پايان نامه برآورد پتانسيل تجاري ايران با کشورهاي منتخب

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه برآورد پتانسيل تجاري ايران با کشورهاي منتخب یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 99 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه برآورد پتانسيل تجاري ايران با کشورهاي منتخب بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
1-1-مقدمه 2
1-2-بيان مسأله 3
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 3
1-4-فرضيه‌ها 4
1-5-اهداف تحقيق 4
1-6- مراحل تدوین مدل اقتصاد سنجی 5
1-7-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 5
1-7-1-جهانی شدن اقتصاد 5
1-7-2-یکپارچگی اقتصادی 6
1-7-3-منطقه گرایی 6
1-7-4-پتانسیل تجاری 6
1-7-5-تجارت دو جانبه 6
1-7-6-مدل جاذبه 6
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه 8
2-2-جهانی شدن 9
2-3-آثار جهانی شدن بر اقتصاد ایران 10
2-3-1-منافع 10
2-3-2-زیانها 10
2-4-مفهوم یکپارچگی و اشکال آن 10
2-5-اثرات رفاهی یکپارچگی اقتصادی 12
2-5-1-آثار رفاهی ایستا 12
2-5-1-1-ایجاد تجارت 12
2-5-1-2-انحراف تجارت 12
2-5-2-آثار رفاهی پویا 13
2-6-آثار کاهش موانع تجاری کشورهای در حال توسعه بر رشد کشور 13
2-7-همپیوندی اقتصادی 15
2-8-نظریات اقتصادی در تجارت بین الملل 17
2-8-1-تئوري هکشر- اوهلین 17
2-8-2-نظریه های جدید تجارت 19
2-9-تبیین شاخص های اثرگذار بر تسهیل همگرایی اقتصادی 21
2-9-1-شاخص توسعه انسانی 21
2-9-2تولید سرانه 23
2-9-3-درجه باز بودن اقتصاد 24
2-9-4-سرمایه گذاری مستقیم خارجی 26
2-9-5 -جمعیت 27
2-10-مفهوم پتانسيل تجاري و روشهاي محاسبة آن 28
2-10-1-روش ساده برآورد پتانسیل تجاری 28
2-10-2-روش برآورد پتانسیل تجاری با استفاده از آزمون مشابهت و اکمال تجاری 29
2-10-3-فرضیه لیندر 29
2-10-4-معیار فینگر – کرینین (F-K) 30
2-10-5-معیار کسینوس(Cosine) 31
2-10-6-معیار تشابه(EIS) 31
2-10-7-شاخص مزیت نسبی آشکار شده(RCA) 32
2-10-8-شاخص گروبل – لوید 32
2-11- برآورد پتانسیل تجاری از مدل جاذبه 33
2-11-1-تاریخچه مدل جاذبه 34
2-11-2-مزایا و معایب مدل جاذبه 34
2-11-3-الگوی تعمیم یافته مدل جاذبه 35
2-12-پیشینه تحقیق 37
2-12-1-مطالعات خارجی 37
2-12-2-مطالعات داخلی 40

فصل سوم : روش تحقیق و تبیین مدل
3-1-مقدمه 44
3-2- مدل پانل دیتا 44
3-2-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 45
3-2-2- محدودیت های پانل دیتا 46
3-3- مراحل روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی 46
3-3-1- اثرات ثابت 47
3-3-2- اثرات تصادفی 48
3-3-3- آماره هاسمن 48
3-4-بررسی و تحلیل آماری متغیرهای تحقیق 50
3-4-1-متغیر وابسته 50
3-4-2-متغیر های توضیحی 50
فصل چهارم :تخمین مدل
4-1-مقدمه 55
4-2- مراحل برآورد مدل 56
4-2-1-آزمون ریشه واحد 57
4-2-2- آزمون هم انباشتگی 58
4-3-نتایج حاصل از برآورد و تفسیر ضرایب 61
4-4-شکاف تجاری کشورها 62
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه 67
5-2- نتيجه گيري 67
5-3-بحث در مورد نتایج: 68
5-4- نتایج آزمون فرضیه 69
5-5- پیشنهادات بر مبنای نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق 70
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 71
منابع و مأخذ 72
پیوست 75

منابع و مأخذ

ابریشمی، حمید،محسن مهرآرا و محمدرضا ایران نژاد ،1389،بررسی اثر سیاست های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای اسلامی)،مجله تحقیقاتی اقتصادی،شماره 91،ص219.

اسدی ، علی ، 1385 ،جهانی شدن و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران ، مجله علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی ، شماره 64 ،ص20

امامی،کریم،شعبانی،نفیسه،تبیین تجارت درون صنعت میان کشورهای واقع در آسیای جنوب غربی در قالب مدل جاذبه،فصلنامه مدلسازی اقتصادی،1388،سال سوم،شماره3،ص4

تقوی ، مهدی ، 1379 ، اقتصاد سیاسی بین المللی ، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی ،چاپ اول، ص167.

جلایی ، سید عبدالمجید ، سلیمانی ، سعید ، 1385، یکپارچگی تجاری ایران با کشورهای عضو اکو : کاربرد یک مدل جاذبه ، فصلنامه پژوهشهای افتصادی ، سال ششم ، شماره چهارم ، ص 1

حسن پور ، یوسف ، ثاقب ،حسن ،1383 ،بررسی زمینه های مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر در تجارت کالایی،شماره 30،ص 158-139.

حسینی،میرعبدا…، بزرگی، وحید، 1381، شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،شماره 23.

رحمانی، میترا، 1376، بررسی آثاریکپارچگی بر تجارت بین کشورهای عضو اکو: مدل جاذبه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

رحمانی، میترا،عابدین ،محمدرضا ، بررسی امکان توسعه صادرات ایران با شرکای تجاری منتخب ، شماره 46 ، بهار 1387 ،ص 145

رسولی، اسماعیل، تخمین تابع تقاضای جهانگرد ورودی به ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد ،1381 ، دانشگاه علامه طباطبائی

زمانی ، هادی ، 1384 ، ایران : فرصتها و چالش های جهانی شدن ، انتشارات بال،چاپ اول ،117.

سیمبر، رضا ، ایران و منطقه گرایی در آسیای جنوب غربی : راهبردها و راهکارها در سیاست خارجی ایران ، دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری ، شماره 5 ، زمستان 1378 و بهار 1388 .

سوری، امیررضا، شکینی ، احمد، 1390، عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با بلوک های منطقه ای ،فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 3.

 

شکیبایی ، علیرضا ، بطا ، فاطمه کبری ، 1389 ، پتانسیل تجاری کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی ، مجله دانش و توسعه (علمی-پژوهشی)،سال هجدهم ، شماره 31 ،ص 141

شیرین زاده ، معصومه ،1391 ،برآورد پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای منتخب در منطقه ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران مرکزی،

عسگری ، حشمت اله ،1389 ، تحلیل پتانسیل تجاری بین ایران و کشورهای منتخب در منطقه با تاکید بر چارچوب موافقتنامه های تجاری منطقه ، پژوهشنامه اقتصادی ،سال دهم ، شماره دوم ،ص83

فتحی ، یحیی ، ،1381برآورد پتانسیل های صادراتی ایران به کره جنوبی بر اساس شبیه سازی الگوی صادرات ایران به مجموعه کشورهای طرف تجاری با استفاده از تقریب مدل TradeSim ،فصلنامه پژوهشهای بازرگانی ،شماره 25.

صادقی یارندی ، سیف اله ،1384 ، توسعه تجارت دو جانبه ایران با گروه هشت کشور اسلامی ، چاپ اول ، تهران ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

صالح منش، احمد و ابراهیم علی رازینی و علیرضا باستانی ، 1384 ، بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای منتخب در منطقه، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی،ص 1-20.

طیبی،کمیل،آذربایجانی،کریم،1380، بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و اکراین:بکارگیری یک مدل جاذبه ،پژوهشنامه بازرگانی ، شماره21

کریمی،حسین، 1385 ،جهانی شدن ،یکپارچگی اقتصادی و پتانسیل تجاری:بررسی مدل جاذبه در تحلیل تجاری ایران،فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، ،شماره 5،ص118

لطفعلی پور،محمدرضا و دیگران ، بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین ،فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال اول ، شماره سوم ، تابستان 1390

متوسلی، محمود ،1380،سیاست های تجاری و توسعه اقتصادی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

محمدی ، تیمور ، اقتصاد سنجی کاربردی : پنل دیتا ، جزوه درسی ،1389

مهدوی ، ابواقاسم ، مجد رضایی ، حورا ،1388 ، بررسی یکپارچه سازی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 52 ، ص129

مهرآرا،محسن ، فضائلی ، اکبر ،رابطه هزینه های سلامت و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(منا)،فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت سلامت ، دوره 12 ،شماره 35 ،سال 1388.

نوفرستی ،محمد ، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی ، 1378 ، خدمات فرهنگی رسا ، تهران

هژبرکیانی ، کامبیز ، بررسی ثبات تقاضای پول و جنبه های پویای آن در ایران ، 1376 ،تهران ، موسسه تحقیقات پولی و بانکی ، پژوهشکده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

شهرستانی، حمید، حیدری، علی عباس، 1389، اثرات تشکیل یکپارچگی اقتصادی بر وضعیت ترازپرداختهای کشورهای منتخب در حال توسعه، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 1، پیاپی 7، صص 1-26

 

Arnon, A & Spivak, A & Weiblatt, J., (1996). The potential for trade between Israel, the Palestinians and Jordan.World Econ. 19, 113–134.

Edmond, S. C., & Croix, S. L., (2008). China trade: Busting Gravity’s bouns, Jounal of Asian Economics, 19, 455-466

 

Finger & Kreinin., (1988). Measure of export – import similarity trade integration in South Africa, CEP 2, Working Paper, No, 2002-12.

Greenaway, D., & C, Milner., (1981). Trade imbalance effects in the measurement of intra industry trade, Weltwist chaftliches, 177,756-762.

Kenndy & Mchugan., (1983). Tast similarity and intensity, Welterwirstchafteliches Archive, 1191.

McCallum,J.National borders matter,Canada-U.S.regional trade patterns , American Economic Review , 1995,p615

 

Panchamuchi, V. R., & Others., (1995). Complementarity in trade and production, Amesterdam Sage Publication, 5(2), 121-130.

Salvatore Dominic (1990), “International trade policies,Industrialization and Economic Development”, The International Trade Journal, Vol. 10, No. 1.

Karagoz, Kadir, Ozan Saray,M. ,(2010), Trade Potential of Turkey with Asia-Pacific Countries: Evidence from Panel Gravity Model, International Economic Studies, 36, No. 1 (New Issue), pp. 19-26.

Gul, Nazia , Hafiz, M. Yasin,2011, The Trade Potential of Pakistan: An Application of the Gravity Model, The Lahore Journal of Economics,No 16 : 1: pp. 23-62

Zwinkels, Remco. C. J., & Beugelsdijk, S., (2010). Gravity equations: Workhorse or Trojan horse in explaining trade and FDI patterns across time and space?, International Business Review, 19, 102-115

Zarzoso, M.I., & Felicitas Nowak Lehmann., (2003). Augmented Gravity model: An Emprical Application to Mercosur – European Union Trade Flows, Journal of Applied Economics, 5, 2, 219-316

http://www.tccim.ir/

cbi.ir

geobytes.com /city distance

worldbank.org

چکیده

روی آوردن به منطقه گرایی و یکپارچگی های اقتصادی از راه حلهایی است که که اقتصاد های در حال توسعه برای مقابله و رویارویی با پدیده جهانی شدن اتخاذ می نمایند .کشور جمهور اسلامی  ایران نمی تواند شرایط جهانی شدن را به یکباره مورد پذیرش یا رد قرار دهد . لذا می بایست مسائل تجاری و اقتصادی در مقیاس کوچکتر حل شود. در این خصوص یکپارچگی های مختلف اقتصادی می تواند فرصت های موجود را به منصه ظهور رساند و مشکلات و چالش های وارد شدن در فرایند جهانی شدن را شفاف نماید . مطالعه حاضر با هدف تعیین پتانسیل تجاری کشور ایران با 13 کشوری می باشد که در دهه اخیر بیشترین حجم تجارت خارجی ایران را تشکیل داده اند. بدین منظور ، از مدل جاذبه تعمیم یافته بهره جسته ایم و برای برآورد آن از روش رگرسیون چند متغیره با داده های تابلوئی استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد  مهم ترین متغیرهای موثر بر حجم مبادلات ایران تولید ناخالص سرانه داخلی  و جمعیت کشورها می باشد و متغیر فاصله جغرافیایی تاثیر ناچیزی داشته است . از سوی دیگر بیشترین شکاف تجاری ایران از آن کشورهای ترکیه و انگلستان بوده و کمترین شکاف سهم کشور افغانستان است.

 

کلمات کلیدی: یکپارچگی اقتصادی ، جهاني شدن ، مدل جاذبه ، پنل ديتا ،شكاف تجاري

مقدمه

پس از پايان جنگ جهاني دوم، تجارت بين الملل رشد سريعتري به خود گرفت به طوري كه طي سالهاي اخير رشد تجارت جهاني سريعتر از توليد جهان بوده است . در اين ميان سهم كشورهاي توسعه يافته در تجارت، رشد فزاينده تري نسبت به كل تجارت داشته است. به عبارتي تجارت بين الملل به نحو گسترده اي به عنوان يكي از اجزاي اصلي در دستور كار تمام كشورها قرار گرفته و فشار عوامل اقتصادي و رشد فوق العاده تكنولوژي هاي ارتباطي و مخابراتي، نوع جديدي از مناسبات تجاري بين كشورها و مناطق مختلف جهان را فراهم آورده است . همچنين رشد تجارت كالا و نيز سرمايه گذاري هاي خارجي، نقش اين عوامل را در رشد اقتصادي كشورها فوق العاده افزايش داده است(سوری و تشکینی ، 1390،136). از اینرو تئوري يكپارچگي اقتصادي دلالت بر آزاد سازي تبعيض آميز تجارت دارد و به صورت تجارت ترجيحي گروهي از كشورهاي يك منطقه يا يك قاره با اعمال تبعيض تجاري عليه ساير كشورهاي جهان تعريف مي شود . يكپارچگي اقتصادي به صورت نوعي سياست بازرگاني جهت كاهش محدوديتهاي تعرفه اي تجارت ميان كشورهاي عضو اتحاديه به منظور ارتقاي رشد و توسعه اقتصادي مي باشد. البته در مورد تئوري يكپارچگي اقتصادي، نظريات مختلفي از سوي اقتصاددانان مطرح شده است. موافقان بر اين باورند كه با ايجاد طرح يكپارچگي اقتصادي و پيوند ميان گروهي از كشورها، مبادلات تجاري و همكاري هاي اقتصادي بين اين كشورها افزايش مي يابد. در اين حالت، منابع اقتصادي اين كشورها يك كاسه مي شود و يك سيستم اقتصادي بزرگتر حاصل مي شود . گسترش اندازه بازار و تفاوت در الگوي هزينه ها، باعث تقسيم كار و تخصيص مجدد منابع شده و در نهايت افزايش اشتغال، افزايش توليد و افزايش رفاه را براي كشور به ارمغان خواهد آورد(شهرستانی و حیدری ، 1389، 5).

در مطالعه حاضر به پتاسیل تجاری کشور ایران جهت تشکیل یکپارچگی تجاری با کشورهای منتخب پرداخته شده است تا از این رهگذر بتوان شکاف تجاری موجود را ارزیابی کرد.تحقیق حاضر در 5 فصل تدوین شده است :

در فصل اول کلیات تحقیق و چارچوب کلی آن از جمله بیان مسئله اصلی تحقیق ، اهداف و فرضیات و نهایتا روش مقتضی جهت پاسخ به سوال اصلی تحقیق آمده است

در فصل دوم سعی شده است مسئله پتانسیل تجارت خارجی از ابعاد مختلف بررسی گردد  از اینرو ابتدا به ادبیات تحقیق پرداخته شده است و سپس مروری بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور داشته‌ایم

در فصل سوم ، پس از استخراج داده های مورد نیاز ، با توجه به ماهیت داده ها ، روابط منطقی حاکم برآنها  و همچنین مطالعات مورد بررسی در فصل دوم بهترین و مناسب ترین روش تحقیق انتخاب و توضیح داده شد.

در فصل چهارم پس از تبیین مدل اقتصاد سنجی و تصریح الگوی مناسب  ، به روش پنل دیتا تخمین زده شد .

در نهایت در فصل پنجم نتایج حاصل از تخمین  تفسیر و سپس راهکارهای مرتبط ارائه گردیده است.

1-2-بيان مسأله

روی آوردن به منطقه گرایی و یکپارچگی های اقتصادی از راه حلهایی است که که اقتصاد های در حال توسعه برای مقابله و رویارویی با پدیده جهانی شدن اتخاذ می نمایند و از این طریق خود را در مقابل مشکلات جهانی شدن حفظ می کنند و به مزیت رقابتی در بازار جهانی دسترسی می یابند.در واقع درک پتانسیل تجاری کشور به عنوان گامی در جهت اقتصاد جهانی می تواند با حذف موانع گمرکی ، دسترسی کشورها را به بازارهای وسیع تر عملی نماید و موانع انتقال سرمایه و فناوری را از میان بردارد و به عنوان فرصتی ، نقاط مبهم جهانی شدن اقتصاد را شفاف نماید.کشورهای در  حال توسعه سعی میکنند مسائل تجاری و اقتصادی را در مقیاس کوچکتر حل و فصل کنند تا زمینه ارتقای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را فراهم آورند(طیبی و آذربایجانی، 1380، 64).

کشور جمهوری اسلامی ایران نیز از شرایط ذکر شده مستثنا نبوده و نمی تواند شرایط جهانی شدن را به یکباره مورد پذیرش یا رد قرار دهد.در این خصوص یکپارچگی های مختلف اقتصادی می تواند فرصت های موجود را به منصه ظهور رساند و مشکلات و چالش های وارد شدن در فرایند جهانی شدن را شفاف نماید(شیرین زاده، 1390، 39)

هدف اصلی در مطالعه حاضر بستر سازی برای ورود کشور ایران در تجارت جهانی است.از اینرو باید ابتدا با توجه به روند تجارت خارجی ایران در سالهای گذشته ، کشورهایی که از پتاسیل تجاری بیشتری برخوردار هستند مشخص شوند و سپس میزان پتانسیل تجاری آنها برآورد گردد.در مطالعه حاضر ابتدا کشورهایی که در دهه ی گذشته بیشترین حجم تجارت را با ایران داشته اند مورد بررسی قرار می گیرند و تاثیرات آن از طریق مدل جاذبه بر جریانات تجارت دو جانبه کشور ایران تحلیل می شود. در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که بین تجارت بالقوه و بالفعل کشور ایران با کشورهای منتخب شکاف فاحشی وجود دارد و از همه پتانسیل تجارت خارجی استفاده نشده است.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

در دنیایی که روند جهانی شدن در آن سرعت چشمگیری دارد ، منطقه گرایی بسیار با اهمیت است ، زیرا روابط درون منطقه ای می تواند تسهیل کننده ی جهانی شدن باشد.منطقه گرایی در یک ساختار  مبتنی بر صلح مثبت انجام می گیرد و غالبا ار روند های غیر سیاسی شروع می شود تا در نهایت به روند های حقوقی و سیاسی منتهی شود.(سیمبر، 1387 ، 114).

متنوع نمودن درآمد های صادراتی و کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از نفت از جمله دغدغه هایی است که همواره در برنامه های توسعه مدنظر بوده و بر مبنای آن اهداف و سیاستها تعیین شده و اقداماتی نیز صورت گرفته است.به رغم توفیقات در گسترش صادرات غیر نفتی ، همچنان وابستگی به صادرات نفتی در کشور ادامه دارد. از جمله اقدامات به منظور گسترش صادرات غیر نفتی شناسایی بازارهای هدف است. برای شناسایی بازار های هدف لازم است که تواناییهای بالقوه ای که این بازارها برای صدور کالاهای ایرانی دارند ، تعیین شوند.در پی شناسایی بازارهای هدف (بویژه اگر این بازارها منطقه ای باشند که به دلیل کاهش هزینه های حمل و نقل شرایط مساعدتری را برای کالاهای ایرانی در رقابت با کالاهای مشابه خارجی فراهم خواهد کرد ) می توان با این کشورها به انعقاد موافقت نامه های تجاری دو جانبه و یا چند جانبه پرداخت.(شیرین زاده ، 1391 ،8)

این تحقیق تلاشی است در جهت بررسی عوامل مؤثر بر حجم تجارت خارجی ایران با کشورهایی که طی دهه اخیر وزن زیادی در تجارت خارجی ایران داشته اند و نیز تعیین پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب.در واقع در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا ایران از تمامی ظرفیت صادراتی و وارداتی خود استفاده کرد است ؟ و شکاف تجار با کدام کشورها بارزتر است؟

هر چند از مدل جاذبه برای تبیین روابط تجاری اتحادیه های مختلف استفاده شده است ولی چنین کاری برای کشورهای مدنظر در تحقیق حاضر صورت نگرفته است.

1-4-فرضيه‌ها

بین تولید ناخالص سرانه داخلی ایران و حجم مبادلات تجاری رابطه معنی داری وجود دارد.

بین تولید ناخالص سرانه داخلی کشورهای منتخب و حجم مبادلات تجاری رابطه معنی داری وجود دارد.

بین فاصله جغرافیایی کشورها و حجم مبادلات تجاری آنها رابطه معنی داری وجود دارد

بین جمعیت ایران و حجم مبادلات تجاری رابطه معنی داری وجود دارد.

بین جمعیت کشورهای منتخب و حجم مبادلات تجاری رابطه معنی داری وجود دارد.

بین شاخص لیندر و حجم مبادلات تجاری رابطه معنی داری وجود دارد.

ایران نتوانسته از ظرفیت تجاری خود به طور کامل بهره ببرد

1-5-اهداف تحقيق

برآورد پتانسیل تجاری ایران با کشورهای منتخب

الویت بندی عوامل مؤثر در تجارت دو جانبه کشور ایران با کشورهای منتخب

تعیین کشش هریک از عوامل شناسایی شده

برآورد شکاف تجاری هر یک از طرف های تجاری منتخب

1-6- مراحل تدوین مدل اقتصاد سنجی

تحقیق از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است و از نظر ماهیت و روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی و همبستگی است. مطالعه حاضر یک کار تجربی است و مشتمل بر مراحل زیر می باشد:

تصریح سنجی : اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی ، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل ،شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است.در تحقیق حاضر با تبعیت از مقاله های کار شده در داخل و خارج از کشور و نیز روابط منطقی حاکم بر متغیرها ، الگوی مورد نظر انتخاب شده و برازش می شود.

تجزیه و تحلیل داده ها: مرحله بسیار مهم بعدی استخراج داده های مورد نیاز و مناسب می باشد.اطلاعات لازم مبتنی بر بانک اطلاعاتی سایت های مرجع می باشد.

روش سنجی : پس از طی مراحل اول و دوم باید روش مناسب بررسی مساله و همچنین روش مناسب تخمین انتخاب شود.در مطالعه حاضر پس ار تبیین مدل در قالب تابع کاب داگلاس از روش پنل دیتا جهت تخمین استفاده می شود

ارزیابی الگو و تخمین ها و استنباط آماری:در این مرحله ، نتایج تخمین الگوی تدوین شده با استفاده از داده های موجود ارزیابی می شود. در این راستا از آزمون های ریشه واحد (لوین و لین – ایم – پسران و شین ) ، هم انباشتگی ، t ، F ، LM ، Hausman ،دوربین واتسون و … استفاده شده است

تحلیل نتایج : در آخر نتایج حاصل از برآورد مدل تحلیل می شود و بر اساس آن پیشنهادات و راهکارها ارائه میگردد.

1-7-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

1-7-1-جهانی شدن اقتصاد

الگوی کامل شده ای از فعالیت فرامرزی است که افزایش سرمایه گذاری بین المللی ، توسعه تجارت بین الملل ، توسعه اطلاعات و فن آوری و ادغام اقتصادهای ملی را به همراه می آورد و مفهومی نو از رقابت جهانی و توسعه روابط بین الملل آنها را مطرح می سازد.( بهکش ، 1386 ، 86)

1-7-2-یکپارچگی اقتصادی

تئوری یکپارچگی بررسی سیاست های تجاری تبعیضی و سایر همکاری های اقتصادی می پردازد که مبتنی بر کاهش و حذف محدودیت های تجاری میان کشورهای عضو و سایر همکاری های اقتصادی فی ما بین است. کشورهایی که از منافع اقتصادی مشترک و پیوندهای سیاسی برخوردارند ، با ایجاد یکپارچگی در واقع تجارت آزاد را باسیاست های حمایتی ادغام می کنند و ضمن آن که محدودیت های تجاری میان خود را به حداقل ممکن تقلیل می دهند ، کشورهای غیر عضو را با سیاست های تبعیضی روبرو می کنند (رحمانی ،1382 ، 190).

1-7-3-منطقه گرایی

منطقه گرایی در واژه نامه اصطلاحات سیاسی تجاری به معنی مجموعه اقداماتی است که گاهی از طریق ایجاد منطقه ی آزاد و یا اتحادیه ی گمرکی بین دولتها ، به منظور آزادسازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه صورت میگرد (عسگری ، 1386 ، 74).

1-7-4-پتانسیل تجاری

پتانسیل تجاری ، میران تجارتی را که کشورها به طور بالقوه می توانند با توجه به عوامل تعیین کننده تجارت با یکدیگر داشته باشند ، را نشان می دهد (صادقی یارندی ، 1384 ، 34).

1-7-5-تجارت دو جانبه

تجارت دو جانبه یا داد و ستد متقابل به تجارتی گفته می شود که بین دو کشور و معمولا تحت مذاکرات حکومتی انجام می شود. در تجارت دو جانبه شخصی کالایی به اندازه و ارزش مشخص را در ازای وارداتی به اندازه یا ارزش توافق شده ، به شریکش صادر می کند (همان ،23).

1-7-6-مدل جاذبه

این مدل ها به عنوان یک ابزار مناسب بطور گسترده در تجارت بین الملل برای توضیح جریان های تجاری دو جانبه بکار می روند. در اقتصاد بین الملل ، این مدل ها امکان برآورد پتانسیل تجاری دو جانبه در یک مقطع زمانی خاص و به طور همزمان از دیدگاه کشور صادر کننده و وارد کننده  را فراهم می آورد. در واقع برآورد پتانسیل تجاری بین دو کشور در یک مدل خاص جاذبه با استفاده از عواملی که می توانند تعیین کننده آن باشند، صورت می گیرد. این عوامل ، ویژگی های اقتصادی دو کشور و موانع و مشوق هایی هستند که برای تجارت بین دو کشور وجود دارند. در واقع در چارچوب این مدل می توان موانع و تشویق های موجود را بصورت متغیر کمی و یا متغیر کیفی که در بازارهای خاص و قابل قبول کمی شده اند ، وارد مدل کرده و تاثیر آن را بر تجارت دو جانبه بررسی نمود (فتحی ، 1381 ، 54).

فصل دوم

 ادبیات  و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه

در عصر جهاني شدن، توسعه اقتصادي ديگر يك مقوله صرفًا ملي نيست و كشورها براي دستيابي به سطح مطلوبي از توسعه و رفاه ملي، به ناچار بايد زمينه هاي برخورداري از امكانات و منابع بين المللي را فراهم نمايند. چگونگي تمهيد اين ساز و كار جهت استفاده از منابع جهاني و منطقه اي از جمله مهمترين مقولاتي است كه امروزه پيش روي تمامي كشورها بويژه ممالك در حال توسعه و به طور اخص كشورهاي واقع در محيط منطق هاي ايران قرار دارد. اين ساز و كار در سطح رفتار كشورها در نظام بين الملل، كاركردي چند لايه دارد.(حسینی و بزرگی،1381، 3 )

منطقه گرایی و یکپارچگی اقتصادی از مؤثرترین راه های گشودن تدریجی اقتصادهای ملی و ادغام آنها در اقتصاد جهانی در شرایط رقابتی است.اقتصاد منطقه ای به عنوان گامی در جهت اقتصاد جهانی می تواند با حذف موانع گمرکی در منطقه، دسترسی کشورها را به بازارهای وسیع تر عملی نماید و موانع انتقال سرمایه و فناوری را از میان بردارد و به عنوان فرصتی ، نقاط مبهم جهانی شدن اقتصاد را شفاف نماید.

رفع موانع تجارت آزاد ، بهترین سیاست تجاری است که در دسترسی به بازارها را بر اساس اصل رقابت آزاد امکان پذیر می سازد و می تواند کشورهای مختلف را در راه رسیدن به تجارت آزاد مورد محک و آزمایش قرار دهد. به علاوه ترتیبات منطقه ای با لغو محدودیت های تجاری، ایجاد نظام هماهنگ تعرفه های گمرکی و تخصیص بهینه تر منابع ، زمینه مساعدی را برای تولید در مقیاس کلان و فروش در بازار منطقه به وجود می آورد و بستر مناسبی برای رشد اقتصادی پویای منطقه فراهم می کند. بدین ترتیب افزایش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی نیز حاصل شده و مزیت های نسبی و توانمندیهای اقتصادی کشورهای مختلف آشکار می شود و در انتها می تواند با تاثیرات و منافع ایستا و پویای خود رفاه اقتصادی کشورها را نیز افزایش دهد.

موج جدید یکپارچگی اقتصادی و ترتیبات تجاری از آغاز دهه 1990 شکل جدیدی به این گونه تشکل ها بخشید و روند فرآیند جهانی شدن نیز چهره تازه ای از این ترتیبات تجاری را به نمایش گذاشته است ، به طوری که کشورهای مختلف جهت شناسایی توانمندی های اقتصاد خود و احراز شرایط لازم به منظور مقابله با فرآیند جهانی شدن ، تمایل بیشتری برای حضور در یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری از خود نشان می دهند.به علاوه این شکل از همکاری های اقتصادی می تواند حجم جریانات تجاری کشورهای شریک را افزایش دهد و با توجه به مزیت نسبی و توانمندی اقتصادهای متفاوت ، پدیده ایجاد تجارت را افزایش و در مقابل پدیده انحراف تجارت را کاهش دهد. به این ترتیب یکپارچگی منطقه ای و ترتیبات تجاری می تواند زمینه و مقدمه حضور در عرصه های جهانی اقتصاد تلقی شود. به عبارت دیگر ، این مفهوم در جهت فرآیند جهانی شدن گام برمی دارد. در این زمینه می توان یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری موفق را یادآوری کرد که تاثیرات متفاوت این یکپارچگی ها را در اقتصاد داخلی،تجارت خارجی و اقتصاد جهانی تجربه نموده اند.

کشور جمهوری اسلامی ایران نیز که در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد، تجربه حضور در این یکپارچگی ها را دارد، اما موفقیت چندانی در این زمینه به دست نیاورده است. حضور ایران در یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری مطلوب می تواند موقعیت مناسبی برای ارتقای پارامترها و مسائل تجاری و اقتصادی ایران باشد و زمینه رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری را در این مسیر ایجاد کند و با شناخت مزیت های نسبی و تخصیص بهینه تر منابع فراهم نماید و قدرت رقابتی اقتصاد ایران را به بوته آزمایش بسپارد.به علاوه با کسب قدرت رقابت بالاتر در بعد تجارت بین الملل، می تواند در روند حرکت فرآیند جهانی شدن ، اقتصاد خود را بیمه نماید. به عبارت دیگر، حضور ایران در ترتیبات تجاری و یکپارچگی منطقه ای می تواند مقدمات حضور در عرصه اقتصاد جهانی را فراهم نماید و اقتصاد ایران را در جهت تعامل با اقتصاد جهانی به استفاده از فرصت های حاصل شده تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن ترغیب کرده و همچنین آن را از چالش ها و تاثیرات منفی این فرآیند دور کند.(کریمی، 1385، 118)

2-2-جهانی شدن

یکی از مهم ترین تحولات ربع آخر قرن بیستم افزایش ارتباط و وابستگی متقابل اقتصادها و بازارهای جهان است.جهانی شدن اقتصاد به معنی گشوده شدن مرزها، توسعه تجارت و سرعت بخشیدن به تحولات تکنولوژیکی است. در جهان امروز ، هیچ کشوری نمی تواند در انزوای اقتصادی دوام بیاورد. تمام جنبه های زندگی اقتصادی یک کشور با اقتصاد سایر کشورها در ارتباط است.این ارتباط به شکل نقل و انتقالات بین المللی کالا و خدمات ، کارگر ، واحد ها تولیدی ، منابع سرمایه ای و تکنولوژی می باشد.شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد وابستگی متقابل کشورهای صنعتی به یکدیگر افزایش یافته است.بین المللی شدن بازارهای مالی و بازارهای کالا، همراه با دسترسی وسیع و سریع به اطلاعات و باعث شده که آنچه در یک کشور بویژه یک کشور بزرگ روی می دهد به سرعت و با شدت در کشورهای دیگر احساس می شود.(تقوی ، 1379 ، 167). ادغامهای منطقه ای روش مناسبی برای پيوستن به روند جهانی سازی با هزينه کمتر و دست آورد بيشتر است. در واقع در اين روش تشکيل ادغام های منطقه ای گام اول ورود به جهانی شدن است. اين روش به کشورهای در حال رشد اجازه ميدهد تا با همکاری يکديگر و با تقسيم کار و بازار ظرفيتهای لازم برای پيوستن به اقتصاد جهانی را در کشورهای خود ايجاد کنند، با پشتيبانی از يکديگر با قدرت بيشتری وارد مذاکرات جهانی بشوند و با همياری و پشتيبانی يکديگر پيآمدهای منفی جهانی شدن را به حداقل برسانند.(زمانی ،1384 ،117). کشور جمهوری اسلامی ایران نمی تواند شرایط جهانی شدن را به یکباره مورد پذیرش یا رد قرار دهد.در این خصوص شناخت پتانسیل تجاری با کشورهای مختلف و کاهش تدریجی موانع تجاری با کشورهایی که از پتانسیل تجاری بالاتری برخوردار است ، می تواند فرصت های موجود را به منصه ظهور رساند و مشکلات و چالش های وارد شدن در فرایند جهانی شدن را شفاف نماید.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122