پايان نامه برآورد هزينه هاي پرداخت از جيب خدمات تشخيصي سرپايي در بيمارستان هاي آموزشي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

 پايان نامه برآورد هزينه هاي پرداخت از جيب خدمات  تشخيصي سرپايي در بيمارستان هاي آموزشي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 85 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه برآورد هزينه هاي پرداخت از جيب خدمات  تشخيصي سرپايي در بيمارستان هاي آموزشي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:
1-1 مقدمه7
1-2بیان مسئله7
1-3 اهداف و فرضیات11
هدف اصلی11
اهداف فرعی11
هدف کاربردی11
سوالات پژوهش12
فصل دوم:
2-1مبانی نظری پژوهش13
2-2مروری بر مطالعات32
فصل سوم:
مقدمه38
فصل چهارم:
مقدمه43
فصل پنجم:
بحث و نتیجه گیری59
پیوست74

منابع:

Aluísio J. D. Barros (2011), Catastrophic spending on health care in Brazil: private health insurance does not seem to be the solution, Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro54-62

Arunachalam M, Lawrence S, Kelly M, Locke J(2012). A Communitarian Approach to Constructing Accountability and Strategies for Sustainable Development. Issues in Social and Environmental Accounting. 1(2):217-42.

Asefzadeh S, Alijanzadeh M, Gholamalipoor S, Farzaneh A (2013). Households Encountering with Catastrophic Health Expenditures in Qazvin, Iran. Health Information Management. 10(1): 1-8.

Ayé R, Wyss K, Abdualimova H, Saidaliev S (2010). Illness costs to households are a key barrier to access diagnostic and treatment services for tuberculosis in Tajikistan. BMC Research Notes. 3(1): 340.

Baji P, Pavlova M, Gulácsi L (2012). Changes in Equity in Out-of-pocket Payments during the Period of Health Care Reforms: Evidence from Hungary. International journal for equity in health. 11(1): 1-11.

Bennett KJ, Dismuke CE (2010). Families at financial risk due to high ratio of out-of-pocket health care expenditures to total income. Journal Health Care Poor Underserved. 21:691-703

Chaudhuri A, Roy K (2008). Changes in out-of-pocket payments for healthcare in Vietnam and its impact on equity in payments, 1992–2002. Health policy journal. 88(1): 38-48.

Culyer AAJ, Newhouse JP (2000). Handbook of Health Economics: Vol. 1A: Access Online via Elsevier.

Damme WV, Leemput LV, Por I, Hardeman W (2004). Out‐of‐pocket health expenditure and debt in poor households: evidence from Cambodia. Tropical Medicine & International Health. 9(2):273-80.

DiFazio R, Vessey J (2011). Nonmedical out-of-pocket expenses: a hidden cost of hospitalization. Journal of Pediatric Nursing. 26(1): 78-84.

Fan JX, Zick CD (2004). The economic burden of health care, funeral, and burial expenditures at the end of life. Journal of Consumer Affairs. 38(1): 35-55.

Frenk J, González-Pier E, Gómez-Dantés O, Lezana MA, et al (2006). Comprehensive reform to improve health system performance in Mexico. The Lancet journal. 368(9546): 1524-34.

Galarraga O, Sosa-Rubi SG, Salinas A, Sesma S (2008). The impact of universal health insurance on catastrophic and Out-Of-Pocket health expenditures in Mexico: A model with an endogenous treatment variable. Health, Econometrics and Data Group Working Paper 08/12, the University of York.

Garg CC, Karan AK (2009). Reducing out-of-pocket expenditures to reduce poverty: a disaggregated analysis at rural-urban and state level in India. Health policy and planning. 24(2): 116-28.

Ghiasvand H, Hadean M, Maliki M, Shabaninejad (2010). Determinants of Catastrophic Medical Payments in Hospitals Affiliated to Iran University of Medical Sciences; 2009. Hakim Research Journal 13(3): 145- 154

Giraldes R (2001). Equity in socioeconomic areas with impact on health in countries of European Union. Cad Saude Publica journal. 17(3): 533-44

Gotsadze G, Zoidze A, Rukhadze N (2009). Household catastrophic health expenditure: evidence from Georgia and its policy implications. BMC health services research. 9(1):69-83.

Hanratty B, Zhang T, Whitehead M (2007). How close have universal healths systems come to achieving equity in use of curative services? A systematic review. International Journal of Health Services. 37(1):89-109.

India I (2010). The impoverishing effect of healthcare payments in India: new methodology and findings. Economic & Political Weekly. 45(16): 65.

Knaul FM, Arreola-Ornelas H, Méndez-Carniado O, Bryson-Cahn C, et al (2006). Evidence is good for your health system: policy reform to remedy catastrophic and impoverishing health spending in Mexico. The Lancet journal. 368(9549): 1828-41

Knaul FM, Frenk J (2005). Health insurance in Mexico: achieving universal coverage through structural reform. Health Affairs journal. 24(6): 1467-76.

Knaul FM, Arreola-Ornelas H, Méndez O (2005). Financial protection in health: Mexico, 1992 to 2004.journal of salud pública de méxico. 47(6): 430-9.

Layte R, Nolan B (2004). Equity in the utilization of health care in Ireland. The Economic and Social Review. 35(2):111-34.

چکیده:

مقدمه و هدف : پرداخت های مستقیم از جیب به عنوان یکی از منابع تامین مالی در نظام سلامت می باشد که امروزه خانوارهای زیادی را با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه کرده است .هدف از این مطالعه برآورد هزینه های پرداخت از جیب خدمات  سرپایی تشخیصی در بیمارستان های آموزشی قزوین می باشد.

روش کار : مطالعه حاضر به صورت توصیفی تحلیلی  بر روی 630 نفر مراجعه کننده به خدمات تشخیصی سرپایی در سال 1391 با استفاده از مصاحبه ساختاری و بررسی اسناد انجام شد، همچنین ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه شامل 5 متغییر سن، جنس، نوع بیمه، پرداخت از جیب بیمار و سهم سازمان بیمه ای بیمار بود. درصد هزینه های پرداخت از جیب از روش تقسیم هزینه های پرداخت از جیب بر مجموع هزینه های پرداختی(پرداخت از جیب + سازمان بیمه گر) به ارائه دهنده خدمت بدست آمد. تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی بود. از آزمون های همبستگی پیرسون و تی برای بررسی رابطه با سن و جنسیت استفاده شد.

یافته ها : 74% مراجعه کنندگان دارای پوشش بیمه ای بودند و یا شرایط استفاده از بیمه را داشتند. بیشترین بیمه مورد استفاده با 45 درصد مربوط به تامین اجتماعی بود.کمترین میانگین سنی مربوط به مراجعان به خدمات تشخیصی بیمارستان قدس با میانگین 7 سال برای خدمات آزمایشگاهی و 12 سال برای خدمات تصویربرداری بود. درصد  هزینه های مستقیم پرداخت از جیب مراجعه کنندگان آزمایشگاه به ترتیب در بیمارستان های شهید رجایی ، بوعلی سینا ، قدس و کوثر معادل48%، 47% ، 44% و 41 % بود و در بخش تصویر برداری این بیمارستان ها به ترتیب 48% ، 44%، 39% و 46% بود. بین سن و جنسیت با پرداخت از جیب رابطه برقرار نبود.

بحث و نتیجه گیری: کاهش پرداخت های مستقیم  با استفاده از افزایش پوشش و عمق بیمه، و همچنین حمایت بیشتر در خدمت پرهزینه سی تی اسکن  ارتقاء سلامت افراد و عدالت را در بر خواهد داشت.

کلید واژه : پرداخت از جیب ، خدمات تشخیصی ، نظام سلامت ، بیمارستان

فصل اول

مقدمه:

سلامت به عنوان یکی از پیش شرط های اصلی نظام های رفاه اجتماعی شناخته شده است . علاوه بر داشتن شیوه زندگی سالم، مردم برای ارتقا و بازگرداندن سلامت خود در صورت بیماری مجبور به استفاده از خدمات سلامت و به عبارتی خرید آن خدمات می باشند ، بر اساس نوع نظام سلامت بهره مندی از این خدمات فشارهای مالی متفاوتی را بر مردم در جوامع مختلف تحمیل می نماید، این هزینه ها که مستقیم از جیب پرداخت (out of pocket ) می شوند، باعث ایجاد مشکلات مالی برای خانوارها گردیده و ممکن است آنان را دام فقر اندازد (مورای و همکاران 2003) .

خدمات تشخیصی(Diagnostic services) یک عنصر حیاتی برای فراهمی بهترین اقدامات مراقبتی برای بیماران می باشد و این خدمات اطلاعات ضروری را برای پزشکان به منظور ارزیابی و تشخیص شرایط  بیمار و اقدامات مناسب درمانی فراهم می کنند، همچنین خدمات به موقع تشخیصی که بخش اساسی مراقبت سلامت می باشد ، درمان اثربخش و بهبود معنادار بیماران را مهیا می نماید  و اطلاعات را در مورد حضور و یا عدم حضور بیماری فراهم می کند(یو 2007) . امروزه نبود محافظت مالی در سلامت به عنوان بیماری نظام های سلامت شناخته شده است؛ روشن ترین نشانه آن این است که خانوارها نه تنها از بار بیماری بلکه از بار ناشی از فقر اقتصادی  و مواجهه با هزینه های کمرشکن (catastrophic expenditure ) و فقر ناشی از تأمین مالی سلامت خود نیز رنج می برند(کناول و همکاران 2006) .

بیان مسئله:

پرداخت بالای هزینه ها از جیب می تواند از خرید های ضروری خانوار همچون خوراک و پوشاک جلوگیری نماید. هرساله تقریبا 44 میلیون خانوار و بیشتر از 150 میلیون نفر با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه می شوند و تقریبا 25 میلیون خانوار و بیشتر از 100 میلیون نفر به سمت فقر سوق داده می شوند  ، همچنین ممکن است شمار زیادی از افراد تصمیم بگیرند که از خدمات ساده پزشکی و آزمایشگاهی به جهت نبود استطاعت مالی استفاده نکنند و یا به علت هزینه های غیر مستقیم همچون حمل و نقل و تغذیه از این خدمات منصرف شوند(زو و همکاران 2005) . پرداخت از جیب عمده ترین مکانیسم تامین مالی در بیشتر کشورهای آسیایی و دیگر کشورهای در حال توسعه است (لیو و همکاران 2008) .

در اکثر کشورها هزینه های پرداخت های مستقیم از جیب به قدری بالا هستند که خانوارها قادر نیستند آنها را تامین مالی نمایند و در دام فقر می افتند (سان و همکاران 2009 ، فان و همکاران 2004) . مطالعات نشان دادند که فقرا زمانیکه نیاز به خدمات بسیار ضروری سلامت دارند برای برطرف کردن این نیاز ها به شدت آسیب پذیر می باشند (پیترز 200 ، پارادهان و همکاران2002) . زمانی که یک سیستم به پرداخت مستقیم از جیب برای برطرف کردن نیازهای سلامتی افراد متکی باشد این می تواند پرداخت های کمرشکن را برای افراد در بر داشته باشد(زو و همکاران2003) .

هر چند خانوارهای با درآمد بالا و ثروتمندان برای سلامت بیشتر هزینه می کنند اما آنها کمتر به تجربه زایش فقر(Impoverishment) بر اثر این هزینه ها دچار می شوند(ایندیا 2010) . شمار زیادی از مطالعات وجود دارد که  توزیع پرداخت های مستقیم از جیب و اثر آنها بروی فقر و رفاه خانوار را نشان می دهد(کناول و همکاران2005 ، وان دوسلار و همکاران2006) . هزینه های پرداخت از جیب نوعا ابزاری نزولی در تامین مالی سلامت هستند و بیشترین فشار را بر فقرا وارد می کنند (وایت هید و همکاران 2001) .

همچنین تعدادی از مطالعات نشان دادند که هزینه های کمرشکن در برخی از گروهها بیشتر می باشد، اطلاعات نشان می دهد که 2 گروه افراد بالای 60 سال و کودکان زیر 5 سال بیشتر در معرض این هزینه ها قرار دارند(سو و همکاران2006، زو و همکاران 2006) .تقاضا برای خدمات سلامت غیرقابل پیش بینی است بدین دلیل هزینه های پرداخت از جیب می تواند تاثیر مخرب به روی مصارف خانوار و در نهایت شکل گیری فقر بروی خانواده داشته باشد. تامین مالی مناسب و مکانیسم های تجمیع ریسک بهتر، به عنوان مهمترین مکانیسم برای کاهش سهم پرداخت از جیب مستقیم خانوار و هم چنین کاهش اثرات هزینه های کمرشکن سلامت بروی خانوار معرفی می شود (زو و همکاران2003) .

گرادلیس در مطالعه برابری شاخص های اجتماعی اقتصادی مرتبط با سلامت در کشورهای اتحادیه اروپا ، سهم هزینه های دارو از درآمد خانوار را یکی از شاخص های با بالاترین ضریب جینی (نابرابری شدید ) برآورد نمودند(گرادلیس 2001) .که حکایت از این امر دارد که هزینه های دارویی به شدت فشار بر خانوارهای کم درآمد به بار می آورد.

محاسبه پرداخت مستقیم از جیب در کشورهای نپال ، هنگ کنگ ، فیلیپین ،تایوان ،تایلند ، سریلانکا ، بنگلادش ، کره جنوبی و چین نشان داد که آنها حداقل 30 % از هزینه های تامین مالی سلامت را از طریق پرداخت های مستقیم از جیب تامین می کنند (موسگرو و همکاران2001) . مطالعه ای در بورکینا فاسو نشان داد که نشانگرهای کلیدی هزینه های کمرشکن سلامت شامل وضعیت اقتصادی، استفاده خانوار از خدمات مدرن پزشکی ، دوره بیماری در اعضا مسن خانوار و وجود فردی با بیماری مزمن می باشد (سو و همکاران2006) .

امروزه اصلاحات در نظام سلامت به طور مستقیم  اثرگذار  بر هزینه های وارده بر سلامت خانوار می باشد که توجه ناکافی به این امر می تواند هزینه های پرداخت از جیب بالایی را به خانوار متحمل کند (دیفازیو و همکاران2011) . در مطالعه ای که توسط باجی در کشور مجارستان انجام شد نتایج نشان داد که مردم این کشور پرداخت از جیب بالایی برای خدمات سلامت متحمل می شوند و در این کشور تامین مالی به شدت نزولی است به طوری که شاخص کاکوانی در این کشور منفی است (باجی و همکاران2012) .یافته های مطالعه آصف زاده که در شهر قزوین انجام شد حاکی از آن بود که هزینه های پرداخت از جیب در خدمات تشخیصی منجر به ایجاد هزینه های کمرشکن برای خانوار گردیده است همچنین نتایج نشان داد که چارک های پایین درآمدی بیشتر با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه می گردند (آصف زاده و همکاران2013).

توجه به حجم پرداخت هاي مستقیم  از جیب خانوارها و متعاقب آن بروز هزینه هاي کمرشکن خدمات سلامت ، دو عامل مهمی هستد که همواره باید در محاسبات مربوط به برنامه ریزي و سیاستگذاري خدمات سلامت مورد توجه قرار گیرند از آنجا که هزینه های پرداخت از جیب سلامت بسیار مهم می باشند و اثرات بسیار عدیده ای بر نظام سلامت کشورها و افراد وارد  می کنند پدیده ای بسیار مهم تلقی می شوند ، بدلیل این اهمیت برآن شدیم تا درصد هزینه های پرداخت از جیب بیماران سرپایی را در خدمات تشخیصی که از جمله خدماتی می باشد که اکثریت افراد با آن رو به رو می شوند،  برآورد نموده و به این شاخص مهم و حیاتی برای برنامه ریزی و سیاستگذاری سلامت دست یابیم.

اهداف طرح:

هدف اصلی طرح (General Objective):

محاسبه هزینه های پرداخت از جیب خدمات تشخیصی سرپایی، در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391

اهداف فرعی (Specific) Objectives:

1.تعیین مشخصات زمینه ای( سن، جنس، نوع بیمه) مراجعین به خدمات سرپایی  تشخیصی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391

2.تعیین میانگین و درصد هزینه های پرداخت از جیب خدمات رادیولوژی بخش سرپایی، در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391

3.تعیین میانگین و درصد هزینه های پرداخت از جیب خدمات سی تی اسکن بخش سرپایی، در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391

4.تعیین میانگین و درصد هزینه های پرداخت از جیب خدمات سونوگرافی بخش سرپایی، در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391

5.تعیین میانگین و درصد هزینه های پرداخت از جیب خدمات آزمایشگاهی بخش سرپایی، در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391

اهداف کاربردی (: (Applied Objectives

1-شناسایی میزان پرداخت از جیب خانوارها در خدمات تشخیصی سرپایی

2-ارائه نتایج به بیمارستان ها و بیمه ها جهت استفاده مدیریتی

 د- سؤالات پژوهشی:

1-مشخصات زمینه ای( سن، جنس، نوع بیمه) مراجعین به خدمات سرپایی  تشخیصی در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391 چگونه است؟

2-میانگین و درصد هزینه های پرداخت از جیب خدمات رادیولوژی بخش سرپایی، در بیمارستان های آموزشی قزوین  در سال 1391 چگونه است؟

3- میانگین و درصد هزینه های پرداخت از جیب خدمات سی تی اسکن بخش سرپایی، در بیمارستان های آموزشی قزوین  در سال 1391 چگونه است؟

4- میانگین و درصد هزینه های پرداخت از جیب خدمات سونوگرافی بخش سرپایی، در بیمارستان های آموزشی قزوین  در سال1391 چگونه است؟

5- میانگین و درصد هزینه های پرداخت از جیب خدمات آزمایشگاهی بخش سرپایی، در بیمارستان های آموزشی قزوین در سال 1391 چگونه است؟

 فصل دوم

محقق در ابتدا به بررسی کلیات نظام سلامت و مسئله مهم پرداخت از جیب می پردازد و در ادامه به مهمترین بحث نظام سلامت که بحث عدالت در سلامت بوده پرداخته می شود و حیاتی ترین عامل در عدالت در سلامت که مسئله پرداخت از جیب می باشد به طور کامل بررسی می شود.

کلیات نظام سلامت ایران در زمینه پرداخت از جیب (out of pocket)

هرچند براساس قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است سهم پرداخت از جيب مردم را به زير ۳۰ درصد كاهش دهد اما با تصويب و اعلام تعرفه های بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی كه افزايشي چشمگيري نسبت به سال قبل  داشت و عدم عكس العمل قانوني سازمان هاي بيمه گر، عكس اين اتفاق رخ داد و بيمه شدگان مجبور شدند علاوه بر پرداخت فرانشيز ما به التفاوت تعرفه خصوصی به دولتی را نيز بپردازند .که این عوامل منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم به میزان 70 درصد می شود. در دهه ١٩٨٠ مفهوم توسعه پايدار در مجامع شكل گرفت و به عنوان راه حلي براي معماي توسعه مطر ح گرديد . توسعه پايدار بر پايه انسان سالم قابل شكل گيري است . در طي ساليان گذشته سلامت به صورت فزاينده اي به عنوان يك بخش محوري و اساسي در توسعه پايدار شناخته شده است و موفقيت هاي زيادي در برقراري ارتباط ميان مسائل محيطي و اقتصادي با سلامت حاصل شده است. توسعه نيافتگي كه منجر به فقر مي شود و توسعه نامتناسب، خطري جدي براي سلامت به شمار مي روند . سلامت نه تنها يك شاخص كليدي از موفقيت فرايند توسعه است بلكه شاخصي براي توسعه پايدار نيز مي باشد.

بخش بهداشت و درمان به عنوان يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي اجتماعي تأثير قابل توجهي در وجود يا فقدان فقر در جامعه دارد . به دليل هزينه هاي بالاي خدمات سلامت ، بي توجهي به مكانيسم هاي حمايتي از افراد جامعه باعث خواهد شد كه در بسياري از موارد بحراني، كانون اقتصادي خانواده تحت يك فشار مالي به سمت فقر پيش رود . اين مسأله از يك طرف خروج نيروي انساني سالم از جامعه و از طرف ديگر تعداد خانواده هاي فقير در كشور را خواهد افزود . لذا مشاركت عادلانه مردم در تأمين منابع در بخش سلامت با استفاده از مكانيسم ها ي پيش پرداخت يكي از ضروريات اصلي در جامعه كنوني است. با توسعه فناوري در بخش سلامت و استفاده از آن در سطح وسيع در تشخيص پزشكي و افزايش عرضه كنندگان بخش سلامت و نيز دسترسي بيش تر خانوارها به امكانات پزشكي همراه با توسعه فرهنگ بيمه، هزينه مصرف خدمات سلامتي افزايش یافته است به گونه ای که سهم هزینه های بخش سلامت از کل تولید ناخالص جهانی از 3 درصد در سال 1948 به 9/7 درصد در سال 1997 افزایش یافته است. شیوه تامین این هزینه ها با توجه به نظام تامین مالی در کشورها متفاوت است و از طریق مالیات عمومی ، مالیات خاص برای بخش سلامت ، بیمه های تامین اجتماعی و بیمه درمان خصوصی و نیز از طریق پرداخت از جیب مردم تامین می گردد. هریک از شیوه های فوق آثار متفاوتی در تامین عدالت اجتماعی و نیز کارایی نظام سلامت خواهد داشت. هر چه شیوه تامین مالی از محل مالیات و نیز از طریق پیش پرداخت انجام شود نظام سلامتی عادلانه تر خواهد بود و هر چه میزان تامین منابع بیشتر از محل پرداخت مستقیم از جیب خانوار و در زمان بیماری دریافت شود، نظام تامین منابع نظام سلامت غیر عادلانه تر خواهد بود.مهمترین نتایج مشارکت غیر عادلانه خانوار در تامین منابع مالی نظام سلامت به صورت زیر است:

1-خانوار ها سهم ناعادلاته ای را از توان پرداخت خود در بخش سلامت هزینه خواهند کرد.

2-درصد خانوارهایی که هزینه کمرشکن سلامتی را پرداخت می کنند افزایش می یابد

3-با افزایش میزان این خانوارها نابرابری در توزیع درآمد افزایش خواهد یافت

4-خانوار ها به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه های سلامتی به زیر خط فقر نزول خواهند نمود.

براساس مطالعات حساب هاي ملي سلامت در كشور، بيش از نيمي از منابع در زمان بيماري و به صورت پرداخت مستقيم از جيب مردم  تأمين مي شود. به همين لحاظ در رتبه بندي سال ٢٠٠٠ ساز مان جهاني بهداشت، كشور جمهوري اسلامي ايران از نظر شاخص مشاركت عادلانه در تأمين منابع بخش سلامت بين ١٩١ كشور رتبه ١١٢ را احراز كرد. هم از نظر مفهومي و هم از نظر عملي شاخص مشاركت عادلانه مردم در تأمين منابع، توسعه يافته و سازمان جهاني بهداشت شاخص هاي دقيق تر و عملي تري را براي محاسبه ميزان عادلانه بودن نظام سلامتي در تأمين منابع توسط خانوار ارائه داده است. براساس آخرين مطالعات انجام شده در اين خصوص و با استفاده از نتايج آمارگيري هزينه و درآمد خانوار و حساب هاي ملي موارد زير حاصل گرديده است:

شاخص مشاركت عادلانه خانوار در تأمين منابع سلامتي ٨٣ درصد محاسبه گرديده است.

33/2 درصد از خانوارها مواجه با پرداخت هزينه هاي كمرشكن سلامتي بوده اند .  به عبارت ديگر حدود دو ميليون نفر از جمعيت كشور با اين گونه هزينه ها مواجه بوده اند.

٣٥ درصد خانوارهاي مواجه با هزينه هاي كمرشكن بيمه نيز بوده اند.

در مورد ميزان بيمه شدگان كشور هيچ اتفاق نظري وجود ندارد.

در مطالعه ای که تحت عنوان تعیین الگوی بهره مندی جمعیت ساکن در جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1381 توسط دبیر خانه تحقیقات کاربردی مرکز توسعه شبکه و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بر روی يک نمونه متشکل از ٣٥٠٠ خانوار انجام شده است نشان می دهد كه ٢٦ درصد از جامعه مورد مطالعه تحت پوشش هيچ بيمه ای نيستند.اما آمار های رسمی حاکی از آن بود که تنها 9 درصد مردم بدون بیمه اند. براساس مطالعات صورت گرفته ٥٦ درصد از هزينه ها،  از جيب مردم پرداخت  می گردد. ٨ درصد از خانوارها به هنگام بستری شدن در بيمارستان علاوه بر قرض کردن مجبور به فروش دارا يي های خود می شوند که اين رقم در بستری شدگان بخش مراقبت ویژه به ٢٢ درصد می رسد(بهبهانی و همکاران 1384).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي مقايسه‌ي دغدغه‌هاي شغلي پرستاران در بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشكي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122