پايان نامه براهين اثبات خدا از ديدگاه شيخ اشراق و لايب نيتس

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه براهين اثبات خدا از ديدگاه  شيخ اشراق و لايب نيتس یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 215 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه براهين اثبات خدا از ديدگاه  شيخ اشراق و لايب نيتس بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

پیشگفتار
چکیده
1- اهمیت موضوع
2- پیشینه تحقیق
3- اهداف تحقیق
4- روش تحقیق
5- سوال تحقیق
6- واژگان تحقیق
بخش اول: مفهوم خدا
تاريخچه برهان آوري بر اثبات وجود خدا
خداباوري (Thesim)
وحدت باوري (mionism)
آيا وجود خدا نياز به اثبات دارد
راه هاي اثبات حق تعالي
نظري بر براهين اثبات وجود خدا

بخش دوم: شیخ اشراق
گفتار اول: مقدمه
فصل اول: زندگی نامه شیخ اشراق
فصل دوم: فلسفه نوری سهروردی و مبانی و ساختار علم الانوار
فصل سوم: حکمت اشراق از نظر سهروردی
فصل چهارم: هستی¬شناسی اشراقی (قاعده الواحد لا يصدر عن الا الواحد)
فصل پنجم: از دیدگاه شیخ اشراق خداوند نور مطلق است
فصل ششم: راه رسیدن به عالم انوار
گفتار دوم: تصور خدا
فصل اول: صفات خدا
مبحث اول: نورالانوار
مبحث دوم: قدرت خدا
مبحث سوم: علم خدا
مبحث چهارم: رحمت خدا (غنی مطلق)
مبحث پنجم: از دیدگاه سهروردی حق تعالی فاعل بالرضاست
فصل دوم: توحید و ( يگانگي )خداوند
گفتار سوم: اثبات خدا
روش شيخ اشراق در اثبات وجود واجب تعالي
مبحث اول: برهان اول شیخ اشراق از طريق اثبات نفس
مبحث دوم: برهان دوم شیخ اشراق از طريق اثبات نيازمندي و فقر اجسام
مبحث سوم:برهان سوم شیخ اشراق از طريق اثبات واجب بالذات و ابطال تسلسل
مبحث چهارم: برهان چهارم شیخ اشراق از طريق عليّت
مبحث پنجم: برهان پنجم شیخ اشراق از طريق حركت
گفتار چهارم: اثبات وحدت خدا
برهان اول شيخ اشراق در اثبات وحدت خداوند
برهان دوم شيخ اشراق در اثبات وحدت خداوند
فصل ششم : نقد و بررسی

بخش سوم: لایب نیتس
گفتار اول: مقدمه
فصل اول: زندگی نامه لایب نیتس
فصل دوم: فلسفه لایب نیتس
فصل سوم: سابقه آشنایی ایرانیان با فلسفه لایب نیتس
گفتار دوم: تصور خدا
فصل اول: صفات خدا
مبحث اول: کمال خداوند
مبحث دوم: علم خداوند
مبحث سوم: اراده خداوند
فصل دوم: جوهر
مبحث اول: نظریه جدید در مورد منادها، ادراکات منادها
مبحث دوم: جوهر در فلسفه لایب نیتس
مبحث سوم: مفهوم جوهر فرد در الهیات
مبحث چهارم: اثبات خدا
گفتار سوم: براهين اثبات خدا از ديدگاه لايب نيتس
فصل اول: براهین اثبات
مبحث اول: برهان حرکت (محرک و متحرک)
مبحث دوم: برهان ضرورت و امکان(یا برهان جهان شناختی)
مبحث سوم: برهان مبتنی بر حقایق ازلی و سرمدی
مبحث چهارم: برهان مبتنی بر غایت
مبحث پنجم: برهان مبتنی بر هماهنگی پیشین بنیاد
فصل دوم: آنسلم و برهان وجودی ايشان
مبحث اول: برهان وجودی
مبحث دوم: آنسلم قدیس
مبحث سوم: تکامل تدریجی برهان وجودی آنسلم
تقرير اول : برهان وجودي آنسلم به بيان خود آنسلم
تقرير دوم : برهان وجودي آنسلم
مبحث چهارم: برهان وجودی لایب نیتس

بخش چهارم: مقایسه
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

منابع و مآخذ:

آشتیانی، سید جلال الدین، منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، 1355

آندر، ویل، مابعدالطبیعی، ترجمه ناهید ایران نژاد، تهران، نسل نواندیش، 1377

آیت الله زاده شیرازی، سید مرتضی، مجمع اللغات، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، 1368

ابراهیمی دینانی، غلامحسین، شعاع اندیشه و شهود در اندیشه سهروردی، تهران، انتشارات حکمت، 1366

اس‍م‍اء و ص‍ف‍ات‌ ح‍ق‌، ته‍ران، وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات، ۱۳۸۶.

ابن سینا، حدود یا تعریفات، ترجمه محمد مهدی فولادوند، تهران، انجمن فلسفه ایران، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ ها، 1385

شفا، بی نام، انتشارات فکر روز، 1373

الاشارات و التنبیهات، قم، نشر البلاغه، 1375

ابوریحان، محمدعلی، مبانی فلسفه اشراق از دیدگاه سهروردی، ترجمه دکتر محمدعلی شیخ، انتشارات نشر روز، 1373

اقبال، محمد، سیر فلسفه در ایران، ترجمه امیر حسین آریانپور، چ دوم، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی منطقه ای، 1383

الهروی، نظام الدین احمد، انواریه، متن انتقادی و مقدمه حسین ضیائی، تهران، چاپخانه سپهر، چ اول، 1358

امام، سید محمد کاظم، فلسفه ایران باستان و مبانی حکمه الاشراق، تهران، نشر بنیاد نوریانی، 1353

امین رضوی، مهدی، سهروردی و مکتب اشراق، ترجمه مجدالدین کیوانی، تهران، نشر مرکز، 1377

برایان مگی، فلاسفه بزرگ، آشنایی با فلسفه غرب، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمی، تهران، 1372

ب‍ری‍ه‌، ام‍ی‍ل‌، ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ق‍رن‌ ه‍ف‍ده‍م‌، ت‍ه‍ران‌: ه‍رم‍س‌ ، ۱۳۸۵.

پاپکین، ریچارد و استرول، آوروم، کلیات فلسفه، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، انتشارات حکمت، چاپ چهاردهم، تهران، 1377

پ‍رت‍و، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ای‍ران‍ی‌، ت‍ه‍ران، اس‍اطی‍ر ، ۱۳۷۳.

پورنامداریان، تقی، رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی، چ پنجم، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، 1383

ثقفی تهرانی، حاج میرزا حسن، انسان و اندیشه، تهران، بی جا، 1371

جندی، مویدالدین، نفخه الروح و تحفه الفتوح، تهران، انتشارات مولی، 1382

حسن زاده آملی، حسن، شرح اشارات و التنبیهات، قم، 1386، مطبوعات دینی، 1386

معرفت نفس، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، 1382

خراسانی، شرف الدین، جهان و انسان در فلسفه، دانشگاه ملی ایران، 1357

عباسی‌داکانی، پرویز، سهروردی و غربت غربی، تهران، نشر علم، ۱۳۸۶.

دکارت، رنه، اصول فلسفه، منوچهر صانعی دره بیدی، انتشارات آگاه،

دینانی ابراهیمی، غلامحسین، قواعد کلی در فلسفه اسلامی، ج2، چ2، تهران، 1372

رادمهر، فریدالدین، شرح و ترجمه و مقدمه ای بر اعتقاد الحکما از سهروردی، تهران، نشر فرزان روز، 1383

رازی، نجم الدین، رتبه الحیات و رساله الطیور، تصحیح دکتر محمد امین ریاحی، نشر طوس، 1362

ریزی، اسماعیل بن محمد، فلسفه اشراق به زبان فارسی، تصحیح محمد تقی دانش پژوه، تهران، انتشارات موقوفات دکتر محمود افشار، بی تا

زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، دن‍ب‍ال‍ه‌ ج‍س‍ت‍ج‍و در ت‍ص‍وف‌ ای‍ران‌، ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏ ، ۱۳۶۲.

سجادی، سید جعفر، شهاب الدین سهروردی و سیری در فلسفه اشراق، تهران، نشر حکمت، 1384

فرهنگ علوم فلسفی و کلامی، انتشارات امیرکبیر، 1366

شرح رسائل سهروردی، تهران، انتشارات سوره، 1376

سهروردی، شهاب الدین، مجموعه آثار فارسی، با مقدمه و تصحیح سید حسین نصر، تهران، قسمت ایران شناسی انستیتوی فرانسوی پژوهشهای علمی در ایران، 1348

سه رساله، تصحیح و مقدمه نجفقلی حبیبی، تهران، انجمن فلسفه، 1357

حکمه الاشراق، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1377

، مجموعه مصنفات، تصحیح و مقدمه نجفقلی حبیبی، تهران، انجمن فلسفه، 1357

حکمت اشراقی و پاسخ اسماعیلی به غزالی، چاپ دیبا، تهران، نشر شهید سعید محبی، 1382

قصه های شیخ اشراق، تهران، نشر مرکز، 1375

رس‍ال‍ه‌ ی‍زدان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌، تهران، بی نا، بی تا

المشارع و المطارحات، ترجمه دکتر سید صدرالدین طاهری، تهران، کتابخانه موزه اسناد مجلس شورای اسلامی، 1385

مجموعه مصنفات، تصحیح و مقدمه هانری کوربن و سید حسین نصر، تهران، انجمن فلسفه و حکمت، 1355

، مجموعه فلسفی و عرفانی، با مقدمه هانری کوربن، استانبول، مطبعه معارف، 1954

آواز پر جبرئیل، به کوشش حسین مفید، تهران، انتشارات مولی، 1385

، فی الحقیقه العشق، به کوشش حسین مفید، تهران، نشر مولی، 1381

، صفیر سیمرغ، به کوشش حسین مفید، تهران، نشر مولی، 1374

التلویحات، تهران، انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، بی تا

سید عرب، حسن، منتخبی از مقالات فارسی درباره شیخ اشراق، تهران، انتشارات شفیعی، 1378

شهرزوری، شمس الدین محمد، نزهه الارواح و روضه الافراح، ترجمه مقصود علی تبریزی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، 1385

شرح حکمه الاشراق، تصحیح و مقدمه دکتر حسین ضیایی تربتی، تهران، پژوهشکده علوم انسانی، 1387

شیرازی، صدرالدین، الحاشیه علی الالهیات، قم، انتشارات بیدار، بی تا

ش‍ی‍م‍ل‌، آن‍ه‌‌م‍اری‌، اب‍ع‍اد ع‍رف‍ان‍ی‌ اس‍لام‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ گ‍واه‍ی‌ ، ته‍ران، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌‏ ، ۱۳۷۴.

ص‍ان‍ع‍ی‌ دره‌ب‍ی‍دی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ لای‍ب‌ ن‍ی‍ت‍س‌، ت‍ه‍ران،: ق‍ق‍ن‍وس‌، ۱۳۸۲

ضیایی، حسین، معرفت و اشراق در اندیشه های سهروردی، ترجمه سیما نوربخش، تهران، انتشارات فرزان، 1384

طباطبایی، محمد حسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، قم، انتشارات اسلامی، بی تا

تفسیر المیزان، 1383، بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی، 1383

غرویان، محسن، سیری در ادله اثبات وجود خدا، ویرایش دوم، انتشارات بوستان کتاب، 1384

فروغی، محمدعلی، سیر حکمت در اروپا، انتشارات البرز، چ اول، تهران، 1375

فیض کاشانی، ملا محسن، کلمات مکنونه، تصحیح و تحقیق علیرضا اصغری، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، 1387

ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود، ش‍رح‌ ح‍ک‍م‍ه‌ الاش‍راق‌، ت‍ه‍ران‌: ح‍ک‍م‍ت‌، ۱۳۸۰.

قمی، عباس، ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ف‍ی‍ن‍ه‌ ال‍ب‍ح‍ار، مترجم: م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر س‍اع‍دی‌، م‍ش‍ه‍د، ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ۱۳۵۸

کاپلستون، فردریک چارلز، تاریخ فلسفه، ترجمه جلال الدین مجتبوی، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی سروش، 1364

از دکارت تا لایب نیتس، ج4، ترجمه غلامرضا اعوانی، نشر سروش، 1375

کوربن، هانری، روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان، ترجمه احمد فردید و عدالحمید گلشن، تهران، نشر انجمن ایران شناسی، 1325

تاریخ فلسفه اسلامی، ترجمه اس‍دال‍ل‍ه‌ م‍ب‍ش‍ری‌.، ت‍ه‍ران‌، ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏‌‏، ۱۳52

گتفرید ویلهلم، لایب نیتس، منادولوژی، ترجمه یحیی مهدوی، انتشارات خوارزمی، تهران، 1375

منادولوژی و چند مقاله فلسفی دیگر، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، 1372

مجتهدی، ک، در باب لایب نیتس و فلسفه او، مجله کیهان فرهنگی، تهران، سال هشتم، شماره 7

محمد خانی، علی اصغر، نامه سهروردی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 1382

مطهری، مرتضی، درسهایی از الهیات شفا، ج دوم، انتشارات حکمت، چ اول، تهران، 1357

محمدخانی، علی اصغر و سید عرب، حسن، نامه سهروردی، مجموعه مقالات، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1382

مهرین، مهرداد، فلسفه شرق، انتشارات عطایی، چ پنجم، 1365

نصر، حسین، شرح مونس العشاق سهروردی، تهران، دانشگااه تهران، سازمان چاپ، 1350

—— ، سه حکیم مسلمان، ترجمه احمد آرام، انتشارات سروش، 1345

نقیب زاده، میرعبدالحسین، بیداری از خواب دگماتیسم، انتشارات آگاه، تهران، 1364

—— ، درآمدی بر فلسفه، انتشارات طهوری، تهران، 1370

نور بخش، سیما، نور در حکمت سهروردی، تهران، نشر شهید محبی، 1383

واعظی، اصغر، ب‍ره‍ان‌ وج‍ود از آن‍س‍ل‍م‌ ت‍ا ک‍ان‍ت‌، ت‍ه‍ران‌، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌، 1384

وال، ژال، بحث در مابعد الطبیعه، ترجمه یحیی مهدوی، انتشارات خوارزمی، تهران، 1370

ورنر، شارل، سیر حکمت در یونان، ترجمه بزرگ نادرزاده، انتشارات زوار تهران

ویل دورانت، تاریخ فلسفه، ترجمه عباس زریاب، انتشارات علمی فرهنگی، چاپ یازدهم، تهران.

هنری، توماس، ب‍زرگ‍ان‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌، ت‍ه‍ران‌، ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌‏ ، ۱۳۸۲.

ی‍اس‍پ‍رس‌، ک‍ارل‌، افلاطون، ترجمه محمد‌حسن لطفی، تهران، خوارزمی‏‫، ۱۳۵۷

یثربی، یحیی، گزارش جامعی از حکمه الاشراق، نشر بوستان کتاب، چ دوم، 1385

یزدی، مصباح، شرح الهیات شفا، تحقیق و ترجمه محمد باقر ملکیان، ج اول، مرکز انتشارات موسسه آموزشی پژوهشگاه امام خمینی

86. Mawson, T. J., Belief in God‏, Oxford‏‫: Clarendon press‏‫; Oxford‏‫; New York‏‫: Oxford University Press‏‫, 2005‏

کلیات

چکیده

از مباحث مطرح شده در میان فلاسفه، بحث وجود خداوند می‏باشد. سهروردی از فیلسوفان مسلمان است که معتقد می‏باشد خداوند نورالانوار است و مافوق همه نورها قرار دارد و از براهین متعددی همچون برهان حرکت، علیت، امکان، نیازمندی و فقر اجسام و… هم در اثبات وجود خدا و هم در اثبات صفات خدا استفاده می‏کند. وی بالاترین معرفت را معرفت شهودی می‏داند و لایب نیتس به عنوان یک فیلسوف غربی و موحد نیز قائل به وجود خداوند است و با براهینی همچون ضرورت و امکان، حرکت و هماهنگی پیشین بنیاد و برهان وجودی، خداوند را اثبات می‏کند و صفاتی چون علم، اراده و قدرت را برای آن قائل است که در بحث اثبات خداوند این دو فیلسوف با هم اختلافات و شباهت‏هایی دارند که بیشتر روششان شبیه به هم است، چرا که هر دو برای اثبات خدا در براهین علیت و حرکت و هماهنگی پیشین بنیاد یا هم اشتراک دارند و در این مختصر سعی شده به این تفاوت‏ها و شباهت‏ها پرداخته شود و مباحث موشکافانه مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه

در طول تاریخ مسأله خداوند و اعتقاد به یک وجود اعلی جهت ارضاء غریزه پرستش توسط انسان ها همواره مورد توجه بوده است و همین امر باعث شده که انسانها با کمک عقل و استفاده از براهین به اثبات و تبیین وجود این موجود متعالی و مافوق طبیعت بپردازند و از این طریق بتوانند به بحث وجود خدا که همواره دغدغه بشریت بوده و هست پاسخی محکم و استوار داده باشند.

در این تحقیق سعی بر آن است که به بررسی موضوع خداوند در فلسفه که یک خاستگاهش غرب می باشد و دیگری در سرزمین های اسلامی طلوع کرده و پرداخته شود و تا حد امکان این دو فلسفه از این موضوع مورد بحث و بررسی و تطبیق قرار گیرد و به سوالاتی از قبیل این که چه صفاتی برای خداوند در این دو فلسفه مطرح می شود و چه براهینی برای اثبات خداوند از دیدگاه سهروردی و لایب نیتس مطرح می شود؟ وجه تشابه و تمایز صفات و افعال و براهین اثبات وجود خداوند از نظر این دو فیلسوف چیست؟در این تحقیق با توجه به بررسی و بحث در موضوعات مطرح شده در بحث خداوند در دو فلسفه سهروردی و لایب نیتس، سعی در پاسخگویی به این سوالات بوده است و بیان شیخ اشراق و لایب نیتس دو حکیم مسلمان موضوع براهین اثبات وجود خدا، برهان حرکت و… مشابه می باشد و در بعضی موارد اختلاف دارند. همچنین در موضوع افعال خداوند و صفات خداوند هر دو حکیم وجوه تشابه زیادی با هم دارند.

به امید اینکه در جهت بررسی و تطبیق نظریات این دو بزرگوار قدمی کوچک برداشته باشیم.

اهمیت موضوع

از آنجا که وجود خداوند به عنوان موجود اعلی و مافوق بشر در آغاز تاریخ و ابتدای وجود بشر به علت وجود غریزه پرستش همواره فکر و ذهن انسان را مشغول داشته، همواره این سوال برای او مطرح بوده است که آیا خداوند به عنوان موجودی شایستة پرستش حقیقتاً وجود دارد؟ آیا عقل بشری می تواند وجود آن را اثبات کند؟ در این صورت او چه صفاتی خواهد داشت؟ همچنین پرسشهای دیگری مطرح می شود که پاسخگویی به آنها همواره دغدغه انسان بوده است، زیرا در صورت اثبات وجود خداوند مسئله پرستش و غایتمندی زندگی انسان مطرح می شود، همچنین در زمینه اخلاقی و با اعتقاد و ایمان داشتن به یک موجود برتر همواره درصدد سنجش افعال و اعمال خود و قیاس آن با غیر مطلق خواهد بود.

به همین دلیل چون در این مسأله با توجه به تأثیر عمیق آن در حیات بشری بسیار مهم می باشد توجه پژوهشگر را به خود جلب نمود، مخصوصاً بعد از مطالعه کتب مختلف در زمینه فلسفه اسلامی و از جمله شیخ اشراق به این مسأله و پردازش آن در بیان فیلسوفان غربی از جمله لایب نیتس درصدد برآمدم تا بتوانم بحث اثبات وجود خداوند از دو دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس را مورد دقت و بررسی قرار داده و به بررسی و تطبیق بحث های مطرح شده میان این دو فیلسوف بپردازم.

سوالات تحقیق

در این پژوهش به دنبال دستیابی به پاسخ این سوالات بوده ایم:

1- سهروردی از چه براهینی در اثبات وجود خداوند استفاده می کند؟

2- صفات خداوند از نظر او چه صفاتی است؟

3- افعال خداوند در زمینه آفرینش چگونه افعالی است؟:

4- لایب نیتس جهت اثبات وجود خداوند از چه براهینی استفاده می کند؟

5- صفات خداوند از نظر او چه صفاتی است؟

6- و در نهایت به این پاسخ برسیم که: چه نقاط اشتراک و افتراقی بین دیدگاههای این دو فیلسوف وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق:

سهروردی و لایب نیتس هر دو به وجود خدای واحد معتقدند. شیخ اشراق در اثبات وجود خداوند از براهینی چون برهان حرکت و علیت استفاده می کند، همچنین لایب نیتس از براهینی چون برهان حرکت و هماهنگی پیشین بنیاد و برهان وجودی استفاده می کند که در برهان حرکت میان دو فیلسوف اشتراک نظر وجود دارد. همچنین صفات خداوند از دیدگاه سهروردی و لایب نیتس دارای نقاط مشترک فراوانی است.و اینکه هر دو قائل به وجود عنوانی چون نور و مناد هستند.

اهداف تحقیق

دست یابی به پاسخ هایی در خصوص پرسشهایی از قبیل:

سهروردی در اثبات وجود خداوند با عنوان نورالانوار از چه براهینی استفاده می کند؟ صفات نورالانوار چه صفاتی هستند؟ افعال نورالانوار در آفرینش چه هستند؟ و همین طور لایب نیتس در اثبات وجود خداوند با نام مناد از چه براهینی استفاده می کند؟ صفات مناد از نظر او چه صفاتی هستند؟ افعال مناد چیست؟ و اینکه چه مقایسه و بررسی ای می توان در مورد دیدگاه هر دو فیلسوف در زمینه اثبات وجود خداوند، صفات و افعال او داشت؟

واژگان کلیدی: سهروردی- لایب نیتس- وجود خداوند- اثبات خداوند- صفات خداوند- نور- مناد

بخش اول

مفهوم خدا

«تاریخچه برهان آوری بر اثبات وجود خدا»

از جمله دلایل فطری بودن یک رفتار، استمرار آن در طول تاریخ است. زیرا امور فطری همیشه همراه و همزاد انسان هستند و هرگز از بین نمی روند، سر این که هنر دوستی عدالت خواهی و کمال جویی، … همواره در طول تاریخ وجود داشته اند فطری بودن آنهاست. اگر نیاز و خواسته ای در انسان فطری نباشد به تدریج با تحولات زندگی بدست فراموشی سپرده می شود اما اگر خواسته ای از عمق جان انسان سرچشمه بگیرد هرگز چیزی نمی تواند برای همیشه جای آنرا بگیرد و اگر انسان آنرا چند صباحی نادیده بگیرد بالاخره بعد از مدتی به ناچار به سوی آن باز می گردد. مثلاً ممکن است انسان در انتخاب معبود خطا کند ولی پس از چندی بر اساس حس حقیقت جویی به کشف واقعیات گرایش پیدا می کند، انسان می خواهد اشیاء را آن چنان که هستند دریافت معرفتی کند. از دعاهای منسوب به پیغمبر اکرم (ع) است که: «الهم ارنی الاشیاء کما هی» «آنچنان بنما به ما آن را که هست»

مولانا می گوید: (مثنوی مولوی؛ 1374، ص5)

هر کسی که دور ماند از اصل خویش                   باز جوید روزگار وصل خویش

یکی از چیزهایی که از سپیده دم تاریخ بشر تا کنون وجود داشته خداشناسی و خداگرایی است تا آنجا که تاریخ زندگی بشر، از تاریخ پرستش خدا جدا نیست.

قرآن خداجویی را فطری دانسته و آنرا برخاسته از ژرفای وجود انسان می داند.

«فاقم وجهک الدین حنیفا فطره الله التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون»[1]

خود ورزی درباره مبدأ هستی همراه آدمی است و قدمتی به بلندای تاریخ انديشه بشر می دارد اندیشه در باب خداوند عالم جزء لاینفکی از حیات انسانی است.

خداباوری (Theism):

خداباوری نظریه ای است که در عرضه خداشناسی در مقابل نظریه وحدت باوری قرار می گیرد خدای مورد اعتقاد Theismدر واقع دو ویژگی بارز دارد. یکی اینکه این خدای متعالی است که به این معنا که جدای از عالم است و در فوق عالم قرار دارد این خدا به تعبیری می توان گفت خدای بالا سر و خدای موجود در آسمان است (البته آسمان نه به معنای امروزی کلمه بلکه به معنای رمزی و دینی کلمه که رمز تعالی است).

این خدا هر چند که د رعالم حضوری بارز دارد ولی در عالم نیست. متمایز از عالم و متعالی بر آن است. دیگر این که خدا یان personal یعنی شخص وار یا انسان وار است وقتیکه می گوئیم شخص وار است به این معناست که اگر بخواهیم خدا را به موجودی در عالم مانند کنیم این خدا در درجه اول شبیه به انسان است. صفاتی که در Theismمطرح بوده است مسئله تشبیه و تنزیه خداوند به انسان تا آنجا پذیرفتنی است که تعالی خداوند محفوظ بماند و بدین سان در شناخت خداوند تنزیه وار نیز مدنظر قرار داده اند حال باید دید که خدای مورد اعتقاد Theismچه اوصافی دارد و هر یک از آن اوصاف به چه معنا در مورد او اطلاق می شود به علاوه چگونه می توان صفات خداوند را در قالب منظومه ای منسجم تصور کرد.

وحدت باوری (mionism):

بر طبق وحدت باوری نظریه تک گوهری تنها یک واقعیت متعالی در عالم وجود دارد نه دو واقعیت مانند خالق و مخلوق و نه کثیری از موجودات. از لحاظ دینی برجسته ترین شکل وحدت باوری مکتب ادوایته و دانته آئین هندو است که مبلغ اصلی آن شانکاره (788-820) می باشد.

چهره های اصلی مکتب و دانته عبارتند از: «شانکارا، رامانوجه، نیم باکا، مادهوا، والابا» که البته در میان آنها مقام بالاتر و ممتازتری داشت به نحوی که عده ای معتقدند مکتب ودانتا همان آئینی است که شانکارا پدید آورده است. دو نظریه مشهور در این باره را که یکی نظریه مکتب و دانته غیر ثنوی در آئین هندوست و دیگری نظریه باروخ اسپینوزا فیلسوف هلندی قرن هفدهم است.

«در مورد خدا»

آیا وجود خدا نیاز به اثبات دارد:

عرفا و حکمای ربانی، فیلسوفان و متکلمان اسلامی، راه های متعددی برای شناخت خدا ارائه داده اند. همانگونه که صدرالمتألهین می گوید:

«اعلم ان الطریق الی الله کثیره لانه ذو فضایل و جهات کثیره و لکل وجهه هو مولیها لکن بعضها اوثق و اشرف و انور من بعض»  یعنی بدان که راهها بسوی خدا بسیار است زیرا او دارای فضیلت ها و جهات کثیره بسیار است و برای هر مخلوق، وجهه‏ای است که جهت دهنده اش خداست. لکن بعضی از راهها موثق تر و شریفتر ونورانی تر از بعضی است.

حال از جمله مباحثی که در این زمینه مطرح و جای تأمل است این است که آیا وجود خدا بدیهی است یا نظری؟

در پاسخ به این سوال نظرات متفاوتی ارائه شده است. برخی شناخت خدا را بدیهی می دانند و برخی نظری. کسانی که به دیده دل واجب تعالی را کشف و شهود نکردند و وجود خدا را بدیهی ندانسته اند چاره ای جز تمسک به برهان و استدلال ندارند. زیرا به نظر این گروه تنها از راه برهان می توان به اثبات خدا پرداخت.

در اینجا به شرح عقاید و ادلة هر یک از این دو گروه می پردازیم:

گروه اول: کسانی که شناخت خدا را بدیهی می دانند

این گروه کسانی هستند که شناخت و پی بردن به وجود خدا را نیازمند به برهان نمی دانند در این نظریه وجود خدا بدیهی دانسته شده و برای اثبات وجود خدا هیچ گونه برهانی را نیاز نمی دانند و به هیچ استدلال عقلی تمسک نمی جویند.

اهل سیر و سلوک از جمله ارائه دهندگان این عقیده هستند که در برابر دیدۀ خود هیچ گونه حجابی را نسبت به خدا نمی بینند.

عارف، خدا را نخست در عمق جان خود شهود می کند و در پرتو این شهود چیزهای دیگر را مشاهده می کند.

به دریا بنگرم دریا تِ بینم
ج
به صحرا بنگرم صحرا تِ بینم
به هر جا بنگرم کوه و درو دشت نشان از قامت رعنا تِ بینم

 

اینها کسانی هستند که در پی معرفت نفس و شهود قلبی بوده و در عین حال منکر معرفت عقلی نمی باشند. در معرفت استدلالی، عقل با تکیه بر سیر و سلوک برهانی و دست یابی به مطلوب در درون ارضا می شود و قانع می گردد. ولی معرفت افاضه ای که عارف در جستجوی آن است نوعی شدن و چشیدن است این نوع معرفت وجود آدمی را روشن می کند و به او خشوع و لطافت می بخشد و بنیاد هستی او را دگرگون می سازد و به نظر می رسد سخن گفتن از ترجیح بیهوده است. زیرا دو راه مکمل یکدیگرند.

در بسیاری از معارف دینی گفته شده است که خداشناسی از خود خداوند آغاز می شود و همۀ آنچه که دیگران درباره خدا می گویند یا استدلال می کنند مسبوق به تجلی خود خداست و خداوند حاجت به گواه و دلیل ندارد و چون آفتاب است که خود گواه خود است

و به قول مولانا:

خود نباشد آفتابی را دلیل جز که نور آفتاب مستطیل
سایه کی بود تا دلیل او بود
ج
این بستش که دلیل او بود
این جلالت در دلالت صادقست جمله ادراکات پس او سابقست

 

قرآن کریم بزرگترین حجت بالغۀ خداوندی بر بندگان است و تجلی گاه ذات غیبی اوست و از سرچشمه نورانی آن هم عرفا و حکما و متألهان سیراب شده اند، در جاهای مختلف حقیقت خداوندی را فراتر از برهان معرفی کرده است.

«هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم».

تعبیر « هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن» بیانگر این معناست که خداوند ظاهر مطلق است، نه برای انسان خاص و نه مشروط به شرطی، بلکه اگر حتی شناسنده ای و درک کننده ای هم در میان نباشد، او ظاهر است، یعنی ظهور او مطلق است، نه نسبی و مشروط و این ظهور مطلق عین خفای مطلق است. فیلسوفان در باب اصل «وجود» و «هستی» همین مطلب را می گویند. آنها مخفی بودن وجود را از شدت ظهور وجود می دانند. حکیم سبزواری این حکمت الهی و قرآنی را چنین بیان کرده است:

یا من هو اختفی لفرط نوره              الظاهر و الباطن فی ظهوره (سبزواری، 1372، 5)

حاصل آنکه، خداوند و حقیقت هستی هیچ گاه مخفی نبوده تا کسی و یا پدیده ای او را آشکار کند. از این رو به نظر می ‏رسد که استدلال ‏های عقلی او را محبوب ‏تر می‏ کند.
به قول فروغی بسطامی:

کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را کی بوده ايی نهفته که پیدا کنم تو را
غیببت نکرده‏ایی که شوم طالب حضور پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را
با صد هزار جلوه برون آمدی و من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

 

براهینی که برای اثبات وجود واجب اقامه می‏شود، به منظور احیای فطرت است و در حقیقت به منزله تنبیه است نه استدلال، حتی همین تقریرها هم تنبیه است نه برهان، زیرا اگر واجب، همان واقعیت زوال ناپذیر است و برای انسان اصل و واقعیت زوال ناپذیر واجب تعالی است و دیگر واقعیت‏های زوال پذیر به او متکی و مرتبط‏اند. نه آن که با این تقریر و مانند آن چیزی که در نهان انسان نیست برای او حاصل گردد. پس همه براهین اثبات واجب تنبیه خواهد بود.

به همین دلیل در صدر اسلام هم پیامبر اسلام  (ص)، خدا، نبی یا معاد را  با استدلال و برهان اثبات نمی کرد. خطاب خداوند به انسان در قرآن مجید، بر مبنای این است که خداوندخود را به انسان عرضه کرده است نه اینکه خداوند بخواهد خود را برای انسان اثبات کند. چنانکه پیامبر اکرم (ص) هم خودش را عرضه می‏کرد نه اثبات. شیوه پیامبر (ص) این نبود که با استدلال های کلامی نبوت خود را برای مردم اثبات کند، نبوت پدیده ای بود که عرضه می شد و تولید ایمان می کرد و احیاناً اگر در جائی به صورت استدلالی و برهانی سخن می گفت همه اینها در درجۀ دوم قرار داشت. نتیجه آن که در درجه اول خداوند خودش را به ما نشان داده و به خود دعوت کرده است و به دنبال آن ذهن ها به تکاپو افتاده اند تا این حقیقت را جامه استدلالی بپوشانند.

اگر خداوند پیامبری نمی فرستاد و اگر حجت باطنی را که عقل باشد، در درون ما قرار نمی داد و اگر وجود ما را به گونه ای خلق نمی کرد که معطوف به او باشد هیچ گاه نمی توانستیم او را درک کنیم. حال پس از بیان و ارائه عقاید کسانی که قائل به بداهت وجود، فطری بودن وجود خدا هستند به ادله و عقاید کسانی می پردازیم که وجود خدا را بدیهی و فطری ندانسته بلکه وجود او را مبرهن و مستدل می دانند.

[1] . (روم، 30)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122