پايان نامه بازنمايي همسر دوم در سينماي دهه 70 و 80 ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بازنمايي همسر دوم در سينماي دهه 70 و 80 ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 189 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بازنمايي همسر دوم در سينماي دهه 70 و 80 ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق 1
1-1 طرح مسأله 2
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-3 اهداف تحقیق 5
1-4 روش تحقیق 6
1-5 جامعه آماری و حجم نمونه 6
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 8
2-1 مقدمه 9
2-2 مرور مفهومی 10
2-2-1 بازنمایی 10
2-2-1-1 بازنمایی و رسانه 12
2-2-1-2 بازنمایی در سینما 15
2-2-2 نشانه شناسی 17
2-2-2-1 تصویر در نشانه‌شناسی 19
2-2-3 همسر دوم 20
2-2-3-1 همسر دوم در سینما 20
2-3 پيشينه تجربی 21
2-4 مرور تاریخی موضوع تحقیق 25
2-5 مبانی نظری تحقیق 35
2-5-1 مقدمه 35
2-5-2 نظریه بازنمایی 35
2-5-2-1 نظریه بازنمایی در مطالعات فرهنگی 38
2-5-2-3 زبان و بازنمایی 39
2-5-2-4 گفتمان و بازنمایی 44
2-5-2-5 ایدئولوژی و بازنمایی 47
2-5-3 استراتژی‌های بازنمایی 55
2-5-3-1 کلیشه سازی 55
2-5-3-2 طبیعی سازی 58
2-5-3-3 طرد 59
2-5-4 نظریات نشانه‌شناسی 60
2-5-4-1 سوسور و نشانه‌شناسی 60
2-5-4-2 پیرس و نشانه‌شناسی 63
2-5-4-3 نشانه‌شناسی ساختارگرای بارت 65
2-5-4-4 اکو و نشانه‌شناسی پساساختارگرا 69
2-6 چارچوب نظري 71
فصل سوم: روش اجرای تحقیق 74
3-1 مقدمه 75
3-2 روش تحقیق کیفی 77
3-2-1 نشانه‌شناسی 78
3-3 الگوهای بررسی 81
3-3-1 سطوح تحلیل متون رسانه‌ای از منظر فیسک 81
3-3-1-1 چگونگی ارتباط رمزگان سه‌گانه با هم 87
3-3-2 الگوی سلبی و کاودری 89
3-3-2-1 جدول دال و مدلول سازه 91
3-3-3 رمزگان روایی پنج‌گانه بارت 92
3-5 روش نمونه‌گیری 96
3-5-1 واحد تحلیل 96
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق 98
4-2 شوکران (1379) 100
4-2-1 شناسنامه فیلم 100
4-2-2 خلاصه داستان فیلم 100
4-2-3 تحلیل فیلم 101
4-2-4 تحلیل شخصیت همسر دوم فیلم شوکران 114
4-3 زن دوم (1387) 116
4-3-1 شناسنامه فیلم 116
4-3-2 خلاصه داستان فیلم 116
4-3-3 تحلیل فیلم 117
4-3-4 تحلیل شخصیت همسر دوم فیلم زن دوم 130
4-4 پاتو زمین نذار (1388) 131
4-4-1 شناسنامه فیلم 131
4-4-2 خلاصه داستان فیلم 131
4-4-3 تحلیل فیلم 132
4-4-4 تحلیل شخصیت همسر دوم فیلم پاتو زمین نذار 143
4-5 زندگی خصوصی (1391) 144
4-5-1 شناسنامه فیلم 144
4-5-2 خلاصه داستان فیلم 144
4-5-3 تحلیل فیلم 145
4-5-4 تحلیل شخصیت همسر دوم فیلم زندگی خصوصی 162
فصل پنجم: نتیجه‌گیری 163
5-1 نتیجه‌گیری 164
5-1-1 ویژگی‌های همسر دوم در متون سینمایی مورد بررسی 166
5-2 جمع‌بندی 170
5-3 پیشنهادات 175
5-4 محدودیت‌های تحقیق 176
منابع 177

منابع

اباذری، یوسف، رولان بارت، اسطوره و مطالعات فرهنگی، فصلنامه ارغنون، شماره 18

اجلالی، پرویز، دگرگونی اجتماعی و فیلم‌های سینمایی در ایران، (جامعه‌شناسی فیلم‌های عامه پسند 1357-1309)، تهران، فرهنگ و اندیشه، 1383

احمدی، بابک، از نشانه‌های تصویری تا متن، نشر مرکز، 1391

احمدی، بابک، ساختار و تأویل متن، تهران، نشر مرکز، 1375

احمدی، بابک، ساختار هرمنوتیک، گام نو، 1370

استراس، آنسلم و کوربین، جولیت، اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی؛ رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمه بیوک محمدی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1385

استریناتی، دومینیک، فرهنگ توده‌ای و فرهنگ عامه، مقدمه‌ای بر نظریه‌های فرهنگ عامه، ترجمه ثریا پاک نظر، گام نور، 1384

استوری، جان، مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه، ترجمه حسین پاینده، تهران، نشر آگه، 1385

استیونسن، رالف و دبری، ژ.ر، هنر سینما، ترجمه پرویز دوائی، انتشارات امیرکبیر، 1372

اسمیت، فیلیپ، درآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه حسن پویان، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، 1382

اکو، امبرتو، نشانه‌شناسی، ترجمه پیروز ایزدی، تهران، نشر ثالث، 1387

امامی، همایون، پس قصه، نقد و تحلیل 10 اثر برتر سینماس مستند، سروش، 1382

امامی، همایون، فیلم مستند (درام و ساختار دراماتیک)، نشر ساقی، 1387

امید، جمال، تاریخ سینمای ایران، جلد اول، نشر روزنه، 1389

امید، جمال، تاریخ سینمای ایران، جلد چهارم، نشر روزنه، 1388

امید، جمال، تاریخ سینمای ایران، جلد دوم، نشر روزنه، 1389

آسابرگر، آرتور، روش‌های تحلیل رسانه، ترجمه پرویز اجلالی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه، 1379

آیزمن، لئاتریس، روان‌شناسی کاربردی رنگ‌ها (پنتون)، ترجمه روح اله زمزمه، تهران، انتشارات بیهق کتاب، 1391

بارت، رولان، امپراتوری نشانه‌ها، ترجمه ناصر فکوهی، تهران، نشر نی، 1392

بارت، رولان، نقد و حقیقت، ترجمه شیرین‌دخت دقیقیان، تهران، نشر مرکز، 1380

بازن، آندره، سینما چیست، ترجمه محمد شهبا، هرمس، 1386

بشیریه، حسین، نظریه‌های فرهنگ در قرن بیستم، تهران، مؤسسه فرهنگی آینده پویان، 1378

بوردل، دیوید و تامسون، کریستین، هنر سینما، ترجمه فتاح محمدی، تهران، مرکز، 1377

بهارلو، عباس، با همکاری شهناز مرداری کوچی، دانشنامه سینمای ایران، تهران، نشر قطره، 1383

بهارلو، عباس، فیلمشناخت ایران، فیلم‌شناسی سینمای ایران 1357-1309، تهران، نشر قطره، 1383

بهارلو، عباس، فیلمشناخت ایران، فیلم‌شناسی سینمای ایران 1372-1358، تهران، نشر قطره، 1383

بهرامی کمیل، نظام، نظریه رسانه‌ها، جامعه‌شناسی ارتباطات، تهران، انتشارات کویر، 1388

پاینده، حسین، نقد ادبی و مطالعات فرهنگی، قرائتی نقادانه از آگهی‌های تجاری در تلویزیون ایران، تهران، روزنگار، 1385

پرویزی، سرور و دیگران، روش‌های تحقیق کیفی، تهران، نشر و تبلیغ بشری، 1386

جانتی، لوییس، شناخت سینما، ترجمه ایرج کریمی، انتشارات فیلم، 1369

جمشیدی‌نژاد، سپیده، بازنمایی زنان بزهکار در سینمای مستند ایران، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1388

جمعدار، الهام، تحلیل سیمای زن در سینمای پس از انقلاب، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، 1373

جینکنز، ویلیام، ادبیات فیلم، جایگاه سینما در علوم انسانی، ترجمه محمدتقی احمدیان، شهلا حکیمیان. 1367

چندلر، دانیل، مبانی نشانه‌شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران، نشر سوره مهر، 1386

دانسی، مارسل، نشانه‌شناسی رسانه، ترجمه گودرز میرزایی و بهزاد دوران، تهران، نشر چاپار، 1388

دی.ویمر، راجر و آر.دومنیک، جوزف، تحقیق در رسانه‌های جمعی، تهران، سروش، 1389

دیورینگ، سایمون، مطالعات فرهنگی، تهران، مؤسسه فرهنگی آینده، 1378

راودراد، اعظم و منتظرقائم، مهدی و سرکاراتی، پریسا، تفسیر زنان از بازنمایی هویت زنانه در تلویزیون، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 2، 1387

راودراد، اعظم، تغییرات نقش زن در جامعه و تلویزیون، فصلنامه پژوهش زنان، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه، شماره اول، 1380

رزازی‌فر، افسر، مقاله بررسی جایگاه زن در سینما از نگاه نشریات زن، زن در سینمای ایران، صفیر صبح، 1379

رسولی،سید ابوالفضل، بررسی چگونگی بازنمایی زنان در سینمای ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، 1388

زادقناد، سعیده، بازنمایی یهود و صهیونیزم در مجموعه‌های تلویزیونی مرتبط با مسئله فلسطین طی سال‌های 1388-1384، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه تهران، 1388

زندی، مسعود، سینما و تغییرات فرهنگی در ایران، بعد از دوم خرداد 1376: شکل‌گیری سینمای زن و تغییرات مضامین آن، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، 1382

سجودی، فرزان، نشانه‌شناسی کاربردی، نشر علم، 1387

سلبی، کیت و کاودری، ران، رانمای بررسی تلویزیون، ترجمه علی عامری‌مهابادی، تهران، انتشارات سروش، 1380

سلطانی‌گرد فرامرزی، مهدی، زنان در سینمای ایران، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، فصلنامه هنر‌های زیبا، شماره 18، 1383

شهبازی، لیلا، بازنمایی وضعیت حجاب در فیلم‌های سینمایی در دهه 70 و 80، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، 1390

صدیقی خویدلی، ملکه، بازنمایی زن در آثار سینمایی رخشان بنی‌اعتماد، نقد فمینیستی رسانه‌ای آثار، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، 1386

ضمیران، محمد، درآمدی بر نشانه‌شناسی هنر، تهران، نشر قصه، 1382

طاهر، نفیسه، بررسی چگونگی بازنمایی زنان در سینمای بعد از انقلاب با رویکرد فمینیستی و مطالعات موردی، 1386

عاملی، سیدرضا، جزوه درسی کلاس فلسفه رسانه‌های جمعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1386

غیاثیان، مریم، بازنمایی اسلام در نشریات آمریکا و انگلیس قبل و بعد از 11 سپتامبر، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

غیاثیان، مریم، بازنمایی ما و آن‌ها، فصلنامه رسانه، شماره 72، 1387

فلیک، اووه، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، نشرنی، 1387

فیسک، جان، فرانوگرایی در تلویزیون، ترجمه حسام‌الدین آشنا، فصلنامه رسانه، شماره 3، 1376

فیسک، جان، فرهنگ تلویزیون، ترجمه مژگان برومند، فصلنامه ارغنون، شماره 19

فیسک، جان، فرهنگ و ایدئولوژی، ترجمه مژگان برومند، فصلنامه ارغنون، شماره 20

کالر، جاناتان، فردینان دوسوسور، ترجمه کوروش صفوی، تهران، هرمس، 1379

کالکر، رابرت، فیلم، فرم و فرهنگ، ترجمه بابک تبرایی، تهران، انتشارات بنیاد سینمایی فارابی، 1384

کیسبی‌یر، الن، درک فیلم، ترجمه بهمن طاهری، چشمه، 1373

لیتل‌جان، استیفن، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه سیدمرتضی نوربخش و سیدعلی اکبر میرحسینی، تهران، نشر جنگل، 1384

لیندف، تامس و برایان، تیلور، روش‌های تحقیق کیفی در ارتباطات، عبداله گیویان، نشر همشهری، 1388

مک‌لوهان، هربرت مارشال، برای درک رسانه، ترجمه سعید آذری، تهران، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 1377

مهدی زاده، سیدمحمد، رسانه‌ها و بازنمایی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه، 1387

مهدی زاده، سیدمحمد، نظریه‌های رسانه، اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران، همشهری، 1389

نیک‌روش، شعله، بررسی جایگاه اجتماعی زن در سینمای ایران، تحلیل محتوای فیلم‌های مهرجویی و میلانی، 1380

نیکولز، بیل، ساخت‌گرایی، نشانه‌شناسی سینما، ترجمه علاء‌الدین طباطبایی، هرمس، 1378

هارلند، ریچارد، ابرساخت‌گرایی، فلسفه ساخت‌گرایی- پساساخت‌گرایی، ترجمه فرزان سجودی، تهران، پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، 1380

هال، استورات، رمزگذاری و رمزگشایی در گفتمان تلویزیون، نظریه‌های ارتباطات، جلد چهارم، ترجمه گودرز میرزایی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، 1387

هال، استورات، غرب و بقیه، گفتمان و قدرت، ترجمه محمود متحد، آگه، 1386

هال، استورات، مک‌رابی، آنجلا و نیت، تونی و …، گردآوری و ویرایش جمال محمدی، تهران، نشر چشمه، 1388

هال، استورات، نظریه‌های ارتباطات: مفاهیم انتقادی در مطالعات رسانه‌ای و فرهنگی، جلد سوم، ترجمه احسان شاتقی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

همایون‌پور، کیارش، بهرام بیضایی و جامعه معاصر، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی، 1383

همتی، هلن، بازنمایی مشاغل زن در سینمای ایران، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1379

هواکو، جورج، جامعه‌شناسی سینما، ترجمه بهروز تورانی، نشر آینه، 1361

هیوارد، سوزان، مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، نشر هزاره سوم، 1381

یوجین، فرانک (فرهنگ واژه‌های فیلم)، ترجمه بیژن اشتری، 1370

 

Alexander, Jeffry C, Cultural Studies, Cambridge University Press, 2003

Calvert & levis, Television Studies, The Key Concepts, Routledge, 1994

Daymon, Christine & Holloway, Immy, Qualitative Research Method in PR and MC, Routledge, 2001

Giles & Middleton, Studding Culture, Blackwell Publication, 1999

Hawkes, Terence, Structuralism and Semiotics, London, Routledge, 1997

Philip Rayner & Peter wall & Stephan Kruger, Media Studies: The Essential Introduction, London, Routledge. 2001

چکیده:

هدف اصلی پایان‌نامه حاضر، شناخت نحوه بازنمایی همسر دوم در سینمای ایران در طی دو دهه 1370 و 1380 است. روش تحقیق پایان‌نامه کیفی‌ست و از تکنیک نشانه‌شناسی برای تخلیل یافته‌ها استفاده شده است. بر اساس الگوی سلبی و کاودری، رمزگان فنی و با به‌کارگیری رمزگان روایی بارت، ارجاعات و دلالت‌های موجود در متن فیلم، مشخص شده است. با تمرکز بر این الگوها، سعی بر این بوده که در چهار فیلم: «شوکران»، «زن دوم»، «پاتو زمین نذار» و «زندگی خصوصی» که به روشی هدفمند برگزیده شده‌اند، شخصیت همسر دوم واکاوی و بازنمایی سینمایی از شخصیت همسر دوم آشکار شود.

بنابر نتایج این پژوهش می‌توان گفت که در بازنمایی همسر دوم کلیشه‌ها و مفاهیمی چون: «یافتن تکیه‌گاه عاطفی»، «زن مدرن و مستقل»، «زن مطلقه»، «اغواگری»، «تنهایی»، «مادرانگی»، «دین‌داری»، «تبرئه شدن و مظلومیت»، «ارتباط پنهانی» و «بی‌آبرویی» از مضامین عمده مطرح شده در این فیلم‌ها هستند. با بررسی این فیلم‌ها مشخص شد که همسر دوم هرچند عمدتاً در ابتدای امر اغواگر و فریبنده ظاهر می‌شود، در جریان داستان در جستجوی نقش همسری و در پی تشکیل کانون خانوادگی‌ست و در نهایت او از تقصیر ورود به این رابطه تبرئه می‌شود. انگشت اتهام در خصوص ازدواج دوم عمدتاً به سوی مردان متأهل است و اراده آن‌ها در ورود به این ارتباط اصیل شمرده می‌شود.

کلید واژه‌ها: بازنمایی، سینما، نشانه‌شناسی، ایدئولوژی، همسر دوم، خانواده، جنسیت

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق

1-1 طرح مسأله

رسانه­ها در دنیای معاصر نقش مهمی در شکل­گیری نظام فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارند. آن‌ها به بسیاری از باورها دامن می­زنند و برخی از مسائل را نادیده می­گیرند. امروزه رسانه­ها یکی از ابزارهای مهم جامعه­­پذیری تلقی می­شوند و در تولید و بازتولید نقش­های جنسیتی و هویت جنسی سهم بسیار مهمی دارند. بنابراین توجه به محصولات رسانه­ای و تجزیه و تحلیل آنها از مناظر مختلف ضروری به‌نظر می‌رسد. بررسی کارکرد رسانه‌ای سینما در کنار بعد هنری آن اجتناب ناپذیر است. در این‌که هنر پدیده‌ای اجتماعی است و سینما اجتماعی‌ترین هنرها ست، تردیدی وجود ندارد.

سینما و آثار تولیدی آن می‌توانند بازتاب شرایط اجتماعی خاص خودشان باشند. در دوره‌های مختلف رویکرد سینما به جامعه زنان متفاوت بوده است. سینمای ایران در گذر زمان و با توجه به شرایط اجتماعی دچار تغییرات چشم‌گیری شده است. تا پیش از انقلاب عموماً حضور زنان در فیلم‌ها در نقش‌های حاشیه‌ای و با هدف افزایش جذابیت‌های جنسی فیلم‌ها بوده است.

زنان در آثار سینمایی پس از انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی حضوری اندک دارند و در قالب تیپ‌ها و کلیشه‌های رایج اجتماعی به تصویر درآمده‌اند. پس از دوره سازندگی و در دوره اصلاحات به دلیل بستری اجتماعی پدید آمده زنان نقش پررنگ‌تری در فیلم‌ها گرفتند و فیلم‌ها پس از آن با حضور تأثیر‌گذار زنان ساخته شدند. همان‌طور که ذکر شد، حضور زنان در سینمای سال‌های پس از انقلاب تغییرات چشم‌گیری داشته است است.

سینمای ایران در سال‌های اخیر از لحاظ پرداختن به موضوعات و مسائل زنان و به عبارتی حضور چشم‌گیر زنان و بازنمایی هویت این جنس در قالب روایات داستانی فیلم‌های گوناگون، دستخوش تغییر و تحولات عینی و ملموسی بوده است. در فیلم‌های بسیاری نه تنها نقش اصلی به زنان داده شده، بلکه کل موضوع این فیلم‌ها حول محور زن و مسائل و مشکلات مربوط به آن‌ها شکل می‌گیرد که این مسأله باعث تعریفی دوباره از شخصیت و هویت جنسیتی زن و بازنمایی متفاوت او نسبت به گذشته در عرصه سینماست.

حضور زنان در فیلم‌ها چه در زمانی که روایت غالب فیلم مردانه است و چه در فیلم‌هایی با قهرمانان زن باعث مطرح شدن مسائل و مشکلات حیطه زنان شده است. در این میان یکی از موضوعات مورد توجه و مطرح شده در سینما تعدد زوجات، ازدواج موقت و روابط پنهانی مردان متأهل است که محور اساسی این فیلم‌ها همسر دوم در قالب ازدواج رسمی یا موقت و یا ارتباط غیرشرعی است.

سینما به تبع جامعه و فضای عمومی منفی پیرامون این موضوعات، نگاه منفی به چنین روابطی صرف نظر از مشروعیت یا مشروع نبودن آنان داشته است و با رویکردی نقادانه این موضوع را به تصویر می‌کشد.

در بازنمایی سینمایی رابطه سه وجهی زن اول، زن دوم و مرد که هر یک می‌توانند به صورت جداگانه‌ای موضوع تحقیقی قرار بگیرند، همان‌گونه که انگشت اتهام جامعه عمدتاً به سوی مردان متأهل نشانه گرفته شده است سینما نیز به مرد نگاه انتقادآمیزی دارد. در خصوص زن دوم می‌توان گفت که نگاه جامعه به همسر دوم، صرف نظر از دیدگاه قانونی و شرعی، عمدتاً پارادوکسیکال است. از یک سو، نگاه جانب‌دارانه‌ای نسبت به آنان وجود دارد که زنانی در  حاشیه هستند و غالباً مجبور به زندگی پنهانی و مخفی نمودن رابطه خویش می‌شوند و از سوی دیگر به دلیل ورود آن‌ها به زندگی زناشویی زوجی، رفتار شان مورد انتقاد قرار می‌گیرد. اما در مجموع در مقایسه میان مردان و زنان دوم آن‌ها، به نظر می‌رسد که متون سینمایی اراده مردان را در ورود به این رابطه اصیل می‌دانند و همسران دوم عمدتاً در قالب شخصیت مجهول، فریب‌خورده و منفعل ظاهر می‌شوند. لذا انتخاب موضوع همسر دوم و بررسی بازنمایی آنان در متون سینمایی برای دریافت نگاه سینما با رویکرد ارتباطی به این موضوع ضروری به نظر می‌رسد.

بررسی همسر دوم در فیلم‌ها با رویکرد ارتباطی می‌تواند دیدگاه سینمای غالب در خصوص همسران دوم را رمزگشایی کند و پس از رمزگشایی فیلم‌ها می‌توان کلیشه های بازنمایی حضور زن دوم در سینما را دریافت.

در این پژوهش سعی بر بررسی نحوه بازنمایی نقش همسر دوم در سینمای ایران است و در پی پاسخ به نحوه شخصیت پردازی و بازنمایی همسر دوم در آثار تولیدی سینمایی هستیم.

 1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از نقاط مهم در باب سینما و فیلم این است که سینما به عنوان یکی از وسایل ارتباط جمعی در مطالعات رسانه‌ای عمدتاً مورد غفلت قرار گرفته است و عموماً از دیدگاه هنری و زیباشناختی مورد مطالعه قرار گرفته است. سینما به عنوان هنر هفتم کارکرد ارتباطی عظیمی نیز دارد. سینما به همان میزان که به عنوان هنر شناخته شده است، کارکرد ارتباطی نیز دارد. از سوی دیگر سینما به عنوان یک رسانه همانند مطبوعات، رادیو و تلویزیون رسانه‌ای است جمعی که در آن واحد پیام‌های یکسانی را برای تعداد زیادی از افراد ارسال می‌کند. هر یک از رسانه‌های فوق من‌جمله سینما علاوه بر کاردکردهای تفریحی، سرگرمی، اطلاع رسانی و آموزشی کارکردهای خاص خود را دارند.

نکته بعدی این است که عمده پژوهش‌ها در حوزه ارتباطات مربوط به سایر رسانه‌ها جز سینما بوده است. در نتیجه جایگاه رسانه‌ای سینما در مطالعات ارتباطی تا حدودی خالی است. از طرفی هم‌گام با دگرگونی‌های بسیاری که در جهان رخ داده سینما به عنوان ابزاری بین‌المللی و نماینده فرهنگ و اجتماع کشور‌ها  مطرح می‌شود. سینما علاوه بر نگاه خاص فرهنگی در بستر اجتماعی خود دارای نگاه جهان شمول نیز می‌باشد. امروزه فیلم‌ها از هر نقطه جهان مخاطبان فرا قومی دارند و این مسأله ضرورت بررسی سینما را به عنوان رسانه تشدید می‌کند.

در این پژوهش سعی نگارنده بررسی بازنمایی همسر دوم در سینمای ایران است. انتخاب همسر دوم در راستای ضرورت بررسی مسائل مربوط به حوزه زنان در ارتباطات است. سینمای زن مفهوم گسترده‌ای است که تعابیر و معانی متفاوتی از آن صورت می‌گیرد.

رویکرد عمومی سینما در حوزه زنان همواره مورد انتقاد برخی از نظریه پردازان فمینیست بوده است. آن‌ها در خصوص آن‌چه سینمای زن خوانده می شود، معتقدند: سینمای زن، سینمایی است که تفاوت جنسی را از دیدگاه زنان نشان داده است و نوعی بررسی انتقادی در زمینه روابط نامتوازن قدرت میان زن و مرد را نشان می‌دهد. در این نوع سینما قواعد سینمای تجاری و کلاسیک که تصاویر قالبی از زنان را نشان می‌دهند و غالباً زنان را در حاشیه مردان نگه می‌دارند، شکسته می شود. بدین ترتیب شاهد پررنگ‌تر شدن حضور زنان و برساخت مشکلات مربوط به آنان در متون سینمایی هستیم.

بررسی زنان به عنوان نیمی از جمعیت انسانی همواره از دغدغه‌های پژوهشگران بوده است. در سال‌های اخیر به حوزه زنان در سینما بیشتر از پیش پرداخته شده است. در این پژوهش خاص بررسی نحوه بازنمایی همسر دوم در سینما در راستای همین دغدغه‌ها صورت می‌گیرد.

سینما اهمیت انکار ناپذیری در شکل‌دهی رفتار مخاطبان خویش دارد و با همین نفوذ می‌تواند به تدریج بر آداب و رسوم عموم مخاطبان خویش تأثیر بگذارد و حتی باعث تغییر نوع فرهنگ و زندگی قومیت‌ها شود. تصویر سازی نادرست از زنان در سینما می‌تواند متأثر از رفتار بیمارگونه برخی از جوامع در خصوص زنان داشته باشد و این بازنمایی خود می‌تواند این رفتار بیمار گونه را  تشدید نماید. لذا درک از صحیح زنان و انعکاس صحیح آن‌ها ضروری می نماید.

در این میان ضروری است تصویر درستی از همسران دوم در سینما نیز ارائه شود. بررسی این گروه زنان می‌تواند منتج به شناخت تیپ‌های رایج در ارائه تصویر آن‌ها در سینمای ایران شود و ابعاد شخصیتی همسران دوم را در سینما آشکار کند.

1-3 اهداف تحقیق

هدف این پژوهش بررسی بازنمایی همسر دوم در فیلم‌های سینمایی تولیدی و اکران شده میان سال‌های 1370 تا 1390 است. شخصیت همسر دوم، به عنوان همسر قانونی و شرعی مورد موشکافی قرار گرفته و ویژگی‌های بارز همسر دوم در فیلم‌های سینمایی ایرانی بیان خواهد شد. اگرچه همسران دوم غالباً در اجتماع پذیرفته شده نیستند اما به عنوان واقعیت اجتماعی باید به آن‌ها نگاه دقیق‌تری داشت. می‌توان روابط این زوجین را در سینما نیز به عنوان برساختی از روابط اجتماعی که خود متأثر از جامعه و مؤثر بر آن است بررسی کرد.

پرسش اصلی این پژوهش که در پی پاسخ به آن هستیم، نحوه بازنمایی همسر دوم در سینمای ایران است. کاراکتر همسر دوم چگونه به تصویر درآمده است؟ کلیشه‌های رایج در پرداخت تصویر همسر دوم کدام‌اند؟ و رویکرد سینماگران به این واقعیت اجتماعی چگونه است ؟

1-4 روش تحقیق

بخش اول پژوهش کتابخانه‌ای و اسنادی است که در آن به بررسی نقد فیلم‌ها و مطالب مندرج در جراید خصوصاً مجلات سینمایی خواهد پرداخت. این مطالب در خصوص فیلم‌هایی خواهد بود که در آن‌ها به مسأله همسر دوم پرداخته شده است.

بخش دوم مطالعه فیلم‌ها در این پژوهش روش تحلیل نشانه‌شناسی است، بدین‌ترتیب که با مشاهده آثار سینمایی که در آن‌ها همسر دوم به تصویر درآمده است در پی کشف معانی نهفته در این آثار و دست‌یابی به پاسخ پرسش‌های پژوهش هستیم. در به‌کارگیری روش تحلیل متن، تکنیک نشانه شناختی انتخاب شده است. انتخاب نشانه‌شناسی به این دلیل بوده که فیلم‌ها به عنوان متون تحلیل دارای ویژگی‌های چند بعدی از جمله تصویر، صدا و گفتار می‌باشند که برای نشان دادن چگونگی بازنمایی همسر دوم در این متون باید تمامی این ابعاد را در نظر بگیریم و چون تکنیک نشانه‌شناسی می‌تواند ابعاد گسترده‌ای را در بر گیرد روش مناسبی است. در این تحقیق از میان نشانه‌های مختلف فیلم، به نشانه‌های تصویری توجه بیشتری خواهیم کرد.

1-5 جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری در این پژوهش شامل فیلم‌های سینمایی است که از سال 1370 تا 1390 به موضوع ازدواج مجدد و یا ازدواج موقت پرداخته‌اند. برای بررسی دقیق و جامع‌تر فیلم‌ها چهار فیلم شاخصی که در آن‌ها به موضوع همسر دوم پرداخته شده است به عنوان نمونه بررسی خواهند شد. این فیلم‌ها دلالت‌گری بیشتری از شرایط اجتماعی خود دارند و موضوع همسر دوم در آن‌ها برحسته‌تر است. هم‌چنین در زمان اکران توجه منتقدان و تماشاگران را جلب کرده‌اند و علاوه بر این از لحاظ کیفی دارای استاندارد بالاتری نسبت به سایر آثار تولیدی با این مضمون هستند. این فیلم‌ها عبارتند از: شوکران، همسر دوم، پاتو زمین نذار و زندگی خصوصی.

واحد تحلیل: در این پژوهش مبنای تحلیل صحنه است، به این صورت که در هر فیلم به بررسی صحنه‌های شاخص با حضور همسر دوم خواهیم پرداخت و نشانه‌ای که در بستر آن رخ می‌دهد را با تحلیل نشانه‌شناسی واکاوی خواهیم کرد.

معمولاً یک صحنه از تعدادی پلان که روابط نزدیکی با هم دارند و موضوع واحدی را بیان می‌کنند، تشکیل شده است. مجموعه صحنه‌هایی که با هم به بیان یک موضوع می‌پردازن، یک سکانس را تشکیل می‌دهند. سکانس را می‌توان با یک فصل از کتاب و صحنه را با یک پاراگراف مقایسه کرد. چرا که شروع، میانه و انتها دارد و هر سکانس یک نقطه اوج نمایشی دارد. مثلاً یک سکانس تعقیب و گریز در فیلمی وسترن.

در صحنه مکان و زمان واحدی وجود دارد، اما در سکانس امکان تغییر مکان و زمان هست.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي مردم شناختي خانواده هاي چند همسري قوم بلوچ
 • پايان نامه بازنمايي اعتماد اجتماعيِ بين نسلي در سريال هاي تلويزيوني
 • پايان نامه شرمساري بازپذيرکننده و بزهکاري؛ تحليل جامعه شناختي نظرية شرمساري بازپذيرکننده «بريث ويت» در بستر خانواده
 • پايان نامه محبت و شيوه هاي ابراز آن در خانواده
 • پايان نامه سينماي معناگرا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122