پايان نامه بازنمايي زن در آثار سينمايي داريوش مهرجويي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 پايان نامه بازنمايي زن در آثار سينمايي داريوش مهرجويي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 138 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بازنمايي زن در آثار سينمايي داريوش مهرجويي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 7
1-4- هدف پژوهش 8
1-5- سؤال‌های پژوهش 9

فصل دوم: پیشینه‌ی تحقیق
2-1- مقدمه 10
2-2- تحقیقات داخلی 10
2-3- تحقیقات خارجی 15
2-4- نقد و بررسی تحقیقات پیشین 19

فصل سوم: مبانی نظری پژوهش
3-1- مقدمه 21
3-2- رویکرد رسانهای 21
3-2-1- نظریه‌ی کاشت 21
3-2-2- نظریه‌ی برجستهسازی 22
3-2-3- نظریه‌ی مارپیچ سکوت 22
3-2-4- نظریه‌ی قالببندی رسانهها 23
3-2-5- نظریه‌ی جامعه‌ی توده‌ای 23
3-2-6- نظریه‌ی بازنمایی 24
3-3- رویکرد فمینیستی 25
3-3-1- نظریه‌ی تفاوت جنسی 25
3-3-2- نظریه‌ی ستمگری جنسی 25
3-3-3- نظریه‌ی نابرابری جنسی 26
3-4- نظریههای کمکی در تعیین مفاهیم و مقوله‌ها 26
3-4-1- نظریهی نقش جنسیتی 26
3-4-2- نظریه‌ی سرمایه پیر بوردیو 27
3-4-3- نظریه‌ی فمینیستی خشونت 28
3-4-4- نظریه‌ی ادبیات گفتاری زنانه 28
3-4-5- نظریه‌ی سبک پوشش 29
3-4-6- نظریه‌ی باورهای اعتقادی زنان 30
3-4-7- نظریه‌ی فنای نمادین زنان در رسانه 30
3-4-8- نظریه‌ی تحقیق فمینیستی 31

فصل چهارم: روش تحقیق
4-1- مقدمه 33
4-2- پارادایمها 33
4-3- پژوهش کیفی 35
4-4- تحلیل محتوا 37
4-5- تحلیل محتوای کیفی 37
4-6- تکنیک تحقیق 39
4-7- واحد تحلیل 39
4-8- جامعه‌ی آماری 40
4-9- حجم نمونه 40
4-10- ابزار گردآوری اطلاعات 40
4-11- روش جمعآوری دادهها و اطلاعات 41
4-12- روایی و پایایی 42

فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
5-1- مقدمه 44
5-2- سطح ساختاری 46
5-2-1- مقوله‌ی نقش 47
5-2-2- مقوله‌ی فعالیت 50
5-2-3- مقوله‌ی فضای کنش 54
5-2-4- مقوله‌ی سرمایه 56
5-2-6- مقوله‌ی خشونت 62
5-3- سطح فردی 71
5-3-1- مقولهی نوع پوشش 72
5-3-2- مقوله‌ی نوع باور 77
5-3-4- ادبیات گفتاری زنان 80
5-4- سطح داستانی 88
5-4-1- مقوله‌ی نوع شخصیتپردازی زنان 88
5-4-2- نوع رویکرد داستان به زن 94
5-4-3- تعیین فیلم فمینیستی 101

فصل ششم: نتیجه‌گیری
6-1- مقدمه 104
6-2- بخش اول: مؤلفه‌های ساختاری 104
6-3- بخش دوم: مؤلفه‌های فردی 107
6-4- بخش سوم: مؤلفه‎های داستانی 110
6-5- پیشنهادهاي پژوهش 113
6-6- محدودیتهای پژوهش 114

منابع و مآخذ
منابع فارسی 115
منابع انگلیسی 121

منابع و مآخذ

منابع فارسی

آبوت، پاملا و کلر والاس (1381). جامعه‌شناسی زنان. ترجمه‌ی منیژه عراقی. تهران: نشر نی.

آدمیان، مرضیه؛ عظیمی‌هاشمی، مژگان و نادر صنعتی‌شرقی (1391). “تحلیل جامعه‌شناختی سبک پوشش زنان”.  فصلنامه‌ی علمی و پژوهشی زن و جامعه، سال سوم، شماره‌ی چهارم، صص 186-161.

آذری، غلام‌رضا (1384). مقدمه‌ای بر اصول و مبانی ارتباطات (انسانی-جمعی). تهران: اداره‌کل آموزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

آريان‌پور، اميرحسين (1384). جامعه ‌شناسي هنر. تهران: انجمن كتاب دانشجويان.

آزمانی، حمیرا (1373). “زن در دنیای مردانه”.  نقد سینما، شماره‌ی سوم، صص 83-68.

اباذری، یوسف (1380). “رولان بارت و اسطوره و مطالعات فرهنگی”. فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی هجدهم، صص 158-137.

اتسلندر، پتر (1375). روش‌هاي تجربي تحقيق اجتماعي. ترجمه‌ی بيژن كاظم‌زاده. مشهد: مؤسسه چاپ انتشارات آستان قدس رضوي.

ادیب‌حاج‌باقری، محسن؛ پرویزی، سرور و مهوش صلصالی (1386). روش‌های تحقیق کیفی. انتشارات بشری.

اکبرلو، منوچهر (1388). “سینما، رسانه، هنر”. رشد آموزش هنر، دوره‌ی ششم، شماره‌ی سوم، صص 59-55.

الکوف، لیندا (1385). “معرفت‌شناسی‌های فمینیستی”. ترجمه‌ی علی‌رضا شمالی. فصلنامه‌ی فرهنگی- فلسفی مدرسه، سال دوم، شماره‌ی چهارم، صص 64-60.

ابراهیم‌پور، حبیب و رضا نجاری (1386). “مبانی فلسفی مطالعات سازمانی در چهار پارادایم”.  فصلنامه‌ی حوزه و دانشگاه، شماره‌ی پنجاه و سوم، صص 34-9.

استریناتی، دومینیک (1380). مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه. ترجمه‌ی ثریا پاک‌نظر. تهران: گام نو.

ال‌دوالت، مارجوری (1383). روش رهایی‌بخش، فمینیسم و پژوهش‌های اجتماعی. ترجمه‌ی هوشنگ نایبی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران.

ایمان، محمد‌تقی (1376). “نگاهی به اصول روش‌شناسی‌ها در تحقیقات علمی”. دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره‌ی صد و شصت و پنجم، صص 76-47.

ایمان، محمدتقی (1388). مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

ایمان، محمد‌تقی و محمود‌رضا نوشادی (1390). “تحلیل محتوای کیفی”. نشریه‌ی پژوهش، سال سوم، شماره‌ی ششم، صص 44-15.

اوحدي، مسعود (1379). روش‌يابي پژوهش‌هاي سينمايي. تهران: سلمان.

باب‌الحوائجی، فهیمه (1376). “تحلیل محتوا”. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شماره‌ی سی و دوم، صص 108-98.

بارت، رولان (1380). “اسطوره در زمانه‌ی حاضر”. ترجمه‌ی یوسف اباذری. فصلنامه‌ی ارغنون، شماره‌ی هجدهم، صص 136-85.

بازن، آندره (1376). سینما چیست. ترجمه‌ی محمد شهبا. تهران: بنیاد سینمایی فارابی.

بشیریه، حسین (1379). نظریه‌های فرهنگ در قرن بیستم. تهران: مؤسسه‌ی آینده‌پویان.

بیردزلی، مونروسی و جان هاسپرس (1387). تاریخ و مسائل زیباشناسی. ترجمه‌ی محمد‌سعید حنایی‌کاشانی. تهران: هرمس.

پرتوی، پروین (1386). “اصول مبانی نقد و پژوهش هنری (1): تحقیق کیفی در مطالعات هنری با تأکید بر شیوه‌های گردآوری داده‌ها، تحلیل محتوا و تجزیه و تحلیل تطبیقی”. پژوهشنامه‌ی فرهنگستان هنر، شماره‌ی سوم، صص 23-7.

تیودور، اندرو (1384). “جامعه‌شناسی و فیلم”. ترجمه‌ی علی عامری‌مهابادی. نشریه‌ی بیناب، شماره‎‌ی هشتم، صص 217-208.

جاروی، آی. سی (1379). “ارتباط کلی سینما و جامعه‎شناسی با جامعه‎‎‎شناسی رسانه‎ها”. ترجمه‌ی اعظم راودراد.  نشریهی فارابی، دوره‎ی دهم، شماره‌ی دوم، صص 56-39.

جنکینز، ریچارد (1381). هویت اجتماعی. ترجمه‌ی تورج یار‎احمدی. تهران: نشر شیرازه.

جووت، گارت و جیمز ام. لینتون (1373). “سینما و ارتباطات فراگیر”. نشریهی فارابی، دوره‎ی ششم، شماره‎ی دوم و سوم، صص 91-72.

حافظ‎نیا، محمدرضا (1382). مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.

حدادپور‎خیابان، شادی (1388). “تصویر زن در سینمای ایران (سال‌های 84-80)”. مجلهی اطلاعات حکمت و معرفت، شماره‎ی سی و هفتم، صص 69-66.

حسن‎لی، کاووس و شهین حقیقی (1389). “بازخوانی نقش زن در اپیزودهای سه‌گانه‎ی نمایش‎نامه‎ی شب هزار و یکم بهرام بیضایی”. مطالعات زنان، شماره‎ی بیست و سوم، صص 114-91.

حمیدی‎شریفی، وداد (1378). “سینمای کلیشه‎ای، سینمای فرهنگ‎ساز و اثر‎گذار”. مجلهی گزارش، شماره‎ی صد و هشتم، صص 77-72.

د.الکساندر، ویکتوریا (1384). “هنر و مرزهای اجتماعی”. ترجمه‌ی علی عامری‎مهابادی. نشریهی بیناب، شماره‎ی هشتم، صص 139-118.

دواس، دی. ای (1386). پیمایش در تحقیقات اجتماعی. ترجمه‌ی هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.

ديباچي، فاطمه (1384). “تأثير آگهي‎هاي تبليغاتي تلويزيون”.  فصلنامهی پژوهش و سنجش صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، دوره‌ی دوازدهم، شماره‎ی چهل و یکم، صص 254-229.

راجر، دی. ویمر و جوزف آر. دومینیک (1384). تحقیق در رسانههای جمعی. ترجمه‌ی کاووس سید‌امامی. تهران: انتشارات سروش- مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما.

رضایی، محمد و سمیه افشار (1389). “بازنمایی جنسیتی سریال‎های تلویزیونی (مرگ تدریجی یک رؤیا – ترانه‎ی مادری)”. مجلهی زن در فرهنگ و هنر، دوره‎ی اول، شماره‎ی چهارم، صص 94-75.

رفیعی، حسن؛ نوروزی‎جوینانی، سعید؛ نوری، رؤیا؛ سجادی، حمیرا؛ نارنجی‎ها، هومان؛ فرهادی، محمدحسن و پیمانه شیرین‎بیان (1387). روش‌های تحقیق بین رشته‌ای در اعتیاد. تهران: انتشارات دانژه.

زارعیان، داوود (1382). مبانی کلی ارتباط جمعی. تهران: کارگزار روابط عمومی.

زراعتي، ناصر (1389). داريوش مهرجويي: نقد آثار از الماس 33 تا هامون. تهران: هرمس.

ساروخانی،  باقر (1386). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، اصول و مبانی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ساروخانی، باقر (1382). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، بینشها و فنون. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سازمان جهانی بهداشت (1380). خشونت علیه زنان. ترجمه‌ی شهرام رفیعی و سعید پارسی‎نیا. تهران: نشر تندیس.

سلطاني‎گرد‎فرامرزي، مهدي (1383).”زﻧﺎن در ﺳﻴﻨﻤﺎي اﻳﺮان”. ﻣﺠﻠه‌ی ﻫﻨﺮﻫﺎي زﻳﺒﺎ، ﺷﻤﺎره‌ی هشتاد و یکم، صص 98-87.

سلطاني‎گرد‎فرامرزي، مهدي (1385). “نمايش جنسيت در سينماي ايران”. مجلهي پژوهش زنان، شماره‎هاي اول و دوم، صص 92-61.

سفیری، خدیجه و زهرا زارع (1385). “احساس ناسازگاری میان نقش‎های اجتماعی و خانوادگی در زنان”. نشریه‌ی مطالعات زنان، سال چهارم، شماره‌ی دوم، صص 70-47.

سورين، ورنر و جيمز تانکارد (1384). نظريههاي ارتباط جمعي. ترجمه‌ی علي‎رضا دهقان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

صادقی، احمد (1389). “سه پارادایم غالب جامعه‎شناسی”. مجلهی جامعه مدیریتی، شماره‌ی اول، صص 53- 73.

صدر، حميدرضا (1381). درآمدي بر تاريخ سياسي سينماي ايران 1280 تا 1380. تهران: نشر ني.

صدوقی، مجید ( 1386). “کنکاش در مبانی فلسفی پژوهش کمی و کیفی در علوم رفتاری”. فصلنامهی روششناسی علوم انسانی، سال سیزدهم، شماره‎ی پنجاه و دوم، صص 104-83.

عموئی، الهام (1386). پایان‎نامه “تغییر نقش جنسیتی زنان در فیلم‌های ایرانی پس از انقلاب (1384-1360)”. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی مطالعات زنان. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی. قم: نشر صبح.

فتحی، اسماعیل (1390). “تصویر زن در فیلم‎های نخبه‎گرا و عامه‎پسند دهه‎ی هفتاد سینمای ایران”. کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره‎ی سی و نهم، صص 123-115.

فرانکفورد، چاوا و دیوید نچمياس (1381). روشهای پژوهش در علوم اجتماعی. ترجمه‌ی‌ ف‍اض‍ل‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌ و رض‍ا ف‍اض‍ل‍ی‌. تهران: سروش.

فریلند، سینتیا (1391). نظریهي هنر. ترجمه‌ی رحیم قاسمیان. تهران: بصیرت.

فکوهی، ناصر (1384). “پیر بوردیو: پرسمان دانش و روشنفکری”. فصلنامهی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره‎ی پنجم، صص 161-141.

فلیک، اووه (1391). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه‌ی هادی جلیلی. تهران: نشر نی.

قاسمی، وحید؛ آقا‎بابایی، احسان و رضا صمیم (1387). “بررسی نقش و پایگاه زن و مرد در فیلم‎های دهه‎ی هفتاد سینمای ایران”. نشریهی هنرهای زیبا، شماره‎ی سی و پنجم، صص 134-125.

کار، مهرانگیز (1379). پژوهشی دربارهی خشونت علیه زنان در ایران. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

کریمی، شیوا (1385). “تحلیل جنسیتی بازنمایش ساخت خانواده در سریال‎های تلویزیونی ایرانی”. نشریهی مطالعات زنان، سال چهارم، شماره‎ی سوم، صص 83-19.

کریمی، منصوره (1376). “زن و خرافات در سینما”. نشریه‎ی هنر، شمار‎ه‎ی سی و چهارم، صص 183-175.

کریپندورف، کلوس (1383). تحلیل محتوا. ترجمه‌ی هوشنگ نایبی. تهران: انتشارات روش.

کلربلو، ماری (1383). “حقوق و تفاوت جنسی از دیدگاه نظریه‎های فمینیستی”. نشریهی حقوق اساسی، شماره‎ی سوم، صص 272-215.

کوئن، بروس (1387). مبانی جامعه شناسی. ترجمه‌ی غلام‎عباس توسلی. تهران: انتشارات سمت.

گیویان، عبدالله و محمد سروی‎زرگر (1388). “بازنمایی ایران در سینمای هالیوود”. فصلنامهی تحقیقات فرهنگی، دوره‎ی دوم. شماره‎ی هشتم، صص 178-147.

لاسورسا، دومینیک ال. (1382). “تنوع در دوره‎های نظریه ارتباطات جمعی”. ترجمه‌ی زهره بیدختی. نشریهی رسانه، شماره‎ی پنجاه و چهارم، صص 117-104.

لاهيجي، شهلا (1376). سيماي زن در آثار بهرام بيضايي. تهران: روشنگران.

مارشال، کاترین و کرچن ب. راسمن (1377). روش تحقیق کیفی. ترجمه‌ی علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‎های فرهنگی.

محمدپور، احمد (1389). روش در روش (درباره‌ی ساخت معرفت در علوم انسانی). تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.

مظفری، افسانه و فرزانه نيکروح‌متين (1388). “تحليل محتواي فيلم دو زن به كارگرداني تهمينه ميلاني”. پژوهشنامهي علوم اجتماعي، شماره‎ي دوم، صص 164-139.

معقولي، ناديا و علی‎اکبر فرهنگی (1388). “فمينيسم در فیلم‌های رخشان بني‎اعتماد”. مطالعات اجتماعي روا‌ن‌شناختي زنان، شماره‎ي دوم، صص 76-59.

معینی‎فر، حشمت‎السادات (1388). “بازنمایی کلیشه‎های جنسیتی در رسانه: مطالعه‎ی موردی صفحه‎ي حوادث روزنامه‎ی همشهری”. فصلنامهي تحقیقات فرهنگی، شماره‎ي هفتم، صص 199-167.

مک‎كوئيل، دنيس (1385). درآمدي بر نظريه ارتباطات جمعي. ترجمه‎ي پرويز اجلالي. تهران: انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات رسانه.

مكّي، ابراهیم (1371). شناخت عوامل نمايش. تهران: انتشارات سروش

مهدی‌زاده، سید محمد و معصومه اسمعیلی (1391). “نشانه‎شناختی تصویر زن در سینمای ابراهیم حاتمی کیا”. زن در فرهنگ و هنر، دوره‎ی چهارم، شماره‎ی اول، صص 106-85.

مهرداد، هرمز (1379). نظريات و مفاهيم ارتباط جمعي. تهران: انتشارات فاران.

مهرداد، هرمز (1380). مقدمهای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی. تهران: انتشارات فاران.

مهرینگ، مارگارت (1376). “شخصیت‎پردازی در فیلم‌نامه”. ترجمه‌ی حمیدرضا منتظری. نشریهی فارابی، شماره‌ی بیست‌و‌ششم، صص 131-108.

میشل، آندره (1377). جنبش اجتماعی زنان. ترجمه‌ی هما زنجانی‌زاده. مشهد: نشر نیکا.

میرصادقی، جمال (1385). عناصر داستان. تهران: نشر سخن.

نرسیسیانس، امیلیا (1383). مردمشناسی‌جنسیت. تهران: نشر افکار.

نرسیسیانس، امیلیا (1389). “زبان جنسیتی و مواردی از انعکاس کمی و کیفی آن در برخی از فیلم‌نامه‎ها”. زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، دوره‎ی دوم، شماره‎ی اول، صص 54-41.

نقیب‎السادات، سید‎رضا (1388). “دیدگاه: کاربرد روش تحلیل محتوا برای پیام‎های تصویری”. کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره‎ی چهاردهم، صص 13-4.

نقیب‎السادات، سید‎رضا (1389). “رسانه‎ها و فمینیسم”. کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره‎ی بیست و ششم، صص 17-4.

نلمز، جیل (1377). “زنان و سینما”. ترجمه‌ی امید نیک‎فرجام. نشر فارابی، شماره‎ی بیست و نهم، صص 93-78.

ولف، جانت (1376). تولید اجتماعی هنر. ترجمه‌ی نیره توکلی. تهران: نشر مرکز.

وولف، ویرجینیا (1379). “زنان و داستان”. ترجمه‌ی مژده دقیقی. دو ماهنامهی فرهنگی، ادبی، هنری و اجتماعی کیان، سال دهم، شماره‎ی پنجاه و چهارم، صص 24-20.

همتی، هلن (1379). بازنمایی مشاغل زنان در سینمای ایران. پایان نامهی کارشناسی ارشد پژوهش هنر. دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

همیلتون، ملکم (1381). جامعهشناسی دین. ترجمه‌ی محسن ثلاثی. تهران: نشر ثالث

هولستی، ال. آر (1380). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی. ترجمه‌ی نادر سالارزاده‎امیری. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

هیوارد، سوزان (1381). مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی. ترجمه‌ی فتاح محمدی. تهران: نشر هزاره سوم.

ياراحمدي، لعيا؛ فرشاد، متين و معصومه تقي‎زادگان (1389). “تحليل جامعه‎شناختي آثار مسعود كيميايي”. مجلهي جامعهشناسي هنر و ادبيات، شماره‎ي اول، صص 224-197.

منابع انگلیسی

Adas, C. (2006). “The Representation of gender in Alfred Hitchcock’s Vertigo”. Presented at The World As We See It: Annual  Postgraduate, Conference,  Department of English, University of Stellenbosch.

Azeez, A. l. (2010). “Audience perception of portrayals of women in Nigerian home video films”. Journal of media and communication studies, vol. 2, pp. 200-207.

Bourdieu, P. (1984). The Forms of Capital.  In Handbook of  Theory and Research for the Sociology of  Education. New York: Greenwood Press.

Bielby, D. D., and W. T. Bielby (1996). “Women and Men in Film: Gender Inequality among Writers in a Culture Industry”. Gender & Society, vol.10, pp. 248-270.

Crowder, B. (1997). “Viewing what comes naturally: a feminist approach to television natural history”. women`s studies international forum, Vol. 20, pp. 289-300.

Decker, J. T. (2010). “The portrayal of gender in the Feature-Length films of Pixar Animation Studios:  A Content Analysis”. A thesis submitted to the Graduate Faculty of Auburn University in partial fulfillment of the requirements for the Degree of  Master of Science.

چکیده

جایگاه و موقعیت زنان در رسانه‌ها تحت عنوان مفهوم بازنمایی مي­تواند تبيين گردد. به لحاظ تاریخی، محتوای رسانه‌ها با تصاویری از زنان پر شده‌ که به تقویت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از زنانگی و نقش‌های سنتی زنان پرداخته‌اند. از این رو، بررسی‌های جامعه‌شناختی سینما، بستری را برای درك چگونگی بازتولید و بازتعریف الگوهای جنسیتی فراهم می‌آورند. مهرجویی کارگردان، نویسنده و مترجم ایرانی است که در شکل‌دهی به جریان موج نو‌ی سینمای ایران تأثیرگذار بوده است. او از پیشگامان طرح مسائل زنان در سینمای ایران مي­باشد. هدف این پژوهش، توجه به چگونگی بازنمایی زن در فيلم­هاي سينمايي مهرجويي است. در اين تحقيق، روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک مقوله‌یابی استقرایی مورد استفاده قرار گرفته است. شخصیت‌های زن نقش اول 17 فیلم از آغاز تا پایان دهه‌ی هشتاد مورد بررسی قرار گرفته­اند. نتايج حاصل از تصاویر و دیالوگ‌های فیلم­ها در سه سطح ساختاری، فردی و داستانی مقوله‌بندی شده­اند. نتایج نشان می‌دهند که زنان در مؤلفه‌های ساختاری و در تمام دوره‌ها، کلیشه‌ها و طرحواره‌های جنسیتی خود را بازتولید کرده‌اند. در مؤلفه‌های فردی، تغییرات و دگرگونی‌های آشکاری در بازتعریف هویت زنان با گذشت زمان وجود داشته است. در مؤلفه‌های داستانی همراه با افزايش آگاهی کارگردان و موضوعیت یافتن مسأله‌ی زنان، پایان دهه‌ی شصت و نیمه‌ی اول دهه‌ی هفتاد دوره‌ای طلایی در حضور پررنگ زنان و هم چنین بازتعریف موقعیت آن‌ها بوده است.

واژگان کلیدی: بازنمایی، سینما، داریوش مهرجویی، شخصیت‌های زن، تحلیل محتوای کیفی.

فصل اول

1-کلیات

1-1- مقدمه

درک هنر به عنوان تولید اجتماعی، نیازمند روشن کردن برخی از شیوه‌هایی است که در آن سبک‌ها و دیگر وجوه گوناگون ادبی دارای ارزشی شوند که گروه‌های معین در زمینه‌های خاص به آن‌ها نسبت می‌دهند (ولف[1]، 1376: 9). مطابق دیدگاه جامعه­شناسی هنر، فعالیت‌های خلاق یا نوآورانه‌ی هنری، برخاسته از پیوند پیچیده‌ای از تعیین‌کننده‌های ساختی و شرایط گوناگون است (همان: 12). بخشی از موضوع هنر، به تجسم حقیقت و توصیف واقعیت می‌پردازد؛ پردازشی که هدف آن رهیافت به مقوله‌ی انسان، تاریخ و جامعه‌ی انسانی است. از آن‌جا که موضوع هنر و اندیشه، با ماهیت انسان و آرمان‌های انسانی در ارتباط است و مخاطب آن نیز جوامع انسانی است، ذاتاً نیازمند آن است که تراوشات ذوقی و فکری و آثار تولیدی‌اش را هم در صورت و هم در معنا، هم‌قاعده با انسان و طبیعت انسانی او عرضه گرداند (حمیدی‌شریف، 1378).

در میان انواع هنرها، مجموعه‌ی هنرهای نمایشی سطح‌ تماس ‌بیشتری با مخاطب‌ خود دارند و طبیعتاً تأثیر بیشتری هم‌ بر او می‌گذارند، زیرا به‌ طور هم‌زمان‌ قوای دیداری و شنیداری‌ مخاطب‌ را متصرف می‌گردند. هنرهای نمایشی با ايجاد كنش‌، مخاطب‌ خود را بيش‌ از ساير هنرها با خود درگير مي‌سازند. در این میان، سینما در نشان دادن واقعیت و فرصت دادن به توده‌ها برای درک آن‌چه به آن‌ها نشان داده شده است هنری برتر است (استریناتی[2]، 1380: 121). آن‌چنان که  سینما را بالاترین حد تکامل واقع‌گرایی تجسمی تا به امروز می‌دانند )بازن[3]، 1376: 10).

هنر سینما از ابعاد و زوایای گوناگون، تحت تأثیر جامعه است و این تأثیر در برخی ابعاد آشکار و در برخی دیگر پنهان است. اما پنهان بودن آن نافی ضرورت شناخت و تبیین آن نیست (راودراد، 1379). به­طور کلی، جنسیت، ملیت، قومیت، سیاست و دیانت بر معنای هنر تأثیر دارند. به اعتقاد دیویی[4]، هنر بهترین راه فهمیدن فرهنگ است. بنابراین، هنر بخشی از معنای خود را از بستر یا مضمون اجتماعی آن اتخاذ می‌کند (فریلند[5]، 1391: 160). این نظر که هنر در وهله‌ی نخست نیرویی اجتماعی است و هنرمند مسئولیت اجتماعی دارد، نخست در نزد جامعه‌شناسان سوسیالیست فرانسوی چون سن­سیمون[6] و کنت[7] به­طور کامل پرورده شده است. راسکین[8] نیز در مقاله‌ای در باب «ماهیت هنر گوتیک[9]» بر شرایط اجتماعی و تأثیرات هنر تأکید گذاشته است (بیردزلی[10] و هاسپرس[11]، 1387: 52).

سینما در چارچوبی بسیار گسترده یک رسانه است و به عنوان یک رسانه عمل می‌کند و در برخورد با اجتماع قادر است برخی از نابسامانی‌های اجتماعی را علاج کند و نیز در برخی موارد بدان بیفزاید. این کارکرد دوسویه‌ی سینما، خصیصه‌ی جدایی‌ناپذیر آن است (اکبرلو، 1388). در واقع، سینما در میان رسانه‌های ارتباطی جدید که در قرن بیستم به شکل یک هنر به کمال رسیده‌اند، مقام نخست را داشته است. به عبارتی دیگر، سینما شکل هنری کمال یافته‌ای است که هنرمند آن را به عنوان یک رسانه آگاهانه انتخاب می‌کند تا دیدگاه خود را در آن ارائه دهد (جاروی[12]، 1379).

در حقیقت، سینما به عنوان یک ابزار ارتباطی، خود فرآورده‌ای اجتماعی است (آریان‌پور، 1354: 18) و جزئی از یک بافت عینی، روان‌شناختی، اجتماعی و فرهنگی به‌حساب می‌آید. سینما یکی از ابزارهای مهم اجتماعی‌سازی در دنیای مدرن است که با بازنمایی الگوها و هنجارهای حاکم بر زندگی اجتماعی در قالب اجراهای نمایش‌گونه، عملاً نقش برسازنده و بازتولیدکننده‌ی این هنجارها را در زندگی اجتماعی امروزی برعهده دارد (سلطانی‌گردفرامرزی، 1385). در این انگاره‌ی ارتباطی از سینما، آثار سینمایی را می‌توان وجه و سطحی از فرهنگ و هنر عمومی و یا شکلی از فرهنگ رایج در بین مردم دانست. ریل[13] مفهوم فرهنگ در میان مردم را «بیان‌هایی از فرهنگ که از رسانه‌های همگانی دریافت می‌شود و ممکن است از نخبگان، توده، مردم عادی یا روستاییان ناشی شده باشد» تعریف کرده است. بر اساس این تعریف، مسائل فرهنگی زمانی که از طریق رسانه‌های همگانی انتقال یابند، به فرهنگ عمومی بدل می‌شوند. به‌علاوه، آثار سینمایی پیام‌هایی خلق شده در درون یک نظام ارتباطی سینمایی است و برای فهم کامل ماهیت، کارکرد و تأثیرات آن‌ها به رهیافتی نیاز است که در آن بر آثار سینمایی به عنوان فرایند «ارتباط» تأکید شود (جووت[14] و لینتون[15]، 1373).

بنابراین، انواع مختلف رسانه می‌تواند اشکال مختلف تأثیر را بر تباهی، دوام، شکوفایی هویت و تجربه‌ی فرهنگی داشته باشد. در واقع رسانه‌های جمعی را باید تا حد زیادی عامل پدید آمدن فرهنگ توده‌ای یا فرهنگ عامه دانست. بی‌معناست اگر تصور شود که می‌توان جلوی این حرکت سیل‌آسا را گرفت و یا آن را صرفاً نتیجه‌ی دنیای تجارت دانست. مطالعه‌ی رسانه با رویکرد مبتنی بر جنسیت، این سؤال را به‌وجود می‌آورد که آیا انتخاب و تفسیر متون رسانه‌ای در نهایت می‌تواند به بروز تغییرات اجتماعی و مقاومت بیشتر جامعه‌ی زنان در مقابل وضع نابرابر جنسی در جامعه منجر شود؟. روی‌هم‌رفته می‌توان گفت که فرهنگ تمایز جنسی حاکم بر رسانه‌ها،  قادر است دریافت‌ها و پاسخ‌های متفاوتی را توسط مخاطبان و به‌ویژه زنان به‌وجود آورد (مک‌کوئيل[16]، 1385).

سینما در مقام پدیده‌ای همه‌گیر و به علت تصویری بودن و بهره‌گیری از هنرهای پیشین، یکی از قوی‌ترین رسانه‌ها به شمار می‌آید و به سبب داشتن این ویژگی‌ها و جذابیت‌ها از مخاطبان بیشتری برخوردار است و تأثیر آن بر ابعاد مختلف اجتماعی- فرهنگی بر کسی پوشیده نیست (حدادپورخیابان، 1388). بنیامین[17] جایگاه ویژه‌ای برای سینما قائل می‌شود و معتقد است، برای انسان معاصر بازنمایی واقعیت به­وسیله‌ی فیلم به طور غیرقابل مقایسه‌ای اهمیت بیشتری نسبت به نقاشی دارد؛ چرا که این ابزار تکنولوژیک به‌طور بسیار دقیقی در واقعیت نفوذ می‌کند و وجوهی از آن را برملا می‌سازد که هیچ ابزار دیگری چنین توانایی را ندارد (قاسمی و همکاران، 1378).

1-2- بیان مسأله

رسانه‌ها می‎‌توانند از طریق ارائه‌ی هنجارهای اجتماعی، مخاطبان را با الگویی از روابط انسانی و اجتماعی آشنا کنند و جامعه و ارزش‌های آن را دست‌خوش تغییر نمایند. رسانه‌های همگانی از ارزش‌های جامعه تأثیر می‌پذیرند و می‎‌توانند به بازتولید آن‌ها اقدام کنند. در واقع، رابطه‌ای بین پیام‌های رسانه‌ها و نظام ارزشی هر جامعه وجود دارد (حدادپورخیابان، 1388). این به آن معنی است که هر چند رسانه‌های گروهی هر جامعه متأثر از فرهنگ جامعه‌اند، اما در روند بازتولید فرهنگی، قادر به گزینش نیز هستند؛ گزینش این­که چه عناصری از فرهنگ را به چه شیوه‌ای انتقال دهند (کریمی، 1385).

مفهوم بازنمایی با تلاش‌هایی که برای ترسیم واقعیت صورت می‌گیرد، رابطه‌ی تنگاتنگی دارد. بازنمایی را «تولید معنا از طریق چارچوب‌های مفهومی و زبان» تعریف می‌کنند. جریان مداوم و مکرر بازنمایی، به شدت بر ادراک و کنش‌های مخاطبان تأثیر می‌گذارد، زیرا فرض بر این است که این بازنمایی همان واقعیت است (معینی‌فر، 1388). در حقیقت، بازنمایی اجتماعی یک مفهوم چند وجهی است که بر سیستم ارزش‌ها، ایده‌ها، تصاویر و شیوه‌های بازنمایی اجتماعی تمرکز دارد و از تجربه‌ی روزمره و ارتباطات شکل می‌گیرد (فرح‌بیدجاری، 2011).

برقراری رابطه میان سینما و جامعه را در نظرات بسیاری از جامعه‌شناسان چون دووینیو[18] می‌توان دید. او نقطه‌ی برخورد نگرش‌های خلاقانه و کارکردهای هنر در ساختارهای اجتماعی متفاوت را نقطه­ی آغاز جامعه‌شناسی آفرینش هنری می‌داند. به اعتقاد او از طریق تحلیل نمادهای اجتماعی که در اثر هنری متبلورند، می‌توان به درک این مسأله نایل آمد که اثر تا چه اندازه در جامعه ریشه دارد (دووینیو، 1379: 75). بازنمایی در رسانه‌ها بر طرز تفکر، علایق و ایدئولوژی تأثیرگذار است. منطق درونی گزاره‌ای که کار رسانه‌ها را جامعه‌پذیری یا جامعه‌ستیزی می‌داند، این است که جامعه‌پذیری یعنی آموزش هنجارها و ارزش‌های جاافتاده از طریق دادن پاداش و کیفر برای انواع مختلف رفتار که از طریق آن تمام ما می‌آموزیم که در شرایط معین چگونه باید رفتار کرد و هر نقش یا منزلت اجتماعی چه انتظارات و توقعاتی با خود به همراه می‌آورد. بنابراین رسانه‌ها به‌طور مستمر و پیشاپیش تجربه‌ی واقعی، تصاویری از زندگی و مدل‌هایی از رفتار را عرضه می‌کنند (معینی‌فر، 1388).

بازنمایی، فرهنگ را تولید می‌کند و در واقع مدار فرهنگ را تشکیل می‌دهد. بحث درباره‌ی بازنمایی در واقع شکل‌گیری هویت فرهنگی است؛ هویت جنسیتی امری واحد و ثابت نیست، بلکه به تفاوت‌های تاریخی و اجتماعی جوامع بستگی دارد (نقیب‌السادات، 1389). به اعتقاد بارت[19] نشانه‌های داخل در محدوده‌ی فرهنگ هرگز معصوم نیستند، بلکه در شبکه‌های پیچیده‌ی بازتولید ایدئولوژیکی گرفتارند. بارت بر نوعی کشف یا افشای ایدئولوژی پنهان درمتن تأکید دارد و معتقد است «جامه‌ی بداهت پوشاندن به امور زندگی روزمره، نوعی سوء استفاده‌ی ایدئولوژیک است». بارت بر کارکرد ایدئولوژیک نشانه‌ها توجه می‌کند و معنی عمیق‌تری را نسبت به تصاویر علنی و سطحی برای نشانه‌ها قائل است (اباذری، 1380: 138).

جایگاه طرح موقعیت زنان در رسانه‌ها با مقوله‌ای به نام بازنمایی قابل عرضه است. به لحاظ تاریخی نیز محتوای رسانه‌ها با تصاویری از زنان پر شده است که به تقویت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از زنانگی و نقش‌های سنتی زنان پرداخته‌اند (استینکه[20]، 2005). بازنمایی زنان در رسانه‌های جمعی، با نقش‌های کلیشه‌ای فرهنگی در جامعه سازگاری دارند. در واقع، رسانه‌ها در نمایش مردان و زنان، بر ماهیت نقش جنسی و عدم برابری‌ جنسی صحه می‌گذارند. در چنین وضعیتی رسانه‌های جمعی نقش بازنمایی کلیشه‌ها و تصورات قالبی ‌جنسی را به عهده می‌گیرند (معینی‌فر، 1388). از این رو، بررسی‌های جامعه‌شناختی سینما بستری را برای بررسی و کشف الگوهای جنسیتی فراهم می‌آورند. جریان بازنمایی را نمی‌توان فرایندی خنثی و بی‌طرف تلقی کرد، چرا که هر نوع بازنمایی می‌تواند ناشی از یک ایدئولوژی و گفتمان باشد. این پرسش که چگونه این تصاویر درک مخاطبان را از واقعیت‌ تحت تأثیر قرار می‌دهند، یکی از موضوعاتی است که در سه دهه‌ی گذشته در میان پژوهشگران مطالعات فیلم مورد بحث و بررسی بوده است. این جریان فرهنگی، تحت اصرار انتقادگرایی فمینیستی بیشتر به مسأله‌ی پیش‌فرض‌های کلیشه‌ای مرتبط است که شاید ناشی از کارگردانان، تهیه‌کنندگان و توزیع‌کنندگان مذکر باشد که ساخت و کنترل بازنمایی کاراکترها را به طور اعم و کاراکترهای زن را به طور اخص در دست دارند (دمارکو[21]، 2006).

فمینیست‌ها عموماً معتقدند که رسانه‌ها یکی از عوامل تداوم و زنده نگه داشتن تصاویر قالبی و محدودی از زنان در اذهان عموم هستند. شکل نمایش زنان در رسانه‌ها باعث بروز توقعات خاصی نسبت به آن‌ها می‌شود که بسیار محدود کننده‌اند. برای مثال، این که جای زنان در خانه است، زیردست مردان هستند و بیشتر از مردهای خشن خوششان می‌آید، اسطوره‌هایی هستند که رسانه‌ها برای مردم جا انداخته‌اند. به باور  فمینیست‌ها، سینما یکی از بخش‌های رسانه‌های گروهی است که در آینده به آوردگاه جنبش زنان تبدیل خواهد شد. آنان معتقد‌ هستند که از سینما می‌توان به مثابه‌ی ابزاری ایدئولوژیک بهره گرفت؛ ابزاری که علیه تصاویر قالبی زنان در رسانه‌های مرد‌محور واکنش نشان خواهد داد و آگاهی آنان را نسبت به موقعیت کهترشان در جامعه‌ی پدرسالار که زنان در آن نقش زیردست دارند افزایش خواهد داد. برای مثال، بنابرشهادت تاریخ سینما، زنان معمولاً در فیلم‌ها نقش‌های دوم را بر عهده داشته‌اند تا نقش‌های کلیدی و سرنوشت‌ساز (نلمز[22]، 1377).

در طول چند دهه‌ی گذشته، زنان حوزه‌ی کاملی از مطالعات سینمایی را به خود اختصاص داده و هم‌اکنون آثار پژوهشی بسیار روشنگرانه و هوشمندانه‌ای در زمینه‌ی سینمای زنان و نگرش فمینیستی در آثار نویسندگان زن و هم مرد پدید آمده است (اوحدی، 1379: 40). در ایران نیز در دهه‌های اخیر مطالعات زیادی بر روی موضوع زن در سینما انجام شده است. زن در سینمای ایران همواره در مرکز درگیری‌های اجتماعی قرار داشته و کشمکش‌ها و دگرگونی‌های زیادی را در دوران قبل و بعد از انقلاب و تا همین اواخر به خود دیده است؛ از زنان برهنه و نیمه برهنه‌ی دهه‌ی پنجاه گرفته تا زنان غایب، دلتنگ و در منگنه‌ی دهه‌ی شصت، تا نگاه نقادانه به قوانین و وضعیت زنان در دهه‌ی هفتاد (صدر، 1381: 280). یکی از مهم‌ترین دلایل این گونه بازنمایی‌ها، فیلم‌سازان مرد هستند که تولید‌کننده‌ی اصلی رسانه بوده‌اند. بررسی آمار اشتغال زنان و مردان در سطوح بالای شغلی در عرصه‌ی سینما، نشان‌دهنده‌ی موقعیت نابرابر آن‌هاست. نخستین فیلم‌ساز مردی که توانست نقش واقعی و حقیقی زن را در فیلم خود به تصویر بکشاند، علی ژکان بود که هفت سال پس از پیروزی انقلاب، فیلم مادیان را ساخت و زن را به عنوان سرپرست خانواده به تصویر کشید (مظفری و نیکروح‌متین، 1388). از فیلم‌سازان مرد دیگری که به طور جدی‌تری به این مهم پرداخته‌اند، می‌توان به بهرام بیضایی و داریوش مهرجویی اشاره کرد. مقاله ها و پژوهش‌های بسیاری آثار بیضایی را با رویکرد به زن مورد تحلیل و مطالعه قرار داده‌اند، با این حال، این گونه بررسی‌ها در رابطه با آثار مهرجویی بسیار محدود و پراکنده بوده است.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

اگر بپذیریم که تصویر و صدا آسان‌ترین وسیله‌ی ایجاد ارتباط و تبلیغ اندیشه و بینش در دنیای امروزند و ذهن خلاق هر هنرمند تحت تأثیر باورها و برداشت‌های شخصی اوست، اهمیت چنین موضوعاتی دوچندان خواهد شد (لاهیجی، 1376: 26). علاوه بر این، هنرمند با درک درست جامعه معاصرش و بازتاب این شرایط در آثارش، خودآگاهی مخاطبانش را افزایش می‌دهد و آن‌ها را هدایت می‌کند تا با آگاهی از اهداف و آرمان‌های اجتماعی، با عزمی راسخ‌تر گام بردارند. در این حالت، هنر نقش تقویت‌کننده دارد، نه تغییردهنده. اگر چه تقویت می‌تواند در جهت تثبیت نظام موجود یا در جهت تشدید روند تغییرات ایجاد شده باشد (یاراحمدی و همکاران، 1389). در این بازنمایی‌ها، روش‌های نمایش جنسیت حائز اهمیت هستند. جنسیت یک ساخت اجتماعی است که از طریق آن معانی اجتماعی مردانگی و زنانگی تعریف می‌شوند (کراودر[23]، 1997).

جامعه­شناسی می‌تواند نقش مثبتی را در تجدید نگره و سبک مطالعات فرهنگی ایفا کند و درک فرهیخته‌تری از نهاد اجتماعی سینما ارائه دهد. در واقع، فیلم از جنبه‌ی اجتماعی با پیوندی سه جانبه میان فیلم‌سازان، تماشاگران و متون فیلم ساخته می‌شود. در هر نقطه‌ای از این شبکه‌ی روابط، ارتباط و تعاملی موجود است که وجودهای فعال اجتماعی و عملکردهای اجتماعی را دربرمی‌گیرد. جامعه­شناسی به عنوان منبعی فکری، برای بررسی پیچیدگی‌های خاص فعالیت اجتماعی بهترین کارایی را دارد (تیودور[24]، 1384).

دریافت معنی در هنر به­وسیله‌ی مخاطبان، موجب شکل‌گیری مرزهای نمادین میان گروه‌های مختلف اجتماعی می‌شود. این مرزهای نمادین وسیله‌ای برای گسترش مفهوم عضویت در گروه هستند و قادرند نظامی از قواعد را به‌وجود بیاورند که مطابق آن مردم را در قالب طبقات، گروه‌های شغلی، حرفه‌ها، نمونه‌ها، جنسیت‌ها و نژادها از یکدیگر جدا ‌کنند. بنابراین، مرزها نه تنها گروه‌ها را به‌وجود می‌آورند، بلکه به طور بالقوه بی‌عدالتی را نیز سبب می‌شوند. رسانه‌هایی مهم هستند که افراد از طریق آن‌ها جایگاه اجتماعی می‌یابند، منابع را به طور انحصاری در اختیار می‌گیرند، یا به امتیازات اجتماعی خود مشروعیت می‌بخشند (د.الکساندر[25]، 1384).

زنان از طريق به­كارگيري رسانه‌ها در تلاش هستند تا صدای خود را به گوش مردم دنیا برسانند و راهي براي تغيير اجتماعي بيابند. صنایع فرهنگی امروز با استفاده از توان رسانه‌ای، به دنبال توسعه‌ی این تفکر هستند که زنان باید عرصه‌ای برای صحبت درباره‌ی خود و یا خصوصیات جنسیتی‌شان داشته باشند که بتواند ایشان را از انزوا و تفکر در حاشیه بودن دور کند و نقدی از نقش‌های درجه دو واگذار شده به زنان را با استفاده از رسانه‌ها ارائه دهد. آن‌ها با رویکرد فمینیستی، عمدتاً به دنبال توسعه‌ی پیوندها و بستگی‌های خود با امکانات ارتباطی دنیای جدید هستند تا به عنوان منبعی برای افزایش توانمندی و قدرت آن‌ها در راستای بهبود شرایط و پیشرفت‌شان باشد (نقیب‌السادات، 1389).

مهرجویی کارگردان، نویسنده و مترجم ایرانی است که در شکل‌دهی به جریان موج ‌نوی[26] سینمای ایران تأثیرگذار بوده است. فیلم‌های او حاوی مضامین مهم اجتماعی‌اند و نگاه ریزبین و پر دقت او در به چالش کشیدن مشکلات و آسیب‌های جامعه و گروه‌های به حاشیه رانده شده، به ويژه زنان، همواره مورد توجه بوده است. شخصيت‌هاي فيلم‌هاي مهرجویی همیشه در ارتباط با اجتماعشان مطرح می‌شوند و رابطه‌ی دردناک بین ذهن (فرد) و عین (اجتماع) و اثری که واقعیت روی فرد می‌گذارد، اساس دنیای مهرجویی را تشکیل می‌دهد (زراعتی، 1389). او از پیشگامان طرح مسائل زنان در سینمای ایران است و فیلم‌های بانو، لیلا، پری، سارا و بمانی آثار او در این زمینه‌اند که هر کدام نام زنی را بر خود دارند. بسیاری از منتقدان سینما او را دارای دیدگاه‌های فمینیستی دانسته‌اند، اما مهرجویی خود را از این رویکرد آگاهانه، عاری می‌داند. او از پرکارترین فیلم‌سازان سینما بوده و آثارش وارث دوران تاریخی مهم (حدود نیم قرن 1392-1346) در سینما و جامعه‌ی ایران است و کشف عناصر مهم آن می‌تواند ما را به درک گفتمان غالب هر دوره در ارتباط با مضمون زن و تغییرات و تحولات آن یاری کند.

پژوهش­هایی که بر روی آثار فیلم­سازان در ارتباط با موضوع زن کار کرده­اند، عموماً متمایل به آثار و کارگردانانی بوده­اند که یا آشکارا گرایش فمینیستی داشته‌اند، همچون میلانی و بنی‌اعتماد و یا زن را به‌صورت نمادین در آثارشان به‌کار ‌برده‌اند، همچون بیضایی. بنابراین، پرداختن به آثاری که به‌طور ضمنی و ناخودآگاه به موضوع زن پرداخته‌اند بیشتر می‌تواند بیان‌گر بازنمایی‌های زن و بررسی‌های مرتبط با آن باشد. به‌علاوه، این آثار درون بستری تاریخی و اجتماعی خاصی شکل گفته‌اند که بررسی تغییرات زمانی آن می‌تواند درک بهتری را از واقعیت‌های اجتماعی به‌دست دهد. بنابراین، پرداختن به آثار کارگردانانی که وارث دوره‌ی تاریخی تقریباً طولانی در سینما هستند و درون گفتمان‌های مختلف هر دوره حضور داشتند، لازم است. بنابراین، پرداختن به آثار کارگردانی همچون مهرجویی که در برهه‌های زمانی مختلف رویکردی ویژه‌ به زنان داشته، ضروری می­نماید.

1-4- هدف پژوهش

هدف کلی این پژوهش پرداختن به نحوه‌ی بازنمایی زن در آثار سینمایی داریوش مهرجویی است.

1-5- سؤال‌های پژوهش

نوع شخصیت‌پردازی زنان در فیلم‌های داریوش مهرجویی چگونه بوده است؟

روند این بازنمایی‌ها چگونه بوده است؟

رویکرد غالب فیلم‌ها نسبت به مقوله‌ی زن تا چه اندازه فمینیستی بوده‌اند؟

1- Wolf

2- Strinati

3- Bazin

4- Dewey

5- Freeland

1- Saint-Simon

2- Conte

3- Ruskin

4- (Gothic)  گوتیک سبک هنری رایج در نیمه دوم قرن دوازدهم میلادی در شمال اروپا است که تا قرن شانزدهم دوام یافت. این سبک، سبکی مذهبی بوده که همواره در خدمت کلیسا بوده است (برگرفته از ویکیپدیا).

[10]– Beardsley

6- Hospers

7- Jarvie

8- Real

[14]– Jowett

10- Linton

[16]– McQuail

[17]– Benjamin

[18]– Dovinio

[19]– Barthes

[20]– Steinke

[21]– Demarco

[22]– Nelms

[23]– Crowther

[24]– Theodore

[25]– D. Alexander

3- نوعی دگردیسی در سینمای ایران است که از از اواخر دهه شصت میلادی آغاز شد. فیلم‌های موج نوی سینمای ایران دیدگاه‌های روشنفکرانه، اجتماعی و سیاسی جدیدی را با زبانی شاعرانه به تماشاگران عرضه داشت (برگرفته از ویکی پدیا).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي بازنمايي زنان در برنامه هاي صدا و سيما (تحليل محتواي سريال هاي تلويزيون)
 • پايان نامه بازنمايي ارزش‌هاي فرهنگي بيگانه در تبليغات محيطي شهر تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122