را تبلیغ می­کنند. به تبلیغ تولید ملی و ارزش کار و سرمایه ایرانی و همچنین ارزش مهم صرفه­جویی حتی در تبلیغات فرهنگی شهری توجه چندانی نشده است. از دیگر نتایج، آن­که تبلیغاتی که دارای جذابیت زیادی بوده­اند بیش از همه ارزش بیگانه­ی تجمل­گرایی و رفاه طلبی را تبلیغ نموده­اند. یکی دیگر از نتایج پژوهش حاضر این بود که تبلیغات نهادهای دولتی بیشتر از تبلیغات مؤسسات خصوصی به ارزش حفظ حجاب و پوشش مناسب برای مردان و زنان توجه داشته­اند. در این پژوهش 8 فرضیه وجود دارد که هر 8 مورد آن اثبات شده است.

واژگان کلیدی: ارزش­های فرهنگی، اقناع، بازنمایی، بیگانه، تبلیغات تجاری، تبلیغات محیطی.

فصل1

کلیات پژوهش

مقدمه

«ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و واﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮي ﮐﻪ در ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻫـﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ دﺧﺎﻟـﺖ اﺳﺎﺳـﯽ دارد، ﻓﺮﻫﻨﮓ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. اﺳﺎﺳﺎً ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻫﻮﯾﺖ و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﻌﺪﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻗﻮي ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﭘﻮچ و ﻣﯿﺎنﺗﻬﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪاي واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺮﺗـﺰق از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺎﭼﺎر دﯾﮕﺮ اﺑﻌﺎد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮔـﺮاﯾﺶ ﭘﯿـﺪا ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در آن ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺧﻮد را در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ»(اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ،1365: 16).

تبلیغات به­طور کلی، یکی از مهم­ترین و تأثیرگذارترین عناصر در حوزه­ی فرهنگ هر جامعه است، چرا که انسان امروز به­طور مداوم در معرض بمباران تبلیغاتی رسانه­ها قرار دارد و با گسترش رسانه­ها این تبلیغات نیز فراگیرتر می­شود، لذا بررسی تبلیغات و ارزش­های فرهنگی برجسته در آن­ها بسیار ضروری به­نظر می­رسد.

در فصل اول این پژوهش به طرح مسأله ، بیان ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف، سؤالات و فرضیات پژوهش می­پردازیم.

1- 1- طرح مسأله و تعریف آن

زندگی روزمره ما ارتباط تنگاتنگی با تبلیغات دارد. هر صبح که از خواب بر می­خیزیم، دست و صورت خود را با صابون سیو شسته و دندانهایمان را با خمیر دندان داروگر مسواک می­زنیم، صورت خود را با حوله هنر یا برق لامع خشک و محصولات لبنی کاله یا پگاه مصرف می­کنیم و چای شهرزاد می­نوشیم. با ماشین­های شرکت ایران خودرو یا سایپا به محل کار می­رویم، در طول مسیر و در ترافیک تهران هرگاه که سر بلند کنیم تا از این همه شلوغی و هیاهو ر­ها شویم تبلیغات محیطی فراوانی را می­بینیم که بر مصرف هرچه بیشتر ما می­افزاید. در طول روز با تلفن های همراه نوکیا و سامسونگ با دیگران تماس می­گیریم، برای انجام کارهای بانکی به بانک اقتصاد نوین، صادرات یا ملت و برای خرید روزانه به فروشگاه­های شهروند و رفاه مراجعه و مبلغ آن­ها را از طریق کارت­های بانکی تجارت، سپه و ملی پرداخت می­کنیم. در منزل مقابل تلویزیون­های سامسونگ و ال­جی می­نشینیم، برای انجام فرایض دینی بر مهر امین سجده می­کنیم، از یخچال سایدبای­ساید امرسان آب برداشته می­نوشیم و شب بر روی تشک خوشخواب و پتوی گلبافت به خواب می­رویم!

تبلیغات، ذهن ما را از تصاویر گوناگون مملو کرده به صورتی که تا نام کالایی را می­شنویم به یاد اسامی مشهور ونشان­های تجاری خاصی که مدام از طریق مطبوعات، رادیو، تلویزیون یا تبلیغات­ محیطی به چشم و گوشمان می­خورند، می­افتیم.

«به شما آگاهی می­دهیم تا بتوانید انتخاب کنید» این شعاری است که یک مؤسسه تبلیغاتی مدعی آن است. همان طور که مشاهده می­شود، «آگاهی» و «انتخاب» دو مقوله اصلی و تشکیل دهنده­ی یکی از تعاریف تبلیغات است(کلانتری،1377: 20).

به طور کلی بینش های نظری درباره تبلیغات تجاری در دوران معاصر دو دیدگاه را شامل می شود: دیدگاه اول متعلق به متفکرانی است که تبلیغات را گرامی داشته و بر این باورند که از طریق آن دسترسی به کالاها و حق انتخاب برای مصرف کننده فراهم می شود، اما دیدگاه دوم از آن صاحب نظرانی است که تبلیغات را وسیله­ای در دست تولید کننده­ی سرمایه­دار برای اثرگذاری بر توده­های مصرف کننده و تحت کنترل درآوردن آن­ها می­دانند(فرهنگی،1379: 69).

کنت گالبرایت[1] در کتاب جامعه متمول پیرامون تبلیغات می­گوید:«مؤسسات تبلیغاتی نمی­گذارند مردم طبق عادات خود عمل کنند، زیرا این مؤسسات بیشتر از آن جهت به­وجود آمده­اند که تمایلات جدیدی در مردم برانگیزند و حوائجی را در آن­ها پدید آورند که سابقاً دارا نبوده­اند»(کلانتری،1377: 20).

اما مدافعان تبلیغات در مقابل این دیدگاه مدعی­اند که این ابزار، آن چنان­که عده­ای از قدرت فراوان آن هراسیده­اند، تأثیر اغوا کننده ندارد و فقط اطلاعاتی را در اختیار مصرف کنندگان احتمالی می­گذارد تا با آگاهی بیشتر و بهتر بتوانند انتخاب کنند(فرهنگی،1379: 69).

سال­هاست که سراسر کلان شهر تهران تبدیل به بازار بزرگی برای تبلیغات شهری یا محیطی شده است. شهری که سراسر آن را آسمان­خراش­ها و آپارتمانها دربرگرفته و تبلیغات محیطی رنگارنگ نیز بر آشفتگی این بازار پرهیاهو افزوده است.

تابلوهای دیواری، استندهای سیمانی و فلزی، تابلوهای سه و چهار وجهی، بیلبوردها، تابلوهای دیجیتالی ال­ای­دی[2] و… از جمله روش­هایی هستند که از پاییز سال 1370 برای تبلیغات در سطح شهر تهران به کار گرفته شدند(کلانتری،1377: 21)

تبلیغات محیطی به­ تدریج سراسرشهر را فراگرفت و به یکی از اجزای جداناشدنی تهران تبدیل شد، این امر با تبلیغ کالاهای ایرانی شروع و اندک اندک به تبلیغ کالاهای خارجی و همچنین مغایر با ارزش­ها و فرهنگ ایرانی- اسلامی تسرّی یافت تا جایی که نام مغازه ها نیز که نوعی تبلیغ محیطی محسوب می­شود و پس از انقلاب اسلامی تا حدودی اصلاح شده بود، دوباره به سمت استفاده از اسامی و عکس های بیگانه رفت.

با توجه به این­که امروزه تبلیغات تجاری به مثابه پدیده­ای چندوجهی، جدای از آثار اقتصادی آن، می تواند آثاری فرهنگی و اجتماعی از خود به­جای بگذارد و بعضی گرایش­های قوی نظری، در مطالعات فرهنگی نیز بر این باورند که تبلیغات تجاری از قدرت فرهنگ­سازی بسیار بالایی برخوردار است، لذا مطالعه این تبلیغات ضروری به نظر می­رسد(میر فخرایی، 1386: 91).

مردمی که هر روز از خیابان های تهران گذر می کنند و در رفت و آمد هستند مدام با این صحنه­ها و تبلیغات محیطی بیگانه با فرهنگ ایرانی که علاوه بر تصویرسازی در ذهن آن­ها، فکر و روح­شان را به سبب کاربرد رنگ­های تند و استرس­زا و تصاویر خشک و فاقد روح آزرده می­سازد، مواجه هستند. این امر در طول زمان می­تواند موجبات تغییر فرهنگ را فراهم آورده، انسان شهری امروز را به مسخ شده­ای که اسیر تصاویر ذهنی ناخودآگاه خویش است تبدیل کند و وی را به تعبیر لرنر[3] به سمت توقعات فزاینده­ای بکشاند که خواست واقعی او نیست. بنا بر این توجه هر چه بیشتر به تبلیغات­ محیطی یا شهری به ویژه در کلان­شهری چون تهران که بیشترین جمعیت کشور را در خود جای داده است، ضروری می نماید. در طول این پژوهش برآنیم تا به بررسی ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران بپردازیم.

مهم­ترین متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل نوع، محتوا، ارزش­های فرهنگی برجسته در تبلیغات، منطقه­ی شهری تبلیغات، میزان جذابیت آن­ها و … می باشد.

1-2- بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق:

ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق به دو بخش نظری و عملی تقسیم می­گردد که در زیر شرح می­دهیم.

1-2-1- ضرورت و اهمیت نظری

     تا کنون پژوهش­های بسیاری در زمینه تبلیغات بازرگانی و روانشناسی تبلیغات انجام شده و کتب متعددی تألیف گردیده است که اکثر قریب به اتفاق آنان با هدف کسب سود بیشتر بازرگانان و مبلغان بوده است و کمتر افرادی در زمینه سلامت تبلیغات محیطی و منظر شهری و عدم اغتشاش بصری به پژوهش پرداخته­اند. این در حالی است که تبلیغات محیطی یک دانش ترکیبی از علوم برنامه ریزی شهری، اقتصاد، جامعه­شناسی شهری، گرافیک محیطی، معماری، طراحی منظر، طراحی صنعتی، روانشناسی، مهندسی سازه و از همه مهم­تر علم ارتباطات است. در این پژوهش در پی روشن کردن این موضوع هستیم که تبلیغات محیطی از لحاظ علم ارتباطات تا چه میزان با سایر مناظر شهری سازگار است و آیا این تبلیغات فراگیر با ارزش­ها و هنجارهای اسلامی- ایرانی ما همخوانی دارد و در صورت ناسازگاری چقدر از ارزش­ها فاصله گرفته است. در واقع این پژوهش را می­توان مشارکتی در جهت گسترش حوزه تبلیغات محیطی از لحاظ ارتباطی و فرهنگی دانست. انجام این­گونه پژوهش­ها موجب پیشرفت در بومی­سازی علم و صنعت تبلیغات محیطی و فاصله گرفتن آن از تبلیغات تقلیدی بیگانه می­شود.

1-2-2- ضرورت و اهمیت عملی

   تبلیغات محیطی فراگیرترین تبلیغاتی است که به چشم انسان پر مشغله و پررفت­وآمد به خصوص در کلان­شهری چون تهران می­خورد. انسان امروزی ساکن تهران هر روز با مشکلاتی چون ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و … روبروست. حال اگر به این معضلات شهری اغتشاشات بصری را نیز بیافزاییم به افزایش استرس و بیماری­های روحی ساکنان تهران کمک شایان توجهی کرده­ایم!

به نظر می­رسد امروزه بیشترین آسیبی که به شهرها می­رسد و به آلودگی­های بصری دامن می­زند، نبود ضوابط فرهنگی، هنری و ارتباطی در فضای شهری و تبلیغات محیطی است. با توجه به اینکه اهتمام به ارزش­های انسانی فرهنگی و دینی در تبلیغات محیطی باعث آرامش­بخشی و تلطیف بیشتر فضای شهری می­شود، لذا به نظر می­رسد انجام چنین تحقیقاتی تأثیر فزاینده­ای در برنامه­ریزی­های شهری مدیران برای سالم­سازی و توجه هر چه بیشتر به تبلیغات شهری داشته باشد.  با توجه به شعارهای سال 90 و 91 که اصلاح الگوی مصرف وحمایت از تولید ملی بوده است، از این رو عنایت به تبلیغات با محوریت تولیدات داخلی و متناسب با ارزش­­های ملی و توجه به صرفه­جویی در تبلیغات محیطی ضروری به نظر می­رسد. با انجام این­گونه تحقیقات توسط پژوهشگران فضای بازتری برای عمل و کاربردی نمودن پیشنهادات آنان در فضاهای شهری پدید می­آید که کاربردی نمودن راهکارها و پیشنهادات محققان زمینه بهبود تبلیغات محیطی و بالتبع فضاهای شهری را پدید می­آورد.

1-3- اهداف تحقیق:

اهداف تحقیق شامل هدف اصلی و اهداف فرعی می­باشد.

1-3-1- هدف اصلی

هدف اصلی پژوهش حاضر بازنمایی ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغات محیطی شهر تهران می­باشد.

1-3-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی تبلیغات به­طور خلاصه شناخت نوع، محتوا، ارزش­های فرهنگی اسلامی و بیگانه، جنسیت، رده­ی سنی، نوع پوشش زنان و مردان، سازمان تبلیغات­گر، میزان جذابیت، انواع جاذبه­ها و تکنیک­های اجرایی و… در تبلیغات­محیطی شهر تهران می­باشد. شناخت رابطه­ی نوع تبلیغات با ارزش­های فرهنگی اسلامی و بیگانه، رابطه­نوع تبلیغات با سازمان تبلیغات­گر و بررسی مواردی از این دست که در بخش بعد به­عنوان فرضیه مطرح می­شوند نیز از اهداف فرعی این پژوهش است.

1-4- سؤالات تحقیق:

سؤال اصلی پژوهش این است که آیا تبلیغات محیطی شهر تهران ارزش­های فرهنگی بیگانه را ارائه و تبلیغ می­کند یا خیر؟

سؤالات دیگری که پاسخ آن­ها به نوعی منجر به پاسخ دادن به سؤال اصلی نیز می­شود عبارتند از:

تبلیغات محیطی شهر تهران بیشتر از چه نوعی است؟

محتوای تبلیغات محیطی شهر تهران بیشتر چه موضوعاتی است؟

ارزش­های فرهنگی ایرانی- اسلامی در تبلیغات محیطی شهر تهران کدام است؟

در تبلیغات­محیطی شهر تهران چه نوع ارزش­های بیگانه یا مغایر با فرهنگ اسلامی وجود دارد؟

نحوه­ی توزیع جنسیت در عکس یا طرح در تبلیغات محیطی شهر تهران چگونه است؟

نحوه­ی پوشش زنان در تبلیغات محیطی شهر تهران چگونه است؟

نحوه­ی پوشش مردان در تبلیغات محیطی شهر تهران چگونه است؟

مدل آرایش موی مردان در تبلیغات محیطی شهر تهران چگونه است؟

زبان و کلمات به­کار رفته در تبلیغات محیطی شهر تهران از چه نوعی است؟

نوع خط به­کار رفته در تبلیغات محیطی شهر تهران چگونه است؟

سازمان تبلیغات­گر در تبلیغات محیطی شهر تهران بیشتر دولتی است یا خصوصی؟

میزان جذابیت در تبلیغات محیطی شهر تهران چقدر است؟

فضای حاکم بر طرح یا عکس در تبلیغات محیطی شهر تهران چگونه است؟

جاذبه­های تبلیغاتی به­کار رفته در تبلیغات محیطی شهر تهران از چه نوعی هستند؟

چه نوع کالاهایی در تبلیغات محیطی تجاری شهر تهران تبلیغ شده است؟

1-5- فرضیات تحقیق:

به نظر می­رسد بین محتوای تبلیغات با ارزش­های فرهنگی بیگانه رابطه­ی معناداری وجود دارد.

به نظر می­رسد بین نوع کالای تبلیغ­شده با ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغات رابطه­ی معناداری وجود دارد.

به نظر می­رسد بین نوع زبان و کلمات به­کاررفته در تبلیغ با ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغات رابطه­ی معناداری وجود دارد.

به نظر می­رسد بین ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغ با میزان جذابیت تبلیغ رابطه­ی معناداری وجود دارد.

به نظر می­رسد بین نوع کالای تبلیغ­شده با محتوای تبلیغات رابطه­ی معناداری وجود دارد.

به نظر می­رسد بین نوع خط به­کاررفته در تبلیغ با نوع تبلیغات رابطه­ی معناداری وجود دارد.

به نظر می­رسد بین نوع پوشش زنان در تبلیغ با سازمان تبلیغات­گر رابطه­ی معناداری وجود دارد.

به نظر می­رسد بین نوع پوشش مردان در تبلیغ با سازمان تبلیغات­گر رابطه­ی معناداری وجود دارد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي بازنمايي زنان در برنامه هاي صدا و سيما (تحليل محتواي سريال هاي تلويزيون)
 • پايان نامه بازشناخت رفتاري دستگاه اموي در چارچوب مولفه هاي عمليات رواني
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • پايان نامه بازنمايي زن در آثار سينمايي داريوش مهرجويي
 • پايان نامه جريان مباني انسان شناسي فرهنگي از ديدگاه قرآن کريم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122